Bildande av kommunalt bredbandsbolag och godkännande av ägardirektiv och bolagsordning för Falkenberg Energi AB. (AU 190) Dnr KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-06-04. Bildande av kommunalt bredbandsbolag och godkännande av ägardirektiv och bolagsordning för Falkenberg Energi AB. (AU 190) Dnr KS 2013-205"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg T FALKENBERG Bildande av kommunalt bredbandsbolag och godkännande av ägardirektiv och bolagsordning för Falkenberg Energi AB. (AU 190) Dnr KS KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag efter följande justeringar i kursiv text: Bolaget ska svara för nedgrävning av bredbandsfiber och rör och annan erforderlig anläggning för IT- och bredbandsverksamhet med stor tillgänglighet för invånare i hela kommunen. Bolaget ska bedriva fibernätet som ett öppet och konkurrensneutralt nät och får genom avtal engagera externa kommunikationsoperatörer. Under punkt 4 Ekonomiska riktlinjer och mål ska stå "Nya texttillägg". Orden "Ny text" ska således strykas. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna nya ägardirektiv för Falkenberg Energi AB koncernen och ny bolagsordning för Falkenberg Energi AB. 2 Inom Falkenberg Energi AB koncernen bilda ett dotterbolag för bredbandsutbyggnad. 3 Uppdra åt Falkenbergs Stadshus AB och Falkenberg Energi AB att handlägga de praktiska detaljerna kring såväl bildande av bolag som start av verksamheten skyndsamt. 4 Till styrelsen ska utses 5 ledamöter, varav två ska utses från FEAB:s styrelse, övriga tre, inklusive bolagets ordförande, ska utses utanför FEAB:s styrelse. Sammanfattning av ärende Kommunens inriktning avseende fiber och bredband har tidigare varit att marknaden ska sköta utbyggnaden av bredband, samt att kommunen utgör ett stöd för de föreningar som själva söker medfinansiering, genom s.k. fiberföreningar. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning idag är att denna strategi inte räcker till för att möta dagens krav på ITkommunikation och regeringens mål om att 90% av alla hushåll ska ha minst 100 Mb/s år Förvaltningen bedömer att kommunen behöver ta ett samlat grepp om denna strategiskt viktiga process för att stötta utbyggnaden och öka takten. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG forts 153 Alternativ 2 innebär bredbandsutbyggnad i Falkenberg Energi AB:s regi som genom ett dotterbolag får i uppdrag att lägga ett öppet "svartfibernät", dvs kanalisation och förläggning av svartfiber. Bolaget har ansetts som särskilt lämpat för uppdraget inte minst mot bakgrund av bolagets erfarenheter kring annan ledningsdragning. Övriga alternativ framgår av diskussionsunderlag Kommunstyrelsen beslutade : 1. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att lägga förslag med inriktning mot alternativ 2 och så att beslut om bildande av dotterbolag kan fattas senast i augusti månad Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att lägga förslag till ändringar i Falkenberg Energi AB:s bolagsdirektiv och bolagsordning i anledning härav. 3. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med Falkenberg Energi AB:s ledning inleda procedur kring rekrytering av VD för bredbandsbolaget. 4. Uppdra åt berörda bolag och förvaltningar att tillse att ingen grävning får ske utan att det först gjorts en aktiv prövning av kanalisation för fiber. Föreligger nu beslut om att godkänna förslag till justerat ägardirektiv, samt justerad bolagsordning för Falkenberg Energi AB. Bredbandsbolazets/fiberbolazets uppgifter För att påskynda bredbandsutbyggnaden inom kommunen och för kommuninvånare samt besökare, inflyttare och etablerare äga, förlägga, nedgräva rör och erforderliga andläggningar avseende bredbandsfiber för bredbandsnät. Beslutsunderlag Diskussionsunderlag : bredbandsutbyggnad i hela Falkenberg. Ägardirektiv och bolagsordning Energibolagen Varbergs, samt Halmstads kommuner. Yrkande och beslut Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande justeringar avseende bolagets ändamål: Bolaget ska svara för nedgrävning av bredbandsfiber och rör och annan erforderlig anläggning för IT- och bredbandsverksamhet med stor tillgänglighet för invånare i hela kommunen. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG forts 153 Bolaget ska bedriva fibernätet som ett öppet och konkurrensneutralt nät och får genom avtal engagera externa kommunikationsoperatörer. I yrkandet instämmer Daniel Bernhardt (KD), Jan Dickens (S) och Ingemar Johansson (C) Herman Fältström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med justeringar avseende bolagets ändamål, samt att under ekonomiska riktlinjer och mål i ägardirektiven istället ska stå: "Nya texttillägg." Orden "Ny text" ska således strykas. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner dem antagna. Anteckning Johny Kronwall (V) antecknar avvikande mening med följande motivering: "Jag saknar tillräckliga beräkningar av efterfrågan, lönsamhet et c för att kunna vara nöjd med att man så snabbt beslutar sig för alternativ 2. Inom andra kommunala kärnverksamheter frånhänder man sig drift och ägande men här gör man tvärtom. Märkligt?" Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4 FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 4.9 ÄGARDIREKTIV FÖR FALKENBERG ENERGI AB Koncernen Kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla de egna kommuninvånarna service och tjänster Därför gäller samman principer som för annan kommunal verksamhet om ej annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning. For Falkenberg Energi AB koncernen, nedan kallat bolaget, gäller följande direktiv antagna kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun. 1 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet for bolagets verksamhet är enligt bolagsordningen att inköpa, distribuera och torsalja energi samt producera energi. Dessutom far bolaget äga och förvalta aktier och andelar i energiföretag. Ny text: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, producera, inköpa, distribuera och försälj a energi, samt äga, förlägga, nedgräva rör och erforderliga anläggningar avseende bredbandsfiber för bredbandsnät. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktier och andelar i energi- och bredbandsföretag. 2 Bolagets ändamål Nya texttillägg: Bolaget skall på affärsmässiga grunder svara för energiförsörjning och vara kommunens främsta instrument i energifrågor. Bolaget äger rätt åtaga sig externa uppdrag, som stämmer med bolagsordningens intentioner. Bolaget skall särskilt verka för att andelen förnybar energi ökar i kommunen. Om ägaren begär att bolaget skall genomföra ekonomiskt olönsamma projekt, skall särskild förhandling ske om ekonomiska garantier för bolaget. Bolaget ska svara för nedgrävning av bredbandsfiber och rör och annan erforderlig anläggning för IT- och bredbandsverksamhet med stor tillgänglighet för invånare i hela kommunen. - Bolaget ska bedriva fibernätet som ett öppet och konkurrensneutralt nät och får genom avtal engagera externa kommunikationsoperatörer. - Bolaget ska samverka med andra verksamheter i kommunkoncernen för att i största möjliga mån erhålla positiva samordningseffekter vid dragningen av fibernätet.

5 3 Riktlinjer för verksamheten - Bolagets styrelse skall årligen fastställa en verksamhetsplan som beskriver planerade aktiviteter på kort och lång sikt (1-3 år). Verksamhetsplanen skall utgå från förutsättningar i ägardirektiven samt vara moderbolaget tillhanda enligt tidplan från moderbolaget. - Bolaget skall i sin verksamhet aktivt följa utvecklingen i miljö- och energifrågor. Särskild redovisning om vidtagna åtgärder skall lämnas till moderbolaget i samband med årsbokslutet. 4 Ekonomiska riktlinjer och mål - Bolagets styrelse skall årligen fastställa ekonomiskt handlingsprogram för kommande 3-årsperiod, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Budgeten skall bestå av resultat-, balans- samt investeringsbudget. - Bolaget skall generera ett överskott* som motsvarar lägst 12 % av det egna kapitalet**. - Faktorer, som kan påverka överskott eller underskott under löpande verksamhetsår, skall fortlöpande delges Falkenbergs Stadshus AB:s styrelse. - Soliditeten skall uppgå till minst 30%. Nya texttillägg: - Bolaget ska särredovisa IT- och bredbandsverksamheten. IT- och bredbandsverksamheten (svartfiberverksamheten) exkluderas under perioden vidframräknande av överskottet enligt ovan. Inriktningen för verksamheten ska vara att nå god avkastningsnivå. 5 Samordning - Kommunkoncernsamarbete skall ske inom tillämpliga områden. - Verkställande direktör i bolaget skall deltaga i de chefskonferenser, som kommunens ledning kallar till. - Ordföranden i bolaget skall deltaga i kommunens ordförandeträffar. - Bolaget styrelse skall samråda med moderbolagets styrelse innan beslut fattas om, anställning, anställningens innehåll, eller entledigande av verkställande direktör. - VD skall årligen samråda med arbetsgivarutskottet beträffande lönesättning i bolaget.. - De policydokument, som gäller för Falkenbergs kommun skall tillämpas av bolaget. I det fallet en policy inte är tillämplig skall det rapporteras till moderbolaget. 6 Ärenden av principiell beskaffenhet Beslut av principiell beskaffenhet skall godkännas av Falkenbergs Stadshus AB.

6 Kommunfullmäktige skall beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas. Exempel på sådana beslut är - Ägardirektiv till dotterbolag - Förvärv eller försäljning av aktier i dotterbolag - Bildande av dotterbolag - Förvärv eller försäljning av fastighet - Större investeringar 7 Övrigt - Ägardirektiven kan förändras under mandatperioden. - Relevanta nyckeltal skall framläggas och redovisas i samband med deloch helårsredovisningarna. * Överskott=Resultat före bokslutsdispositioner./. latent skatt. Poster av engångskaraktär skall ej ingå i resultatet. ** Eget kapital=genomsnittet av ingående och utgående eget kapital + obeskattade reserver./.latent skatt. Kommunfullmäktige antog direktiven (dnr 2010-KS0142) att gälla fr om

7 FALKENBERGS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 4.1 Bolagsordning för Falkenberg Energi AB 1 Bolagets firma Bolagets firma är Falkenberg Energi AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län. 3 Föremålet med verksamheten Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, producera, inköpa, distribuera och försälja energi, samt äga, förlägga, nedgräva rör och erforderliga andläggningar avseende bredbandsfiber för bredbandsnät. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktier och andelar i energi- och bredbandsföretag. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder inom kommunen svara för energiförsörjningen och bredbandsutbyggnaden och därmed förenlig verksamhet. 5 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Aktiebelopp Antal aktier skall vara lägst och högst Styrelse Styrelsen skall bestå av sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma, som hålls året efter det val till

8 kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21 aktiebolagslagen, som hålls under det ijärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 9 Lekmannarevisor För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisor, skall kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun utse en eller flera lekmannarevisorer med en eller flera suppleanter. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och lekmanna revisorns granskningsrapport 7. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 9. Val av revisor och revisorssuppleant 10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Firmateckning Bolaget firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser. Gäller från ordinarie bolagsstämma 1999 Beslutad av Falkenbergs Stadshus AB:s styrelse fastställd av bolagsstämman Kommunfullmäktige har godkänt ändringar (dnr KS ) Bolagsstämman har fastställt ändringarna

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte.

KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte. Linde Stadshus AB Org nr 556814-5345 KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte. Dag: Den 18 juni 2015 Tid: Kl. 08.30 Plats: Leja, kommunhuset Styrelseledamöter

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar.

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar. m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 27(30) KOMMUNSTYRaSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 73 Dnr 219/11 Revidering av bolagsordningar I samband med årsstämmorna 2011 har följande förändringar har

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF)

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1079.112 Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer