Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012"

Transkript

1 Företagen som öppnar dörren till arbetslivet Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

2

3 Förord De arbetsintegrerande sociala företagen blir allt fler i Sverige och efterfrågan på kunskap om dem och deras roll i samhället är fortsatt hög. Intresset för att göra affärer med dem ökar också, Arbetsförmedlingen och kommuner köper platser för arbetsträning och sysselsättning, kommuner, företag och privatpersoner köper tjänster och produkter i ökande omfattning. Genom att välja att handla med de här företagen bidrar man till att skapa arbetstillfällen och öppna dörrar till arbetslivet för personer som av olika skäl har det svårt på arbetsmarknaden, samtidigt som man får den tjänst eller produkt man efterfrågat. Det är inte så lätt att urskilja de arbetsintegrerande sociala företagen varken i de offentliga registren eller i de lokala företagarnas kanaler. Det är ett av skälen till att Tillväxtverket sedan 2008 valt att hålla ett register över företagen. Genom registret får vi också möjlighet att följa utvecklingen på området och under årens lopp har vi utvecklat registret så att det nu är en sökbar databas på Men vi tror och hoppas också att registret ska underlätta för företagen att utveckla sina affärer. I denna skrift finns flertalet av de företag med som fanns i vårt register i början av april 2012, totalt finns där 271 företag utspridda över hela landet. I företagen deltar ca personer i verksamheten varav är anställda. Det innebär en ökning med 64 företag och ungefär 500 anställda under de senaste två åren. Här finns också exempel på några olika arbetsintegrerande sociala företag, valda för att de representerar olika sätt att organisera företaget och några olika branscher. De vanligaste branscherna är just nu; butik och försäljning, hotell och restaurang, hushållsnära tjänster och bygg och fastighetsskötsel. Flertalet företag har verksamhet i flera olika branscher för att kunna tillgodose både medarbetares och den lokala marknadens förutsättningar och behov. stockholm den 20 april 2012 Christina Lugnet Generaldirektör Tillväxtverket

4 Innehåll Inledning Arbetsintegrerande sociala företag Löpande lista: Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige, januari Glada Hudikmodellen Gemenskap, meningsfulla jobb och ansvar får Lövstakooperativet att växa Mellanmålet öppnar dörren till arbetslivet för unga med psykisk ohälsa Affärsmässiga beslut överlevnadsfråga för Solakoop B&B i Karlstad Samverkansformer i Prisma samarbetar med myndigheter och näringsliv Delaktighet och möjlighet att påverka bryter utanförskap på Villa Vägen ut! Susanne Karta: Antal arbetsintegrerande sociala företag Tillväxtverket Produktion: Tillväxtverket Stockholm, maj 2012 Text: Agneta Berghamre Heinz, Eva Carlsson, Eva Johansson Foto: Isolde Berner, Anna Hellberg, Bibbi Friman, Jörgen Ulvsgärd, Agneta Berghamre Heinz, Malin Ljunggren Form: Ordförrådet AB Tryck: DanagårdLiTHO Upplaga: ex, därefter tryck vid behov Info 0439

5 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen blir allt fler i landet och intresset för sektorn ökar, därför har Tillväxtverket tagit fram den här skriften. Den innehåller en förteckning över de arbetsintegrerande sociala företag som finns i landet januari 2012 samt information om hur de arbetar. Det finns många olika sätt att organisera och utveckla den här typen av företag därför har vi också med beskrivningar av hur några av de cirka 300 företagen fungerar och personliga berättelser från medarbetare. Skriften riktar sig till dig som arbetar i kommuner och myndigheter och till dig som är medarbetare i ett arbetsintegrerande socialt företag eller av andra anledningar är intresserad av arbetsmarknadsfrågor. Med den vill vi ge information och inspiration för att utveckla arbetsintegrerande sociala företag ännu mer. Om förteckningen med arbetsintegrerande sociala företag Det finns inte något sätt att registrera arbetsintegrerande sociala företag hos Bolagsverket eller Skatteverket som annars har hand om olika register över företag. Därför har Tillväxtverket tagit initiativ till en inventering för att få en bild av vilka företag som finns och hur sektorn utvecklas. Detta är tredje gången en sådan inventering genomförs, den första gjordes hösten 2007 och den andra Genom kontakter med kommuner, arbetsintegrerande sociala företag, Coompanion med flera har inventeringen genomförts och i år har cirka 300 företag hittats. De kriterier som använts för att ta med företagen i förteckningen är den definition av arbetsintegrerande sociala företag som regeringen använder sig av i Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag som kom i april Förteckningen finns även på webbplatsen där det är lätt att söka företag och hitta dem utifrån olika variabler som till exempel län eller bransch. Där finns även möjlighet för företag som vill finnas med i förteckningen att lämna en intresseanmälan. 3

6 4

7 Arbetsintegrerande sociala företag Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster): med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. Handlingsplan för fler och växande arbetsintegrerande sociala företag, Regeringen, april 2010 De arbetsintegrerande sociala företagen säljer varor och tjänster och har kunder på marknaden som vilket annat företag som helst. Alla arbetsintegrerande sociala företag anställer personer som får anställningsstöd, ordnar praktikplatser, arbetsträning och rehabilitering eller medverkar på andra sätt i integration på arbetsmarknaden. Detta sker genom upphandling av platser, avtal eller andra överenskommelser med Arbetsförmedlingen, kommuner, Försäkringskassan eller Kriminalvården. Det kan vara för personer som haft svårt att få och behålla ett arbete beroende på till exempel funktionsnedsättning, sjukdom, missbruk, kriminalitet, inlärningssvårigheter eller något annat. De arbetsintegrerande sociala företagens roll är att stötta människor på vägen mot egen försörjning, helt eller delvis, och en plats i arbetslivet. De personer som kommer till ett arbetsintegrerande socialt företag genom insatser från det offentliga kan sedan göra karriär inom företaget och få en anställning där eller hitta arbete på någon annan arbetsplats. En hög delaktighet i sin egen arbetssituation är stimulerande för alla, inte minst om man inte har haft ett arbete på länge. De arbetsintegrerande sociala företagen arbetar medvetet med empowerment för att stötta människor att bli aktiva och ta ansvar för sin egen situation och företagets utveckling utifrån den egna förmågan. De flesta arbetsintegrerande sociala företag är organiserade i kooperativ form och kalllas ibland sociala arbetskooperativ. De ägs av medarbetarna och är demokratiskt styrda företag med de kooperativa grundvärderingarna som innebär en hög delaktighet. De företag som är organiserade på annat sätt har metoder och planer för hur de arbetar med delaktighet, ansvar och individuell utveckling. Alla företag måste göra en vinst för att överleva i längden, frågan är vad man gör med den. I arbetsintegrerande sociala företag återinvesteras vinsten för att utveckla företaget och skapa arbete för fler människor som har svårt att få en plats på arbetsmarknaden. Att vara fristående från det offentliga innebär att företagen är en egen juridisk person organiserade som ekonomisk eller ideell förening, aktiebolag eller stiftelse. Arbetsintegrerande sociala företag har alltid ett nära samarbete med det offentliga då en av affärsidéerna är att sälja tjänster eller anställa personer som har rätt till olika former av stöd från det offentliga. 5

8 Utvecklingstendenser De första sociala arbetskooperativen i Sverige startade för cirka 25 år sedan men det är först de senaste tio åren som en stark utveckling har skett och begreppet arbetsintegrerande sociala företag har börjat användas. När den första inventeringen gjordes 2007 hittades 150 företag i landet, 2010 fanns knappt 210 företag och nu två år senare har det ökat till 300 företag. Flera av de större företagen organiserar sig med mindre arbetsställen/resultatenheter som har en hög grad av självstyre för att öka delaktigheten i arbetsprocessen. Det innebär att andelen självstyrande arbetsplatser är fler än förteckningen visar. En tendens är även att allt flera arbetsintegrerade sociala företag samverkar med varandra i olika former där konsortier eller företagssamverkan byggs upp. Dessa bygger i sin tur upp ett mer strukturerat samarbete med kommuner och myndigheter. Antalet personer som har sin sysselsättning i arbetsintegrerande sociala företag har också ökat markant, i januari 2012 är nära personer verksamma i företagen varav personer har anställning. Andelen som har en anställning i företagen har ökat betydligt mer än antalet företag vilket tyder på att de företag som finns blir större och har bättre ekonomi och därför kan erbjuda fler anställning i stället för olika placeringar med ersättning från socialförsäkringen eller kommunen. De flesta av företagen är organiserade som ekonomiska föreningar, många drivs som ideell förening men även aktiebolag och stiftelser förekommer. En del av de större företagen har flera associationsformer som kompletterar varandra, till exempel en ideell förening som äger ett eller fler aktiebolag. Dubbla affärsidéer Alla arbetsintegrerande sociala företag tillhandahåller tjänster för integration i arbetslivet. De flesta av de personer som arbetar i företagen har en egen erfarenhet av en längre tids arbetslöshet och den egna erfarenheten blir en resurs för att stödja andra i samma situation. Det ger en förståelse för svårigheterna och samtidigt en insikt om att ställa realistiska krav på arbetsförmåga, ansvarstagande och vilja att utveckla sig själv och företaget. För att bedriva bra arbetsintegrerande verksamhet behövs meningsfulla arbetsuppgifter. Dessa hittar man i affärsidéer som i princip kan vara vad som helst som företaget har kompetens att utföra och som går att sälja på marknaden. Det kan vara produkter eller tjänster som efterfrågas. Inom företagen är det vanligt att det utvecklas flera olika affärsidéer, detta gör det möjligt för personer som behöver arbetsträning att pröva på olika arbetsuppgifter. De vanligaste branscherna där arbetsintegrerande sociala företag är verksamma är butik och försäljning samt hotell- och restaurangverksamhet. Hushållsnära tjänster och bygg- och fastighetsservice, 6

9 odling och trädgårdsarbete, hantverk och återvinning är andra vanliga branscher. Det är dock en stor spridning på affärsidéer, det finns företag som arbetar med utbildning och information, transport, legoarbete, kontorsservice, bil- och cykelvård, personaluthyrning, hunddagis, kultur och nöjen eller turism. Samverkan mellan arbetsintegrerande sociala företag och andra aktörer För att driva arbetsintegrerande sociala företag på ett lyckosamt sätt behövs samverkan mellan många aktörer. De är en del av arbetsmarknaden och näringslivet och oftast finns ett aktivt och nära samarbete med ortens övriga näringsliv och offentliga verksamheter. Många av företagen är medlemmar i lokala företagarföreningar och andra plattformar för samverkan. De arbetsintegrerande sociala företagen finner även en styrka i att samverka med varandra för att till exempel göra gemensamma avtal med det offentliga, lägga gemensamma anbud på upphandlingar, ordna kompetensutveckling tillsammans, lösa arbetsgivarfrågor med mera. De offentliga myndigheterna och kommunerna kan vinna mycket på att samverka med arbetsintegrerande sociala företag genom att de på så sätt får en samarbetspart för att stödja människor som behöver särskilt stöd på vägen till arbete eller sysselsättning. I stället för att organisera egna verksamheter kan det offentliga köpa tjänster anpassade för de personer som behöver stödet samtidigt som möjligheterna till att personen får en anställning i företaget eller hos en annan arbetsgivare ökar. I skriften finns några konkreta exempel på samverkan, se avsnittet om Glada-Hudikmodellen och Samverkansformer i. 7

10 Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och kommunernas insatser kan utföras av arbetsintegrerande sociala företag Kommunerna Enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska kommunerna ge stöd till sysselsättning för personer som av olika anledningar har svårt att få och behålla ett arbete. Därför kan kommuner ha stor nytta av att samverka med arbetsintegrerande sociala företag där det finns lämpliga arbetsplatser för dessa personer. Kommuner kan även köpa andra tjänster av företagen som till exempel park- och fastighetsskötsel. På så sätt slår man två flugor i en smäll; parken blir snygg och fin och människor får en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen har en rad insatser för arbetssökande som mycket väl passar in i de arbetsintegrerande sociala företagens verksamhet. Många av företagen är anordnare av Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 platser eller andra typer av praktikplatser. De flesta personer som har en anställning i ett arbetsintegrerande socialt företag har en nedsatt arbetsförmåga och på så sätt rätt till ett anställningsstöd, t ex anställning med lönebidrag eller trygghetsanställning. Eftersom det ibland är svårt att hitta arbetsgivare som vill anställa en person med funktionsnedsättning är de arbetsintegrerande sociala företagen en viktig samarbetspart för Arbetsförmedlingen. RESA-projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan där Arbetsförmedlingen upphandlat «sysselsättningsverksamhet med rehabiliterande inslag för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykiska funktionsnedsättningar». I dagsläget har Resa-projektet avtal med 37 sociala företag. Försäkringskassan Försäkringskassan samarbetar med Arbetsförmedlingen för att underlätta övergången från ersättning från sjukförsäkringen till att söka sig ut på arbetsmarknaden. I ett arbetsintegrerande socialt företag kan personer med olika bakgrund få rehabilitering och sysselsättning. Till exempel genom insatserna Fördjupat samarbete och Arbetslivsintroduktion kan en person få en plats för arbetsträning eller rehabilitering i ett arbetsintegrerande socialt företag. Samordningsförbund Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunen kan frivilligt samordna rehabiliteringsinsatser genom gemensam finansiering i ett samordningsförbund. Ett arbetsintegrerande socialt företag kan vara utförare av sådana rehabiliteringsinsatser. Kriminalvården En del arbetsintegrerande sociala företag har upparbetat ett samarbete med Kriminalvården för olika former av utslussning som stödboende och arbetsträningsplatser. 8

11 Veta mer Mer information om arbetsintegrerande sociala företag hittar du här: Sofisam är en webbplats som publiceras i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Tillväxtverket i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting och Skoopi. På webbplatsen finns information om start och utveckling av arbetsintegrerande sociala företag, insatser från myndigheterna som kan användas i företagen och en rad exempel. Skoopi är Sociala arbetskooperativens intresseorganisation som bedriver informationsarbete, utbildningsprojekt med mera för sina medlemmar och andra arbetsintegrerande sociala företag Coompanion är företagsrådgivare för start och utveckling av kooperativa företag, de arbetar mycket med arbetsintegrerande sociala företag och finns på 25 platser i landet. Tillväxtverket är en statlig myndighet för näringslivsutveckling och har ett program för socialt företagande. 9

12 Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige januari 2012 Mer information om företagen finns på Företagen är beskrivna med vilka branscher de är verksamma i utifrån branschregister vilket inte alltid ger exakta uppgifter om vad företaget gör. Då omfattar t ex Hotell, restaurang, konferens även kaféverksamhet. Blekinge CooPartner i Karlskrona Övrig service, transport, bygg, fastighetsskötsel Karlskrona Tel Ideella Föreningen Mor Oliviagården Butik, försäljning, hantverk, konst, transport Ronneby Tel IOGT-NTO Rådhuset Ronneby Service & Tjänster Odling, trädgårdsarbete, hotell, restaurang, konferens, hushållsnära tjänster, social verksamhet Ronneby Tel Träffpunkten Vidablick Kultur, nöje, fritid, hantverk, konst, butik, försäljning Ronneby Tel dalarna Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten Butik, försäljning, utbildning, legoarbete Idre Tel Arbetslinjen Klippan Hushållsnära tjänster, social verksamhet, utbildning Borlänge Tel Club Zero ideell förening Butik, försäljning, hotell, restaurang, konferens, utbildning, återvinning Falun Tel Dala Arbetsrehab Bygg, fastighetsskötsel, utbildning Falun Tel Malung-Sälens föreningar Bygg, fastighetsskötsel, information, kommunikation, kontorsservice, ekonomi, övrig service Malung Tel Möjligheternas Källa Hotell, restaurang, konferens, information, kommunikation Borlänge Tel Siljansnäsresursen Hunddagis, annan djurvård, hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, övrig service Siljansnäs Tel STEADY Bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet, återvinning Vansbro Tel Tjernverksamheten Hotell, restaurang, konferens m m Borlänge Tel Gävleborg Gavle Service Odling, trädgårdsarbete, bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet Gävle Tel Hantverkskooperativet Unitis Hantverk, konst, hushållsnära tjänster, social verksamhet, hotell, restaurang, konferens m m Ljusdal Tel Hushållsfixarna Hushållsnära tjänster, social verksamhet Hudiksvall Tel Ideella kooperativa Föreningen Guldkanten Odling, trädgårdsarbete, transport, hushållsnära tjänster, social verksamhet Bergvik Tel Jädraås skog och mark Odling, trädgårdsarbete, bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet Jädraås Tel Kooperativet Kraftkällan Bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet, hantverk, konst Hudiksvall Tel Kraterkraft Ideell Förening Legoarbete, hushållsnära tjänster, social verksamhet, butik, försäljning Delsbo Tel Nykraft Transport, hushållsnära tjänster, social verksamhet, återvinning Iggesund Tel Service- och utvecklingsgruppen Växa i Hofors Bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, personaluthyrning, bemanning Hofors Tel Stenbackens Boende och Arbetskooperativ Bygg, fastighetsskötsel, transport, hushållsnära tjänster, social verksamhet Söderhamn Tel Forts. s. 12

13 GÄVLEBORG Glada Hudikmodellen Glada Hudikmodellen utvecklades från den handlingsplanssamverkan som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan började arbeta med 2003, då uppkom ett stort behov av arbetsträningsplatser. När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen upptäckte att de hade precis samma mål som de arbetsintegrerande sociala företagen: att människor skapar sig en plats på arbetsmarknaden, bidrar till sin försörjning utifrån förmåga och mår bra, var det självklart att organisera ett fungerande samarbete som alla parter skulle vinna på. När flera arbetsintegrerande sociala företag startades blev Coompanion spindeln i nätet och Glada Hudikmodellen byggdes upp. Den stora vinsten med modellen är att det blir en långsiktighet både i att bygga upp företagen och för samverkan mellan alla parter. Detta ger ett starkt förtroende för varandra och leder till att det finns en bredd på arbetsplatser och arbetsuppgifter för personer som behöver arbetsträning. I Hudiksvalls kommun finns fyra arbetsintegrerande sociala företag, som tack vare den väl fungerande samverkansmodellen är långt framme i utvecklingen. En spridning av modellen till andra kommuner är på gång och nu ingår även Unitis från Ljusdals kommun. I dagsläget är 55 personer anställda (februari 2012) i företagen i Hudiksvalls kommun och 6 personer i Ljusdal. Dessutom erbjuder företagen minst lika många människor arbetsträning, rehabilitering och daglig sysselsättning. Totalt är cirka 120 personer delaktiga i företagens verksamhet. De sociala företagen i Hudiksvall samarbetar med Coompanion Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hudiksvalls kommun på flera sätt. De offentliga aktörerna samfinansierar strukturen, de köper gemensamt tjänsten av Coompanion för att stödja de arbetsintegrerande sociala företagen och samordna insatserna. Ett 3-årigt avtal har upprättats mellan Coompanion och respektive myndighet som innebär att Coompanion samordnar placering av deltagare, står för kvalitetssäkring, utbildning och rådgivning till arbetsledare och andra ansvariga i företagen. Coompanion och företagen har i sin tur ett avtal mellan sig som reglerar deras samarbete. Utöver detta har Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Hudiksvalls resurscentrum avtal om köp av platser hos de sociala företagen. Planerna nu är att utvidga nätverket till arbetsintegrerande sociala företag och myndigheter i kringliggande kommuner. På sikt arbetar man för att företagen själva tar över mer av de stödfunktioner som Coompanion idag står för och bildar någon form av konsortium. 11

14 Gotland Baltic Sea Design Hantverk, konst Visby Tel Hassela Gotland AB (svb) Bil- och cykelvård, butik, försäljning, bygg, fastighetsskötsel, hantverk, konst Klintehamn Tel Lövstakooperativet Odling, trädgårdsarbete, bygg, fastighetsskötsel, återvinning Romakloster Tel Sociala Arbetskooperativet Suderviljan Odling, trädgårdsarbete, hushållsnära tjänster, social verksamhet, butik, försäljning Klintehamn Tel Visby Catering Hotell, restaurang, konferens Visby Tel Återanvändarna Gotland Butik, försäljning, hantverk, konst, återvinning, transport Visby Tel Halland Klovstens hunddagis Hunddagis, annan djurvård Kungsbacka Tel Jämtland Alagets Allservice Odling, trädgårdsarbete, bil- och cykelvård Östersund Tel GOVIDO Butik, försäljning, bygg, fastighetsskötsel, Hotell, restaurang, konferens m m Östersund Tel KC Närservice Hushållsnära tjänster, social verksamhet, butik, försäljning, personaluthyrning, bemanning Strömsund Tel Personal kooperativet Tallen Hushållsnära tjänster, social verksamhet Bräcke Tel Villa Vägen Ut! Vägskäl Övrig service Frösön Tel Jönköping Allroundteamet Hotell, restaurang, konferens, transport Nässjö Tel EM-Kraftverket Butik, försäljning, hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, återvinning Eksjö Tel Fågelfors Aktiva Butik, försäljning, hotell, restaurang, konferens, övrig service Fågelfors Tel Oden & Frejas Fixartjänst i Vaggeryd Butik, försäljning, återvinning Vaggeryd Tel Origo Resurs med bifirma Origo Idéa Butik, försäljning, utbildning, återvinning, bygg, fastighetsskötsel, hotell, restaurang, konferens, hushållsnära tjänster, social verksamhet, information, kommunikation, odling, trädgårdsarbete Huskvarna Tel Här har jag lärt mig att lyssna och att ta eget ansvar! Hit kan man inte komma och tro man är Tarzan, då är det kört. Här fattar vi alla beslut gemensamt. Kan man inte lyssna på andra blir det svårt. Själv har jag lärt mig att lyssna och att ta mycket eget ansvar. Det utvecklas man av, och framförallt blir jobbet roligare, säger Jimmy Björkqvist. Han kom till Lövstakooperativet i Roma på Gotland via en LSS-insats, men är sedan tre år anställd på heltid. Jimmy har just kommit tillbaka från ett plattläggningsuppdrag hos en privat kund. Ett av flera nya uppdrag som kooperativet tagit sig an. Jag gillar omväxling i jobbet, för mig är det a och o att inte behöva göra samma saker om och om igen, då skulle jag krokna, säger Jimmy. Efter att ha varit arbetslös och haft kortare jobb några år fick han erbjudandet att via ett LSS-beslut komma till Lövstakooperativet. Jag var väl inte så tänd på att börja på en daglig verksamhet direkt, men ville i alla fall testa. Så här i efterhand inser jag vilken tur jag hade. Här har jag fått utbildningar, t ex tagit motorsågskörkort och sakta men säkert lärt mig att både lyssna och bli lite mer ödmjuk inför andras uppfattningar. Det kanske inte var min starkaste sida. Jimmy tycker att han växt som person av att få ta mycket eget ansvar och att kunna påverka sin arbetssituation. Mer information om företagen finns på 12 Forts. s. 15

15 GOTLAND Gemenskap, meningsfulla jobb och ansvar får Lövstakooperativet att växa Vi gör alltid en gemensam bedömning innan vi tar på oss nya jobb. För oss är det viktigt att jobben är meningsfulla och att vi har rätt kompetens i personalgruppen, säger Jimmy Björkqvist, som sedan tre år är anställd på Lövstakooperativet i Roma på Gotland. Lövstakooperativet är nu inne på sitt åttonde verksamhetsår. Numera är det sociala arbetskooperativet ett etablerat och lokalt relativt välkänt företag. Inriktningen har skiftat under årens lopp. För närvarande ligger tyngden på trädgårds- och fastighetsskötsel, enklare omoch tillbyggnad, samt snickeriprodukter, som bänkar, fönster, staket med mera. Flera långsiktiga avtal, t ex med bostadsföretag, Hushållningssällskapet, Lövsta lantbruksgymnasium, är positivt för ekonomin. Samtidigt växer andelen privata uppdragsgivare, vilket kooperativet ser mycket positivt på. För mig är det a och o att inte behöva göra samma saker om och om igen, då skulle jag krokna. Jimmy Björkqvist Vi startade som en daglig verksamhet med personer som tillhörde omsorgen. Idag har vi fortfarande ett ben i daglig verksamhet, men vi har också tagit ett rejält kliv vidare mot ett än mer självständigt, arbetsintegrerande socialt företag, säger handledare Margitta Zackrisson. Totalt finns 20 platser till förfogande på kooperativet. För närvarande arbetar 17 personer här, och några nya är på ingång under hösten. Två handledare är anställda av Gotlands kommun, fem personer är anställda av kooperativet och de övriga tio personerna som arbetar på kooperativet har alla olika försörjningsformer. Ett par platser är kommunala OSA-platser, resterande platser är platser för Daglig verksamhet enligt LSS-lagen och praktikplatser via socialtjänsten, Försäkrings kassan och Arbetsförmedlingen. Alla som börjar på Lövstakooperativet får en kortare prövotid. Kooperativet är, liksom vid valet av arbetsuppgifter, noga med att personer som ska arbeta här har förutsättningar att klara jobbet. Hos oss är det inte avgörande vilket funktionsnedsättning man har, utan vad man kan och vill göra, och inte minst om man är beredd att arbeta i ett kooperativ och dela de värderingar och förhållningssätt vi har i vår verksamhet. Man måste vara öppen för att diskutera, kompromissa och ta stort eget ansvar i arbetet, betonar Jimmy Björkqvist. För honom och kollegan Monica Nilsson, betyder det kooperativa arbetssättet oerhört mycket. 13

16 Vi fattar alla beslut gemensamt. Det kan vara lite tidsödande ibland, men fördelen är att alla alltid är med på tåget, och tar ett gemensamt ansvar för de beslut vi fattar. Här har jag fått chansen att utvecklas i arbetet. Innan jag kom hit hade jag många år som arbetslös bakom mig. Bland annat har min hörselskada varit i vägen när jag sökt andra jobb. Här har jag fått möjlighet till både personlig och yrkesmässig utveckling, säger Monica och berättar att hon numera ansvarar för administrationen på Lövstakooperativet. Vi har morgonmöte varje dag där vi fördelar jobben, utifrån dagsbehov och också vad man vill jobba med, och kanske också orkar. För arbetskapaciteten kan variera hos oss alla som har något arbetshinder, säger Jimmy. Här har jag fått möjlighet till både personlig och yrkesmässig utveckling. Monica Nilsson Margitta, som är handledare på Lövstakooperativet, betonar att kooperativets inriktning med en daglig verksamhet som grund bygger på stor lyhördhet för individuella behov och möjligheter. Lika viktigt som att man kan ta det lugnt en dag om orken tryter, är att man ständigt får utmaningar och kan växa med jobben. Genom att man är delaktig i helheten och hela tiden måste ta kollektiva beslut växer man också som person. Flera som börjat hos oss har under åren gått vidare till andra jobb på övriga arbetsmarknaden, och det är också ett av våra mål med verksamheten; att stärka möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med olika arbetshinder. 14

17 jönköping Stickans Fixartjänst Hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, utbildning, bygg, fastighetsskötsel Jönköping Tel Tajmihobby IDF Bil- och cykelvård, bygg, fastighetsskötsel, legoarbete, personaluthyrning, bemanning Vaggeryd Tel TCV Tjänstecentralen Vetlanda Butik, försäljning, hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, transport Vetlanda Tel , Kalmar DEL-TA produktion AB Legoarbete Kalmar Tel Hela Människan Ria Nybro Bil- och cykelvård, butik, försäljning, bygg, fastighetsskötsel, återvinning Nybro Tel Kompetenskraft Kalmarsund AB Bygg, fastighetsskötsel, hotell, restaurang, konferens, butik, försäljning Kalmar Tel MiniPrint Hantverk, konst Kalmar Tel ViBryrOss Småland Hotell, restaurang, konferens, kontorsservice, ekonomi, odling, trädgårdsarbete, turism Hjorted Tel Kronoberg Atrium ideell förening Bil- och cykelvård, butik, försäljning, bygg, fastighetsskötsel, hantverk, konst, hunddagis, annan djurvård Växjö Tel Kooperativet Rallarna Hotell, restaurang, konferens, hantverk, konst, butik, försäljning Gislaved Tel , Macken Växjö Bil- och cykelvård, utbildning, återvinning Växjö Tel MKEF, Mångkulturell Kunskap Kontorsservice, ekonomi, hushållsnära tjänster, social verksamhet, övrig service Växjö Tel Optimus Gislaved Bil- och cykelvård, hushållsnära tjänster, social verksamhet, odling, trädgårdsarbete, övrig service Gislaved Tel Spiket Legoarbete, hotell, restaurang, konferens, hantverk, konst Ljungby Tel Vildrosen Bil- och cykelvård, hushållsnära tjänster, social verksamhet, hunddagis, annan djurvård Växjö Tel Norrbotten 11:ans Hantverkscenter Butik, försäljning, hantverk, konst, hotell, restaurang, konferens, utbildning Junosuando Tel Bryggan Piteå Transport, hotell, restaurang, konferens, hushållsnära tjänster, social verksamhet, hunddagis, annan djurvård Piteå Tel , vx Ekoringen Odling, trädgårdsarbete Luleå Tel Entrévärd Övrig service Luleå Tel Jobbcentralen Bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet, hunddagis, annan djurvård Älvsbyn Tel Kooperativ Valborg Bygg, fastighetsskötsel, hotell, restaurang, konferens, information, kommunikation Södra Sunderbyn Tel , Luleå Hunddagis Hunddagis, annan djurvård Luleå Tel Nordansmak/Bondebyns Ekologiska Lanthandel Butik, försäljning Luleå Tel Sociala Arbetskooperativ i Luleå Information, kommunikation, kontorsservice, ekonomi, personaluthyrning, bemanning, utbildning Södra Sunderbyn Tel Tjänsteföretaget Navet Bygg, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster, social verksamhet, personaluthyrning, bemanning Pajala Tel TOREK Butik för försäljning, turism, utbildning, övrig service Boden Tel Mer information om företagen finns på 15 Forts. s. 16

Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Företagen som öppnar dörren till arbetslivet Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Förord De arbetsintegrerande sociala företagen blir allt fler i Sverige och efterfrågan på kunskap om dem

Läs mer

Namn Län E-post: hemsida

Namn Län E-post: hemsida Namn Län E-post: hemsida 21:ans Hörne, Avkooplingen V Götaland avkooplingen@live.se Ad Acta Kotor V Götaland adactakontor@telia.com Aktivitetshus i Ramsele Ek.förening V Norrland info@aktus.se www.aktus.se

Läs mer

Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 1 Arbetsintegrerande sociala företag I april 2012 fanns det 271 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige och efterfrågan på kunskap om dem och deras

Läs mer

Beatebergs Hunddagis beatebergshunddagis@gmail.com www.beateberg.se Benefact Verksamhets- center ek för benefact@hotmail.com www.benefact.

Beatebergs Hunddagis beatebergshunddagis@gmail.com www.beateberg.se Benefact Verksamhets- center ek för benefact@hotmail.com www.benefact. Namn E-post: hemsida 21:ans Hörne, Avkooplingen avkooplingen@live.se Ad Acta Kotor adactakontor@telia.com Aktivitetshus i Ramsele Ek.förening info@aktus.se www.aktus.se Arbets- och utbildn kooperativet

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Småland och öarna Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Arbetsintegrerande sociala företag är: På en marknad med varor och tjänster Delaktighet

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

ASF- Arbetsintegrerande sociala företag. Bild: Miljövårdscentrum i Örebro

ASF- Arbetsintegrerande sociala företag. Bild: Miljövårdscentrum i Örebro ASF- Arbetsintegrerande sociala företag Bild: Miljövårdscentrum i Örebro Med socialt företag menas företag som: driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete och rehabilitering för personer med svårigheter

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Socialt företagande Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom satsningen på socialt företagande i KAK, Köping - Arboga - Kungsör.

Läs mer

Motion om sociala arbetskooperativ

Motion om sociala arbetskooperativ 2008-09-29 209 474 Kommunstyrelsen 2010-02-08 40 85 Arbets- och personalutskottet 2010-01-25 19 34 Dnr 08.605-008 Motion om sociala arbetskooperativ Bilaga: KF beslut 2008-05-26 120 Ärendebeskrivning septkf33

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 FRÅN SKOOPI SOCIALA ARBETSKOOPERATIVENS INTRESSEORGANISATION Presentation av SKOOPI I SKOOPI organiseras de sociala arbetskooperativen i Sverige.

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 11 sociala företag

Läs mer

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag Johanna Fredriksson Social innovation i Halland 2016-11-18 Bakgrund Tillväxtverket utlyste förstudiemedel Fler jobb genom arbetsintegrerade sociala företag till

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans.

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG EN VIKTIGT DEL AV COOMPANION Företagsformer Aktiebolag (SVB) Ekonomisk

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE Program för att stödja och utveckla arbetsintegrerande sociala företag - ASF! Ett år har gått sedan SKOOPIs

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Svar på motion Satsa på sociala företag!

Svar på motion Satsa på sociala företag! YTTRANDE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0179 001 Socialnämnden Svar på motion Satsa på sociala företag! Förslag till beslut - Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Svar på skrivelse om att starta sociala kooperativ för unga med missbruk och unga med psykisk ohälsa

Svar på skrivelse om att starta sociala kooperativ för unga med missbruk och unga med psykisk ohälsa Arbetsmarknadsförvaltningen Utrednings- och utvecklingsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-14 Handläggare Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden den 28 november 2013

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING

Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Information samt utveckling av kooperativa modeller inom sociala omsorgsområden Stiftelsen

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende Kriminalvårdens personaltidning nummer 4 september 2013 PÅ GRÖN KVIST Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag» Det var skönt att vara tillbaka i Kriminalvården efter att ha överdoserat med fiske

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 00 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Social redovisning. Rapport EntréVärdar 2010

Social redovisning. Rapport EntréVärdar 2010 Social redovisning Rapport EntréVärdar 2010 Detta är en social redovisningsrapport gjord av kooperativet EntreVärdar. Vi vill visa vad kooperativet har betytt för medlemmarna och vilken nytta kooperativet

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 15 sociala företag

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs!

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Vad är ett socialt företag? En näringsverksamhet som: Integrerar personer som står långt från arbetsmarknaden i samhälle

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1 Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete -02- vers 1 Om undersökningen: Chefer med personalansvar på företag med fler än tio anställda. 1 respondenter. Genomfördes med webbintervjuer. Genomförd

Läs mer

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61 Eva Johansson www.tillvaxtverket.se eva.johansson@tillvaxtverket.se Tel: 08 681 96 61 Arbetsintegrerande Sociala företag driver näringsverksamhet med ändamål att integrera människor i samhälle och arbetsliv

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer