Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012"

Transkript

1 Företagen som öppnar dörren till arbetslivet Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

2

3 Förord De arbetsintegrerande sociala företagen blir allt fler i Sverige och efterfrågan på kunskap om dem och deras roll i samhället är fortsatt hög. Intresset för att göra affärer med dem ökar också, Arbetsförmedlingen och kommuner köper platser för arbetsträning och sysselsättning, kommuner, företag och privatpersoner köper tjänster och produkter i ökande omfattning. Genom att välja att handla med de här företagen bidrar man till att skapa arbetstillfällen och öppna dörrar till arbetslivet för personer som av olika skäl har det svårt på arbetsmarknaden, samtidigt som man får den tjänst eller produkt man efterfrågat. Det är inte så lätt att urskilja de arbetsintegrerande sociala företagen varken i de offentliga registren eller i de lokala företagarnas kanaler. Det är ett av skälen till att Tillväxtverket sedan 2008 valt att hålla ett register över företagen. Genom registret får vi också möjlighet att följa utvecklingen på området och under årens lopp har vi utvecklat registret så att det nu är en sökbar databas på Men vi tror och hoppas också att registret ska underlätta för företagen att utveckla sina affärer. I denna skrift finns flertalet av de företag med som fanns i vårt register i början av april 2012, totalt finns där 271 företag utspridda över hela landet. I företagen deltar ca personer i verksamheten varav är anställda. Det innebär en ökning med 64 företag och ungefär 500 anställda under de senaste två åren. Här finns också exempel på några olika arbetsintegrerande sociala företag, valda för att de representerar olika sätt att organisera företaget och några olika branscher. De vanligaste branscherna är just nu; butik och försäljning, hotell och restaurang, hushållsnära tjänster och bygg och fastighetsskötsel. Flertalet företag har verksamhet i flera olika branscher för att kunna tillgodose både medarbetares och den lokala marknadens förutsättningar och behov. stockholm den 20 april 2012 Christina Lugnet Generaldirektör Tillväxtverket

4 Innehåll Inledning Arbetsintegrerande sociala företag Löpande lista: Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige, januari Glada Hudikmodellen Gemenskap, meningsfulla jobb och ansvar får Lövstakooperativet att växa Mellanmålet öppnar dörren till arbetslivet för unga med psykisk ohälsa Affärsmässiga beslut överlevnadsfråga för Solakoop B&B i Karlstad Samverkansformer i Prisma samarbetar med myndigheter och näringsliv Delaktighet och möjlighet att påverka bryter utanförskap på Villa Vägen ut! Susanne Karta: Antal arbetsintegrerande sociala företag Tillväxtverket Produktion: Tillväxtverket Stockholm, maj 2012 Text: Agneta Berghamre Heinz, Eva Carlsson, Eva Johansson Foto: Isolde Berner, Anna Hellberg, Bibbi Friman, Jörgen Ulvsgärd, Agneta Berghamre Heinz, Malin Ljunggren Form: Ordförrådet AB Tryck: DanagårdLiTHO Upplaga: ex, därefter tryck vid behov Info 0439

5 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen blir allt fler i landet och intresset för sektorn ökar, därför har Tillväxtverket tagit fram den här skriften. Den innehåller en förteckning över de arbetsintegrerande sociala företag som finns i landet januari 2012 samt information om hur de arbetar. Det finns många olika sätt att organisera och utveckla den här typen av företag därför har vi också med beskrivningar av hur några av de cirka 300 företagen fungerar och personliga berättelser från medarbetare. Skriften riktar sig till dig som arbetar i kommuner och myndigheter och till dig som är medarbetare i ett arbetsintegrerande socialt företag eller av andra anledningar är intresserad av arbetsmarknadsfrågor. Med den vill vi ge information och inspiration för att utveckla arbetsintegrerande sociala företag ännu mer. Om förteckningen med arbetsintegrerande sociala företag Det finns inte något sätt att registrera arbetsintegrerande sociala företag hos Bolagsverket eller Skatteverket som annars har hand om olika register över företag. Därför har Tillväxtverket tagit initiativ till en inventering för att få en bild av vilka företag som finns och hur sektorn utvecklas. Detta är tredje gången en sådan inventering genomförs, den första gjordes hösten 2007 och den andra Genom kontakter med kommuner, arbetsintegrerande sociala företag, Coompanion med flera har inventeringen genomförts och i år har cirka 300 företag hittats. De kriterier som använts för att ta med företagen i förteckningen är den definition av arbetsintegrerande sociala företag som regeringen använder sig av i Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag som kom i april Förteckningen finns även på webbplatsen där det är lätt att söka företag och hitta dem utifrån olika variabler som till exempel län eller bransch. Där finns även möjlighet för företag som vill finnas med i förteckningen att lämna en intresseanmälan. 3

6 4

7 Arbetsintegrerande sociala företag Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster): med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. Handlingsplan för fler och växande arbetsintegrerande sociala företag, Regeringen, april 2010 De arbetsintegrerande sociala företagen säljer varor och tjänster och har kunder på marknaden som vilket annat företag som helst. Alla arbetsintegrerande sociala företag anställer personer som får anställningsstöd, ordnar praktikplatser, arbetsträning och rehabilitering eller medverkar på andra sätt i integration på arbetsmarknaden. Detta sker genom upphandling av platser, avtal eller andra överenskommelser med Arbetsförmedlingen, kommuner, Försäkringskassan eller Kriminalvården. Det kan vara för personer som haft svårt att få och behålla ett arbete beroende på till exempel funktionsnedsättning, sjukdom, missbruk, kriminalitet, inlärningssvårigheter eller något annat. De arbetsintegrerande sociala företagens roll är att stötta människor på vägen mot egen försörjning, helt eller delvis, och en plats i arbetslivet. De personer som kommer till ett arbetsintegrerande socialt företag genom insatser från det offentliga kan sedan göra karriär inom företaget och få en anställning där eller hitta arbete på någon annan arbetsplats. En hög delaktighet i sin egen arbetssituation är stimulerande för alla, inte minst om man inte har haft ett arbete på länge. De arbetsintegrerande sociala företagen arbetar medvetet med empowerment för att stötta människor att bli aktiva och ta ansvar för sin egen situation och företagets utveckling utifrån den egna förmågan. De flesta arbetsintegrerande sociala företag är organiserade i kooperativ form och kalllas ibland sociala arbetskooperativ. De ägs av medarbetarna och är demokratiskt styrda företag med de kooperativa grundvärderingarna som innebär en hög delaktighet. De företag som är organiserade på annat sätt har metoder och planer för hur de arbetar med delaktighet, ansvar och individuell utveckling. Alla företag måste göra en vinst för att överleva i längden, frågan är vad man gör med den. I arbetsintegrerande sociala företag återinvesteras vinsten för att utveckla företaget och skapa arbete för fler människor som har svårt att få en plats på arbetsmarknaden. Att vara fristående från det offentliga innebär att företagen är en egen juridisk person organiserade som ekonomisk eller ideell förening, aktiebolag eller stiftelse. Arbetsintegrerande sociala företag har alltid ett nära samarbete med det offentliga då en av affärsidéerna är att sälja tjänster eller anställa personer som har rätt till olika former av stöd från det offentliga. 5

8 Utvecklingstendenser De första sociala arbetskooperativen i Sverige startade för cirka 25 år sedan men det är först de senaste tio åren som en stark utveckling har skett och begreppet arbetsintegrerande sociala företag har börjat användas. När den första inventeringen gjordes 2007 hittades 150 företag i landet, 2010 fanns knappt 210 företag och nu två år senare har det ökat till 300 företag. Flera av de större företagen organiserar sig med mindre arbetsställen/resultatenheter som har en hög grad av självstyre för att öka delaktigheten i arbetsprocessen. Det innebär att andelen självstyrande arbetsplatser är fler än förteckningen visar. En tendens är även att allt flera arbetsintegrerade sociala företag samverkar med varandra i olika former där konsortier eller företagssamverkan byggs upp. Dessa bygger i sin tur upp ett mer strukturerat samarbete med kommuner och myndigheter. Antalet personer som har sin sysselsättning i arbetsintegrerande sociala företag har också ökat markant, i januari 2012 är nära personer verksamma i företagen varav personer har anställning. Andelen som har en anställning i företagen har ökat betydligt mer än antalet företag vilket tyder på att de företag som finns blir större och har bättre ekonomi och därför kan erbjuda fler anställning i stället för olika placeringar med ersättning från socialförsäkringen eller kommunen. De flesta av företagen är organiserade som ekonomiska föreningar, många drivs som ideell förening men även aktiebolag och stiftelser förekommer. En del av de större företagen har flera associationsformer som kompletterar varandra, till exempel en ideell förening som äger ett eller fler aktiebolag. Dubbla affärsidéer Alla arbetsintegrerande sociala företag tillhandahåller tjänster för integration i arbetslivet. De flesta av de personer som arbetar i företagen har en egen erfarenhet av en längre tids arbetslöshet och den egna erfarenheten blir en resurs för att stödja andra i samma situation. Det ger en förståelse för svårigheterna och samtidigt en insikt om att ställa realistiska krav på arbetsförmåga, ansvarstagande och vilja att utveckla sig själv och företaget. För att bedriva bra arbetsintegrerande verksamhet behövs meningsfulla arbetsuppgifter. Dessa hittar man i affärsidéer som i princip kan vara vad som helst som företaget har kompetens att utföra och som går att sälja på marknaden. Det kan vara produkter eller tjänster som efterfrågas. Inom företagen är det vanligt att det utvecklas flera olika affärsidéer, detta gör det möjligt för personer som behöver arbetsträning att pröva på olika arbetsuppgifter. De vanligaste branscherna där arbetsintegrerande sociala företag är verksamma är butik och försäljning samt hotell- och restaurangverksamhet. Hushållsnära tjänster och bygg- och fastighetsservice, 6

9 odling och trädgårdsarbete, hantverk och återvinning är andra vanliga branscher. Det är dock en stor spridning på affärsidéer, det finns företag som arbetar med utbildning och information, transport, legoarbete, kontorsservice, bil- och cykelvård, personaluthyrning, hunddagis, kultur och nöjen eller turism. Samverkan mellan arbetsintegrerande sociala företag och andra aktörer För att driva arbetsintegrerande sociala företag på ett lyckosamt sätt behövs samverkan mellan många aktörer. De är en del av arbetsmarknaden och näringslivet och oftast finns ett aktivt och nära samarbete med ortens övriga näringsliv och offentliga verksamheter. Många av företagen är medlemmar i lokala företagarföreningar och andra plattformar för samverkan. De arbetsintegrerande sociala företagen finner även en styrka i att samverka med varandra för att till exempel göra gemensamma avtal med det offentliga, lägga gemensamma anbud på upphandlingar, ordna kompetensutveckling tillsammans, lösa arbetsgivarfrågor med mera. De offentliga myndigheterna och kommunerna kan vinna mycket på att samverka med arbetsintegrerande sociala företag genom att de på så sätt får en samarbetspart för att stödja människor som behöver särskilt stöd på vägen till arbete eller sysselsättning. I stället för att organisera egna verksamheter kan det offentliga köpa tjänster anpassade för de personer som behöver stödet samtidigt som möjligheterna till att personen får en anställning i företaget eller hos en annan arbetsgivare ökar. I skriften finns några konkreta exempel på samverkan, se avsnittet om Glada-Hudikmodellen och Samverkansformer i. 7

10 Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och kommunernas insatser kan utföras av arbetsintegrerande sociala företag Kommunerna Enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska kommunerna ge stöd till sysselsättning för personer som av olika anledningar har svårt att få och behålla ett arbete. Därför kan kommuner ha stor nytta av att samverka med arbetsintegrerande sociala företag där det finns lämpliga arbetsplatser för dessa personer. Kommuner kan även köpa andra tjänster av företagen som till exempel park- och fastighetsskötsel. På så sätt slår man två flugor i en smäll; parken blir snygg och fin och människor får en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen har en rad insatser för arbetssökande som mycket väl passar in i de arbetsintegrerande sociala företagens verksamhet. Många av företagen är anordnare av Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 platser eller andra typer av praktikplatser. De flesta personer som har en anställning i ett arbetsintegrerande socialt företag har en nedsatt arbetsförmåga och på så sätt rätt till ett anställningsstöd, t ex anställning med lönebidrag eller trygghetsanställning. Eftersom det ibland är svårt att hitta arbetsgivare som vill anställa en person med funktionsnedsättning är de arbetsintegrerande sociala företagen en viktig samarbetspart för Arbetsförmedlingen. RESA-projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan där Arbetsförmedlingen upphandlat «sysselsättningsverksamhet med rehabiliterande inslag för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykiska funktionsnedsättningar». I dagsläget har Resa-projektet avtal med 37 sociala företag. Försäkringskassan Försäkringskassan samarbetar med Arbetsförmedlingen för att underlätta övergången från ersättning från sjukförsäkringen till att söka sig ut på arbetsmarknaden. I ett arbetsintegrerande socialt företag kan personer med olika bakgrund få rehabilitering och sysselsättning. Till exempel genom insatserna Fördjupat samarbete och Arbetslivsintroduktion kan en person få en plats för arbetsträning eller rehabilitering i ett arbetsintegrerande socialt företag. Samordningsförbund Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunen kan frivilligt samordna rehabiliteringsinsatser genom gemensam finansiering i ett samordningsförbund. Ett arbetsintegrerande socialt företag kan vara utförare av sådana rehabiliteringsinsatser. Kriminalvården En del arbetsintegrerande sociala företag har upparbetat ett samarbete med Kriminalvården för olika former av utslussning som stödboende och arbetsträningsplatser. 8

11 Veta mer Mer information om arbetsintegrerande sociala företag hittar du här: Sofisam är en webbplats som publiceras i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Tillväxtverket i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting och Skoopi. På webbplatsen finns information om start och utveckling av arbetsintegrerande sociala företag, insatser från myndigheterna som kan användas i företagen och en rad exempel. Skoopi är Sociala arbetskooperativens intresseorganisation som bedriver informationsarbete, utbildningsprojekt med mera för sina medlemmar och andra arbetsintegrerande sociala företag Coompanion är företagsrådgivare för start och utveckling av kooperativa företag, de arbetar mycket med arbetsintegrerande sociala företag och finns på 25 platser i landet. Tillväxtverket är en statlig myndighet för näringslivsutveckling och har ett program för socialt företagande. 9

12 Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige januari 2012 Mer information om företagen finns på Företagen är beskrivna med vilka branscher de är verksamma i utifrån branschregister vilket inte alltid ger exakta uppgifter om vad företaget gör. Då omfattar t ex Hotell, restaurang, konferens även kaféverksamhet. Blekinge CooPartner i Karlskrona Övrig service, transport, bygg, fastighetsskötsel Karlskrona Tel Ideella Föreningen Mor Oliviagården Butik, försäljning, hantverk, konst, transport Ronneby Tel IOGT-NTO Rådhuset Ronneby Service & Tjänster Odling, trädgårdsarbete, hotell, restaurang, konferens, hushållsnära tjänster, social verksamhet Ronneby Tel Träffpunkten Vidablick Kultur, nöje, fritid, hantverk, konst, butik, försäljning Ronneby Tel dalarna Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten Butik, försäljning, utbildning, legoarbete Idre Tel Arbetslinjen Klippan Hushållsnära tjänster, social verksamhet, utbildning Borlänge Tel Club Zero ideell förening Butik, försäljning, hotell, restaurang, konferens, utbildning, återvinning Falun Tel Dala Arbetsrehab Bygg, fastighetsskötsel, utbildning Falun Tel Malung-Sälens föreningar Bygg, fastighetsskötsel, information, kommunikation, kontorsservice, ekonomi, övrig service Malung Tel Möjligheternas Källa Hotell, restaurang, konferens, information, kommunikation Borlänge Tel Siljansnäsresursen Hunddagis, annan djurvård, hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, övrig service Siljansnäs Tel STEADY Bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet, återvinning Vansbro Tel Tjernverksamheten Hotell, restaurang, konferens m m Borlänge Tel Gävleborg Gavle Service Odling, trädgårdsarbete, bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet Gävle Tel Hantverkskooperativet Unitis Hantverk, konst, hushållsnära tjänster, social verksamhet, hotell, restaurang, konferens m m Ljusdal Tel Hushållsfixarna Hushållsnära tjänster, social verksamhet Hudiksvall Tel Ideella kooperativa Föreningen Guldkanten Odling, trädgårdsarbete, transport, hushållsnära tjänster, social verksamhet Bergvik Tel Jädraås skog och mark Odling, trädgårdsarbete, bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet Jädraås Tel Kooperativet Kraftkällan Bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet, hantverk, konst Hudiksvall Tel Kraterkraft Ideell Förening Legoarbete, hushållsnära tjänster, social verksamhet, butik, försäljning Delsbo Tel Nykraft Transport, hushållsnära tjänster, social verksamhet, återvinning Iggesund Tel Service- och utvecklingsgruppen Växa i Hofors Bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, personaluthyrning, bemanning Hofors Tel Stenbackens Boende och Arbetskooperativ Bygg, fastighetsskötsel, transport, hushållsnära tjänster, social verksamhet Söderhamn Tel Forts. s. 12

13 GÄVLEBORG Glada Hudikmodellen Glada Hudikmodellen utvecklades från den handlingsplanssamverkan som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan började arbeta med 2003, då uppkom ett stort behov av arbetsträningsplatser. När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen upptäckte att de hade precis samma mål som de arbetsintegrerande sociala företagen: att människor skapar sig en plats på arbetsmarknaden, bidrar till sin försörjning utifrån förmåga och mår bra, var det självklart att organisera ett fungerande samarbete som alla parter skulle vinna på. När flera arbetsintegrerande sociala företag startades blev Coompanion spindeln i nätet och Glada Hudikmodellen byggdes upp. Den stora vinsten med modellen är att det blir en långsiktighet både i att bygga upp företagen och för samverkan mellan alla parter. Detta ger ett starkt förtroende för varandra och leder till att det finns en bredd på arbetsplatser och arbetsuppgifter för personer som behöver arbetsträning. I Hudiksvalls kommun finns fyra arbetsintegrerande sociala företag, som tack vare den väl fungerande samverkansmodellen är långt framme i utvecklingen. En spridning av modellen till andra kommuner är på gång och nu ingår även Unitis från Ljusdals kommun. I dagsläget är 55 personer anställda (februari 2012) i företagen i Hudiksvalls kommun och 6 personer i Ljusdal. Dessutom erbjuder företagen minst lika många människor arbetsträning, rehabilitering och daglig sysselsättning. Totalt är cirka 120 personer delaktiga i företagens verksamhet. De sociala företagen i Hudiksvall samarbetar med Coompanion Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hudiksvalls kommun på flera sätt. De offentliga aktörerna samfinansierar strukturen, de köper gemensamt tjänsten av Coompanion för att stödja de arbetsintegrerande sociala företagen och samordna insatserna. Ett 3-årigt avtal har upprättats mellan Coompanion och respektive myndighet som innebär att Coompanion samordnar placering av deltagare, står för kvalitetssäkring, utbildning och rådgivning till arbetsledare och andra ansvariga i företagen. Coompanion och företagen har i sin tur ett avtal mellan sig som reglerar deras samarbete. Utöver detta har Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Hudiksvalls resurscentrum avtal om köp av platser hos de sociala företagen. Planerna nu är att utvidga nätverket till arbetsintegrerande sociala företag och myndigheter i kringliggande kommuner. På sikt arbetar man för att företagen själva tar över mer av de stödfunktioner som Coompanion idag står för och bildar någon form av konsortium. 11

14 Gotland Baltic Sea Design Hantverk, konst Visby Tel Hassela Gotland AB (svb) Bil- och cykelvård, butik, försäljning, bygg, fastighetsskötsel, hantverk, konst Klintehamn Tel Lövstakooperativet Odling, trädgårdsarbete, bygg, fastighetsskötsel, återvinning Romakloster Tel Sociala Arbetskooperativet Suderviljan Odling, trädgårdsarbete, hushållsnära tjänster, social verksamhet, butik, försäljning Klintehamn Tel Visby Catering Hotell, restaurang, konferens Visby Tel Återanvändarna Gotland Butik, försäljning, hantverk, konst, återvinning, transport Visby Tel Halland Klovstens hunddagis Hunddagis, annan djurvård Kungsbacka Tel Jämtland Alagets Allservice Odling, trädgårdsarbete, bil- och cykelvård Östersund Tel GOVIDO Butik, försäljning, bygg, fastighetsskötsel, Hotell, restaurang, konferens m m Östersund Tel KC Närservice Hushållsnära tjänster, social verksamhet, butik, försäljning, personaluthyrning, bemanning Strömsund Tel Personal kooperativet Tallen Hushållsnära tjänster, social verksamhet Bräcke Tel Villa Vägen Ut! Vägskäl Övrig service Frösön Tel Jönköping Allroundteamet Hotell, restaurang, konferens, transport Nässjö Tel EM-Kraftverket Butik, försäljning, hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, återvinning Eksjö Tel Fågelfors Aktiva Butik, försäljning, hotell, restaurang, konferens, övrig service Fågelfors Tel Oden & Frejas Fixartjänst i Vaggeryd Butik, försäljning, återvinning Vaggeryd Tel Origo Resurs med bifirma Origo Idéa Butik, försäljning, utbildning, återvinning, bygg, fastighetsskötsel, hotell, restaurang, konferens, hushållsnära tjänster, social verksamhet, information, kommunikation, odling, trädgårdsarbete Huskvarna Tel Här har jag lärt mig att lyssna och att ta eget ansvar! Hit kan man inte komma och tro man är Tarzan, då är det kört. Här fattar vi alla beslut gemensamt. Kan man inte lyssna på andra blir det svårt. Själv har jag lärt mig att lyssna och att ta mycket eget ansvar. Det utvecklas man av, och framförallt blir jobbet roligare, säger Jimmy Björkqvist. Han kom till Lövstakooperativet i Roma på Gotland via en LSS-insats, men är sedan tre år anställd på heltid. Jimmy har just kommit tillbaka från ett plattläggningsuppdrag hos en privat kund. Ett av flera nya uppdrag som kooperativet tagit sig an. Jag gillar omväxling i jobbet, för mig är det a och o att inte behöva göra samma saker om och om igen, då skulle jag krokna, säger Jimmy. Efter att ha varit arbetslös och haft kortare jobb några år fick han erbjudandet att via ett LSS-beslut komma till Lövstakooperativet. Jag var väl inte så tänd på att börja på en daglig verksamhet direkt, men ville i alla fall testa. Så här i efterhand inser jag vilken tur jag hade. Här har jag fått utbildningar, t ex tagit motorsågskörkort och sakta men säkert lärt mig att både lyssna och bli lite mer ödmjuk inför andras uppfattningar. Det kanske inte var min starkaste sida. Jimmy tycker att han växt som person av att få ta mycket eget ansvar och att kunna påverka sin arbetssituation. Mer information om företagen finns på 12 Forts. s. 15

15 GOTLAND Gemenskap, meningsfulla jobb och ansvar får Lövstakooperativet att växa Vi gör alltid en gemensam bedömning innan vi tar på oss nya jobb. För oss är det viktigt att jobben är meningsfulla och att vi har rätt kompetens i personalgruppen, säger Jimmy Björkqvist, som sedan tre år är anställd på Lövstakooperativet i Roma på Gotland. Lövstakooperativet är nu inne på sitt åttonde verksamhetsår. Numera är det sociala arbetskooperativet ett etablerat och lokalt relativt välkänt företag. Inriktningen har skiftat under årens lopp. För närvarande ligger tyngden på trädgårds- och fastighetsskötsel, enklare omoch tillbyggnad, samt snickeriprodukter, som bänkar, fönster, staket med mera. Flera långsiktiga avtal, t ex med bostadsföretag, Hushållningssällskapet, Lövsta lantbruksgymnasium, är positivt för ekonomin. Samtidigt växer andelen privata uppdragsgivare, vilket kooperativet ser mycket positivt på. För mig är det a och o att inte behöva göra samma saker om och om igen, då skulle jag krokna. Jimmy Björkqvist Vi startade som en daglig verksamhet med personer som tillhörde omsorgen. Idag har vi fortfarande ett ben i daglig verksamhet, men vi har också tagit ett rejält kliv vidare mot ett än mer självständigt, arbetsintegrerande socialt företag, säger handledare Margitta Zackrisson. Totalt finns 20 platser till förfogande på kooperativet. För närvarande arbetar 17 personer här, och några nya är på ingång under hösten. Två handledare är anställda av Gotlands kommun, fem personer är anställda av kooperativet och de övriga tio personerna som arbetar på kooperativet har alla olika försörjningsformer. Ett par platser är kommunala OSA-platser, resterande platser är platser för Daglig verksamhet enligt LSS-lagen och praktikplatser via socialtjänsten, Försäkrings kassan och Arbetsförmedlingen. Alla som börjar på Lövstakooperativet får en kortare prövotid. Kooperativet är, liksom vid valet av arbetsuppgifter, noga med att personer som ska arbeta här har förutsättningar att klara jobbet. Hos oss är det inte avgörande vilket funktionsnedsättning man har, utan vad man kan och vill göra, och inte minst om man är beredd att arbeta i ett kooperativ och dela de värderingar och förhållningssätt vi har i vår verksamhet. Man måste vara öppen för att diskutera, kompromissa och ta stort eget ansvar i arbetet, betonar Jimmy Björkqvist. För honom och kollegan Monica Nilsson, betyder det kooperativa arbetssättet oerhört mycket. 13

16 Vi fattar alla beslut gemensamt. Det kan vara lite tidsödande ibland, men fördelen är att alla alltid är med på tåget, och tar ett gemensamt ansvar för de beslut vi fattar. Här har jag fått chansen att utvecklas i arbetet. Innan jag kom hit hade jag många år som arbetslös bakom mig. Bland annat har min hörselskada varit i vägen när jag sökt andra jobb. Här har jag fått möjlighet till både personlig och yrkesmässig utveckling, säger Monica och berättar att hon numera ansvarar för administrationen på Lövstakooperativet. Vi har morgonmöte varje dag där vi fördelar jobben, utifrån dagsbehov och också vad man vill jobba med, och kanske också orkar. För arbetskapaciteten kan variera hos oss alla som har något arbetshinder, säger Jimmy. Här har jag fått möjlighet till både personlig och yrkesmässig utveckling. Monica Nilsson Margitta, som är handledare på Lövstakooperativet, betonar att kooperativets inriktning med en daglig verksamhet som grund bygger på stor lyhördhet för individuella behov och möjligheter. Lika viktigt som att man kan ta det lugnt en dag om orken tryter, är att man ständigt får utmaningar och kan växa med jobben. Genom att man är delaktig i helheten och hela tiden måste ta kollektiva beslut växer man också som person. Flera som börjat hos oss har under åren gått vidare till andra jobb på övriga arbetsmarknaden, och det är också ett av våra mål med verksamheten; att stärka möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med olika arbetshinder. 14

17 jönköping Stickans Fixartjänst Hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, utbildning, bygg, fastighetsskötsel Jönköping Tel Tajmihobby IDF Bil- och cykelvård, bygg, fastighetsskötsel, legoarbete, personaluthyrning, bemanning Vaggeryd Tel TCV Tjänstecentralen Vetlanda Butik, försäljning, hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, transport Vetlanda Tel , Kalmar DEL-TA produktion AB Legoarbete Kalmar Tel Hela Människan Ria Nybro Bil- och cykelvård, butik, försäljning, bygg, fastighetsskötsel, återvinning Nybro Tel Kompetenskraft Kalmarsund AB Bygg, fastighetsskötsel, hotell, restaurang, konferens, butik, försäljning Kalmar Tel MiniPrint Hantverk, konst Kalmar Tel ViBryrOss Småland Hotell, restaurang, konferens, kontorsservice, ekonomi, odling, trädgårdsarbete, turism Hjorted Tel Kronoberg Atrium ideell förening Bil- och cykelvård, butik, försäljning, bygg, fastighetsskötsel, hantverk, konst, hunddagis, annan djurvård Växjö Tel Kooperativet Rallarna Hotell, restaurang, konferens, hantverk, konst, butik, försäljning Gislaved Tel , Macken Växjö Bil- och cykelvård, utbildning, återvinning Växjö Tel MKEF, Mångkulturell Kunskap Kontorsservice, ekonomi, hushållsnära tjänster, social verksamhet, övrig service Växjö Tel Optimus Gislaved Bil- och cykelvård, hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, övrig service Gislaved Tel Spiket Legoarbete, hotell, restaurang, konferens, hantverk, konst Ljungby Tel Vildrosen Bil- och cykelvård, hushållsnära tjänster, social verksamhet, hunddagis, annan djurvård Växjö Tel Norrbotten 11:ans Hantverkscenter Butik, försäljning, hantverk, konst, hotell, restaurang, konferens, utbildning Junosuando Tel Bryggan Piteå Transport, hotell, restaurang, konferens, hushållsnära tjänster, social verksamhet, hunddagis, annan djurvård Piteå Tel , vx Ekoringen Odling, trädgårdsarbete Luleå Tel Entrévärd Övrig service Luleå Tel Jobbcentralen Bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet, hunddagis, annan djurvård Älvsbyn Tel Kooperativ Valborg Bygg, fastighetsskötsel, hotell, restaurang, konferens, information, kommunikation Södra Sunderbyn Tel , Luleå Hunddagis Hunddagis, annan djurvård Luleå Tel Nordansmak/Bondebyns Ekologiska Lanthandel Butik, försäljning Luleå Tel Sociala Arbetskooperativ i Luleå Information, kommunikation, kontorsservice, ekonomi, personaluthyrning, bemanning, utbildning Södra Sunderbyn Tel Tjänsteföretaget Navet Bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet, personaluthyrning, bemanning Pajala Tel TOREK Butik för försäljning, turism, utbildning, övrig service Boden Tel Mer information om företagen finns på 15 Forts. s. 16

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag. Utveckling av människor och företag

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag. Utveckling av människor och företag Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag Utveckling av människor och företag Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag Utveckling av människor och företag Tillväxtverket Upplaga: 500 ex, därefter

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför!

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Rapport 0123 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativ VALBORG FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men också

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Hantverkskooperativet UNITIS

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Hantverkskooperativet UNITIS RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Mötet Hantverkskooperativet UNITIS FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin.

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Vad är en social innovation? Vad är en social innovation? Trots att termen social innovation är något nytt så är sociala

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer