SFII:s verksamhet, sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFII:s verksamhet, sammanfattning"

Transkript

1 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul VERKSAMHETSPLAN Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) är ett statsfinansierat vetenskapligt forum till förfogande för forskare, studenter och kulturarbetare från områden inom framför allt humaniora och samhällsvetenskap. Geografiskt sträcker sig institutets verksamhetsområde från det huvudsakligen turkspråkiga Centralasien till Mellanöstern och Turkiet med angränsande regioner som en gång stod under Osmanska rikets hegemoni. SFII är ett institut med väl utbyggd infrastruktur och goda förutsättningar att möta nya utmaningar och ökade krav på forskningsservice. Med reservation för framtida revideringar och tillägg presenteras här nedan institutet och dess planerade verksamhet under 3-årsperioden Dokumentet kommer att uppdateras vid varje nytt kalenderår. SFII:s verksamhet, sammanfattning Under SFII:s femtio år har verksamheten gradvis vuxit, både vad gäller forskningsinriktning och de geografiska områden som verksamheten täcker. När SFII inledde sin verksamhet 1962, hade institutet ingen lokal eller annan ständig närvaro i Istanbul och kunde på sin höjd stödja enskilda studenter och forskare med stipendier och hyra av bostad. Verksamheten kan idag beskrivas som ett uppdrag att med egen kanslibyggnad och andra faciliteter som fast punkt och basresurs ge stöd i olika former till forskningsaktiviteter på plats i Istanbul. Den består i att anordna konferenser, seminarier, föreläsningar, workshops samt att dela ut stipendier till i första hand yngre forskare. Målet är vidare att fortlöpande redovisa resultaten av forskningsverksamheten i olika publikationer med god spridning. Basverksamheten vid SFII innefattar också täta kontakter med intressenter i Sverige, Turkiet och regionen i vidare bemärkelse. Institutet har många besökare och gäster och uthyrningen av gästrum är en viktig del av den löpande verksamheten. Ett forskningsbibliotek, väl utrustade mötesrum och ett auditorium för större sammankomster skapar goda förutsättningar för en aktiv och utåtriktad verksamhet En rikt illustrerad historik över SFII:s första 50 år presenteras i den till jubileet den 1 juni 2012 färdigställda Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 50 år. En jubileumsskrift under redaktion av dåvarande styrelseledamoten Greger Widgren. INSTITUTETS ORGANISATION: BEMANNING OCH FACILITETER Personal Institutet har en direktör och en administrativ assistent anställda på heltid i Istanbul. Därutöver har institutet fram till slutet av augusti 2013 en biträdande direktör med placering både i Stockholm och i Istanbul. Ambitionen är att kunna permanenta denna tjänst, men för detta krävs på ganska kort sikt ökade anslag. 1

2 En medarbetare på konsultbasis, f.n. ungefär tre dagar i veckan, har det huvudsakliga ansvaret för biblioteket. SFII/Istanbul har 2 heltidsanställda lokalvårdare. För den ekonomiska administrationen ansvarar en kanslist på 80 % av heltid vid SFII:s kansli i Stockholm. Forskarrum och forskartjänster Vid senaste restaureringen av Dragomanhuset iordningställdes två forskarplatser. Dessa står f. n. till förfogande för innehavarna av två forskartjänster på heltid finansierade av Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien under 3 år, Dessa tjänster har på ett mycket betydelsefullt sätt bidragit till att stärka forskningsmiljön i Istanbul. Storstipendiater och praktikanter Innehavare av det terminsstipendium som institutet tillhandahåller för studenter och forskare på avancerad och högre nivå uppmuntras att vara delaktiga i institutets forsknings- och kursverksamhet. Institutet har små möjligheter att erbjuda praktikplats med handledning, men i de fall sådant kunnat arrangeras har även denna typ av arbetsinsats inneburit ett uppskattat stöd i verksamheten. Under 2012 har 2 masterstudenter med egna stipendier antagits som praktikanter/trainees för assistans åt och handledning av direktören under 1 resp. 7 månader. Bibliotek Efter Dragomanhusets restaurering 2011 har institutsbiblioteket fått större utrymme. Biblioteket hålls öppet för besök utifrån under de 3 dagar i veckan då det är bemannat av ansvarig personal. I biblioteket finns 5 enskilda forskarplatser och 2 större bord med plats för 6-8 personer. Från hösten 2012 kommer det ena biblioteksrummet att göras till en tyst avdelning med stängd dörr, medan det andra rummet, där den biblioteksansvariga har sin arbetsplats, hålls öppet för konsultation hos bibliotekarien, användning av institutets datorer och skrivare m.m. Jarringsamlingen Kungl. Vitterhetsakademiens donation av Gunnar Jarrings samling av framför allt Centralasien-relaterade och turkologiska publikationer innebar en fördubbling av institutets bokbestånd och förstärker institutets breda geografiska profil. Den finns uppställd i en särskild avdelning och förbereds för en samkatalogisering med institutets övriga bibliotek. Därutöver kommer samlingen under verksamhetsperioden att vara forskningsobjekt i ett RJ-finansierat digitaliseringsprojekt (se nedan). Auditorium och andra samlingspunkter Den största samlingslokalen är det auditorium med plats för 60-talet personer som byggdes i slutet av 1990-talet i Dragomanhusets bottenplan. Efter den senaste utbyggnaden och restaureringen har fler utrymmen för mindre grupper tillkommit. I det nya gästhemmet, annexet, finns på entréplanet ett seminarierum för ca 15 personer med direkt utgång till institutets trädgårdsterrass. Längst ned i annexet ligger ytterligare ett grupprum. 2

3 Gästrum Efter tillkomsten av annexet och ombyggnaden av Dragomanhuset har nu institutet ett 10-tal gästrum, varav ett är handikappanpassat. FORSKNING Institutsanknuten forskning Institutets resurser används i första hand för forskningsstödjande verksamhet. För direkt forskningsarbete är vi beroende av externa anslag. Vid ingången av 2012 fanns externa anslag för forskning och andra vetenskapliga aktiviteter med anknytning till institutet under innevarande eller de följande 1-2 åren till ett sammanlagt belopp av ca kr (för detaljerad information se bilaga 1). Forskningsarbete vid SFII/Istanbul (se vidare Externfinansierade forskartjänster I de två seniora heltidsforskarna Åsa Eldéns och Cecilia Olovsdotters arbete ingår en bestämd del institutionstjänstgöring, vilket är ett viktigt bidrag till den forskningsadministration som krävs för en aktiv och dynamisk forskningsmiljö vid institutet. Under vårterminen 2012 var båda forskarna med bland initiativtagarna till den nya seminarieserien Discussions och ansvarar för genomförandet av dem. Med placeringen av dessa två forskartjänster vid SFII/Istanbul under 3-årsperioden kan SFII stå värd för akademisk forskning på plats med forskare utan annan institutionell hemvist än institutet. Av anställningstekniska/juridiska skäl har man blivit tvungen att söka en institutionell anknytning i Sverige vid Centrum för Mellanösternstudier i Lund, men forskningsverksamheten förblir under hela perioden knuten till SFII/Istanbul. Forskarna medverkar i institutets egna publika aktiviteter och representerar institutet som gästföreläsare i såväl Sverige som Turkiet. Bitr. direktörens forskning och vetenskapliga verksamhet inom tjänsten under tilläggsförordnande januari-augusti Ett projekt om Osmansk provinsarkitektur avslutas under hösten Ett nytt projektarbete med anslagsansökan inleds under våren 2013 i samarbete med Durham university Tillbaka till källorna: Homs och dess landsbygd under den tidigosmanska perioden ett studium av den socioekonomiska och geografiska situationen i Homs med omnejd under sen medeltid och tidig modern tid genom granskning av skatteregister mellan 1520 och Bitr. dir. avser vidare att i samarbete mellan SFII och Inst. för islamisk arkeologi, Köpenhamn, Inst. för historisk arkeologi, Lund, Svenska Institutet i Athen och ev. Kulturarv utan gränser sondera möjligheterna för fältarbete om osmansk arkeologi på Balkan. Direktörens forskning och vetenskapliga verksamhet inom tjänsten Projektet Language Renewal in Ex-Soviet Central Asia för studier om nytt språkbruk till följd av officiell språkpolitik och sociopolitiska förändringar, som delfinansieras (för resor, publicering m.m.) med medel ur anslag från STINT, fortsätter med bl.a. deltagande i ett internationellt bokprojekt (The Handbook of Bilingualism and Multilingualism, som publiceras under 2012), handledning av japansk doktorand och en internationell konferens vid SFII/Istanbul om språkminoriteter i Väst- och Centralasien hösten13. 3

4 Direktören är ansvarig ledare för projektet Digitalisering av Jarring- och Hedinsamlingar för tillgänglighet online i samarbete med Hedinstiftelsen och Etnografiska Museet i Stockholm, där katalogisering och förarbete för digitalisering av material ur SFII:s Jarringsamling utförs av praktikanter och bibliotekspersonal. För övrigt medverkar direktören i en rad redaktionella uppdrag. Utgivningen av Gunnar Jarrings sista manus till en andra edition av An Eastern Turki English Dialect Dictionary förbereds parallellt med samredigeringen av en volym i SFII-serien Transactions efter ett symposium till 10-årsminnet av Gunnar Jarrings död 2002 (se avsnittet Publikationer nedan). Vidare inleds ett samarbete med det svenska förlaget Molin&Sorgenfrei för sammanställning av 2 volymer med översättningar av turkisk littertur till svenska respektive texter på svenska om turkisk litteratur. Upptakten firas med en litterär salong vid SFII/Istanbul den 27 oktober INSTITUTETS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET Webbsajt Institutets nya webbsajt installerades i maj Där ska besökaren få såväl en orientering om institutets uppbyggnad och pågående aktiviteter som anvisningar om hur man kan ta del av och bli delaktig i institutets verksamhet. Direktörens nyhetsbrev Det finns bl.a. från forskarkollegiets sida en önskan om bättre kommunikation och kontakt mellan olika delar av institutet. Under läsåret görs därför ett försök att i ett Direktörens nyhetsbrev el.dyl. finna former för rapportering om forskningsverksamheten och andra aktiviteter vid SFII/Istanbul med i bästa fall också möjlighet till dialog mellan institutets medlemmar. Föreläsningar och seminarier Institutet arrangerar evenemang per år offentligt eller för ledamöter av forskarkollegiet. Istanbul: Alltsedan 2001 hålls varje termin vanligtvis en föreläsningsserie på särskilt tema (maktsymboler, litteratur och identitet etc.) med gästföreläsningar och mottagning vid i snitt 5-6 olika tillfällen. Däremellan hålls när tillfälle ges s.k. Occasional Lectures med inbjudna talare som gästar institutet i samband med något annat program (kurs, workshop m.m.) Vårterminen 2012 inrättades en ny seminarieform, diskussionsseminarier, som ett forum där studenter och forskare vid institutet kan mötas och även bjuda in kolleger för att dryfta teoretiska och metodologiska forskningsfrågor. Stockholm: En Jarring-föreläsning hålls vart eller vartannat år till minne av framlidne ambassadören, turkologen och hedersledamoten m.m. Gunnar Jarring i nära anslutning till dennes födelsedag den 12 oktober med specialinbjuden högtidstalare. 4

5 Ett årligen återkommande vår- respektive höstmöte hålls i forskarkollegiets regi med seminarium på särskilt tema samt gästföreläsning. Forskarkollegiet arrangerar varje år 1-2 hel- eller halvdagsseminarier för att belysa projekt som anknyter till institutets forskningsverksamhet. Hösten 2012 hålls en workshop på Vitterhetsakademien och en temadag på Medelhavsmuseet, Stockholm för uppföljning av institutets jubileum den 1 juni 2012 i Istanbul. I workshopen diskuteras SFII:s roll som ett multidisciplinärt forum med stor geografisk bredd i tre tematiska paneler och med särskilt fokus på gränslandet mellan samhällsvetenskap och humaniora. Temadagen tar upp relationerna mellan det Osmanska riket och Sverige under 16 och 1700 talen. Publikationer Ny distributör för institutets publikationer från är eddy.se ab, som också konsulteras för layout och manuskriptmallar. Transactions SFII:s vetenskapliga serie Transactions inleddes år Till dags dato har det utkommit 20 publikationer under varierande redaktörskap. SFII-styrelsen är seriens ansvariga utgivare. Hösten 2011 tillsattes en vetenskaplig redaktör (Marianne Boqvist) och en redaktionskommitté (Inga Brandell, Ingela Nilsson och Leif Stenberg), som har utarbetat riktlinjer för en enhetlig layout och infört garanterad kvalitet genom peer review-förfarande. Nästa utgåva blir enligt nuvarande planering Changes in the Boundaries of Knowledge under redaktörskap av Inga Brandell, Marie Carlsson och Önver Cetrez och med bidrag från en workshop som hölls på Kadir Has Üniversitesi i maj Bokproduktionen är i ett framskridet skede. Tryckning och publicering kan komma till stånd redan under hösten 2012, alternativt våren Under vårterminen och sommaren 2012 hölls 2 konferenser i samarbete med SFII, vilka förutses få varsin volym i Transactions-serien under 2013, alternativt 2014: Kashgar Revisited: Workshop to commemorate the 10th anniversary of the death of Ambassador Gunnar Jarring (10-12 maj 2012, Köpenhamn), organiserad av Ildiko Beller-Hann, Birgit Schlyter och Jun Sugawara, och Fountains of Byzantion Constantinople Istanbul (29 juni-1 juli 2012, SFII/Istanbul), organiserad av Ingela Nilsson och Paul Stephenson. En extern intresseanmälan för publicering av bidrag från en workshop i Medelhavsstudier, mars 2010, har inkommit till redaktionskommittén för bedömning. Papers Serien Papers inrättades år 2005 för vetenskapliga och kulturhistoriska publikationer i ett mindre format än Transactions och med öppenhet för populärvetenskapliga framställningar. Dragomanen Den gemensamma årsboken från forskningsinstitutet och dess vänförening startades år Det material som publiceras där ska till sin karaktär vara populärvetenskapligt och till innehållet spegla den mångfacetterade forskningsverksamhet som bedrivs under institutets egid. Bidragen har hittills varit nästan uteslutande på svenska med eller utan sammanfattningar på engelska. Nuvarande redaktör är Kristina Josephson-Hesse, som vid sin 5

6 sida har en redaktionskommitté bestående av Karin Aras, Helena Bani-Shoraka och Susanne Olsson. Årsboken för 2012, Dragomanen 14, publiceras under senhösten med institutets 50- årsjubileum som huvudtema. Planeringen för nästa års utgåva inriktas på kulturmöten och kulturkonfrontationer. Labraunda-serien Doktorsavhandlingen The Late Roman and Byzantine Periods of Carian Labraunda av fil. kand. Jesper Blid ska efter disputation i september 2012 förberedas för publicering under överinseende av Publikationsnämnden för Rom- och Atheninstituten. Detta samarbete regleras genom en nyligen reviderad överenskommelse mellan SFII:s styrelse och Publikationsnämnden. STIPENDIER OCH KURSER Stipendier Institutet delar varje termin ut ett antal stipendier av varierande karaktär och omfattning: Stora stipendiet ( kr) för studenter på avancerad och högre nivåer samt Lilla stipendiet ( kr) och Turkologiska stipendiet ( kr) för lägre nivåer. Medan det sistnämnda stipendiet är begränsat till studier i turkologi, kan stora och lilla stipendiet sökas inom institutets alla ämnesområden. Samtliga stipendiater har fri bostad på institutet under 1 4 månader beroende på typen av stipendium. Stipendierna är en grundläggande del av institutets verksamhet. Kurser Alltsedan 1970-talet har institutet med kortare avbrott hållit sommarkurser av olika slag vad gäller både ämnesinriktning och upplägg. Under senare år har sommarkurserna framförallt finansierats genom anslag från Generalkonsulatets Sektion för svensk-turkiska förbindelser. Efter ett uppehåll sommaren 2012 för utvärdering av tidigare sommarkurser under ledning av biträdande direktören planeras verksamheten återupptas sommaren Vi för samtal med Generalkonsulatets sektion för att också denna gång kunna få bidrag från dem för att finansiera kursen. Förutom kursverksamhet som initieras och genomförs av institutet kan man notera ett stigande antal kurser som hålls i svenska universitets och högkolors regi med en del av kurstiden förlagd till SFII/Istanbul och med varierande grad av delaktighet från SFIIpersonalen. Nätverket USI (se nedan) har varit särskilt aktivt härvidlag. SAMARBETE Institutet har en rad formaliserade samarbetskontakter med inriktning på såväl utbildning och forskning som konferenser och nätverkande. Nordiskt samarbete Under det seminarium som hölls i samband med institutets jubileum i Istanbul i juni 2012 väcktes frågan om möjligheter till utökat och mer formaliserat samarbete mellan forskningsintressenter (finansiärer, forskningsledare och forskare) i de nordiska länderna för 6

7 gemensamma satsningar inom SFII:s verksamhetsområde. Ett möte för att diskutera möjligheter och former för samarbet på inbjudan av SFII/Istanbul planeras till våren eller sommaren Partnerskap Operativa partnerskap har etablerats med Research Unit Intellectual History of the Islamicate World, Freie Universität, Berlin, för genomförandet av konferensen Jewish and Christian Reception(s) of Muslim Theology, maj 2013, Center for Middle Eastern Studies, Lund, för forskaranställningar, och Stockholm International Program for Central Asian Studies, för konferenser och forskarmöten; se Samarbete mellan de svenska instituten i Medelhavsregionen Kontakterna mellan de svenska Medelhavsinstituten i Rom, Athen, Istanbul, Alexandria och Jerusalem har vidgats. SFII medverkar i de två nätverken MENA Links och USI (nedan). Våren 2012 vistades kursdeltagare från institutet i Athen en vecka vid SFII/Istanbul för exkursioner i Istanbul-området under ledning av Athen-institutets direktör och bitr. direktör samt personal från SFII. I december 2012 gör direktörerna i Rom, Athen och Istanbul ett besök i Jerusalem för fortsatta diskussioner om samordning av kurser, utformning av stipendieverksamhet m.m. Samtal har också inletts mellan SFII:s direktör och tillträdande direktören för institutet i Rom. Swedish Research Links - MENA. I början av 2007 beviljades instituten i Alexandria och Istanbul efter en gemensam ansökan ett anslag från Sida för 6 workshops à kr att delas lika mellan de två instituten. Arrangemangen ska syfta till att befrämja forskningssamarbete i MENA-regionen och Turkiet och med svenska forskare inom samhällsvetenskap och humaniora. Teman och forskare att bjuda in har tagits fram i samarbete med Vetenskapsrådet. Den 5:e workshopen organiserades på Büyükada maj 2012 och var den andra under temat Changing Notions of Citizenship past, present and future. Den avslutande workshopen kommer att hållas i Alexandria våren 2013, med största sannolikhet på samma tema men med ett annat upplägg. USI Universitet och Svenska Institut i medelhavsregionen i samverkan för internationalisering bildades 2005 i syfte att befrämja gemensam kursverksamhet och forskningskontakter mellan svenska universitet, de svenska Medelhavsinstituten i Rom, Athen, Istanbul, Alexandria samt Jerusalem och universitet i institutens värdländer. Nätverket får ekonomiskt stöd av det 10-tal svenska univesitet och högskolor som är medlemmar och administreras f.n. från Lunds universitet. SFII/Istanbul har stått värd för USI-kurser i Familj, rätt och religion och Istanbul kulturmöten, monument och identitet mellan öst och väst. Under ett nätverksmöte vid SFII/Istanbul i maj 2012 inrättades en referensgrupp för planerna på ett masterprogram i Medelhavsstudier, med deltagande av bl.a. samtliga fem institutsdirektörer. Vid USI:s arbetsgruppsmöte i Lund den 24 augusti 2012 antogs SFIIdirektörens förslag om ett framtida USI-riktat seminarium om urbanitet i kulturhistoriskt och modernt infrastrukturellt perspektiv. 7

8 Förfrågningar om partnerskap från forskare och forskargrupper som söker nya anslag Inför nya ansökningstillfällen för anslag från svenska och nordiska forskningsfinansiärer får SFII ibland förfrågningar om möjligheten att kunna referera till SFII som medverkande part (anslagsförvaltare och/eller värd för kurser, konferenser etc.) i projektet eller forskningsprogrammet. Vid positivt svar förbinder sig SFII att vid eventuell tilldelning av anslag ta del av forskningsplanering, ha beredskap för nya poster i verksamhetsplanens schema över kommande programpunkter och att så långt det är möjligt erbjuda projektdeltagare plats i gästhemmet, om så önskas. TEMATISKT GRUPPERADE AKTIVITETER AVISERADE FÖR Utöver institutets återkommande föreläsnings- och seminarieserier, vilka omnämndes i avsnittet om SFII:s utåtriktade verksamhet, äger en rad enskilda evenemang rum under innevarande 3-årsperiod antingen i institutets egen regi eller under samarbete mellan SFII och extern part. Tematiskt sett kan programverksamheten vid SFII indelas i tre grupper: två breda och delvis överlappande ämneskategorier inom det relevansområde som finns specificerat för institutets vetenskapliga verksamhet med avseende på tidsaspekt (från förmodern tid till nutid) och geografisk utbredning (Eurasien och Medelhavsområdet inklusive dess afrikanska kustområde) samt en tredje mindre kategori bestående av kontakt- och nätverksskapande aktiviteter. De föreläsningsserier som satts upp för det första verksamhetsåret 2012 faller inom varsin ämneskategori. 1) Mobilitet, kulturflöden och sociopolitiska strukturer Trade, pilgrimage and colonisation the imperial roads of the Middle East (föreläsningsserie hösten 2012), The Many Lives of Anatolian Extra-Urban Sanctuaries (workshop våren 2013 om kulturmöten, i samarbete med franska institutet (IFEA)/Istanbul), Jewish and Christian reception(s) of Muslim theology (internationell konferens, maj 2013, i samarbete med Freie Univesität, Berlin), Gendered Violence in the Media (internationell konferens hösten 2013), Medelhavets metropoler (seminarium/workshop våren 2014 om kulturhistoria och modern infrastruktur, i samarbete med USI-nätverket). 2) Språk, litteratur och symboler i identitetsskapande processer Fiction and Reality: Literature as a Means of Exploring Identities (föreläsningsserie våren 2012), Literary Constructions of Nation and Religion: Insights from the Muslim World (internationell konferens, oktober 2012), Abstraction and the use of symbols in Late Antique and Early Byzantine art (c ): patterns, continuity and change (internationell konferens, 9-11 maj 2013), Language Minorities and Minority Language Policies in West and Central Asia (internationell konferens hösten 2013, i samarbete med Stockholm Int. Program for Central Asian Studies), Continuity in Documentary Structure (workshop hösten 2014 om arabiska och osmanska juridiska document, i samarbete med Cambridge Uni.). 8

9 3) Kontakt- och nätverksskapande aktiviteter USI: Nätverksmöte i Athen (26-27 april 2013), Interreg IVA-projekt kring globalisering och europeisering från Malmö högskola och danska universitet besöker SFII (20-21 mars 2013), KVHAA besöker SFII (14-17 maj 2013). Inbjudan från SFII till möte med nordiska forskningsintressenter under Bilaga 1 INSTITUTSANKNUTEN FORSKNING Förutom en post på kr (2012) för projektstöd finns i institutsbudgeten (drygt 4 miljoner) inga medel direkt avdelade för forskningsarbete, vilket i stället förutsätts bli finansierat med externa medel sökta antingen i institutets namn eller av enskilda forskare knutna till institutet. Ytterligare medel för forskarrelaterade aktiviteter (bokinköp, resebidrag, workshop m.m.) uppgår till ca kr. Vid ingången av 2012 fanns följande externa anslag för forskning och andra vetenskapliga aktiviteter vid institutet under innevarande eller de följande 1-2 åren till ett sammanlagt belopp av ca kr (förvaltare, om inget annat anges, SFII; anslagsinnehavare inom parentes efter varje post): RJ och KVHAA: kr (ej lönemedel, förvaltade av SFII) kr (lönemedel, förvaltade av Lunds universitet), disponibla till utgången av 2013, för 3-årig forskartjänst med projektet Gendered Violence in the Turkish Media (Åsa Eldén) RJ och KVHAA: kr (ej lönemedel, förvaltade av SFII) kr (lönemedel, förvaltade av Lunds universitet), disponibla till utgången av 2013, för forskartjänst med projektet Virtue, status, immortality: on the applications and meanings of architectural motifs in the figural arts of the Late Roman and Early Byzantine era (c ) (Cecilia Olovsdotter) RJ: m kronor, disponibla till utgången av 2014, för digitalisering av material ur den till institutet nyförvärvade Jarringsamlingen och de av Etnografiska Museet i Stockholm förvaltade Hedinsamlingarna för tillgänglighet online (Birgit Schlyter) STINT: kr (ej lönemedel, förvaltade av Stockholms universitet), för internationellt forskningsutbyte och publicering inom ramen för programmet Stockholm International Program for Central Asian Studies (Birgit Schlyter) Sida: kr, disponibla t.o.m. september 2012, för projektet The Impact of Ottoman Rule on the Urbanism and Architecture in the Provinces of the Empire and How to Preserve it: The Case of 16th-Century Damaskus (Marianne Boqvist) RJ: kr, disponibla t.o.m. juni 2012, för projektet The Image of God in Byzantine Cappadocia: An Investigation of its Relation to Divine and Human in 4 th -Century Cappadocian Thinking (Anne Karahan) Uppsala universitet: kr, för Labraunda-utgrävningar (Lars Karlsson) Åke Vibergs Stiftelse: kr, för Labraunda-utgrävningar (Lars Karlsson) KVHAA: kr, för Labruanda-publikation (Pontus Hellström) 9

10 Astra Zeneca: kr, för Loos-projektet (Karin Ådahl) Peter och Birgitta Celsings Stiftelse: kr, för Loos-konferens (Karin Ådahl) RJ: kr, för konferensen Fountains of Byzantion-Constantinopel-Istanbul, juli 2012, (Ingela Nilsson) RJ: kr, för konferens om skönlitteraturens roll i formandet av nation, religion och nationell identitet, med inriktning på den muslimska världen, oktober 2012 (Elisabeth Özdalga) VR: kr, för workshop om Alexander den store, juni 2012 (Ewa Balicka-Witakowska) Sida: kr, för Links MENA workshops (SFII) Istanbul/Stockholm i september