Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl 18.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl 18.00"

Transkript

1 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering. Sammanträdet inleds med att årets tillgänglighetspris i Härryda för 2015 delas ut. 2. Rapport från fullmäktigeberedningarna om måluppfyllelse av inriktningsmålen (sid 1). 3. Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2015 (sid 12). 4. Antagande av detaljplan för Landvetter 3:176 m fl tillbyggnad av Bygården m m (sid 45). 5. Förvärv av fastigheten Hönekulla 1:607, Skinnefjällskolan (sid 60). 6. Fastställande av Härryda kommuns riktlinjer för serveringstillstånd (sid 78). 7. Fastställande av tillsynsplan för Härryda kommuns tillsyn över servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker enligt alkohollagen (sid 92). 8. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av kommunrevisionens rapport Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar (sid 98). 9. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av kommunrevisionens rapport Granskning av internkontrollplaner i Härryda kommun (sid 132). 10. Utredning om möjlighet till socialt företagande (sid 151). 11. Framställan från Renova AB angående beslutad dotterbolagsbildning (sid 155).

2 12. Fastställande av taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken (sid 192). 13. Höjning av avgift inom maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (sid 232). 14. Delgivning av lägesrapporter avseende utredningsuppdrag med anledning av besvarade motioner (sid 235). 15. Antagande av tillägg till arvodesreglementet (sid 239). 16. Besvarande av interpellation om satsningen på kultur- och naturturism (sid 241). 17. Besvarande av interpellation om utbyggnaden av digitala trygghetslarm i Härryda kommun (sid 245). 18. Besvarande av interpellation om kommunstyrelsens ordförandes syn på samverkan (sid 245). 19. Inkomna interpellationer (sid 247). 20. Remittering av inkomna motioner (sid 249). 21. Ärenden för fullmäktiges kännedom (sid 256). HÄRRYDA KOMMUN Maria Kornevik Jakobsson Ordförande Lena Magnusson Sekreterare

3 HÄRRYDA KOMMLTN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunflllmäktige Sida 2 ÄneruDE2 RAPPoRT n,ä,n TuTTUÄTTIGEBEREDNINGARNA om VÄ.Tuppp.YLLELSE AV INzuKTNINGSMÅTpN Signatur 1

4 1 (2) Dnr 2015ks Utbildnings- och kulturberedningen Mats Dalmyr Kommunfullmäktige UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSE Uppdrag och bakgrund I beredningarnas huvuduppgifter ligger att svara för en löpande uppföljning/utvärdering av fastställda politiska inriktningsmål inom sitt ansvarsområde samt att återrapportera uppföljningen till fullmäktige. Uppföljning av de politiska inriktningsmålen är även en skyldighet enligt årsredovisningen. Kunskaperna som fås genom uppföljningen/utvärderingen ska sedan ligga till grund när beredningen föreslår, och fullmäktige beslutar om, nya politiska inriktningsmål. Arbetssätt Vid uppföljningen av de politiska inriktningsmålen har beredningen utgått från verksamhetsberättelsen för Beredningen har arbetat i mindre grupper. Som en del i uppföljningen närvarade delar av sektorsledningen för utbildning- och kultur på beredningens sammanträde den 12 maj för att svara på beredningens frågor om verksamhetsberättelsen. Beredningens kommentarer och överväganden Utbildnings- och kulturberedningens uppföljning avser följande målområden: Förskola Gemensamt: för- och grundskola Grundskola Gymnasiet Vuxenutbildningen Kultur Fritid Samtliga ovanstående mål är fastställda av kommunfullmäktige , 42 Måltidsservice, fastställda av kommunfullmäktige , 88 Utbildnings- och kulturberedningen bedömer att måluppfyllelsen är god överlag. Beredningen har i uppföljningen identifierat ett antal områden i verksamheten som kommer att följas särskilt under mandatperioden. 2

5 2 (2) Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys görs alltid vid framtagande av nya mål samt vid revidering av befintliga mål. Barnkonsekvensanalys görs inte vid uppföljning/utvärdering. Förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar utbildnings- och kulturberedningens uppföljning av politiska inriktningsmål för Förskola, Gemensamt för- och grundskola, Grundskola, Gymnasiet, Vuxenutbildningen, Kultur, Fritid. UTBILDNINGS- OCH KULTURBEREDNINGEN Thomas Anderberg Beredningsledare Bilaga Uppföljning av politiska inriktningsmål 3

