ÅRSBERÄTTELSE Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

2 2

3 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2013 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskningsverksamhet Publicering Institutets publikationsserier Stipendiater och praktikanter Föreläsningar och annan programverksamhet Kurser Nätverk och samarbetskontakter Webbsajten Besök och andra sociala engagemang Direktörens reflektion Appendix A. Kalendarier över offentliga sammankomster B. Forskningsinitiativ, SFII C. Workshops, konferenser: program och rapporter D. Stipendierapporter E. Besök och andra sociala engagemang F. Nyförvärv till SFII:s bibliotek Föreliggande årsberättelse är skriven och redigerad av direktören, Birgit Schlyter, med kompletterande bidrag (utöver rapporter i appendix sammanställda av Azize Güneş) från Lena Andersson, Helena Bodin, Marianne Boqvist, Åsa Eldén, Anne Karahan, Birgitta Kurultay, Cecilia Olovsdotter och Elisabeth Özdalga. Bild på titelsidan: Den forntida staden och handelsplatsen Hasankeyf, som besöktes av en forskargrupp från SFII i oktober

4 INSTITUTET Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Skattmästare Ledamöter Personal Direktör Bitr. direktör Kansli/Istanbul Administratör Bibliotekarie Forskningsassistent Lokalvårdare Praktikanter Kansli/Stockholm Controller Forskare Redaktör Redaktionskommitté Daniel Tarschys Leif Stenberg Ingela Nilsson Kjell Anneling Marie Carlson, Helena Bani-Shoraka, Gunnel Ekroth, Arne Jarrick, Mikael Westerlind Birgit Schlyter Marianne Boqvist Helin Topal, vik. Meral Ünver (fr. 1 november) Birgitta Kurultay Patrick Hällzon Havva Yamaç Hüseyin Yamaç Nina Lind (september) Azize Güneş (september-december) Lena Andersson Åsa Eldén Cecilia Olovsdotter Kristina Josephson Hesse Karin Aras, Helena Bani-Shoraka och Susanne Olsson Forskarkollegium Programråd Helena Bodin (sammankallande), Jan von Bonsdorff, Joakim Enwall, Kristina Josephson Hesse, Hege Markussen och Johan Mårtelius. Adjungerade: Marianne Boqvist och Helena Bani-Shoraka. 4

5 VERKSAMHETSÅRET 2013 Verksamheten vid SFII/Istanbul under året 2013 har dominerats av satsningar och aktiviteter inriktade på ökat nordiskt samarbete och internationalisering samt förstärkning av den egna forskningsmiljön. Flera besök av delegationer från svenska högskolemiljöer och finansiärer har givit särskild tyngd åt dessa ansträngningar. SFII:s kansli i Istanbul har utgjorts av direktören, prof. Birgit Schlyter, administratören Helin Topal samt hennes vikarie under november-december, Meral Ünver, alla på heltid, samt en bibliotekarie och biträdande administratör på deltid, Birgitta Kurultay. På SFII:s kansli i Stockholm har funnits en deltidsanställd controller, Lena Andersson, och en heltidsanställd biträdande direktör, fil. dr Marianne Boqvist. De två 3-åriga forskartjänster som varit förlagda till SFII/Istanbul med anslag från Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien upphörde 30 juni De två tjänsteinnehavarna, fil. dr Åsa Eldén och fil.dr Cecilia Olovsdotter, som varit anställda först hos SFII, därefter vid Centrum för Mellanösternstudier, Lund, från januari 2012, återanställdes av SFII för resterande anslagsmedel juli-december De två heltidsanställda lokalvårdarna vid SFII/Istanbul, Havva och Hüseyin Yamaç, har skött städning och andra praktiska sysslor i institutsbyggnaderna. För vissa tekniska arbeten anlitas ibland den av Generalkonsulatet kontrakterade och arvoderade Devrim Fidan och dennes anställde Sedat Fidan. För uppföljning och planering av arbetet vid SFII/Istanbul har det hållits 7 protokollförda arbetsmöten och 38 kortare måndagsmöten med schemagenomgång inför innevarande ny vecka. Till dessa möten är utöver kanslipersonalen institutsanknutna forskare, storstipendiater och praktikanter också inbjudna. Det årliga statsbidraget från Utbildningsdepartementet uppgick år 2013 till drygt 4,6 miljoner kronor, varav merparten används för att täcka hyres- och driftskostnader. Institutets fastigheter i Istanbul ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Medel till institutsanknuten forsknings- och kursverkamhet erhålls till största delen genom externa anslag och enskilda forskares projektanslag. Styrelsens arbete Styrelsens arbete redovisas i en förvaltningsberättelse, som distribueras till Forskarkollegiets ledamöter. Forskarkollegiet Institutets forskarkollegium är ett sällskap av valda ledamöter. För dess verksamhet ansvarar ett programråd. Kontakten mellan styrelse, SFII/Istanbul och forskarkollegiet upprätthålls främst i form av gemensamt årsmöte och de andra två parternas medverkan i kollegiets årliga två vår- respektive höstmöten. Forskarkollegiets verksamhet i programrådets regi Vid årsmötet den 16 april 2013 valdes i enlighet med stadgeändringen som genomförts under 2012 ett programråd för forskarkollegiet. Det har bestått av Helena Bodin (sammankallande), Jan von Bonsdorff, Joakim Enwall, Kristina Josephson Hesse, Hege Markussen och Johan Mårtelius. Biträdande direktör Marianne Boqvist och styrelseledamot Helena Bani-Shoraka 5

6 har varit adjungerade. Helena Bodin har åtagit sig uppgiften som mötesordförande vid våroch höstmötena, och Joakim Enwall har uppgiften som sekreterare vid dessa möten. I samband med det mycket välbesökta årsmötet, som ägde rum i UD:s pressrum, talade SFII:s nye ordförande Daniel Tarschys om Istanbul mitt i Europa om Europarådet, OSSE, EU och de mänskliga rättigheterna. Det likaså välbesökta höstmötet ägde rum den 28 november 2013 i Medelhavsmuseets hörsal. Valberedningen hade slutfört sitt uppdrag att precisera stadgarnas riktlinjer för inval till Forskarkollegiet, och kollegiet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Den tidigare stipendiaten vid SFII, Nicklas Jansson, FD i ekologi, som nu arbetar vid Linköpings universitet och Länsstyrelsen i Östergötland, talade om Gamla ekar i Turkiet en bortglömd och hotad natur- och kulturskatt. Programrådet har under året även bjudit in forskarkollegiet till ett eftermiddagsseminarium, Vad händer egentligen i Turkiet?, med anledning av vårens händelser i Geziparken. Omkring 25 personer deltog i seminariet som ägde rum den 17 oktober 2013 i kansliets lokaler på Skeppargatan 8. Johan Mårtelius inledde om Stadsrummet som tände upproret, och därefter talade Åsa Eldén om Att göra motstånd: marodörer, feminister, barn och nationalister i Gezi och andra parker samt Gunvald Ims om hur centrala platser i Istanbul formar språket och formas av det: Gezi är utflykt, taksim distribution. Forskarkollegiet bestod vid verksamhetsårets slut av 156 ledamöter. Tretton nya ledamöter valdes in under 2013: Tomas Axelson, teol. dr, lektor i religionsvetenskap med medieinriktning, Högskolan Dalarna Göran Engström, forskare vid KIMAB AB Gunvald Ims, doktorand i turkiska språk, Uppsala universitet Britt-Inger Johansson, professor i konstvetenskap, Uppsala universitet Åsa Karlsson, fil. dr i historia, Riksarkivet Erika Larsson, doktorand i konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet Elisabet Nihlfors, docent i pedagogik, Uppsala universitet, gästprofessor vid Umeå universitet Per Erik Nilsson, teol. dr, forskare vid CRS, Uppsala universitet David Thurfjell, docent i religionsvetenskap, Södertörns högskola Fredrik Uggla, professor och direktör för Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet Elisabeth Öhrn, professor i pedagogik, Göteborgs universitet Umut Özkırımlı, statsvetare, professor vid Istanbul Bilgi University, gästprofessor vid CEMES, Köpenhamns universitet 6

7 FORSKNINGSMILJÖN VID SFII Tematiskt sett kan programverksamheten vid SFII indelas i två breda och delvis överlappande ämneskategorier inom det relevansområde som finns specificerat för institutets vetenskapliga verksamhet med avseende på tidsaspekt (från förmodern tid till nutid) och geografisk utbredning (Eurasien och Medelhavsområdet inklusive dess afrikanska kustområde). De rubriker som användes för dessa två katergorier i 2012 års verksamhetsberättelse var i lätt modifierad form: (1) Mobilitet, kulturflöden och sociopolitiska strukturer (2) Språk, litteratur, konst och arkitektur som uttryck för identitetsskapande processer Som ett stöd till kontakter mellan akademiker verksamma i Istanbul eller annorstädes men inom ramen för SFII:s forskningsmiljö har en ny modell prövats i form av ett resande seminarium undet mottot mobilitet och identitet två nyckelbegrepp i karaktäriseringen av SFII:s programverksamhet. Bland de forskningsinitiativ som redovisas för 2013 i Appendix B, återfinns program och rapport för Eastern Turkey Seminar (det gemensamma seminariespråket blev till slut engelska). Ett annat forskningsinitiativ under året var inbjudan till ett multidisciplinärt projekt och forskarnätverk på temat Maktsymboler från förmodern tid till idag (Symbols of power from pre-modern times to the present) under värdskap av Marianne Boqvist, Åsa Eldén och Cecilia Olovsdotter; se program och rapport i Appendix B. SFII:s forskningsmiljö manifesterar sig fysiskt i ett institutsbibliotek med forskarplatser, forskningsverksamhet bedriven inom direktörens och bitr. direktörens respektive tjänster och externfinansierade forskningsprojekt av institutsstationerade eller tillresande forskare. Biblioteket SFII:s bibliotek har under året haft många besökare när grupper och enskilda gästat institutet och har framförallt flitigt använts av våra egna stipendiater och skandinaver som varit gäststudenter på olika universitet i Istanbul. Under 2013 köptes 54 böcker till biblioteket och vi mottog 48 bokgåvor. Dessa titlar har förts in i LIBRIS som nya poster resp. beståndsregistreringar och ställts upp på hyllorna. En lista över nyförvärven bifogas. På grund av begränsat utrymme på bibliotekets hyllor, har vi placerat de bokgåvor, som inte hamnar inom institutets ämnesområden, på bokhyllorna i samlingsrummet längst ner i Annexet. I det lilla biblioteket kan våra gäster hitta läsning både till nytta och nöje. Biblioteksansvariga Birgitta Kurultay har under 2013 beståndsregistrerat drygt 2000 titlar av Jarring-samlingens böcker i LIBRIS och arbetet med att nyregistrera resterande titlar fortsätter. F.d. storstipendiaterna Mehrdad Fallahzadeh och Fedir Androshchuk har välvilligt hjälpt till med translitterering av persiska resp. ryska titlar. SFII:s praktikanter Azize Güneş och Nina Lind samt forskningsassistenten Patrick Hällzon har under olika perioder gjort uppskattade och värdefulla insatser i det dagliga biblioteksarbetet. 7

