ÅRSBERÄTTELSE Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2012. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2012 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 1

2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2012 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskning Publicering Institutets publikationsserier Stipendiater och praktikanter Seminarier Föreläsningar, workshops och konferenser Nätverk och samarbetskontakter Webbsajt Besök och andra sociala engagemang Direktörens reflektion Appendix A. Programkalendarier B. Forskningsrapporter C. Stipendierapporter D. Besök och andra sociala engagemang Föreliggande årsberättelse är skriven och redigerad av direktören, Birgit Schlyter, med kompletterande bidrag (utöver rapporter i appendix) från Lena Andersson, Helena Bodin, Marianne Boqvist, Åsa Eldén, Birgitta Kurultay, Cecilia Olovsdotter och Helin Topal. Bild på titelsidan: Utsikt över Bosporen och Üsküdar från Dragomanhusets direktörsvåning 2

3 INSTITUTET Styrelse Ordförande Karin Rudebeck Vice ordförande Lars Karlsson (t. 24/4), Leif Stenberg (fr. 24/4) Sekreterare Johan Mårtelius (t. 24/4), Ingela Nilsson (fr. 24/4) Skattmästare Kjell Anneling Ledamöter Personal Direktör Bitr. direktör Marie Carlson, Helena Bani-Shoraka (fr. 24/4), Gunnel Ekroth (fr. 24/4), Arne Jarrick (fr. 24/4), Eva Csato Johanson (t. 24/4), Ingela Nilsson (t. 24/4), Leif Stenberg (t. 24/4), Mikael Westerlind (fr. 2/6), Greger Widgren (t. 2/6) Birgit Schlyter Marianne Boqvist Kansli/Istanbul Administratör Bibliotekarie Lokalvårdare Praktikanter Helin Topal (f. Şemmikanlı) Birgitta Kurultay Havva Yamaç Hüseyin Yamaç Patrick Hällzon (mars-april) Dina Hongell (juni-december) Kansli/Stockholm Forskare Redaktör Controller Lena Andersson Marianne Boqvist Åsa Eldén Anne Karahan Cecilia Olovsdotter Kristina Josephson Hesse Forskarkollegium Ledningsgrupp Anders Jeffner (t. 13/11), ordf.; Helena Bodin (fr. 13/11), ordf. Helena Bani-Shoraka, vice ordf., Joakim Enwall, sekr. 3

4 VERKSAMHETSÅRET_2012 SFII har fyllt 50 år och firade detta vid flera tillfällen under hela jubileumsåret 2012, vilket framgår av det som följer. Institutets halvsekellånga historia uppvisar en imponerande utveckling från blygsamt forskarhem till ett dynamiskt och växande vetenskapligt forum. Detta belystes på olika sätt under jubileidagen den 1 juni, då de inbjudna kunde gå runt i institutslokalerna och ta del av uställningar och samtal med personalen för att sedan medverka i ett eftermiddagsseminarium med diskussioner om institutets karaktär och betydelse vad gäller både historik och framtidsvisioner. En soaré på institutsterrassen med ännu fler gäster, glada musiker och god mat blev en uppsluppen avslutning på en lång och löftesrik högtidsdag. År 2012 var inte bara början på ett andra halvsekel, utan präglades av många andra omstarter för institutet. I januari tillträdde en ny direktör, professor Birgit Schlyter, som höll sin installationsföreläsning den 7 februari under rubriken From Istanbul to Dunhuang: Turkic and Central Asian Studies at the Swedish Research Institute. Det nyrestaurerade Dragomanhuset togs i besittning på allvar med större och bekvämare utrymmen för både kansliet och biblioteket. En stor bokdonation fick biblioteksresurserna att växta till det dubbla och vidga institutets forskningskapacitet. En ny webbsajt mejslades fram under våren och kunde lanseras på nätet lagom till institutets stora 50-årsfest i juni. SFII:s kansli i Istanbul har under året varit bemannat av en direktör (ovan) och en administratör, Helin Topal, på heltid samt en bibliotekarie och tillika biträdande administratör på deltid, Birgitta Kurultay. Administrativ hjälp har erhållits från tre storstipendiater, doktoranden Per-Erik Nilsson, fil. dr Fedir Androshchuk och fil. dr Mehrdad Fallahzadeh, samt två praktikanter, masterstudenterna Patrick Hällzon och Dina Hongell. För uppföljning och planering av arbetet vid Istanbulkansliet har 21 protokollförda arbetsmöten hållits, från höstterminen kompletterade med måndagskaffe och schemagenomgång inför varje ny vecka. En andra lokalvårdare på heltid, Hüseyin Yamaç, anställdes f.o.m. april 2012 efter att ha arbetat mot timarvodering januari-mars. Tillsammans med Havva Yamaç sköter han städning och andra praktiska sysslor i institutsbyggnaderna. För vissa tekniska arbeten anlitas ibland de av Generalkonsulatet kontrakterade och arvoderade Sedat Fidan och Devrim Fidan. På SFII:s kansli i Stockholm har funnits en deltidsanställd (80% av heltid) controller, Lena Andersson, och en halvtidanställd biträdande direktör, fil. dr Marianne Boqvist. En av den biträdande direktörens viktigare uppgifter har varit att sprida information om SFII till akademiska kretsar i Sverige och andra nordiska länder. Under året besöktes universiteten i Uppsala, Göteborg och Lund samt Södertörns högskola. Sedan 1976 får SFII ett årligt statsbidrag via Utbildningsdepartementet. År 2012 uppgick bidraget till drygt 4 miljoner kronor, varav merparten används för att täcka hyres- och driftskostnader. Institutets fastigheter i Istanbul ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Medel till institutsanknuten forskningsoch kursverkamhet erhålls till största delen genom externa anslag och enskilda forskares projektanslag. Ett RJ-finansierat heltidsprojekt och ett Sida-finansierat deltidsprojekt med anslagen förvaltade av SFII/Stockholm har bedrivits i Sverige och avslutades under året. Arbetet inom två forskartjänster förlagda till SFII/Istanbul och finansierade av Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien under 3-årsperioden har fortsatt som tidigare, även om det av juridiska skäl blivit nödvändigt att söka en institutionell anknytning i Sverige, vilket fick 4

5 en lösning då de två berörda forskarna, fil. dr Åsa Eldén och fil.dr Cecilia Olovsdotter, blev anställda vid Centrum för Mellanösternstudier, Lund, från januari Två tillfälliga avbrott i institutets årligen återkommande verksamhet är att notera: Jarring-föreläsningen, som instiftades på hedersledamoten Gunnar Jarrings 90-årsdag 1997 och som hålls i nära anslutning till dennes födelsedag 12 oktober, ställdes in efter beslut av styrelsen, då Jarring hade uppmärksammats och firats på annat sätt inom ramen för 50-årsjubileet. Alltsedan 1970-talet har institutet med kortare avbrott hållit sommarkurser av olika slag vad gäller både ämnesinriktning och upplägg. Åren var kurserna registrerade som poängberättigade kurser vid svenska universitet. I enlighet med ett styrelsebeslut hösten 2011 gjordes ett uppehåll i kursverksamheten sommaren 2012 för utvärdering och ställningstagande till framtida kursprogram. Styrelsens arbete Styrelsens arbete redovisas i en förvaltningsberättelse, som skickats ut till Forskarkollegiets ledamöter. Forskarkollegiets verksamhet 2012 Forskarkollegiets presidium har bestått av Anders Jeffner (ordförande), Helena Bani-Shoraka (vice ordförande) och Joakim Enwall (sekreterare). I seminariegruppen har Helena Bodin och Önver Cetrez ingått. Vid höstmötet avgick Anders Jeffner, och Helena Bodin valdes genom fyllnadsval till denna uppgift fram till årsmötet Under året har en förändring i stadgarna genomförts, avseende 4 och 6. Den innebär att forskarkollegiets presidium vid årsmötet 2013 ersätts av ett programråd med sex medlemmar, som även utför den tidigare seminariegruppens uppgifter. I samverkan med styrelsen samordnar och leder programrådet institutets vetenskapliga verksamhet i Sverige. Även 19 som gäller valberedningen har omformulerats. Ärendena förbereddes vid årsmötet och beslut togs vid höstmötet. Förutom till årsmöte på Dansmuseet den 24 april och till höstmöte på Vitterhetsakademien den 13 november har Forskarkollegiet under 2012 samlats kring ett par större program och två föredrag: I samarbete med Vitterhetsakademien anordnade Forskarkollegiet en halvdagskonferens med inriktning mot språkforskning den 23 januari 2012, under ledning av Anders Jeffner, där Joakim Enwall, Éva Csató Johansson, Berndt Brendemoen och Bo Utas höll föredrag. Konferensen har sedan resulterat i en bok redigerad av Jeffner, Språk och ordkonst i österled, (Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, 2012). I samband med årsmötet bidrog Fedir Androshchuk, som varit vänföreningens stipendiat, och Cecilia Olovsdotter, forskare vid SFII, med föredragen Väringar i det bysantinska Kilikien respektive Arkitektursymbolik i senromersk och tidigbysantinsk bildkonst. För en uppföljning i Sverige av det 50-årsjubileum som SFII hade firat i Istanbul tidigare under året hölls en tvådagarskonferens under rubriken En framåtblickande tillbakablick på Vitterhetsakademien den november 2012, ledd av Anders Jeffner och med bidrag från Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Ett program med tre paneler hade utarbetats gemensamt av SFII/Istanbul och Forskarkollegiet Maktsymboler från förmodern tid till idag, Språk, litteratur och identitet och Byggnadskonst och urbanitet där strax över tjugo forskare medverkade med inlägg och diskussioner. 5

6 Forskarkollegiet bestod vid verksamhetsårets slut av 143 ledamöter. Nya ledamöter invalda 2012: Fedir Androshchuk, fil dr, arkeolog, Stockholm Jenny Berglund, lektor i religionsvetenskap, Södertörns högskola Gunnel Ekroth, professor i Antikens kultur oh samhällsliv, Uppsala universitet Katarina Gabrielsson, tekn.dr, arkitekt, Kungl. Tekniska Högskolan Kristian Göransson, fil.dr, intendent, Medelhavsmuseet Arne Jarrick, professor i historia, Stockholms universitet Paul T. Levin, fil. dr, Stockholms universitet Hege Irene Markussen, fil. dr, Lunds universitet Jonas Otterbeck, docent, Lunds universitet Joakim Parskow, magister, doktorand i Mellanösternstudier, University of Washington Simon Sorgenfrei, doktorand i religionsvetenskap, Göteborgs universitet Simon Stjernholm, fil. dr, Lunds universitet FORSKNINGSMILJÖN VID SFII I sin egenskap av forskningsinstitut bör SFII ha som sitt främsta mål att utveckla en forskningsmiljö på det som utgör platsen för institutets fysiska närvaro inom det geografiskt sett relevanta verksamhetsområdet. En forskningsmiljö är ett forum som i sin optimala form kan vara både en bra arbetsplats för produktionen av nya forskningsresultat och en mötesplats för dialoger mellan forskare och studenter på olika nivåer. Aktiv forskningsverksamhet med flera aktörer är en förutsättning för uppbyggnaden av en sådan forskningsmiljö vid SFII i Istanbul. Vid forskarkollegiets höstmöte den 13 november fick biträdande direktören i uppdrag att på grundval av de presentationer som gjorts i samband med SFII:s 50-årsfirande i Istanbul och Stockholm inventera forskningspotentialen bland institutsanknutna akademiker och möjligheterna att uppmuntra forskare att gå samman i större projekt- eller programgrupper. Hittills har ett av de tre teman som sattes upp för en genomgång av institutets vetenskapliga verksamhetsfält vid jubileumskonferensen på Vitterhetsakademien den november tagits som utgångspunkt för diskussioner, där den biträdande direktören själv tillsammans med bl.a. institutsforskarna Åsa Eldén och Cecilia Olovsdotter vill försöka initiera ett forskarnätverk på temat Maktens symboler. Inom de två andra forskningsriktningarna ( Språk, litteratur och identitet samt Byggnadskonst och urbanitet ) förekom under året många aktiviteter inom institutet i form av föreläsningsserier, konferenser m.m., vilka också utgör goda grunder för fortsatt forskningsinventering (se Föreläsningar..., s. 13f). Biblioteket Efter att åter ha ställts i ordning när ombyggnaden och restaureringen avslutats år 2011, kunde de två biblioteksrummen i Dragomanhuset aktivt tas i bruk från och med november det året. Under 2012 har SFII:s bibliotek kunnat erbjuda studenter, gäster och besökare en fräsch miljö med gott om studie- och läsplatser, nya möbler och ny belysning. I vardera rummet finns förutom studieplatserna mitt på golvet ett stort bord med sex stolar. Dörrarna har försetts med dörrstoppar och nya skyltar i mässing. I och med 6

7 ombyggnaden och den nya planeringen av utrymmena i båda rummen kunde sammanlagt tre nya regaler sättas upp. Dessa bokhyllor har berett välkommen plats för institutets ständigt expanderande bokbestånd. För att säkra bästa möjliga studiero är numera tystnad påbjuden i det högra rummet och av den anledningen har den stationära gästdatorn flyttats över till det vänstra rummet. I det rummet har den biblioteksansvariga sitt arbetsbord. Biblioteket har också visat sig vara en effektiv och stimulerande miljö för mindre grupper, t.ex. SFII:s egna diskussionsseminarier, då något av de stora borden använts. Sammanlagt inköptes 30 böcker till biblioteket (sociologi, historia, uppslagsverk och lexikon) under Vidare mottogs 133 bokgåvor, varav 60 böcker var modern turkisk skönlitteratur skänkta av Bambi Gürs. Dessa titlar har förts in i LIBRIS som nya poster eller beståndsregistreringar. Lagom till påskhelgen 2012 anlände Gunnar Jarrings centraleurasiatiska boksamling från Sverige. Vitterhetsakademiens donation innebar ett tillskott av ca 5000 böcker och tidskrifter samt ca 3000 särtryck, vilka raskt packades upp, kontrollerades mot katalogen och ställdes upp på hyllor och i bokförråd. Nya bokhyllor hade i förväg beställts och monterats i direktörens rum och i forskarrummet på första våningen i Dragomanhuset. I direktörsbostaden och bokförrådet i källaren sattes de hyllor upp, som transporterats till Istanbul tillsammans med böckerna och som förut använts för samlingen vid Stockholms universitet i Kräftriket. Nyheten om den nya samlingen har annonserats på institutets hemsida. Intresserade forskare och studenter har besökt institutet eller kontaktat institutet per e-post för att få mer information. Arbetet med att lägga in titlar i LIBRIS framförallt ur ämnesgrupperna reseskildringar, religion, historia och språkvetenskap förbereddes under senhösten. Biblioteksansvariga Birgitta Kurultay har under året haft entusiastisk och mycket värdefull hjälp i arbetet med Jarringsamlingen av praktikanterna Patrick Hällzon och Dina Hongell. Institutsanknuten forskning Direktören Birgit Schlyter Det mångåriga projektet Language Renewal in Ex-Soviet Central Asia för studier om nytt språkbruk till följd av officiell språkpolitik och sociopolitiska förändringar, som delfinansierats (för resor, publicering m.m.) med medel från STINT och Kungl. Vitterhetsakademien, har fortsatt med bl.a. publicering inom ramen för två internationella bokprojekt, Language Policy and Language Conflict in Afghanistan and its Neighbors och The Handbook of Bilingualism and Multilingualism (se avsnittet Publikationer nedan) och handledning av japansk doktorand, som vistades vid SFII/Istanbul under tre veckor i maj-juni för slutgenomgång av sin doktorsavhandling om språkpolitik i Kirghizistan. Två Sverige-baserade bokprojekt har fortsatt respektive påbörjats under året med direktören som ansvarig redaktör. Det ena är Gunnar Jarrings sista manus till en andra utgåva av An Eastern Turki English Dialect Dictionary, där utgivning förbereds parallellt med samredigeringen (tillsammans med prof. Ildiko Beller-Hann, Köpenhamn, och prof. Jun Sugawara, Tokyo) av en volym i SFII-serien Transactions efter ett symposium till 10-årsminnet av Gunnar Jarrings död. Vidare har samarbete inletts med det svenska förlaget Molin&Sorgenfrei för sammanställning av 2 volymer med översättningar av turkisk litteratur till 7

8 svenska respektive texter på svenska om turkisk litteratur. Upptakten firades med en litterär salong vid SFII/Istanbul den 27 oktober 2012 (se programschema för ht12, Appendix A). Direktören är ansvarig ledare för projektet Digitalisering av Jarring- och Hedinsamlingar för tillgänglighet online i samarbete med Hedinstiftelsen och Etnografiska Museet i Stockholm, där katalogisering och förarbete för digitalisering av material ur SFII:s Jarringsamling har utförs under året av praktikanter och bibliotekspersonal; se halvtidsrapport, Appenix B. Biträdande direktören Marianne Boqvist För den inrättade halvtidstjänsten som biträdande direktör finns ingen specificerad forskningsdel. Nuvarande befattningsinnehavaren har under året bedrivit forskning utanför tjänsten inom det Sidafinansierade projektet Osmansk provinsarkitektur med bl.a. avslutande workshop på SFII/Istanbul våren Ett nytt projektarbete med anslagsansökan har inletts Tillbaka till källorna: Homs och dess landsbygd under den tidigosmanska perioden ett studium av den socioekonomiska och geografiska situationen i Homs med omnejd under sen medeltid och tidig modern tid genom granskning av skatteregister mellan 1520 och Inom ramen för ovannämnda forskningsarbete har olika konferensbidrag producerats under verksamhetsåret 2012, som Ottoman fountains in the eighteenth century, perspectives from the center and the provinces (tillsammans med Mathilde Pinon) till en konferens vid SFII/Istanbul, Fountains of Byzantion, 28 juni-1 juli, och Islands of urban comfort; Ottoman roadside complexes on the Syrian trade and pilgrimage roads, presenterat under en konferens på Köpenhamns universitet, The Materiality of the Islamic Rural Economy, september Externfinansierade forskartjänster/forskningsprojekt Marianne Boqvist Se Biträdande direktören ovan. Åsa Eldén Forskningsarbetet inom ramen för det av Riksbankens jubileeumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien finansierade projektet Gendered Violence in the Turkish Media har fortskridit som planerat. Under året har materialinsamlingen avslutats, och projektets analyser börjar få fasta konturer och uttryck i form av presentationer i föreläsningar och publikationer (se Publicering). Forskningen har bedrivits i samarbete med projektet The media and the women s movement in Turkey, som genomförts av organisationen KAYA (Women Citizen s Network/huvudansvarig MA Berna Ekal, EHESS) och finansierats av Sveriges Generalkonsulat i Istanbul. Vid en internationell konferens under rubriken Gender/Violence på Izmir University of Economics den 4-6 april presenterades bidraget Parameters of Violent Visibility: Media Discussions about Gendered Violence in Turkey. På inbjudan av CMES vid Lunds universitet hölls den 15 november föredraget Experiences of violence recaptured. Media logics and gendered violence in today s Turkey i centrets seminarieserie Modern Turkey Seminar. 8

9 Tillsammans med Svenska Generalkonsulatet arrangerade Åsa Eldén seminariet Tell Women's Stories and Combat Violence. A discussion about the play Seven i samband med en uppsättning av pjäsen Seven 16 maj. Hon var samarbetspartner i anordnandet av konferensen Cinsiyet Eşitliğinin İnşası. İsveç-Türkiye Deneyimleri (Construction of Gender Equailty. Swedish-Turkish Experiences) 5-6 oktober på Boğaziçi Üniversitesi. Arrangemanet finansierades av Sveriges Generalkonsulat i Istanbul. Under våren 2012 undervisade Åsa Eldén på Bosporenuniversitetet, och hon har under året arbetat med referee-uppdrag för tidskrifterna New Perspectives on Turkey och Sociologisk Forskning. Mot slutet av verksamhetsåret 2012 inleddes i samarbete med en turkisk kollega, doktoranden Berna Ekan, förberedelserna för konferensen Erkek Şiddeti, Görünürlük ve Medya Türkiye de Medya ve Kadın Hareketi Üzerine Bir Konferans (Men s Violence, Visibility and the Media. A conference on media and the women s movement in Turkey), aviserad att hållas vid SFII/Istanbul den 15 februari Anne Karahan Det 3-åriga RJ-finansierade projektet The Image of God in Byzantine Cappadocia, som bedrivits både i Sverige och i Turkiet, avslutades under året; se rapport, Appendix B. Cecilia Olovsdotter Forskningsarbetet inom ramen för det av Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakedemien samfinansierade antik- och konstvetenskapliga projektet Virtue, status, immortality: on the applications and meanings of architectural motifs in Late Roman and Early Byzantine imagery (c ) fortskred under året enligt planerna. En stor projektdatabas omfattande över 250 bildverk färdigställdes, två kapitel i den kommande projektmonografin författades, en populärvetenskaplig artikel på projekttemat publicerades (se Publicering), och ett paper inför en av Cecilia Olovsdotter organiserad SFII-konferens på temat symbolism och abstraktion i senantik bildkonst med titeln Architecture and the spheres of the human universe in late antique art färdigställdes (se vidare nedan). Därutöver genomfördes en 5 veckors forskningsresa till Rom och Italien inom ramen för projektet. Två öppna gästföreläsningar med anknytning till forskningsprojektet hölls under verksamhetsåret, Architectural symbolism in the figural arts of the Late Roman and Early Byzantine era, den 12 april 2012, vid Arkeologiska institutionen vid Bilkent Üniversitesi, Ankara, respektive Arkitektursymbolik i senromersk och tidigbysantinsk bildkonst, 24 april 2012, vid SFII:s årsmöte i samarbete med Istanbulinstitutets vänförening, Stockholm. Som ett led i nämnda forskningsprojekt kommer en internationell tvådagarskonferens, Symbolism and abstraction in Late Antique and Early Byzantine art (c ), att hållas på SFII den 9-10 maj 2013, med ytterligare anslag från Riksbankens Jubileumsfond. Cecilia Olovsdotter har under året gjort det förberedande arbetet för sammankomsten, och skrivit sitt eget bidrag till konferensen (se ovan). 9

10 Publicering Boqvist, Marianne, Building an Ottoman City. Contributions of Šamsī Aḥmad Pasha and Lālā Muṣṭafā Pasha to the urban landscape of 16th century Damascus, i Bulletin d Etudes Orientales, vol. 61 (2012), Damas Ottomane et Médievale (éd. M. Eychenne & M. Boqvist), Boqvist, Marianne, Building an Ottoman landscape: the complexes of Sinan Pasha on the Imperial roads of Syria, Turcica 43 (2012), Eldén, Åsa, Parameters of Visibility. Rethinking the Media and Representations of Murders of Women in Turkey (kommande) Refereebedömd och under revision, Feminist Media Studies. Eldén, Åsa, Vems förlorade liv? Medias rapportering om dödligt våld mot kvinnor i Turkiet (2012) Dragomanen, årg. 14 (2012), Karahan, Anne: artiklar publicerade under 2012 finns angivna i slutrapport från projektet The Image of God in Byzantine Cappadocia, Appendix B. Olovsdotter, Cecilia, Anastasius I consuls: ordinary consulship and imperial power in the consular diptychs from Constantinople, Valör. Konstvetenskapliga studier 1-2, 2012, Olovsdotter, Cecilia, Arkitektursymbolik i senromersk och tidigbysantinsk bildkonst, Dragomanen, årg. 14 (2012), Schlyter, Birgit N., Language Policy and Language Development in Multilingual Uzbekistan, i Harold Schiffman (ed.), Language Policy and Language Conflict in Afghanistan and its Neighbors: The Changing Politics of Language Choice, Leiden/Boston: Brill 2012, Schlyter, Birgit N., Multilingualism and Language Renewal in Ex-Soviet Central Asia, i Tej L. Bhatia and William C. Ritchie (eds), The Handbook of Bilingualism and Multilingualism, Malden: Wiley and Blackwell, Schlyter, Birgit N., Från Istanbul till Dunhuang, i Dragomanen, årg. 14 (2012), Schlyter, Birgit N., (Rec. av) Tomas Björk, Bilden av orienten : Exotism i 1800-talets svenska visuella konst kultur, Konsthistorisk Tidskrift (u. tryckning). Institutets publikationsserier och egna publikationer under 2012 Efter uppsägning av tidigare kontrakt med I.B. Tauris, London, blev det svenska produktionsföretaget Eddy AB, Visby, ny distributör för institutets egen publikationsserier. Föredragande och ansvarig i styrelsen för frågor rörande dessa serier är sekreteraren. Från hösten 2011 finns en redaktionskommitté för den vetenskapliga serien Transactions bestående av sekreteraren, Ingela Nilsson, samt Ingela Brandell och Leif Stenberg med uppgift att utabeta riktlinjer för enhetlig layout och peer review-förfarande. Vetenskaplig redaktör med övergripande operativt ansvar är biträdande direktören. 10

11 Under 2012 utkom årsboken Dragomanen i samarbete med institutets vänförening under ledning av redaktören Kristina Josephson Hesse och redaktionskommittémedlemmarna Karin Aras, Helena Bani- Shoraka och Susanne Olsson, en doktorsavhanding av Jesper Blid, The Late Roman and Byzantine Periods of Carian Labraunda, publicerad i institutets Labraunda-serie under överinseende av Publikationsnämnden för Rom- och Atheninstituten, och en fristående publikation, Svenska Forskningsintsitutet i Istanbul 50 år. En jubileumsskrift under redaktion av Greger Widgren. Stipendiater och praktikanter SFII har några olika typer av stipendium. Förutom ett specialstipendium i turkologi finns för institutets hela ämnesområde ett större stipendium på avancerad och högre akademisk nivå och ett mindre stipendium som även studenter på grundnivå kan söka. Stipendiaterna får en summa pengar och fri bostad på institutet under 1 4 månader beroende på typen av stipendium. Resebidrag kan ibland utdelas extraordinärt för någon specifik arbetsuppgift som kräver ett kortare besök på institutet i Istanbul. Två studenter med stipendium från hösten 2011 vistades vid institutet på nyåret 2012: Johanna Jerlehag, masterstudent i islamologi, Lunds universitet Anne Ross Solberg, doktorand i religionsvetenskap, Södertörns högskola Stora stipendiet Per Erik Nilsson, doktorand i religionshistoria, Uppsala universitet, vt12 Fedir Androshchuk, fil dr med inriktning mot nordisk och bysantinsk arkeologi, Stockholm, ht12 Mehrdad Fallahzadeh, fil dr i iranistik, Uppsala universitet, ht12 Mindre stipendiet Bahar Ay, masterstudent i internationell migration, Malmö högskola, vt12 Izabella Borzecka, masterstudent i konstvetenskap, Stockholms universitet, vt12 Sabina Dadasheva, fil kand i turkologi vid Uppsala universitet, ht12 Jonas Bergan Dræge, masterstudent i Mellanösternstudier vid University of Oxford, ht12 Gustaf Fryksén, masterstudent i historia, Lunds universitet, ht12 Daniel Henningson, masterstudent i Antikens kultur och samhällsliv, Uppsala Universitet, vt12 Patrik Klingborg, doktorand i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet, ht12 Kjell Ljungberg, masterstudent i historia, Stockholms universitet, vt12 Turkologistipendiet Benjamin Jiglund, masterstudent i turkologi, Uppsala universitet, ht12 Resestipendium Anders Hultgård, professor em. i religionsvetenskap, Uppsala universitet, ht12 11

12 Ett annat sätt att knyta unga blivande forskare till institutet är att tillhandahålla praktikplatser. Ännu finns inga rutiner för arbets- och handledning, men det här är något som borde kunna utvecklas. Under 2012 kunde institutet ta emot två masterstudenter, Dina Hongell i Mellanösternstudier och Patrick Hällzon i Centralasienstudier, för praktik inom ramen för deras utbildningar vid Helsingfors respektive Stockholms universitet. Till skillnad från stipendiaterna fick dessa själva ordna boende och försörjning. De var båda till stor hjälp i det växande och alltmer arbetskrävande biblioteket, samtidigt som de tog del av de dagliga rutinerna på kansliet och andra göromål inom institutet. Seminarier Vårterminen 2012 inrättades en ny serie av institutsinriktade seminarier under namnet Discussions och med de seniora forskarna Cecilia Olovsdotter och Åsa Eldén som organisatörer och diskussionsledare. Seminarieformen syftar till att presentera och gemensamt samtala kring enskilda forskares fråge- och problemställningar utifrån en multidisciplinär vinkel, att tydligare integrera institutets stipendiater och gästforskare i verksamheten och att etablera ett forum för utbyte individer och discipliner emellan. Under året hölls sammanlagt 13 sådana seminarier. Vid SFII:s 50-årsjubileum den 1 juni hölls ett särskilt 4 timmar långt seminarium för diskussioner om forskningsinstitutets verksamhet under rubrikerna The Significance of SRII as a Research Environment in Istanbul and Turkey och Templates for a Future SRII. Föreläsningar, workshops och konferenser Tematiskt sett kan programverksamheten vid SFII indelas i två breda och delvis överlappande ämneskategorier inom det relevansområde som finns specificerat för institutets vetenskapliga verksamhet med avseende på tidsaspekt (från förmodern tid till nutid) och geografisk utbredning (Eurasien och Medelhavsområdet inklusive dess afrikanska kustområde). De serier av öppna föreläsningar som sattes upp för verksamhetsåret 2012 faller inom varsin ämneskategori, (1) respektive (2) här nedan. Enskilda föreläsningar inom dessa serier finns listade i Appendix A. (1) Mobilitet, kulturflöden och sociopolitiska strukturer Trade, pilgrimage and colonization; The Imperial Roads of the Middle East föreläsningsserie hösten (2) Språk, litteratur och symboler i identitetsskapande processer Fiction and Reality: Literature as a Means of Exploring Identities föreläsningsserie våren Förutom seminarieprogrammen för firandet av SFII:s 50-årsjubileum var institutet medarrangör i följande workshops/konferenser, som också tematiskt anknyter till ovanstående ämneskategorier. 23 april Workshop on Minority Languages in Turkey: Perspectives from Politics, Education and Work Life, på Centret för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, med tre gästtalare från Istanbul och med tidigare storstipendiaten Memet Aktürk Drake och direktören Birgit Schlyter som organisatörer maj. Kashgar Revisited: Workshop to commemorate the 10th anniversary of the death of Ambassador Gunnar Jarring, på Köpenhamns universitet, samarrangerad av professorerna Ildiko Beller- 12

13 Hann, Köpenhamn, Birgit Schlyter, Istanbul, och Jun Sugawara, med anslag från bl.a. Kungl. Vitterhetsakademien. 31 maj Workshop on The Eurasia Discourse, vid SFII/Istanbul, organiserad av direktören, Birgit Schlyter, och finansierad av Stockholm International Program for Central Asian Studies (SIPCAS), med följande programingress: There is already talk of a future Union of Eurasia between Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Moldova, and Armenia, at the same time as the US government is preparing the groundwork for a new Asia Pacific policy, strengthening its engagement in that region and suspending its engagement in Europe and what could perhaps be called Central Eurasia. Who is going to monopolize the notion of Eurasia the newly elected Russian President Putin or somebody else and what does Central Eurasia designate? 28 juni 1 juli Fountains of Byzantion Constantinople Istanbul. An International Symposium at the Swedish Research Institute in Istanbul and the Netherlands Institute in Turkey, organiserad av professorerna Ingela Nilsson och Paul Stephenson oktober Literary Constructions of Nation and Religion: Insights from the Muslim World, internationell konferens vid SFII/Istanbul organiserad av f. direktören, Prof. Elisabeth Özdalga och tidigare storstipendiaten, docent Daniela Kuzmanovic och med nuv. direktören som inledningstalare och deltagare. 5 december Labraunda Day: New Research at the Karian Sanctuary of Zeus Labraundos, organiserad av Prof. Lars Karlsson, Prof. em. Pontus Hellström och Dr. Olivier Henry. Nätverk och samarbetskontakter Institutet har en rad formaliserade samarbetskontakter med inriktning på såväl utbildning och forskning som konferenser och nätverkande. Nordiskt samarbete Under det seminarium som hölls i samband med institutets jubileum i Istanbul i juni 2012 väcktes frågan om möjligheter till utökat och mer formaliserat samarbete mellan forskningsintressenter (finansiärer, forskningsledare och forskare) i de nordiska länderna för gemensamma satsningar inom SFII:s verksamhetsområde. SFII/Istanbul har inbjudit till möte den 17 juni 2013 för att diskutera möjligheter och former för samarbete. Partnerskap Operativa partnerskap har etablerats med Research Unit Intellectual History of the Islamicate World, Freie Universität, Berlin, för genomförandet av konferensen Jewish and Christian Reception(s) of Muslim Theology, maj 2013, Center for Middle Eastern Studies (CMES), Lund, för forskaranställningar, och Stockholm International Program for Central Asian Studies (SIPCAS), för konferenser och forskarmöten; se Samarbete mellan de svenska instituten i Medelhavsregionen Kontakterna mellan de svenska Medelhavsinstituten i Rom, Athen, Istanbul, Alexandria och Jerusalem har vidgats. SFII medverkar i de två nätverken MENA Links och USI (nedan). Våren 2012 vistades kursdeltagare från institutet i Athen en vecka vid SFII/Istanbul för exkursioner i Istanbul-området under 13

14 ledning av Athen-institutets direktör och bitr. direktör samt personal från SFII. I oktober 2012 besöktes SFII/Istanbul av tillträdande direktören för institutet i Rom, och samtal inleddes mellan denne och SFII:s direktör om möjligheter till ökad samordning av kurser och andra gemensamma aktivitieter. Swedish Research Links - MENA. I början av 2007 beviljades instituten i Alexandria och Istanbul efter en gemensam ansökan ett anslag från Sida för 6 workshops à kr att delas lika mellan de två instituten. Arrangemangen ska syfta till att befrämja forskningssamarbete i MENA-regionen och Turkiet och med svenska forskare inom samhällsvetenskap och humaniora. Den 5:e workshopen hölls på Büyükada maj 2012 och var den andra under temat Changing Notions of Citizenship past, present and future. Organisatörer var Cecilia Sternemo, SwedAlex, och Marianne Boqvist, bitr. dir. SFII. USI Universitet och Svenska Institut i medelhavsregionen i samverkan för internationalisering bildades 2005 i syfte att befrämja gemensam kursverksamhet och forskningskontakter mellan svenska universitet, de svenska Medelhavsinstituten i Rom, Athen, Istanbul, Alexandria samt Jerusalem och universitet i institutens värdländer. Nätverket får ekonomiskt stöd av det 10-tal svenska universitet och högskolor som är medlemmar och administreras f.n. från Lunds universitet. SFII/Istanbul har återkommande stått värd för USI-kurser i Familj, rätt och religion och Istanbul kulturmöten, monument och identitet mellan öst och väst. Under ett nätverksmöte vid SFII/Istanbul i maj 2012 inrättades en referensgrupp för planerna på ett masterprogram i Medelhavsstudier, med deltagande av bl.a. samtliga fem institutsdirektörer. Vid USI:s arbetsgruppsmöte i Lund den 24 augusti 2012 antogs SFII-direktörens förslag om ett framtida USI-riktat seminarium om urbanitet i kulturhistoriskt och modernt infrastrukturellt perspektiv. Webbsajt Institutets nya webbsajt installerades i maj 2012 med teknisk assistans av Eddy AB, som fortsättningsvis är SFII:s webb-operatör. Vid sidan av den tidigare kontaktadressen vilken administreras av bibliotekarien för delgivning till vederbörande personal, inrättades på den nya sajten där besökaren kan förhöra sig om möjligheten att boka rum i institutets gästhem och utlovas svar inom loppet av tre arbetsdagar. E-post till den adressen administreras gemensamt av direktören och administratören. Ansvarig redaktör för sajten är direktören, och teknisk redaktör (webmaster) är administratören, som i juni 2012 besökte Eddy i Visby för utbildning i frågor rörande uppdatering av sajten. Besök och andra sociala engagemang Utöver personer som deltagit i institutets aviserade program (50 evenemang x ca 20 personer = ca 1000 personer), besökt biblioteket eller bott i gästhemmet utan annan speciell kontakt med SFII (ca 200 personer) har institutet under året haft ca 500 besökare, som kommit antingen i grupp på avtalad tid eller enskilt och spontant för att titta på lokalerna och få en inblick i institutets verksamhet eller för samtal med delar av personalen. En ny uppskattad social umgängesform inom institutet har varit de återkommande gemensamma fikastunderna på fredagar kl 15, dit även GK:s personal och andra vänner till SFII varit välkomna. I Appendix D anges besök och aktiviteter som inte finns upptagna i programkalendarierna (Appendix A). 14

15 DIREKTÖRENS REFLEKTION SFII:s identitet som forskningsinstitut är grundmurad och dess potential i det avseendet har ökat påtagligt till följd av både de egna satsningar som institutet gjort och den världspolitiska aktualitet som regionerna inom institutets verksamhetsområde har fått på senare tid. Den största utmaning som SFII står inför idag är att söka vägar till utökade forskningsresurser. För att kunna hävda sig som det forskningsinstitut det är avsett att vara och konsolidera en egen forskningsmiljö med attraktion på akademiska kretsar såväl i Sverige som nordiskt och internationellt är det av avgörande betydelse att institutet formar sin forskningsmässiga profil i både principiell och konkret bemärkelse. Kostnaderna för att fysiskt och administrativt hålla institutets kansli operativt tar merparten av det årliga anslaget från Utbildningsdepartementet. Finansieringsläget för den forskningsverksamhet som institutet förväntas bedriva är mer känsligt, då den verksamheten så gott som helt och hållet är beroende av externa medel. Den del av administrationen som rör forskningsverksamheten framför allt då bemanningen av det växande biblioteket behöver också mer medel. Vitterhetsakademiens donation av Jarringsamlingen har inneburit en fördubbling av institutets bokbestånd. Biblioteket bemannas liksom tidigare tre dagar i veckan och står obemannat under två arbetsdagar, då det får hållas stängt för externa besökare. Här finns ett klart behov av en heltidsbefattning både för hantering av bokbeståndet och för forskningsservice. På vilka grunder den egna institutsinterna forskningsverksamheten ska bedrivas och hur den ska finansieras är en än mer komplex fråga som kräver många olika överväganden. Posten som direktör är hittills den enda permanenta forskningsanknutna tjänsten vid institutet och har därför särskild betydelse för ett kontinuerligt upprätthållande av forskningsmiljön vid institutet. Det är således viktigt att direktören aktivt ingår i forskningsgemenskapen vid institutet genom egen vetenskaplig verksamhet. Institutet vill satsa på en heltidstjänst som biträdande direktör med 3-åriga anställningar. Med tanke på behovet av en förstärkning av forskningsverksamheten och forskningsmiljön vid SFII/Istanbul, bör den nya tjänsten som bitr. dir. definieras så, att innehavaren förutsätts vara forskningsaktiv inom tjänsten i en omfattning liknande den för direktören och arbeta minst halva tiden i Istanbul samt vara direktören behjälplig i den löpande forskningsverksamheten. Det stöd som direktören skulle kunna få genom en tjänst som bitr. dir. inriktad på forskningsverksamheten vid institutet i Istanbul, erhålls idag i mer blygsam skala genom storstipendiaters insatser och i bästa fall också genom någon praktikant med egen försörjning. Detta stöd är välkommet, och den kontakt med framtida forskare som institutet härigenom får är värdefull. För kontinuiteten i upprätthållandet av en forskningsmiljö i ordets verkliga bemärkelse skulle dock en tjänst som forskningskompetent och forskningsaktiv bitr. dir. ge mer stadga och kvalitet åt den vetenskapliga verksamheten vid SFII i Istanbul. En modell vore 50% projektledning med inriktning på verksamheten i Istanbul, 25% forskningsadministration med inriktning på Sverige/Norden och 25% egen forskning. De två forskartjänsterna finansierade av RJ och Vitterhetsakademien under 3-årsperioden har varit betydelsefulla för uppbyggnaden av en egen forskningsmiljö vid SFII i Istanbul. Dylika tjänster stärker institutets status som ett forskningsinstitut med förmåga att handlägga forskningsfrågor och att agera värd för forskarbesök och forskningsaktiviteter av olika slag. Inte minst kan de på ett proaktivt sätt bidra till att svenska högskolor i allt högre grad börjar se institutet som en utbildnings- och forskningsresurs inom aktuella verksamhetsområden; tjänsteinnehavarna kan förväntas ha färska 15

16 erfarenheter av och t.o.m. egna aktiva samarbetskontakter med svenska/nordiska forskningsmiljöer. Det är min förhoppning att jag tillsammans med institutsstyrelsen ska kunna arbeta för en lösning där denna typ av tidsbegränsad forskartjänst permanentas med på sikt finansiering över institutets egen budget. Olika alternativ skulle kunna övervägas, t.ex. halv- eller heltidstjänster förlagda helt eller delvis till Istanbul. Istanbul, 15 april

17 17

18 APPENDIX A PROGRAMKALENDARIER Vårterminen 2012 Höstterminen

19 SVENSKA FORSKNINGSINSTITUTET I ISTANBUL SWEDISH RESEARCH INSTITUTE IN ISTANBUL VÅRTERMINEN 2012 För individuella programblad, se Spring Lectures 2012 Literature as a Means of Exploring Identities 21/02/2012 Türker Armaner Galatasaray University Fictitious Encounters: The Representation of the European in Turkish Literature 13/03/2012 Çimen Günay-Erkol Özyeğin University The March 12 Novel in a Gender Perspective 27/03/2012 Jale Parla Bilgi University The Two Voices of the Turkish Novel: the Assertive and the Interrogative 03/04/2012 Laurent Mignon Oxford University Unveiled Wor(l)ds: Judeo-Turkish Literature from the 19 th Century to the Present Day 17/04/2012 Orhan Tekelioğlu Bahçeşehir University Turkish Poetry After the 1980 Coup: from Communal Values towards Individual Identities Occasional Lectures: 07/02/2012 Prof. Birgit Schlyter Direktören för SRII From Istanbul to Dunhuang: Turkic and Central Asian Studies at the Swedish Research Institute 06/03/2012 Michael Fredholm Stockholm International Program for Central Asian Studies The Function of Religious Ideology and Secular Narrative in Uzbek-led Terrorist Groups: Implications for Central Asia and Europe 14/03/2012 Prof. Paul Magdalino University of St Andrews & Koç University Visualising Byzantine Constantinople 12/04/2012 Cecilia Olovsdotter Senior Research Fellow, SRII Architectural Symbolism in the Figural Arts of the Late Roman and Early Byzantine (at Bilkent University) 24/03/2012 Cecilia Olovsdotter - Senior Research Fellow, SRII Arkitektursymbolik i senromersk och tidigbysantinsk bildkonst ( SFII:s Vänförening I Stockholm) 07/05/2012 Henrik Berggren, Turhan Kayaoğlu & Şahin Alpay Book Release : A Biography about Olof Palme in Turkish Translastion 19

20 06/06/2012 Dr. Rano Turaeva-Hoehne Max Planck Institute of Social Anthropology Halle, Germany Language Discrimination: The impact of Linguistic Differences on Collective Identities Discussion Seminars: 24/02/2012 Andrea Karlsson & Linde Lindkvist PhD candidates in Human Rights Studies, Lund University Research and Education in and about Human Rights 02/05/2012 Michael Fredholm Stockholm International Program for Central Asian Studies Towards a Eurasian Union? Will Globalization Eventually Result in Shared Eurasian Perspectives on Policy or Economic Development? 09/03/2012 Memet Aktürk Drake PhD student at the Center for Research in Bilingualism, Stockholm University To Do Research on Endangered Languages with Old Roots in Istanbul 23/03/2012 Kjell Ljungberg Master s student in History, Stockholms University Sverige Möter Turkiet : Sprickor och Ambivalens i det Orientalistiska Fundamentet 30/03/2012 Pia Laskar Forskare & Lektor vid Tema Genus, Linköpings University Sexuella Rättigheter som Mänskliga Rättigheter 20/04/2012 Per-Erik Nilsson Impact of Religion, Uppsala University Governing the Secular Republic a Genealogical Study of Turkish Secularism 11/05/2012 Åsa Eldén - Senior Research Fellow, SRII Förlorade Liv, Förlorade Medborgare Kan Mediarapportering om dödligt våld berätta något om vem som är en värdig medborgare? Seminars: 01/06/2012 SFII:s 50-årsjubileum The Significance of SRII as a Research Environment in Istanbul and Turkey och Templates for a Future SRII 10-17/04/2012 Jan von Bonsdorff & Britt-Inger Johansson, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Istanbul Kulturmöten, Monument och Identitet mellan Öst och Väst Workshop/Conferences: 05-08/03/2012 Arto Penttinen & Monica Nilsson Den arkeologiska kursen besöker Istanbul 23/04/2012 Memet Aktürk Drake & Birgit Schlyter Minority Languages in Turkey (at Stockholm University) 03-05/05/2012 Eva Wiberg USI nätverkesmöte 10-12/05/2012 Ildiko Beller-Hann, Birgit Schlyter & Jun Sugawa Kashgar Revisited (in Copenhagen) 23-25/05/2012 MENA Links, Marianne Boqvist Bitr. Direktören SRII Changing Notions of Citizenship 31/05/2012 Birgit Schlyter The Eurasia Discourse 17-20/06/2012 Karin Huldt & Jan Retsö Fornspråkskollegiets konferens 28/06 01/07/2012 Ingela Nilsson & Paul Stephenson Fountains of Byzantion-Constantinople 20

SFII:s verksamhet, sammanfattning

SFII:s verksamhet, sammanfattning Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul VERKSAMHETSPLAN 2012 2014 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) är ett statsfinansierat vetenskapligt forum till förfogande för forskare, studenter och

Läs mer

PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul)

PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul) Bilaga 2 PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul) Vårterminen 2012 retrospektivt Program som ägde rum i SFII:s regi under våren och sommaren

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2013 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2013 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskningsverksamhet

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Föreståndarens verksamhetsberättelse 2009-2011

Föreståndarens verksamhetsberättelse 2009-2011 Föreståndarens verksamhetsberättelse 2009-2011 Det fanns en tid när föreståndaren hade sin arbetsplats i det lilla genomgångsrummet mellan hallen och rummet som leder ut till köket. När utegården på baksidan

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2005-04-18 1 (5) Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 22.3.1999 Verksamheten 1998 Allmänt om projektet Det gångna året var det första år då projektets verksamhet hade stabiliserats och omfattade alla arbetsskeden

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Schema Människan och naturen Höstterminen 2013

Schema Människan och naturen Höstterminen 2013 Schema Människan och naturen Höstterminen 2013 Vecka 36 Mån 2/9 14.00-17.00 Öppet hus: Information om höstens kurser och Cemus bibliotek studentaktiviteter 18:15-20:30 Our Future, Our Task, Our Movement

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2006-05-21 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat.

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Lärarutbildningskonventet

Lärarutbildningskonventet Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Park Inn Stockolm Arlanda, Kastrup Datum: 2006-11-29 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist, ordf Mariana

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Hi5 (High-five) En heltäckande och förbättrad infrastruktur för ökat industriellt genomslag av forskning

Hi5 (High-five) En heltäckande och förbättrad infrastruktur för ökat industriellt genomslag av forskning Hi5 (High-five) En heltäckande och förbättrad infrastruktur för ökat industriellt genomslag av forskning A Holistic and Improved Infrastructure for Increased Industrial Impact of research Agendan Deltagare,

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Modern Assyrian Research Archive Foundation

Modern Assyrian Research Archive Foundation Modern Assyrian Research Archive Foundation VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsåret 2013 Stiftelsen Modern Assyrian Research Archive Foundation (MARA Foundation) etablerades i juli 2011. MARA intierades

Läs mer

PRELIMINARY SCHEDULE FALL SEMESTER 2014 JÖNKÖPING EXPORT SALES MANAGEMENT INTERCULTURAL STUDIES PROGRAM (400 YHP) UPDATED: 140701

PRELIMINARY SCHEDULE FALL SEMESTER 2014 JÖNKÖPING EXPORT SALES MANAGEMENT INTERCULTURAL STUDIES PROGRAM (400 YHP) UPDATED: 140701 PRELIMINARY SCHEDULE FALL SEMESTER 2014 JÖNKÖPING EXPORT SALES MANAGEMENT INTERCULTURAL STUDIES PROGRAM (400 YHP) UPDATED: 140701 w. Activity Content 25/8 09:30-13:00 - Registration - Information about

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Stipendierapport från Istanbul ECREA 2012 Communication Conference

Stipendierapport från Istanbul ECREA 2012 Communication Conference Stockholm 2013-04-10 STIPENDIERAPPORT Hiertanämndens kansli Föreningshuset Virkesvägen 26 120 30 Stockholm Stipendierapport från Istanbul ECREA 2012 Communication Conference av Miranda Holmqvist Stipendieberättelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Fredrik Svanberg, FoU-samordnare Katherine H Wahlgren, projektledare Johan Hegardt, projektledare Traditionen 2000-talet FoU-program 2002-2005 Människan

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Inbjudan till. World Cup 2014 International Volunteer Camp. En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer

Inbjudan till. World Cup 2014 International Volunteer Camp. En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer Inbjudan till World Cup 2014 International Volunteer Camp En EU- utbildning för internationella basketbollfunktionärer World Cup 2014 International Volunteer Camp är en helt unik internationell utbildning

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer