SFII:s verksamhet, sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFII:s verksamhet, sammanfattning"

Transkript

1 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul VERKSAMHETSPLAN Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) är ett statsfinansierat vetenskapligt forum till förfogande för forskare, studenter och kulturarbetare från områden inom framför allt humaniora och samhällsvetenskap. Geografiskt sträcker sig institutets verksamhetsområde från det huvudsakligen turkspråkiga Centralasien till Mellanöstern och Turkiet med angränsande regioner som en gång stod under Osmanska rikets hegemoni. SFII är ett institut med väl utbyggd infrastruktur och goda förutsättningar att möta nya utmaningar och ökade krav på forskningsservice. Med reservation för framtida revideringar och tillägg presenteras här nedan institutet och dess planerade verksamhet under 3-årsperioden Dokumentet kommer att uppdateras vid varje nytt kalenderår. SFII:s verksamhet, sammanfattning Under SFII:s femtio år har verksamheten gradvis vuxit, både vad gäller forskningsinriktning och de geografiska områden som verksamheten täcker. När SFII inledde sin verksamhet 1962, hade institutet ingen lokal eller annan ständig närvaro i Istanbul och kunde på sin höjd stödja enskilda studenter och forskare med stipendier och hyra av bostad. Verksamheten kan idag beskrivas som ett uppdrag att med egen kanslibyggnad och andra faciliteter som fast punkt och basresurs ge stöd i olika former till forskningsaktiviteter på plats i Istanbul. Den består i att anordna konferenser, seminarier, föreläsningar, workshops samt att dela ut stipendier till i första hand yngre forskare. Målet är vidare att fortlöpande redovisa resultaten av forskningsverksamheten i olika publikationer med god spridning. Basverksamheten vid SFII innefattar också täta kontakter med intressenter i Sverige, Turkiet och regionen i vidare bemärkelse. Institutet har många besökare och gäster och uthyrningen av gästrum är en viktig del av den löpande verksamheten. Ett forskningsbibliotek, väl utrustade mötesrum och ett auditorium för större sammankomster skapar goda förutsättningar för en aktiv och utåtriktad verksamhet En rikt illustrerad historik över SFII:s första 50 år presenteras i den till jubileet den 1 juni 2012 färdigställda Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 50 år. En jubileumsskrift under redaktion av dåvarande styrelseledamoten Greger Widgren. INSTITUTETS ORGANISATION: BEMANNING OCH FACILITETER Personal Institutet har en direktör och en administrativ assistent anställda på heltid i Istanbul. Därutöver har institutet fram till slutet av augusti 2013 en biträdande direktör med placering både i Stockholm och i Istanbul. Ambitionen är att kunna permanenta denna tjänst, men för detta krävs på ganska kort sikt ökade anslag. 1

2 En medarbetare på konsultbasis, f.n. ungefär tre dagar i veckan, har det huvudsakliga ansvaret för biblioteket. SFII/Istanbul har 2 heltidsanställda lokalvårdare. För den ekonomiska administrationen ansvarar en kanslist på 80 % av heltid vid SFII:s kansli i Stockholm. Forskarrum och forskartjänster Vid senaste restaureringen av Dragomanhuset iordningställdes två forskarplatser. Dessa står f. n. till förfogande för innehavarna av två forskartjänster på heltid finansierade av Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien under 3 år, Dessa tjänster har på ett mycket betydelsefullt sätt bidragit till att stärka forskningsmiljön i Istanbul. Storstipendiater och praktikanter Innehavare av det terminsstipendium som institutet tillhandahåller för studenter och forskare på avancerad och högre nivå uppmuntras att vara delaktiga i institutets forsknings- och kursverksamhet. Institutet har små möjligheter att erbjuda praktikplats med handledning, men i de fall sådant kunnat arrangeras har även denna typ av arbetsinsats inneburit ett uppskattat stöd i verksamheten. Under 2012 har 2 masterstudenter med egna stipendier antagits som praktikanter/trainees för assistans åt och handledning av direktören under 1 resp. 7 månader. Bibliotek Efter Dragomanhusets restaurering 2011 har institutsbiblioteket fått större utrymme. Biblioteket hålls öppet för besök utifrån under de 3 dagar i veckan då det är bemannat av ansvarig personal. I biblioteket finns 5 enskilda forskarplatser och 2 större bord med plats för 6-8 personer. Från hösten 2012 kommer det ena biblioteksrummet att göras till en tyst avdelning med stängd dörr, medan det andra rummet, där den biblioteksansvariga har sin arbetsplats, hålls öppet för konsultation hos bibliotekarien, användning av institutets datorer och skrivare m.m. Jarringsamlingen Kungl. Vitterhetsakademiens donation av Gunnar Jarrings samling av framför allt Centralasien-relaterade och turkologiska publikationer innebar en fördubbling av institutets bokbestånd och förstärker institutets breda geografiska profil. Den finns uppställd i en särskild avdelning och förbereds för en samkatalogisering med institutets övriga bibliotek. Därutöver kommer samlingen under verksamhetsperioden att vara forskningsobjekt i ett RJ-finansierat digitaliseringsprojekt (se nedan). Auditorium och andra samlingspunkter Den största samlingslokalen är det auditorium med plats för 60-talet personer som byggdes i slutet av 1990-talet i Dragomanhusets bottenplan. Efter den senaste utbyggnaden och restaureringen har fler utrymmen för mindre grupper tillkommit. I det nya gästhemmet, annexet, finns på entréplanet ett seminarierum för ca 15 personer med direkt utgång till institutets trädgårdsterrass. Längst ned i annexet ligger ytterligare ett grupprum. 2

