Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012"

Transkript

1 Företagen som öppnar dörren till arbetslivet Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

2

3 Förord De arbetsintegrerande sociala företagen blir allt fler i Sverige och efterfrågan på kunskap om dem och deras roll i samhället är fortsatt hög. Intresset för att göra affärer med dem ökar också, Arbetsförmedlingen och kommuner köper platser för arbetsträning och sysselsättning, kommuner, företag och privatpersoner köper tjänster och produkter i ökande omfattning. Genom att välja att handla med de här företagen bidrar man till att skapa arbetstillfällen och öppna dörrar till arbetslivet för personer som av olika skäl har det svårt på arbetsmarknaden, samtidigt som man får den tjänst eller produkt man efterfrågat. Det är inte så lätt att urskilja de arbetsintegrerande sociala företagen varken i de offentliga registren eller i de lokala företagarnas kanaler. Det är ett av skälen till att Tillväxtverket sedan 2008 valt att hålla ett register över företagen. Genom registret får vi också möjlighet att följa utvecklingen på området och under årens lopp har vi utvecklat registret så att det nu är en sökbar databas på Men vi tror och hoppas också att registret ska underlätta för företagen att utveckla sina affärer. I denna skrift finns flertalet av de företag med som fanns i vårt register i början av april 2012, totalt finns där 271 företag utspridda över hela landet. I företagen deltar ca personer i verksamheten varav är anställda. Det innebär en ökning med 64 företag och ungefär 500 anställda under de senaste två åren. Här finns också exempel på några olika arbetsintegrerande sociala företag, valda för att de representerar olika sätt att organisera företaget och några olika branscher. De vanligaste branscherna är just nu; butik och försäljning, hotell och restaurang, hushållsnära tjänster och bygg och fastighetsskötsel. Flertalet företag har verksamhet i flera olika branscher för att kunna tillgodose både medarbetares och den lokala marknadens förutsättningar och behov. stockholm den 20 april 2012 Christina Lugnet Generaldirektör Tillväxtverket

4 Innehåll Inledning Arbetsintegrerande sociala företag Löpande lista: Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige, januari Glada Hudikmodellen Gemenskap, meningsfulla jobb och ansvar får Lövstakooperativet att växa Mellanmålet öppnar dörren till arbetslivet för unga med psykisk ohälsa Affärsmässiga beslut överlevnadsfråga för Solakoop B&B i Karlstad Samverkansformer i Prisma samarbetar med myndigheter och näringsliv Delaktighet och möjlighet att påverka bryter utanförskap på Villa Vägen ut! Susanne Karta: Antal arbetsintegrerande sociala företag Tillväxtverket Produktion: Tillväxtverket Stockholm, maj 2012 Text: Agneta Berghamre Heinz, Eva Carlsson, Eva Johansson Foto: Isolde Berner, Anna Hellberg, Bibbi Friman, Jörgen Ulvsgärd, Agneta Berghamre Heinz, Malin Ljunggren Form: Ordförrådet AB Tryck: DanagårdLiTHO Upplaga: ex, därefter tryck vid behov Info 0439

5 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen blir allt fler i landet och intresset för sektorn ökar, därför har Tillväxtverket tagit fram den här skriften. Den innehåller en förteckning över de arbetsintegrerande sociala företag som finns i landet januari 2012 samt information om hur de arbetar. Det finns många olika sätt att organisera och utveckla den här typen av företag därför har vi också med beskrivningar av hur några av de cirka 300 företagen fungerar och personliga berättelser från medarbetare. Skriften riktar sig till dig som arbetar i kommuner och myndigheter och till dig som är medarbetare i ett arbetsintegrerande socialt företag eller av andra anledningar är intresserad av arbetsmarknadsfrågor. Med den vill vi ge information och inspiration för att utveckla arbetsintegrerande sociala företag ännu mer. Om förteckningen med arbetsintegrerande sociala företag Det finns inte något sätt att registrera arbetsintegrerande sociala företag hos Bolagsverket eller Skatteverket som annars har hand om olika register över företag. Därför har Tillväxtverket tagit initiativ till en inventering för att få en bild av vilka företag som finns och hur sektorn utvecklas. Detta är tredje gången en sådan inventering genomförs, den första gjordes hösten 2007 och den andra Genom kontakter med kommuner, arbetsintegrerande sociala företag, Coompanion med flera har inventeringen genomförts och i år har cirka 300 företag hittats. De kriterier som använts för att ta med företagen i förteckningen är den definition av arbetsintegrerande sociala företag som regeringen använder sig av i Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag som kom i april Förteckningen finns även på webbplatsen där det är lätt att söka företag och hitta dem utifrån olika variabler som till exempel län eller bransch. Där finns även möjlighet för företag som vill finnas med i förteckningen att lämna en intresseanmälan. 3

6 4

7 Arbetsintegrerande sociala företag Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster): med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. Handlingsplan för fler och växande arbetsintegrerande sociala företag, Regeringen, april 2010 De arbetsintegrerande sociala företagen säljer varor och tjänster och har kunder på marknaden som vilket annat företag som helst. Alla arbetsintegrerande sociala företag anställer personer som får anställningsstöd, ordnar praktikplatser, arbetsträning och rehabilitering eller medverkar på andra sätt i integration på arbetsmarknaden. Detta sker genom upphandling av platser, avtal eller andra överenskommelser med Arbetsförmedlingen, kommuner, Försäkringskassan eller Kriminalvården. Det kan vara för personer som haft svårt att få och behålla ett arbete beroende på till exempel funktionsnedsättning, sjukdom, missbruk, kriminalitet, inlärningssvårigheter eller något annat. De arbetsintegrerande sociala företagens roll är att stötta människor på vägen mot egen försörjning, helt eller delvis, och en plats i arbetslivet. De personer som kommer till ett arbetsintegrerande socialt företag genom insatser från det offentliga kan sedan göra karriär inom företaget och få en anställning där eller hitta arbete på någon annan arbetsplats. En hög delaktighet i sin egen arbetssituation är stimulerande för alla, inte minst om man inte har haft ett arbete på länge. De arbetsintegrerande sociala företagen arbetar medvetet med empowerment för att stötta människor att bli aktiva och ta ansvar för sin egen situation och företagets utveckling utifrån den egna förmågan. De flesta arbetsintegrerande sociala företag är organiserade i kooperativ form och kalllas ibland sociala arbetskooperativ. De ägs av medarbetarna och är demokratiskt styrda företag med de kooperativa grundvärderingarna som innebär en hög delaktighet. De företag som är organiserade på annat sätt har metoder och planer för hur de arbetar med delaktighet, ansvar och individuell utveckling. Alla företag måste göra en vinst för att överleva i längden, frågan är vad man gör med den. I arbetsintegrerande sociala företag återinvesteras vinsten för att utveckla företaget och skapa arbete för fler människor som har svårt att få en plats på arbetsmarknaden. Att vara fristående från det offentliga innebär att företagen är en egen juridisk person organiserade som ekonomisk eller ideell förening, aktiebolag eller stiftelse. Arbetsintegrerande sociala företag har alltid ett nära samarbete med det offentliga då en av affärsidéerna är att sälja tjänster eller anställa personer som har rätt till olika former av stöd från det offentliga. 5

8 Utvecklingstendenser De första sociala arbetskooperativen i Sverige startade för cirka 25 år sedan men det är först de senaste tio åren som en stark utveckling har skett och begreppet arbetsintegrerande sociala företag har börjat användas. När den första inventeringen gjordes 2007 hittades 150 företag i landet, 2010 fanns knappt 210 företag och nu två år senare har det ökat till 300 företag. Flera av de större företagen organiserar sig med mindre arbetsställen/resultatenheter som har en hög grad av självstyre för att öka delaktigheten i arbetsprocessen. Det innebär att andelen självstyrande arbetsplatser är fler än förteckningen visar. En tendens är även att allt flera arbetsintegrerade sociala företag samverkar med varandra i olika former där konsortier eller företagssamverkan byggs upp. Dessa bygger i sin tur upp ett mer strukturerat samarbete med kommuner och myndigheter. Antalet personer som har sin sysselsättning i arbetsintegrerande sociala företag har också ökat markant, i januari 2012 är nära personer verksamma i företagen varav personer har anställning. Andelen som har en anställning i företagen har ökat betydligt mer än antalet företag vilket tyder på att de företag som finns blir större och har bättre ekonomi och därför kan erbjuda fler anställning i stället för olika placeringar med ersättning från socialförsäkringen eller kommunen. De flesta av företagen är organiserade som ekonomiska föreningar, många drivs som ideell förening men även aktiebolag och stiftelser förekommer. En del av de större företagen har flera associationsformer som kompletterar varandra, till exempel en ideell förening som äger ett eller fler aktiebolag. Dubbla affärsidéer Alla arbetsintegrerande sociala företag tillhandahåller tjänster för integration i arbetslivet. De flesta av de personer som arbetar i företagen har en egen erfarenhet av en längre tids arbetslöshet och den egna erfarenheten blir en resurs för att stödja andra i samma situation. Det ger en förståelse för svårigheterna och samtidigt en insikt om att ställa realistiska krav på arbetsförmåga, ansvarstagande och vilja att utveckla sig själv och företaget. För att bedriva bra arbetsintegrerande verksamhet behövs meningsfulla arbetsuppgifter. Dessa hittar man i affärsidéer som i princip kan vara vad som helst som företaget har kompetens att utföra och som går att sälja på marknaden. Det kan vara produkter eller tjänster som efterfrågas. Inom företagen är det vanligt att det utvecklas flera olika affärsidéer, detta gör det möjligt för personer som behöver arbetsträning att pröva på olika arbetsuppgifter. De vanligaste branscherna där arbetsintegrerande sociala företag är verksamma är butik och försäljning samt hotell- och restaurangverksamhet. Hushållsnära tjänster och bygg- och fastighetsservice, 6

9 odling och trädgårdsarbete, hantverk och återvinning är andra vanliga branscher. Det är dock en stor spridning på affärsidéer, det finns företag som arbetar med utbildning och information, transport, legoarbete, kontorsservice, bil- och cykelvård, personaluthyrning, hunddagis, kultur och nöjen eller turism. Samverkan mellan arbetsintegrerande sociala företag och andra aktörer För att driva arbetsintegrerande sociala företag på ett lyckosamt sätt behövs samverkan mellan många aktörer. De är en del av arbetsmarknaden och näringslivet och oftast finns ett aktivt och nära samarbete med ortens övriga näringsliv och offentliga verksamheter. Många av företagen är medlemmar i lokala företagarföreningar och andra plattformar för samverkan. De arbetsintegrerande sociala företagen finner även en styrka i att samverka med varandra för att till exempel göra gemensamma avtal med det offentliga, lägga gemensamma anbud på upphandlingar, ordna kompetensutveckling tillsammans, lösa arbetsgivarfrågor med mera. De offentliga myndigheterna och kommunerna kan vinna mycket på att samverka med arbetsintegrerande sociala företag genom att de på så sätt får en samarbetspart för att stödja människor som behöver särskilt stöd på vägen till arbete eller sysselsättning. I stället för att organisera egna verksamheter kan det offentliga köpa tjänster anpassade för de personer som behöver stödet samtidigt som möjligheterna till att personen får en anställning i företaget eller hos en annan arbetsgivare ökar. I skriften finns några konkreta exempel på samverkan, se avsnittet om Glada-Hudikmodellen och Samverkansformer i. 7

10 Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och kommunernas insatser kan utföras av arbetsintegrerande sociala företag Kommunerna Enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska kommunerna ge stöd till sysselsättning för personer som av olika anledningar har svårt att få och behålla ett arbete. Därför kan kommuner ha stor nytta av att samverka med arbetsintegrerande sociala företag där det finns lämpliga arbetsplatser för dessa personer. Kommuner kan även köpa andra tjänster av företagen som till exempel park- och fastighetsskötsel. På så sätt slår man två flugor i en smäll; parken blir snygg och fin och människor får en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen har en rad insatser för arbetssökande som mycket väl passar in i de arbetsintegrerande sociala företagens verksamhet. Många av företagen är anordnare av Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 platser eller andra typer av praktikplatser. De flesta personer som har en anställning i ett arbetsintegrerande socialt företag har en nedsatt arbetsförmåga och på så sätt rätt till ett anställningsstöd, t ex anställning med lönebidrag eller trygghetsanställning. Eftersom det ibland är svårt att hitta arbetsgivare som vill anställa en person med funktionsnedsättning är de arbetsintegrerande sociala företagen en viktig samarbetspart för Arbetsförmedlingen. RESA-projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan där Arbetsförmedlingen upphandlat «sysselsättningsverksamhet med rehabiliterande inslag för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykiska funktionsnedsättningar». I dagsläget har Resa-projektet avtal med 37 sociala företag. Försäkringskassan Försäkringskassan samarbetar med Arbetsförmedlingen för att underlätta övergången från ersättning från sjukförsäkringen till att söka sig ut på arbetsmarknaden. I ett arbetsintegrerande socialt företag kan personer med olika bakgrund få rehabilitering och sysselsättning. Till exempel genom insatserna Fördjupat samarbete och Arbetslivsintroduktion kan en person få en plats för arbetsträning eller rehabilitering i ett arbetsintegrerande socialt företag. Samordningsförbund Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunen kan frivilligt samordna rehabiliteringsinsatser genom gemensam finansiering i ett samordningsförbund. Ett arbetsintegrerande socialt företag kan vara utförare av sådana rehabiliteringsinsatser. Kriminalvården En del arbetsintegrerande sociala företag har upparbetat ett samarbete med Kriminalvården för olika former av utslussning som stödboende och arbetsträningsplatser. 8

11 Veta mer Mer information om arbetsintegrerande sociala företag hittar du här: Sofisam är en webbplats som publiceras i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Tillväxtverket i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting och Skoopi. På webbplatsen finns information om start och utveckling av arbetsintegrerande sociala företag, insatser från myndigheterna som kan användas i företagen och en rad exempel. Skoopi är Sociala arbetskooperativens intresseorganisation som bedriver informationsarbete, utbildningsprojekt med mera för sina medlemmar och andra arbetsintegrerande sociala företag Coompanion är företagsrådgivare för start och utveckling av kooperativa företag, de arbetar mycket med arbetsintegrerande sociala företag och finns på 25 platser i landet. Tillväxtverket är en statlig myndighet för näringslivsutveckling och har ett program för socialt företagande. 9

12 Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige januari 2012 Mer information om företagen finns på Företagen är beskrivna med vilka branscher de är verksamma i utifrån branschregister vilket inte alltid ger exakta uppgifter om vad företaget gör. Då omfattar t ex Hotell, restaurang, konferens även kaféverksamhet. Blekinge CooPartner i Karlskrona Övrig service, transport, bygg, fastighetsskötsel Karlskrona Tel Ideella Föreningen Mor Oliviagården Butik, försäljning, hantverk, konst, transport Ronneby Tel IOGT-NTO Rådhuset Ronneby Service & Tjänster Odling, trädgårdsarbete, hotell, restaurang, konferens, hushållsnära tjänster, social verksamhet Ronneby Tel Träffpunkten Vidablick Kultur, nöje, fritid, hantverk, konst, butik, försäljning Ronneby Tel dalarna Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten Butik, försäljning, utbildning, legoarbete Idre Tel Arbetslinjen Klippan Hushållsnära tjänster, social verksamhet, utbildning Borlänge Tel Club Zero ideell förening Butik, försäljning, hotell, restaurang, konferens, utbildning, återvinning Falun Tel Dala Arbetsrehab Bygg, fastighetsskötsel, utbildning Falun Tel Malung-Sälens föreningar Bygg, fastighetsskötsel, information, kommunikation, kontorsservice, ekonomi, övrig service Malung Tel Möjligheternas Källa Hotell, restaurang, konferens, information, kommunikation Borlänge Tel Siljansnäsresursen Hunddagis, annan djurvård, hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, övrig service Siljansnäs Tel STEADY Bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet, återvinning Vansbro Tel Tjernverksamheten Hotell, restaurang, konferens m m Borlänge Tel Gävleborg Gavle Service Odling, trädgårdsarbete, bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet Gävle Tel Hantverkskooperativet Unitis Hantverk, konst, hushållsnära tjänster, social verksamhet, hotell, restaurang, konferens m m Ljusdal Tel Hushållsfixarna Hushållsnära tjänster, social verksamhet Hudiksvall Tel Ideella kooperativa Föreningen Guldkanten Odling, trädgårdsarbete, transport, hushållsnära tjänster, social verksamhet Bergvik Tel Jädraås skog och mark Odling, trädgårdsarbete, bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet Jädraås Tel Kooperativet Kraftkällan Bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet, hantverk, konst Hudiksvall Tel Kraterkraft Ideell Förening Legoarbete, hushållsnära tjänster, social verksamhet, butik, försäljning Delsbo Tel Nykraft Transport, hushållsnära tjänster, social verksamhet, återvinning Iggesund Tel Service- och utvecklingsgruppen Växa i Hofors Bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, personaluthyrning, bemanning Hofors Tel Stenbackens Boende och Arbetskooperativ Bygg, fastighetsskötsel, transport, hushållsnära tjänster, social verksamhet Söderhamn Tel Forts. s. 12

