Sociala företag i Sverige 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala företag i Sverige 2007"

Transkript

1 Sociala företag i Sverige 2007

2

3 Förord Arbetsmarknaden idag kännetecknas av en hög arbetstakt, höga kompetenskrav och snabb utveckling. Många får inte chansen att komma in på arbetsmarknaden och många riskerar att slås ut, trots att de både kan och vill arbeta. De sociala företagen är exempel på möjligheterna att skapa nya företag som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. De utvecklar affärsområden som ger nya arbetstillfällen, vidgar arbetsmarknaden och ökar arbetskraftsutbudet. De bidrar till tillväxt, genom sin affärsverksamhet men också genom att de minskar samhällets kostnader och därmed frigör resurser som kan användas i andra verksamheter. Trots ett ökande intresse är de sociala företagen ännu inte så många i Sverige. Men det finns mycket att lära om och av dem som har erfarenhet av start och drift av dessa företag. De ca 150 sociala företag som kortfattat presenteras i denna publikation vill gärna dela med sig av sina erfarenheter och bidra till att sprida kunskap och inspirera fler att starta nya företag. Självklart vill de också göra affärer. Dessa företag sysselsätter totalt cirka personer och är mycket olika i storlek och verksamhet. De minsta sysselsätter endast några få personer och omsätter kanske kr per år medan de största sysselsätter 100-talet personer med omsättningar på närmare 30 miljoner kronor per år. Exempel på affärsverksamheter som bedrivs i sociala företag är: transport, städning, friskvård, trädgårdsarbete, personalutveckling, servering, utbildning, hantverk i alla former, fastighetsskötsel, skogsarbete, hunddagis, fordonsverkstad, mattransporter, äventyrspedagogik, bageri, kontorsservice, konferensverksamhet, handelsträdgård, jordbruk, vaktmästartjänster, camping och fiskecentrum, data/kommunikation, tidningsförsäljning, B&B, återvinning, klottersanering m.m. Sune Halvarsson Tf generaldirektör Nutek Eva Arvidsson Ordförande NTG Socialt företagande

4 Sociala företag i Sverige 2007 De sociala företagen i denna lista är företag som startas och drivs för att skapa arbetstillfällen och erbjuda ett arbetsliv för dem som av olika anledningar inte kommer in på arbetsmarknaden. De är företag som säljer varor och tjänster inom en mängd olika områden; allt från små kaféer med hantverk till vandrarhem, fastighetsservice och produktion av specialdesignade möbler. Ett problem är att dessa företag lever ett ganska osynligt liv i vårt samhälle. I diskussioner om arbetslöshet, ökade sjukskrivningstal och alla dem som står utanför arbetsmarknaden och lever på passiva bidrag, lyfts inte dessa nytänkande initiativ fram. Det är ett socialt entreprenörskap som växer, inte bara här i Sverige, utan i de flesta länder i världen. Sociala företag i denna lista är företag som: har som ändamål att integrera personer som har svårigheter att få jobb på arbetsmarknaden huvudsakligen återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum Mer om arbetsintegrerande sociala företag kan du läsa på sidan 4.

5 Hur har listan tagits fram? År 2006 kontaktades alla kända sociala företag och många myndigheter och organisationer som har tipsat om ytterligare verksamheter som de känner till eller samverkar med. Information om varje företag har samlats in och sammanställts. Efter det har ett korrektur sänts tillbaks till företaget för godkännande och möjlighet att göra önskade ändringar. Samtliga verksamheter som finns representerade i listan har gett sitt godkännande till publicering. Uppgifterna är en form av färskvara, då utvecklingen inom området är snabb. Listan kommer därför hela tiden att uppdateras och kommer att vara tillgänglig på Vi har försökt att finkamma landet, men gör inte anspråk på att vi har nått alla verksamheter. Därför är vi mycket tacksamma för ytterligare tips till adressen nedan. En skattning som baserar sig på uppgifter från de sociala företagen på listan, visar att det är cirka personer som arbetar i dessa sociala företag idag. Vi räknar med att siffran år 2008 är betydligt högre. Denna version dateras till mars Förhoppningen är att den kommer att vara till glädje, för de sociala företagen själva, och för organisationer inom både den privata och offentliga sektorn som här kan hitta samarbetspartners och möjligheter till affärssamverkan. Samtidigt är listan viktig för att visa politiker, myndigheter och allmänhet på den stora omfattning och bredd som de sociala företagen har!

6 Sociala företag binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster Sociala företag i denna lista är företag som startas och drivs för att skapa arbetstillfällen och erbjuda ett arbetsliv för dem som av olika anledningar inte kommer in på arbetsmarknaden. Sociala företag, som huvudsakligen har andra syften, men som även erbjuder arbetstillfällen för personer som har svårigheter på arbetsmarknaden, finns inte med på denna lista. Målsättningen inom projektet NTG Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden är att komplettera denna lista med en ytterligare lista med andra intressanta verksamheter och företag som gränsar till, eller har potential att bli sociala företag. Avgränsningen till den privata och offentliga sektorn är inte glasklar. Den kommer aldrig att bli skarp, eftersom vi rör oss med verksamheter inom den sociala ekonomin 1 som skapar ett eget område mellan dessa två sektorer. De sociala företagen samarbetar med offentliga och privata verksamheter genom ett socialt entreprenörskap som utvecklar nya former hela tiden. Listan på sociala företag utgår från en bedömning utifrån följande kriterier: De driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum De sociala företagen driver affärsverksamhet som alla andra företag. De säljer varor och tjänster och har kunder på marknaden. Några är små och har en liten omsättning. Det kan vara verksamheter som börjar i liten skala, men där företaget successivt utökas utifrån deltagarnas behov och förutsättningar. Andra Definition: Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Källa: Regeringens arbetsgrupp för den sociala ekonomin, sep 1999.

7 sociala företag har en omsättning på många miljoner, med en omfattande affärsverksamhet. Många sociala företag säljer platser till försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller socialtjänsten för personer som behöver arbetsrehabilitering. I denna lista har vi inte med verksamheter som bedriver sysselsättning med rent terapeutiskt syfte och där ingen regelbunden försäljning på marknaden sker. Rent miljöterapeutiska verksamheter, där arbete ingår som en del av terapin ingår därför inte. Fristående från offentlig sektor Sociala företag drivs av kooperativ, föreningar, stiftelser och vissa aktiebolag. De är alltså juridiskt fristående, men samarbetar med den offentliga sektorn via försäljning av platser, andra upphandlade tjänster, eller genom verksamhet som berättigar till bidrag. I många fall är kommunen en viktig samarbetspartner. I listan finns det inte med företagande som ägs av kommuner i t ex en ekonomisk förening. Inte heller Samhalls affärsverksamhet räknas hit. I flera fall sitter offentliga tjänstemän med i de sociala företagens styrelser. Det gör de utifrån ett personligt intresse och inte som representant för myndigheten. Det är ofta ett strategisk val från det sociala företaget för att få del av den kompetens och det nätverk som dessa personer kan bidra med. Delaktighet för medarbetarna skapas genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt Delaktigheten i företaget är given i de sociala arbetskooperativen som ägs av sina medarbetare. Där är principen en medlem en röst, en del av de kooperativa principerna. I övriga sociala företag skall delaktigheten vara en del av det förhållningssätt som företaget vilar på i sitt syfte och i sin arbetsverksamhet. Delaktigheten är en viktig faktor i det sociala företaget för att skapa empowerment, rehabiliterande effekter och en viktig känsla av sammanhang. Det är inte alltid lätt att avgöra hur stor delaktigheten är hos dem som arbetar i verksamheterna. Man kan förutsätta att det varierar mycket, både inom, som mellan olika verksamheter. Listan innehåller sociala företag som betonar delaktighet och empowerment. Verksamheter utan något speciellt, uttalat syfte när det gäller delaktigheten för medarbetarna, finns inte med på denna lista. De har som ändamål att skapa ett arbetsliv för personer som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden I det sociala företaget kan den som behöver stöd och den som behöver komma igång i lagom takt efter sjukdom, få den arbetsmiljö som krävs för att kunna utveckla och bruka sin arbetskraft. De är också arbetsplatser för långtidsarbetslösa som behöver arbetsträna en tid för att komma igång. Många erbjuder utbildning och kompetens-

8 utveckling till dem som arbetar i verksamheten och fungerar som en språngbräda till nya utmaningar inom företaget, eller i andra företag eller verksamheter. Personer som har rättighet till daglig verksamhet enligt LSS kan genom ett socialt företag välja ett arbete som passar dem. Antingen genom att själva vara med och driva ett socialt arbetskooperativ, eller att erbjudas plats av något annat socialt företag. De sociala företagen kan erbjuda arbete för alla grupper som har svårigheter att få jobb på arbetsmarknaden. Det finns ingen avgränsning när det gäller människor, utan det handlar om att arbetsintegrationen ska vara ett av företagets huvudsakliga syften. Egenanställningsföretagen, där personer genom en uppdragsanställning utvecklar sin verksamhetsidé, finns inte med eftersom de vänder sig till alla människor, både dem som har arbete och dem som är arbetslösa. Som ett komplement till denna lista planerar NTG Socialt företagande en lista med sociala företag som har andra syften, t ex att erbjuda olika välfärdstjänster, men som därigenom också skapar arbete för personer som har svårigheter på arbetsmarknaden. De återinvesterar huvudsakligen sina vinster i egna eller liknande verksamheter Verksamheter som kooperativ, föreningar och stiftelser och som har allmännytta och medlemsnytta, inte vinstintresse som främsta drivkraft. tillhör den sociala ekonomin. 2 De sociala företagen i denna lista ska huvudsakligen återinvestera sina vinster i egna eller liknande verksamheter. Det innebär att bolag och arbetskooperativ som driver t ex rehabiliteringsverksamhet, inte delar ut vinsten till sina ägare, utan återinvesterar den finns med. Det är ett fåtal sociala företag som är aktiebolag och flertalet av dem ägs av ideella föreningar. Privata företag som inte har som syfte att återinvestera vinsten i företaget räknas inte in i de sociala företagen i denna lista. 2 Se ovanstående definition.

9 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt Blekinges län E.F. 12 Mats Carlsson Transporter,serviceuppdrag, städning m.m. 1 CooPartner N. Smedjeg Karlskrona E.F Dagverksamhet för Ronneby Kommuns pensionärer och sjuka som t.ex. har fått en stroke. Vi spelar spel, bakar, trycker dukar, måla träsaker och anordnar fester Åkervägen Kallinge 2 Träffpunkten Vidablick Dalarnas län E.F. 7 Annika Söderqvist Bildningsverksamhet, friskvård, secondhand, café, legoverksamhet, turism Byvägen Idre 3 Arbets- och utbildnings kooperativet Glimten E.F. 65 Anders Bjurström, VD Utbildning och Personalutveckling, utredning och Rehab samt ungdoms och utvecklingsprojekt Erlandsforsgatan 9 Box Borlänge 4 Arbetslinjen Klippan Gotlands län Utbildning och praktik AB Hassela Gotland Box Klintehamn Kerstin Siggelin Butik med inriktning kläder i lin och ull. Egen design ett bredare sortiment av allehanda varor Hassela Vävars Donnersgatan Klintehamn Café och bageri Kennet Cato Donnersgatan Klintehamn Café Bullboden Del av Hassela Träning och uppfödning av tjänstehundar Bockers Fröjel Klintehamn Bockers Tjänstehundar Del av Hassela I.F. 10 Mona Edström Catering, bakning, servering, inköp, städ, hantverk 6 Selenes systrar c/o Selenekollektivet Alva Prästgård Hemse I.F. 20 Leif Jakobsson: Ordförande Möbelrenovering, bakning, servettryck, trädgårdsarbete 7 Suderviljan Donnersgatan Klintehamn

10 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt I.F. 18 Conny Lautin Trädgårdsarbete, snickeri, enklare reparationer, hantverksprodukter, betongkrukor 8 Lövsta kooperativ Lövsta Landsbygdscentrum Romakloster Gävleborgs län E.F. 4 Elisabeth Kejerhag-Olsson Funktionshinderanpassade turistanläggningar. Handikappanpassade stugor Gränsland i Sandviken Säljansvägen Sandviken 9 Gränsland Ek.För. E.F. 17 Hans Lindstedt Landsbygdsutveckling, Verkstad: tillverkning utifrån beställarens önskemål, t.ex. stegar, staket m.m. 10 Sambolaget Sockenvägen Färila I.F. 6 Tobias Svedberg Gräsklippning, snöskottning, flytthjälp, enklare byggnationer etc. Centralgatan Iggesund 11 Samhälls service Iggesund I.F Ger kurser i bl.a. engelska, export av varor så som lingonsylt, hårdbröd 12 ViGör Klockarevägen Gnarp I.F. 4 Sinikka Lindevall Komplement till hemtjänsten gällande hemnära tjänster. Uppsökande verksamhet för ensamma på landsorten i kommunen. Ett bättre liv är möjligt med Guldkanten CD Ekmansväg Bergvik 13 Guldkanten, Sociala arbetskooperativet i Söderhamns kommun I.F. 9 Jan-Olov Karlsson Fält Loppis, hämtjobb, sortering, försäljning, utejobb, kök, städ och boende Stenbacksvägen Söderhamn 14 Stenbackens boende- och arbetskooperativ E.F. 8 Bertil Andersson Skogsvård, röjning, planering m.m. Service till forskare vid univeristet samt div. fastighetsservice så som gräsklippning, målning, mindre snickerier m.m Jädraåsvägen 21A Jädraås 15 Jädraås skog och mark Legoarbete, second handbutik I.F. 25 Ola Lindkvist 16 Riokompaniet Tällegatan 4B Ljusdal E.F. 10 Bosse Hed Café, försäljning av hantverk från olika delar av världen. Möbelrenovering, textiltryck. Utvecklingsarbete i Bolivia, start Unitis Bagargränd Ljusdal

11 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt E.F. 10 Anders Pettersson Yttre/inre fastighetsskötsel, snöröjning, parkarbete, trädbeskärning, anläggningsarbeten, snöröjning m.m. 18 Gavle service Utfjordsvägen 13D Gävle I.F. 3 Ann-Marie Nyzelius Hushållsnära tjänster i form av städhjälp, främst till pensionärer inkl. tid för omtanke, en stund för umgänge som kunden inte betalar för. Ledsagning, flyttstäd, lättare snickeriarbeten, kiosk samt kioskvagn på äldreboende 19 Hushålls fixarna Namsosplan Hudiksvall I.F. 25 Zuzana Sramek Sömnad, markvård och trädgård, hushållsnära tjänster, café, hantverk samt legoarbeten Furulundsvägen Hudiksvall 20 Kooperativet Kraftkällan I.F. 10 Karin Brandt Anki Djeerf Mattransporter och skolvaktmästeri till Hudiksvall kommun. Skrädderi. Hushållsnära tjänster samt Stugfixarna som utför gräsklippning, snöskottning, enklare snickeri- och måleriarbeten osv. 21 Kraterkraft Stationsgatan 6A Delsbo Hallands län E.F. 11 kungsbacka.se Annika Torlid Hunddagis, blomsterförsäljning och bakprodukter Klovsten Kungsbacka 22 Klovstens hunddagis Jämtlands län E.F. 2 Mikael Högberg Fordonsverkstad, tillverkning samt försäljning av snickeri, smide och glasföremål Norråker Norråker 23 Norråkers mekaniska E.F. 2 Karin Johansson Skogshantering, Café, enklare lunch, hembageri m.m. Lasarettsvägen Backe 24 Tusen konstnären Snickeri och legoarbeten E.F. 11 Leif Johansson 25 Skofore Storgatan 49b Strömsund Industriellt dagcenter, legotillverkning E.F. 9 Jan Nordstrand 26 Tallen Svedjegatan Bräcke

12 10 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt I.F. 20 Stefan Abrahamsson Cafeteria med bingo och musikcafé, loppis i samarbete med Lions, rumsuthyrning, konferensverksamhet, Daglig verksamhet: målning, snickeri, hantverk, vävning och försäljning 27 RSMH Fjällsjö Lasarettsvägen Backe Jönköpings län Mattransporter för kommunen I.F. 10 Lena Fransson Bangårdsgatan Vetlanda 28 Kooperativ Veteaxet Biltvätt, fönsterputsning, flyttstädning I.F. 8 Christer Fisk-Dahl Norra Storgatan 45A Gislaved 29 Kooperativ Fixarna I.F. 2 Johan Arvidsson Rehabiliteringsprogram. Hitta egna hälsostrategier och yrkesinriktning i grupp. Arbetsprövning med coachstöd 30 Origo Resurs Kaserngatan Eksjö I.F. 35 Silvia Nörbäck Elektronikverkstad, flytthjälp, föreningsservice, legoarbeten, monteringar, secondhand butik med kläder och möbler, tvättombud samt Pensionärshjälpen m.m. 31 Bruk för alla Bruket Fabriksgatan Habo Kalmar län Kronobergs län Städning samt bil- och cykelvård E.F. 14 Jan-Erik Oddbjörn 32 Vildrosen Södra Ringv. 39A Växjö I.F Bageri, servettryckeri, legoproduktion, snickeri, kontorsservice, hunddagis 33 Atrium Verkstadsgatan Växjö Barbro Holmgren-Lange Föreningens administrativa arbete, webutveckling, hemsidor, trycksakstillverkning, administrativa uppdrag från företag och föreningar Atriums Kansli Verkstadsgatan Växjö Elisabbeth Atienza Servettryckning, valfri text, bakning efter beställning, leveranser av våra produkter, monterings- och legoarbeten. Basen Vintervägen 6B Växjö

13 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt Bygggruppen Renovering, nybyggnation,underhåll Arild Edvardsen Hunddagis Heléne Stråth Fidos Dagis Älgvägen Växjö Eva Lönnborg, Jannis Vogiasinos Tavelinramningar samt snickeri så som hyllor, pallar, nyckelskåp och mycket mer Snicken Verkstadsgatan 12A Växjö Hunddagis Viveka Ericsson, Annika Flyboo Hundtorpet Teleborg London Växjö Norrbottens län E.F. 15 Nils Tiberg Ekoringen skapar arbete, hälsa och integration genom hållbara arbetsuppgifter. Hälsogården, jordbruk med handelsträdgård. Bageri och försäljning av gårdens och andra lokala producenters produkter. Landskapsvård. Utbildning Ekoringen Hälsogården Älvbrovägen Luleå E.F. 18 sunderby.fhsk.se Susanne Blomdahl Hundagis och småskalig hantverkstillverkning inom hundområdet Kronan Hus Luleå 35 Valfrid Luleå Hunddagis E.F. 8 sunderby.fhsk.se Gullbritt Svenn Café, kryddodling, handgjort papper, vaktmästartjänster Valborg Kråkbergsvägen S:a Sunderbyn E.F. 60 bryggan.org Thor Karlsson Service, café, bygg/ lego, transport, lokalvård, inre service, bilvård, Gläntan fritidsgård, Hunddagis, Handelsbod, Växthus, Nygården (missbruks boende) 37 Bryggan Noliagatan Piteå Sjuhärad E.F. 10 Anna Limred: ordförande Maria Andersson: handledare Arbetsträning och konsultuppdrag på t.ex. Industritextil JOB AB 38 Gryningen Björnbärsvägen Kinna E.F. 11 Birgitta Johansson Lunchrestaurang, café och catering, Kinnaborgsvägen 1 i Kinna 39 Ljuspunkten Box Kinna 11

14 12 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt Packnings- och monteringsuppdrag E.F. 4 Göran Ölveryd Bergsbovägen Örby 40 Kooperativet Arbetsglädjen AB 21 Thomas Fröberg Underhåll, skogsarbete, bygg riv och sanering samt lokalvård 41 Basta Väst AB Olofsholmsgatan Borås Besöksadress: Tubbekulla Fristad Skaraborgs län I.F. 170 brukforalla.se Silvia Nörbak Föreningsservice, Caféverksamhet, Ateljé, Snickeri, Miljöutställning, hunddagis, flytthjälp, servicegrupp, secondhand affärer och bussgodshantering m.m. 42 Bruk för alla Knutpunkten Bang Falköping Secondhand butik, prylar och möbler Bohaget Besöksadress: Torsgatan Falköping Bussgodshantering, kiosk Busstationen Besöksadress: Trädgårdsgatan Falköping Secondhand butik, kläder Butiken Besöksadress: Trädgårdsgatan Falköping Secondhand butik, kläder Om igen Besöksadress: Järnvägsgatan 29 vid Daleniúm Stenstorp Café Café Ranliden Besöksadress: Daléngatan Falköping Cafè Besöksadress: Hjelmarsrörsgatan Falköping Café Ållebergsgymnasiet Hunddagis Tassen Besöksadress: Bangatan Falköping

15 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt Hushållsnära tjänster, café E.F. 5 Liliana Semic c/o Liliana Semic Barkvägen Skövde 43 Kulturalla i Södra Ryd E.F. 15 Peter Holst Restaurang på Lärkfalken, Servicelag som utför hushållsnära tjänster, second-handbutiken Återvändan, Resecaféet och Syateljé Box Grästorp 44 Kooperativet Lärkan Skåne län E.F. 2 Anna-Maria Leimar/ordf Del av Kompetens- och Utvecklingscentrum/Branschforum för turismnäringen (Access Sweden). Tillgänglighetsinventeringar, tillgänglighetsinformation, marknadsföring av turistanläggningar, rådgivning för ökad tillgänglighet. Utbildningar i bemötande och tillgänglighet i turismnäringen 45 Turism för alla Box Helsingborg E.F. 80 Jennie Järvå Produktion och försäljning av tidning för hemlösa 46 Aluma Göran Olsgatan Malmö AB 98 Jan-Olof Persson Rehabiliteringsföretag med verksamhet inom bemanning Industrigatan Hässleholm 47 Arbetskraft Syd AB Försäljning av sportfiskerelaterade produkter FiskaOnLine.se Industrigatan Hässleholm AB 60 Bo Bergkvist Legoarbete, kontraktspackning av produkter, personaluthyrning 48 Skånejobb V:a Hindbyvägen Malmö E.F. 35 Anita Axelsson Lagerhållning åt företag, maskinbrodyr, underleverantörsarbete innefattande montering, packning och prismärkning samt budbilsverksamhet 49 Medvind Brobyvägen Östra Göinge 13

16 14 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt E.F. 70 Marita Andersson Sysselsättning, rehabilitering samt arbetsträning uifrån lösningsfokuserat förhållningssätt. Café/kök, klädsömnad, tapetserarverkstad, snickeri, målning, cykelreparation, trädgårdsarbete, transport, second hand, lantgård, elektronik, böcker, kultur och loppmarknad Grustagsgatan Helsingborg 50 Kooperativ FRAMTID E.F. 6 Gunvald Karlsson 51 BUS Sibbhult Fastighetsskötsel, trädgårdsarbete, vaktmästartjänster Stockholms län/roslagen E.F. 29 Bosse Nilsson Arbetsrehabilitering, secondhand, datautbildning och fixarservice Bryggarvägen 8 2tr Ekerö 52 Ekerö Data och Hem service, EDH E.F. 16 Kjell Berglind Odling inomhus, tillverkning av bivaxljus,trädgårds och slyarbete Arbetscentrum Sjödalsvägen Huddinge 53 Huddinge Agro & Service I.F. 20 Sonia Norberg Harriette Tillberg Elggren tiohundra.se Cykelverkstad, servettryckeri, papperstillverkning 54 Hamn Kompaniet Hamnplan Norrtälje E.F. 13 industrihuset.nu Magnus Schubert Kontorsuppgifter och markskötsel så som snöskottning, gräsklippning, vårstädning vid badstränder. Daglig verksamhet för personer med insats enligt LSS Stockholmsv Rimbo 55 Personal- och brukar kooperativet Industrihuset i Roslagen E.F. 4 Bridget Vedberg Kooperativt Café i Kommunhuset där anställda, besökare och politiker kan äta lättare luncher, dricka kaffe och beställa fika till sammanträden osv. Kommuncaféet Estunavägen Norrtälje 56 Kommun cafét i Norrtälje I.F. 30 helamanniskan.se helamanniskan.se Secondhandbutiker, kafé och städservice Borgmästarg. 5b Sala 57 Hela människan, Sala Heby Borgmästar. 5b Secondhand. Hemkörningsservice till pensionärer Hela människan, Sala

17 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt Storgatan secondhandbutiker, kafé och städservice Hela människan, Heby Brogatan Secondhandbutik med möblar och prylar Hela människan, Heby E.F. 22 Håkan Uhlin Renovering, målning, ombyggnation, trädgårdstjänster, Café, Hunddagis Hantverkareg Norrtälje 58 Service och Samverkan I.F. 20 Annika Wiklund Café, second hand, måleri, transport samt lokaluthyrning 59 Rainbow-Sweden Box Stockholm I.F Tillverkning och försäljning av hantverksprodukter, catering och Café. (Delägare i Kungshamrav Solna 60 Föreningen Glöden I.F. 24 Ewa Astbrink Barbro Magro Bageri, Data-kontor (utskrifter, kopiering, utskick m.m.), Textil-Vävning (sömnad, screentryck m.m.) Blackebergsbacken Bromma 61 Handkraft Socialt arbets kooperativ I.F. 20 Ninna Hultgren-Borg Konstnärligt skapande: Tavlor, skulpturer m.m. 62 Kooperativ Inuti Primusgatan Stockholm I.F. 70 Ulla Elfving Ekström Kontor & distribution utför: utskick, bokföring, konferensadministration, fakturering, registerhållning m.m. Textilverksamhet som producerar stickade mössor och halsdukar. Rättvisecafét Mer Smak som är belägen i Kungsholmens bibliotek. Utbildning inom data, kärnämnen m.m. (studiecirklar och komvuxkurser) 63 Steg för Steg S:t Eriksgatan Stockholm Förpacknings- och monteringsarbete I.F. 22 Tommy Olsson Brännarevägen Södertälje 64 Kooperativet Briggen Textilt arbete, förpackning, transport I.F. 22 Eric Strömberg 65 Klippan Viksängsvägen Södertälje I.F. 14 kooperativetkos.com Anna-Karin Olsson Tillverkning och försäljning av glasföremål av återvunnet glas. Kopieringsarbeten, legoarbete, Café, konferenslokalsuthyrning Norrtullsgatan 12K Stockholm 66 Kooperativet KOS 15

18 16 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt I.F. 12 Jan Holmberg Möbelrenovering, sömnad, elektriska arbeten samt verktygssliperi. Fågelholkstillverkning. Grönsaksodling. Slåtterängs skötsel åt kommunen. Verksamheten drivs utan anställda handledare 67 Optimalen Centralvägen Upplands Väsby I.F Alec Carlberg 68 Basta Arbets kooperativ Betonggjuteri, möbelrenovering I.F. 3 Johnny Eriksson 69 Recreo Industrivägen Tyresö 80 Johannes Geiger Nykvarn Missbruksrehabilitering genom arbete. Utvecklingscenter, städteknik, snickeri, byggteknik, klottersanering, hästuppfödning, parkskötsel hundpensionat samt lantbruk. Yrkesutbildning, EUprojekt Stiftel Tillverkning, blockflöjter, snickeri, legotillverkning, förpackningsavdelning Prästgårdsvägen Järna 70 Telleby Verkstäder I.F Erik Lindberg: Ordförande, Hans Danielson: För. konsult, Spånga Blåband har fyra verksamhetsgrenar 1. Arbetsmarknadsverksamhet 2. Barn och ungdomsverksamhet 3. Föreningsverksamhet 4. Flyktingverksamhet och arbetar med kurser, praktik och arbetsträning 71 Spånga Blåband Skogängsvägen Spånga Erik Lindberg Arbetsmarknadsverksamhet, kurser, praktik, arbetsträning, kurser samarbete med Erikshjälpen Second hand Skogängsvägen Spånga Spånga Blåband skola för arbete Laine Johansson Hunddagis med arbetsträning och coachning Lycktstolpen Björksätravägen Skärholmen Jourjiet Kiryakos Café, catering, lunchrestaurang och konferens, arbetsträning och coachning mot arbetsslivet Blecktornsgränd Stockholm Café Söderhöjd samarbete med Söderhöjdskyrkan Arbetsmarknadsverksamhet med kurser, praktik och coachning mot arbetslivet, även arbetsförmågebedömningar Skärholmsgången Skärholmen Skapa Goda Cirklar i Skärholmen samarbete med Tollare folkhögskola

19 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt Arbetsmarknadsprojekt. Innehåll: Studier, coachning mot arbetslivet, hjälp och rådgivning för dem som vill starta eget företag. SFI (svenska för invandrare) i samarbete med Tollare folkhögskola Edövägen Saltsjö-Boo Aktiv i Nacka med SFI E.F. 26 Håkan Fanger Säljer platser för daglig verksamhet samt arbetsträning Alsnögatan Stockholm 72 Kooperativ Danviksport I.F. 28 Lotta Johansson Vaktmästmästeri, allti i allo, återvinningsverksamhet med secondhand butik, utveckling av entreprenörskap Gustavsbergsv 2 Kullen Gustavsberg 73 Värmdö Förenings råd, Dona I.F Opinionsbildning, information och kamratstödjande verksamhet. Arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och drogmissbruk. Integrationsarbete för demokrati och delaktighet 74 Verdandi Slakthusgatan Johanneshov I.F. 4 Ulrika won Schoultz Skogsvård, hästskötsel, trädgårdsarbete, trähantverk 75 Guld gruvan Skattgränd Järna I.F Boende med särskild service samt daglig verksamhet enligt LSS. Väveri, snickeri, hantverksbutik där produkterna säljs 76 Solåkra byn Solåkrabyn Järna I.F. 200 Jenny Lindroth Tidningsförsäljning, steg 1 arbeten så som städning, kuvertering osv. 77 Situation Sthlm Box Stockholm I.F Christer Karlsson Förbundsordförande Föreläsningar, informationsspridning i samhället i stort. Kurser & utbildningar, ungdomverksamhet, stödverksamhet, Arbetspool, Projektverksamhet m.m. RIKSKRIS Tjärhovsgatan Stockholm 78 KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället 17

20 18 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt I.F. 86 Cecilia Svahnalam Utbildning inom svenska språket, data, samhällsvetenskap, textiltryck, sömnad. Individuell handledning för att motivera och engagera till egen försörjning. Information och vägledning inom studier och arbetsliv Tenstagången Spånga 79 Livstycket Kunskap & DesignCenter I.F. 15 Anders Gustavsson Renoverar och hyr ut eller säljer datorer 80 IT-kretsen Kungshamravägen Solna E.F. 90 Rebekka Dominique Arbetsförberedande, kontaktnätsbyggande, motivationsarbete. Samhällsinformation anpassad och riktad till olika etniska grupper samt arbetsmarknadsinriktat arbete för ungdomar 81 Xpandia Vision Box Spånga Södermanlands län E.F. 8 Anki Nyzell Hunddagis samt viss kursverksamhet och andra hundaktiviteter. Arbetsträning och rehabilitering integrerat med hunddagisverksamheten Skjulstagatan 3, hus Eskilstuna 82 Hundkojan hunddagis E.F. 20 Leif Axelsson Ombyggnationer för handikappsanpassning, montering, packning, snickeri m.m. Hejargatan Eskilstuna 83 Rekond verkstaden I.F. 12 Tom Johansson Internt café. Sidenmålning, papperstillverkning av returpapper som sedan görs till kort. Utbildning (studiecirklar) 84 Silvermånen LillaStrömsgatan Nyköping Uppsala län Secondhand, Café I.F. 16 Ingemar Wernegren, Eva Nelin, Ulf Sjölund 85 Capella Dackabergsg Uppsala Värmlands län E.F. 9 Daniel Hedström Bed and Breakfast, Café på sommaren, städ- och flyttuppdrag, bageri, konferenser 86 SolaKoop Sandbäcksgatan Karlstad E.F. 25 Lena Merayo Reparation och försäljning av cyklar, paketering, vävning av trasmattor, caféverksamhet med hembakat samt loppis 87 Brillianten Drottninggatan 41B Karlstad