3 Gästrum Efter tillkomsten av annexet och ombyggnaden av Dragomanhuset har nu institutet ett 10-tal gästrum, varav ett är handikappanpassat. FORSKNING Institutsanknuten forskning Institutets resurser används i första hand för forskningsstödjande verksamhet. För direkt forskningsarbete är vi beroende av externa anslag. Vid ingången av 2012 fanns externa anslag för forskning och andra vetenskapliga aktiviteter med anknytning till institutet under innevarande eller de följande 1-2 åren till ett sammanlagt belopp av ca kr (för detaljerad information se bilaga 1). Forskningsarbete vid SFII/Istanbul (se vidare Externfinansierade forskartjänster I de två seniora heltidsforskarna Åsa Eldéns och Cecilia Olovsdotters arbete ingår en bestämd del institutionstjänstgöring, vilket är ett viktigt bidrag till den forskningsadministration som krävs för en aktiv och dynamisk forskningsmiljö vid institutet. Under vårterminen 2012 var båda forskarna med bland initiativtagarna till den nya seminarieserien Discussions och ansvarar för genomförandet av dem. Med placeringen av dessa två forskartjänster vid SFII/Istanbul under 3-årsperioden kan SFII stå värd för akademisk forskning på plats med forskare utan annan institutionell hemvist än institutet. Av anställningstekniska/juridiska skäl har man blivit tvungen att söka en institutionell anknytning i Sverige vid Centrum för Mellanösternstudier i Lund, men forskningsverksamheten förblir under hela perioden knuten till SFII/Istanbul. Forskarna medverkar i institutets egna publika aktiviteter och representerar institutet som gästföreläsare i såväl Sverige som Turkiet. Bitr. direktörens forskning och vetenskapliga verksamhet inom tjänsten under tilläggsförordnande januari-augusti Ett projekt om Osmansk provinsarkitektur avslutas under hösten Ett nytt projektarbete med anslagsansökan inleds under våren 2013 i samarbete med Durham university Tillbaka till källorna: Homs och dess landsbygd under den tidigosmanska perioden ett studium av den socioekonomiska och geografiska situationen i Homs med omnejd under sen medeltid och tidig modern tid genom granskning av skatteregister mellan 1520 och Bitr. dir. avser vidare att i samarbete mellan SFII och Inst. för islamisk arkeologi, Köpenhamn, Inst. för historisk arkeologi, Lund, Svenska Institutet i Athen och ev. Kulturarv utan gränser sondera möjligheterna för fältarbete om osmansk arkeologi på Balkan. Direktörens forskning och vetenskapliga verksamhet inom tjänsten Projektet Language Renewal in Ex-Soviet Central Asia för studier om nytt språkbruk till följd av officiell språkpolitik och sociopolitiska förändringar, som delfinansieras (för resor, publicering m.m.) med medel ur anslag från STINT, fortsätter med bl.a. deltagande i ett internationellt bokprojekt (The Handbook of Bilingualism and Multilingualism, som publiceras under 2012), handledning av japansk doktorand och en internationell konferens vid SFII/Istanbul om språkminoriteter i Väst- och Centralasien hösten13. 3

4 Direktören är ansvarig ledare för projektet Digitalisering av Jarring- och Hedinsamlingar för tillgänglighet online i samarbete med Hedinstiftelsen och Etnografiska Museet i Stockholm, där katalogisering och förarbete för digitalisering av material ur SFII:s Jarringsamling utförs av praktikanter och bibliotekspersonal. För övrigt medverkar direktören i en rad redaktionella uppdrag. Utgivningen av Gunnar Jarrings sista manus till en andra edition av An Eastern Turki English Dialect Dictionary förbereds parallellt med samredigeringen av en volym i SFII-serien Transactions efter ett symposium till 10-årsminnet av Gunnar Jarrings död 2002 (se avsnittet Publikationer nedan). Vidare inleds ett samarbete med det svenska förlaget Molin&Sorgenfrei för sammanställning av 2 volymer med översättningar av turkisk littertur till svenska respektive texter på svenska om turkisk litteratur. Upptakten firas med en litterär salong vid SFII/Istanbul den 27 oktober INSTITUTETS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET Webbsajt Institutets nya webbsajt installerades i maj Där ska besökaren få såväl en orientering om institutets uppbyggnad och pågående aktiviteter som anvisningar om hur man kan ta del av och bli delaktig i institutets verksamhet. Direktörens nyhetsbrev Det finns bl.a. från forskarkollegiets sida en önskan om bättre kommunikation och kontakt mellan olika delar av institutet. Under läsåret görs därför ett försök att i ett Direktörens nyhetsbrev el.dyl. finna former för rapportering om forskningsverksamheten och andra aktiviteter vid SFII/Istanbul med i bästa fall också möjlighet till dialog mellan institutets medlemmar. Föreläsningar och seminarier Institutet arrangerar evenemang per år offentligt eller för ledamöter av forskarkollegiet. Istanbul: Alltsedan 2001 hålls varje termin vanligtvis en föreläsningsserie på särskilt tema (maktsymboler, litteratur och identitet etc.) med gästföreläsningar och mottagning vid i snitt 5-6 olika tillfällen. Däremellan hålls när tillfälle ges s.k. Occasional Lectures med inbjudna talare som gästar institutet i samband med något annat program (kurs, workshop m.m.) Vårterminen 2012 inrättades en ny seminarieform, diskussionsseminarier, som ett forum där studenter och forskare vid institutet kan mötas och även bjuda in kolleger för att dryfta teoretiska och metodologiska forskningsfrågor. Stockholm: En Jarring-föreläsning hålls vart eller vartannat år till minne av framlidne ambassadören, turkologen och hedersledamoten m.m. Gunnar Jarring i nära anslutning till dennes födelsedag den 12 oktober med specialinbjuden högtidstalare. 4

5 Ett årligen återkommande vår- respektive höstmöte hålls i forskarkollegiets regi med seminarium på särskilt tema samt gästföreläsning. Forskarkollegiet arrangerar varje år 1-2 hel- eller halvdagsseminarier för att belysa projekt som anknyter till institutets forskningsverksamhet. Hösten 2012 hålls en workshop på Vitterhetsakademien och en temadag på Medelhavsmuseet, Stockholm för uppföljning av institutets jubileum den 1 juni 2012 i Istanbul. I workshopen diskuteras SFII:s roll som ett multidisciplinärt forum med stor geografisk bredd i tre tematiska paneler och med särskilt fokus på gränslandet mellan samhällsvetenskap och humaniora. Temadagen tar upp relationerna mellan det Osmanska riket och Sverige under 16 och 1700 talen. Publikationer Ny distributör för institutets publikationer från är eddy.se ab, som också konsulteras för layout och manuskriptmallar. Transactions SFII:s vetenskapliga serie Transactions inleddes år Till dags dato har det utkommit 20 publikationer under varierande redaktörskap. SFII-styrelsen är seriens ansvariga utgivare. Hösten 2011 tillsattes en vetenskaplig redaktör (Marianne Boqvist) och en redaktionskommitté (Inga Brandell, Ingela Nilsson och Leif Stenberg), som har utarbetat riktlinjer för en enhetlig layout och infört garanterad kvalitet genom peer review-förfarande. Nästa utgåva blir enligt nuvarande planering Changes in the Boundaries of Knowledge under redaktörskap av Inga Brandell, Marie Carlsson och Önver Cetrez och med bidrag från en workshop som hölls på Kadir Has Üniversitesi i maj Bokproduktionen är i ett framskridet skede. Tryckning och publicering kan komma till stånd redan under hösten 2012, alternativt våren Under vårterminen och sommaren 2012 hölls 2 konferenser i samarbete med SFII, vilka förutses få varsin volym i Transactions-serien under 2013, alternativt 2014: Kashgar Revisited: Workshop to commemorate the 10th anniversary of the death of Ambassador Gunnar Jarring (10-12 maj 2012, Köpenhamn), organiserad av Ildiko Beller-Hann, Birgit Schlyter och Jun Sugawara, och Fountains of Byzantion Constantinople Istanbul (29 juni-1 juli 2012, SFII/Istanbul), organiserad av Ingela Nilsson och Paul Stephenson. En extern intresseanmälan för publicering av bidrag från en workshop i Medelhavsstudier, mars 2010, har inkommit till redaktionskommittén för bedömning. Papers Serien Papers inrättades år 2005 för vetenskapliga och kulturhistoriska publikationer i ett mindre format än Transactions och med öppenhet för populärvetenskapliga framställningar. Dragomanen Den gemensamma årsboken från forskningsinstitutet och dess vänförening startades år Det material som publiceras där ska till sin karaktär vara populärvetenskapligt och till innehållet spegla den mångfacetterade forskningsverksamhet som bedrivs under institutets egid. Bidragen har hittills varit nästan uteslutande på svenska med eller utan sammanfattningar på engelska. Nuvarande redaktör är Kristina Josephson-Hesse, som vid sin 5

6 sida har en redaktionskommitté bestående av Karin Aras, Helena Bani-Shoraka och Susanne Olsson. Årsboken för 2012, Dragomanen 14, publiceras under senhösten med institutets 50- årsjubileum som huvudtema. Planeringen för nästa års utgåva inriktas på kulturmöten och kulturkonfrontationer. Labraunda-serien Doktorsavhandlingen The Late Roman and Byzantine Periods of Carian Labraunda av fil. kand. Jesper Blid ska efter disputation i september 2012 förberedas för publicering under överinseende av Publikationsnämnden för Rom- och Atheninstituten. Detta samarbete regleras genom en nyligen reviderad överenskommelse mellan SFII:s styrelse och Publikationsnämnden. STIPENDIER OCH KURSER Stipendier Institutet delar varje termin ut ett antal stipendier av varierande karaktär och omfattning: Stora stipendiet ( kr) för studenter på avancerad och högre nivåer samt Lilla stipendiet ( kr) och Turkologiska stipendiet ( kr) för lägre nivåer. Medan det sistnämnda stipendiet är begränsat till studier i turkologi, kan stora och lilla stipendiet sökas inom institutets alla ämnesområden. Samtliga stipendiater har fri bostad på institutet under 1 4 månader beroende på typen av stipendium. Stipendierna är en grundläggande del av institutets verksamhet. Kurser Alltsedan 1970-talet har institutet med kortare avbrott hållit sommarkurser av olika slag vad gäller både ämnesinriktning och upplägg. Under senare år har sommarkurserna framförallt finansierats genom anslag från Generalkonsulatets Sektion för svensk-turkiska förbindelser. Efter ett uppehåll sommaren 2012 för utvärdering av tidigare sommarkurser under ledning av biträdande direktören planeras verksamheten återupptas sommaren Vi för samtal med Generalkonsulatets sektion för att också denna gång kunna få bidrag från dem för att finansiera kursen. Förutom kursverksamhet som initieras och genomförs av institutet kan man notera ett stigande antal kurser som hålls i svenska universitets och högkolors regi med en del av kurstiden förlagd till SFII/Istanbul och med varierande grad av delaktighet från SFIIpersonalen. Nätverket USI (se nedan) har varit särskilt aktivt härvidlag. SAMARBETE Institutet har en rad formaliserade samarbetskontakter med inriktning på såväl utbildning och forskning som konferenser och nätverkande. Nordiskt samarbete Under det seminarium som hölls i samband med institutets jubileum i Istanbul i juni 2012 väcktes frågan om möjligheter till utökat och mer formaliserat samarbete mellan forskningsintressenter (finansiärer, forskningsledare och forskare) i de nordiska länderna för 6

7 gemensamma satsningar inom SFII:s verksamhetsområde. Ett möte för att diskutera möjligheter och former för samarbet på inbjudan av SFII/Istanbul planeras till våren eller sommaren Partnerskap Operativa partnerskap har etablerats med Research Unit Intellectual History of the Islamicate World, Freie Universität, Berlin, för genomförandet av konferensen Jewish and Christian Reception(s) of Muslim Theology, maj 2013, Center for Middle Eastern Studies, Lund, för forskaranställningar, och Stockholm International Program for Central Asian Studies, för konferenser och forskarmöten; se Samarbete mellan de svenska instituten i Medelhavsregionen Kontakterna mellan de svenska Medelhavsinstituten i Rom, Athen, Istanbul, Alexandria och Jerusalem har vidgats. SFII medverkar i de två nätverken MENA Links och USI (nedan). Våren 2012 vistades kursdeltagare från institutet i Athen en vecka vid SFII/Istanbul för exkursioner i Istanbul-området under ledning av Athen-institutets direktör och bitr. direktör samt personal från SFII. I december 2012 gör direktörerna i Rom, Athen och Istanbul ett besök i Jerusalem för fortsatta diskussioner om samordning av kurser, utformning av stipendieverksamhet m.m. Samtal har också inletts mellan SFII:s direktör och tillträdande direktören för institutet i Rom. Swedish Research Links - MENA. I början av 2007 beviljades instituten i Alexandria och Istanbul efter en gemensam ansökan ett anslag från Sida för 6 workshops à kr att delas lika mellan de två instituten. Arrangemangen ska syfta till att befrämja forskningssamarbete i MENA-regionen och Turkiet och med svenska forskare inom samhällsvetenskap och humaniora. Teman och forskare att bjuda in har tagits fram i samarbete med Vetenskapsrådet. Den 5:e workshopen organiserades på Büyükada maj 2012 och var den andra under temat Changing Notions of Citizenship past, present and future. Den avslutande workshopen kommer att hållas i Alexandria våren 2013, med största sannolikhet på samma tema men med ett annat upplägg. USI Universitet och Svenska Institut i medelhavsregionen i samverkan för internationalisering bildades 2005 i syfte att befrämja gemensam kursverksamhet och forskningskontakter mellan svenska universitet, de svenska Medelhavsinstituten i Rom, Athen, Istanbul, Alexandria samt Jerusalem och universitet i institutens värdländer. Nätverket får ekonomiskt stöd av det 10-tal svenska univesitet och högskolor som är medlemmar och administreras f.n. från Lunds universitet. SFII/Istanbul har stått värd för USI-kurser i Familj, rätt och religion och Istanbul kulturmöten, monument och identitet mellan öst och väst. Under ett nätverksmöte vid SFII/Istanbul i maj 2012 inrättades en referensgrupp för planerna på ett masterprogram i Medelhavsstudier, med deltagande av bl.a. samtliga fem institutsdirektörer. Vid USI:s arbetsgruppsmöte i Lund den 24 augusti 2012 antogs SFIIdirektörens förslag om ett framtida USI-riktat seminarium om urbanitet i kulturhistoriskt och modernt infrastrukturellt perspektiv. 7

8 Förfrågningar om partnerskap från forskare och forskargrupper som söker nya anslag Inför nya ansökningstillfällen för anslag från svenska och nordiska forskningsfinansiärer får SFII ibland förfrågningar om möjligheten att kunna referera till SFII som medverkande part (anslagsförvaltare och/eller värd för kurser, konferenser etc.) i projektet eller forskningsprogrammet. Vid positivt svar förbinder sig SFII att vid eventuell tilldelning av anslag ta del av forskningsplanering, ha beredskap för nya poster i verksamhetsplanens schema över kommande programpunkter och att så långt det är möjligt erbjuda projektdeltagare plats i gästhemmet, om så önskas. TEMATISKT GRUPPERADE AKTIVITETER AVISERADE FÖR Utöver institutets återkommande föreläsnings- och seminarieserier, vilka omnämndes i avsnittet om SFII:s utåtriktade verksamhet, äger en rad enskilda evenemang rum under innevarande 3-årsperiod antingen i institutets egen regi eller under samarbete mellan SFII och extern part. Tematiskt sett kan programverksamheten vid SFII indelas i tre grupper: två breda och delvis överlappande ämneskategorier inom det relevansområde som finns specificerat för institutets vetenskapliga verksamhet med avseende på tidsaspekt (från förmodern tid till nutid) och geografisk utbredning (Eurasien och Medelhavsområdet inklusive dess afrikanska kustområde) samt en tredje mindre kategori bestående av kontakt- och nätverksskapande aktiviteter. De föreläsningsserier som satts upp för det första verksamhetsåret 2012 faller inom varsin ämneskategori. 1) Mobilitet, kulturflöden och sociopolitiska strukturer Trade, pilgrimage and colonisation the imperial roads of the Middle East (föreläsningsserie hösten 2012), The Many Lives of Anatolian Extra-Urban Sanctuaries (workshop våren 2013 om kulturmöten, i samarbete med franska institutet (IFEA)/Istanbul), Jewish and Christian reception(s) of Muslim theology (internationell konferens, maj 2013, i samarbete med Freie Univesität, Berlin), Gendered Violence in the Media (internationell konferens hösten 2013), Medelhavets metropoler (seminarium/workshop våren 2014 om kulturhistoria och modern infrastruktur, i samarbete med USI-nätverket). 2) Språk, litteratur och symboler i identitetsskapande processer Fiction and Reality: Literature as a Means of Exploring Identities (föreläsningsserie våren 2012), Literary Constructions of Nation and Religion: Insights from the Muslim World (internationell konferens, oktober 2012), Abstraction and the use of symbols in Late Antique and Early Byzantine art (c ): patterns, continuity and change (internationell konferens, 9-11 maj 2013), Language Minorities and Minority Language Policies in West and Central Asia (internationell konferens hösten 2013, i samarbete med Stockholm Int. Program for Central Asian Studies), Continuity in Documentary Structure (workshop hösten 2014 om arabiska och osmanska juridiska document, i samarbete med Cambridge Uni.). 8

9 3) Kontakt- och nätverksskapande aktiviteter USI: Nätverksmöte i Athen (26-27 april 2013), Interreg IVA-projekt kring globalisering och europeisering från Malmö högskola och danska universitet besöker SFII (20-21 mars 2013), KVHAA besöker SFII (14-17 maj 2013). Inbjudan från SFII till möte med nordiska forskningsintressenter under Bilaga 1 INSTITUTSANKNUTEN FORSKNING Förutom en post på kr (2012) för projektstöd finns i institutsbudgeten (drygt 4 miljoner) inga medel direkt avdelade för forskningsarbete, vilket i stället förutsätts bli finansierat med externa medel sökta antingen i institutets namn eller av enskilda forskare knutna till institutet. Ytterligare medel för forskarrelaterade aktiviteter (bokinköp, resebidrag, workshop m.m.) uppgår till ca kr. Vid ingången av 2012 fanns följande externa anslag för forskning och andra vetenskapliga aktiviteter vid institutet under innevarande eller de följande 1-2 åren till ett sammanlagt belopp av ca kr (förvaltare, om inget annat anges, SFII; anslagsinnehavare inom parentes efter varje post): RJ och KVHAA: kr (ej lönemedel, förvaltade av SFII) kr (lönemedel, förvaltade av Lunds universitet), disponibla till utgången av 2013, för 3-årig forskartjänst med projektet Gendered Violence in the Turkish Media (Åsa Eldén) RJ och KVHAA: kr (ej lönemedel, förvaltade av SFII) kr (lönemedel, förvaltade av Lunds universitet), disponibla till utgången av 2013, för forskartjänst med projektet Virtue, status, immortality: on the applications and meanings of architectural motifs in the figural arts of the Late Roman and Early Byzantine era (c ) (Cecilia Olovsdotter) RJ: m kronor, disponibla till utgången av 2014, för digitalisering av material ur den till institutet nyförvärvade Jarringsamlingen och de av Etnografiska Museet i Stockholm förvaltade Hedinsamlingarna för tillgänglighet online (Birgit Schlyter) STINT: kr (ej lönemedel, förvaltade av Stockholms universitet), för internationellt forskningsutbyte och publicering inom ramen för programmet Stockholm International Program for Central Asian Studies (Birgit Schlyter) Sida: kr, disponibla t.o.m. september 2012, för projektet The Impact of Ottoman Rule on the Urbanism and Architecture in the Provinces of the Empire and How to Preserve it: The Case of 16th-Century Damaskus (Marianne Boqvist) RJ: kr, disponibla t.o.m. juni 2012, för projektet The Image of God in Byzantine Cappadocia: An Investigation of its Relation to Divine and Human in 4 th -Century Cappadocian Thinking (Anne Karahan) Uppsala universitet: kr, för Labraunda-utgrävningar (Lars Karlsson) Åke Vibergs Stiftelse: kr, för Labraunda-utgrävningar (Lars Karlsson) KVHAA: kr, för Labruanda-publikation (Pontus Hellström) 9

10 Astra Zeneca: kr, för Loos-projektet (Karin Ådahl) Peter och Birgitta Celsings Stiftelse: kr, för Loos-konferens (Karin Ådahl) RJ: kr, för konferensen Fountains of Byzantion-Constantinopel-Istanbul, juli 2012, (Ingela Nilsson) RJ: kr, för konferens om skönlitteraturens roll i formandet av nation, religion och nationell identitet, med inriktning på den muslimska världen, oktober 2012 (Elisabeth Özdalga) VR: kr, för workshop om Alexander den store, juni 2012 (Ewa Balicka-Witakowska) Sida: kr, för Links MENA workshops (SFII) Istanbul/Stockholm i september

PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul)

PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul) Bilaga 2 PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul) Vårterminen 2012 retrospektivt Program som ägde rum i SFII:s regi under våren och sommaren

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2012 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 1 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2012 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskning

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2013 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2013 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskningsverksamhet

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen!

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! För tjugonde året i rad fördelar Lars Salvius-föreningen stipendier och projektbidrag till vetenskapliga skribenter, översättare och utgivare. Dessutom utdelas

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43) From: Netigate Sent: den 2 september 2014 21:56:32 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Läs mer

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM 1 OCTOBER 2015 2 Varför exjobb? Examensarbetet ska visa att den studerande besitter förmåga att tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05) From: Netigate Sent: den 28 augusti 2014 12:29:36 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by elanfute@gmail.com 8/28/2014 12:29:36 PM (29.22:29:05)

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur Sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA skrivar Skrivarlinjen är en utbildning för dig som har skrivit en hel del och vill bli en säkrare skribent på vägen mot publicering. Du träffar likasinnade i en kreativ

Läs mer

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se Syfte och inriktning Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open accessprincipen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Om Fortes publiceringsbidrag

Om Fortes publiceringsbidrag 2014-02-27 Om Fortes publiceringsbidrag Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Forte

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 22.3.1999 Verksamheten 1998 Allmänt om projektet Det gångna året var det första år då projektets verksamhet hade stabiliserats och omfattade alla arbetsskeden

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 Plats: SRATs kansli Stockholm Datum: 14-15 maj 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom Ordförande Ingela Jägestrand Mari Carlsson Anna Magnusson Monica Ringdahl Birgitta Jönsson

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05 Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet Anmälan N N har anmält Linköpings universitet för att det

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(5) Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Dekanus Ordförande EwaCarin Ekberg Studierektor FUN Krister Nilner Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent Klara Rangne Forskarstuderande Gunnel Svensäter Björn

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats istället för att registrera

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Handledning Sherpa/RoMEO

Handledning Sherpa/RoMEO Handledning Sherpa/RoMEO 1. När får jag lov att göra min artikel fritt tillgänglig?... 2 2. Förklaring av ord & begrepp i Sherpa/RoMEO... 3 Pre-print... 3 Restrictions (restriktioner)... 3 Post-print...

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

2012-11-27. Forskningsstrategi. för Institutet för språk och folkminnen

2012-11-27. Forskningsstrategi. för Institutet för språk och folkminnen 2012-11-27 Forskningsstrategi för Innehåll 1. Forskningsstrategins syfte och giltighetstid... 3 2. Utgångspunkter och övergripande mål... 3 3. Forskningens inriktning... 4 4. Etik... 6 5. Forskningens

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1 (5) + 3 bilagor Utgåva 7 RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1. ÅLIGGANDE MOT STYRELSEN Äskande av medel Varje sektion ska i samband med uppgörelse av årets budget äska anslag för respektive aktivitet.

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier ICOM STYRELSEMÖTE TELEFONMÖTE 20121016 Närvarande: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Elina Nygård Hansson Christian Richette Magnus Olofsson Monica Gustafsson Medlemsansökningar Antagna 2012-10-16:

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Fredrik Svanberg, FoU-samordnare Katherine H Wahlgren, projektledare Johan Hegardt, projektledare Traditionen 2000-talet FoU-program 2002-2005 Människan

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering Registrera och publicera i DiVA manuell registrering För att registrera en publikation manuellt gör så här 1. Sök i DiVA http://oru.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Börja så här Läs kursplanen och den allmänna informationen

Läs mer