ÅRSBERÄTTELSE Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2012. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2012 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 1

2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2012 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskning Publicering Institutets publikationsserier Stipendiater och praktikanter Seminarier Föreläsningar, workshops och konferenser Nätverk och samarbetskontakter Webbsajt Besök och andra sociala engagemang Direktörens reflektion Appendix A. Programkalendarier B. Forskningsrapporter C. Stipendierapporter D. Besök och andra sociala engagemang Föreliggande årsberättelse är skriven och redigerad av direktören, Birgit Schlyter, med kompletterande bidrag (utöver rapporter i appendix) från Lena Andersson, Helena Bodin, Marianne Boqvist, Åsa Eldén, Birgitta Kurultay, Cecilia Olovsdotter och Helin Topal. Bild på titelsidan: Utsikt över Bosporen och Üsküdar från Dragomanhusets direktörsvåning 2

3 INSTITUTET Styrelse Ordförande Karin Rudebeck Vice ordförande Lars Karlsson (t. 24/4), Leif Stenberg (fr. 24/4) Sekreterare Johan Mårtelius (t. 24/4), Ingela Nilsson (fr. 24/4) Skattmästare Kjell Anneling Ledamöter Personal Direktör Bitr. direktör Marie Carlson, Helena Bani-Shoraka (fr. 24/4), Gunnel Ekroth (fr. 24/4), Arne Jarrick (fr. 24/4), Eva Csato Johanson (t. 24/4), Ingela Nilsson (t. 24/4), Leif Stenberg (t. 24/4), Mikael Westerlind (fr. 2/6), Greger Widgren (t. 2/6) Birgit Schlyter Marianne Boqvist Kansli/Istanbul Administratör Bibliotekarie Lokalvårdare Praktikanter Helin Topal (f. Şemmikanlı) Birgitta Kurultay Havva Yamaç Hüseyin Yamaç Patrick Hällzon (mars-april) Dina Hongell (juni-december) Kansli/Stockholm Forskare Redaktör Controller Lena Andersson Marianne Boqvist Åsa Eldén Anne Karahan Cecilia Olovsdotter Kristina Josephson Hesse Forskarkollegium Ledningsgrupp Anders Jeffner (t. 13/11), ordf.; Helena Bodin (fr. 13/11), ordf. Helena Bani-Shoraka, vice ordf., Joakim Enwall, sekr. 3

4 VERKSAMHETSÅRET_2012 SFII har fyllt 50 år och firade detta vid flera tillfällen under hela jubileumsåret 2012, vilket framgår av det som följer. Institutets halvsekellånga historia uppvisar en imponerande utveckling från blygsamt forskarhem till ett dynamiskt och växande vetenskapligt forum. Detta belystes på olika sätt under jubileidagen den 1 juni, då de inbjudna kunde gå runt i institutslokalerna och ta del av uställningar och samtal med personalen för att sedan medverka i ett eftermiddagsseminarium med diskussioner om institutets karaktär och betydelse vad gäller både historik och framtidsvisioner. En soaré på institutsterrassen med ännu fler gäster, glada musiker och god mat blev en uppsluppen avslutning på en lång och löftesrik högtidsdag. År 2012 var inte bara början på ett andra halvsekel, utan präglades av många andra omstarter för institutet. I januari tillträdde en ny direktör, professor Birgit Schlyter, som höll sin installationsföreläsning den 7 februari under rubriken From Istanbul to Dunhuang: Turkic and Central Asian Studies at the Swedish Research Institute. Det nyrestaurerade Dragomanhuset togs i besittning på allvar med större och bekvämare utrymmen för både kansliet och biblioteket. En stor bokdonation fick biblioteksresurserna att växta till det dubbla och vidga institutets forskningskapacitet. En ny webbsajt mejslades fram under våren och kunde lanseras på nätet lagom till institutets stora 50-årsfest i juni. SFII:s kansli i Istanbul har under året varit bemannat av en direktör (ovan) och en administratör, Helin Topal, på heltid samt en bibliotekarie och tillika biträdande administratör på deltid, Birgitta Kurultay. Administrativ hjälp har erhållits från tre storstipendiater, doktoranden Per-Erik Nilsson, fil. dr Fedir Androshchuk och fil. dr Mehrdad Fallahzadeh, samt två praktikanter, masterstudenterna Patrick Hällzon och Dina Hongell. För uppföljning och planering av arbetet vid Istanbulkansliet har 21 protokollförda arbetsmöten hållits, från höstterminen kompletterade med måndagskaffe och schemagenomgång inför varje ny vecka. En andra lokalvårdare på heltid, Hüseyin Yamaç, anställdes f.o.m. april 2012 efter att ha arbetat mot timarvodering januari-mars. Tillsammans med Havva Yamaç sköter han städning och andra praktiska sysslor i institutsbyggnaderna. För vissa tekniska arbeten anlitas ibland de av Generalkonsulatet kontrakterade och arvoderade Sedat Fidan och Devrim Fidan. På SFII:s kansli i Stockholm har funnits en deltidsanställd (80% av heltid) controller, Lena Andersson, och en halvtidanställd biträdande direktör, fil. dr Marianne Boqvist. En av den biträdande direktörens viktigare uppgifter har varit att sprida information om SFII till akademiska kretsar i Sverige och andra nordiska länder. Under året besöktes universiteten i Uppsala, Göteborg och Lund samt Södertörns högskola. Sedan 1976 får SFII ett årligt statsbidrag via Utbildningsdepartementet. År 2012 uppgick bidraget till drygt 4 miljoner kronor, varav merparten används för att täcka hyres- och driftskostnader. Institutets fastigheter i Istanbul ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Medel till institutsanknuten forskningsoch kursverkamhet erhålls till största delen genom externa anslag och enskilda forskares projektanslag. Ett RJ-finansierat heltidsprojekt och ett Sida-finansierat deltidsprojekt med anslagen förvaltade av SFII/Stockholm har bedrivits i Sverige och avslutades under året. Arbetet inom två forskartjänster förlagda till SFII/Istanbul och finansierade av Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien under 3-årsperioden har fortsatt som tidigare, även om det av juridiska skäl blivit nödvändigt att söka en institutionell anknytning i Sverige, vilket fick 4

5 en lösning då de två berörda forskarna, fil. dr Åsa Eldén och fil.dr Cecilia Olovsdotter, blev anställda vid Centrum för Mellanösternstudier, Lund, från januari Två tillfälliga avbrott i institutets årligen återkommande verksamhet är att notera: Jarring-föreläsningen, som instiftades på hedersledamoten Gunnar Jarrings 90-årsdag 1997 och som hålls i nära anslutning till dennes födelsedag 12 oktober, ställdes in efter beslut av styrelsen, då Jarring hade uppmärksammats och firats på annat sätt inom ramen för 50-årsjubileet. Alltsedan 1970-talet har institutet med kortare avbrott hållit sommarkurser av olika slag vad gäller både ämnesinriktning och upplägg. Åren var kurserna registrerade som poängberättigade kurser vid svenska universitet. I enlighet med ett styrelsebeslut hösten 2011 gjordes ett uppehåll i kursverksamheten sommaren 2012 för utvärdering och ställningstagande till framtida kursprogram. Styrelsens arbete Styrelsens arbete redovisas i en förvaltningsberättelse, som skickats ut till Forskarkollegiets ledamöter. Forskarkollegiets verksamhet 2012 Forskarkollegiets presidium har bestått av Anders Jeffner (ordförande), Helena Bani-Shoraka (vice ordförande) och Joakim Enwall (sekreterare). I seminariegruppen har Helena Bodin och Önver Cetrez ingått. Vid höstmötet avgick Anders Jeffner, och Helena Bodin valdes genom fyllnadsval till denna uppgift fram till årsmötet Under året har en förändring i stadgarna genomförts, avseende 4 och 6. Den innebär att forskarkollegiets presidium vid årsmötet 2013 ersätts av ett programråd med sex medlemmar, som även utför den tidigare seminariegruppens uppgifter. I samverkan med styrelsen samordnar och leder programrådet institutets vetenskapliga verksamhet i Sverige. Även 19 som gäller valberedningen har omformulerats. Ärendena förbereddes vid årsmötet och beslut togs vid höstmötet. Förutom till årsmöte på Dansmuseet den 24 april och till höstmöte på Vitterhetsakademien den 13 november har Forskarkollegiet under 2012 samlats kring ett par större program och två föredrag: I samarbete med Vitterhetsakademien anordnade Forskarkollegiet en halvdagskonferens med inriktning mot språkforskning den 23 januari 2012, under ledning av Anders Jeffner, där Joakim Enwall, Éva Csató Johansson, Berndt Brendemoen och Bo Utas höll föredrag. Konferensen har sedan resulterat i en bok redigerad av Jeffner, Språk och ordkonst i österled, (Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, 2012). I samband med årsmötet bidrog Fedir Androshchuk, som varit vänföreningens stipendiat, och Cecilia Olovsdotter, forskare vid SFII, med föredragen Väringar i det bysantinska Kilikien respektive Arkitektursymbolik i senromersk och tidigbysantinsk bildkonst. För en uppföljning i Sverige av det 50-årsjubileum som SFII hade firat i Istanbul tidigare under året hölls en tvådagarskonferens under rubriken En framåtblickande tillbakablick på Vitterhetsakademien den november 2012, ledd av Anders Jeffner och med bidrag från Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Ett program med tre paneler hade utarbetats gemensamt av SFII/Istanbul och Forskarkollegiet Maktsymboler från förmodern tid till idag, Språk, litteratur och identitet och Byggnadskonst och urbanitet där strax över tjugo forskare medverkade med inlägg och diskussioner. 5

6 Forskarkollegiet bestod vid verksamhetsårets slut av 143 ledamöter. Nya ledamöter invalda 2012: Fedir Androshchuk, fil dr, arkeolog, Stockholm Jenny Berglund, lektor i religionsvetenskap, Södertörns högskola Gunnel Ekroth, professor i Antikens kultur oh samhällsliv, Uppsala universitet Katarina Gabrielsson, tekn.dr, arkitekt, Kungl. Tekniska Högskolan Kristian Göransson, fil.dr, intendent, Medelhavsmuseet Arne Jarrick, professor i historia, Stockholms universitet Paul T. Levin, fil. dr, Stockholms universitet Hege Irene Markussen, fil. dr, Lunds universitet Jonas Otterbeck, docent, Lunds universitet Joakim Parskow, magister, doktorand i Mellanösternstudier, University of Washington Simon Sorgenfrei, doktorand i religionsvetenskap, Göteborgs universitet Simon Stjernholm, fil. dr, Lunds universitet FORSKNINGSMILJÖN VID SFII I sin egenskap av forskningsinstitut bör SFII ha som sitt främsta mål att utveckla en forskningsmiljö på det som utgör platsen för institutets fysiska närvaro inom det geografiskt sett relevanta verksamhetsområdet. En forskningsmiljö är ett forum som i sin optimala form kan vara både en bra arbetsplats för produktionen av nya forskningsresultat och en mötesplats för dialoger mellan forskare och studenter på olika nivåer. Aktiv forskningsverksamhet med flera aktörer är en förutsättning för uppbyggnaden av en sådan forskningsmiljö vid SFII i Istanbul. Vid forskarkollegiets höstmöte den 13 november fick biträdande direktören i uppdrag att på grundval av de presentationer som gjorts i samband med SFII:s 50-årsfirande i Istanbul och Stockholm inventera forskningspotentialen bland institutsanknutna akademiker och möjligheterna att uppmuntra forskare att gå samman i större projekt- eller programgrupper. Hittills har ett av de tre teman som sattes upp för en genomgång av institutets vetenskapliga verksamhetsfält vid jubileumskonferensen på Vitterhetsakademien den november tagits som utgångspunkt för diskussioner, där den biträdande direktören själv tillsammans med bl.a. institutsforskarna Åsa Eldén och Cecilia Olovsdotter vill försöka initiera ett forskarnätverk på temat Maktens symboler. Inom de två andra forskningsriktningarna ( Språk, litteratur och identitet samt Byggnadskonst och urbanitet ) förekom under året många aktiviteter inom institutet i form av föreläsningsserier, konferenser m.m., vilka också utgör goda grunder för fortsatt forskningsinventering (se Föreläsningar..., s. 13f). Biblioteket Efter att åter ha ställts i ordning när ombyggnaden och restaureringen avslutats år 2011, kunde de två biblioteksrummen i Dragomanhuset aktivt tas i bruk från och med november det året. Under 2012 har SFII:s bibliotek kunnat erbjuda studenter, gäster och besökare en fräsch miljö med gott om studie- och läsplatser, nya möbler och ny belysning. I vardera rummet finns förutom studieplatserna mitt på golvet ett stort bord med sex stolar. Dörrarna har försetts med dörrstoppar och nya skyltar i mässing. I och med 6

7 ombyggnaden och den nya planeringen av utrymmena i båda rummen kunde sammanlagt tre nya regaler sättas upp. Dessa bokhyllor har berett välkommen plats för institutets ständigt expanderande bokbestånd. För att säkra bästa möjliga studiero är numera tystnad påbjuden i det högra rummet och av den anledningen har den stationära gästdatorn flyttats över till det vänstra rummet. I det rummet har den biblioteksansvariga sitt arbetsbord. Biblioteket har också visat sig vara en effektiv och stimulerande miljö för mindre grupper, t.ex. SFII:s egna diskussionsseminarier, då något av de stora borden använts. Sammanlagt inköptes 30 böcker till biblioteket (sociologi, historia, uppslagsverk och lexikon) under Vidare mottogs 133 bokgåvor, varav 60 böcker var modern turkisk skönlitteratur skänkta av Bambi Gürs. Dessa titlar har förts in i LIBRIS som nya poster eller beståndsregistreringar. Lagom till påskhelgen 2012 anlände Gunnar Jarrings centraleurasiatiska boksamling från Sverige. Vitterhetsakademiens donation innebar ett tillskott av ca 5000 böcker och tidskrifter samt ca 3000 särtryck, vilka raskt packades upp, kontrollerades mot katalogen och ställdes upp på hyllor och i bokförråd. Nya bokhyllor hade i förväg beställts och monterats i direktörens rum och i forskarrummet på första våningen i Dragomanhuset. I direktörsbostaden och bokförrådet i källaren sattes de hyllor upp, som transporterats till Istanbul tillsammans med böckerna och som förut använts för samlingen vid Stockholms universitet i Kräftriket. Nyheten om den nya samlingen har annonserats på institutets hemsida. Intresserade forskare och studenter har besökt institutet eller kontaktat institutet per e-post för att få mer information. Arbetet med att lägga in titlar i LIBRIS framförallt ur ämnesgrupperna reseskildringar, religion, historia och språkvetenskap förbereddes under senhösten. Biblioteksansvariga Birgitta Kurultay har under året haft entusiastisk och mycket värdefull hjälp i arbetet med Jarringsamlingen av praktikanterna Patrick Hällzon och Dina Hongell. Institutsanknuten forskning Direktören Birgit Schlyter Det mångåriga projektet Language Renewal in Ex-Soviet Central Asia för studier om nytt språkbruk till följd av officiell språkpolitik och sociopolitiska förändringar, som delfinansierats (för resor, publicering m.m.) med medel från STINT och Kungl. Vitterhetsakademien, har fortsatt med bl.a. publicering inom ramen för två internationella bokprojekt, Language Policy and Language Conflict in Afghanistan and its Neighbors och The Handbook of Bilingualism and Multilingualism (se avsnittet Publikationer nedan) och handledning av japansk doktorand, som vistades vid SFII/Istanbul under tre veckor i maj-juni för slutgenomgång av sin doktorsavhandling om språkpolitik i Kirghizistan. Två Sverige-baserade bokprojekt har fortsatt respektive påbörjats under året med direktören som ansvarig redaktör. Det ena är Gunnar Jarrings sista manus till en andra utgåva av An Eastern Turki English Dialect Dictionary, där utgivning förbereds parallellt med samredigeringen (tillsammans med prof. Ildiko Beller-Hann, Köpenhamn, och prof. Jun Sugawara, Tokyo) av en volym i SFII-serien Transactions efter ett symposium till 10-årsminnet av Gunnar Jarrings död. Vidare har samarbete inletts med det svenska förlaget Molin&Sorgenfrei för sammanställning av 2 volymer med översättningar av turkisk litteratur till 7

8 svenska respektive texter på svenska om turkisk litteratur. Upptakten firades med en litterär salong vid SFII/Istanbul den 27 oktober 2012 (se programschema för ht12, Appendix A). Direktören är ansvarig ledare för projektet Digitalisering av Jarring- och Hedinsamlingar för tillgänglighet online i samarbete med Hedinstiftelsen och Etnografiska Museet i Stockholm, där katalogisering och förarbete för digitalisering av material ur SFII:s Jarringsamling har utförs under året av praktikanter och bibliotekspersonal; se halvtidsrapport, Appenix B. Biträdande direktören Marianne Boqvist För den inrättade halvtidstjänsten som biträdande direktör finns ingen specificerad forskningsdel. Nuvarande befattningsinnehavaren har under året bedrivit forskning utanför tjänsten inom det Sidafinansierade projektet Osmansk provinsarkitektur med bl.a. avslutande workshop på SFII/Istanbul våren Ett nytt projektarbete med anslagsansökan har inletts Tillbaka till källorna: Homs och dess landsbygd under den tidigosmanska perioden ett studium av den socioekonomiska och geografiska situationen i Homs med omnejd under sen medeltid och tidig modern tid genom granskning av skatteregister mellan 1520 och Inom ramen för ovannämnda forskningsarbete har olika konferensbidrag producerats under verksamhetsåret 2012, som Ottoman fountains in the eighteenth century, perspectives from the center and the provinces (tillsammans med Mathilde Pinon) till en konferens vid SFII/Istanbul, Fountains of Byzantion, 28 juni-1 juli, och Islands of urban comfort; Ottoman roadside complexes on the Syrian trade and pilgrimage roads, presenterat under en konferens på Köpenhamns universitet, The Materiality of the Islamic Rural Economy, september Externfinansierade forskartjänster/forskningsprojekt Marianne Boqvist Se Biträdande direktören ovan. Åsa Eldén Forskningsarbetet inom ramen för det av Riksbankens jubileeumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien finansierade projektet Gendered Violence in the Turkish Media har fortskridit som planerat. Under året har materialinsamlingen avslutats, och projektets analyser börjar få fasta konturer och uttryck i form av presentationer i föreläsningar och publikationer (se Publicering). Forskningen har bedrivits i samarbete med projektet The media and the women s movement in Turkey, som genomförts av organisationen KAYA (Women Citizen s Network/huvudansvarig MA Berna Ekal, EHESS) och finansierats av Sveriges Generalkonsulat i Istanbul. Vid en internationell konferens under rubriken Gender/Violence på Izmir University of Economics den 4-6 april presenterades bidraget Parameters of Violent Visibility: Media Discussions about Gendered Violence in Turkey. På inbjudan av CMES vid Lunds universitet hölls den 15 november föredraget Experiences of violence recaptured. Media logics and gendered violence in today s Turkey i centrets seminarieserie Modern Turkey Seminar. 8

9 Tillsammans med Svenska Generalkonsulatet arrangerade Åsa Eldén seminariet Tell Women's Stories and Combat Violence. A discussion about the play Seven i samband med en uppsättning av pjäsen Seven 16 maj. Hon var samarbetspartner i anordnandet av konferensen Cinsiyet Eşitliğinin İnşası. İsveç-Türkiye Deneyimleri (Construction of Gender Equailty. Swedish-Turkish Experiences) 5-6 oktober på Boğaziçi Üniversitesi. Arrangemanet finansierades av Sveriges Generalkonsulat i Istanbul. Under våren 2012 undervisade Åsa Eldén på Bosporenuniversitetet, och hon har under året arbetat med referee-uppdrag för tidskrifterna New Perspectives on Turkey och Sociologisk Forskning. Mot slutet av verksamhetsåret 2012 inleddes i samarbete med en turkisk kollega, doktoranden Berna Ekan, förberedelserna för konferensen Erkek Şiddeti, Görünürlük ve Medya Türkiye de Medya ve Kadın Hareketi Üzerine Bir Konferans (Men s Violence, Visibility and the Media. A conference on media and the women s movement in Turkey), aviserad att hållas vid SFII/Istanbul den 15 februari Anne Karahan Det 3-åriga RJ-finansierade projektet The Image of God in Byzantine Cappadocia, som bedrivits både i Sverige och i Turkiet, avslutades under året; se rapport, Appendix B. Cecilia Olovsdotter Forskningsarbetet inom ramen för det av Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakedemien samfinansierade antik- och konstvetenskapliga projektet Virtue, status, immortality: on the applications and meanings of architectural motifs in Late Roman and Early Byzantine imagery (c ) fortskred under året enligt planerna. En stor projektdatabas omfattande över 250 bildverk färdigställdes, två kapitel i den kommande projektmonografin författades, en populärvetenskaplig artikel på projekttemat publicerades (se Publicering), och ett paper inför en av Cecilia Olovsdotter organiserad SFII-konferens på temat symbolism och abstraktion i senantik bildkonst med titeln Architecture and the spheres of the human universe in late antique art färdigställdes (se vidare nedan). Därutöver genomfördes en 5 veckors forskningsresa till Rom och Italien inom ramen för projektet. Två öppna gästföreläsningar med anknytning till forskningsprojektet hölls under verksamhetsåret, Architectural symbolism in the figural arts of the Late Roman and Early Byzantine era, den 12 april 2012, vid Arkeologiska institutionen vid Bilkent Üniversitesi, Ankara, respektive Arkitektursymbolik i senromersk och tidigbysantinsk bildkonst, 24 april 2012, vid SFII:s årsmöte i samarbete med Istanbulinstitutets vänförening, Stockholm. Som ett led i nämnda forskningsprojekt kommer en internationell tvådagarskonferens, Symbolism and abstraction in Late Antique and Early Byzantine art (c ), att hållas på SFII den 9-10 maj 2013, med ytterligare anslag från Riksbankens Jubileumsfond. Cecilia Olovsdotter har under året gjort det förberedande arbetet för sammankomsten, och skrivit sitt eget bidrag till konferensen (se ovan). 9

10 Publicering Boqvist, Marianne, Building an Ottoman City. Contributions of Šamsī Aḥmad Pasha and Lālā Muṣṭafā Pasha to the urban landscape of 16th century Damascus, i Bulletin d Etudes Orientales, vol. 61 (2012), Damas Ottomane et Médievale (éd. M. Eychenne & M. Boqvist), Boqvist, Marianne, Building an Ottoman landscape: the complexes of Sinan Pasha on the Imperial roads of Syria, Turcica 43 (2012), Eldén, Åsa, Parameters of Visibility. Rethinking the Media and Representations of Murders of Women in Turkey (kommande) Refereebedömd och under revision, Feminist Media Studies. Eldén, Åsa, Vems förlorade liv? Medias rapportering om dödligt våld mot kvinnor i Turkiet (2012) Dragomanen, årg. 14 (2012), Karahan, Anne: artiklar publicerade under 2012 finns angivna i slutrapport från projektet The Image of God in Byzantine Cappadocia, Appendix B. Olovsdotter, Cecilia, Anastasius I consuls: ordinary consulship and imperial power in the consular diptychs from Constantinople, Valör. Konstvetenskapliga studier 1-2, 2012, Olovsdotter, Cecilia, Arkitektursymbolik i senromersk och tidigbysantinsk bildkonst, Dragomanen, årg. 14 (2012), Schlyter, Birgit N., Language Policy and Language Development in Multilingual Uzbekistan, i Harold Schiffman (ed.), Language Policy and Language Conflict in Afghanistan and its Neighbors: The Changing Politics of Language Choice, Leiden/Boston: Brill 2012, Schlyter, Birgit N., Multilingualism and Language Renewal in Ex-Soviet Central Asia, i Tej L. Bhatia and William C. Ritchie (eds), The Handbook of Bilingualism and Multilingualism, Malden: Wiley and Blackwell, Schlyter, Birgit N., Från Istanbul till Dunhuang, i Dragomanen, årg. 14 (2012), Schlyter, Birgit N., (Rec. av) Tomas Björk, Bilden av orienten : Exotism i 1800-talets svenska visuella konst kultur, Konsthistorisk Tidskrift (u. tryckning). Institutets publikationsserier och egna publikationer under 2012 Efter uppsägning av tidigare kontrakt med I.B. Tauris, London, blev det svenska produktionsföretaget Eddy AB, Visby, ny distributör för institutets egen publikationsserier. Föredragande och ansvarig i styrelsen för frågor rörande dessa serier är sekreteraren. Från hösten 2011 finns en redaktionskommitté för den vetenskapliga serien Transactions bestående av sekreteraren, Ingela Nilsson, samt Ingela Brandell och Leif Stenberg med uppgift att utabeta riktlinjer för enhetlig layout och peer review-förfarande. Vetenskaplig redaktör med övergripande operativt ansvar är biträdande direktören. 10

11 Under 2012 utkom årsboken Dragomanen i samarbete med institutets vänförening under ledning av redaktören Kristina Josephson Hesse och redaktionskommittémedlemmarna Karin Aras, Helena Bani- Shoraka och Susanne Olsson, en doktorsavhanding av Jesper Blid, The Late Roman and Byzantine Periods of Carian Labraunda, publicerad i institutets Labraunda-serie under överinseende av Publikationsnämnden för Rom- och Atheninstituten, och en fristående publikation, Svenska Forskningsintsitutet i Istanbul 50 år. En jubileumsskrift under redaktion av Greger Widgren. Stipendiater och praktikanter SFII har några olika typer av stipendium. Förutom ett specialstipendium i turkologi finns för institutets hela ämnesområde ett större stipendium på avancerad och högre akademisk nivå och ett mindre stipendium som även studenter på grundnivå kan söka. Stipendiaterna får en summa pengar och fri bostad på institutet under 1 4 månader beroende på typen av stipendium. Resebidrag kan ibland utdelas extraordinärt för någon specifik arbetsuppgift som kräver ett kortare besök på institutet i Istanbul. Två studenter med stipendium från hösten 2011 vistades vid institutet på nyåret 2012: Johanna Jerlehag, masterstudent i islamologi, Lunds universitet Anne Ross Solberg, doktorand i religionsvetenskap, Södertörns högskola Stora stipendiet Per Erik Nilsson, doktorand i religionshistoria, Uppsala universitet, vt12 Fedir Androshchuk, fil dr med inriktning mot nordisk och bysantinsk arkeologi, Stockholm, ht12 Mehrdad Fallahzadeh, fil dr i iranistik, Uppsala universitet, ht12 Mindre stipendiet Bahar Ay, masterstudent i internationell migration, Malmö högskola, vt12 Izabella Borzecka, masterstudent i konstvetenskap, Stockholms universitet, vt12 Sabina Dadasheva, fil kand i turkologi vid Uppsala universitet, ht12 Jonas Bergan Dræge, masterstudent i Mellanösternstudier vid University of Oxford, ht12 Gustaf Fryksén, masterstudent i historia, Lunds universitet, ht12 Daniel Henningson, masterstudent i Antikens kultur och samhällsliv, Uppsala Universitet, vt12 Patrik Klingborg, doktorand i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet, ht12 Kjell Ljungberg, masterstudent i historia, Stockholms universitet, vt12 Turkologistipendiet Benjamin Jiglund, masterstudent i turkologi, Uppsala universitet, ht12 Resestipendium Anders Hultgård, professor em. i religionsvetenskap, Uppsala universitet, ht12 11

12 Ett annat sätt att knyta unga blivande forskare till institutet är att tillhandahålla praktikplatser. Ännu finns inga rutiner för arbets- och handledning, men det här är något som borde kunna utvecklas. Under 2012 kunde institutet ta emot två masterstudenter, Dina Hongell i Mellanösternstudier och Patrick Hällzon i Centralasienstudier, för praktik inom ramen för deras utbildningar vid Helsingfors respektive Stockholms universitet. Till skillnad från stipendiaterna fick dessa själva ordna boende och försörjning. De var båda till stor hjälp i det växande och alltmer arbetskrävande biblioteket, samtidigt som de tog del av de dagliga rutinerna på kansliet och andra göromål inom institutet. Seminarier Vårterminen 2012 inrättades en ny serie av institutsinriktade seminarier under namnet Discussions och med de seniora forskarna Cecilia Olovsdotter och Åsa Eldén som organisatörer och diskussionsledare. Seminarieformen syftar till att presentera och gemensamt samtala kring enskilda forskares fråge- och problemställningar utifrån en multidisciplinär vinkel, att tydligare integrera institutets stipendiater och gästforskare i verksamheten och att etablera ett forum för utbyte individer och discipliner emellan. Under året hölls sammanlagt 13 sådana seminarier. Vid SFII:s 50-årsjubileum den 1 juni hölls ett särskilt 4 timmar långt seminarium för diskussioner om forskningsinstitutets verksamhet under rubrikerna The Significance of SRII as a Research Environment in Istanbul and Turkey och Templates for a Future SRII. Föreläsningar, workshops och konferenser Tematiskt sett kan programverksamheten vid SFII indelas i två breda och delvis överlappande ämneskategorier inom det relevansområde som finns specificerat för institutets vetenskapliga verksamhet med avseende på tidsaspekt (från förmodern tid till nutid) och geografisk utbredning (Eurasien och Medelhavsområdet inklusive dess afrikanska kustområde). De serier av öppna föreläsningar som sattes upp för verksamhetsåret 2012 faller inom varsin ämneskategori, (1) respektive (2) här nedan. Enskilda föreläsningar inom dessa serier finns listade i Appendix A. (1) Mobilitet, kulturflöden och sociopolitiska strukturer Trade, pilgrimage and colonization; The Imperial Roads of the Middle East föreläsningsserie hösten (2) Språk, litteratur och symboler i identitetsskapande processer Fiction and Reality: Literature as a Means of Exploring Identities föreläsningsserie våren Förutom seminarieprogrammen för firandet av SFII:s 50-årsjubileum var institutet medarrangör i följande workshops/konferenser, som också tematiskt anknyter till ovanstående ämneskategorier. 23 april Workshop on Minority Languages in Turkey: Perspectives from Politics, Education and Work Life, på Centret för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, med tre gästtalare från Istanbul och med tidigare storstipendiaten Memet Aktürk Drake och direktören Birgit Schlyter som organisatörer maj. Kashgar Revisited: Workshop to commemorate the 10th anniversary of the death of Ambassador Gunnar Jarring, på Köpenhamns universitet, samarrangerad av professorerna Ildiko Beller- 12

13 Hann, Köpenhamn, Birgit Schlyter, Istanbul, och Jun Sugawara, med anslag från bl.a. Kungl. Vitterhetsakademien. 31 maj Workshop on The Eurasia Discourse, vid SFII/Istanbul, organiserad av direktören, Birgit Schlyter, och finansierad av Stockholm International Program for Central Asian Studies (SIPCAS), med följande programingress: There is already talk of a future Union of Eurasia between Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Moldova, and Armenia, at the same time as the US government is preparing the groundwork for a new Asia Pacific policy, strengthening its engagement in that region and suspending its engagement in Europe and what could perhaps be called Central Eurasia. Who is going to monopolize the notion of Eurasia the newly elected Russian President Putin or somebody else and what does Central Eurasia designate? 28 juni 1 juli Fountains of Byzantion Constantinople Istanbul. An International Symposium at the Swedish Research Institute in Istanbul and the Netherlands Institute in Turkey, organiserad av professorerna Ingela Nilsson och Paul Stephenson oktober Literary Constructions of Nation and Religion: Insights from the Muslim World, internationell konferens vid SFII/Istanbul organiserad av f. direktören, Prof. Elisabeth Özdalga och tidigare storstipendiaten, docent Daniela Kuzmanovic och med nuv. direktören som inledningstalare och deltagare. 5 december Labraunda Day: New Research at the Karian Sanctuary of Zeus Labraundos, organiserad av Prof. Lars Karlsson, Prof. em. Pontus Hellström och Dr. Olivier Henry. Nätverk och samarbetskontakter Institutet har en rad formaliserade samarbetskontakter med inriktning på såväl utbildning och forskning som konferenser och nätverkande. Nordiskt samarbete Under det seminarium som hölls i samband med institutets jubileum i Istanbul i juni 2012 väcktes frågan om möjligheter till utökat och mer formaliserat samarbete mellan forskningsintressenter (finansiärer, forskningsledare och forskare) i de nordiska länderna för gemensamma satsningar inom SFII:s verksamhetsområde. SFII/Istanbul har inbjudit till möte den 17 juni 2013 för att diskutera möjligheter och former för samarbete. Partnerskap Operativa partnerskap har etablerats med Research Unit Intellectual History of the Islamicate World, Freie Universität, Berlin, för genomförandet av konferensen Jewish and Christian Reception(s) of Muslim Theology, maj 2013, Center for Middle Eastern Studies (CMES), Lund, för forskaranställningar, och Stockholm International Program for Central Asian Studies (SIPCAS), för konferenser och forskarmöten; se Samarbete mellan de svenska instituten i Medelhavsregionen Kontakterna mellan de svenska Medelhavsinstituten i Rom, Athen, Istanbul, Alexandria och Jerusalem har vidgats. SFII medverkar i de två nätverken MENA Links och USI (nedan). Våren 2012 vistades kursdeltagare från institutet i Athen en vecka vid SFII/Istanbul för exkursioner i Istanbul-området under 13

SFII:s verksamhet, sammanfattning

SFII:s verksamhet, sammanfattning Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul VERKSAMHETSPLAN 2012 2014 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) är ett statsfinansierat vetenskapligt forum till förfogande för forskare, studenter och

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2013 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2013 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskningsverksamhet

Läs mer

Föreståndarens verksamhetsberättelse 2009-2011

Föreståndarens verksamhetsberättelse 2009-2011 Föreståndarens verksamhetsberättelse 2009-2011 Det fanns en tid när föreståndaren hade sin arbetsplats i det lilla genomgångsrummet mellan hallen och rummet som leder ut till köket. När utegården på baksidan

Läs mer

Dragomanen. Årsskrift utgiven av Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul & Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner 15 /2013

Dragomanen. Årsskrift utgiven av Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul & Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner 15 /2013 Dragomanen Årsskrift utgiven av Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul & Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner 15 /2013 Redaktör och ansvarig utgivare: Kristina J. Hesse Redaktionskommitté: Karin

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

Årsredovisning. Budgetåret 2014

Årsredovisning. Budgetåret 2014 Årsredovisning Budgetåret 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FORSKNING... 6 MÅL OCH RESULTAT I NAIS FORSKNINGSKLUSTER OCH PROGRAM... 11 Landsbygdens förändring, resurser och ägande... 11 Städers

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 06 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 6 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

Statens museer för Världskultur Årsredovisning 2014

Statens museer för Världskultur Årsredovisning 2014 Årsredovisning Kort om året som gått... 2 1 Vision och mål... 4 2 Kvalitativa aspekter... 5 3 Vårda, förteckna och vetenskapligt bearbeta samlingarna... 6 3.1 Forskningsprojekt... 6 3.2 Utveckla kunskapen

Läs mer

Meritförteckning och CV

Meritförteckning och CV Meritförteckning och CV Efter gymnasieexamen vid Naturvetenskaplig linje och ett sabbatsår inledde jag mina universitetsstudier. Efter ett inledande år med judaistik och religionshistoria, studerade jag

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

Nr 29 Utgiven av Religionspedagogiskt idéforum Våren 2015

Nr 29 Utgiven av Religionspedagogiskt idéforum Våren 2015 Nr 29 Utgiven av Religionspedagogiskt idéforum Våren 2015 Fotokonst av Lotta Geisler I det här numret prövar vi något alldeles nytt en liten utställning med fotokonst. Den börjar redan på första sidan

Läs mer

Uppsala Universitet Teologiska institutionen Hösten 2009. Forskningsprogram för Nya testamentets exegetik

Uppsala Universitet Teologiska institutionen Hösten 2009. Forskningsprogram för Nya testamentets exegetik Uppsala Universitet Teologiska institutionen Hösten 2009 Forskningsprogram för Nya testamentets exegetik 1 2 Inledning Det här forskningsprogrammet består av tre delar. Den första delen utgörs av en reflektion

Läs mer

Nätverk för ungdomskulturforskning

Nätverk för ungdomskulturforskning Åsa Bäckström Johan Fornäs Michael Forsman Hillevi Ganetz Adrienne Sörbom Nätverk för ungdomskulturforskning verksamhet 1987-1998 JMK skriftserie 1998/2 ISSN 1100-9896 Boken har tryckts med stöd av Ungdomskultur

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK

UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 13:2005 UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 resultatdialog och framåtblick UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 1 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014... 1 1. CV. Ann- Catrine Edlund... 2 1.1. Personuppgifter... 2 1.2. Examina... 2 1.3. Anställningar

Läs mer

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014. Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014. Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svensk Forms huvuduppgifter och uppdrag 5 Inledning 7 Föreningsarbete och Medlemmar 9 Form

Läs mer

FORSKNINGSPROGRAMMET KOMMUNISTISKA REGIMER

FORSKNINGSPROGRAMMET KOMMUNISTISKA REGIMER FORSKNINGSPROGRAMMET KOMMUNISTISKA REGIMER Vetenskapsrådets slutredovisning av forskningen inom programmet, i enlighet med regeringens uppdrag i regleringsbrev för år 2006. Forskningsprogrammet Kommunistiska

Läs mer

Friluftsliv i förändring

Friluftsliv i förändring Resultat från ett forskningsprogram Slutrapport Peter Fredman, Marie Stenseke, Klas Sandell och Anders Mossing rapport 6547 februari 2013 Resultat från ett forskningsprogram Slutrapport Rapport nr 27,

Läs mer

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL)

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) Högskolan

Läs mer

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld

Läs mer

SVENSKA INSTITUTET I ROM

SVENSKA INSTITUTET I ROM SVENSKA INSTITUTET I ROM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 INSTITUTETS STYRELSE s. 3 PUBLIKATIONSNÄMNDEN s. 3 KANSLIET I STOCKHOLM s. 3 INSTITUTETS PERSONAL OCH STIPENDIATER s. 4 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

ASLA INFORMATION 29:1

ASLA INFORMATION 29:1 ASLA INFORMATION 29:1 2003 ASLA-INFORMATION 29:1 2003 Innehåll ASLA:s styrelse...2 Från redaktionen...3 Språkkonsultlinjen en pigg 25-åring...4 Språkkonsult identitet mer än yrke...7 Första terminen med

Läs mer