8 KB har under året aviserat att de utvecklar en ny systemarkitektur för LIBRIS och ett nytt katalogiseringsverktyg, Libris XL. När detta är klart för introduktion till katalogiseringsansvariga på biblioteken, kommer det under en period att löpa jämsides med den gamla katalogiseringsklienten Voyager. Voyager väntas sedan upphöra under hösten Birgitta kommer att via internet följa ett webbinarium med information om det nya systemet som sänds den 9 januari Institutsanknuten forskningsverksamhet Direktören Birgit Schlyter Ett STINT-finansierat internationellt samarbetsprogram i Centralasienstudier, , avslutades med publiceringen av seminarie- och konferensvolymen The Shanghai Cooperation Organization and Eurasian Geopolitics: New Directions, Perspectives and Challenges och färdigställandet av antologin Historiography and Nation-Building among Turkic Populations, som utkommer under 2014, med bl.a. ett eget bidrag av direktören från projektet Language Renewal in Ex-Soviet Central Asia (se publikationer från SFII:s forskningsmiljö nedan). Det omfattande och mångfacetterade forskningsarbetet i anslutning till den av Vitterhetsakadmien donerade Jarringsamlingen (digitalisering och uppbyggnad av databas, redigering och utgivning av uighurisk dialektordbok samt arkivsamarbete mellan SFII och andra svenska institutioner med Centralasiensamlingar) forsätter med direktören som ansvarig och aktivt medverkande projektledare. Ett nytt generöst anslag från Vitterhetsakademien i oktober 2013 möjliggör fortsatt arbete efter det RJ-finansierade infrastrukturprojekt som avslutas med utgången av år Programrelaterade forskningssamarbeten med nordiska, turkiska och andra universitet i Europa-Asien initierades under året. Inom ramen för det nordiska forskarnätverket MIKS (Appendix B) har samarbete inletts i Turkiet med forskare/institutioner på bl.a. Boğaziçi Üniversitesi (migration) och Özyeğin Üniversitesi (identitet, kommunikation), Istanbul, samt Gediz Üniversitesi (identitet, säkerhet), Izmir, och, i andra länder, med forskare och institutionschefer från universitet i bl.a. St. Petersburg, Heidelberg, Leipzig och Bishkek (alla främst inom området migration). Direktören anlitades av Södertörns högskola som ledamot av betygsnämden (tillsammans med prof. Leif Stenberg, Lund, och docent Klas Grinell, Göteborg) vid den offentliga disputationen på Anne Ross Solbergs doktorsavhandling The Mahdi wears Armani (religionsvetenskap), 13 juni Biträdande direktören Marianne Boqvist Två projektplaner har bearbetas för framtida ansökningar, Understanding and preserving historical environments through written sources; the case of Homs and its hinterland in the Early Ottoman Period, med fokus på 1) Travel, trade and pilgrimage and the imperial investment along the roads, 2) The relationship between the urban and rural areas of this region and beyond och 3) Settlement patterns, land use and characterisation of rural architecture in the region, samt Rural life in the medieval and early modern Levant: textual, ethnographic and archaeological approaches to economy and society CE med an 8

9 historical landscape characterisation that will draw together and map archaeological, historical and ethnographic data surviving about pre-modern and medieval rural life in two key regions of Syria and Lebanon, the middle Orontes valley, and the Batroun region. Externfinansierade forskartjänster/forskningsprojekt Åsa Eldén Forskningsarbetet inom ramen för det av Riksbankens jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien finansierade projektet Gendered Violence in the Turkish Media har fortskridit som planerat och går nu mot sin avslutning. Ett flertal presentationer har gjorts under året, och flera publikationer är på väg att avslutas. Forskningen har bedrivits i samarbete med projektet The media and the women s movement in Turkey, som genomförts av organisationen KAYA (Women Citizen s Network/huvudansvarig MA Berna Ekal, EHESS, Paris) och finansierats av Sveriges Generalkonsulat i Istanbul. Undervisning som bedrivits inom ramen för projektet är: Part-time faculty vid sociologiska institutionen, Boğaziçi University, Istanbul, fjärde årskursen 462 Sociology of Gender, vårterminen 2013 Women s Human Rights and (Honour) Violence in Turkey and Sweden A Cultural Detour, undervisning på sommarskolan Human Rights A Recurrent History, Svenska forskningsinstitutet i Istanbul, juni 2013 Cecilia Olovsdotter Projektet Virtue, status, immortality: applications and meanings of architectural motifs in the art of the Late Roman and Early Byzantine era (c ): Projektarbetet, vilket sker inom ramen för en av RJ och KVHAA samfinansierad senior forskartjänst vid SFII ( ), har fortskridit med författandet av huvuddelen i en kommande projektmonografi (se publikationslista nedan). Projektet har under året också direkt avsatts i en RJ-finansierad internationell konferens på temat symbolik och abstraktion i senantik och tidigbysantinsk konst, samt två konferenspapers ( Architecture and the spheres of the human universe in late antique art ;; Visualising immortality: symbols, signs and configurations of transcendence in Late Roman and Byzantine art (3rd-10th centuries) ), samt ett kapitel i den kommande konferenspublikationen Olovsdotter, Cecilia (ed.), Symbolism and abstraction in Late Roman and Early Byzantine art (c ): proceedings of the international conference held at the Swedish research Institute in Istanbul, 9-10 May 2013 Ovannämnda av Olovsdotter arrangerade konferensen hade följande programförklaring: The purpose of the conference is to present new perspectives on a topic that has engaged scholars in the field of Late Roman and Early Byzantine art from the 19th century to the present: its abstracted and symbolic nature, and how we may understand it. The contributions examine individual examples of late antique and Byzantine symbolism and abstraction, as well as their critical and methodological aspects, with the aim of shedding some fresh light on the premisses, mechanisms and ideals of late-antique visual culture. 9

10 Elisabeth Özdalga De som i första hand inbjöds att medverka i det veckolånga Eastern Turkey Seminar (ETS), som inleddes med samling på SFII/Istanbul och forskningspresentationer den 30 september och som fortsatte med en studieresa till sydöstra Turkiet, 1-6 oktober, var forskare med planer på nya forskningsprojekt i direkt eller indirekt anlutning till SFII. En av de två seminariedeltagare som till slut lyckades få anslag redan samma höst och kunde planera upptakten till sin nya forskningsverksamhet var professor Elisabeth Özdalga med projektet Nationell identitet och medborgarskap i turkiska fredagspredikningar; Från tiden för ungturkarnas revolution 1908 till de pro-islamiska regeringarna under tidigt 2000-tal, vilket i hennes ansökan om finansiering till Riksbankens Jubileumsfond samanfattades på följande sätt: I moderna samhällen tenderar kollektiva identiteter att bli alltmer sammansatta. Uttrycken för desamma är spridda över ett brett spektrum av områden: religion, historieskrivning, skönlitteratur, film, teater och media. I denna studie om medborgarskap och nationalism i det moderna Turkiet står fredagspredikningarna (hutbe) i fokus, vilka sedan republikens början 1923 använts av staten som en väg för att nå ut till folket. Fredagspredikningarna bygger på en blandning av uppmaningar och narrativ, ofta anspelande på religiösa motiv. Ämnena varierar från religiösa och etiska frågor till sådant som rör familj, kvinnor, hälsa, utbildning, affärsverksamhet och miljö. Även om den strängt sekulära ordningen inneburit att politiska frågor bannlysts från moskéer och predikningar, spelar ändå frågor om god medborgaranda och lojalitet med nationen en framträdande roll. Syftet med projektet är att läsa fredagspredikningarna med utgångspunkt från vad de uttrycker gällande relationen mellan stat och individ (medborgarskap) och nationella identiteter i ett historiskt perspektiv. Analysmetoden är historiesociologisk. Betoningen ligger på de sociopolitiska sammanhangen, innefattande viktiga politiska händelser och strukturella sociala och ekonomiska förändringar. En institution av speciell betydelse är Direktoratet för Religiösa Ärenden, som har anställda, imamer och annan personal, samt ansvarar för publicering och distribution av standardiserade versioner av fredagspredikningarna. Det nya projektet anknyter till Özdalgas tidigare forskning i nationell identitet och är av intresse för det worskhop-program som kommer att utformas inom ramen för det likaledes RJ-finansierade nordiska forskarnätverket MIKS. Längre ansökningstexter för båda projekten återfinns i Appendix B. Publicering av personer verksamma/med förankring i SFII:s forskningsmiljö [Publikationer av Anne Karahan nedan härrör från det år 2012 avslutade SFII-projektet The Image of God in Cappadocia; se Årsberättelse 2012, Appendix B, ss ).] Eldén, Åsa, Historiska dagar i Turkiet. i Feministiskt perspektiv 17 maj Eldén, Åsa, Brett missnöje bakom massiva protester, i Feministiskt perspektiv 3 juni Eldén, Åsa, Istanbuls feminister vandrar, i Feministiskt perspektiv 11 juni Eldén, Åsa När mord blir emblematiska. Våld mot kvinnor i turkisk media (kommande artikel) Eldén, Åsa, & Berna Ekal (utg.), Erkek Şiddeti, Görünürlük ve Medya Istanbul: KAYA (bok under publicering). 10

11 Eldén, Åsa, & Berna Ekal, Visibility of Violence. Rethinking the Media and Murders of Women in Turkey (kommande artikel). Eldén, Åsa, & Berna Ekal, Amblem Vakalar ve Erkek Şiddetinin Görünürlüğü ( Emblematic Cases and The Visibility of Men s Violence), bianet 16 March Fredholm, Michael (ed.), The Shanghai Cooperation Organization and Eurasian Geopolitics: New Directions, Perspectives and Challenges (Stockholm International Program for Central Asian Studies, project leader Birgit N. Schlyter, SRII), Copenhagen: NIAS Press. Karahan, Anne, Skönhet, tillbedjan, och bildning i bysantinskt trosperspektiv, i S. Rise og K-W. Saether (utg.), Skjønnhet og tilbedelse (norsk antologi), Trondheim: Akademika forlag, ss Karahan, Anne, The Image of God in Byzantine Cappadocia and the Issue of Supreme Transcendence, i Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford Studia Patristica LIX (2013), ss Karahan, Anne, Byzantine Iconoclasm: Ideology and Quest for Power, i K. Kolrud and M. Prusac (eds), Iconoclasm from Antiquity to Modernity, Farnham Surrey: Ashgate Publishing Ltd (forthcoming, 2014), ss Karahan, Anne, Bysantinsk estetik. Ett socioteologiskt kulturarv, i Emilie Karlsmo, Jakob Lindblad, och Henrik Widmark (utg.), Det kyrkliga kulturarvet: aktuell forskning och pedagogik i utveckling. Symposium vid Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 2011 (till skriftserie vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet; kommande). Karahan, Anne, Johannes Damaskenos, kapitel i Ståle Johannes Kristiansen och Peder Solberg (utg.), Kirkefedernes teologiske språk, Oslo: Novus forlag (forthcoming). Karahan, Anne, Cappadocian Theology and Byzantine Aesthetics. Gregory Nazianzen on the Unity and Singularity of Christ, i Nicu Dumitrascu (ed.), The Spiritual heritage of the Cappadocians for the multi-confessional and multi-ethnical Christianity today, Berlin: Versita Publishing/Walter de Gruyter (forthcoming). Karahan, Anne, In Quest of Dogmatic Understanding of Byzantine Aesthetics: Cappadocian Thinking and the Holy Images of Byzantine Cappadocia, i Vladimir Cvetkovic (ed.), Icons. Theology in Colors (Series of lectures held at Aarhus University, Denmark 2009), Oxford or Cambridge University Press (forthcoming). Karahan, Anne, Transition and Mediation of Ideas between Syria and Byzantium. John Damascene s Polemics against the Iconoclasts and the Impact of Orthodox Epistemic on Byzantine Aesthetics (för publicering). Olovsdotter, Cecilia, Architecture and the spheres of the universe in late antique art, i Cecilia Olovsdotter. ed., Symbolism and abstraction in Late Roman and Early Byzantine art (c ): proceedings of the international conference held at the Swedish Research Institute in Istanbul, 9-10 May 2013 (under beredning). Olovsdotter, Cecilia (ed.), Symbolism and abstraction in Late Roman and Early Byzantine art (c ): proceedings of the international conference held at the Swedish Research Institute in Istanbul, 9-10 May 2013 (under beredning). Olovsdotter, Cecilia, Virtue, status, immortality: applications and meanings of architectural motifs in the art of the Late Roman and Early Byzantine era (c ) (kommande). 11

12 Schlyter, Birgit N. (project leader, co-editor), The Shanghai Cooperation Organization and Eurasian Geopolitics: New Directions, Perspectives and Challenges; se Fredholm ovan. Schlyter, Birgit N., (Rec. av) Tomas Björk, Bilden av orienten : Exotism i 1800-talets svenska visuella kultur, i Konsthistorisk Tidskrift, 82:4 (2013), ss Schlyter, Birgit N., The Status of Uzbek as National Language, i Schlyter, Birgit N. (ed.), Historiography and Nation-Building among Turkic Populations, Papers, SRII (forthcoming). Schlyter, Birgit N., The Turcological Legacy of Ambassador Gunnar Jarring, i Ildiko Beller-Hann, Birgit N. Schlyter, Jun Sugawara (eds), Kashgar Revisited: Uyghur Studies in Memory of Gunnar Jarring, Transactions, SRII (forthcoming). Institutets egen publiceringsverksamhet under 2013 Vetenskaplig redaktör med övergripande operativt ansvar för bokserierna Papers och Transactions är biträdande direktören, som också rapporterar till styrelsen. På förslag av avgående redaktionskommittén (Marianne Boqvist, Inga Brandell, Ingela Nilsson och Leif Stenberg) har en ny större redaktionskommitté och ett advisory board inrättats: Redaktionskommitté Elzbieta Swiececka, SUITS Hege Markussen, LU Jenni Hjolman, SU och PN Emma Jörum, UU Åsa Eldén, SFII Cecilia Olovsdotter, SFII Pontus Hellström, UU Marianne Boqvist, SFII Advisory Board Ingela Nilsson, UU Leif Stenberg, LU Inga Brandell, SH Nevra Necipoğlu, Boğaziçi Paul Levin, SUITS Umut Özkırımlı, Köpenhamns Universitet Olivier Henry, IFEA Nükhet Sirman, Boğaziçi Birgit Schlyter, Direktör, SFII Med avseende på nya publikationer i institutets serier har en överenskommelse träffats med produktionsföretaget Eddy om att SFII bekostar produktion av omslag (3500) och kvalitetskontroll av formatet (1500) för att säkerställa att den grafiska profilen följs. I serien Transactions finns flera nya volymer avsierade för utgivning under 2014 eller senare: Inga Brandell, Marie Carlsson, Önver Cetrez (eds) Changing boundaries of knowledge Ildiko Beller-Hann, Birgit N. Schlyter, Jun Sugawara (eds), Kashgar Revisited: Uyghur Studies in Memory of Gunnar Jarring Stefano Bigliardi : Islam and the Quest for Modern Science, Conversations with Adnan Oktar, Mehdi Golshani, Mohammed Basil Altaie, Zaghloul El-Naggar, Bruno Guiderdoni, and Nidhal Guessoum 12

13 Cetrez, Önver, & Asli Kotaman, Turkish Cinema and Islam I serien Papers har två volymer sammanställts under året med utgivning 2014: Michele Micheletti (ed), Citizenship and Democratization Discourses in the Mena Region Birgit N. Schlyter (ed.), Historiography and Nation-Building among Turkic-Speaking Populations Labraunda-volymerna: Överenskommelse har träffats med Publikationsnämnden för Rom och Ateninstituten om bedömningsprocessen för dessa volymer. Nästa volym blir Jesper Blids avhandling, The Late Roman and Byzantine periods of Carian Labraunda som kommer tryckas under 2014 och Jenni Hjolman har redan påbörjat redaktionsarbetet. Årgång 15 (2013) av Dragomanen, som utges i samarbete med institutets vänförening, hade temat Kulturmöten och kulturkonfrontationer. Den har sammanställts av redaktören Kristina Josephson Hesse samt redaktionskommittémedlemmarna Karin Aras, Helena Bani- Shoraka och Susanne Olsson och distribuerades i anslutning till institutets höstmöte den 28 november. Stipendiater och praktikanter SFII har fyra typer av stipendier. Förutom ett specialstipendium i turkologi finns för institutets hela ämnesområde ett större stipendium på avancerad och högre akademisk nivå och ett mindre stipendium som även studenter på grundnivå kan söka. Stipendiaterna får en summa pengar och fri bostad på institutet under 1 4 månader beroende på typen av stipendium. Resestipendium kan ibland utdelas extraordinärt för någon specifik arbetsuppgift som kräver ett kortare besök på institutet i Istanbul. En nyhet för 2013 är att samtliga stipendier utlyses läsårsvis, dvs. en gång per år, med möjlighet för den sökande att välja höst- eller vårtermin för sin vistelse i Istanbul. Det innebär att stipendierapporter kan komma att redovisas i verksamhetsberättelse från SFII upp till ett och ett halvt år efter det att stipendiet beviljades (vid vårterminens sista styrelsesammanträde) års stipendiater Stora stipendiet (med möjlighet till 3-4 månaders vistelse vid SFII/Istanbul) Gunvald Ims, doktorand i turkiska språk, Uppsala universitet, vt13 Mindre stipendiet (med möjlighet till ca 1 månads vistelse vid SFII/Istanbul) Mike Bode, fil. dr och konstnär, Tranås, ht13 Klara Borgström, masterstudent, Antikens kultur och samhälle, Uppsala unviersitet, vt13 Niklas Jansson, fil. dr, IFM, Avd f. ekologi, Linköpings universitet, vt13 Daniela Åkers, masterstudent i juridik, Helsingfors universitet, ht13 Turkologistipendiet (med möjlighet till ca 1 månads vistelse vid SFII/Istanbul) Alexandra Franzén, student i turkiska språk, Uppsala universitet, ht13 13

14 Praktikanter Två praktikanter arbetade vid institutet delar av eller hela höstterminen 2013: Nina Lind (5 veckor september-oktober), masterstudent från Centrum för Mellanösternstudier, Lund, som fördelade sin tid mellan institutsgöromål och intervjuer för examensarbetet, och Azize Güneş (höstterminen), fil. kand. i franska från Lund och student i turkiska språk, som vid sidan av arbetet på institutet läste svenska universitetskurser på distans. Tillsammans gjorde de en översyn av institutets hemsida, läste korrektur för en kommande volym i institutets serie Papers, assisterade den ordinarie kanslipersonalen, deltog i arbets- och veckomöten m.m. Föreläsningar och annan programverksamhet Föreläsningsserier vid SFII/Istanbul De program som sattes upp för institutets serier av offentliga föreläsningar under 2013 var Trade, pilgrimage and colonization; The Imperial Roads of the Middle East fortsättningen på en framgångsrik serie från hösten 2012 och Research Activities at the Swedish Research Institute in Istanbul en uppföljning av det resande seminarium som inledde höstens programverksamhet, där avsikten var att lyfta fram och belysa flera olika forskningsfält inom institutets verksamhetsområde. Båda serierna blev publikknipande satsningar och lyckades spegla bredden på institutets forsknings- och kulturprogram. I höstserien Research Activities... ingick det interdisciplinära halvdags-seminariet Images of power and violence an interdisciplinary seminar (3 december) där dr Cecilia Olovsdotter och dr Åsa Eldén på SFII satte punkt för sina 3-åriga forskartjänster vid institutet med ett program som förenade de båda forskarnas ämnesinriktningar inom ramen för ett gemensamt tema: In this seminar we will explore how power and violence leave residue as visual communication in a variety of media: monumental and graphic art, painting, photography, architecture, and news media. By situating images in their concrete contexts, we will discuss the structural use of images to take control and secure the success of the powerful, and to communicate this success. We will look at images of evident or latent, concrete or symbolic violence in different contexts and in different periods, and from the viewpoint of different fields of research, with the aim of opening up for an interdisciplinary discussion on how visual media can work to legitimise power. Det internseminarium som inrättades 2012 vid SFII/Istanbul under namnet Discussions för samtal kring teoretiska eller metodologiska frågeställningar hade under 2013 sex sammankomster med deltagande av stipendiater och gästforskare vid institutet. Externa gästföreläsningar av SFII-personal Institutets direktör, professor Birgit Schlyter, inbjöds under året som talare i campus- och fakultetsprogram på City University of Hong Kong ( World Civilizations ) och Gediz Üniversitesi, Izmir ( Politics and Diplomacy Talks ), respektive Malmö högskola (keynote speech, Center for Regional Studies of Europe, Eurasia and the Middle East) och föreläste på teman rörande den turkspråkiga världens civilisationshistoria och regionalism i ett eurasiatiskt perspektiv. 14

15 Institutsforskaren dr Åsa Eldén representerade SFII som inbjuden talare med följande föreläsningar: Görünürlük / Görünmezlik Kıskacında Erkek Şiddetinin Medya Temsili [The Representation of Men s Violence in the Media: Trapped between Visibility/Invisibility], Baki Koşar Nefret Suçlarıyla Mücadele Haftası, Izmir, 23 februari 2013 (med Berna Ekal) Erkek Şiddeti, Görünürlük ve Medya Föreläsning på kvinnojouren Mor Çatı 13 april 2013 (mer Berna Ekal). Emblematic Murders: Some aspects of the media visibility of violence against women in Turkey, på konferensen Icons, popular culture and the making of publics in the Middle East, Köpenhamn, april Gender equality ideals and honour logics. Swedish-Turkish reflections on violence in theory and practice, vid Institut for Tvaerkulturelle og Regionale Studier, Köpenhamns universitet, 7 oktober İsveç modeli ve modelin arka planı (The Swedish model and the fractions of the model), vid 16. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, Istanbul, 25 oktober The Making of Emblematic Cases: The Media and Gendered Violence in Today s Turkey, vid Bilkent University, 4 december Institutsforskaren dr Cecilia Olovsdotter representerade SFII som sessionsmoderator vid 8th International RCAC Annual Symposium. The palimpsest of the house: re-assessing Roman, Late Antique, Byzantine & Early Islamic living patterns, Koç Research Center for Anatolian Civilizations, Istanbul, den 30 november-1 december 2013; session 2: The interior of the house och som inbjuden talare med följande föreläsningar: Magistrates of God: the representation of Christian authority and teaching in late-antique art (keynote), vid workshopen Early monasticism and classical paideia anordnad av Lunds universitet/centrum för teologi och religionsvetenskap vid SFII, februari Visualising immortality: symbols, signs and configurations of transcendence in Late Roman and Byzantine art (3rd-10th centuries), vid den internationella konferensen Between image and text: the Early Medieval iconology of graphic representational signs, Institutionen för arkeologi, konservering och historia vid Universitetet i Oslo; organisatör: Prof. Ildar H. Garipzanov, september Jarringföreläsning Årets Jarringföreläsning hölls den 12 oktober, Gunnar Jarrings födelsedag, på Etnografiska Museet i Stockholm, av professor Ingeborg Baldauf från Humboldt-universitetet i Berlin, under rubriken Following in Gunnar Jarring s footsteps as a folklorist and dialectologist in Turkestan. Efter föreläsningen fick de närvarande en guidad tur till museets östturkestanska samlingar under ledning av förre Asien-intendenten Håkan Wahlquist. Direktören har med hänvisning till det Jarring-material som numera finns vid SFII/Istanbul, föreslagit styrelsen att Jarringföreläsningarna i fortsättningen hålls växelvis i Stockholm och Istanbul. 15

16 Syrien En seminarieserie om Syrien arrangerades i Sverige i samarbete med Medelhavmuséet. 19 februari, Kulturarv och bevarande 5 mars, Samhälle, politik och religion 19 mars, Språk, litteratur och identitet Ovanämnda och andra program som arrangerades av eller med deltagande av SFII/Istanbul finns listade i Appendix A. Därifrån kan man via länkar i den elektroniska versionen av årsberättelsen ta del av program och rapporter från specifika evenemang. Alternativt kan samma material uppsökas genom besök på SFII:s webbsajt Kurser Alltsedan 1970-talet har institutet med kortare avbrott hållit sommarkurser av olika slag vad gäller både ämnesinriktning och upplägg. Åren var kurserna registrerade som poängberättigade kurser vid svenska universitet. I enlighet med ett styrelsebeslut hösten 2011 gjordes ett uppehåll i kursverksamheten sommaren 2012 för utvärdering och ställningstagande till framtida kursprogram. Sommaren 2013 hölls en icke poänggivande kurs i mänskliga rättigheter, Human Rights A Recurrent History, utformad av doktoranden Andrea Karlsson och kolleger vid Lunds universitet, i samarbete med SFII:s bitr. direktör och för en blandad svensk-turkisk studentgrupp. Kursen finansierades av Sektionen för turkisk-svenskt samarbete, Sv. Generalkonsulatet i Istanbul. Genom institutsforskaren dr Cecilia Olovsdotter (samorganisatör, akademisk kommittémedlem och föredragshållare med bidraget Byzantium - Constantinople: power, architecture and cityscape in the East-Roman capital, 4th 7th centuries ) medverkade SFII tillsammans med Deutsches Archäologisches Institut Istanbul, Goethe-Institut Istanbul och SALT Galata som värdinstitution för den internationella master- och doktorandkursen History takes place dynamics of urban change, Istanbul 8-21 September 2013, med Anna Hoffman, Universität Hamburg, som huvudorganisatör och med finansiering av Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius och Gerda Henkel-Stiftung. Nätverk och samarbetskontakter Nordiskt samarbete SFII har kanske något trevande men ändå målmedvetet följt upp förslag och önskemål från olika parter om ökat nordiskt samarbete både för synergieffekter genom fler och effektivare forskarkontakter och för mer kraftfulla initiativ till gemensam forskningsfinansiering. Den 17 juni inbjöd SFII/Istanbul till en diskussion på detta tema mellan institutschefer, forskare och finansiärer från de nordiska länderna; se program och rapport i Appendix B. Det nystartade forskarnätverket MIKS är ett svensk-danskt initiativ (Appendix B), och från SFII:s sida har man förklarat sig beredd att bistå norska parter i deras ansträngningar att få till stånd en egen forskningsnärvaro i Istanbul, där ett första steg skulle vara placeringen av en norsk akademiker vid SFII/Istanbul från hösten 2014 eller senare. 16

17 Partnerskap Tidigare etablerade partnerskap har vidmakthållits för konferenser, forskarmöten, studentpraktik, kursverksamhet m.m.; se Samarbete mellan de svenska instituten i Medelhavsregionen Kontakterna mellan de svenska Medelhavsinstituten i Rom, Athen, Istanbul, Alexandria och Jerusalem har fortsatt genom medverkan i USI-näterkets sammankomster och samråd mellan institutscheferna. Swedish Research Links MENA Den sjätte och sista workshopen Changing notions of citizenship past, present and future, Citizenship and Education, med finansiering från Swedish Research Links - MENA programmet Sida, organiserades p.g.a. den politiska situationen i Egypten, i Lund i stället för Alexandria, den november. Swedalex var huvudorganiseratörer. SFII bidrog med kontakter i Sverige och i Turkiet. USI Universitet och Svenska Institut i medelhavsregionen i samverkan för internationalisering. SFII har deltagit i de sammankomster som hölls inom nätverket USI under 2013 två arbetsgruppsmöten i Uppsala respektive Lund och det årliga nätverksmötet, som denna gång ägde rum i Athen den april. En ny USI-kurs, Flerspråkighet och mobilitet i historiskt perspektiv: Istanbul som fallstudie (15 hp), utformad vid Stockholms universitet i samarbete med universiteten i Umeå och Linköping antogs under året och kommer att hållas första gången vid SFII/Istanbul 3-13 maj Vid nätverksmötet i Athen togs beslut om ytterligare en ny kurs, som efter fortsatt planering mellan SFII och USI i juni 2013 ska vidareutvecklas med hjälp av en workshop i Istanbul i februari 2014 under rubriken Religion, Law and Society. Webbsajten Nya inslag som förberetts under året för publicering på är en forskarbank, där den första insamlingen av namn och information om forskare av intresse för institutet har organiserats av seniora forskaren Åsa Eldén, och en databas för digitaliserat material från institutets Gunnar Jarring Central Eurasia Collection, varifrån tills vidare en lista över reseskildringar har lagts ut i anslutning till annan webb-information om samlingen. Besök och andra sociala engagemang Utöver personer som deltagit i institutets aviserade program (40 evenemang x ca 30 personer = ca 1200 personer), besökt biblioteket eller bott i gästhemmet utan annan speciell kontakt med SFII (ca 250 personer) har institutet under året haft ca 500 besökare, som kommit antingen i grupp på avtalad tid eller enskilt och spontant för att få en inblick i institutets verksamhet både som forskningsmiljö och som akademisk mötesplats. I Appendix E finns en lista på besök och aktiviteter som inte finns upptagna i programkalendarierna (Appendix A) samt program för ett par av de mer brett upplagda besöken från Sverige. 17

18 DIREKTÖRENS REFLEKTION SFII/Istanbul är en liten arbetsplats, där alla oftast jobbar inom synhåll för varandra. I sina bästa stunder inger den närheten en känsla av trivsamhet och transparens. Att institutet samtidigt är ett öppet hus med ständig genomströmning av besökare och gäster, inte minst då ivriga studenter och unga forskare, förhöjer trevnaden ytterligare och bäddar för den mötesplats i världsklass som institutet har alla chanser att bli. Det växande intresset från inte bara svenska utan också utländska akademiska miljöer och en därav expanderande verksamhet vid SFII/Istanbul ställer allt större krav på institutets administrativa infrastruktur. Mot den bakgrunden görs nu en översyn av ekonomisk och annan administration i en strävan att på sikt kunna formulera en både täckande och flexibel arbetsordning. I det läget är stödet från engagerade och skickliga medarbetare av största vikt. Informationsutbytet med forskarkollegiet har särskild betydelse för planeringen och genomförandet av verksamheten vid SFII/Istanbul. Under de två år jag hittills varit institutets chef har det givits många tillfällen till kontakt, dels genom de program som genomfördes i Istanbul och Stockholm med anledning av 50-årsjubileet 2012, dels genom forskarkollegiets ordinarie vår- och höstmöten, i vilka jag deltagit och haft möjlighet att redogöra för arbetet i Istanbul. I det veckolånga seminarium som organiserades i oktober 2013 Eastern Turkey Seminar för en interdisciplinär aktivering av forskningsmiljön vid SFII/Istanbul var drygt hälften av deltagarna ledamöter av forskarkollegiet. Eastern Turkey Seminar ska få en fortsättning efter presentation och utvärdering vid en sammankomst med forskarkollegiet vt Föreläsningsserien Research Activities at SRII, som planerats för läsåret tjänar också till att konkretisera och ge en samlande bild av forskningsmiljön vid SFII/Istanbul Som ytterligare ett led i konsolideringen av SFII:s forskningsmiljö kommer olika modeller för forskarnärvaro vid SFII/Istanbul att prövas och bearbetas. Där kan säkert många förbättringar göras. Forskare med anslag förvaltade av SFII utan närvaroplikt i Istanbul, till exempel, har kanhända inte kunnat vara så väl orienterade om verksamheten vid SFII, att de känt sig ha del i institutets forskningsmiljö. Det vill jag i så fall ändra på; genom en internblogg ska institutsanknutna forskare få en direktkanal till institutsledningen, vilket ökar chanserna för dem att bli aktiva deltagare i verksamheten i Istanbul. Samtidigt är det viktigt att institutsanknutna forskare inte blir alltför mycket bortkopplade från svenska och andra högskolemiljöer. Möjligheter till dubbel affiliering (SFII svensk/ utländsk högskola) ska sonderas. SFII är en akademiskt förankrad forskningsmiljö. Det är därför ändamålsenligt att också kursverksamheten blir så universitetsanknuten som möjligt. Som multidisciplinärt forum har SFII inte lika lätt som t.ex. de mer specialiserade svenska instituten i Rom och Athen att underhålla återkommande kurser inom specifika ämnesområden och i samarbete med specifika institutioner. Mot den bakgrunden finner jag det särskilt motiverat att söka integrera SFII:s kursverksamhet i nätverket Universitet och svenska institut i samverkan för internationalisering (USI), där jag varit aktivt medverkande, alltsedan jag i maj 2012 stod värd för ett nätverksmöte mellan USI och de fem svenska institutscheferna i Medelhavsregionen. På så vis deltar SFII i universitetsutbildningar utifrån den kapacitet som är unik för institutet utan att besväras av det faktum att man inte är en poänggivande universitetsmiljö. Istanbul-Stockholm i januari

19 APPENDIX A KALENDARIER Öppna föreläsningar och andra offentliga sammankomster 19

20 20

SFII:s verksamhet, sammanfattning

SFII:s verksamhet, sammanfattning Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul VERKSAMHETSPLAN 2012 2014 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) är ett statsfinansierat vetenskapligt forum till förfogande för forskare, studenter och

Läs mer

PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul)

PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul) Bilaga 2 PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul) Vårterminen 2012 retrospektivt Program som ägde rum i SFII:s regi under våren och sommaren

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2012 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 1 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2012 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskning

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2005-04-18 1 (5) Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A Global Miljöhistoria Preliminärt schema, Hösten 2015 CEMUS utbildning/uppsala Centre för hållbar utveckling Höstterminen 2015 Vecka 36 Introduktion till miljöhistoria Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar 2007-11-28 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson,

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Docent, Ulla Karin Nordänger (projektledare) Doktorand, Jens Gardesten Professor, Per Gerrevall Fil. dr, Henrik Hegender Doktorand, Kristina

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2006-05-21 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat.

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Styrelsen för Seniornet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2009. Styrelsen valdes vid årsmötet den 2 april 2009. 1. STYRELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43) From: Netigate Sent: den 2 september 2014 21:56:32 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

EU:s åtta nyckelkompetenser

EU:s åtta nyckelkompetenser EU:s åtta nyckelkompetenser 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5.

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen?

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Göran Brulin, ansvarig för lärande utvärdering och följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen 1 Sammanfattning av arbetet hittills: Följeforskning

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Årsberättelse 2010. Nordisk kommitté för bioetik. Innehållsförteckning

Årsberättelse 2010. Nordisk kommitté för bioetik. Innehållsförteckning Nordisk kommitté för bioetik Nordisk kommitté för bioetik Årsberättelse 2010 Sekreterare Lotta Knutsson Bråkenhielm Emblavägen 1 E 182 67 Djursholm, Sverige Tel: +46 (0)8 6510549 secretary@ncbio.org www.ncbio.org

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015

Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2014/2015 Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK) Perioden maj 2014 augusti 2015 Styrelsens sammansättning Ordinarie styrelseledamöter Ordförande: Anna Roosvall,

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

SIPF Vårmöte 5 maj 2015

SIPF Vårmöte 5 maj 2015 SIPF Vårmöte 5 maj 2015 Folkets Hus i Lund Kiliansgatan 13-15, 22350 Lund Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Schema Människan och naturen Höstterminen 2013

Schema Människan och naturen Höstterminen 2013 Schema Människan och naturen Höstterminen 2013 Vecka 36 Mån 2/9 14.00-17.00 Öppet hus: Information om höstens kurser och Cemus bibliotek studentaktiviteter 18:15-20:30 Our Future, Our Task, Our Movement

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer