Återrapportering av tidigare motionsbehandling gällande satsning på solenergi. Dnr KS (2007-KS0167)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering av tidigare motionsbehandling gällande satsning på solenergi. Dnr KS 2010-350 (2007-KS0167)"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 342 Återrapportering av tidigare motionsbehandling gällande satsning på solenergi. Dnr KS (2007-KS0167) KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Anteckna att en översiktlig studie avseende solenergi inkommit från Falkenbergs Stadshus AB. Beslutsunderlag Beslut gällande motion om satsning på solenergi, KF 33/08. Falkenberg Energi AB:s översiktliga studie om solenergi Sammanfattning av ärendet Till kommunen inkom en motion från Pär Allvin gällande satsning på solenergi. Motionären ville att kommunen skulle genomföra en genomgripande utredning om en kraftig solenergisatsning för såväl värmeförsörjning på olika nivåer samt elomvandling för att uppnå en mer långsiktigt hållbar utveckling i Falkenberg. Motionen behandlades i kommunfullmäktige beslutet ombads Falkenbergs Stadshus AB att återrapportera utfallet av motionen i kommunfullmäktige. Falkenberg Energi fick uppdraget av Falkenbergs Stadshus AB och har nu genomfört en utredning. Den översiktliga studien om solenergi påvisar i korthet att det inte är ekonomiskt lönsamt för ett energibolag att producera värme eller el med hjälp av solenergi. Falkenberg Energi anser således att en satsning på denna energikälla för närvarande inte kan anses vara motiverat. Vid protokollet Frida Bergman Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-pose kommungffilkenberg.se WWW. fitikenberg.se

2 Utfärdat av: Jens Melin Dokumentets namn: Objekt: Utgåva: Datum: Godkänt av/sign: Flik/sida: Ersätter: lun ÖVERSIKTLIG STUDIE OM SOLENERGI Allmänt ao to- 350/i 3g- Solenergi är en av många resurser att ta vara på i den energiomställning som just nu sker i samhället från fossila och ändliga energibärare till förnybar energi. Frågan om solenergi rör flera av de nationella miljömålen. För att klara ambitiösa klimatmål och få hållbara energisystem för framtiden är solenergin är en resurs att ta till vara där så är möjligt. Genom solfångare kan värmen tas till vara och genom solceller kan solinstrålningen omvandlas till elenergi. Övergången till förnybara energier från de fossila innebär också en möjlighet att introducera småskalig el- och värmeproduktion. Solfångare och solceller är främst avsedda för att småskaligt förse fastighetsägare med solenergi i form av värme och el. Det finns idag cirka solvärmesystem i Sverige och det installeras idag drygt system per år. De flesta solvärmesystemen finns installerade i småhus men det finns också flera tillämpningar i anslutning till flerbostadshus, mindre fjärrvärmesystem, utomhusbad, idrottsplatser och campinganläggningar. Vid inledningen av 2008 fanns det knappt 6 MW installerad solcellseffekt i Sverige. Den största andelen finns installerat i system som inte är anslutna till elnätet, som på fyrar och sommarstugor. För ett energibolag gäller generellt att det är billigare att producera värme eller el med andra produktionsmetoder än solenergi. För en privatperson eller fastighetsägare är det annorlunda. De har en helt annan alternativkostnad som man jämför med. Därför är det oftast andra aktörer än energibolag som installerar solfångare eller solceller. För energibolagen är andra bränslen eller energiformer mer lönsamma ekonomiskt och passar bättre in i verksamheten i den storleken som är rationellt för ett kraftbolag. Solvärme i Falkenberg Solenergi används sedan många år inom Falkenbergs kommun på många ställen för att producera värme för enskilda hushåll, flerbostadshus samt offentliga lokaler och anläggningar. Falkenbergs kommunala energirådgivaren uppskattar att drygt 500 hushåll i Falkenberg får delar av sitt värmebehov via solfångare. Av dessa har 260 tillkommit genom Falkenbergs medverkan i EU-projektet Energi In Minds där privatpersoner och fastighetsägare kan få bidrag för att sätta upp solfångare på sina hustak. Kommunens energioch klimatrådgivare är den som administrerar detta stöd. Falkenberg Energi producerade, mellan 1989 till 2007, värme till fjärrvärmesystemet via det nu nedlagda solfångarfaltet. En lönsamhetskalkyl har gjorts för en ny, relativt liten, solfångaranläggning kopplad till fjärrvärmenätet. Anläggningen består av 311 m 2 vakuumrör,

3 totalt 104 paneler. Anläggningen beräknas producera 185 MWh per år. Investeringskostanden beräknas till kr för anläggningen och ytterligare kr för takarbeten. Alternativkostnaden för fjärrvärmeverksamheten i centrala Falkenberg är 250 kr/mwh för värme producerad med flis. Detta motsvarar en årlig intäkt på kr. Kapitalkostnaden, beräknad med en annuitet på 15 år och ränta på 4 %, blir kr. Sammantaget ger projektet en årlig resultatpåverkan på kr. Därtill kommer kostnader för drift och eventuellt underhåll. För Falkenberg Energi är det klart olönsamt att bygga en solvärmeanläggning kopplad till fjärrvärmenätet. Det är för stora finansiella kostnader för en sådan produktion som ligger på en del av året med låg värmeproduktion vilket medför att till allra största delen är det skogsbränsle som ersätts. Eftersom flis är ett billigt bränsle innebär en solvärmeinvestering ingen besparing på bränslekostnaderna. Dessutom innebär ytterligare en produktionsanläggning högre driftskostnader för fjärrvärmeverksamheten. Solel i Falkenberg När det gäller solceller och möjligheten att göra elenergi av solinstrålningen så har den tekniken blivit billigare. Men fortfarande är det långt kvar innan den är ekonomiskt konkurrenskraftig för energibolag att använda. Solceller är i första hand något för privatpersoner som ser miljönyttan med egenproducerad förnybar elproduktion före den ekonomiska nyttan. För tillfället finns det en solcellsanläggning som är ansluten till Falkenberg Energis nät. Det är en privatperson som har utrustat sitt villatak med en solcells anläggning på 500 W. Investeringskostnaden för ett solcellssystem är minst kr/kw. Detta motsvarar en årsproduktion på 800 kwh och en årlig intäkt på kr. Av detta följer att investeringen inte är ekonomiskt lönsam. För Falkenberg Energis del är det följaktligen inte ekonomiskt försvarbart att bygga en solcellsanläggning. FoU inom solenergi Falkenberg Energi följer utvecklingen inom solenergiområdet på flera sätt. Vi är medfinansiärer i energibranschens SolEl-program. Det är ett tillämpat, nationellt utvecklingsprogram för solcellsystem som samfinansieras av Energimyndigheten och näringslivet. Programmets utgångspunkt är att den svenska marknaden för solceller, på kommersiella villkor men på lång sikt, kommer att expandera från nischmarknader till nätansluten elproduktion. Vi är även sedan flera år medlemmar i Svensk solenergi. Det är en branschförening, som med drygt 50 professionella medlemmar representerar såväl den svenska solcnergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. Hösten 2009 startar region Halland upp ett projekt kring solenergi i I lalland. Falkenberg Energi finns med som intressent till projektet.

4 A.'7.3 FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid satnrnanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg Motion om satsning på solenergi. (AU 63, KS 71) Dnr 2007-KS0167 Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Fullmäktige uttalar sig positivt till motionens intentioner. 2 Motionen överlämnas till Falkenbergs Stadshus AB för ställningstagande om huruvida uppdrag skall lämnas till Falkenbergs Energi AB att låta genomföra utredningen. 3 Stadshus AB ombes återrapportera utfallet av behandlingen av motionen till kommunfullmäktige senast Beslutsunderlag Motion från Pär Allvin (mp) om satsning på solenergi Yttrande från Falkenberg Energi AB Kompletterade yttrande från Jens Meling FEAB Kanslienhetens yttrande Ärende/sammanfattning Motionären vill att kommunen gör en genomgripande utredning om en kraftig solenergisatsning för såväl värmeförsörjning på olika nivåer samt elomvandling för att uppnå en mer långsiktigt hållbar utveckling i vår kommun. Motionen har överlämnats till Falkenberg Energi AB för yttrande: FEAB anförande ( ) i sammandrag: Falkenberg Energi AB ställer sig positiva till en utredning av hur solenergin kan tas tillvara på bästa sätt inom kommunen, både som värme och som elenergi. Företaget behöver få resurser för att delta i ett sådant arbete. Kommunledningskontoret begärde med anledning av yttrandet ett förtydligande från FEAB vilka resurser det handlar om. FEAB kompletterande anförande ( ): Falkenberg Energi AB följer, som en del av det fortlöpande arbetet med forskning och utveckling kontinuerligt den tekniska utvecklingen inom energiområdet. För att ytterligare få fart på och stötta arbetet kring förnybar energi tänker Falkenberg Energi AB tillsammans med kommunledningskontoret ta upp arbetet med en tankesmedja för förnybar energi inom kommunen. Tankesmedjan skall bli ett sätt att förmedla kunskap om teknikutveckling och finansieringsformer till olika verksamheter inom kommunen.

5 FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg Forts 33 Solenergi, både i form av värme och el kommer in som en naturligt del i detta arbete. Falkenberg Energi behöver kr fördelat på två år för att genomföra detta arbete. Övervägande Kanslienheten ser att motionen ligger i linje med Falkenbergs kommuns miljöprofil i allmänhet och tillstyrker därför en positiv behandling av motionen. Emellertid är det också kanslienhetens uppfattning att Falkenberg Energi AB inrättats i ett klart och tydligt syfte att behandla dessa typer av ärenden åt koncernen. Det bör därför inte ankomma på kommunfullmäktige att anslå medel till denna verksamhet. Frågeställningen överlämnas därför till Falkenbergs Stadshus AB. 1 ägardirektiven till FEAB framgår med tydlighet bland annat följande: 2 Bolagets ändamål - Bolaget skall på affärsmässiga grunder svara för energiförsörjning och vara kommunens främsta instrument i energifrågor. - Bolaget skall särskilt verka rör att andelen förnybar energi ökar i kommunen. - Om ägaren begär att bolaget skall genomföra ekonomiskt olönsamma projekt, skall särskild förhandling ske om ekonomiska garantier för bolaget. 3 Riktlinjer för verksamheten Bolaget skall i sin verksamhet aktivt följa utvecklingen i miljö- och energifrågor. Särskild redovisning om vidtagna åtgärder skall lämnas till moderbolaget i samband med årsbokslutet. Bolaget skall bidra till en ekonomisk, social och miljömässig utveckling i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Bolaget skall bidra till en ekonomisk, social och miljömässig utveckling i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Yrkanden, propositionsordning och beslut Pär Allvin (mp) yrkar i första hand bifall till motionen. Ordföranden ställer proposition på yrkandet gentemot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens rörslag. Tilläggsyrkande Pär Allvin (mp) yrkar att ordet "ombes" byts till "skall" i tredje s.k att-satsen. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det ej antaget.

6 FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg Forts 33 Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Falkenbergs Stadshus AB Falkenberg Energi AB