Sociala företag i Sverige 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala företag i Sverige 2007"

Transkript

1 Sociala företag i Sverige 2007

2

3 Förord Arbetsmarknaden idag kännetecknas av en hög arbetstakt, höga kompetenskrav och snabb utveckling. Många får inte chansen att komma in på arbetsmarknaden och många riskerar att slås ut, trots att de både kan och vill arbeta. De sociala företagen är exempel på möjligheterna att skapa nya företag som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. De utvecklar affärsområden som ger nya arbetstillfällen, vidgar arbetsmarknaden och ökar arbetskraftsutbudet. De bidrar till tillväxt, genom sin affärsverksamhet men också genom att de minskar samhällets kostnader och därmed frigör resurser som kan användas i andra verksamheter. Trots ett ökande intresse är de sociala företagen ännu inte så många i Sverige. Men det finns mycket att lära om och av dem som har erfarenhet av start och drift av dessa företag. De ca 150 sociala företag som kortfattat presenteras i denna publikation vill gärna dela med sig av sina erfarenheter och bidra till att sprida kunskap och inspirera fler att starta nya företag. Självklart vill de också göra affärer. Dessa företag sysselsätter totalt cirka personer och är mycket olika i storlek och verksamhet. De minsta sysselsätter endast några få personer och omsätter kanske kr per år medan de största sysselsätter 100-talet personer med omsättningar på närmare 30 miljoner kronor per år. Exempel på affärsverksamheter som bedrivs i sociala företag är: transport, städning, friskvård, trädgårdsarbete, personalutveckling, servering, utbildning, hantverk i alla former, fastighetsskötsel, skogsarbete, hunddagis, fordonsverkstad, mattransporter, äventyrspedagogik, bageri, kontorsservice, konferensverksamhet, handelsträdgård, jordbruk, vaktmästartjänster, camping och fiskecentrum, data/kommunikation, tidningsförsäljning, B&B, återvinning, klottersanering m.m. Sune Halvarsson Tf generaldirektör Nutek Eva Arvidsson Ordförande NTG Socialt företagande

4 Sociala företag i Sverige 2007 De sociala företagen i denna lista är företag som startas och drivs för att skapa arbetstillfällen och erbjuda ett arbetsliv för dem som av olika anledningar inte kommer in på arbetsmarknaden. De är företag som säljer varor och tjänster inom en mängd olika områden; allt från små kaféer med hantverk till vandrarhem, fastighetsservice och produktion av specialdesignade möbler. Ett problem är att dessa företag lever ett ganska osynligt liv i vårt samhälle. I diskussioner om arbetslöshet, ökade sjukskrivningstal och alla dem som står utanför arbetsmarknaden och lever på passiva bidrag, lyfts inte dessa nytänkande initiativ fram. Det är ett socialt entreprenörskap som växer, inte bara här i Sverige, utan i de flesta länder i världen. Sociala företag i denna lista är företag som: har som ändamål att integrera personer som har svårigheter att få jobb på arbetsmarknaden huvudsakligen återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum Mer om arbetsintegrerande sociala företag kan du läsa på sidan 4.

5 Hur har listan tagits fram? År 2006 kontaktades alla kända sociala företag och många myndigheter och organisationer som har tipsat om ytterligare verksamheter som de känner till eller samverkar med. Information om varje företag har samlats in och sammanställts. Efter det har ett korrektur sänts tillbaks till företaget för godkännande och möjlighet att göra önskade ändringar. Samtliga verksamheter som finns representerade i listan har gett sitt godkännande till publicering. Uppgifterna är en form av färskvara, då utvecklingen inom området är snabb. Listan kommer därför hela tiden att uppdateras och kommer att vara tillgänglig på Vi har försökt att finkamma landet, men gör inte anspråk på att vi har nått alla verksamheter. Därför är vi mycket tacksamma för ytterligare tips till adressen nedan. En skattning som baserar sig på uppgifter från de sociala företagen på listan, visar att det är cirka personer som arbetar i dessa sociala företag idag. Vi räknar med att siffran år 2008 är betydligt högre. Denna version dateras till mars Förhoppningen är att den kommer att vara till glädje, för de sociala företagen själva, och för organisationer inom både den privata och offentliga sektorn som här kan hitta samarbetspartners och möjligheter till affärssamverkan. Samtidigt är listan viktig för att visa politiker, myndigheter och allmänhet på den stora omfattning och bredd som de sociala företagen har!

6 Sociala företag binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster Sociala företag i denna lista är företag som startas och drivs för att skapa arbetstillfällen och erbjuda ett arbetsliv för dem som av olika anledningar inte kommer in på arbetsmarknaden. Sociala företag, som huvudsakligen har andra syften, men som även erbjuder arbetstillfällen för personer som har svårigheter på arbetsmarknaden, finns inte med på denna lista. Målsättningen inom projektet NTG Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden är att komplettera denna lista med en ytterligare lista med andra intressanta verksamheter och företag som gränsar till, eller har potential att bli sociala företag. Avgränsningen till den privata och offentliga sektorn är inte glasklar. Den kommer aldrig att bli skarp, eftersom vi rör oss med verksamheter inom den sociala ekonomin 1 som skapar ett eget område mellan dessa två sektorer. De sociala företagen samarbetar med offentliga och privata verksamheter genom ett socialt entreprenörskap som utvecklar nya former hela tiden. Listan på sociala företag utgår från en bedömning utifrån följande kriterier: De driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum De sociala företagen driver affärsverksamhet som alla andra företag. De säljer varor och tjänster och har kunder på marknaden. Några är små och har en liten omsättning. Det kan vara verksamheter som börjar i liten skala, men där företaget successivt utökas utifrån deltagarnas behov och förutsättningar. Andra Definition: Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Källa: Regeringens arbetsgrupp för den sociala ekonomin, sep 1999.

7 sociala företag har en omsättning på många miljoner, med en omfattande affärsverksamhet. Många sociala företag säljer platser till försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller socialtjänsten för personer som behöver arbetsrehabilitering. I denna lista har vi inte med verksamheter som bedriver sysselsättning med rent terapeutiskt syfte och där ingen regelbunden försäljning på marknaden sker. Rent miljöterapeutiska verksamheter, där arbete ingår som en del av terapin ingår därför inte. Fristående från offentlig sektor Sociala företag drivs av kooperativ, föreningar, stiftelser och vissa aktiebolag. De är alltså juridiskt fristående, men samarbetar med den offentliga sektorn via försäljning av platser, andra upphandlade tjänster, eller genom verksamhet som berättigar till bidrag. I många fall är kommunen en viktig samarbetspartner. I listan finns det inte med företagande som ägs av kommuner i t ex en ekonomisk förening. Inte heller Samhalls affärsverksamhet räknas hit. I flera fall sitter offentliga tjänstemän med i de sociala företagens styrelser. Det gör de utifrån ett personligt intresse och inte som representant för myndigheten. Det är ofta ett strategisk val från det sociala företaget för att få del av den kompetens och det nätverk som dessa personer kan bidra med. Delaktighet för medarbetarna skapas genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt Delaktigheten i företaget är given i de sociala arbetskooperativen som ägs av sina medarbetare. Där är principen en medlem en röst, en del av de kooperativa principerna. I övriga sociala företag skall delaktigheten vara en del av det förhållningssätt som företaget vilar på i sitt syfte och i sin arbetsverksamhet. Delaktigheten är en viktig faktor i det sociala företaget för att skapa empowerment, rehabiliterande effekter och en viktig känsla av sammanhang. Det är inte alltid lätt att avgöra hur stor delaktigheten är hos dem som arbetar i verksamheterna. Man kan förutsätta att det varierar mycket, både inom, som mellan olika verksamheter. Listan innehåller sociala företag som betonar delaktighet och empowerment. Verksamheter utan något speciellt, uttalat syfte när det gäller delaktigheten för medarbetarna, finns inte med på denna lista. De har som ändamål att skapa ett arbetsliv för personer som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden I det sociala företaget kan den som behöver stöd och den som behöver komma igång i lagom takt efter sjukdom, få den arbetsmiljö som krävs för att kunna utveckla och bruka sin arbetskraft. De är också arbetsplatser för långtidsarbetslösa som behöver arbetsträna en tid för att komma igång. Många erbjuder utbildning och kompetens-

8 utveckling till dem som arbetar i verksamheten och fungerar som en språngbräda till nya utmaningar inom företaget, eller i andra företag eller verksamheter. Personer som har rättighet till daglig verksamhet enligt LSS kan genom ett socialt företag välja ett arbete som passar dem. Antingen genom att själva vara med och driva ett socialt arbetskooperativ, eller att erbjudas plats av något annat socialt företag. De sociala företagen kan erbjuda arbete för alla grupper som har svårigheter att få jobb på arbetsmarknaden. Det finns ingen avgränsning när det gäller människor, utan det handlar om att arbetsintegrationen ska vara ett av företagets huvudsakliga syften. Egenanställningsföretagen, där personer genom en uppdragsanställning utvecklar sin verksamhetsidé, finns inte med eftersom de vänder sig till alla människor, både dem som har arbete och dem som är arbetslösa. Som ett komplement till denna lista planerar NTG Socialt företagande en lista med sociala företag som har andra syften, t ex att erbjuda olika välfärdstjänster, men som därigenom också skapar arbete för personer som har svårigheter på arbetsmarknaden. De återinvesterar huvudsakligen sina vinster i egna eller liknande verksamheter Verksamheter som kooperativ, föreningar och stiftelser och som har allmännytta och medlemsnytta, inte vinstintresse som främsta drivkraft. tillhör den sociala ekonomin. 2 De sociala företagen i denna lista ska huvudsakligen återinvestera sina vinster i egna eller liknande verksamheter. Det innebär att bolag och arbetskooperativ som driver t ex rehabiliteringsverksamhet, inte delar ut vinsten till sina ägare, utan återinvesterar den finns med. Det är ett fåtal sociala företag som är aktiebolag och flertalet av dem ägs av ideella föreningar. Privata företag som inte har som syfte att återinvestera vinsten i företaget räknas inte in i de sociala företagen i denna lista. 2 Se ovanstående definition.

9 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt Blekinges län E.F. 12 Mats Carlsson Transporter,serviceuppdrag, städning m.m. 1 CooPartner N. Smedjeg Karlskrona E.F Dagverksamhet för Ronneby Kommuns pensionärer och sjuka som t.ex. har fått en stroke. Vi spelar spel, bakar, trycker dukar, måla träsaker och anordnar fester Åkervägen Kallinge 2 Träffpunkten Vidablick Dalarnas län E.F. 7 Annika Söderqvist Bildningsverksamhet, friskvård, secondhand, café, legoverksamhet, turism Byvägen Idre 3 Arbets- och utbildnings kooperativet Glimten E.F. 65 Anders Bjurström, VD Utbildning och Personalutveckling, utredning och Rehab samt ungdoms och utvecklingsprojekt Erlandsforsgatan 9 Box Borlänge 4 Arbetslinjen Klippan Gotlands län Utbildning och praktik AB Hassela Gotland Box Klintehamn Kerstin Siggelin Butik med inriktning kläder i lin och ull. Egen design ett bredare sortiment av allehanda varor Hassela Vävars Donnersgatan Klintehamn Café och bageri Kennet Cato Donnersgatan Klintehamn Café Bullboden Del av Hassela Träning och uppfödning av tjänstehundar Bockers Fröjel Klintehamn Bockers Tjänstehundar Del av Hassela I.F. 10 Mona Edström Catering, bakning, servering, inköp, städ, hantverk 6 Selenes systrar c/o Selenekollektivet Alva Prästgård Hemse I.F. 20 Leif Jakobsson: Ordförande Möbelrenovering, bakning, servettryck, trädgårdsarbete 7 Suderviljan Donnersgatan Klintehamn

10 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt I.F. 18 Conny Lautin Trädgårdsarbete, snickeri, enklare reparationer, hantverksprodukter, betongkrukor 8 Lövsta kooperativ Lövsta Landsbygdscentrum Romakloster Gävleborgs län E.F. 4 Elisabeth Kejerhag-Olsson Funktionshinderanpassade turistanläggningar. Handikappanpassade stugor Gränsland i Sandviken Säljansvägen Sandviken 9 Gränsland Ek.För. E.F. 17 Hans Lindstedt Landsbygdsutveckling, Verkstad: tillverkning utifrån beställarens önskemål, t.ex. stegar, staket m.m. 10 Sambolaget Sockenvägen Färila I.F. 6 Tobias Svedberg Gräsklippning, snöskottning, flytthjälp, enklare byggnationer etc. Centralgatan Iggesund 11 Samhälls service Iggesund I.F Ger kurser i bl.a. engelska, export av varor så som lingonsylt, hårdbröd 12 ViGör Klockarevägen Gnarp I.F. 4 Sinikka Lindevall Komplement till hemtjänsten gällande hemnära tjänster. Uppsökande verksamhet för ensamma på landsorten i kommunen. Ett bättre liv är möjligt med Guldkanten CD Ekmansväg Bergvik 13 Guldkanten, Sociala arbetskooperativet i Söderhamns kommun I.F. 9 Jan-Olov Karlsson Fält Loppis, hämtjobb, sortering, försäljning, utejobb, kök, städ och boende Stenbacksvägen Söderhamn 14 Stenbackens boende- och arbetskooperativ E.F. 8 Bertil Andersson Skogsvård, röjning, planering m.m. Service till forskare vid univeristet samt div. fastighetsservice så som gräsklippning, målning, mindre snickerier m.m Jädraåsvägen 21A Jädraås 15 Jädraås skog och mark Legoarbete, second handbutik I.F. 25 Ola Lindkvist 16 Riokompaniet Tällegatan 4B Ljusdal E.F. 10 Bosse Hed Café, försäljning av hantverk från olika delar av världen. Möbelrenovering, textiltryck. Utvecklingsarbete i Bolivia, start Unitis Bagargränd Ljusdal

11 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt E.F. 10 Anders Pettersson Yttre/inre fastighetsskötsel, snöröjning, parkarbete, trädbeskärning, anläggningsarbeten, snöröjning m.m. 18 Gavle service Utfjordsvägen 13D Gävle I.F. 3 Ann-Marie Nyzelius Hushållsnära tjänster i form av städhjälp, främst till pensionärer inkl. tid för omtanke, en stund för umgänge som kunden inte betalar för. Ledsagning, flyttstäd, lättare snickeriarbeten, kiosk samt kioskvagn på äldreboende 19 Hushålls fixarna Namsosplan Hudiksvall I.F. 25 Zuzana Sramek Sömnad, markvård och trädgård, hushållsnära tjänster, café, hantverk samt legoarbeten Furulundsvägen Hudiksvall 20 Kooperativet Kraftkällan I.F. 10 Karin Brandt Anki Djeerf Mattransporter och skolvaktmästeri till Hudiksvall kommun. Skrädderi. Hushållsnära tjänster samt Stugfixarna som utför gräsklippning, snöskottning, enklare snickeri- och måleriarbeten osv. 21 Kraterkraft Stationsgatan 6A Delsbo Hallands län E.F. 11 kungsbacka.se Annika Torlid Hunddagis, blomsterförsäljning och bakprodukter Klovsten Kungsbacka 22 Klovstens hunddagis Jämtlands län E.F. 2 Mikael Högberg Fordonsverkstad, tillverkning samt försäljning av snickeri, smide och glasföremål Norråker Norråker 23 Norråkers mekaniska E.F. 2 Karin Johansson Skogshantering, Café, enklare lunch, hembageri m.m. Lasarettsvägen Backe 24 Tusen konstnären Snickeri och legoarbeten E.F. 11 Leif Johansson 25 Skofore Storgatan 49b Strömsund Industriellt dagcenter, legotillverkning E.F. 9 Jan Nordstrand 26 Tallen Svedjegatan Bräcke

12 10 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt I.F. 20 Stefan Abrahamsson Cafeteria med bingo och musikcafé, loppis i samarbete med Lions, rumsuthyrning, konferensverksamhet, Daglig verksamhet: målning, snickeri, hantverk, vävning och försäljning 27 RSMH Fjällsjö Lasarettsvägen Backe Jönköpings län Mattransporter för kommunen I.F. 10 Lena Fransson Bangårdsgatan Vetlanda 28 Kooperativ Veteaxet Biltvätt, fönsterputsning, flyttstädning I.F. 8 Christer Fisk-Dahl Norra Storgatan 45A Gislaved 29 Kooperativ Fixarna I.F. 2 Johan Arvidsson Rehabiliteringsprogram. Hitta egna hälsostrategier och yrkesinriktning i grupp. Arbetsprövning med coachstöd 30 Origo Resurs Kaserngatan Eksjö I.F. 35 Silvia Nörbäck Elektronikverkstad, flytthjälp, föreningsservice, legoarbeten, monteringar, secondhand butik med kläder och möbler, tvättombud samt Pensionärshjälpen m.m. 31 Bruk för alla Bruket Fabriksgatan Habo Kalmar län Kronobergs län Städning samt bil- och cykelvård E.F. 14 Jan-Erik Oddbjörn 32 Vildrosen Södra Ringv. 39A Växjö I.F Bageri, servettryckeri, legoproduktion, snickeri, kontorsservice, hunddagis 33 Atrium Verkstadsgatan Växjö Barbro Holmgren-Lange Föreningens administrativa arbete, webutveckling, hemsidor, trycksakstillverkning, administrativa uppdrag från företag och föreningar Atriums Kansli Verkstadsgatan Växjö Elisabbeth Atienza Servettryckning, valfri text, bakning efter beställning, leveranser av våra produkter, monterings- och legoarbeten. Basen Vintervägen 6B Växjö

13 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt Bygggruppen Renovering, nybyggnation,underhåll Arild Edvardsen Hunddagis Heléne Stråth Fidos Dagis Älgvägen Växjö Eva Lönnborg, Jannis Vogiasinos Tavelinramningar samt snickeri så som hyllor, pallar, nyckelskåp och mycket mer Snicken Verkstadsgatan 12A Växjö Hunddagis Viveka Ericsson, Annika Flyboo Hundtorpet Teleborg London Växjö Norrbottens län E.F. 15 Nils Tiberg Ekoringen skapar arbete, hälsa och integration genom hållbara arbetsuppgifter. Hälsogården, jordbruk med handelsträdgård. Bageri och försäljning av gårdens och andra lokala producenters produkter. Landskapsvård. Utbildning Ekoringen Hälsogården Älvbrovägen Luleå E.F. 18 sunderby.fhsk.se Susanne Blomdahl Hundagis och småskalig hantverkstillverkning inom hundområdet Kronan Hus Luleå 35 Valfrid Luleå Hunddagis E.F. 8 sunderby.fhsk.se Gullbritt Svenn Café, kryddodling, handgjort papper, vaktmästartjänster Valborg Kråkbergsvägen S:a Sunderbyn E.F. 60 bryggan.org Thor Karlsson Service, café, bygg/ lego, transport, lokalvård, inre service, bilvård, Gläntan fritidsgård, Hunddagis, Handelsbod, Växthus, Nygården (missbruks boende) 37 Bryggan Noliagatan Piteå Sjuhärad E.F. 10 Anna Limred: ordförande Maria Andersson: handledare Arbetsträning och konsultuppdrag på t.ex. Industritextil JOB AB 38 Gryningen Björnbärsvägen Kinna E.F. 11 Birgitta Johansson Lunchrestaurang, café och catering, Kinnaborgsvägen 1 i Kinna 39 Ljuspunkten Box Kinna 11

14 12 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt Packnings- och monteringsuppdrag E.F. 4 Göran Ölveryd Bergsbovägen Örby 40 Kooperativet Arbetsglädjen AB 21 Thomas Fröberg Underhåll, skogsarbete, bygg riv och sanering samt lokalvård 41 Basta Väst AB Olofsholmsgatan Borås Besöksadress: Tubbekulla Fristad Skaraborgs län I.F. 170 brukforalla.se Silvia Nörbak Föreningsservice, Caféverksamhet, Ateljé, Snickeri, Miljöutställning, hunddagis, flytthjälp, servicegrupp, secondhand affärer och bussgodshantering m.m. 42 Bruk för alla Knutpunkten Bang Falköping Secondhand butik, prylar och möbler Bohaget Besöksadress: Torsgatan Falköping Bussgodshantering, kiosk Busstationen Besöksadress: Trädgårdsgatan Falköping Secondhand butik, kläder Butiken Besöksadress: Trädgårdsgatan Falköping Secondhand butik, kläder Om igen Besöksadress: Järnvägsgatan 29 vid Daleniúm Stenstorp Café Café Ranliden Besöksadress: Daléngatan Falköping Cafè Besöksadress: Hjelmarsrörsgatan Falköping Café Ållebergsgymnasiet Hunddagis Tassen Besöksadress: Bangatan Falköping

15 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt Hushållsnära tjänster, café E.F. 5 Liliana Semic c/o Liliana Semic Barkvägen Skövde 43 Kulturalla i Södra Ryd E.F. 15 Peter Holst Restaurang på Lärkfalken, Servicelag som utför hushållsnära tjänster, second-handbutiken Återvändan, Resecaféet och Syateljé Box Grästorp 44 Kooperativet Lärkan Skåne län E.F. 2 Anna-Maria Leimar/ordf Del av Kompetens- och Utvecklingscentrum/Branschforum för turismnäringen (Access Sweden). Tillgänglighetsinventeringar, tillgänglighetsinformation, marknadsföring av turistanläggningar, rådgivning för ökad tillgänglighet. Utbildningar i bemötande och tillgänglighet i turismnäringen 45 Turism för alla Box Helsingborg E.F. 80 Jennie Järvå Produktion och försäljning av tidning för hemlösa 46 Aluma Göran Olsgatan Malmö AB 98 Jan-Olof Persson Rehabiliteringsföretag med verksamhet inom bemanning Industrigatan Hässleholm 47 Arbetskraft Syd AB Försäljning av sportfiskerelaterade produkter FiskaOnLine.se Industrigatan Hässleholm AB 60 Bo Bergkvist Legoarbete, kontraktspackning av produkter, personaluthyrning 48 Skånejobb V:a Hindbyvägen Malmö E.F. 35 Anita Axelsson Lagerhållning åt företag, maskinbrodyr, underleverantörsarbete innefattande montering, packning och prismärkning samt budbilsverksamhet 49 Medvind Brobyvägen Östra Göinge 13

16 14 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt E.F. 70 Marita Andersson Sysselsättning, rehabilitering samt arbetsträning uifrån lösningsfokuserat förhållningssätt. Café/kök, klädsömnad, tapetserarverkstad, snickeri, målning, cykelreparation, trädgårdsarbete, transport, second hand, lantgård, elektronik, böcker, kultur och loppmarknad Grustagsgatan Helsingborg 50 Kooperativ FRAMTID E.F. 6 Gunvald Karlsson 51 BUS Sibbhult Fastighetsskötsel, trädgårdsarbete, vaktmästartjänster Stockholms län/roslagen E.F. 29 Bosse Nilsson Arbetsrehabilitering, secondhand, datautbildning och fixarservice Bryggarvägen 8 2tr Ekerö 52 Ekerö Data och Hem service, EDH E.F. 16 Kjell Berglind Odling inomhus, tillverkning av bivaxljus,trädgårds och slyarbete Arbetscentrum Sjödalsvägen Huddinge 53 Huddinge Agro & Service I.F. 20 Sonia Norberg Harriette Tillberg Elggren tiohundra.se Cykelverkstad, servettryckeri, papperstillverkning 54 Hamn Kompaniet Hamnplan Norrtälje E.F. 13 industrihuset.nu Magnus Schubert Kontorsuppgifter och markskötsel så som snöskottning, gräsklippning, vårstädning vid badstränder. Daglig verksamhet för personer med insats enligt LSS Stockholmsv Rimbo 55 Personal- och brukar kooperativet Industrihuset i Roslagen E.F. 4 Bridget Vedberg Kooperativt Café i Kommunhuset där anställda, besökare och politiker kan äta lättare luncher, dricka kaffe och beställa fika till sammanträden osv. Kommuncaféet Estunavägen Norrtälje 56 Kommun cafét i Norrtälje I.F. 30 helamanniskan.se helamanniskan.se Secondhandbutiker, kafé och städservice Borgmästarg. 5b Sala 57 Hela människan, Sala Heby Borgmästar. 5b Secondhand. Hemkörningsservice till pensionärer Hela människan, Sala

17 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt Storgatan secondhandbutiker, kafé och städservice Hela människan, Heby Brogatan Secondhandbutik med möblar och prylar Hela människan, Heby E.F. 22 Håkan Uhlin Renovering, målning, ombyggnation, trädgårdstjänster, Café, Hunddagis Hantverkareg Norrtälje 58 Service och Samverkan I.F. 20 Annika Wiklund Café, second hand, måleri, transport samt lokaluthyrning 59 Rainbow-Sweden Box Stockholm I.F Tillverkning och försäljning av hantverksprodukter, catering och Café. (Delägare i Kungshamrav Solna 60 Föreningen Glöden I.F. 24 Ewa Astbrink Barbro Magro Bageri, Data-kontor (utskrifter, kopiering, utskick m.m.), Textil-Vävning (sömnad, screentryck m.m.) Blackebergsbacken Bromma 61 Handkraft Socialt arbets kooperativ I.F. 20 Ninna Hultgren-Borg Konstnärligt skapande: Tavlor, skulpturer m.m. 62 Kooperativ Inuti Primusgatan Stockholm I.F. 70 Ulla Elfving Ekström Kontor & distribution utför: utskick, bokföring, konferensadministration, fakturering, registerhållning m.m. Textilverksamhet som producerar stickade mössor och halsdukar. Rättvisecafét Mer Smak som är belägen i Kungsholmens bibliotek. Utbildning inom data, kärnämnen m.m. (studiecirklar och komvuxkurser) 63 Steg för Steg S:t Eriksgatan Stockholm Förpacknings- och monteringsarbete I.F. 22 Tommy Olsson Brännarevägen Södertälje 64 Kooperativet Briggen Textilt arbete, förpackning, transport I.F. 22 Eric Strömberg 65 Klippan Viksängsvägen Södertälje I.F. 14 kooperativetkos.com Anna-Karin Olsson Tillverkning och försäljning av glasföremål av återvunnet glas. Kopieringsarbeten, legoarbete, Café, konferenslokalsuthyrning Norrtullsgatan 12K Stockholm 66 Kooperativet KOS 15

18 16 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt I.F. 12 Jan Holmberg Möbelrenovering, sömnad, elektriska arbeten samt verktygssliperi. Fågelholkstillverkning. Grönsaksodling. Slåtterängs skötsel åt kommunen. Verksamheten drivs utan anställda handledare 67 Optimalen Centralvägen Upplands Väsby I.F Alec Carlberg 68 Basta Arbets kooperativ Betonggjuteri, möbelrenovering I.F. 3 Johnny Eriksson 69 Recreo Industrivägen Tyresö 80 Johannes Geiger Nykvarn Missbruksrehabilitering genom arbete. Utvecklingscenter, städteknik, snickeri, byggteknik, klottersanering, hästuppfödning, parkskötsel hundpensionat samt lantbruk. Yrkesutbildning, EUprojekt Stiftel Tillverkning, blockflöjter, snickeri, legotillverkning, förpackningsavdelning Prästgårdsvägen Järna 70 Telleby Verkstäder I.F Erik Lindberg: Ordförande, Hans Danielson: För. konsult, Spånga Blåband har fyra verksamhetsgrenar 1. Arbetsmarknadsverksamhet 2. Barn och ungdomsverksamhet 3. Föreningsverksamhet 4. Flyktingverksamhet och arbetar med kurser, praktik och arbetsträning 71 Spånga Blåband Skogängsvägen Spånga Erik Lindberg Arbetsmarknadsverksamhet, kurser, praktik, arbetsträning, kurser samarbete med Erikshjälpen Second hand Skogängsvägen Spånga Spånga Blåband skola för arbete Laine Johansson Hunddagis med arbetsträning och coachning Lycktstolpen Björksätravägen Skärholmen Jourjiet Kiryakos Café, catering, lunchrestaurang och konferens, arbetsträning och coachning mot arbetsslivet Blecktornsgränd Stockholm Café Söderhöjd samarbete med Söderhöjdskyrkan Arbetsmarknadsverksamhet med kurser, praktik och coachning mot arbetslivet, även arbetsförmågebedömningar Skärholmsgången Skärholmen Skapa Goda Cirklar i Skärholmen samarbete med Tollare folkhögskola

19 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt Arbetsmarknadsprojekt. Innehåll: Studier, coachning mot arbetslivet, hjälp och rådgivning för dem som vill starta eget företag. SFI (svenska för invandrare) i samarbete med Tollare folkhögskola Edövägen Saltsjö-Boo Aktiv i Nacka med SFI E.F. 26 Håkan Fanger Säljer platser för daglig verksamhet samt arbetsträning Alsnögatan Stockholm 72 Kooperativ Danviksport I.F. 28 Lotta Johansson Vaktmästmästeri, allti i allo, återvinningsverksamhet med secondhand butik, utveckling av entreprenörskap Gustavsbergsv 2 Kullen Gustavsberg 73 Värmdö Förenings råd, Dona I.F Opinionsbildning, information och kamratstödjande verksamhet. Arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och drogmissbruk. Integrationsarbete för demokrati och delaktighet 74 Verdandi Slakthusgatan Johanneshov I.F. 4 Ulrika won Schoultz Skogsvård, hästskötsel, trädgårdsarbete, trähantverk 75 Guld gruvan Skattgränd Järna I.F Boende med särskild service samt daglig verksamhet enligt LSS. Väveri, snickeri, hantverksbutik där produkterna säljs 76 Solåkra byn Solåkrabyn Järna I.F. 200 Jenny Lindroth Tidningsförsäljning, steg 1 arbeten så som städning, kuvertering osv. 77 Situation Sthlm Box Stockholm I.F Christer Karlsson Förbundsordförande Föreläsningar, informationsspridning i samhället i stort. Kurser & utbildningar, ungdomverksamhet, stödverksamhet, Arbetspool, Projektverksamhet m.m. RIKSKRIS Tjärhovsgatan Stockholm 78 KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället 17

20 18 Adress Telefon Verksamhet J. F. Verksamma E-post/Kontakt I.F. 86 Cecilia Svahnalam Utbildning inom svenska språket, data, samhällsvetenskap, textiltryck, sömnad. Individuell handledning för att motivera och engagera till egen försörjning. Information och vägledning inom studier och arbetsliv Tenstagången Spånga 79 Livstycket Kunskap & DesignCenter I.F. 15 Anders Gustavsson Renoverar och hyr ut eller säljer datorer 80 IT-kretsen Kungshamravägen Solna E.F. 90 Rebekka Dominique Arbetsförberedande, kontaktnätsbyggande, motivationsarbete. Samhällsinformation anpassad och riktad till olika etniska grupper samt arbetsmarknadsinriktat arbete för ungdomar 81 Xpandia Vision Box Spånga Södermanlands län E.F. 8 Anki Nyzell Hunddagis samt viss kursverksamhet och andra hundaktiviteter. Arbetsträning och rehabilitering integrerat med hunddagisverksamheten Skjulstagatan 3, hus Eskilstuna 82 Hundkojan hunddagis E.F. 20 Leif Axelsson Ombyggnationer för handikappsanpassning, montering, packning, snickeri m.m. Hejargatan Eskilstuna 83 Rekond verkstaden I.F. 12 Tom Johansson Internt café. Sidenmålning, papperstillverkning av returpapper som sedan görs till kort. Utbildning (studiecirklar) 84 Silvermånen LillaStrömsgatan Nyköping Uppsala län Secondhand, Café I.F. 16 Ingemar Wernegren, Eva Nelin, Ulf Sjölund 85 Capella Dackabergsg Uppsala Värmlands län E.F. 9 Daniel Hedström Bed and Breakfast, Café på sommaren, städ- och flyttuppdrag, bageri, konferenser 86 SolaKoop Sandbäcksgatan Karlstad E.F. 25 Lena Merayo Reparation och försäljning av cyklar, paketering, vävning av trasmattor, caféverksamhet med hembakat samt loppis 87 Brillianten Drottninggatan 41B Karlstad

Namn Län E-post: hemsida

Namn Län E-post: hemsida Namn Län E-post: hemsida 21:ans Hörne, Avkooplingen V Götaland avkooplingen@live.se Ad Acta Kotor V Götaland adactakontor@telia.com Aktivitetshus i Ramsele Ek.förening V Norrland info@aktus.se www.aktus.se

Läs mer

Beatebergs Hunddagis beatebergshunddagis@gmail.com www.beateberg.se Benefact Verksamhets- center ek för benefact@hotmail.com www.benefact.

Beatebergs Hunddagis beatebergshunddagis@gmail.com www.beateberg.se Benefact Verksamhets- center ek för benefact@hotmail.com www.benefact. Namn E-post: hemsida 21:ans Hörne, Avkooplingen avkooplingen@live.se Ad Acta Kotor adactakontor@telia.com Aktivitetshus i Ramsele Ek.förening info@aktus.se www.aktus.se Arbets- och utbildn kooperativet

Läs mer

ASF- Arbetsintegrerande sociala företag. Bild: Miljövårdscentrum i Örebro

ASF- Arbetsintegrerande sociala företag. Bild: Miljövårdscentrum i Örebro ASF- Arbetsintegrerande sociala företag Bild: Miljövårdscentrum i Örebro Med socialt företag menas företag som: driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete och rehabilitering för personer med svårigheter

Läs mer

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61 Eva Johansson www.tillvaxtverket.se eva.johansson@tillvaxtverket.se Tel: 08 681 96 61 Arbetsintegrerande Sociala företag driver näringsverksamhet med ändamål att integrera människor i samhälle och arbetsliv

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 11 sociala företag

Läs mer

Blekinges län CooPartner i Karlskrona ek för. Dalarnas län Arbets- och utbildnings kooperativet Glimten

Blekinges län CooPartner i Karlskrona ek för. Dalarnas län Arbets- och utbildnings kooperativet Glimten Företagets namn Kontaktuppgifter Verksamhet Ass. form Blekinges län CooPartner i Karlskrona ek för Norra Smedjegatan 5 371 33 Karlskrona Tel: 0455-187 87, Mats Carlsson coopartner@telia.com Lokalvård,

Läs mer

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Småland och öarna Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Arbetsintegrerande sociala företag är: På en marknad med varor och tjänster Delaktighet

Läs mer

Välkommen till. Blå Vägen

Välkommen till. Blå Vägen Välkommen till Blå Vägen Spånga Blåband Blå Vägen Nykterhetsförening år 1900 Flyktingintroduktion år 1994-2003 Arbetsmarknadsverksamhet år 2000 Blå Vägen 2007 - nu koncern med 130 anställda Gemensam värdegrund:

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Välkommen till. Blå Vägen Ett nonprofitföretag inom sociala ekonomin

Välkommen till. Blå Vägen Ett nonprofitföretag inom sociala ekonomin Välkommen till Blå Vägen Ett nonprofitföretag inom sociala ekonomin Från bidrag till uppdrag Sociala ekonomin ger arbete 30-50% får jobb i och via Blå Vägen SOCIALA EKONOMIN Tre krav måste uppfyllas för

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

Arbetsintegrerande socialföretag och kommunen Får/ bör versus bör/får inte

Arbetsintegrerande socialföretag och kommunen Får/ bör versus bör/får inte Arbetsintegrerande socialföretag och kommunen Får/ bör versus bör/får inte Hedemora 30 januari, 2014 Temagrupp Entreprenörskap och Företagande Ragnar Andersson, analysansvarig Får/ bör möter får/bör- inte!

Läs mer

Sociala företag i Gävleborg

Sociala företag i Gävleborg Sociala företag i Gävleborg en succé!. hur lyckas dom? Alla människor har rätt att känna sig behövda Sociala företag skapar möjligheter till arbete och lön. I Gävleborg finns 11 sociala företag med sammanlagt

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

www.sjuhmusketorerna.se Kooperativet

www.sjuhmusketorerna.se Kooperativet www.sjuhmusketorerna.se Kooperativet Kooperativet Arbetsglädjen Legoproduktion Vi utför montering och packjobb av alla slag, även ompackningar. Vi levererar stora mängder gods varje vecka åt våra kunder.

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Möjligheter. med socialt företagande. Det finns ett företagande, där alla kan få plats - de sociala företagen!

Möjligheter. med socialt företagande. Det finns ett företagande, där alla kan få plats - de sociala företagen! Möjligheter med socialt företagande Det finns ett företagande, där alla kan få plats - de sociala företagen! Sociala företag skapar möjligheter till arbete för personer som av olika skäl inte ryms på arbetsmarknaden.

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING

Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Information samt utveckling av kooperativa modeller inom sociala omsorgsområden Stiftelsen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Företagen som öppnar dörren till arbetslivet Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Förord De arbetsintegrerande sociala företagen blir allt fler i Sverige och efterfrågan på kunskap om dem

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se www.yallatrappan.se

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

SKOOPIS ÄNTLIGEN FEST! Den 15-16 april 2011 Marieborgs folkhögskola Norrköping

SKOOPIS ÄNTLIGEN FEST! Den 15-16 april 2011 Marieborgs folkhögskola Norrköping SKOOPIS Den 15-16 april 2011 Marieborgs folkhögskola Norrköping 10-års Jubileum ÄNTLIGEN FEST! Välkomna till Skoopis 10-års Jubileumsfest. I kväll ska vi fira allt som vi gemensamt åstadkommit genom att

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag För ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se AVESTA Prästgatan 50 774 35 AVESTA 0226-517 36 BOLLNÄS Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 BORLÄNGE Hejargatan 8 781 71 BORLÄNGE 0243-25 73 00 BORÅS Elinsdalgatan 15 504 33 BORÅS 033-23 77 00 BORÅS

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Vi är offensiva och gillar utmaningar

Vi är offensiva och gillar utmaningar YRKESAKADEMIN Vi är offensiva och gillar utmaningar YrkesAkademin är ett av Sveriges största och mest offensiva utbildningsföretag. Vi finns i hela landet. Varje vecka går över två tusen personer någon

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Lättläst om. Social franchising. En väg för att öka antalet arbetsintegrerande sociala företag och ge möjlighet till arbete för fler människor

Lättläst om. Social franchising. En väg för att öka antalet arbetsintegrerande sociala företag och ge möjlighet till arbete för fler människor Lättläst om Social franchising En väg för att öka antalet arbetsintegrerande sociala företag och ge möjlighet till arbete för fler människor Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Valfrihet. inom daglig verksamhet

Valfrihet. inom daglig verksamhet Valfrihet inom daglig verksamhet Daglig verksamhet för dig som är i yrkesverksam ålder Daglig verksamhet är till för dig som omfattas av LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och är

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer