Program för Europeiskt territoriellt samarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com"

Transkript

1 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Ny i Inre Skandinavien Rapport nummer: 5 Rapportens period: Diarienummer/Tillsagnsnummer: S Till varje ansökan om utbetalning ska en lägesrapport bifogas. Ett grundläggande krav är att lägesrapporten innehåller följande rubriker med beskrivande text till. Skriv in text mellan rubrikerna. 1. Verksamhetsmål, resultat och effekter I lägesrapporten ska varje gång projektets förväntade resultat och effekter anges (se beslutet). Därtill ska de hittills uppnådda/levererade resultaten beskrivas, dels sedan projektstart och dels för rapportens period, med utgångspunkt i projektets förväntade resultat, effekter och indikatorer (se ansökan punkt 11 samt beslut om stöd). En bedömning ska göras och redovisas om de slutliga målen kommer att nås vid projektslutet. Eventuella bedömda avvikelser ska förklaras och kommenteras. Hela regionen ska bli en attraktivare plats att flytta till som invandrare med ett inkluderande kulturliv som är till för alla invånare. Partnerna i projektet befäster Inre Skandinaviens ställning som ledande i Skandinavien vad gäller samarbete, forskning, förmedling och utveckling av migrationsrelaterade frågor. Genom ett formellt samarbetsavtal lägger man grunden för att samarbetet kring dessa frågor fortgår efter projekttidens slut. Ny i Inre Skandinavien kommer att utveckla strategier och riktlinjer för att få samhällets kulturella mångfald representerat i kulturinstitutionernas samlingar och övrig verksamhet. Projektet är början på en varaktig del i partnernas insamlingspolitik. Insamling av material runt invandring kommer att fortsättningsvis vara en naturlig del av verksamheterna också efter projekttidens slut. Institutionerna kommer också att fortsätta utväxla erfarenheter runt satsningen på att få flera icke-västliga invandrare till museerna. Projektpartnernas arkiv ska vara en resurs när barnbarnen till dagens invandrare till Inre Skandinavien om femtio år söker information om sina förfäder. Det insamlade material skall stå till förfogande för forskning på högskolor och universitet och ge framförallt lärosäten i Inre Skandinavien ett helt unikt material beskrivande migration i sin egen region. Vandringsutställningen turnerar regionen runt också efter projekttidens slut. Styrgruppen för projektet kommer under projektets gång att lägga en plan för vidare samarbete runt distribution av utställningen. Under tredje kvartalet 2012 har arbetet fortsatt med intervjuverksamhet men har övergått i en fas där urval görs inför nästa steg som är utställningsarbetet. Det insamlade materialet bearbetas i olika steg för att utställningsarbetet ska kunna komma igång under hösten Bland annat innebär det framtagning av material som får användas till utställningen utefter givna specifikationer samt översättning och transkribering av intervjumaterial. Anna Beek avslutade sin praktiktid i början av augusti på Sverige Amerika Centret, arbetet med hennes masteruppsats fortgår och publiceras när den blir färdig. I mitten av augusti började Frederik

2 Bissinger praktisera på Sverige Amerika Centret, han har jobbat med transkribering av och färdigställande av tyskt intervjumaterial som Anna Beek tidigare producerat. Frederik är student på Johannes Gutenberg Universität i Mainz där han studerar lingvistik. Två studenter från Karlstads universitet började den 7 september med sitt exjobb som ligger inom ramen för projektet. Arbetet går ut på att bygga en onlinetjänst för publicering av intervjumaterial. Studenterna läser datavetenskap och bygger den tekniska plattformen, arbetet beräknas klart december I juli anställdes Habib Husseini på Norsk Utvandrermuseum för att utföra intervjuer med flyktningar i Stange kommune, Hedmark. Hittills har 20 intervjuer utförts. Projektet har genomfört flera viktiga möten, exempelvis styrgruppsmötet i Köpenhamn med uppföljande möte i Falun. Detta på grund av personalförändringar vid Dalarnas Museum och Framtidsmuseet. Projektet har också deltagit på flera viktiga konferenser: AEMI:s årliga möte i Krakow, Öppnare Värmland konferens i Karlstad och Interreg-träff i Göteborg. Den 21 september öppnade Sverige Amerika Centret dörrarna för öppet hus under Kulturnatten i Karlstad. Inom ramen för projektet ordandes en aktivitet där besökarna fick svara på vad som gör man är svensk och reflektera över svensk identitet. Ett hundratal svar kom in som blir ett värdefullt underlag för framtida arbete. 2. Projektets verksamhet/aktivitet i perioden och deras kostnader Beskriv verksamhet/aktiviteter som genomförts under den för rekvisitionen aktuella perioden och hur de är kopplade till de i ansökan om utbetalning redovisade kostnaderna (beskriv gärna övergripande vad aktiviteterna kostat). Beskriv även vilka som deltagit i verksamheterna såsom företag, organisationer, målgrupper, antal personer etc. Redovisa även privata insatser för projektet (i annat än pengar, och som inte ingår i den ekonomiska redovisningen). Redovisa summerat uppskattat antal timmar och uppskattat värde. Under perioden har följande personer arbetat med projektet: Sverige Mathias Nilsson, Sverige Amerika Centret, projektledare (heltid) Monica Karlsson, Sverige Amerika Centret, assisterande projektledare (halvtid) Carina Svensson, Sverige Amerika Centret, ekonomiansvarig (halvtid) Mary Gren, Sverige Amerika Centret, intervjuare Anna Björkman, Dalarnas Museum, utställningsansvarig till 31/8 (timbaserat) Anne Seppänen, Dalarnas Museum, utställningsansvarig från 3/9 (timbaserat) Eva Ramberg, Framtidsmuseet, utställningsansvarig till 14/9 (timbaserat) Helene Ecström, Framtidsmuseet, från 15/9 (timbaserat) Ann-Kristin Högman, Karlstads universitet, utbildningsansvarig (uppdragsutbildning) Alend Jaf, Sverige Amerika Centret, praktikant Anna Beek, Sverige Amerika Centret, praktikant Frederik Bissinger, Sverige Amerika Centret, praktikant David Glennberg, Karlstads universitet Sinan Mumun, Karlstads universitet Norge Knut Djupedal, Norsk Utvandrermuseum/Hedmark Fylkesmuseum, projektkoordinator (timebasert) Sigurd Nielsen, Glomdalsmuseet Flerkulturellt Senter/Hedmark Fylkesmuseum (timebasert)

3 Marit Hosar, Opplandsarkivet (timebasert) Kirsten Linde, Akerhus Fylkesmuseum (timebasert) Tone Otterstad, Hedmark Fylkesmuseum, økonomiansvarlig (timebasert) Habib Hosseini, Norsk Utvandrermuseum (timebasert) Vid beskrivande av aktiviteter beskrivs inte lönekostnader för ovan nämnda personer i projektet, utan endast extra kostnader som just den aktiviteten medfört Haqbib Hosseinu beegynner i stilling ved Norsk Utvandrermuseum Frederik Bissinger började sina praktik på Sverige Amerika Centret Möte mellan museichef Jan Raihle och verksamhetschef Anne Seppänen angående inplanerade styrgruppsmötet i Köpenhamn augusti. Museets tidigare representant, biträdande länsmuseichef Anna Björkman, lämnar projektets styrgrupp då hon slutar på museet Socialförsäkringsutskottet besökte Sverige Amerika Centret under en förmiddag där ingick en presentation av projektet och diskussioner kring migration och historiska perspektiv. (Se bilaga 5) /28 Styrgruppsmöte och studiebesök i Köpenhamn. Besök gjordes på Köpenhamns museum, som har en relevant utställning om migration samt Immigrantmuseet i Farum utanför Köpenhamn. Hela styrgruppen deltog bortsett två personer. Kostnader för aktiviteten är deltagarnas resor och övernattningar. (Se bilaga 1 och 2) Anne Seppänen informerar berörd personal på Dalarnas Museum, dvs. museitekniker, pedagog och antikvarie samt museichefen om styrgruppsmötet och studiebesöken i Danmark samt om arbetsupplägget fr.o.m. nu Möte mellan museichef Eva Ramberg på Framtidsmuseet i Borlänge och Anne Seppänen med anledning av att även Eva Ramberg kommer att lämna styrgruppsarbetet i samband med flytt från Dalarna Möte på Dalarnas Museum om utställningsdelen av projektet. På grund av personalförändringarna på Dalarnas Museum och Framtidsmuseet behövde vissa saker klargöras då nya personer ska ta över arbetet. Deltog gjorde representanter för Dalarnas Museum, Norsk Utvandrermuseum och Sverige Amerika Centret. Kostnader är resor, lunch och övernattningar Möte med David Glennberg och Sinan Mumun som påbörjar sitt examensarbete. En detaljerad rapport kommer när arbetet är slutfört Mathias Nilsson deltog på konferens med projektet Ett öppnare Värmland som anordnade uppstartkonferens i Karlstad. Projektet går ut på att inkludera människor som står utanför samhället. Inga kostnader Mathias Nilsson hade möte med Högskolan Väst i Trollhättan /21 Mathias Nilsson och Knut Djupedal deltog på Interreg-träffen i Göteborg. Bland annat knöts viktiga kontakter med projektet den Skandinaviska Resandekartan.

4 Sverige Amerika Centret genomförde Kulturnatten i Karlstad i samarbete med Internationella Kvinnoföreningen, med cirka 500 besökare som ombads reflektera över svensk identitet. Arrangemanget var mycket uppskattat och gav spännande idéer för framtiden. (Se bilaga 6) Mathias Nilsson hade möte med filmstudenten Sanny Mörk om hur man skulle kunna integrera film i projektet Information på SAC för studenter vid KAU om möjliga uppsatsprojekt kopplat till projektet. Deltagande gjorde Ann-Kristin Högman och historiestudenter som ska skriva C-uppsats Mathias Nilsson, Erik Gustavson och Knut Djupedal deltog på AEMI:s årliga konferens som hålls i Krakow, Polen. Projektet presenterades för mötet och flera viktiga kontakter knöts. Nästkommande år fick Sverige Amerika Centret uppdraget att genomföra AEMI-konferens i Karlstad. Projektet kommer då att hålla en hög profil och det hela tros få stor genomslagskraft. (Se bilaga 3 och 4) Anne Seppänen har telefonmöte med koordinator Ylva Hammar på Riksutställningar inför kommande workshop för berörd personal på Dalarnas museum och representanter ur styrgruppen under vecka 47.

5 3.a Tid och aktivitetsplan Hur fortlöper projektet i relation till den beslutade projektplanen kostnads- och verksamhetsmässigt. Om förändring skett kommentera avvikelserna 1. 1 En eventuell begäran om förändring av projektet anges under punkten 8. Observera att avvikelser från beslutet om stöd avseende verksamhet, aktiviteter och budget m.m. måste anmälas till sekretariatet/förvaltande myndighet och beviljas innan de får genomföras.

6 3.b Projektet största och viktigaste aktiviteter (godkända enligt beslut Slut- Andel (%) Start-datum och tidsplan) samt deras genomförandegrad. datum genomfört Iordningsställa lokaler och utrustning Rekrytering Sammansätta styrgrupp Kartläggning och problemställningar Förbereda universitetskurs Universitetskurs Riktlinjer för insamling Marknadsföring insamling Intervjuer Bearbetning av insamlat material Utställning teoretisk grund Utställning planering Utställning bygga Planering för arrangemang Genomförande av arrangemang Förmedling av utställning Planering av fortsatt aktivietet efter projekttiden Projektutvärdering och slutrapport Indikatorer. För att mäta en del av Interreg-programmets effekter har ett antal indikatorer fastställts. För varje enskilt projekt har i beslutet angivits vilka dessa är och vilket utfall som förväntas. Fyll i tabellen nedan och kommentera indikatorerna och utfallet hittills i textrutan. Hittills uppnått resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiv livsmiljö. Notera att indikatorer både för A och B kan förekomma i ett projekt. Antal enligt projektbeslut Hittills sedan projektstart Antal kvinnor år som deltar i projektet Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal män år som deltar i projektet Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 5 0 Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter Resultat indikatorer (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 2 0 (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 1 0 (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet. 3 0 (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet. 3 0 (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 2 1

7 (B) Etablerade institutionella samarbeten. 1 4 (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling Arbetet med de horisontella kriterierna Beskriv vilka aktiviteter som genomförts inom områdena Bättre miljö, Jämställdhet/likestilling och Ökad mångfald och integration. Projektets syfte är att dokumentera och visa en nyanserad bild av vårt mångkulturella samhälle samt att underlätta för integration. Alla projektets verksamheter faller inom dessa två områden. Bland annat engageras invandrare i dokumentationsarbetet, likaså har projektet strävat efter att få kontakt med invandrarorganisationer och invandrarmiljöer. Arbete med detta sker i samarbete med Länsstyrelserna i Värmland och Dalarna genom respektive integrationssamordnare, på norsk side med Hedmark fylkeskommune, og kontaktflaten hos de enkelte partnerne. Det här arbetet kommer att fortgå hela projektet. Det finns ingen direkt koppling till miljöarbete i projektet bortsett ifrån att man eftersträvar miljövänlighet i utrustning och resor. Vad gäller jämställdhet har projektet en jämn fördelning mellan könen i dagsläget. 6. Informationsinsatser och skyltning av projektet Till läges/statusrapporten ska bifogas eventuella trycksaker, annonser, inbjudningar, pressklipp, filmer och annan information som visar hur intressenter och allmänhet fått kännedom om projektets verksamhet och finansiering från EG:s regionala utvecklingsfond i överensstämmelse med de allmänna villkoren för stödet. Projektet har Interregdekaler uppsatta vid ingången till samtliga lokaler där projektpersonal finns. Alla projektpartners ansvarar för att meddela sin lokalpress om projektet. En hemsida har installerats på adress där kommer information att publiceras fortlöpande. 7. Viktiga frågor för genomförandet Viktiga frågor som ska hanteras av ledningen för projektägarna eller styrgrupp för projektet inom nästa redovisningsperiod. Fortsättning av samarbetet med Korta Vägen Koordination av svenskt och norskt material Upprätthållande av nätverk med informanter och intressenter Kontakter med kommuner och andra potentiella utställningsmottagare om utställningen Hvordan flyktninger opplever det å bli intervjuet Et spørsmål som er kommet opp i Norge i forbindelse med ansettelse av Habib Hosseini. Se vedlagt rapport. 8. Frågor till sekretariatet/stödgivaren Eventuella frågor om projektets genomförande exempel förändringar av kostnadsbudget, tidsplan eller andra förändringar av projektet. Observera att avvikelser från beslutet om stöd måste anmälas till sekretariatet/förvaltande myndighet innan de genomförs. I projektets beslut ingår att få studenter att göra del av sina utbildningar i respektive land. Projektet har hittills haft flera studenter som har gjort del av sin utbildning i projektet. Frågan är vad som ska räknas

8 in i de indikatorerna. Vi har exempelvis haft två tyska studenter som gjort del av sin utbildning inom projektets tema i Sverige. Akerhusmuseet har också haft samarbete med en norsk doktorandstudent som tittar på Partysvensker som migrationsfenomen. Hon är baserad på Oslo universitet, har väldigt hög relevans för projektet, men har inte gjort något arbete i Sverige som indikatorerna antyder. Vi vill skicka följande fråga till sekretariatet: Vilka studenter ska vi räkna in i indikatorerna? Kan vi räkna in studenter som jobbar med Sverige och Norge inom sin forskning men som inte specifikt gör det genom utbyte från ett svenskt eller norskt lärosäte till ett annat? Frågan är avgörande för om vi behöver förändra strategin eller inte. 9. Information om viktiga aktiviteter i nästa redovisningsperiod Viktiga aktiviteter som ska genomföras inom nästa redovisningsperiod (inom ramen för det redan fattade beslut om stöd). Knut Djupedal deltar på seminaret Echoes of Migrations i Lisboa den 7-8 november, med foredrag basert på prosjektet. Workshop i Falun november gällande utställningsarbetet med Riksutställningar som konsult. Slutförande av webbsajt för publicering av intervjumaterial Planlegging av seminar ved Norsk Utvandrermuseum i samarbeid med KIM, senarelades till början av Deltagande på konferens i regi av Karlstads universitet: CSD Second International Symposium: Globalization and School Subjects Challenges for Civics, History, Geography and Religious Education Seminarium om hur materialet som insamlats kan användas. Ansettelse av ny medarbeider ved Norsk Utvandrermuseum.

9 Lägesrapporten ska alltid skickas in skriftligen tillsammans med ansökningarna om utbetalning. Den ska vara undertecknad av både svensk och norsk projektansvarig kontaktperson och/eller projektledaren 2. Den svenska ansökan om utbetalning, inklusive lägesrapport ska skickas till Länsstyrelsen Jämtlands län, Interreg Sverige-Norge Nationella kontrollanten Östersund. Den norska ansökan om utbetalning, inklusive lägesrapport, ska skickas till det huvudsekretariat som handlagt ansökan. Rapporten bör samtidigt E-postas (som skannat dokument inklusive namnteckningar) till förvaltande myndighet på adress Av meddelandet ska framgå vilket projekt som avses genom att markera typ av rapport (läges- eller slutrapport) samt rapportens ordningsnummer, projektnamn och diarienummer. (Andra versioner än den som skickats in skriftligen får aldrig skickas in via E-post). Rapporterna kan senare till sin helhet komma att läggas ut på Internet t.ex. i en projektbank. Underskrift Undertecknad försäkrar att: uppgifter som lämnas i rapporten, inklusive bilagor/vedlägg, är riktiga och att eventuella kopior av handlingar som bifogats rapporten stämmer överens med originalen. Samtidigt medges att: all personinformation som finns i rapporten får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial. övrig information om att projektet fått stöd, om projektets aktiviteter, resultat, kostnader m.m. samt att hela eller delar av läges- och slutrapporter får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial. Datum Ort Datum Sted Organisation Svensk projektansvarig kontaktperson eller projektledaren 2 Namnförtydligande Organisasjon Norsk prosjektansvarlig kontaktperson eller prosjektleder 2 Namnförtydligande 2 Under förutsättning att projektledaren har en formell rätt att företräda stödmottagarna avseende projektrapportering