13 GÄVLEBORG Glada Hudikmodellen Glada Hudikmodellen utvecklades från den handlingsplanssamverkan som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan började arbeta med 2003, då uppkom ett stort behov av arbetsträningsplatser. När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen upptäckte att de hade precis samma mål som de arbetsintegrerande sociala företagen: att människor skapar sig en plats på arbetsmarknaden, bidrar till sin försörjning utifrån förmåga och mår bra, var det självklart att organisera ett fungerande samarbete som alla parter skulle vinna på. När flera arbetsintegrerande sociala företag startades blev Coompanion spindeln i nätet och Glada Hudikmodellen byggdes upp. Den stora vinsten med modellen är att det blir en långsiktighet både i att bygga upp företagen och för samverkan mellan alla parter. Detta ger ett starkt förtroende för varandra och leder till att det finns en bredd på arbetsplatser och arbetsuppgifter för personer som behöver arbetsträning. I Hudiksvalls kommun finns fyra arbetsintegrerande sociala företag, som tack vare den väl fungerande samverkansmodellen är långt framme i utvecklingen. En spridning av modellen till andra kommuner är på gång och nu ingår även Unitis från Ljusdals kommun. I dagsläget är 55 personer anställda (februari 2012) i företagen i Hudiksvalls kommun och 6 personer i Ljusdal. Dessutom erbjuder företagen minst lika många människor arbetsträning, rehabilitering och daglig sysselsättning. Totalt är cirka 120 personer delaktiga i företagens verksamhet. De sociala företagen i Hudiksvall samarbetar med Coompanion Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hudiksvalls kommun på flera sätt. De offentliga aktörerna samfinansierar strukturen, de köper gemensamt tjänsten av Coompanion för att stödja de arbetsintegrerande sociala företagen och samordna insatserna. Ett 3-årigt avtal har upprättats mellan Coompanion och respektive myndighet som innebär att Coompanion samordnar placering av deltagare, står för kvalitetssäkring, utbildning och rådgivning till arbetsledare och andra ansvariga i företagen. Coompanion och företagen har i sin tur ett avtal mellan sig som reglerar deras samarbete. Utöver detta har Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Hudiksvalls resurscentrum avtal om köp av platser hos de sociala företagen. Planerna nu är att utvidga nätverket till arbetsintegrerande sociala företag och myndigheter i kringliggande kommuner. På sikt arbetar man för att företagen själva tar över mer av de stödfunktioner som Coompanion idag står för och bildar någon form av konsortium. 11

14 Gotland Baltic Sea Design Hantverk, konst Visby Tel Hassela Gotland AB (svb) Bil- och cykelvård, butik, försäljning, bygg, fastighetsskötsel, hantverk, konst Klintehamn Tel Lövstakooperativet Odling, trädgårdsarbete, bygg, fastighetsskötsel, återvinning Romakloster Tel Sociala Arbetskooperativet Suderviljan Odling, trädgårdsarbete, hushållsnära tjänster, social verksamhet, butik, försäljning Klintehamn Tel Visby Catering Hotell, restaurang, konferens Visby Tel Återanvändarna Gotland Butik, försäljning, hantverk, konst, återvinning, transport Visby Tel Halland Klovstens hunddagis Hunddagis, annan djurvård Kungsbacka Tel Jämtland Alagets Allservice Odling, trädgårdsarbete, bil- och cykelvård Östersund Tel GOVIDO Butik, försäljning, bygg, fastighetsskötsel, Hotell, restaurang, konferens m m Östersund Tel KC Närservice Hushållsnära tjänster, social verksamhet, butik, försäljning, personaluthyrning, bemanning Strömsund Tel Personal kooperativet Tallen Hushållsnära tjänster, social verksamhet Bräcke Tel Villa Vägen Ut! Vägskäl Övrig service Frösön Tel Jönköping Allroundteamet Hotell, restaurang, konferens, transport Nässjö Tel EM-Kraftverket Butik, försäljning, hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, återvinning Eksjö Tel Fågelfors Aktiva Butik, försäljning, hotell, restaurang, konferens, övrig service Fågelfors Tel Oden & Frejas Fixartjänst i Vaggeryd Butik, försäljning, återvinning Vaggeryd Tel Origo Resurs med bifirma Origo Idéa Butik, försäljning, utbildning, återvinning, bygg, fastighetsskötsel, hotell, restaurang, konferens, hushållsnära tjänster, social verksamhet, information, kommunikation, odling, trädgårdsarbete Huskvarna Tel Här har jag lärt mig att lyssna och att ta eget ansvar! Hit kan man inte komma och tro man är Tarzan, då är det kört. Här fattar vi alla beslut gemensamt. Kan man inte lyssna på andra blir det svårt. Själv har jag lärt mig att lyssna och att ta mycket eget ansvar. Det utvecklas man av, och framförallt blir jobbet roligare, säger Jimmy Björkqvist. Han kom till Lövstakooperativet i Roma på Gotland via en LSS-insats, men är sedan tre år anställd på heltid. Jimmy har just kommit tillbaka från ett plattläggningsuppdrag hos en privat kund. Ett av flera nya uppdrag som kooperativet tagit sig an. Jag gillar omväxling i jobbet, för mig är det a och o att inte behöva göra samma saker om och om igen, då skulle jag krokna, säger Jimmy. Efter att ha varit arbetslös och haft kortare jobb några år fick han erbjudandet att via ett LSS-beslut komma till Lövstakooperativet. Jag var väl inte så tänd på att börja på en daglig verksamhet direkt, men ville i alla fall testa. Så här i efterhand inser jag vilken tur jag hade. Här har jag fått utbildningar, t ex tagit motorsågskörkort och sakta men säkert lärt mig att både lyssna och bli lite mer ödmjuk inför andras uppfattningar. Det kanske inte var min starkaste sida. Jimmy tycker att han växt som person av att få ta mycket eget ansvar och att kunna påverka sin arbetssituation. Mer information om företagen finns på 12 Forts. s. 15

15 GOTLAND Gemenskap, meningsfulla jobb och ansvar får Lövstakooperativet att växa Vi gör alltid en gemensam bedömning innan vi tar på oss nya jobb. För oss är det viktigt att jobben är meningsfulla och att vi har rätt kompetens i personalgruppen, säger Jimmy Björkqvist, som sedan tre år är anställd på Lövstakooperativet i Roma på Gotland. Lövstakooperativet är nu inne på sitt åttonde verksamhetsår. Numera är det sociala arbetskooperativet ett etablerat och lokalt relativt välkänt företag. Inriktningen har skiftat under årens lopp. För närvarande ligger tyngden på trädgårds- och fastighetsskötsel, enklare omoch tillbyggnad, samt snickeriprodukter, som bänkar, fönster, staket med mera. Flera långsiktiga avtal, t ex med bostadsföretag, Hushållningssällskapet, Lövsta lantbruksgymnasium, är positivt för ekonomin. Samtidigt växer andelen privata uppdragsgivare, vilket kooperativet ser mycket positivt på. För mig är det a och o att inte behöva göra samma saker om och om igen, då skulle jag krokna. Jimmy Björkqvist Vi startade som en daglig verksamhet med personer som tillhörde omsorgen. Idag har vi fortfarande ett ben i daglig verksamhet, men vi har också tagit ett rejält kliv vidare mot ett än mer självständigt, arbetsintegrerande socialt företag, säger handledare Margitta Zackrisson. Totalt finns 20 platser till förfogande på kooperativet. För närvarande arbetar 17 personer här, och några nya är på ingång under hösten. Två handledare är anställda av Gotlands kommun, fem personer är anställda av kooperativet och de övriga tio personerna som arbetar på kooperativet har alla olika försörjningsformer. Ett par platser är kommunala OSA-platser, resterande platser är platser för Daglig verksamhet enligt LSS-lagen och praktikplatser via socialtjänsten, Försäkrings kassan och Arbetsförmedlingen. Alla som börjar på Lövstakooperativet får en kortare prövotid. Kooperativet är, liksom vid valet av arbetsuppgifter, noga med att personer som ska arbeta här har förutsättningar att klara jobbet. Hos oss är det inte avgörande vilket funktionsnedsättning man har, utan vad man kan och vill göra, och inte minst om man är beredd att arbeta i ett kooperativ och dela de värderingar och förhållningssätt vi har i vår verksamhet. Man måste vara öppen för att diskutera, kompromissa och ta stort eget ansvar i arbetet, betonar Jimmy Björkqvist. För honom och kollegan Monica Nilsson, betyder det kooperativa arbetssättet oerhört mycket. 13

16 Vi fattar alla beslut gemensamt. Det kan vara lite tidsödande ibland, men fördelen är att alla alltid är med på tåget, och tar ett gemensamt ansvar för de beslut vi fattar. Här har jag fått chansen att utvecklas i arbetet. Innan jag kom hit hade jag många år som arbetslös bakom mig. Bland annat har min hörselskada varit i vägen när jag sökt andra jobb. Här har jag fått möjlighet till både personlig och yrkesmässig utveckling, säger Monica och berättar att hon numera ansvarar för administrationen på Lövstakooperativet. Vi har morgonmöte varje dag där vi fördelar jobben, utifrån dagsbehov och också vad man vill jobba med, och kanske också orkar. För arbetskapaciteten kan variera hos oss alla som har något arbetshinder, säger Jimmy. Här har jag fått möjlighet till både personlig och yrkesmässig utveckling. Monica Nilsson Margitta, som är handledare på Lövstakooperativet, betonar att kooperativets inriktning med en daglig verksamhet som grund bygger på stor lyhördhet för individuella behov och möjligheter. Lika viktigt som att man kan ta det lugnt en dag om orken tryter, är att man ständigt får utmaningar och kan växa med jobben. Genom att man är delaktig i helheten och hela tiden måste ta kollektiva beslut växer man också som person. Flera som börjat hos oss har under åren gått vidare till andra jobb på övriga arbetsmarknaden, och det är också ett av våra mål med verksamheten; att stärka möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med olika arbetshinder. 14

17 jönköping Stickans Fixartjänst Hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, utbildning, bygg, fastighetsskötsel Jönköping Tel Tajmihobby IDF Bil- och cykelvård, bygg, fastighetsskötsel, legoarbete, personaluthyrning, bemanning Vaggeryd Tel TCV Tjänstecentralen Vetlanda Butik, försäljning, hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, transport Vetlanda Tel , Kalmar DEL-TA produktion AB Legoarbete Kalmar Tel Hela Människan Ria Nybro Bil- och cykelvård, butik, försäljning, bygg, fastighetsskötsel, återvinning Nybro Tel Kompetenskraft Kalmarsund AB Bygg, fastighetsskötsel, hotell, restaurang, konferens, butik, försäljning Kalmar Tel MiniPrint Hantverk, konst Kalmar Tel ViBryrOss Småland Hotell, restaurang, konferens, kontorsservice, ekonomi, odling, trädgårdsarbete, turism Hjorted Tel Kronoberg Atrium ideell förening Bil- och cykelvård, butik, försäljning, bygg, fastighetsskötsel, hantverk, konst, hunddagis, annan djurvård Växjö Tel Kooperativet Rallarna Hotell, restaurang, konferens, hantverk, konst, butik, försäljning Gislaved Tel , Macken Växjö Bil- och cykelvård, utbildning, återvinning Växjö Tel MKEF, Mångkulturell Kunskap Kontorsservice, ekonomi, hushållsnära tjänster, social verksamhet, övrig service Växjö Tel Optimus Gislaved Bil- och cykelvård, hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, övrig service Gislaved Tel Spiket Legoarbete, hotell, restaurang, konferens, hantverk, konst Ljungby Tel Vildrosen Bil- och cykelvård, hushållsnära tjänster, social verksamhet, hunddagis, annan djurvård Växjö Tel Norrbotten 11:ans Hantverkscenter Butik, försäljning, hantverk, konst, hotell, restaurang, konferens, utbildning Junosuando Tel Bryggan Piteå Transport, hotell, restaurang, konferens, hushållsnära tjänster, social verksamhet, hunddagis, annan djurvård Piteå Tel , vx Ekoringen Odling, trädgårdsarbete Luleå Tel Entrévärd Övrig service Luleå Tel Jobbcentralen Bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet, hunddagis, annan djurvård Älvsbyn Tel Kooperativ Valborg Bygg, fastighetsskötsel, hotell, restaurang, konferens, information, kommunikation Södra Sunderbyn Tel , Luleå Hunddagis Hunddagis, annan djurvård Luleå Tel Nordansmak/Bondebyns Ekologiska Lanthandel Butik, försäljning Luleå Tel Sociala Arbetskooperativ i Luleå Information, kommunikation, kontorsservice, ekonomi, personaluthyrning, bemanning, utbildning Södra Sunderbyn Tel Tjänsteföretaget Navet Bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet, personaluthyrning, bemanning Pajala Tel TOREK Butik för försäljning, turism, utbildning, övrig service Boden Tel Mer information om företagen finns på 15 Forts. s. 16

Namn Län E-post: hemsida

Namn Län E-post: hemsida Namn Län E-post: hemsida 21:ans Hörne, Avkooplingen V Götaland avkooplingen@live.se Ad Acta Kotor V Götaland adactakontor@telia.com Aktivitetshus i Ramsele Ek.förening V Norrland info@aktus.se www.aktus.se

Läs mer

Beatebergs Hunddagis beatebergshunddagis@gmail.com www.beateberg.se Benefact Verksamhets- center ek för benefact@hotmail.com www.benefact.

Beatebergs Hunddagis beatebergshunddagis@gmail.com www.beateberg.se Benefact Verksamhets- center ek för benefact@hotmail.com www.benefact. Namn E-post: hemsida 21:ans Hörne, Avkooplingen avkooplingen@live.se Ad Acta Kotor adactakontor@telia.com Aktivitetshus i Ramsele Ek.förening info@aktus.se www.aktus.se Arbets- och utbildn kooperativet

Läs mer

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Småland och öarna Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Arbetsintegrerande sociala företag är: På en marknad med varor och tjänster Delaktighet

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

ASF- Arbetsintegrerande sociala företag. Bild: Miljövårdscentrum i Örebro

ASF- Arbetsintegrerande sociala företag. Bild: Miljövårdscentrum i Örebro ASF- Arbetsintegrerande sociala företag Bild: Miljövårdscentrum i Örebro Med socialt företag menas företag som: driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete och rehabilitering för personer med svårigheter

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 11 sociala företag

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING

Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Information samt utveckling av kooperativa modeller inom sociala omsorgsområden Stiftelsen

Läs mer

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61 Eva Johansson www.tillvaxtverket.se eva.johansson@tillvaxtverket.se Tel: 08 681 96 61 Arbetsintegrerande Sociala företag driver näringsverksamhet med ändamål att integrera människor i samhälle och arbetsliv

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Sociala företag i Gävleborg

Sociala företag i Gävleborg Sociala företag i Gävleborg en succé!. hur lyckas dom? Alla människor har rätt att känna sig behövda Sociala företag skapar möjligheter till arbete och lön. I Gävleborg finns 11 sociala företag med sammanlagt

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

Arbetsintegrerande socialföretag och kommunen Får/ bör versus bör/får inte

Arbetsintegrerande socialföretag och kommunen Får/ bör versus bör/får inte Arbetsintegrerande socialföretag och kommunen Får/ bör versus bör/får inte Hedemora 30 januari, 2014 Temagrupp Entreprenörskap och Företagande Ragnar Andersson, analysansvarig Får/ bör möter får/bör- inte!

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Möjligheter. med socialt företagande. Det finns ett företagande, där alla kan få plats - de sociala företagen!

Möjligheter. med socialt företagande. Det finns ett företagande, där alla kan få plats - de sociala företagen! Möjligheter med socialt företagande Det finns ett företagande, där alla kan få plats - de sociala företagen! Sociala företag skapar möjligheter till arbete för personer som av olika skäl inte ryms på arbetsmarknaden.

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T.

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T. CO O M PAN I O N I N FO R M ER A R O M SO CIAL A FÖ R E TAG SO M EN VÄG TI LL A R B E T E F O R M A D I N F R AM TI DA AR B E TS P L A TS. F R Å N B I D R AG T I L L L Ö N. V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsförmedlingen och arbetsintegrerande sociala företag PM Sida: 1 av 5 Datum: 2014-09-23 Diarienummer: Af-2014/439613 Arbetsförmedlingen och arbetsintegrerande sociala företag Avdelningen Rehabilitering till arbete och Internationella staben har fått ett gemensamt

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10 KARLSTADS KOMMUN Ärende 10 Dnr KS-2011-660 Dpl 01 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-11 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Politiskt initiativ

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T.

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T. CO O M PAN I O N I N FO R M ER A R O M SO CIAL A FÖ R E TAG SO M EN VÄG TI LL A R B E T E F O R M A D I N F R AM TI DA AR B E TS P L A TS. F R Å N B I D R AG T I L L L Ö N. V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag För ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Välkommen till. Blå Vägen

Välkommen till. Blå Vägen Välkommen till Blå Vägen Spånga Blåband Blå Vägen Nykterhetsförening år 1900 Flyktingintroduktion år 1994-2003 Arbetsmarknadsverksamhet år 2000 Blå Vägen 2007 - nu koncern med 130 anställda Gemensam värdegrund:

Läs mer

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Arbetsträning & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Vägen ut!s arbetsträning är kopplad till företagande och riktiga arbetsuppgifter. Arbetet formar vår vardag välkomnar alla. har medarbetare med egen

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

SKOOPIS ÄNTLIGEN FEST! Den 15-16 april 2011 Marieborgs folkhögskola Norrköping

SKOOPIS ÄNTLIGEN FEST! Den 15-16 april 2011 Marieborgs folkhögskola Norrköping SKOOPIS Den 15-16 april 2011 Marieborgs folkhögskola Norrköping 10-års Jubileum ÄNTLIGEN FEST! Välkomna till Skoopis 10-års Jubileumsfest. I kväll ska vi fira allt som vi gemensamt åstadkommit genom att

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Uppföljning av statsbidrag till juridiska personer åren 2009 och 2010 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Kartläggning sociala företag VÄRNAMO

Kartläggning sociala företag VÄRNAMO Kartläggning sociala företag VÄRNAMO 1 Bakgrund till pågående kartläggning Värnamo kommun (2014) Ca 33 000 invånare. Befolkningen ökade med 27 personer i juli månad. Den öppna ungdomsarbetslösheten i Värnamo

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Resaprojektet. Ett led i regeringens psykiatrisatsning. Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning

Resaprojektet. Ett led i regeringens psykiatrisatsning. Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning Resaprojektet Ett led i regeringens psykiatrisatsning Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning Uppdraget Arbetsförmedlingen i samverkan med Försäkringskassan

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Arbetsintegrerande Kooperativ

Arbetsintegrerande Kooperativ Hedemora 2014 01 30 4 Arbetsintegrerande Kooperativ - Medlemsägda Företag som har som ändamål att skapa arbete för personer med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. - Självständiga och fristående

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Lättläst om. Social franchising. En väg för att öka antalet arbetsintegrerande sociala företag och ge möjlighet till arbete för fler människor

Lättläst om. Social franchising. En väg för att öka antalet arbetsintegrerande sociala företag och ge möjlighet till arbete för fler människor Lättläst om Social franchising En väg för att öka antalet arbetsintegrerande sociala företag och ge möjlighet till arbete för fler människor Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt

Läs mer