SFII:s verksamhet, sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFII:s verksamhet, sammanfattning"

Transkript

1 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul VERKSAMHETSPLAN Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) är ett statsfinansierat vetenskapligt forum till förfogande för forskare, studenter och kulturarbetare från områden inom framför allt humaniora och samhällsvetenskap. Geografiskt sträcker sig institutets verksamhetsområde från det huvudsakligen turkspråkiga Centralasien till Mellanöstern och Turkiet med angränsande regioner som en gång stod under Osmanska rikets hegemoni. SFII är ett institut med väl utbyggd infrastruktur och goda förutsättningar att möta nya utmaningar och ökade krav på forskningsservice. Med reservation för framtida revideringar och tillägg presenteras här nedan institutet och dess planerade verksamhet under 3-årsperioden Dokumentet kommer att uppdateras vid varje nytt kalenderår. SFII:s verksamhet, sammanfattning Under SFII:s femtio år har verksamheten gradvis vuxit, både vad gäller forskningsinriktning och de geografiska områden som verksamheten täcker. När SFII inledde sin verksamhet 1962, hade institutet ingen lokal eller annan ständig närvaro i Istanbul och kunde på sin höjd stödja enskilda studenter och forskare med stipendier och hyra av bostad. Verksamheten kan idag beskrivas som ett uppdrag att med egen kanslibyggnad och andra faciliteter som fast punkt och basresurs ge stöd i olika former till forskningsaktiviteter på plats i Istanbul. Den består i att anordna konferenser, seminarier, föreläsningar, workshops samt att dela ut stipendier till i första hand yngre forskare. Målet är vidare att fortlöpande redovisa resultaten av forskningsverksamheten i olika publikationer med god spridning. Basverksamheten vid SFII innefattar också täta kontakter med intressenter i Sverige, Turkiet och regionen i vidare bemärkelse. Institutet har många besökare och gäster och uthyrningen av gästrum är en viktig del av den löpande verksamheten. Ett forskningsbibliotek, väl utrustade mötesrum och ett auditorium för större sammankomster skapar goda förutsättningar för en aktiv och utåtriktad verksamhet En rikt illustrerad historik över SFII:s första 50 år presenteras i den till jubileet den 1 juni 2012 färdigställda Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 50 år. En jubileumsskrift under redaktion av dåvarande styrelseledamoten Greger Widgren. INSTITUTETS ORGANISATION: BEMANNING OCH FACILITETER Personal Institutet har en direktör och en administrativ assistent anställda på heltid i Istanbul. Därutöver har institutet fram till slutet av augusti 2013 en biträdande direktör med placering både i Stockholm och i Istanbul. Ambitionen är att kunna permanenta denna tjänst, men för detta krävs på ganska kort sikt ökade anslag. 1

2 En medarbetare på konsultbasis, f.n. ungefär tre dagar i veckan, har det huvudsakliga ansvaret för biblioteket. SFII/Istanbul har 2 heltidsanställda lokalvårdare. För den ekonomiska administrationen ansvarar en kanslist på 80 % av heltid vid SFII:s kansli i Stockholm. Forskarrum och forskartjänster Vid senaste restaureringen av Dragomanhuset iordningställdes två forskarplatser. Dessa står f. n. till förfogande för innehavarna av två forskartjänster på heltid finansierade av Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien under 3 år, Dessa tjänster har på ett mycket betydelsefullt sätt bidragit till att stärka forskningsmiljön i Istanbul. Storstipendiater och praktikanter Innehavare av det terminsstipendium som institutet tillhandahåller för studenter och forskare på avancerad och högre nivå uppmuntras att vara delaktiga i institutets forsknings- och kursverksamhet. Institutet har små möjligheter att erbjuda praktikplats med handledning, men i de fall sådant kunnat arrangeras har även denna typ av arbetsinsats inneburit ett uppskattat stöd i verksamheten. Under 2012 har 2 masterstudenter med egna stipendier antagits som praktikanter/trainees för assistans åt och handledning av direktören under 1 resp. 7 månader. Bibliotek Efter Dragomanhusets restaurering 2011 har institutsbiblioteket fått större utrymme. Biblioteket hålls öppet för besök utifrån under de 3 dagar i veckan då det är bemannat av ansvarig personal. I biblioteket finns 5 enskilda forskarplatser och 2 större bord med plats för 6-8 personer. Från hösten 2012 kommer det ena biblioteksrummet att göras till en tyst avdelning med stängd dörr, medan det andra rummet, där den biblioteksansvariga har sin arbetsplats, hålls öppet för konsultation hos bibliotekarien, användning av institutets datorer och skrivare m.m. Jarringsamlingen Kungl. Vitterhetsakademiens donation av Gunnar Jarrings samling av framför allt Centralasien-relaterade och turkologiska publikationer innebar en fördubbling av institutets bokbestånd och förstärker institutets breda geografiska profil. Den finns uppställd i en särskild avdelning och förbereds för en samkatalogisering med institutets övriga bibliotek. Därutöver kommer samlingen under verksamhetsperioden att vara forskningsobjekt i ett RJ-finansierat digitaliseringsprojekt (se nedan). Auditorium och andra samlingspunkter Den största samlingslokalen är det auditorium med plats för 60-talet personer som byggdes i slutet av 1990-talet i Dragomanhusets bottenplan. Efter den senaste utbyggnaden och restaureringen har fler utrymmen för mindre grupper tillkommit. I det nya gästhemmet, annexet, finns på entréplanet ett seminarierum för ca 15 personer med direkt utgång till institutets trädgårdsterrass. Längst ned i annexet ligger ytterligare ett grupprum. 2

3 Gästrum Efter tillkomsten av annexet och ombyggnaden av Dragomanhuset har nu institutet ett 10-tal gästrum, varav ett är handikappanpassat. FORSKNING Institutsanknuten forskning Institutets resurser används i första hand för forskningsstödjande verksamhet. För direkt forskningsarbete är vi beroende av externa anslag. Vid ingången av 2012 fanns externa anslag för forskning och andra vetenskapliga aktiviteter med anknytning till institutet under innevarande eller de följande 1-2 åren till ett sammanlagt belopp av ca kr (för detaljerad information se bilaga 1). Forskningsarbete vid SFII/Istanbul (se vidare Externfinansierade forskartjänster I de två seniora heltidsforskarna Åsa Eldéns och Cecilia Olovsdotters arbete ingår en bestämd del institutionstjänstgöring, vilket är ett viktigt bidrag till den forskningsadministration som krävs för en aktiv och dynamisk forskningsmiljö vid institutet. Under vårterminen 2012 var båda forskarna med bland initiativtagarna till den nya seminarieserien Discussions och ansvarar för genomförandet av dem. Med placeringen av dessa två forskartjänster vid SFII/Istanbul under 3-årsperioden kan SFII stå värd för akademisk forskning på plats med forskare utan annan institutionell hemvist än institutet. Av anställningstekniska/juridiska skäl har man blivit tvungen att söka en institutionell anknytning i Sverige vid Centrum för Mellanösternstudier i Lund, men forskningsverksamheten förblir under hela perioden knuten till SFII/Istanbul. Forskarna medverkar i institutets egna publika aktiviteter och representerar institutet som gästföreläsare i såväl Sverige som Turkiet. Bitr. direktörens forskning och vetenskapliga verksamhet inom tjänsten under tilläggsförordnande januari-augusti Ett projekt om Osmansk provinsarkitektur avslutas under hösten Ett nytt projektarbete med anslagsansökan inleds under våren 2013 i samarbete med Durham university Tillbaka till källorna: Homs och dess landsbygd under den tidigosmanska perioden ett studium av den socioekonomiska och geografiska situationen i Homs med omnejd under sen medeltid och tidig modern tid genom granskning av skatteregister mellan 1520 och Bitr. dir. avser vidare att i samarbete mellan SFII och Inst. för islamisk arkeologi, Köpenhamn, Inst. för historisk arkeologi, Lund, Svenska Institutet i Athen och ev. Kulturarv utan gränser sondera möjligheterna för fältarbete om osmansk arkeologi på Balkan. Direktörens forskning och vetenskapliga verksamhet inom tjänsten Projektet Language Renewal in Ex-Soviet Central Asia för studier om nytt språkbruk till följd av officiell språkpolitik och sociopolitiska förändringar, som delfinansieras (för resor, publicering m.m.) med medel ur anslag från STINT, fortsätter med bl.a. deltagande i ett internationellt bokprojekt (The Handbook of Bilingualism and Multilingualism, som publiceras under 2012), handledning av japansk doktorand och en internationell konferens vid SFII/Istanbul om språkminoriteter i Väst- och Centralasien hösten13. 3

4 Direktören är ansvarig ledare för projektet Digitalisering av Jarring- och Hedinsamlingar för tillgänglighet online i samarbete med Hedinstiftelsen och Etnografiska Museet i Stockholm, där katalogisering och förarbete för digitalisering av material ur SFII:s Jarringsamling utförs av praktikanter och bibliotekspersonal. För övrigt medverkar direktören i en rad redaktionella uppdrag. Utgivningen av Gunnar Jarrings sista manus till en andra edition av An Eastern Turki English Dialect Dictionary förbereds parallellt med samredigeringen av en volym i SFII-serien Transactions efter ett symposium till 10-årsminnet av Gunnar Jarrings död 2002 (se avsnittet Publikationer nedan). Vidare inleds ett samarbete med det svenska förlaget Molin&Sorgenfrei för sammanställning av 2 volymer med översättningar av turkisk littertur till svenska respektive texter på svenska om turkisk litteratur. Upptakten firas med en litterär salong vid SFII/Istanbul den 27 oktober INSTITUTETS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET Webbsajt Institutets nya webbsajt installerades i maj Där ska besökaren få såväl en orientering om institutets uppbyggnad och pågående aktiviteter som anvisningar om hur man kan ta del av och bli delaktig i institutets verksamhet. Direktörens nyhetsbrev Det finns bl.a. från forskarkollegiets sida en önskan om bättre kommunikation och kontakt mellan olika delar av institutet. Under läsåret görs därför ett försök att i ett Direktörens nyhetsbrev el.dyl. finna former för rapportering om forskningsverksamheten och andra aktiviteter vid SFII/Istanbul med i bästa fall också möjlighet till dialog mellan institutets medlemmar. Föreläsningar och seminarier Institutet arrangerar evenemang per år offentligt eller för ledamöter av forskarkollegiet. Istanbul: Alltsedan 2001 hålls varje termin vanligtvis en föreläsningsserie på särskilt tema (maktsymboler, litteratur och identitet etc.) med gästföreläsningar och mottagning vid i snitt 5-6 olika tillfällen. Däremellan hålls när tillfälle ges s.k. Occasional Lectures med inbjudna talare som gästar institutet i samband med något annat program (kurs, workshop m.m.) Vårterminen 2012 inrättades en ny seminarieform, diskussionsseminarier, som ett forum där studenter och forskare vid institutet kan mötas och även bjuda in kolleger för att dryfta teoretiska och metodologiska forskningsfrågor. Stockholm: En Jarring-föreläsning hålls vart eller vartannat år till minne av framlidne ambassadören, turkologen och hedersledamoten m.m. Gunnar Jarring i nära anslutning till dennes födelsedag den 12 oktober med specialinbjuden högtidstalare. 4

5 Ett årligen återkommande vår- respektive höstmöte hålls i forskarkollegiets regi med seminarium på särskilt tema samt gästföreläsning. Forskarkollegiet arrangerar varje år 1-2 hel- eller halvdagsseminarier för att belysa projekt som anknyter till institutets forskningsverksamhet. Hösten 2012 hålls en workshop på Vitterhetsakademien och en temadag på Medelhavsmuseet, Stockholm för uppföljning av institutets jubileum den 1 juni 2012 i Istanbul. I workshopen diskuteras SFII:s roll som ett multidisciplinärt forum med stor geografisk bredd i tre tematiska paneler och med särskilt fokus på gränslandet mellan samhällsvetenskap och humaniora. Temadagen tar upp relationerna mellan det Osmanska riket och Sverige under 16 och 1700 talen. Publikationer Ny distributör för institutets publikationer från är eddy.se ab, som också konsulteras för layout och manuskriptmallar. Transactions SFII:s vetenskapliga serie Transactions inleddes år Till dags dato har det utkommit 20 publikationer under varierande redaktörskap. SFII-styrelsen är seriens ansvariga utgivare. Hösten 2011 tillsattes en vetenskaplig redaktör (Marianne Boqvist) och en redaktionskommitté (Inga Brandell, Ingela Nilsson och Leif Stenberg), som har utarbetat riktlinjer för en enhetlig layout och infört garanterad kvalitet genom peer review-förfarande. Nästa utgåva blir enligt nuvarande planering Changes in the Boundaries of Knowledge under redaktörskap av Inga Brandell, Marie Carlsson och Önver Cetrez och med bidrag från en workshop som hölls på Kadir Has Üniversitesi i maj Bokproduktionen är i ett framskridet skede. Tryckning och publicering kan komma till stånd redan under hösten 2012, alternativt våren Under vårterminen och sommaren 2012 hölls 2 konferenser i samarbete med SFII, vilka förutses få varsin volym i Transactions-serien under 2013, alternativt 2014: Kashgar Revisited: Workshop to commemorate the 10th anniversary of the death of Ambassador Gunnar Jarring (10-12 maj 2012, Köpenhamn), organiserad av Ildiko Beller-Hann, Birgit Schlyter och Jun Sugawara, och Fountains of Byzantion Constantinople Istanbul (29 juni-1 juli 2012, SFII/Istanbul), organiserad av Ingela Nilsson och Paul Stephenson. En extern intresseanmälan för publicering av bidrag från en workshop i Medelhavsstudier, mars 2010, har inkommit till redaktionskommittén för bedömning. Papers Serien Papers inrättades år 2005 för vetenskapliga och kulturhistoriska publikationer i ett mindre format än Transactions och med öppenhet för populärvetenskapliga framställningar. Dragomanen Den gemensamma årsboken från forskningsinstitutet och dess vänförening startades år Det material som publiceras där ska till sin karaktär vara populärvetenskapligt och till innehållet spegla den mångfacetterade forskningsverksamhet som bedrivs under institutets egid. Bidragen har hittills varit nästan uteslutande på svenska med eller utan sammanfattningar på engelska. Nuvarande redaktör är Kristina Josephson-Hesse, som vid sin 5

6 sida har en redaktionskommitté bestående av Karin Aras, Helena Bani-Shoraka och Susanne Olsson. Årsboken för 2012, Dragomanen 14, publiceras under senhösten med institutets 50- årsjubileum som huvudtema. Planeringen för nästa års utgåva inriktas på kulturmöten och kulturkonfrontationer. Labraunda-serien Doktorsavhandlingen The Late Roman and Byzantine Periods of Carian Labraunda av fil. kand. Jesper Blid ska efter disputation i september 2012 förberedas för publicering under överinseende av Publikationsnämnden för Rom- och Atheninstituten. Detta samarbete regleras genom en nyligen reviderad överenskommelse mellan SFII:s styrelse och Publikationsnämnden. STIPENDIER OCH KURSER Stipendier Institutet delar varje termin ut ett antal stipendier av varierande karaktär och omfattning: Stora stipendiet ( kr) för studenter på avancerad och högre nivåer samt Lilla stipendiet ( kr) och Turkologiska stipendiet ( kr) för lägre nivåer. Medan det sistnämnda stipendiet är begränsat till studier i turkologi, kan stora och lilla stipendiet sökas inom institutets alla ämnesområden. Samtliga stipendiater har fri bostad på institutet under 1 4 månader beroende på typen av stipendium. Stipendierna är en grundläggande del av institutets verksamhet. Kurser Alltsedan 1970-talet har institutet med kortare avbrott hållit sommarkurser av olika slag vad gäller både ämnesinriktning och upplägg. Under senare år har sommarkurserna framförallt finansierats genom anslag från Generalkonsulatets Sektion för svensk-turkiska förbindelser. Efter ett uppehåll sommaren 2012 för utvärdering av tidigare sommarkurser under ledning av biträdande direktören planeras verksamheten återupptas sommaren Vi för samtal med Generalkonsulatets sektion för att också denna gång kunna få bidrag från dem för att finansiera kursen. Förutom kursverksamhet som initieras och genomförs av institutet kan man notera ett stigande antal kurser som hålls i svenska universitets och högkolors regi med en del av kurstiden förlagd till SFII/Istanbul och med varierande grad av delaktighet från SFIIpersonalen. Nätverket USI (se nedan) har varit särskilt aktivt härvidlag. SAMARBETE Institutet har en rad formaliserade samarbetskontakter med inriktning på såväl utbildning och forskning som konferenser och nätverkande. Nordiskt samarbete Under det seminarium som hölls i samband med institutets jubileum i Istanbul i juni 2012 väcktes frågan om möjligheter till utökat och mer formaliserat samarbete mellan forskningsintressenter (finansiärer, forskningsledare och forskare) i de nordiska länderna för 6

7 gemensamma satsningar inom SFII:s verksamhetsområde. Ett möte för att diskutera möjligheter och former för samarbet på inbjudan av SFII/Istanbul planeras till våren eller sommaren Partnerskap Operativa partnerskap har etablerats med Research Unit Intellectual History of the Islamicate World, Freie Universität, Berlin, för genomförandet av konferensen Jewish and Christian Reception(s) of Muslim Theology, maj 2013, Center for Middle Eastern Studies, Lund, för forskaranställningar, och Stockholm International Program for Central Asian Studies, för konferenser och forskarmöten; se Samarbete mellan de svenska instituten i Medelhavsregionen Kontakterna mellan de svenska Medelhavsinstituten i Rom, Athen, Istanbul, Alexandria och Jerusalem har vidgats. SFII medverkar i de två nätverken MENA Links och USI (nedan). Våren 2012 vistades kursdeltagare från institutet i Athen en vecka vid SFII/Istanbul för exkursioner i Istanbul-området under ledning av Athen-institutets direktör och bitr. direktör samt personal från SFII. I december 2012 gör direktörerna i Rom, Athen och Istanbul ett besök i Jerusalem för fortsatta diskussioner om samordning av kurser, utformning av stipendieverksamhet m.m. Samtal har också inletts mellan SFII:s direktör och tillträdande direktören för institutet i Rom. Swedish Research Links - MENA. I början av 2007 beviljades instituten i Alexandria och Istanbul efter en gemensam ansökan ett anslag från Sida för 6 workshops à kr att delas lika mellan de två instituten. Arrangemangen ska syfta till att befrämja forskningssamarbete i MENA-regionen och Turkiet och med svenska forskare inom samhällsvetenskap och humaniora. Teman och forskare att bjuda in har tagits fram i samarbete med Vetenskapsrådet. Den 5:e workshopen organiserades på Büyükada maj 2012 och var den andra under temat Changing Notions of Citizenship past, present and future. Den avslutande workshopen kommer att hållas i Alexandria våren 2013, med största sannolikhet på samma tema men med ett annat upplägg. USI Universitet och Svenska Institut i medelhavsregionen i samverkan för internationalisering bildades 2005 i syfte att befrämja gemensam kursverksamhet och forskningskontakter mellan svenska universitet, de svenska Medelhavsinstituten i Rom, Athen, Istanbul, Alexandria samt Jerusalem och universitet i institutens värdländer. Nätverket får ekonomiskt stöd av det 10-tal svenska univesitet och högskolor som är medlemmar och administreras f.n. från Lunds universitet. SFII/Istanbul har stått värd för USI-kurser i Familj, rätt och religion och Istanbul kulturmöten, monument och identitet mellan öst och väst. Under ett nätverksmöte vid SFII/Istanbul i maj 2012 inrättades en referensgrupp för planerna på ett masterprogram i Medelhavsstudier, med deltagande av bl.a. samtliga fem institutsdirektörer. Vid USI:s arbetsgruppsmöte i Lund den 24 augusti 2012 antogs SFIIdirektörens förslag om ett framtida USI-riktat seminarium om urbanitet i kulturhistoriskt och modernt infrastrukturellt perspektiv. 7

8 Förfrågningar om partnerskap från forskare och forskargrupper som söker nya anslag Inför nya ansökningstillfällen för anslag från svenska och nordiska forskningsfinansiärer får SFII ibland förfrågningar om möjligheten att kunna referera till SFII som medverkande part (anslagsförvaltare och/eller värd för kurser, konferenser etc.) i projektet eller forskningsprogrammet. Vid positivt svar förbinder sig SFII att vid eventuell tilldelning av anslag ta del av forskningsplanering, ha beredskap för nya poster i verksamhetsplanens schema över kommande programpunkter och att så långt det är möjligt erbjuda projektdeltagare plats i gästhemmet, om så önskas. TEMATISKT GRUPPERADE AKTIVITETER AVISERADE FÖR Utöver institutets återkommande föreläsnings- och seminarieserier, vilka omnämndes i avsnittet om SFII:s utåtriktade verksamhet, äger en rad enskilda evenemang rum under innevarande 3-årsperiod antingen i institutets egen regi eller under samarbete mellan SFII och extern part. Tematiskt sett kan programverksamheten vid SFII indelas i tre grupper: två breda och delvis överlappande ämneskategorier inom det relevansområde som finns specificerat för institutets vetenskapliga verksamhet med avseende på tidsaspekt (från förmodern tid till nutid) och geografisk utbredning (Eurasien och Medelhavsområdet inklusive dess afrikanska kustområde) samt en tredje mindre kategori bestående av kontakt- och nätverksskapande aktiviteter. De föreläsningsserier som satts upp för det första verksamhetsåret 2012 faller inom varsin ämneskategori. 1) Mobilitet, kulturflöden och sociopolitiska strukturer Trade, pilgrimage and colonisation the imperial roads of the Middle East (föreläsningsserie hösten 2012), The Many Lives of Anatolian Extra-Urban Sanctuaries (workshop våren 2013 om kulturmöten, i samarbete med franska institutet (IFEA)/Istanbul), Jewish and Christian reception(s) of Muslim theology (internationell konferens, maj 2013, i samarbete med Freie Univesität, Berlin), Gendered Violence in the Media (internationell konferens hösten 2013), Medelhavets metropoler (seminarium/workshop våren 2014 om kulturhistoria och modern infrastruktur, i samarbete med USI-nätverket). 2) Språk, litteratur och symboler i identitetsskapande processer Fiction and Reality: Literature as a Means of Exploring Identities (föreläsningsserie våren 2012), Literary Constructions of Nation and Religion: Insights from the Muslim World (internationell konferens, oktober 2012), Abstraction and the use of symbols in Late Antique and Early Byzantine art (c ): patterns, continuity and change (internationell konferens, 9-11 maj 2013), Language Minorities and Minority Language Policies in West and Central Asia (internationell konferens hösten 2013, i samarbete med Stockholm Int. Program for Central Asian Studies), Continuity in Documentary Structure (workshop hösten 2014 om arabiska och osmanska juridiska document, i samarbete med Cambridge Uni.). 8

9 3) Kontakt- och nätverksskapande aktiviteter USI: Nätverksmöte i Athen (26-27 april 2013), Interreg IVA-projekt kring globalisering och europeisering från Malmö högskola och danska universitet besöker SFII (20-21 mars 2013), KVHAA besöker SFII (14-17 maj 2013). Inbjudan från SFII till möte med nordiska forskningsintressenter under Bilaga 1 INSTITUTSANKNUTEN FORSKNING Förutom en post på kr (2012) för projektstöd finns i institutsbudgeten (drygt 4 miljoner) inga medel direkt avdelade för forskningsarbete, vilket i stället förutsätts bli finansierat med externa medel sökta antingen i institutets namn eller av enskilda forskare knutna till institutet. Ytterligare medel för forskarrelaterade aktiviteter (bokinköp, resebidrag, workshop m.m.) uppgår till ca kr. Vid ingången av 2012 fanns följande externa anslag för forskning och andra vetenskapliga aktiviteter vid institutet under innevarande eller de följande 1-2 åren till ett sammanlagt belopp av ca kr (förvaltare, om inget annat anges, SFII; anslagsinnehavare inom parentes efter varje post): RJ och KVHAA: kr (ej lönemedel, förvaltade av SFII) kr (lönemedel, förvaltade av Lunds universitet), disponibla till utgången av 2013, för 3-årig forskartjänst med projektet Gendered Violence in the Turkish Media (Åsa Eldén) RJ och KVHAA: kr (ej lönemedel, förvaltade av SFII) kr (lönemedel, förvaltade av Lunds universitet), disponibla till utgången av 2013, för forskartjänst med projektet Virtue, status, immortality: on the applications and meanings of architectural motifs in the figural arts of the Late Roman and Early Byzantine era (c ) (Cecilia Olovsdotter) RJ: m kronor, disponibla till utgången av 2014, för digitalisering av material ur den till institutet nyförvärvade Jarringsamlingen och de av Etnografiska Museet i Stockholm förvaltade Hedinsamlingarna för tillgänglighet online (Birgit Schlyter) STINT: kr (ej lönemedel, förvaltade av Stockholms universitet), för internationellt forskningsutbyte och publicering inom ramen för programmet Stockholm International Program for Central Asian Studies (Birgit Schlyter) Sida: kr, disponibla t.o.m. september 2012, för projektet The Impact of Ottoman Rule on the Urbanism and Architecture in the Provinces of the Empire and How to Preserve it: The Case of 16th-Century Damaskus (Marianne Boqvist) RJ: kr, disponibla t.o.m. juni 2012, för projektet The Image of God in Byzantine Cappadocia: An Investigation of its Relation to Divine and Human in 4 th -Century Cappadocian Thinking (Anne Karahan) Uppsala universitet: kr, för Labraunda-utgrävningar (Lars Karlsson) Åke Vibergs Stiftelse: kr, för Labraunda-utgrävningar (Lars Karlsson) KVHAA: kr, för Labruanda-publikation (Pontus Hellström) 9

10 Astra Zeneca: kr, för Loos-projektet (Karin Ådahl) Peter och Birgitta Celsings Stiftelse: kr, för Loos-konferens (Karin Ådahl) RJ: kr, för konferensen Fountains of Byzantion-Constantinopel-Istanbul, juli 2012, (Ingela Nilsson) RJ: kr, för konferens om skönlitteraturens roll i formandet av nation, religion och nationell identitet, med inriktning på den muslimska världen, oktober 2012 (Elisabeth Özdalga) VR: kr, för workshop om Alexander den store, juni 2012 (Ewa Balicka-Witakowska) Sida: kr, för Links MENA workshops (SFII) Istanbul/Stockholm i september

PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul)

PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul) Bilaga 2 PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul) Vårterminen 2012 retrospektivt Program som ägde rum i SFII:s regi under våren och sommaren

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2012 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 1 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2012 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskning

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Malmö Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument

Malmö Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument Malmö 2016-03-10 Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) består av elva medlemsinstitutioner och engagerar

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE DATUM: 130823 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Studier utomlands med forskarstudier och postdok i fokus (2015-09-03)

Studier utomlands med forskarstudier och postdok i fokus (2015-09-03) Studier utomlands med forskarstudier och postdok i fokus (2015-09-03) Erasmus+ Det finns olika vägar ut i världen, för dig som doktorand. Den enklaste och smidigaste är kanske att använda sig av Erasmusutbyten,

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

SFII:S VERKSAMHET, SAMMANFATTNING

SFII:S VERKSAMHET, SAMMANFATTNING Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul VERKSAMHETSPLAN 2012 2014 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) är ett statsfinansierat vetenskapligt forum till förfogande för forskare, studenter och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

SVENSKA FORSKNINGSINSTITUTET I ISTANBUL

SVENSKA FORSKNINGSINSTITUTET I ISTANBUL SVENSKA FORSKNINGSINSTITUTET I ISTANBUL REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN 2009 2011, MED SIKTE PÅ 2012-2013 I. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) är en ideell förening.

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Utlysning av sommarkurser för utländska svenskstuderande 2016

Utlysning av sommarkurser för utländska svenskstuderande 2016 Sida: 1 (5) Utlysning av sommarkurser för utländska svenskstuderande 2016 Svenska institutet (SI) utlyser härmed möjligheten för folkhögskolor och andra kursarrangörer att söka stöd för anordnande av sommarkurser

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Antikvetenskap (Arja Karivieri)

Antikvetenskap (Arja Karivieri) Antikvetenskap (Arja Karivieri) Många av våra värderingar idag bygger på det antika kulturarvet. I den anglosaxiska världen är utbildningen inom Classics en utmärkt bakgrund för t ex en karriär i företagsvärlden.

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Datum 2013- Datum Handläggare Diarienummer 2013-05-22 824-2008-7610 Handläggare Magnus Friberg Diarienummer Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Bakgrund VÄRDORGANISATIONEN

Läs mer

Minor Field Studies 2017/ september 2017 kl

Minor Field Studies 2017/ september 2017 kl Minor Field Studies 2017/18 14 september 2017 kl 16.15-17.30 ? Program kl 16.15-17.30 Introduktion Helena Björck, Studentavdelningen Att tänka på vid ansökan Michael Tedengren, Inst. ekologi, miljö och

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) 1 Mål Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) kan bevilja ekonomiskt stöd för forskningsprojekt, arbetsgruppsmöten,

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Inledning Arbete med fornlämningar i skog som utförts av Riksantikvarieämbetet i t ex regeringsuppdraget

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2014. Lund, 29 september 2013. Alumniföreningen vid LTH. Verksamhetsåret 2014. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden

VERKSAMHETSÅRET 2014. Lund, 29 september 2013. Alumniföreningen vid LTH. Verksamhetsåret 2014. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden VERKSAMHETSÅRET 2014 Alumniföreningen vid LTH Lund, 29 september 2013 Verksamhetsåret 2014 - Syfte & Vision - Verksamhetsområden - Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2011 Inledning Syftet med detta dokument

Läs mer

2. Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan fastställes. 3. Föregående protokoll nr 2 Ingen åtgärd. Protokollet läggs till handlingarna.

2. Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan fastställes. 3. Föregående protokoll nr 2 Ingen åtgärd. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll nr 3/2010 fört vid institutionsstyrelsen för orientaliska språks sammanträde Närvarande ledamöter: Prefekt, docent Peter af Trampe (ordf.), studentrepr.-fo Eva Aggeklint, (t o m p. 5), studentrepr.-

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

l Projektet/avhandlingen beräknas avslutas år l Ort och datum l Namnteckning Stiftelsen Svenska Institutet i Rom

l Projektet/avhandlingen beräknas avslutas år l Ort och datum l Namnteckning Stiftelsen Svenska Institutet i Rom ANSÖKAN OM STÖRRE STIPENDIUM VID SVENSKA INSTITUTET I ROM LÅ 2014-2015 Ansökan avser: Arkeologiska stipendiet D Filologiska och konstvetenskapliga stipendiet D Arkitektstipendiet D Allmänna stipendiet

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer:

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer: FINANSIÄRER AV HUMANISTISK FORSKNING senast uppdaterad 2017-06-19 SAMMANSTÄLLNINGAR Avd. för forskningsstöd Utlysningsöversikter Skriv till nyhetsbrev@fs.su.se för att bli prenumerant på nyhetsbrevet Finansiärer

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2013 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2013 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskningsverksamhet

Läs mer

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi BESLUT (reviderat 2007-09-12) (reviderat 2007-08-28) (reviderat 2008-06-28) (reviderat 2009-02-19) 1 2009-04-27 HT 2007/303 Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Fastställande av examensbenämningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16 Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: 150910 BESLUTAD AV: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt mål för

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

Stämmer adressuppgifterna på vår hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej

Stämmer adressuppgifterna på vår hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej From: Netigate Sent: den 17 augusti 2015 18:15:06 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014/2015 Answers submitted by i_laha@yahoo.com 8/17/2015 6:15:05 PM (03:59:03) Adress-

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten LEDIGKUNGÖRELSE 2017-01-24 1 (5) Dnr V 2017/9 Stiftelseförvaltning Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten Ansökan Anvisningar och ansökningsformulär finns på Lunds universitets webb: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forskningsbidrag

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

STINT - till nytta för Malmö högskola. Andreas Göthenberg, VD Mattias Löwhagen, Programansvarig September 2014

STINT - till nytta för Malmö högskola. Andreas Göthenberg, VD Mattias Löwhagen, Programansvarig September 2014 STINT - till nytta för Malmö högskola Andreas Göthenberg, VD Mattias Löwhagen, Programansvarig September 2014 Disposition 1. Nyttan med internationalisering 2. Om STINT 3. STINTs programportfölj 2014 4.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng. Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng. Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 500/2004-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för kulturledare, 180 högskolepoäng Cultural Leadership Programme, 180 ECTS Credits Ansvarig institution

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016

Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016 1 (5) Diarienummer CIF 2016/2 Regler och anvisningar för ansökan om bidrag till forskningssamarbeten inom idrottsforskning 2016 Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten har inrättat följande stipendier:

Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten har inrättat följande stipendier: 1(6) Nomineringar till Filosofiska fakultetens stipendier 2010 Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten har inrättat följande stipendier: * Stipendium till lärare eller tjänsteman vid filosofiska

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet

Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet Fastställd 20 mars 2014 Jämställdhetsplan för Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet Den av Institutionsstyrelsen utsedda jämställdhetsgruppen, bestående av tre representanter för

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Etapprapport kulturella hjärnan, hösten 2013 - hösten 2014. Anslag har erhållits från SLL för att i ett treårigt projekt skapa en webbportal, som ska förmedla kunskap från forskningsfronten i det tvärvetenskaplig

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2013. Lund, 24 oktober 2012. Alumniföreningen vid LTH. Verksamhetsåret 2013. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden.

VERKSAMHETSÅRET 2013. Lund, 24 oktober 2012. Alumniföreningen vid LTH. Verksamhetsåret 2013. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden. VERKSAMHETSÅRET 2013 Alumniföreningen vid LTH Lund, 24 oktober 2012 Verksamhetsåret 2013 - Syfte & Vision - Verksamhetsområden - Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2011 Inledning Verksamheten inom föreningen

Läs mer

ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU

ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU 1 STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND (RJ) Fristående stiftelse som stödjer humanistisk

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Du kan även läsa detta utskick på webben News in english Rektors nyheter 20 april 2017 Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Lördagen den 22 april arrangeras i 500 städer över hela

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01 SMS 0721-998171 Christina.marschall@skane.se INFORMATION Datum 2015-08-12 Version Dnr 1501279 1 (5) Handledning

Läs mer

Verksamhetsåret 2013 VERKSAMHETSÅRET Fakultetsklubben Lund, 25 oktober Alumniföreningen vid LTH. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden

Verksamhetsåret 2013 VERKSAMHETSÅRET Fakultetsklubben Lund, 25 oktober Alumniföreningen vid LTH. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden VERKSAMHETSÅRET 2013 Alumniföreningen vid LTH Fakultetsklubben Lund, 25 oktober 2012 Verksamhetsåret 2013 - Syfte & Vision - Verksamhetsområden - Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2013 Inledning Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp

Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp Sida 1 av 5 Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp Tid: 2012 11 30 kl. 09.00 11.00 Plats: 05 208 Närvarande: Övriga: Ej närvarande: Lena Persson, HKR ordförande Zada Pajalic Eva Björk,

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Lunds universitet Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Medicinska fakulteten 02-01 Kristina Hansson och Boel Heister Trygg Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Sakområde

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2311 Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, 15 högskolepoäng Qualitative Methods in Psychology, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet BESLUT Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet 2010-09-29 Dnr HT 2010/68 Med senare tillägg Dnr HT 2010/447 Dnr HT 2011/395 Dnr HT 2011/423 Dnr HT 2011/298 Dnr HT 2011/632 Dnr HT 2011/60 Dnr

Läs mer

Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet?

Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet? Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet? Operation 1325 söker projektledare till Alla behöver veta, med fokus på webbaserad kommunikation, digital information, och offentligt arbete Föreningen Operation

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.15 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor ej del av 92 Henry Diab universitetsadjun kt Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Oskar

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LGLA50 Latin 5 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Latin 5 for Teachers in Upper Secondary School, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur

Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur - Avstamp och målsättning Sven Stafström - Ny hantering fr.o.m. 2015 Elin Swedenborg - Principerna för utlysning och beredning 2015 Juni Palmgren - Diskussion

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Höstterminen: till Vårterminen: till

Höstterminen: till Vårterminen: till Svar lämnade av bjornfleischmann@hotmail.com 2016-08-14 11:34:30 1. Adress- och kontaktuppgifter Universitetets namn: Institutionens namn: Stadens namn: Namn på rapportförfattaren: E-post till rapportförfattaren:

Läs mer