ÅRSBERÄTTELSE Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

2 2

3 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2013 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskningsverksamhet Publicering Institutets publikationsserier Stipendiater och praktikanter Föreläsningar och annan programverksamhet Kurser Nätverk och samarbetskontakter Webbsajten Besök och andra sociala engagemang Direktörens reflektion Appendix A. Kalendarier över offentliga sammankomster B. Forskningsinitiativ, SFII C. Workshops, konferenser: program och rapporter D. Stipendierapporter E. Besök och andra sociala engagemang F. Nyförvärv till SFII:s bibliotek Föreliggande årsberättelse är skriven och redigerad av direktören, Birgit Schlyter, med kompletterande bidrag (utöver rapporter i appendix sammanställda av Azize Güneş) från Lena Andersson, Helena Bodin, Marianne Boqvist, Åsa Eldén, Anne Karahan, Birgitta Kurultay, Cecilia Olovsdotter och Elisabeth Özdalga. Bild på titelsidan: Den forntida staden och handelsplatsen Hasankeyf, som besöktes av en forskargrupp från SFII i oktober

4 INSTITUTET Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Skattmästare Ledamöter Personal Direktör Bitr. direktör Kansli/Istanbul Administratör Bibliotekarie Forskningsassistent Lokalvårdare Praktikanter Kansli/Stockholm Controller Forskare Redaktör Redaktionskommitté Daniel Tarschys Leif Stenberg Ingela Nilsson Kjell Anneling Marie Carlson, Helena Bani-Shoraka, Gunnel Ekroth, Arne Jarrick, Mikael Westerlind Birgit Schlyter Marianne Boqvist Helin Topal, vik. Meral Ünver (fr. 1 november) Birgitta Kurultay Patrick Hällzon Havva Yamaç Hüseyin Yamaç Nina Lind (september) Azize Güneş (september-december) Lena Andersson Åsa Eldén Cecilia Olovsdotter Kristina Josephson Hesse Karin Aras, Helena Bani-Shoraka och Susanne Olsson Forskarkollegium Programråd Helena Bodin (sammankallande), Jan von Bonsdorff, Joakim Enwall, Kristina Josephson Hesse, Hege Markussen och Johan Mårtelius. Adjungerade: Marianne Boqvist och Helena Bani-Shoraka. 4

5 VERKSAMHETSÅRET 2013 Verksamheten vid SFII/Istanbul under året 2013 har dominerats av satsningar och aktiviteter inriktade på ökat nordiskt samarbete och internationalisering samt förstärkning av den egna forskningsmiljön. Flera besök av delegationer från svenska högskolemiljöer och finansiärer har givit särskild tyngd åt dessa ansträngningar. SFII:s kansli i Istanbul har utgjorts av direktören, prof. Birgit Schlyter, administratören Helin Topal samt hennes vikarie under november-december, Meral Ünver, alla på heltid, samt en bibliotekarie och biträdande administratör på deltid, Birgitta Kurultay. På SFII:s kansli i Stockholm har funnits en deltidsanställd controller, Lena Andersson, och en heltidsanställd biträdande direktör, fil. dr Marianne Boqvist. De två 3-åriga forskartjänster som varit förlagda till SFII/Istanbul med anslag från Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien upphörde 30 juni De två tjänsteinnehavarna, fil. dr Åsa Eldén och fil.dr Cecilia Olovsdotter, som varit anställda först hos SFII, därefter vid Centrum för Mellanösternstudier, Lund, från januari 2012, återanställdes av SFII för resterande anslagsmedel juli-december De två heltidsanställda lokalvårdarna vid SFII/Istanbul, Havva och Hüseyin Yamaç, har skött städning och andra praktiska sysslor i institutsbyggnaderna. För vissa tekniska arbeten anlitas ibland den av Generalkonsulatet kontrakterade och arvoderade Devrim Fidan och dennes anställde Sedat Fidan. För uppföljning och planering av arbetet vid SFII/Istanbul har det hållits 7 protokollförda arbetsmöten och 38 kortare måndagsmöten med schemagenomgång inför innevarande ny vecka. Till dessa möten är utöver kanslipersonalen institutsanknutna forskare, storstipendiater och praktikanter också inbjudna. Det årliga statsbidraget från Utbildningsdepartementet uppgick år 2013 till drygt 4,6 miljoner kronor, varav merparten används för att täcka hyres- och driftskostnader. Institutets fastigheter i Istanbul ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Medel till institutsanknuten forsknings- och kursverkamhet erhålls till största delen genom externa anslag och enskilda forskares projektanslag. Styrelsens arbete Styrelsens arbete redovisas i en förvaltningsberättelse, som distribueras till Forskarkollegiets ledamöter. Forskarkollegiet Institutets forskarkollegium är ett sällskap av valda ledamöter. För dess verksamhet ansvarar ett programråd. Kontakten mellan styrelse, SFII/Istanbul och forskarkollegiet upprätthålls främst i form av gemensamt årsmöte och de andra två parternas medverkan i kollegiets årliga två vår- respektive höstmöten. Forskarkollegiets verksamhet i programrådets regi Vid årsmötet den 16 april 2013 valdes i enlighet med stadgeändringen som genomförts under 2012 ett programråd för forskarkollegiet. Det har bestått av Helena Bodin (sammankallande), Jan von Bonsdorff, Joakim Enwall, Kristina Josephson Hesse, Hege Markussen och Johan Mårtelius. Biträdande direktör Marianne Boqvist och styrelseledamot Helena Bani-Shoraka 5

6 har varit adjungerade. Helena Bodin har åtagit sig uppgiften som mötesordförande vid våroch höstmötena, och Joakim Enwall har uppgiften som sekreterare vid dessa möten. I samband med det mycket välbesökta årsmötet, som ägde rum i UD:s pressrum, talade SFII:s nye ordförande Daniel Tarschys om Istanbul mitt i Europa om Europarådet, OSSE, EU och de mänskliga rättigheterna. Det likaså välbesökta höstmötet ägde rum den 28 november 2013 i Medelhavsmuseets hörsal. Valberedningen hade slutfört sitt uppdrag att precisera stadgarnas riktlinjer för inval till Forskarkollegiet, och kollegiet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Den tidigare stipendiaten vid SFII, Nicklas Jansson, FD i ekologi, som nu arbetar vid Linköpings universitet och Länsstyrelsen i Östergötland, talade om Gamla ekar i Turkiet en bortglömd och hotad natur- och kulturskatt. Programrådet har under året även bjudit in forskarkollegiet till ett eftermiddagsseminarium, Vad händer egentligen i Turkiet?, med anledning av vårens händelser i Geziparken. Omkring 25 personer deltog i seminariet som ägde rum den 17 oktober 2013 i kansliets lokaler på Skeppargatan 8. Johan Mårtelius inledde om Stadsrummet som tände upproret, och därefter talade Åsa Eldén om Att göra motstånd: marodörer, feminister, barn och nationalister i Gezi och andra parker samt Gunvald Ims om hur centrala platser i Istanbul formar språket och formas av det: Gezi är utflykt, taksim distribution. Forskarkollegiet bestod vid verksamhetsårets slut av 156 ledamöter. Tretton nya ledamöter valdes in under 2013: Tomas Axelson, teol. dr, lektor i religionsvetenskap med medieinriktning, Högskolan Dalarna Göran Engström, forskare vid KIMAB AB Gunvald Ims, doktorand i turkiska språk, Uppsala universitet Britt-Inger Johansson, professor i konstvetenskap, Uppsala universitet Åsa Karlsson, fil. dr i historia, Riksarkivet Erika Larsson, doktorand i konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet Elisabet Nihlfors, docent i pedagogik, Uppsala universitet, gästprofessor vid Umeå universitet Per Erik Nilsson, teol. dr, forskare vid CRS, Uppsala universitet David Thurfjell, docent i religionsvetenskap, Södertörns högskola Fredrik Uggla, professor och direktör för Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet Elisabeth Öhrn, professor i pedagogik, Göteborgs universitet Umut Özkırımlı, statsvetare, professor vid Istanbul Bilgi University, gästprofessor vid CEMES, Köpenhamns universitet 6

7 FORSKNINGSMILJÖN VID SFII Tematiskt sett kan programverksamheten vid SFII indelas i två breda och delvis överlappande ämneskategorier inom det relevansområde som finns specificerat för institutets vetenskapliga verksamhet med avseende på tidsaspekt (från förmodern tid till nutid) och geografisk utbredning (Eurasien och Medelhavsområdet inklusive dess afrikanska kustområde). De rubriker som användes för dessa två katergorier i 2012 års verksamhetsberättelse var i lätt modifierad form: (1) Mobilitet, kulturflöden och sociopolitiska strukturer (2) Språk, litteratur, konst och arkitektur som uttryck för identitetsskapande processer Som ett stöd till kontakter mellan akademiker verksamma i Istanbul eller annorstädes men inom ramen för SFII:s forskningsmiljö har en ny modell prövats i form av ett resande seminarium undet mottot mobilitet och identitet två nyckelbegrepp i karaktäriseringen av SFII:s programverksamhet. Bland de forskningsinitiativ som redovisas för 2013 i Appendix B, återfinns program och rapport för Eastern Turkey Seminar (det gemensamma seminariespråket blev till slut engelska). Ett annat forskningsinitiativ under året var inbjudan till ett multidisciplinärt projekt och forskarnätverk på temat Maktsymboler från förmodern tid till idag (Symbols of power from pre-modern times to the present) under värdskap av Marianne Boqvist, Åsa Eldén och Cecilia Olovsdotter; se program och rapport i Appendix B. SFII:s forskningsmiljö manifesterar sig fysiskt i ett institutsbibliotek med forskarplatser, forskningsverksamhet bedriven inom direktörens och bitr. direktörens respektive tjänster och externfinansierade forskningsprojekt av institutsstationerade eller tillresande forskare. Biblioteket SFII:s bibliotek har under året haft många besökare när grupper och enskilda gästat institutet och har framförallt flitigt använts av våra egna stipendiater och skandinaver som varit gäststudenter på olika universitet i Istanbul. Under 2013 köptes 54 böcker till biblioteket och vi mottog 48 bokgåvor. Dessa titlar har förts in i LIBRIS som nya poster resp. beståndsregistreringar och ställts upp på hyllorna. En lista över nyförvärven bifogas. På grund av begränsat utrymme på bibliotekets hyllor, har vi placerat de bokgåvor, som inte hamnar inom institutets ämnesområden, på bokhyllorna i samlingsrummet längst ner i Annexet. I det lilla biblioteket kan våra gäster hitta läsning både till nytta och nöje. Biblioteksansvariga Birgitta Kurultay har under 2013 beståndsregistrerat drygt 2000 titlar av Jarring-samlingens böcker i LIBRIS och arbetet med att nyregistrera resterande titlar fortsätter. F.d. storstipendiaterna Mehrdad Fallahzadeh och Fedir Androshchuk har välvilligt hjälpt till med translitterering av persiska resp. ryska titlar. SFII:s praktikanter Azize Güneş och Nina Lind samt forskningsassistenten Patrick Hällzon har under olika perioder gjort uppskattade och värdefulla insatser i det dagliga biblioteksarbetet. 7

8 KB har under året aviserat att de utvecklar en ny systemarkitektur för LIBRIS och ett nytt katalogiseringsverktyg, Libris XL. När detta är klart för introduktion till katalogiseringsansvariga på biblioteken, kommer det under en period att löpa jämsides med den gamla katalogiseringsklienten Voyager. Voyager väntas sedan upphöra under hösten Birgitta kommer att via internet följa ett webbinarium med information om det nya systemet som sänds den 9 januari Institutsanknuten forskningsverksamhet Direktören Birgit Schlyter Ett STINT-finansierat internationellt samarbetsprogram i Centralasienstudier, , avslutades med publiceringen av seminarie- och konferensvolymen The Shanghai Cooperation Organization and Eurasian Geopolitics: New Directions, Perspectives and Challenges och färdigställandet av antologin Historiography and Nation-Building among Turkic Populations, som utkommer under 2014, med bl.a. ett eget bidrag av direktören från projektet Language Renewal in Ex-Soviet Central Asia (se publikationer från SFII:s forskningsmiljö nedan). Det omfattande och mångfacetterade forskningsarbetet i anslutning till den av Vitterhetsakadmien donerade Jarringsamlingen (digitalisering och uppbyggnad av databas, redigering och utgivning av uighurisk dialektordbok samt arkivsamarbete mellan SFII och andra svenska institutioner med Centralasiensamlingar) forsätter med direktören som ansvarig och aktivt medverkande projektledare. Ett nytt generöst anslag från Vitterhetsakademien i oktober 2013 möjliggör fortsatt arbete efter det RJ-finansierade infrastrukturprojekt som avslutas med utgången av år Programrelaterade forskningssamarbeten med nordiska, turkiska och andra universitet i Europa-Asien initierades under året. Inom ramen för det nordiska forskarnätverket MIKS (Appendix B) har samarbete inletts i Turkiet med forskare/institutioner på bl.a. Boğaziçi Üniversitesi (migration) och Özyeğin Üniversitesi (identitet, kommunikation), Istanbul, samt Gediz Üniversitesi (identitet, säkerhet), Izmir, och, i andra länder, med forskare och institutionschefer från universitet i bl.a. St. Petersburg, Heidelberg, Leipzig och Bishkek (alla främst inom området migration). Direktören anlitades av Södertörns högskola som ledamot av betygsnämden (tillsammans med prof. Leif Stenberg, Lund, och docent Klas Grinell, Göteborg) vid den offentliga disputationen på Anne Ross Solbergs doktorsavhandling The Mahdi wears Armani (religionsvetenskap), 13 juni Biträdande direktören Marianne Boqvist Två projektplaner har bearbetas för framtida ansökningar, Understanding and preserving historical environments through written sources; the case of Homs and its hinterland in the Early Ottoman Period, med fokus på 1) Travel, trade and pilgrimage and the imperial investment along the roads, 2) The relationship between the urban and rural areas of this region and beyond och 3) Settlement patterns, land use and characterisation of rural architecture in the region, samt Rural life in the medieval and early modern Levant: textual, ethnographic and archaeological approaches to economy and society CE med an 8

9 historical landscape characterisation that will draw together and map archaeological, historical and ethnographic data surviving about pre-modern and medieval rural life in two key regions of Syria and Lebanon, the middle Orontes valley, and the Batroun region. Externfinansierade forskartjänster/forskningsprojekt Åsa Eldén Forskningsarbetet inom ramen för det av Riksbankens jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien finansierade projektet Gendered Violence in the Turkish Media har fortskridit som planerat och går nu mot sin avslutning. Ett flertal presentationer har gjorts under året, och flera publikationer är på väg att avslutas. Forskningen har bedrivits i samarbete med projektet The media and the women s movement in Turkey, som genomförts av organisationen KAYA (Women Citizen s Network/huvudansvarig MA Berna Ekal, EHESS, Paris) och finansierats av Sveriges Generalkonsulat i Istanbul. Undervisning som bedrivits inom ramen för projektet är: Part-time faculty vid sociologiska institutionen, Boğaziçi University, Istanbul, fjärde årskursen 462 Sociology of Gender, vårterminen 2013 Women s Human Rights and (Honour) Violence in Turkey and Sweden A Cultural Detour, undervisning på sommarskolan Human Rights A Recurrent History, Svenska forskningsinstitutet i Istanbul, juni 2013 Cecilia Olovsdotter Projektet Virtue, status, immortality: applications and meanings of architectural motifs in the art of the Late Roman and Early Byzantine era (c ): Projektarbetet, vilket sker inom ramen för en av RJ och KVHAA samfinansierad senior forskartjänst vid SFII ( ), har fortskridit med författandet av huvuddelen i en kommande projektmonografi (se publikationslista nedan). Projektet har under året också direkt avsatts i en RJ-finansierad internationell konferens på temat symbolik och abstraktion i senantik och tidigbysantinsk konst, samt två konferenspapers ( Architecture and the spheres of the human universe in late antique art ;; Visualising immortality: symbols, signs and configurations of transcendence in Late Roman and Byzantine art (3rd-10th centuries) ), samt ett kapitel i den kommande konferenspublikationen Olovsdotter, Cecilia (ed.), Symbolism and abstraction in Late Roman and Early Byzantine art (c ): proceedings of the international conference held at the Swedish research Institute in Istanbul, 9-10 May 2013 Ovannämnda av Olovsdotter arrangerade konferensen hade följande programförklaring: The purpose of the conference is to present new perspectives on a topic that has engaged scholars in the field of Late Roman and Early Byzantine art from the 19th century to the present: its abstracted and symbolic nature, and how we may understand it. The contributions examine individual examples of late antique and Byzantine symbolism and abstraction, as well as their critical and methodological aspects, with the aim of shedding some fresh light on the premisses, mechanisms and ideals of late-antique visual culture. 9

10 Elisabeth Özdalga De som i första hand inbjöds att medverka i det veckolånga Eastern Turkey Seminar (ETS), som inleddes med samling på SFII/Istanbul och forskningspresentationer den 30 september och som fortsatte med en studieresa till sydöstra Turkiet, 1-6 oktober, var forskare med planer på nya forskningsprojekt i direkt eller indirekt anlutning till SFII. En av de två seminariedeltagare som till slut lyckades få anslag redan samma höst och kunde planera upptakten till sin nya forskningsverksamhet var professor Elisabeth Özdalga med projektet Nationell identitet och medborgarskap i turkiska fredagspredikningar; Från tiden för ungturkarnas revolution 1908 till de pro-islamiska regeringarna under tidigt 2000-tal, vilket i hennes ansökan om finansiering till Riksbankens Jubileumsfond samanfattades på följande sätt: I moderna samhällen tenderar kollektiva identiteter att bli alltmer sammansatta. Uttrycken för desamma är spridda över ett brett spektrum av områden: religion, historieskrivning, skönlitteratur, film, teater och media. I denna studie om medborgarskap och nationalism i det moderna Turkiet står fredagspredikningarna (hutbe) i fokus, vilka sedan republikens början 1923 använts av staten som en väg för att nå ut till folket. Fredagspredikningarna bygger på en blandning av uppmaningar och narrativ, ofta anspelande på religiösa motiv. Ämnena varierar från religiösa och etiska frågor till sådant som rör familj, kvinnor, hälsa, utbildning, affärsverksamhet och miljö. Även om den strängt sekulära ordningen inneburit att politiska frågor bannlysts från moskéer och predikningar, spelar ändå frågor om god medborgaranda och lojalitet med nationen en framträdande roll. Syftet med projektet är att läsa fredagspredikningarna med utgångspunkt från vad de uttrycker gällande relationen mellan stat och individ (medborgarskap) och nationella identiteter i ett historiskt perspektiv. Analysmetoden är historiesociologisk. Betoningen ligger på de sociopolitiska sammanhangen, innefattande viktiga politiska händelser och strukturella sociala och ekonomiska förändringar. En institution av speciell betydelse är Direktoratet för Religiösa Ärenden, som har anställda, imamer och annan personal, samt ansvarar för publicering och distribution av standardiserade versioner av fredagspredikningarna. Det nya projektet anknyter till Özdalgas tidigare forskning i nationell identitet och är av intresse för det worskhop-program som kommer att utformas inom ramen för det likaledes RJ-finansierade nordiska forskarnätverket MIKS. Längre ansökningstexter för båda projekten återfinns i Appendix B. Publicering av personer verksamma/med förankring i SFII:s forskningsmiljö [Publikationer av Anne Karahan nedan härrör från det år 2012 avslutade SFII-projektet The Image of God in Cappadocia; se Årsberättelse 2012, Appendix B, ss ).] Eldén, Åsa, Historiska dagar i Turkiet. i Feministiskt perspektiv 17 maj Eldén, Åsa, Brett missnöje bakom massiva protester, i Feministiskt perspektiv 3 juni Eldén, Åsa, Istanbuls feminister vandrar, i Feministiskt perspektiv 11 juni Eldén, Åsa När mord blir emblematiska. Våld mot kvinnor i turkisk media (kommande artikel) Eldén, Åsa, & Berna Ekal (utg.), Erkek Şiddeti, Görünürlük ve Medya Istanbul: KAYA (bok under publicering). 10

11 Eldén, Åsa, & Berna Ekal, Visibility of Violence. Rethinking the Media and Murders of Women in Turkey (kommande artikel). Eldén, Åsa, & Berna Ekal, Amblem Vakalar ve Erkek Şiddetinin Görünürlüğü ( Emblematic Cases and The Visibility of Men s Violence), bianet 16 March Fredholm, Michael (ed.), The Shanghai Cooperation Organization and Eurasian Geopolitics: New Directions, Perspectives and Challenges (Stockholm International Program for Central Asian Studies, project leader Birgit N. Schlyter, SRII), Copenhagen: NIAS Press. Karahan, Anne, Skönhet, tillbedjan, och bildning i bysantinskt trosperspektiv, i S. Rise og K-W. Saether (utg.), Skjønnhet og tilbedelse (norsk antologi), Trondheim: Akademika forlag, ss Karahan, Anne, The Image of God in Byzantine Cappadocia and the Issue of Supreme Transcendence, i Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford Studia Patristica LIX (2013), ss Karahan, Anne, Byzantine Iconoclasm: Ideology and Quest for Power, i K. Kolrud and M. Prusac (eds), Iconoclasm from Antiquity to Modernity, Farnham Surrey: Ashgate Publishing Ltd (forthcoming, 2014), ss Karahan, Anne, Bysantinsk estetik. Ett socioteologiskt kulturarv, i Emilie Karlsmo, Jakob Lindblad, och Henrik Widmark (utg.), Det kyrkliga kulturarvet: aktuell forskning och pedagogik i utveckling. Symposium vid Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 2011 (till skriftserie vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet; kommande). Karahan, Anne, Johannes Damaskenos, kapitel i Ståle Johannes Kristiansen och Peder Solberg (utg.), Kirkefedernes teologiske språk, Oslo: Novus forlag (forthcoming). Karahan, Anne, Cappadocian Theology and Byzantine Aesthetics. Gregory Nazianzen on the Unity and Singularity of Christ, i Nicu Dumitrascu (ed.), The Spiritual heritage of the Cappadocians for the multi-confessional and multi-ethnical Christianity today, Berlin: Versita Publishing/Walter de Gruyter (forthcoming). Karahan, Anne, In Quest of Dogmatic Understanding of Byzantine Aesthetics: Cappadocian Thinking and the Holy Images of Byzantine Cappadocia, i Vladimir Cvetkovic (ed.), Icons. Theology in Colors (Series of lectures held at Aarhus University, Denmark 2009), Oxford or Cambridge University Press (forthcoming). Karahan, Anne, Transition and Mediation of Ideas between Syria and Byzantium. John Damascene s Polemics against the Iconoclasts and the Impact of Orthodox Epistemic on Byzantine Aesthetics (för publicering). Olovsdotter, Cecilia, Architecture and the spheres of the universe in late antique art, i Cecilia Olovsdotter. ed., Symbolism and abstraction in Late Roman and Early Byzantine art (c ): proceedings of the international conference held at the Swedish Research Institute in Istanbul, 9-10 May 2013 (under beredning). Olovsdotter, Cecilia (ed.), Symbolism and abstraction in Late Roman and Early Byzantine art (c ): proceedings of the international conference held at the Swedish Research Institute in Istanbul, 9-10 May 2013 (under beredning). Olovsdotter, Cecilia, Virtue, status, immortality: applications and meanings of architectural motifs in the art of the Late Roman and Early Byzantine era (c ) (kommande). 11

12 Schlyter, Birgit N. (project leader, co-editor), The Shanghai Cooperation Organization and Eurasian Geopolitics: New Directions, Perspectives and Challenges; se Fredholm ovan. Schlyter, Birgit N., (Rec. av) Tomas Björk, Bilden av orienten : Exotism i 1800-talets svenska visuella kultur, i Konsthistorisk Tidskrift, 82:4 (2013), ss Schlyter, Birgit N., The Status of Uzbek as National Language, i Schlyter, Birgit N. (ed.), Historiography and Nation-Building among Turkic Populations, Papers, SRII (forthcoming). Schlyter, Birgit N., The Turcological Legacy of Ambassador Gunnar Jarring, i Ildiko Beller-Hann, Birgit N. Schlyter, Jun Sugawara (eds), Kashgar Revisited: Uyghur Studies in Memory of Gunnar Jarring, Transactions, SRII (forthcoming). Institutets egen publiceringsverksamhet under 2013 Vetenskaplig redaktör med övergripande operativt ansvar för bokserierna Papers och Transactions är biträdande direktören, som också rapporterar till styrelsen. På förslag av avgående redaktionskommittén (Marianne Boqvist, Inga Brandell, Ingela Nilsson och Leif Stenberg) har en ny större redaktionskommitté och ett advisory board inrättats: Redaktionskommitté Elzbieta Swiececka, SUITS Hege Markussen, LU Jenni Hjolman, SU och PN Emma Jörum, UU Åsa Eldén, SFII Cecilia Olovsdotter, SFII Pontus Hellström, UU Marianne Boqvist, SFII Advisory Board Ingela Nilsson, UU Leif Stenberg, LU Inga Brandell, SH Nevra Necipoğlu, Boğaziçi Paul Levin, SUITS Umut Özkırımlı, Köpenhamns Universitet Olivier Henry, IFEA Nükhet Sirman, Boğaziçi Birgit Schlyter, Direktör, SFII Med avseende på nya publikationer i institutets serier har en överenskommelse träffats med produktionsföretaget Eddy om att SFII bekostar produktion av omslag (3500) och kvalitetskontroll av formatet (1500) för att säkerställa att den grafiska profilen följs. I serien Transactions finns flera nya volymer avsierade för utgivning under 2014 eller senare: Inga Brandell, Marie Carlsson, Önver Cetrez (eds) Changing boundaries of knowledge Ildiko Beller-Hann, Birgit N. Schlyter, Jun Sugawara (eds), Kashgar Revisited: Uyghur Studies in Memory of Gunnar Jarring Stefano Bigliardi : Islam and the Quest for Modern Science, Conversations with Adnan Oktar, Mehdi Golshani, Mohammed Basil Altaie, Zaghloul El-Naggar, Bruno Guiderdoni, and Nidhal Guessoum 12

13 Cetrez, Önver, & Asli Kotaman, Turkish Cinema and Islam I serien Papers har två volymer sammanställts under året med utgivning 2014: Michele Micheletti (ed), Citizenship and Democratization Discourses in the Mena Region Birgit N. Schlyter (ed.), Historiography and Nation-Building among Turkic-Speaking Populations Labraunda-volymerna: Överenskommelse har träffats med Publikationsnämnden för Rom och Ateninstituten om bedömningsprocessen för dessa volymer. Nästa volym blir Jesper Blids avhandling, The Late Roman and Byzantine periods of Carian Labraunda som kommer tryckas under 2014 och Jenni Hjolman har redan påbörjat redaktionsarbetet. Årgång 15 (2013) av Dragomanen, som utges i samarbete med institutets vänförening, hade temat Kulturmöten och kulturkonfrontationer. Den har sammanställts av redaktören Kristina Josephson Hesse samt redaktionskommittémedlemmarna Karin Aras, Helena Bani- Shoraka och Susanne Olsson och distribuerades i anslutning till institutets höstmöte den 28 november. Stipendiater och praktikanter SFII har fyra typer av stipendier. Förutom ett specialstipendium i turkologi finns för institutets hela ämnesområde ett större stipendium på avancerad och högre akademisk nivå och ett mindre stipendium som även studenter på grundnivå kan söka. Stipendiaterna får en summa pengar och fri bostad på institutet under 1 4 månader beroende på typen av stipendium. Resestipendium kan ibland utdelas extraordinärt för någon specifik arbetsuppgift som kräver ett kortare besök på institutet i Istanbul. En nyhet för 2013 är att samtliga stipendier utlyses läsårsvis, dvs. en gång per år, med möjlighet för den sökande att välja höst- eller vårtermin för sin vistelse i Istanbul. Det innebär att stipendierapporter kan komma att redovisas i verksamhetsberättelse från SFII upp till ett och ett halvt år efter det att stipendiet beviljades (vid vårterminens sista styrelsesammanträde) års stipendiater Stora stipendiet (med möjlighet till 3-4 månaders vistelse vid SFII/Istanbul) Gunvald Ims, doktorand i turkiska språk, Uppsala universitet, vt13 Mindre stipendiet (med möjlighet till ca 1 månads vistelse vid SFII/Istanbul) Mike Bode, fil. dr och konstnär, Tranås, ht13 Klara Borgström, masterstudent, Antikens kultur och samhälle, Uppsala unviersitet, vt13 Niklas Jansson, fil. dr, IFM, Avd f. ekologi, Linköpings universitet, vt13 Daniela Åkers, masterstudent i juridik, Helsingfors universitet, ht13 Turkologistipendiet (med möjlighet till ca 1 månads vistelse vid SFII/Istanbul) Alexandra Franzén, student i turkiska språk, Uppsala universitet, ht13 13

14 Praktikanter Två praktikanter arbetade vid institutet delar av eller hela höstterminen 2013: Nina Lind (5 veckor september-oktober), masterstudent från Centrum för Mellanösternstudier, Lund, som fördelade sin tid mellan institutsgöromål och intervjuer för examensarbetet, och Azize Güneş (höstterminen), fil. kand. i franska från Lund och student i turkiska språk, som vid sidan av arbetet på institutet läste svenska universitetskurser på distans. Tillsammans gjorde de en översyn av institutets hemsida, läste korrektur för en kommande volym i institutets serie Papers, assisterade den ordinarie kanslipersonalen, deltog i arbets- och veckomöten m.m. Föreläsningar och annan programverksamhet Föreläsningsserier vid SFII/Istanbul De program som sattes upp för institutets serier av offentliga föreläsningar under 2013 var Trade, pilgrimage and colonization; The Imperial Roads of the Middle East fortsättningen på en framgångsrik serie från hösten 2012 och Research Activities at the Swedish Research Institute in Istanbul en uppföljning av det resande seminarium som inledde höstens programverksamhet, där avsikten var att lyfta fram och belysa flera olika forskningsfält inom institutets verksamhetsområde. Båda serierna blev publikknipande satsningar och lyckades spegla bredden på institutets forsknings- och kulturprogram. I höstserien Research Activities... ingick det interdisciplinära halvdags-seminariet Images of power and violence an interdisciplinary seminar (3 december) där dr Cecilia Olovsdotter och dr Åsa Eldén på SFII satte punkt för sina 3-åriga forskartjänster vid institutet med ett program som förenade de båda forskarnas ämnesinriktningar inom ramen för ett gemensamt tema: In this seminar we will explore how power and violence leave residue as visual communication in a variety of media: monumental and graphic art, painting, photography, architecture, and news media. By situating images in their concrete contexts, we will discuss the structural use of images to take control and secure the success of the powerful, and to communicate this success. We will look at images of evident or latent, concrete or symbolic violence in different contexts and in different periods, and from the viewpoint of different fields of research, with the aim of opening up for an interdisciplinary discussion on how visual media can work to legitimise power. Det internseminarium som inrättades 2012 vid SFII/Istanbul under namnet Discussions för samtal kring teoretiska eller metodologiska frågeställningar hade under 2013 sex sammankomster med deltagande av stipendiater och gästforskare vid institutet. Externa gästföreläsningar av SFII-personal Institutets direktör, professor Birgit Schlyter, inbjöds under året som talare i campus- och fakultetsprogram på City University of Hong Kong ( World Civilizations ) och Gediz Üniversitesi, Izmir ( Politics and Diplomacy Talks ), respektive Malmö högskola (keynote speech, Center for Regional Studies of Europe, Eurasia and the Middle East) och föreläste på teman rörande den turkspråkiga världens civilisationshistoria och regionalism i ett eurasiatiskt perspektiv. 14

15 Institutsforskaren dr Åsa Eldén representerade SFII som inbjuden talare med följande föreläsningar: Görünürlük / Görünmezlik Kıskacında Erkek Şiddetinin Medya Temsili [The Representation of Men s Violence in the Media: Trapped between Visibility/Invisibility], Baki Koşar Nefret Suçlarıyla Mücadele Haftası, Izmir, 23 februari 2013 (med Berna Ekal) Erkek Şiddeti, Görünürlük ve Medya Föreläsning på kvinnojouren Mor Çatı 13 april 2013 (mer Berna Ekal). Emblematic Murders: Some aspects of the media visibility of violence against women in Turkey, på konferensen Icons, popular culture and the making of publics in the Middle East, Köpenhamn, april Gender equality ideals and honour logics. Swedish-Turkish reflections on violence in theory and practice, vid Institut for Tvaerkulturelle og Regionale Studier, Köpenhamns universitet, 7 oktober İsveç modeli ve modelin arka planı (The Swedish model and the fractions of the model), vid 16. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, Istanbul, 25 oktober The Making of Emblematic Cases: The Media and Gendered Violence in Today s Turkey, vid Bilkent University, 4 december Institutsforskaren dr Cecilia Olovsdotter representerade SFII som sessionsmoderator vid 8th International RCAC Annual Symposium. The palimpsest of the house: re-assessing Roman, Late Antique, Byzantine & Early Islamic living patterns, Koç Research Center for Anatolian Civilizations, Istanbul, den 30 november-1 december 2013; session 2: The interior of the house och som inbjuden talare med följande föreläsningar: Magistrates of God: the representation of Christian authority and teaching in late-antique art (keynote), vid workshopen Early monasticism and classical paideia anordnad av Lunds universitet/centrum för teologi och religionsvetenskap vid SFII, februari Visualising immortality: symbols, signs and configurations of transcendence in Late Roman and Byzantine art (3rd-10th centuries), vid den internationella konferensen Between image and text: the Early Medieval iconology of graphic representational signs, Institutionen för arkeologi, konservering och historia vid Universitetet i Oslo; organisatör: Prof. Ildar H. Garipzanov, september Jarringföreläsning Årets Jarringföreläsning hölls den 12 oktober, Gunnar Jarrings födelsedag, på Etnografiska Museet i Stockholm, av professor Ingeborg Baldauf från Humboldt-universitetet i Berlin, under rubriken Following in Gunnar Jarring s footsteps as a folklorist and dialectologist in Turkestan. Efter föreläsningen fick de närvarande en guidad tur till museets östturkestanska samlingar under ledning av förre Asien-intendenten Håkan Wahlquist. Direktören har med hänvisning till det Jarring-material som numera finns vid SFII/Istanbul, föreslagit styrelsen att Jarringföreläsningarna i fortsättningen hålls växelvis i Stockholm och Istanbul. 15

16 Syrien En seminarieserie om Syrien arrangerades i Sverige i samarbete med Medelhavmuséet. 19 februari, Kulturarv och bevarande 5 mars, Samhälle, politik och religion 19 mars, Språk, litteratur och identitet Ovanämnda och andra program som arrangerades av eller med deltagande av SFII/Istanbul finns listade i Appendix A. Därifrån kan man via länkar i den elektroniska versionen av årsberättelsen ta del av program och rapporter från specifika evenemang. Alternativt kan samma material uppsökas genom besök på SFII:s webbsajt Kurser Alltsedan 1970-talet har institutet med kortare avbrott hållit sommarkurser av olika slag vad gäller både ämnesinriktning och upplägg. Åren var kurserna registrerade som poängberättigade kurser vid svenska universitet. I enlighet med ett styrelsebeslut hösten 2011 gjordes ett uppehåll i kursverksamheten sommaren 2012 för utvärdering och ställningstagande till framtida kursprogram. Sommaren 2013 hölls en icke poänggivande kurs i mänskliga rättigheter, Human Rights A Recurrent History, utformad av doktoranden Andrea Karlsson och kolleger vid Lunds universitet, i samarbete med SFII:s bitr. direktör och för en blandad svensk-turkisk studentgrupp. Kursen finansierades av Sektionen för turkisk-svenskt samarbete, Sv. Generalkonsulatet i Istanbul. Genom institutsforskaren dr Cecilia Olovsdotter (samorganisatör, akademisk kommittémedlem och föredragshållare med bidraget Byzantium - Constantinople: power, architecture and cityscape in the East-Roman capital, 4th 7th centuries ) medverkade SFII tillsammans med Deutsches Archäologisches Institut Istanbul, Goethe-Institut Istanbul och SALT Galata som värdinstitution för den internationella master- och doktorandkursen History takes place dynamics of urban change, Istanbul 8-21 September 2013, med Anna Hoffman, Universität Hamburg, som huvudorganisatör och med finansiering av Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius och Gerda Henkel-Stiftung. Nätverk och samarbetskontakter Nordiskt samarbete SFII har kanske något trevande men ändå målmedvetet följt upp förslag och önskemål från olika parter om ökat nordiskt samarbete både för synergieffekter genom fler och effektivare forskarkontakter och för mer kraftfulla initiativ till gemensam forskningsfinansiering. Den 17 juni inbjöd SFII/Istanbul till en diskussion på detta tema mellan institutschefer, forskare och finansiärer från de nordiska länderna; se program och rapport i Appendix B. Det nystartade forskarnätverket MIKS är ett svensk-danskt initiativ (Appendix B), och från SFII:s sida har man förklarat sig beredd att bistå norska parter i deras ansträngningar att få till stånd en egen forskningsnärvaro i Istanbul, där ett första steg skulle vara placeringen av en norsk akademiker vid SFII/Istanbul från hösten 2014 eller senare. 16

17 Partnerskap Tidigare etablerade partnerskap har vidmakthållits för konferenser, forskarmöten, studentpraktik, kursverksamhet m.m.; se Samarbete mellan de svenska instituten i Medelhavsregionen Kontakterna mellan de svenska Medelhavsinstituten i Rom, Athen, Istanbul, Alexandria och Jerusalem har fortsatt genom medverkan i USI-näterkets sammankomster och samråd mellan institutscheferna. Swedish Research Links MENA Den sjätte och sista workshopen Changing notions of citizenship past, present and future, Citizenship and Education, med finansiering från Swedish Research Links - MENA programmet Sida, organiserades p.g.a. den politiska situationen i Egypten, i Lund i stället för Alexandria, den november. Swedalex var huvudorganiseratörer. SFII bidrog med kontakter i Sverige och i Turkiet. USI Universitet och Svenska Institut i medelhavsregionen i samverkan för internationalisering. SFII har deltagit i de sammankomster som hölls inom nätverket USI under 2013 två arbetsgruppsmöten i Uppsala respektive Lund och det årliga nätverksmötet, som denna gång ägde rum i Athen den april. En ny USI-kurs, Flerspråkighet och mobilitet i historiskt perspektiv: Istanbul som fallstudie (15 hp), utformad vid Stockholms universitet i samarbete med universiteten i Umeå och Linköping antogs under året och kommer att hållas första gången vid SFII/Istanbul 3-13 maj Vid nätverksmötet i Athen togs beslut om ytterligare en ny kurs, som efter fortsatt planering mellan SFII och USI i juni 2013 ska vidareutvecklas med hjälp av en workshop i Istanbul i februari 2014 under rubriken Religion, Law and Society. Webbsajten Nya inslag som förberetts under året för publicering på är en forskarbank, där den första insamlingen av namn och information om forskare av intresse för institutet har organiserats av seniora forskaren Åsa Eldén, och en databas för digitaliserat material från institutets Gunnar Jarring Central Eurasia Collection, varifrån tills vidare en lista över reseskildringar har lagts ut i anslutning till annan webb-information om samlingen. Besök och andra sociala engagemang Utöver personer som deltagit i institutets aviserade program (40 evenemang x ca 30 personer = ca 1200 personer), besökt biblioteket eller bott i gästhemmet utan annan speciell kontakt med SFII (ca 250 personer) har institutet under året haft ca 500 besökare, som kommit antingen i grupp på avtalad tid eller enskilt och spontant för att få en inblick i institutets verksamhet både som forskningsmiljö och som akademisk mötesplats. I Appendix E finns en lista på besök och aktiviteter som inte finns upptagna i programkalendarierna (Appendix A) samt program för ett par av de mer brett upplagda besöken från Sverige. 17

18 DIREKTÖRENS REFLEKTION SFII/Istanbul är en liten arbetsplats, där alla oftast jobbar inom synhåll för varandra. I sina bästa stunder inger den närheten en känsla av trivsamhet och transparens. Att institutet samtidigt är ett öppet hus med ständig genomströmning av besökare och gäster, inte minst då ivriga studenter och unga forskare, förhöjer trevnaden ytterligare och bäddar för den mötesplats i världsklass som institutet har alla chanser att bli. Det växande intresset från inte bara svenska utan också utländska akademiska miljöer och en därav expanderande verksamhet vid SFII/Istanbul ställer allt större krav på institutets administrativa infrastruktur. Mot den bakgrunden görs nu en översyn av ekonomisk och annan administration i en strävan att på sikt kunna formulera en både täckande och flexibel arbetsordning. I det läget är stödet från engagerade och skickliga medarbetare av största vikt. Informationsutbytet med forskarkollegiet har särskild betydelse för planeringen och genomförandet av verksamheten vid SFII/Istanbul. Under de två år jag hittills varit institutets chef har det givits många tillfällen till kontakt, dels genom de program som genomfördes i Istanbul och Stockholm med anledning av 50-årsjubileet 2012, dels genom forskarkollegiets ordinarie vår- och höstmöten, i vilka jag deltagit och haft möjlighet att redogöra för arbetet i Istanbul. I det veckolånga seminarium som organiserades i oktober 2013 Eastern Turkey Seminar för en interdisciplinär aktivering av forskningsmiljön vid SFII/Istanbul var drygt hälften av deltagarna ledamöter av forskarkollegiet. Eastern Turkey Seminar ska få en fortsättning efter presentation och utvärdering vid en sammankomst med forskarkollegiet vt Föreläsningsserien Research Activities at SRII, som planerats för läsåret tjänar också till att konkretisera och ge en samlande bild av forskningsmiljön vid SFII/Istanbul Som ytterligare ett led i konsolideringen av SFII:s forskningsmiljö kommer olika modeller för forskarnärvaro vid SFII/Istanbul att prövas och bearbetas. Där kan säkert många förbättringar göras. Forskare med anslag förvaltade av SFII utan närvaroplikt i Istanbul, till exempel, har kanhända inte kunnat vara så väl orienterade om verksamheten vid SFII, att de känt sig ha del i institutets forskningsmiljö. Det vill jag i så fall ändra på; genom en internblogg ska institutsanknutna forskare få en direktkanal till institutsledningen, vilket ökar chanserna för dem att bli aktiva deltagare i verksamheten i Istanbul. Samtidigt är det viktigt att institutsanknutna forskare inte blir alltför mycket bortkopplade från svenska och andra högskolemiljöer. Möjligheter till dubbel affiliering (SFII svensk/ utländsk högskola) ska sonderas. SFII är en akademiskt förankrad forskningsmiljö. Det är därför ändamålsenligt att också kursverksamheten blir så universitetsanknuten som möjligt. Som multidisciplinärt forum har SFII inte lika lätt som t.ex. de mer specialiserade svenska instituten i Rom och Athen att underhålla återkommande kurser inom specifika ämnesområden och i samarbete med specifika institutioner. Mot den bakgrunden finner jag det särskilt motiverat att söka integrera SFII:s kursverksamhet i nätverket Universitet och svenska institut i samverkan för internationalisering (USI), där jag varit aktivt medverkande, alltsedan jag i maj 2012 stod värd för ett nätverksmöte mellan USI och de fem svenska institutscheferna i Medelhavsregionen. På så vis deltar SFII i universitetsutbildningar utifrån den kapacitet som är unik för institutet utan att besväras av det faktum att man inte är en poänggivande universitetsmiljö. Istanbul-Stockholm i januari

19 APPENDIX A KALENDARIER Öppna föreläsningar och andra offentliga sammankomster 19

20 20

PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul)

PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul) Bilaga 2 PLANERING AV AKTIVITETER OCH SCHEMALÄGGNING (om inget annat anges, hålls evenemanget vid SFII/Istanbul) Vårterminen 2012 retrospektivt Program som ägde rum i SFII:s regi under våren och sommaren

Läs mer

SFII:s verksamhet, sammanfattning

SFII:s verksamhet, sammanfattning Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul VERKSAMHETSPLAN 2012 2014 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) är ett statsfinansierat vetenskapligt forum till förfogande för forskare, studenter och

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2012 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 1 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2012 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskning

Läs mer

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi

Fastställande av examensbenämningar och deras engelska översättningar för utbildningsprogram inom humaniora och teologi BESLUT (reviderat 2007-09-12) (reviderat 2007-08-28) (reviderat 2008-06-28) (reviderat 2009-02-19) 1 2009-04-27 HT 2007/303 Områd e t för h uman i o r a o c h t e o l o g i Fastställande av examensbenämningar

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet BESLUT Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet 2010-09-29 Dnr HT 2010/68 Med senare tillägg Dnr HT 2010/447 Dnr HT 2011/395 Dnr HT 2011/423 Dnr HT 2011/298 Dnr HT 2011/632 Dnr HT 2011/60 Dnr

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp Välkommen till en annorlunda och inspirerande kurs här på Cemus! Universitetsutbildningar och

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod BDA200 Dnr 142/2002-51 Beslutsdatum 2002-06-11 Engelsk benämning Ämne Nivå Konst- och bildvetenskap I Art and visual studies Konst- och bildvetenskap 1 Kursplanen gäller

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2005-04-18 1 (5) Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade

Läs mer

l Projektet/avhandlingen beräknas avslutas år l Ort och datum l Namnteckning Stiftelsen Svenska Institutet i Rom

l Projektet/avhandlingen beräknas avslutas år l Ort och datum l Namnteckning Stiftelsen Svenska Institutet i Rom ANSÖKAN OM STÖRRE STIPENDIUM VID SVENSKA INSTITUTET I ROM LÅ 2014-2015 Ansökan avser: Arkeologiska stipendiet D Filologiska och konstvetenskapliga stipendiet D Arkitektstipendiet D Allmänna stipendiet

Läs mer

ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU

ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU 1 STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND (RJ) Fristående stiftelse som stödjer humanistisk

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU

Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010. Cecilia Waldenström SLU Styrgruppsmöte i Landsbygdsnätverket 17 juni 2010 Cecilia Waldenström SLU Forskarkonferens 3-5 maj Bakgrund: Initiativ från Nätverket, från Formas och KSLA, samt landsbygdskonferensen i Nässjö 2008 Speciellt:

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala.

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. V ERKSAMHETSBERÄTTELSE JUNIOR FACULTY RHEUMATOLOGY 2009-2010 Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. O R G A N

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg Genuslektorat Information till GUN 15 09 10 Susanne Kreitz Sandberg 2 Syfte med genuslektoratet är att på ett systematisk och långsiktigt sätt arbeta med frågor som rör genus och jämställdhet i lärarutbildningarna.

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten LEDIGKUNGÖRELSE 2017-01-24 1 (5) Dnr V 2017/9 Stiftelseförvaltning Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten Ansökan Anvisningar och ansökningsformulär finns på Lunds universitets webb: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forskningsbidrag

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

IVIP Tidigare evenemang

IVIP Tidigare evenemang IVIP Tidigare evenemang 2015 T. Müller & S. Norrthon. Storebror jag ser dig När informanter kommenterar inspelningssituationen. Föredrag vid konferensen OFTI 33. Linköpings universitet, 18 september 2015.

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

Beslut Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området migration.

Beslut Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området migration. Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.Sodling@hsv.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Vetenskap och vetenskaplighet. Magnus Nilsson

Vetenskap och vetenskaplighet. Magnus Nilsson Vetenskap och vetenskaplighet Magnus Nilsson Disposition Universitetets historia Institutionella aspekter på vetenskaplighet seminarieuppgifter Universitetets historia Grunden i antikens Grekland Men mycket

Läs mer

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp Social Work Ma, Globalization and International Social Work, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Religionsvetenskap GR (A), 30 hp

Religionsvetenskap GR (A), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Religionsvetenskap GR (A), 30 hp Religious studies BA (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression RK011G Religionsvetenskap Grundnivå (A) Inriktning

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Rese- och forskningsbidrag inom CTR

Rese- och forskningsbidrag inom CTR LEDIGKUNGÖRELSE 2015-01-22 1 (3) Dnr V 2015/10 Ekonomi Stiftelseförvaltning Rese- och forskningsbidrag inom CTR Ansökan Ansökningsformulär finns i Lunds universitets ansökningssystem för stipendier som

Läs mer

Kursplan. Religionsvetenskap

Kursplan. Religionsvetenskap Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod REC160 Dnr 99:131D Beslutsdatum 1999-12-06 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne RELIGIONSVETENSKAP, religionshistorisk inriktning, kandidatkurs HISTORY

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad design

1IK430 Brukarorienterad design 1IK430 Brukarorienterad design Projektarbete i 1IK430 Följande text är en förklaring av projektarbetet som ingår i kursen 1IK430 Brukarorienterad design, 15 högskolepoäng Enligt kursplanen, ska studenten,

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Sociologi GR (B), 30 hp

Sociologi GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (B), 30 hp Sociology Ba (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SO047G Sociologi Grundnivå (B) Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014 Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Intäkter för forskning och forskarutbildning 2012 Fördelat på lärosäten och finansiärer Källa:

Läs mer

Utvärdering av miljökompensation vid väg- och järnvägsprojekt

Utvärdering av miljökompensation vid väg- och järnvägsprojekt Utvärdering av miljökompensation vid väg- och järnvägsprojekt ett samverkansprojekt mellan SLU och Trafikverket Sammanfattande projektbeskrivning [svenska] Projektet syftar till att kartlägga och utvärdera

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Studier utomlands med forskarstudier och postdok i fokus (2015-09-03)

Studier utomlands med forskarstudier och postdok i fokus (2015-09-03) Studier utomlands med forskarstudier och postdok i fokus (2015-09-03) Erasmus+ Det finns olika vägar ut i världen, för dig som doktorand. Den enklaste och smidigaste är kanske att använda sig av Erasmusutbyten,

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Historia, allmän kurs. History, general course 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Historia, allmän kurs History, general course Kurskod HI1001 Dnr HUM 2007/609-514 Beslutsdatum 2007-12-10 Beslutande organ Beredningsgruppen för historia,

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer:

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer: FINANSIÄRER AV HUMANISTISK FORSKNING senast uppdaterad 2017-06-19 SAMMANSTÄLLNINGAR Avd. för forskningsstöd Utlysningsöversikter Skriv till nyhetsbrev@fs.su.se för att bli prenumerant på nyhetsbrevet Finansiärer

Läs mer

Malmö Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument

Malmö Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument Malmö 2016-03-10 Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) består av elva medlemsinstitutioner och engagerar

Läs mer

Statsvetenskap GR (A), 30 hp

Statsvetenskap GR (A), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Statsvetenskap GR (A), 30 hp Political Science Ba (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK001G Statsvetenskap Grundnivå (A) Inriktning (namn)

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A Global Miljöhistoria Preliminärt schema, Hösten 2015 CEMUS utbildning/uppsala Centre för hållbar utveckling Höstterminen 2015 Vecka 36 Introduktion till miljöhistoria Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering

Läs mer

Nya möten mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

Nya möten mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Välkommen på seminarium! Nya möten mellan civilsamhället och den offentliga sektorn En diskussion med praktiker och forskare från Norge och Sverige Torsdagen den 27 september 2007, kl. 09.30-17.30 Hörsalen

Läs mer

Hjärtligt Välkomna till Sveriges Konstföreningar Gävleborgs kurs i Svensk Konsthistoria Svensk bildkonst, vårterminen och höstterminen 2014!

Hjärtligt Välkomna till Sveriges Konstföreningar Gävleborgs kurs i Svensk Konsthistoria Svensk bildkonst, vårterminen och höstterminen 2014! Hjärtligt Välkomna till Sveriges Konstföreningar Gävleborgs kurs i Svensk Konsthistoria Svensk bildkonst, vårterminen och höstterminen 2014! Jan O.M. Karlsson, universitetslektor i konstvetenskap, kursledare

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Auktionsverket Kulturarena 12 13 november 2015 Vad behövs för att fler ska ta del av och delta i det offentligt finansierade kulturlivet?

Läs mer

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt.

Studentuppsatser/Examensarbeten registreras men fulltextpublicering sker frivilligt. Vem får registrera poster i DiVA Alla forskare och anställda vid Karlstads universitet bör registrera sina vetenskapliga publikationer i DIVA. Även tidigare anställda, t.ex. professor emeritus, som arvoderas

Läs mer

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier HT 2014 KURSPLAN Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Huvudområde: Pedagogik Utbildningsnivå: Forskarutbildning Betygsskala: För denna kurs ges

Läs mer

Svenska IHP-kommittén

Svenska IHP-kommittén Svenska IHP-kommittén Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt regeringssamarbete

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) 1 Mål Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) kan bevilja ekonomiskt stöd för forskningsprojekt, arbetsgruppsmöten,

Läs mer

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Ett svenskt digitalt sarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek December 2003 Internationellt har det skapats ett antal digitala sarkiv där

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå.

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå. Humanistiska och teologiska fakulteterna FBMA03, Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs, 60 högskolepoäng Publishing Studies: Level 1 and 2, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition

Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition 1 Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition Mat och lärande i ett föränderligt samhälle - mat är mera än näring Bakgrund De nordiska länderna,

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer