ÅRSBERÄTTELSE Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2012. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2012 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 1

2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2012 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskning Publicering Institutets publikationsserier Stipendiater och praktikanter Seminarier Föreläsningar, workshops och konferenser Nätverk och samarbetskontakter Webbsajt Besök och andra sociala engagemang Direktörens reflektion Appendix A. Programkalendarier B. Forskningsrapporter C. Stipendierapporter D. Besök och andra sociala engagemang Föreliggande årsberättelse är skriven och redigerad av direktören, Birgit Schlyter, med kompletterande bidrag (utöver rapporter i appendix) från Lena Andersson, Helena Bodin, Marianne Boqvist, Åsa Eldén, Birgitta Kurultay, Cecilia Olovsdotter och Helin Topal. Bild på titelsidan: Utsikt över Bosporen och Üsküdar från Dragomanhusets direktörsvåning 2

3 INSTITUTET Styrelse Ordförande Karin Rudebeck Vice ordförande Lars Karlsson (t. 24/4), Leif Stenberg (fr. 24/4) Sekreterare Johan Mårtelius (t. 24/4), Ingela Nilsson (fr. 24/4) Skattmästare Kjell Anneling Ledamöter Personal Direktör Bitr. direktör Marie Carlson, Helena Bani-Shoraka (fr. 24/4), Gunnel Ekroth (fr. 24/4), Arne Jarrick (fr. 24/4), Eva Csato Johanson (t. 24/4), Ingela Nilsson (t. 24/4), Leif Stenberg (t. 24/4), Mikael Westerlind (fr. 2/6), Greger Widgren (t. 2/6) Birgit Schlyter Marianne Boqvist Kansli/Istanbul Administratör Bibliotekarie Lokalvårdare Praktikanter Helin Topal (f. Şemmikanlı) Birgitta Kurultay Havva Yamaç Hüseyin Yamaç Patrick Hällzon (mars-april) Dina Hongell (juni-december) Kansli/Stockholm Forskare Redaktör Controller Lena Andersson Marianne Boqvist Åsa Eldén Anne Karahan Cecilia Olovsdotter Kristina Josephson Hesse Forskarkollegium Ledningsgrupp Anders Jeffner (t. 13/11), ordf.; Helena Bodin (fr. 13/11), ordf. Helena Bani-Shoraka, vice ordf., Joakim Enwall, sekr. 3

4 VERKSAMHETSÅRET_2012 SFII har fyllt 50 år och firade detta vid flera tillfällen under hela jubileumsåret 2012, vilket framgår av det som följer. Institutets halvsekellånga historia uppvisar en imponerande utveckling från blygsamt forskarhem till ett dynamiskt och växande vetenskapligt forum. Detta belystes på olika sätt under jubileidagen den 1 juni, då de inbjudna kunde gå runt i institutslokalerna och ta del av uställningar och samtal med personalen för att sedan medverka i ett eftermiddagsseminarium med diskussioner om institutets karaktär och betydelse vad gäller både historik och framtidsvisioner. En soaré på institutsterrassen med ännu fler gäster, glada musiker och god mat blev en uppsluppen avslutning på en lång och löftesrik högtidsdag. År 2012 var inte bara början på ett andra halvsekel, utan präglades av många andra omstarter för institutet. I januari tillträdde en ny direktör, professor Birgit Schlyter, som höll sin installationsföreläsning den 7 februari under rubriken From Istanbul to Dunhuang: Turkic and Central Asian Studies at the Swedish Research Institute. Det nyrestaurerade Dragomanhuset togs i besittning på allvar med större och bekvämare utrymmen för både kansliet och biblioteket. En stor bokdonation fick biblioteksresurserna att växta till det dubbla och vidga institutets forskningskapacitet. En ny webbsajt mejslades fram under våren och kunde lanseras på nätet lagom till institutets stora 50-årsfest i juni. SFII:s kansli i Istanbul har under året varit bemannat av en direktör (ovan) och en administratör, Helin Topal, på heltid samt en bibliotekarie och tillika biträdande administratör på deltid, Birgitta Kurultay. Administrativ hjälp har erhållits från tre storstipendiater, doktoranden Per-Erik Nilsson, fil. dr Fedir Androshchuk och fil. dr Mehrdad Fallahzadeh, samt två praktikanter, masterstudenterna Patrick Hällzon och Dina Hongell. För uppföljning och planering av arbetet vid Istanbulkansliet har 21 protokollförda arbetsmöten hållits, från höstterminen kompletterade med måndagskaffe och schemagenomgång inför varje ny vecka. En andra lokalvårdare på heltid, Hüseyin Yamaç, anställdes f.o.m. april 2012 efter att ha arbetat mot timarvodering januari-mars. Tillsammans med Havva Yamaç sköter han städning och andra praktiska sysslor i institutsbyggnaderna. För vissa tekniska arbeten anlitas ibland de av Generalkonsulatet kontrakterade och arvoderade Sedat Fidan och Devrim Fidan. På SFII:s kansli i Stockholm har funnits en deltidsanställd (80% av heltid) controller, Lena Andersson, och en halvtidanställd biträdande direktör, fil. dr Marianne Boqvist. En av den biträdande direktörens viktigare uppgifter har varit att sprida information om SFII till akademiska kretsar i Sverige och andra nordiska länder. Under året besöktes universiteten i Uppsala, Göteborg och Lund samt Södertörns högskola. Sedan 1976 får SFII ett årligt statsbidrag via Utbildningsdepartementet. År 2012 uppgick bidraget till drygt 4 miljoner kronor, varav merparten används för att täcka hyres- och driftskostnader. Institutets fastigheter i Istanbul ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Medel till institutsanknuten forskningsoch kursverkamhet erhålls till största delen genom externa anslag och enskilda forskares projektanslag. Ett RJ-finansierat heltidsprojekt och ett Sida-finansierat deltidsprojekt med anslagen förvaltade av SFII/Stockholm har bedrivits i Sverige och avslutades under året. Arbetet inom två forskartjänster förlagda till SFII/Istanbul och finansierade av Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien under 3-årsperioden har fortsatt som tidigare, även om det av juridiska skäl blivit nödvändigt att söka en institutionell anknytning i Sverige, vilket fick 4

5 en lösning då de två berörda forskarna, fil. dr Åsa Eldén och fil.dr Cecilia Olovsdotter, blev anställda vid Centrum för Mellanösternstudier, Lund, från januari Två tillfälliga avbrott i institutets årligen återkommande verksamhet är att notera: Jarring-föreläsningen, som instiftades på hedersledamoten Gunnar Jarrings 90-årsdag 1997 och som hålls i nära anslutning till dennes födelsedag 12 oktober, ställdes in efter beslut av styrelsen, då Jarring hade uppmärksammats och firats på annat sätt inom ramen för 50-årsjubileet. Alltsedan 1970-talet har institutet med kortare avbrott hållit sommarkurser av olika slag vad gäller både ämnesinriktning och upplägg. Åren var kurserna registrerade som poängberättigade kurser vid svenska universitet. I enlighet med ett styrelsebeslut hösten 2011 gjordes ett uppehåll i kursverksamheten sommaren 2012 för utvärdering och ställningstagande till framtida kursprogram. Styrelsens arbete Styrelsens arbete redovisas i en förvaltningsberättelse, som skickats ut till Forskarkollegiets ledamöter. Forskarkollegiets verksamhet 2012 Forskarkollegiets presidium har bestått av Anders Jeffner (ordförande), Helena Bani-Shoraka (vice ordförande) och Joakim Enwall (sekreterare). I seminariegruppen har Helena Bodin och Önver Cetrez ingått. Vid höstmötet avgick Anders Jeffner, och Helena Bodin valdes genom fyllnadsval till denna uppgift fram till årsmötet Under året har en förändring i stadgarna genomförts, avseende 4 och 6. Den innebär att forskarkollegiets presidium vid årsmötet 2013 ersätts av ett programråd med sex medlemmar, som även utför den tidigare seminariegruppens uppgifter. I samverkan med styrelsen samordnar och leder programrådet institutets vetenskapliga verksamhet i Sverige. Även 19 som gäller valberedningen har omformulerats. Ärendena förbereddes vid årsmötet och beslut togs vid höstmötet. Förutom till årsmöte på Dansmuseet den 24 april och till höstmöte på Vitterhetsakademien den 13 november har Forskarkollegiet under 2012 samlats kring ett par större program och två föredrag: I samarbete med Vitterhetsakademien anordnade Forskarkollegiet en halvdagskonferens med inriktning mot språkforskning den 23 januari 2012, under ledning av Anders Jeffner, där Joakim Enwall, Éva Csató Johansson, Berndt Brendemoen och Bo Utas höll föredrag. Konferensen har sedan resulterat i en bok redigerad av Jeffner, Språk och ordkonst i österled, (Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, 2012). I samband med årsmötet bidrog Fedir Androshchuk, som varit vänföreningens stipendiat, och Cecilia Olovsdotter, forskare vid SFII, med föredragen Väringar i det bysantinska Kilikien respektive Arkitektursymbolik i senromersk och tidigbysantinsk bildkonst. För en uppföljning i Sverige av det 50-årsjubileum som SFII hade firat i Istanbul tidigare under året hölls en tvådagarskonferens under rubriken En framåtblickande tillbakablick på Vitterhetsakademien den november 2012, ledd av Anders Jeffner och med bidrag från Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Ett program med tre paneler hade utarbetats gemensamt av SFII/Istanbul och Forskarkollegiet Maktsymboler från förmodern tid till idag, Språk, litteratur och identitet och Byggnadskonst och urbanitet där strax över tjugo forskare medverkade med inlägg och diskussioner. 5

6 Forskarkollegiet bestod vid verksamhetsårets slut av 143 ledamöter. Nya ledamöter invalda 2012: Fedir Androshchuk, fil dr, arkeolog, Stockholm Jenny Berglund, lektor i religionsvetenskap, Södertörns högskola Gunnel Ekroth, professor i Antikens kultur oh samhällsliv, Uppsala universitet Katarina Gabrielsson, tekn.dr, arkitekt, Kungl. Tekniska Högskolan Kristian Göransson, fil.dr, intendent, Medelhavsmuseet Arne Jarrick, professor i historia, Stockholms universitet Paul T. Levin, fil. dr, Stockholms universitet Hege Irene Markussen, fil. dr, Lunds universitet Jonas Otterbeck, docent, Lunds universitet Joakim Parskow, magister, doktorand i Mellanösternstudier, University of Washington Simon Sorgenfrei, doktorand i religionsvetenskap, Göteborgs universitet Simon Stjernholm, fil. dr, Lunds universitet FORSKNINGSMILJÖN VID SFII I sin egenskap av forskningsinstitut bör SFII ha som sitt främsta mål att utveckla en forskningsmiljö på det som utgör platsen för institutets fysiska närvaro inom det geografiskt sett relevanta verksamhetsområdet. En forskningsmiljö är ett forum som i sin optimala form kan vara både en bra arbetsplats för produktionen av nya forskningsresultat och en mötesplats för dialoger mellan forskare och studenter på olika nivåer. Aktiv forskningsverksamhet med flera aktörer är en förutsättning för uppbyggnaden av en sådan forskningsmiljö vid SFII i Istanbul. Vid forskarkollegiets höstmöte den 13 november fick biträdande direktören i uppdrag att på grundval av de presentationer som gjorts i samband med SFII:s 50-årsfirande i Istanbul och Stockholm inventera forskningspotentialen bland institutsanknutna akademiker och möjligheterna att uppmuntra forskare att gå samman i större projekt- eller programgrupper. Hittills har ett av de tre teman som sattes upp för en genomgång av institutets vetenskapliga verksamhetsfält vid jubileumskonferensen på Vitterhetsakademien den november tagits som utgångspunkt för diskussioner, där den biträdande direktören själv tillsammans med bl.a. institutsforskarna Åsa Eldén och Cecilia Olovsdotter vill försöka initiera ett forskarnätverk på temat Maktens symboler. Inom de två andra forskningsriktningarna ( Språk, litteratur och identitet samt Byggnadskonst och urbanitet ) förekom under året många aktiviteter inom institutet i form av föreläsningsserier, konferenser m.m., vilka också utgör goda grunder för fortsatt forskningsinventering (se Föreläsningar..., s. 13f). Biblioteket Efter att åter ha ställts i ordning när ombyggnaden och restaureringen avslutats år 2011, kunde de två biblioteksrummen i Dragomanhuset aktivt tas i bruk från och med november det året. Under 2012 har SFII:s bibliotek kunnat erbjuda studenter, gäster och besökare en fräsch miljö med gott om studie- och läsplatser, nya möbler och ny belysning. I vardera rummet finns förutom studieplatserna mitt på golvet ett stort bord med sex stolar. Dörrarna har försetts med dörrstoppar och nya skyltar i mässing. I och med 6

7 ombyggnaden och den nya planeringen av utrymmena i båda rummen kunde sammanlagt tre nya regaler sättas upp. Dessa bokhyllor har berett välkommen plats för institutets ständigt expanderande bokbestånd. För att säkra bästa möjliga studiero är numera tystnad påbjuden i det högra rummet och av den anledningen har den stationära gästdatorn flyttats över till det vänstra rummet. I det rummet har den biblioteksansvariga sitt arbetsbord. Biblioteket har också visat sig vara en effektiv och stimulerande miljö för mindre grupper, t.ex. SFII:s egna diskussionsseminarier, då något av de stora borden använts. Sammanlagt inköptes 30 böcker till biblioteket (sociologi, historia, uppslagsverk och lexikon) under Vidare mottogs 133 bokgåvor, varav 60 böcker var modern turkisk skönlitteratur skänkta av Bambi Gürs. Dessa titlar har förts in i LIBRIS som nya poster eller beståndsregistreringar. Lagom till påskhelgen 2012 anlände Gunnar Jarrings centraleurasiatiska boksamling från Sverige. Vitterhetsakademiens donation innebar ett tillskott av ca 5000 böcker och tidskrifter samt ca 3000 särtryck, vilka raskt packades upp, kontrollerades mot katalogen och ställdes upp på hyllor och i bokförråd. Nya bokhyllor hade i förväg beställts och monterats i direktörens rum och i forskarrummet på första våningen i Dragomanhuset. I direktörsbostaden och bokförrådet i källaren sattes de hyllor upp, som transporterats till Istanbul tillsammans med böckerna och som förut använts för samlingen vid Stockholms universitet i Kräftriket. Nyheten om den nya samlingen har annonserats på institutets hemsida. Intresserade forskare och studenter har besökt institutet eller kontaktat institutet per e-post för att få mer information. Arbetet med att lägga in titlar i LIBRIS framförallt ur ämnesgrupperna reseskildringar, religion, historia och språkvetenskap förbereddes under senhösten. Biblioteksansvariga Birgitta Kurultay har under året haft entusiastisk och mycket värdefull hjälp i arbetet med Jarringsamlingen av praktikanterna Patrick Hällzon och Dina Hongell. Institutsanknuten forskning Direktören Birgit Schlyter Det mångåriga projektet Language Renewal in Ex-Soviet Central Asia för studier om nytt språkbruk till följd av officiell språkpolitik och sociopolitiska förändringar, som delfinansierats (för resor, publicering m.m.) med medel från STINT och Kungl. Vitterhetsakademien, har fortsatt med bl.a. publicering inom ramen för två internationella bokprojekt, Language Policy and Language Conflict in Afghanistan and its Neighbors och The Handbook of Bilingualism and Multilingualism (se avsnittet Publikationer nedan) och handledning av japansk doktorand, som vistades vid SFII/Istanbul under tre veckor i maj-juni för slutgenomgång av sin doktorsavhandling om språkpolitik i Kirghizistan. Två Sverige-baserade bokprojekt har fortsatt respektive påbörjats under året med direktören som ansvarig redaktör. Det ena är Gunnar Jarrings sista manus till en andra utgåva av An Eastern Turki English Dialect Dictionary, där utgivning förbereds parallellt med samredigeringen (tillsammans med prof. Ildiko Beller-Hann, Köpenhamn, och prof. Jun Sugawara, Tokyo) av en volym i SFII-serien Transactions efter ett symposium till 10-årsminnet av Gunnar Jarrings död. Vidare har samarbete inletts med det svenska förlaget Molin&Sorgenfrei för sammanställning av 2 volymer med översättningar av turkisk litteratur till 7

8 svenska respektive texter på svenska om turkisk litteratur. Upptakten firades med en litterär salong vid SFII/Istanbul den 27 oktober 2012 (se programschema för ht12, Appendix A). Direktören är ansvarig ledare för projektet Digitalisering av Jarring- och Hedinsamlingar för tillgänglighet online i samarbete med Hedinstiftelsen och Etnografiska Museet i Stockholm, där katalogisering och förarbete för digitalisering av material ur SFII:s Jarringsamling har utförs under året av praktikanter och bibliotekspersonal; se halvtidsrapport, Appenix B. Biträdande direktören Marianne Boqvist För den inrättade halvtidstjänsten som biträdande direktör finns ingen specificerad forskningsdel. Nuvarande befattningsinnehavaren har under året bedrivit forskning utanför tjänsten inom det Sidafinansierade projektet Osmansk provinsarkitektur med bl.a. avslutande workshop på SFII/Istanbul våren Ett nytt projektarbete med anslagsansökan har inletts Tillbaka till källorna: Homs och dess landsbygd under den tidigosmanska perioden ett studium av den socioekonomiska och geografiska situationen i Homs med omnejd under sen medeltid och tidig modern tid genom granskning av skatteregister mellan 1520 och Inom ramen för ovannämnda forskningsarbete har olika konferensbidrag producerats under verksamhetsåret 2012, som Ottoman fountains in the eighteenth century, perspectives from the center and the provinces (tillsammans med Mathilde Pinon) till en konferens vid SFII/Istanbul, Fountains of Byzantion, 28 juni-1 juli, och Islands of urban comfort; Ottoman roadside complexes on the Syrian trade and pilgrimage roads, presenterat under en konferens på Köpenhamns universitet, The Materiality of the Islamic Rural Economy, september Externfinansierade forskartjänster/forskningsprojekt Marianne Boqvist Se Biträdande direktören ovan. Åsa Eldén Forskningsarbetet inom ramen för det av Riksbankens jubileeumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien finansierade projektet Gendered Violence in the Turkish Media har fortskridit som planerat. Under året har materialinsamlingen avslutats, och projektets analyser börjar få fasta konturer och uttryck i form av presentationer i föreläsningar och publikationer (se Publicering). Forskningen har bedrivits i samarbete med projektet The media and the women s movement in Turkey, som genomförts av organisationen KAYA (Women Citizen s Network/huvudansvarig MA Berna Ekal, EHESS) och finansierats av Sveriges Generalkonsulat i Istanbul. Vid en internationell konferens under rubriken Gender/Violence på Izmir University of Economics den 4-6 april presenterades bidraget Parameters of Violent Visibility: Media Discussions about Gendered Violence in Turkey. På inbjudan av CMES vid Lunds universitet hölls den 15 november föredraget Experiences of violence recaptured. Media logics and gendered violence in today s Turkey i centrets seminarieserie Modern Turkey Seminar. 8

9 Tillsammans med Svenska Generalkonsulatet arrangerade Åsa Eldén seminariet Tell Women's Stories and Combat Violence. A discussion about the play Seven i samband med en uppsättning av pjäsen Seven 16 maj. Hon var samarbetspartner i anordnandet av konferensen Cinsiyet Eşitliğinin İnşası. İsveç-Türkiye Deneyimleri (Construction of Gender Equailty. Swedish-Turkish Experiences) 5-6 oktober på Boğaziçi Üniversitesi. Arrangemanet finansierades av Sveriges Generalkonsulat i Istanbul. Under våren 2012 undervisade Åsa Eldén på Bosporenuniversitetet, och hon har under året arbetat med referee-uppdrag för tidskrifterna New Perspectives on Turkey och Sociologisk Forskning. Mot slutet av verksamhetsåret 2012 inleddes i samarbete med en turkisk kollega, doktoranden Berna Ekan, förberedelserna för konferensen Erkek Şiddeti, Görünürlük ve Medya Türkiye de Medya ve Kadın Hareketi Üzerine Bir Konferans (Men s Violence, Visibility and the Media. A conference on media and the women s movement in Turkey), aviserad att hållas vid SFII/Istanbul den 15 februari Anne Karahan Det 3-åriga RJ-finansierade projektet The Image of God in Byzantine Cappadocia, som bedrivits både i Sverige och i Turkiet, avslutades under året; se rapport, Appendix B. Cecilia Olovsdotter Forskningsarbetet inom ramen för det av Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakedemien samfinansierade antik- och konstvetenskapliga projektet Virtue, status, immortality: on the applications and meanings of architectural motifs in Late Roman and Early Byzantine imagery (c ) fortskred under året enligt planerna. En stor projektdatabas omfattande över 250 bildverk färdigställdes, två kapitel i den kommande projektmonografin författades, en populärvetenskaplig artikel på projekttemat publicerades (se Publicering), och ett paper inför en av Cecilia Olovsdotter organiserad SFII-konferens på temat symbolism och abstraktion i senantik bildkonst med titeln Architecture and the spheres of the human universe in late antique art färdigställdes (se vidare nedan). Därutöver genomfördes en 5 veckors forskningsresa till Rom och Italien inom ramen för projektet. Två öppna gästföreläsningar med anknytning till forskningsprojektet hölls under verksamhetsåret, Architectural symbolism in the figural arts of the Late Roman and Early Byzantine era, den 12 april 2012, vid Arkeologiska institutionen vid Bilkent Üniversitesi, Ankara, respektive Arkitektursymbolik i senromersk och tidigbysantinsk bildkonst, 24 april 2012, vid SFII:s årsmöte i samarbete med Istanbulinstitutets vänförening, Stockholm. Som ett led i nämnda forskningsprojekt kommer en internationell tvådagarskonferens, Symbolism and abstraction in Late Antique and Early Byzantine art (c ), att hållas på SFII den 9-10 maj 2013, med ytterligare anslag från Riksbankens Jubileumsfond. Cecilia Olovsdotter har under året gjort det förberedande arbetet för sammankomsten, och skrivit sitt eget bidrag till konferensen (se ovan). 9

10 Publicering Boqvist, Marianne, Building an Ottoman City. Contributions of Šamsī Aḥmad Pasha and Lālā Muṣṭafā Pasha to the urban landscape of 16th century Damascus, i Bulletin d Etudes Orientales, vol. 61 (2012), Damas Ottomane et Médievale (éd. M. Eychenne & M. Boqvist), Boqvist, Marianne, Building an Ottoman landscape: the complexes of Sinan Pasha on the Imperial roads of Syria, Turcica 43 (2012), Eldén, Åsa, Parameters of Visibility. Rethinking the Media and Representations of Murders of Women in Turkey (kommande) Refereebedömd och under revision, Feminist Media Studies. Eldén, Åsa, Vems förlorade liv? Medias rapportering om dödligt våld mot kvinnor i Turkiet (2012) Dragomanen, årg. 14 (2012), Karahan, Anne: artiklar publicerade under 2012 finns angivna i slutrapport från projektet The Image of God in Byzantine Cappadocia, Appendix B. Olovsdotter, Cecilia, Anastasius I consuls: ordinary consulship and imperial power in the consular diptychs from Constantinople, Valör. Konstvetenskapliga studier 1-2, 2012, Olovsdotter, Cecilia, Arkitektursymbolik i senromersk och tidigbysantinsk bildkonst, Dragomanen, årg. 14 (2012), Schlyter, Birgit N., Language Policy and Language Development in Multilingual Uzbekistan, i Harold Schiffman (ed.), Language Policy and Language Conflict in Afghanistan and its Neighbors: The Changing Politics of Language Choice, Leiden/Boston: Brill 2012, Schlyter, Birgit N., Multilingualism and Language Renewal in Ex-Soviet Central Asia, i Tej L. Bhatia and William C. Ritchie (eds), The Handbook of Bilingualism and Multilingualism, Malden: Wiley and Blackwell, Schlyter, Birgit N., Från Istanbul till Dunhuang, i Dragomanen, årg. 14 (2012), Schlyter, Birgit N., (Rec. av) Tomas Björk, Bilden av orienten : Exotism i 1800-talets svenska visuella konst kultur, Konsthistorisk Tidskrift (u. tryckning). Institutets publikationsserier och egna publikationer under 2012 Efter uppsägning av tidigare kontrakt med I.B. Tauris, London, blev det svenska produktionsföretaget Eddy AB, Visby, ny distributör för institutets egen publikationsserier. Föredragande och ansvarig i styrelsen för frågor rörande dessa serier är sekreteraren. Från hösten 2011 finns en redaktionskommitté för den vetenskapliga serien Transactions bestående av sekreteraren, Ingela Nilsson, samt Ingela Brandell och Leif Stenberg med uppgift att utabeta riktlinjer för enhetlig layout och peer review-förfarande. Vetenskaplig redaktör med övergripande operativt ansvar är biträdande direktören. 10

11 Under 2012 utkom årsboken Dragomanen i samarbete med institutets vänförening under ledning av redaktören Kristina Josephson Hesse och redaktionskommittémedlemmarna Karin Aras, Helena Bani- Shoraka och Susanne Olsson, en doktorsavhanding av Jesper Blid, The Late Roman and Byzantine Periods of Carian Labraunda, publicerad i institutets Labraunda-serie under överinseende av Publikationsnämnden för Rom- och Atheninstituten, och en fristående publikation, Svenska Forskningsintsitutet i Istanbul 50 år. En jubileumsskrift under redaktion av Greger Widgren. Stipendiater och praktikanter SFII har några olika typer av stipendium. Förutom ett specialstipendium i turkologi finns för institutets hela ämnesområde ett större stipendium på avancerad och högre akademisk nivå och ett mindre stipendium som även studenter på grundnivå kan söka. Stipendiaterna får en summa pengar och fri bostad på institutet under 1 4 månader beroende på typen av stipendium. Resebidrag kan ibland utdelas extraordinärt för någon specifik arbetsuppgift som kräver ett kortare besök på institutet i Istanbul. Två studenter med stipendium från hösten 2011 vistades vid institutet på nyåret 2012: Johanna Jerlehag, masterstudent i islamologi, Lunds universitet Anne Ross Solberg, doktorand i religionsvetenskap, Södertörns högskola Stora stipendiet Per Erik Nilsson, doktorand i religionshistoria, Uppsala universitet, vt12 Fedir Androshchuk, fil dr med inriktning mot nordisk och bysantinsk arkeologi, Stockholm, ht12 Mehrdad Fallahzadeh, fil dr i iranistik, Uppsala universitet, ht12 Mindre stipendiet Bahar Ay, masterstudent i internationell migration, Malmö högskola, vt12 Izabella Borzecka, masterstudent i konstvetenskap, Stockholms universitet, vt12 Sabina Dadasheva, fil kand i turkologi vid Uppsala universitet, ht12 Jonas Bergan Dræge, masterstudent i Mellanösternstudier vid University of Oxford, ht12 Gustaf Fryksén, masterstudent i historia, Lunds universitet, ht12 Daniel Henningson, masterstudent i Antikens kultur och samhällsliv, Uppsala Universitet, vt12 Patrik Klingborg, doktorand i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet, ht12 Kjell Ljungberg, masterstudent i historia, Stockholms universitet, vt12 Turkologistipendiet Benjamin Jiglund, masterstudent i turkologi, Uppsala universitet, ht12 Resestipendium Anders Hultgård, professor em. i religionsvetenskap, Uppsala universitet, ht12 11

12 Ett annat sätt att knyta unga blivande forskare till institutet är att tillhandahålla praktikplatser. Ännu finns inga rutiner för arbets- och handledning, men det här är något som borde kunna utvecklas. Under 2012 kunde institutet ta emot två masterstudenter, Dina Hongell i Mellanösternstudier och Patrick Hällzon i Centralasienstudier, för praktik inom ramen för deras utbildningar vid Helsingfors respektive Stockholms universitet. Till skillnad från stipendiaterna fick dessa själva ordna boende och försörjning. De var båda till stor hjälp i det växande och alltmer arbetskrävande biblioteket, samtidigt som de tog del av de dagliga rutinerna på kansliet och andra göromål inom institutet. Seminarier Vårterminen 2012 inrättades en ny serie av institutsinriktade seminarier under namnet Discussions och med de seniora forskarna Cecilia Olovsdotter och Åsa Eldén som organisatörer och diskussionsledare. Seminarieformen syftar till att presentera och gemensamt samtala kring enskilda forskares fråge- och problemställningar utifrån en multidisciplinär vinkel, att tydligare integrera institutets stipendiater och gästforskare i verksamheten och att etablera ett forum för utbyte individer och discipliner emellan. Under året hölls sammanlagt 13 sådana seminarier. Vid SFII:s 50-årsjubileum den 1 juni hölls ett särskilt 4 timmar långt seminarium för diskussioner om forskningsinstitutets verksamhet under rubrikerna The Significance of SRII as a Research Environment in Istanbul and Turkey och Templates for a Future SRII. Föreläsningar, workshops och konferenser Tematiskt sett kan programverksamheten vid SFII indelas i två breda och delvis överlappande ämneskategorier inom det relevansområde som finns specificerat för institutets vetenskapliga verksamhet med avseende på tidsaspekt (från förmodern tid till nutid) och geografisk utbredning (Eurasien och Medelhavsområdet inklusive dess afrikanska kustområde). De serier av öppna föreläsningar som sattes upp för verksamhetsåret 2012 faller inom varsin ämneskategori, (1) respektive (2) här nedan. Enskilda föreläsningar inom dessa serier finns listade i Appendix A. (1) Mobilitet, kulturflöden och sociopolitiska strukturer Trade, pilgrimage and colonization; The Imperial Roads of the Middle East föreläsningsserie hösten (2) Språk, litteratur och symboler i identitetsskapande processer Fiction and Reality: Literature as a Means of Exploring Identities föreläsningsserie våren Förutom seminarieprogrammen för firandet av SFII:s 50-årsjubileum var institutet medarrangör i följande workshops/konferenser, som också tematiskt anknyter till ovanstående ämneskategorier. 23 april Workshop on Minority Languages in Turkey: Perspectives from Politics, Education and Work Life, på Centret för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, med tre gästtalare från Istanbul och med tidigare storstipendiaten Memet Aktürk Drake och direktören Birgit Schlyter som organisatörer maj. Kashgar Revisited: Workshop to commemorate the 10th anniversary of the death of Ambassador Gunnar Jarring, på Köpenhamns universitet, samarrangerad av professorerna Ildiko Beller- 12

13 Hann, Köpenhamn, Birgit Schlyter, Istanbul, och Jun Sugawara, med anslag från bl.a. Kungl. Vitterhetsakademien. 31 maj Workshop on The Eurasia Discourse, vid SFII/Istanbul, organiserad av direktören, Birgit Schlyter, och finansierad av Stockholm International Program for Central Asian Studies (SIPCAS), med följande programingress: There is already talk of a future Union of Eurasia between Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Moldova, and Armenia, at the same time as the US government is preparing the groundwork for a new Asia Pacific policy, strengthening its engagement in that region and suspending its engagement in Europe and what could perhaps be called Central Eurasia. Who is going to monopolize the notion of Eurasia the newly elected Russian President Putin or somebody else and what does Central Eurasia designate? 28 juni 1 juli Fountains of Byzantion Constantinople Istanbul. An International Symposium at the Swedish Research Institute in Istanbul and the Netherlands Institute in Turkey, organiserad av professorerna Ingela Nilsson och Paul Stephenson oktober Literary Constructions of Nation and Religion: Insights from the Muslim World, internationell konferens vid SFII/Istanbul organiserad av f. direktören, Prof. Elisabeth Özdalga och tidigare storstipendiaten, docent Daniela Kuzmanovic och med nuv. direktören som inledningstalare och deltagare. 5 december Labraunda Day: New Research at the Karian Sanctuary of Zeus Labraundos, organiserad av Prof. Lars Karlsson, Prof. em. Pontus Hellström och Dr. Olivier Henry. Nätverk och samarbetskontakter Institutet har en rad formaliserade samarbetskontakter med inriktning på såväl utbildning och forskning som konferenser och nätverkande. Nordiskt samarbete Under det seminarium som hölls i samband med institutets jubileum i Istanbul i juni 2012 väcktes frågan om möjligheter till utökat och mer formaliserat samarbete mellan forskningsintressenter (finansiärer, forskningsledare och forskare) i de nordiska länderna för gemensamma satsningar inom SFII:s verksamhetsområde. SFII/Istanbul har inbjudit till möte den 17 juni 2013 för att diskutera möjligheter och former för samarbete. Partnerskap Operativa partnerskap har etablerats med Research Unit Intellectual History of the Islamicate World, Freie Universität, Berlin, för genomförandet av konferensen Jewish and Christian Reception(s) of Muslim Theology, maj 2013, Center for Middle Eastern Studies (CMES), Lund, för forskaranställningar, och Stockholm International Program for Central Asian Studies (SIPCAS), för konferenser och forskarmöten; se Samarbete mellan de svenska instituten i Medelhavsregionen Kontakterna mellan de svenska Medelhavsinstituten i Rom, Athen, Istanbul, Alexandria och Jerusalem har vidgats. SFII medverkar i de två nätverken MENA Links och USI (nedan). Våren 2012 vistades kursdeltagare från institutet i Athen en vecka vid SFII/Istanbul för exkursioner i Istanbul-området under 13

14 ledning av Athen-institutets direktör och bitr. direktör samt personal från SFII. I oktober 2012 besöktes SFII/Istanbul av tillträdande direktören för institutet i Rom, och samtal inleddes mellan denne och SFII:s direktör om möjligheter till ökad samordning av kurser och andra gemensamma aktivitieter. Swedish Research Links - MENA. I början av 2007 beviljades instituten i Alexandria och Istanbul efter en gemensam ansökan ett anslag från Sida för 6 workshops à kr att delas lika mellan de två instituten. Arrangemangen ska syfta till att befrämja forskningssamarbete i MENA-regionen och Turkiet och med svenska forskare inom samhällsvetenskap och humaniora. Den 5:e workshopen hölls på Büyükada maj 2012 och var den andra under temat Changing Notions of Citizenship past, present and future. Organisatörer var Cecilia Sternemo, SwedAlex, och Marianne Boqvist, bitr. dir. SFII. USI Universitet och Svenska Institut i medelhavsregionen i samverkan för internationalisering bildades 2005 i syfte att befrämja gemensam kursverksamhet och forskningskontakter mellan svenska universitet, de svenska Medelhavsinstituten i Rom, Athen, Istanbul, Alexandria samt Jerusalem och universitet i institutens värdländer. Nätverket får ekonomiskt stöd av det 10-tal svenska universitet och högskolor som är medlemmar och administreras f.n. från Lunds universitet. SFII/Istanbul har återkommande stått värd för USI-kurser i Familj, rätt och religion och Istanbul kulturmöten, monument och identitet mellan öst och väst. Under ett nätverksmöte vid SFII/Istanbul i maj 2012 inrättades en referensgrupp för planerna på ett masterprogram i Medelhavsstudier, med deltagande av bl.a. samtliga fem institutsdirektörer. Vid USI:s arbetsgruppsmöte i Lund den 24 augusti 2012 antogs SFII-direktörens förslag om ett framtida USI-riktat seminarium om urbanitet i kulturhistoriskt och modernt infrastrukturellt perspektiv. Webbsajt Institutets nya webbsajt installerades i maj 2012 med teknisk assistans av Eddy AB, som fortsättningsvis är SFII:s webb-operatör. Vid sidan av den tidigare kontaktadressen vilken administreras av bibliotekarien för delgivning till vederbörande personal, inrättades på den nya sajten där besökaren kan förhöra sig om möjligheten att boka rum i institutets gästhem och utlovas svar inom loppet av tre arbetsdagar. E-post till den adressen administreras gemensamt av direktören och administratören. Ansvarig redaktör för sajten är direktören, och teknisk redaktör (webmaster) är administratören, som i juni 2012 besökte Eddy i Visby för utbildning i frågor rörande uppdatering av sajten. Besök och andra sociala engagemang Utöver personer som deltagit i institutets aviserade program (50 evenemang x ca 20 personer = ca 1000 personer), besökt biblioteket eller bott i gästhemmet utan annan speciell kontakt med SFII (ca 200 personer) har institutet under året haft ca 500 besökare, som kommit antingen i grupp på avtalad tid eller enskilt och spontant för att titta på lokalerna och få en inblick i institutets verksamhet eller för samtal med delar av personalen. En ny uppskattad social umgängesform inom institutet har varit de återkommande gemensamma fikastunderna på fredagar kl 15, dit även GK:s personal och andra vänner till SFII varit välkomna. I Appendix D anges besök och aktiviteter som inte finns upptagna i programkalendarierna (Appendix A). 14

15 DIREKTÖRENS REFLEKTION SFII:s identitet som forskningsinstitut är grundmurad och dess potential i det avseendet har ökat påtagligt till följd av både de egna satsningar som institutet gjort och den världspolitiska aktualitet som regionerna inom institutets verksamhetsområde har fått på senare tid. Den största utmaning som SFII står inför idag är att söka vägar till utökade forskningsresurser. För att kunna hävda sig som det forskningsinstitut det är avsett att vara och konsolidera en egen forskningsmiljö med attraktion på akademiska kretsar såväl i Sverige som nordiskt och internationellt är det av avgörande betydelse att institutet formar sin forskningsmässiga profil i både principiell och konkret bemärkelse. Kostnaderna för att fysiskt och administrativt hålla institutets kansli operativt tar merparten av det årliga anslaget från Utbildningsdepartementet. Finansieringsläget för den forskningsverksamhet som institutet förväntas bedriva är mer känsligt, då den verksamheten så gott som helt och hållet är beroende av externa medel. Den del av administrationen som rör forskningsverksamheten framför allt då bemanningen av det växande biblioteket behöver också mer medel. Vitterhetsakademiens donation av Jarringsamlingen har inneburit en fördubbling av institutets bokbestånd. Biblioteket bemannas liksom tidigare tre dagar i veckan och står obemannat under två arbetsdagar, då det får hållas stängt för externa besökare. Här finns ett klart behov av en heltidsbefattning både för hantering av bokbeståndet och för forskningsservice. På vilka grunder den egna institutsinterna forskningsverksamheten ska bedrivas och hur den ska finansieras är en än mer komplex fråga som kräver många olika överväganden. Posten som direktör är hittills den enda permanenta forskningsanknutna tjänsten vid institutet och har därför särskild betydelse för ett kontinuerligt upprätthållande av forskningsmiljön vid institutet. Det är således viktigt att direktören aktivt ingår i forskningsgemenskapen vid institutet genom egen vetenskaplig verksamhet. Institutet vill satsa på en heltidstjänst som biträdande direktör med 3-åriga anställningar. Med tanke på behovet av en förstärkning av forskningsverksamheten och forskningsmiljön vid SFII/Istanbul, bör den nya tjänsten som bitr. dir. definieras så, att innehavaren förutsätts vara forskningsaktiv inom tjänsten i en omfattning liknande den för direktören och arbeta minst halva tiden i Istanbul samt vara direktören behjälplig i den löpande forskningsverksamheten. Det stöd som direktören skulle kunna få genom en tjänst som bitr. dir. inriktad på forskningsverksamheten vid institutet i Istanbul, erhålls idag i mer blygsam skala genom storstipendiaters insatser och i bästa fall också genom någon praktikant med egen försörjning. Detta stöd är välkommet, och den kontakt med framtida forskare som institutet härigenom får är värdefull. För kontinuiteten i upprätthållandet av en forskningsmiljö i ordets verkliga bemärkelse skulle dock en tjänst som forskningskompetent och forskningsaktiv bitr. dir. ge mer stadga och kvalitet åt den vetenskapliga verksamheten vid SFII i Istanbul. En modell vore 50% projektledning med inriktning på verksamheten i Istanbul, 25% forskningsadministration med inriktning på Sverige/Norden och 25% egen forskning. De två forskartjänsterna finansierade av RJ och Vitterhetsakademien under 3-årsperioden har varit betydelsefulla för uppbyggnaden av en egen forskningsmiljö vid SFII i Istanbul. Dylika tjänster stärker institutets status som ett forskningsinstitut med förmåga att handlägga forskningsfrågor och att agera värd för forskarbesök och forskningsaktiviteter av olika slag. Inte minst kan de på ett proaktivt sätt bidra till att svenska högskolor i allt högre grad börjar se institutet som en utbildnings- och forskningsresurs inom aktuella verksamhetsområden; tjänsteinnehavarna kan förväntas ha färska 15

16 erfarenheter av och t.o.m. egna aktiva samarbetskontakter med svenska/nordiska forskningsmiljöer. Det är min förhoppning att jag tillsammans med institutsstyrelsen ska kunna arbeta för en lösning där denna typ av tidsbegränsad forskartjänst permanentas med på sikt finansiering över institutets egen budget. Olika alternativ skulle kunna övervägas, t.ex. halv- eller heltidstjänster förlagda helt eller delvis till Istanbul. Istanbul, 15 april

17 17

18 APPENDIX A PROGRAMKALENDARIER Vårterminen 2012 Höstterminen

19 SVENSKA FORSKNINGSINSTITUTET I ISTANBUL SWEDISH RESEARCH INSTITUTE IN ISTANBUL VÅRTERMINEN 2012 För individuella programblad, se Spring Lectures 2012 Literature as a Means of Exploring Identities 21/02/2012 Türker Armaner Galatasaray University Fictitious Encounters: The Representation of the European in Turkish Literature 13/03/2012 Çimen Günay-Erkol Özyeğin University The March 12 Novel in a Gender Perspective 27/03/2012 Jale Parla Bilgi University The Two Voices of the Turkish Novel: the Assertive and the Interrogative 03/04/2012 Laurent Mignon Oxford University Unveiled Wor(l)ds: Judeo-Turkish Literature from the 19 th Century to the Present Day 17/04/2012 Orhan Tekelioğlu Bahçeşehir University Turkish Poetry After the 1980 Coup: from Communal Values towards Individual Identities Occasional Lectures: 07/02/2012 Prof. Birgit Schlyter Direktören för SRII From Istanbul to Dunhuang: Turkic and Central Asian Studies at the Swedish Research Institute 06/03/2012 Michael Fredholm Stockholm International Program for Central Asian Studies The Function of Religious Ideology and Secular Narrative in Uzbek-led Terrorist Groups: Implications for Central Asia and Europe 14/03/2012 Prof. Paul Magdalino University of St Andrews & Koç University Visualising Byzantine Constantinople 12/04/2012 Cecilia Olovsdotter Senior Research Fellow, SRII Architectural Symbolism in the Figural Arts of the Late Roman and Early Byzantine (at Bilkent University) 24/03/2012 Cecilia Olovsdotter - Senior Research Fellow, SRII Arkitektursymbolik i senromersk och tidigbysantinsk bildkonst ( SFII:s Vänförening I Stockholm) 07/05/2012 Henrik Berggren, Turhan Kayaoğlu & Şahin Alpay Book Release : A Biography about Olof Palme in Turkish Translastion 19

20 06/06/2012 Dr. Rano Turaeva-Hoehne Max Planck Institute of Social Anthropology Halle, Germany Language Discrimination: The impact of Linguistic Differences on Collective Identities Discussion Seminars: 24/02/2012 Andrea Karlsson & Linde Lindkvist PhD candidates in Human Rights Studies, Lund University Research and Education in and about Human Rights 02/05/2012 Michael Fredholm Stockholm International Program for Central Asian Studies Towards a Eurasian Union? Will Globalization Eventually Result in Shared Eurasian Perspectives on Policy or Economic Development? 09/03/2012 Memet Aktürk Drake PhD student at the Center for Research in Bilingualism, Stockholm University To Do Research on Endangered Languages with Old Roots in Istanbul 23/03/2012 Kjell Ljungberg Master s student in History, Stockholms University Sverige Möter Turkiet : Sprickor och Ambivalens i det Orientalistiska Fundamentet 30/03/2012 Pia Laskar Forskare & Lektor vid Tema Genus, Linköpings University Sexuella Rättigheter som Mänskliga Rättigheter 20/04/2012 Per-Erik Nilsson Impact of Religion, Uppsala University Governing the Secular Republic a Genealogical Study of Turkish Secularism 11/05/2012 Åsa Eldén - Senior Research Fellow, SRII Förlorade Liv, Förlorade Medborgare Kan Mediarapportering om dödligt våld berätta något om vem som är en värdig medborgare? Seminars: 01/06/2012 SFII:s 50-årsjubileum The Significance of SRII as a Research Environment in Istanbul and Turkey och Templates for a Future SRII 10-17/04/2012 Jan von Bonsdorff & Britt-Inger Johansson, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Istanbul Kulturmöten, Monument och Identitet mellan Öst och Väst Workshop/Conferences: 05-08/03/2012 Arto Penttinen & Monica Nilsson Den arkeologiska kursen besöker Istanbul 23/04/2012 Memet Aktürk Drake & Birgit Schlyter Minority Languages in Turkey (at Stockholm University) 03-05/05/2012 Eva Wiberg USI nätverkesmöte 10-12/05/2012 Ildiko Beller-Hann, Birgit Schlyter & Jun Sugawa Kashgar Revisited (in Copenhagen) 23-25/05/2012 MENA Links, Marianne Boqvist Bitr. Direktören SRII Changing Notions of Citizenship 31/05/2012 Birgit Schlyter The Eurasia Discourse 17-20/06/2012 Karin Huldt & Jan Retsö Fornspråkskollegiets konferens 28/06 01/07/2012 Ingela Nilsson & Paul Stephenson Fountains of Byzantion-Constantinople 20

SFII:s verksamhet, sammanfattning

SFII:s verksamhet, sammanfattning Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul VERKSAMHETSPLAN 2012 2014 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) är ett statsfinansierat vetenskapligt forum till förfogande för forskare, studenter och

Läs mer

PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul)

PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul) Bilaga 2 PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul) Vårterminen 2012 retrospektivt Program som ägde rum i SFII:s regi under våren och sommaren

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2013 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2013 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskningsverksamhet

Läs mer

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet BESLUT Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet 2010-09-29 Dnr HT 2010/68 Med senare tillägg Dnr HT 2010/447 Dnr HT 2011/395 Dnr HT 2011/423 Dnr HT 2011/298 Dnr HT 2011/632 Dnr HT 2011/60 Dnr

Läs mer

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi BESLUT (reviderat 2007-09-12) (reviderat 2007-08-28) (reviderat 2008-06-28) (reviderat 2009-02-19) 1 2009-04-27 HT 2007/303 Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Fastställande av examensbenämningar

Läs mer

THE IMAGE OF GOD IN BYZANTINE CAPPADOCIA

THE IMAGE OF GOD IN BYZANTINE CAPPADOCIA THE IMAGE OF GOD IN BYZANTINE CAPPADOCIA AN INVESTIGATION OF ITS RELATION TO DIVINE AND HUMAN IN FOURTH-CENTURY CAPPADOCIAN THINKING Anne Karahan Research Fellow at Swedish Research Institute in Istanbul,

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) 1 Mål Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) kan bevilja ekonomiskt stöd för forskningsprojekt, arbetsgruppsmöten,

Läs mer

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer:

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer: FINANSIÄRER AV HUMANISTISK FORSKNING senast uppdaterad 2017-06-19 SAMMANSTÄLLNINGAR Avd. för forskningsstöd Utlysningsöversikter Skriv till nyhetsbrev@fs.su.se för att bli prenumerant på nyhetsbrevet Finansiärer

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Antikvetenskap (Arja Karivieri)

Antikvetenskap (Arja Karivieri) Antikvetenskap (Arja Karivieri) Många av våra värderingar idag bygger på det antika kulturarvet. I den anglosaxiska världen är utbildningen inom Classics en utmärkt bakgrund för t ex en karriär i företagsvärlden.

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Studier utomlands med forskarstudier och postdok i fokus (2015-09-03)

Studier utomlands med forskarstudier och postdok i fokus (2015-09-03) Studier utomlands med forskarstudier och postdok i fokus (2015-09-03) Erasmus+ Det finns olika vägar ut i världen, för dig som doktorand. Den enklaste och smidigaste är kanske att använda sig av Erasmusutbyten,

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

SVENSKA FORSKNINGSINSTITUTET I ISTANBUL

SVENSKA FORSKNINGSINSTITUTET I ISTANBUL SVENSKA FORSKNINGSINSTITUTET I ISTANBUL REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN 2009 2011, MED SIKTE PÅ 2012-2013 I. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) är en ideell förening.

Läs mer

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M.

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Tid: Kl 09:00 11:00 Plats: L324 Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Ekström Professor Olov Forsgren Professor Rikard Lindgren Professor Olof

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp Välkommen till en annorlunda och inspirerande kurs här på Cemus! Universitetsutbildningar och

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

l Projektet/avhandlingen beräknas avslutas år l Ort och datum l Namnteckning Stiftelsen Svenska Institutet i Rom

l Projektet/avhandlingen beräknas avslutas år l Ort och datum l Namnteckning Stiftelsen Svenska Institutet i Rom ANSÖKAN OM STÖRRE STIPENDIUM VID SVENSKA INSTITUTET I ROM LÅ 2014-2015 Ansökan avser: Arkeologiska stipendiet D Filologiska och konstvetenskapliga stipendiet D Arkitektstipendiet D Allmänna stipendiet

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala.

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. V ERKSAMHETSBERÄTTELSE JUNIOR FACULTY RHEUMATOLOGY 2009-2010 Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. O R G A N

Läs mer

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, SE-901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Kursplan 2011-10-24 Sid 1 (5) Sociology of churches,

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET Org nr 80 20 06-48 80 ÅRSREDOVISNING. Årsredovisningen omfattar FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET Org nr 80 20 06-48 80 ÅRSREDOVISNING. Årsredovisningen omfattar FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING ÅRSREDOVISNING 2008 Styrelsen för Svenska Arkeologiska Samfundet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 till 2008-12-31. Årsredovisningen omfattar FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2005-04-18 1 (5) Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade

Läs mer

Etapprapport kulturella hjärnan, hösten 2013 - hösten 2014. Anslag har erhållits från SLL för att i ett treårigt projekt skapa en webbportal, som ska förmedla kunskap från forskningsfronten i det tvärvetenskaplig

Läs mer

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta Sid 1 (6) Närvarande Professor Anders Blomberg (ordf) Docent Ulrich von Pawel- Rammingen, närvarande vid pp 129, 125 samt 130-140 Docent Erik Rosendahl Fo. stud Elin Wallsten Övriga närvarande Fak. samordn.

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Huvudområde: Huvudområde är lika med eller större än det gamla begreppet huvudämne. Inom huvudområdet, eller någon del av det, sker fördjupning.

Huvudområde: Huvudområde är lika med eller större än det gamla begreppet huvudämne. Inom huvudområdet, eller någon del av det, sker fördjupning. Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Styrelsen BESLUT (reviderat 2009-03-09) Dnr HT 2007/302 Huvudområden och ingående ämnen på grundnivå I och med Bolognaanpassningen och införandet av begreppet

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar)

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar) BESLUT 1 2013-03-13 Dnr HT 2013/68 Därefter reviderad av fakultetsstyrelsen och dess arbetsutskott vid följande tillfällen: Fakultetsstyrelsen Arbetsutskottet AU 2013-10-23, 330 AU 2014-02-12, 386 FS 2014-02-26,

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg Genuslektorat Information till GUN 15 09 10 Susanne Kreitz Sandberg 2 Syfte med genuslektoratet är att på ett systematisk och långsiktigt sätt arbeta med frågor som rör genus och jämställdhet i lärarutbildningarna.

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten LEDIGKUNGÖRELSE 2017-01-24 1 (5) Dnr V 2017/9 Stiftelseförvaltning Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten Ansökan Anvisningar och ansökningsformulär finns på Lunds universitets webb: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forskningsbidrag

Läs mer

Malmö Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument

Malmö Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument Malmö 2016-03-10 Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) består av elva medlemsinstitutioner och engagerar

Läs mer

Svenska IHP-kommittén 2014

Svenska IHP-kommittén 2014 Svenska IHP-kommittén 2014 Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt

Läs mer

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 Tema: En mänsklighet Trons reflektion interdependencefestivalen Vi vill ordna en tredje interdependencefestival den 7-9 oktober.

Läs mer

Rese- och forskningsbidrag inom CTR

Rese- och forskningsbidrag inom CTR LEDIGKUNGÖRELSE 2015-01-22 1 (3) Dnr V 2015/10 Ekonomi Stiftelseförvaltning Rese- och forskningsbidrag inom CTR Ansökan Ansökningsformulär finns i Lunds universitets ansökningssystem för stipendier som

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Informationssökning inför uppsatsen

Informationssökning inför uppsatsen Informationssökning inför uppsatsen Vetenskapliga förhållningssätt, 2010-05-19 Anna Prymka, Högskolebiblioteket 1 Vi har två timmar för: Informationskompetens ett komplext begrepp Vetenskaplig information

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LGLA50 Latin 5 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Latin 5 for Teachers in Upper Secondary School, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola 18th February 2016, Gothenburg Handlingsplan för Skapande skola Bakgrund The International School of the Gothenburg Region (ISGR) är en International Baccalaureate (IB)-skola för årskurserna 0-12. Skolan

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

- - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE

- - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE - - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE RUNDBREV februari 2015 - Ordförande har ordet Kära medlemmar i NCCS! Vi närmar oss våren och därmed tiden för Nordic College Caring Science, NCCS årliga

Läs mer

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vår rapport Lars Geschwind, KTH & Eva Forsberg, Uppsala universitet Forskning om högre utbildning i Sverige: aktörer, miljöer och teman, Vetenskapsrådets

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Juridiska fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Juridiska fakulteten Juridiska fakulteten Fastställande JUZN12, Hur forskning går till - rättsvetenskapens utmaningar i teori och praktik, 15 högskolepoäng Preparations for Legal Research, 15 credits Avancerad nivå / Second

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Vetenskap och vetenskaplighet. Magnus Nilsson

Vetenskap och vetenskaplighet. Magnus Nilsson Vetenskap och vetenskaplighet Magnus Nilsson Disposition Universitetets historia Institutionella aspekter på vetenskaplighet seminarieuppgifter Universitetets historia Grunden i antikens Grekland Men mycket

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.15 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor ej del av 92 Henry Diab universitetsadjun kt Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Oskar

Läs mer

SLUTRAPPORT TILL INTERNETFONDEN WIKIMEDIA SVERIGE BIBLIOTEKSDIREKTIONEN VID LUNDS UNIVERSITET

SLUTRAPPORT TILL INTERNETFONDEN WIKIMEDIA SVERIGE BIBLIOTEKSDIREKTIONEN VID LUNDS UNIVERSITET SLUTRAPPORT TILL INTERNETFONDEN WIKIMEDIA SVERIGE BIBLIOTEKSDIREKTIONEN VID LUNDS UNIVERSITET De praktiska övningarna under onsdagen var mycket uppskattade Foto:Fluff Inledning Wikipedia är en internetbaserad

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Ekonomisk sociologi 6 hp.

Ekonomisk sociologi 6 hp. 1 Sociologiska institutionen Ekonomisk sociologi 6 hp. Kursbeskrivning VT 2016 Den här specialkursen ger en introduktion till ämnet ekonomisk sociologi. Kursen syftar till att ge en översikt av hur sociologiska

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kyrkans första 300 år Kyrkans förföljelse slutade med kejsarens Konstantin toleransdekret. Han arrangerade Första konciliet (kyrkomötet) i

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Vi ser fram emot att träffa Dig under höstens spännande aktiviteter!

Vi ser fram emot att träffa Dig under höstens spännande aktiviteter! En föreläsningsserie vid 12 tillfällen på Södertörns Högskola HT 2009 Hej! Under höstterminen 2009 kommer Studiefrämjandet Söderort i samarbete med FUIS på Södertörns Högskola att anordna ett antal föreläsningar

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet

Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare III, vt 2003. Katarina Westerlund, Teologiska institutionen Feministisk teologi: en ny kurs med större delaktighet Teologiämnet på teologiska institutionen

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Inbjudan till kurs om gruppdynamik och grupprocesser

Inbjudan till kurs om gruppdynamik och grupprocesser Enheten för Samordning och Utveckling av Gruppbehandling Inbjudan till kurs om gruppdynamik och grupprocesser Inbjudan riktar sig i första hand till medarbetare inom Psykiatri Södra Stockholm men vi välkomnar

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

SUI GENERIS-SKYDD FÖR DATABASER

SUI GENERIS-SKYDD FÖR DATABASER Johan Axhamn SUI GENERIS-SKYDD FÖR DATABASER MercurIUS Adress till förlaget: MercurIUS Förlags AB Handelshögskolan i Stockholm Centre for Law Box 6501 113 83 STOCKHOLM Beställningar: EFI Publications MercurIUS

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp

Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp Sida 1 av 5 Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp Tid: 2012 11 30 kl. 09.00 11.00 Plats: 05 208 Närvarande: Övriga: Ej närvarande: Lena Persson, HKR ordförande Zada Pajalic Eva Björk,

Läs mer