6 1 (3) Utbildnings- och kulturberedningen Dnr 2015ks UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSE Det främsta redskapet för uppföljning av politiska inriktningsmål är verksamhetsberättelse (VEB). Hur ser måluppfyllelsen ut för nedanstående politiska inriktningsmål i förhållande till politiska verksamhetsmålen i VEB? Styr verksamhetsmålet mot inriktningsmålet? UPPFÖLJNING Politiskt inriktningsmål UTVÄRDERING Beredningens kommentar Måluppfyllelse Ja FÖRSKOLA Alla barn bemöts med respekt utifrån deras utveckling och behov. Alla barn uppmärksammas och får pedagogiskt och socialt stöd så fort behovet upptäcks. Alla barn som har särskilda behov för sin språkliga utveckling får modersmålsstöd. GEMENSAMT FÖR- OCH GRUNDSKOLA Den kommunala för- och grundskolan håller hög kvalitet och är konkurrenskraftig. FRITID Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar VUXENUTBILDNING Alla har möjlighet att genom studier göra nya yrkesval och förstärka sin kompetens. Yrkeshögskolan erbjuder utbildningar i Delvis Skall vara kvar Skall revideras Skall utgå Nej x x x Beredningen kommer under mandatperioden att följa sektorns arbete med systematiskt kvalitetsarbete utifrån förvaltningens gemensamma kvalitetsledningssystem. Beredningen kommer följa verksamhetens samverkan med föreningslivet i att införa policy avseende hälsa och livsstil. x x x x x x 4

7 2 (3) UPPFÖLJNING Politiskt inriktningsmål UTVÄRDERING Beredningens kommentar Måluppfyllelse Ja samverkan med arbetsmarknaden. GRUNDSKOLA Alla som lämnar grundskolan har minst godkända betyg för fortsatta studier på gymnasienivå Elever med särskilda behov har goda möjligheter att utvecklas. Alla elever har kunskap och erfarenhet av sambandet mellan de tre hållbarhetsdimensionerna: ekologi, ekonomi och social välfärd. Alla elever erbjuds ett rikt och varierat kulturliv inom ramen för skolan och en kulturskola som är öppen för alla. GYMNASIET Alla har möjlighet att utveckla sig och sina intressen och ges stöd för sitt lärande i former som passar dem bäst. Alla har en trygg och god skolmiljö och är väl förberedda för fortsatta studier eller arbete. Kommunen tar det övergripande ansvaret för alla kommunens ungdomars skolresultat oavsett gymnasieskola. KULTUR Alla har möjlighet att utöva och ta del av kulturverksamhet. Möjlighet ges att ta del av kommunens kulturarv. Alla elever som önskar har tillgång till en plats i en kulturskola av hög kvalitet. MÅLTIDSSERVICE Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi samt främjar hälsa och ett aktivt liv. Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva Delvis Skall vara kvar Skall revideras Skall utgå Nej x x x x x x x x x Beredningen kommer att följa utvecklingen av antal köplatser till kulturskola. x x x 5

8 3 (3) UPPFÖLJNING Politiskt inriktningsmål UTVÄRDERING Beredningens kommentar Måluppfyllelse Ja Delvis Skall vara kvar Skall revideras Skall utgå Nej möten och social samvaro. Revidering/nya inriktningsmål utifrån utvärdering Beredningen föreslår att följande politiska inriktningsmål revideras. Politiskt inriktningsmål Beredningens kommentar Tidsplan för revidering Ansvar Tidsplan för framtagande av nya mål Ansvar Beredningen föreslår nya inriktningsmål inom följande områden. Område Beredningens kommentar 6

9 1 (2) Dnr 2015KS Socialberedningen Helena Österlind Kommunfullmäktige UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSE Uppdrag och bakgrund I beredningarnas huvuduppgifter ligger att svara för en löpande uppföljning/utvärdering av fastställda politiska inriktningsmål inom sitt ansvarsområde samt att återrapportera uppföljningen till fullmäktige. Uppföljning av de politiska inriktningsmålen är även en skyldighet enligt årsredovisningen. Kunskaperna som fås genom uppföljningen/utvärderingen ska sedan ligga till grund när beredningen föreslår, och fullmäktige beslutar om, nya politiska inriktningsmål. Arbetssätt och samråd Vid uppföljningen av de politiska inriktningsmålen har beredningen utgått från verksamhetsberättelsen för Beredningen har arbetat i mindre grupper som vardera haft olika politiska målområden att följa upp. Som en del i uppföljningen var sektorsledningen för socialtjänst inbjudna till socialberedningens sammanträde den 20 maj för att svara på beredningens frågor om verksamhetsberättelsen. Även detta ligger till underlag för beredningens uppföljning. Beredningens kommentarer och överväganden Socialberedningens uppföljning 2015 avser följande målområden: Politiska inriktningsmål för vård och omsorg, antagna i kf 43/2013, Politiska inriktningsmål för funktionshinder, antaget i kf 32/2009 samt 109/2010, Politiska inriktningsmål för utsatta barn och unga, antaget i kf 184/2009 Politiska inriktningsmål för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS), antaget i kf 183/2013. De politiska inriktningsmålen för Individ- och familjeomsorg är nyligen reviderade varför uppföljning av dessa mål ej är möjlig att göra utifrån verksamhetsberättelse Socialberedningen bedömer att det är en överlag hög måluppfyllelse avseende de mål som följts upp och att förvaltningen har god insikt i de förbättringsområden som finns samt goda förutsättningar för att arbeta med framtida utmaningar. Beredningen avser att under hösten 2015 arbeta vidare med revidering av de politiska inriktningsmålen för utsatta barn och unga samt de politiska inriktningsmålen för funktionshinder för att förtydliga den politiska viljeriktningen inom dessa områden. 7

10 2 (2) Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys görs alltid vid framtagande av nya mål samt vid revidering av befintliga mål. Barnkonsekvensanalys görs inte vid uppföljning/utvärdering. Förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar socialberedningens uppföljning av politiska inriktningsmål för Vård och omsorg, Funktionshinder, Utsatta barn och unga samt Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. SOCIALBEREDNINGEN Håkan Eriksson Beredningsledare Bilaga: Uppföljning av måluppfyllelse 8

11 1 (3) Bilaga Socialberedningen UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSE Det främsta redskapet för uppföljning av politiska inriktningsmål är verksamhetsberättelse (VEB). Hur ser måluppfyllelsen ut för nedanstående politiska inriktningsmål i förhållande till politiska verksamhetsmålen i VEB? Styr verksamhetsmålet mot inriktningsmålet? Politiskt inriktningsmål UPPFÖLJNING Beredningens kommentar UTVÄRDERING Måluppfyllelse Ja VÅRD OCH OMSORG Alla brukare i kommunen har förutsättningar att vara delaktiga i samhällslivet, ha ett bra boende och leva ett inflytelserikt, gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv med bibehållet oberoende. Delvis Skall vara kvar Skall revideras Skall utgå Nej Att fortsätta stärka kontaktmannaskapet på olika sätt ser beredningen som viktigt för att skapa trygghet såväl för brukaren som för de anhöriga. Beredningen ser positivt på det stora intresset för kommunens ipadkurser samt förvaltningens förmåga att möta detta. X X Alla brukare i kommunen har tillgång till god vård och omsorg med god kontinuitet, och bemöts respektfullt med empati och kunskap. Kan kontinuitet och trygghet mätas och följas upp på mer relevant sätt? Viktigt att bibehålla det goda bemötandet inom verksamheten och sprida kulturen vidare. X X Kommunen arbetar utifrån en helhetssyn med ett förebyggande, rehabiliterande, habiliterande och salutogent synsätt samt skapar förutsättningar för en god livskvalitet till livets slut. Viktigt att ständigt arbeta med helhetssynen samt försöka förbättra uppföljningen av detta. X X All personal har erforderlig utbildning och erhåller kontinuerlig kompetensutveckling. Bra kompetensutvecklingsplaner Kunskapen om Palliativa registret viktig X X Berörda vårdtagare/ patienter har god palliativ vård och andligt, socialt och medicinskt innehåll. Beredningen anser att smärtskattningen är viktig och att rutinerna kring detta bör vara tydligare. X X 9

12 2 (3) Politiskt inriktningsmål UPPFÖLJNING Beredningens kommentar UTVÄRDERING Måluppfyllelse Ja FUNKTIONSHINDER Psykiskt funktionshindrade upplever i vår kommun en hög livskvalitet genom kvalificerat och av kommunen samordnat och initierat stöd. Delvis Skall vara kvar Skall revideras Nej Bra mål med god måluppfyllelse Personer med funktionsnedsättning tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande. Det är svårt att definiera vilka som ingår i målgruppen. Sektorn definierar den främst som personkretsarna inom LSS. Funktionshinder beaktas och integreras i alla verksamheters planering och budgetarbete. Målet behöver bli tydligare beträffande vad som ska uppnås. Kunskap och förståelse om funktionshinder är god hos kommunens anställda och förtroendevalda. Kommunen bidrar till förståelse om funktionshinder hos allmänheten. Det är svårt att mäta kunskap och förståelse. Ett mycket relevant målområde som bör tydliggöras. X X Informationen från kommunen anpassas till brukarens behov. Beredningen ser en risk att anpassad information ska vara webbaserad då denna informationskanal inte passar alla. X X Samverkansfokus är viktigt men mer resultat efterfrågas BARN OCH UNGA Samverkan mellan företrädare för utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsendet och fritid och kultur är av hög kvalitet. X X X X X X X X Det finns utbildning och/eller aktivitetsprojekt för riskgrupper. X X Barn och deras familjer som behöver särskilt stöd identifieras tidigt. X X X X Utsatta barn, unga och deras familjer får riktade och strukturerade skyddsinsatser. Bra att även skolor inkluderas i verksamhetsmålet från Skall utgå 10

13 3 (3) Politiskt inriktningsmål UPPFÖLJNING Beredningens kommentar UTVÄRDERING Måluppfyllelse Ja ANDTS Alla barn, ungdomar och vuxna har goda kunskaper om skadeverkningarna kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Det finns ett brett utbud av miljöer fria från alkohol, narkotika, dopning, tobak och ett överdrivet spelande. Delvis Skall vara kvar Skall revideras Skall utgå Nej Alkoholkonsumtionen minskar bland unga men rökning ökar. Eventuellt behövs mer fokus på tobak. Målen är nya och en djupare uppföljning kommer att ske våren 2016 X X Det är viktigt att förvaltningen samordnar insatserna inom detta område då det är flera sektorer som ansvarar för målet. Viktigt att den politiska diskussionen om alkoholfria miljöer hålls levande. X X Revidering/nya inriktningsmål utifrån utvärdering Beredningen föreslår att följande målområden revideras. Politiskt inriktningsmål Beredningens kommentar Tidsplan för revidering Ansvar Funktionshinder Hela måldokumentet ska revideras men eventuellt blir vissa av målen kvar i nuvarande form. Målen för utsatta barn och unga ska ses över tillsammans med IFO-målen i enlighet med kf 57/2014. Höst 2015 Nya mål till VEP 2017 Höst 2015 Nya mål till VEP 2017 Socialberedningen genom funktionshindersgruppen Socialberedningen genom gruppen för barn och unga Tidsplan för framtagande av nya mål Ansvar Utsatta barn och unga Beredningen föreslår nya inriktningsmål inom följande områden. Område Beredningens kommentar 11

14 HÄRRYDA KOMMTIN SAM MANTRÄDES P ROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida s ARENDE 3 J Dnr 2015K EKONOMISK MÄNADSUPPFÖLJNING PER MARS 2015 Kommunstyrelsen har fastställt en arsplan ftlr ekonomisk uppföljning. Uppñljningen sker fem gånger per år inklusive delarsbokslut. Från sektorn für administrativt stöd foreligger skrivelse av den 4 maj 20t5. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige (Ks $ s) Kommunfullmäktige godkåinner füreslagna åtgärder i enlighet med skrivelse av den 4 maj 2015 från sektorn ftir administrativt stöd. justerande Utdragsbestyrkande 12

15 1 (1) HARRYDA KOMMUN Dnr 2015K Sektom ftir administrativt stöd Carina Karlsson Kommunstyrelsen EKONOMISK MÅNADSUPPFÖT, NTNC PER MARS 2015 Uppdrag och bakgrund Kommunstyrelsen har fastställt en årsplan ftir ekonomisk uppftiljning. UppfÌiljningen sker fem gånger per år inklusive delarsbokslutet. Förvaltningen redovisar i den ekonomiska månadsuppftiljningen per mars 2015 ett positivt resultat på 86 mkr och en budgetawikelse pã 43 mkr. Resultatet innebåir att kom-,mens finansiella mål kommer att uppnås. Överskottet beror huvudsakligen på lägre finansiella kostnader på grund av lägre upplåningsvolym och lägre finansiella kostnader fìir pensionsskulden 2in budgeterat. AFA kommer att återbetala2004 ars premier, vilket irurebåir cirka 13 mkr ftir Härryda kommun. På grund av det mycket goda resultatet fìireslar ftirvaltningen åtgärder på drygt 5 mkr i form av beläggningsunderhåll och övriga åtglirder inom gator och park som beskrivs i månadsuppftiljningen. Därutöver ftireslås att0,4 mkr anvåinds für skogsgallring runt kommunens skolor och ftirskolor. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i åirendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Kommunstyrelsen fìireslar kommunfullmäktige att godkåinna ft)reslagna åtgärder och beslutar att inte vidta några ytterligare åtgärder med anledning av månadsuppñljningen. SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD ( Karina Dj rllner Kommundirektör Bo Ekström Ekonomichef Bilagor Rapport månadsuppfìiljningen per mars

16 20ls Dnr 2015K Mars Fördjupad prognos med måluppffllelse mkr resultat 85,6 I22,7 Awikelse mot budget 43,1 varav sehorerna 3,7 84,8 52,6 95, Nettoko stnadsandel, o/o Likviditet Banklan N v - 70,4 - l9,i per 3I/3-15 per 31/12-14 HARRYDA KOMMUN 14

17 INNEHÅr-,r xoruvruxövergrtpande... J INVE S TERING SREDOVISNING. l,4 rön cod EKoNoMrsK nusnår.r-nrnc... våruppryllelse PERSoNAL vrår,upppyllelse rõn snrronsövnncnrpafrdn 6 7 l0 verksamnnrsvrá,r, t2 ENERGrpoLrrrsKA rnrrktnrncsuå1. l2 porrgälsa samt ALKoHoL, NARKoTIKA, DopING, ToBAK och spel (ANDTS) MILJO nrnansnönvaltningen DRIFTREDOVISNING RAPPORT MEDELSFORVALTNING l3 l5 POLITISK ORGANISATION t6 DRIFTREDOVISNING l7 INVESTERING SREDOVI SNING t9 n År-uppryI.l.EI.SE. l9 SEKTORN FOR SOCIALTJANST DzuFTREDOVISNING 20 SEKToRN r'ön snvträlr,snyccxrr 23 INVESTERING SREDOVISNING. sektorn rön rnxnrk och.25 nörver,rxrxcssrön DzuFTREDOVISNING INVE STERINGSREDOVI SNING vrålupppyt.i-et.se SEKTORN FOR ADMINISTRATIVT STOD... 2ft DRIFTREDOVISNING 30 15

18 KOMMUNOI/ERGRIPANDE KoMMUNövnncnrPANDE Driftredovisning Förvaltningens prognos ftir 2015 baseras bland annat på sektorernas bedömningar och senaste skatteprognoser från Sveriges Kommuner och Landsting (29 april, cirkulär 15: I 5). Den ekonomiska månadsuppftiljningen per mars 2015 redovisar ett positivt resultat på 86 mkr och en budgetawikelse på 43 mkr. Resultatet innebåir att kommunfullmäktiges finansiella mål uppnås. FinansfÌjrvaltningen redovisar en positiv budgetawikelse på 47 mþ'r och sektorerna redovisar ett sammanlagt ett undeiskottpä 4 mkr. Överskottet beror huvudsakligen på lägre finansiella kostnader på grundãv Hgre upplaningsvolym och lägre finansiella kostnader fiir pensionsskulden?in budgeterat. ÃFA ko--"r att återbetala2}}4 års premier, vilket inneb?ir cirka 13 mkr för Härryda kommun Avseende avtalet med Wallenstam i Mölnlycke fabriker prognostiseras inte någon inbetalning ske under året. Första delbetalningen om cirka26 mkr är inte budgeterad, så det innebär ingen budgetav- vikelse. RESULTATUTVECKLING ÅREN OCH PROGNOS FOR 2015 L72, , ,6 80 E E ,0 36,1 2t t62 t% "% ""% "\ o'%._ "\ % SOLIDITETSUTVECKLING ÅNNIV ZOOS.2OI4 OCH PROGNOS FOR 2OI s t8 20 l5 l0 16 2ô t3 5 0 ^- \ % \ozz ë. <ls % J - '% "\ ot% 16

19 KOMMUNOVERGRIPANDE P ROGNOSTISERADE BUDG ETAWIKELSER 2 O1 5 F OR H'/.RRYDA KOMMUN 46,8 5{',10!30 4'o Ém l '0 -m tt4-1,6 _ s,s.sqe Af6 o,o - 0'6 }o -4-4oU Pqors 4bec 17

20 KOMMUNOVERGNPANDE Nedanstående tabell visar prognostiserade budgetawikelser inom sektorerna. Awikelserna kommenteras i re- sektorsavsnitt i Driftredovisning, Mkr Bokslut Budget Red. ack Prognos Awikelse mars ,6 20t,4 1014,6 6'0 Ledning 't5 7,3 1,5 7,3 0,0 Förskola 279,3 289,8 67,2 287,6 )) Grundskola 482,9 499,8 109,1 497,2 2,6 Gymnasium 138,6 139,4 3,4 139,4 0,0 19,7 0,8 Utbildning och kultur, Yarav: 980,3 Vuxenutbildning 17,9 20,5 5,0 Kultur 35,9 41,7 10,3 41,6 0,1 Planering, fritid och ungdom 19,2 22,1 4,9 21,8 0,3 511,3 530,3 124,4 534,9 Socialtjãnst, varav: ,8 20,2 22,0 5,1 22,8 168,2 155,8 42,4 149,6 6,2 85,6 I19,0 16,6 115,7 5,J??? 5 60,3 246,8 95,9 92,9 18,6 101,4 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Ma k och bostad - 15,7 10,9 1,7 10,4 0,5 Plan och bygglov 4,6 2,4 0,9 3,6 Sator och park 66,3 61,5 ll,6 66,8-5? Kollektivtrafik 6,7 8,1?') 7,3 0,8 10,5 11 ll,2 1,5 2,7-0,7-2,6 22,7 49,9 3,0 1,7 0,7 9,3 35,2 0,3 Ledning och administration Vard och omsorg Hälsa och bistånd tndivid- och familj eomsorg samt funktionshinder 237,3 Samhällsbyggnad, varav: Räddningstjåinst Ledning & 10,5 adm., miljösamordning och n iringsliv ')? AffÌirsdrivande verksamhet Ieknik och ftirvaltningsstöd, varav: 41,0 49,3 7,9 2,4 34,1 35,5 Fastighet och städ Mark och anläggtingar - 0, , '5 1,2 0'6 Måltidsservice 3,4 2,1 8,4 2,8 IT 1,2 1,6 5,6 1,9-5,6 7,7 2,4 8,3-0,6 51,9 80,0 18,4 76,0 4'0 - Ledning, service och s ikerhet Administrativt stöd 9'6 Politisk organisation Finansftirvaltning (verksamhetskostnad) - 58,7-9'6 3'3 7r4 lr ,0 38,6 34,9 I 631,3 1775,3 387,1 1740,4 Skatteintäkter/finansnetto 1754,0 I 817,8 461,1 I 122,7 42,5 74,0 0,3 0'0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD SUMMA 0,7 E26,0 95, ,1 Budget 2015 inkludera ombudgeteringar fìir löneökningar fr.o.m och "lokalbidrag" ftir kommunhuset. 5 18

21 KOMMUNOVERGRIPANDE Investeringsredovisning Årets investeringsbudget uppgar ttll367 mkr inklusive ombudgetering från bokslut 2074 med 103 mkr. Sektorerna beräknar att353 mkr kommer att fìirbrukas, vilket innebär en positiv budgetawikelse med 14 mkr. Sektorn fìir samhällsbyggnad prognostiserar ett överskridande pä24,3 mklr' Mark och bostad kommer att i april betala ut 43,8 mkr fìir inköp av ett markområde i Landvetter södra, enligt szirskilt beslut i kommunfullm2iktige. Gator och park redovisar ett överskott på cirka 20 mkr, pä g-ild av fürsenade projekt, bland annat cirkulationsplats vid Benarebyvägen - Djupedals?ingsvägen, Landvetters Backa och Stenhuggeriet. Investeringsutgifterna for sektorn ftir teknik och fürvaltningsstöds ber?iknas bli 37 mkr lägre än budgeterat. Det beror framfiir allt på osäker tidplan gällande detaljplan och fastighetsbildning for nybyggnad av sporthall i Mölnlycke. Bedömningen ar attdryg!' 30 mkr àv den budgeten inte kommer att användas i år. Det finns också en osäkerhet beträffande byggstart av den planerade fürskolan i södra Önneröd. Dessutom åir det vissa projekt som inte överensstämmer tidsmässigt med budgeten och d?irfìir beräknas generera överskott i år, detta gäller frzimst den andra etappen av Bygårdens tillbyggnad samt gruppbostad i östra Backa. Utgifter ftir eventuellt inköp av Skinnefiällskolan ingår inte i prognosen. Nedanstående diagram visar nettoutgtfierför investeringar åren med prognosför 2015 /O t 3ü) -E t t 0 t^- '% t\ "^Z "\ 6 t^% 'z "\ 19

22 KOMMUNOVERCNPANDE Mål fär god ekonomisk hushållning Mål fìir god ekonomisk hushållning i H?irryda kommun skall medverka till att varje generation tar ansvar ftjr sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska fürutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. Finansiell bedömning Håirryda kommun kommer enligt prognosen att redovisa ett överskott på 86 mkr fìir år 2015, vilket innebär en positiv budgetawikelse med 43 mkr. Kommunfullmäktiges finansiella mål ftjr god ekono- misk hushållning kommer att uppnås. Kommunfullmäktiges nya fastställda finansiella mål skall klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet på sikt. Kostnaden enligt fullfonderin ber2iknas bli 27 mkr lägre än enligt blandmodellen. Resultatet enligt balanskravet berziknas således bli 59 mkr. Härryda kommun har antagit mål ftir god ekonomisk hushållning som syftar till att garantera att va{e generation tar ansvar for sin konsumtion av kommunal verksamhet. Måluppffllelsen mäts och analyseras årligen i rullande furaårsperioder. Kommunfullmäkliges Jinønsiella måi ftir god ekonomisk hashållning Prognos 2015 Finansiella måi Soliditetsnivån Resultatet kostrader. ä en procentenhet per år 2,5 procent av netto- 4,9 7 Bokslut Bokslut Bokslut ,2 BokshÍ 201 I 1 )a - 1,0 20

23 KOMMUNOVERGRIPANDE Kommunfullmìiktiges ver ksamhetsmål fi)r god ekonomß k h ushållning Kommunfullmäktige har fastställt frra verksamhetsmål ftir god ekonomisk hushållning. Målen avser bostadsbyggande, behovstäckning inom fürskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder für äldre och personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas de fastställda verksamhetsmålen samt bedömning av måluppffllelse. Bokslut Bokslut Bolælut (%). 1,5 Antalet fìirdigställda lägenheter. O Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på cirka 1,5 % kan mötas med bostäder i alla ägande- Andel av större exploaterings- 1 och upplåtelseformer ' -tço 313 lekar i nyproducerade områden med flerbostadshus (l-5 rum och Antal bam som ej erhållit inom lna månader (accepterar fler in ett altemativ). Andel ñräldra som ftl forstahandsval beträffande verksamhetsform, o/o. Andel elever behöriga till gymnasieskolan, Alla elever ha efter slutford grund- skola eller gymnasieutbildning till- räcklig kompetens for arbete eller fortsatt studier. Grundskolan och gymnasiet ses som en sammanhållen + Andel elever med slutbetyg efter 4 å inkl. IV/IM ** Arbetslöshet inklusive personer i program med aktivitetsstöd âr. (procent av befolknine) H irrvda/(länet).* Antal ej verkst illda beslut inom enhet. 20tl 1,1 l.l it) -)tj )lsz 3/3 5 plats 1 t,4 områden med alla tre upplåtelseformerna. Ànta variantei pl t Full behovstäckning inom forskoleverksamheten och fóraldrar kan valja verksamhetsform. Bolcslut Indileator Verl<samhetsmål ,6 94, ,7 81, ,4 (8,0) ,3 (e,s) (10,6) (1 1,5) 0 n ' månader avseende s irskilt boende (Mätdag 5 99 ll 3ll12). Behov av síirskilt boende, personer. Antal platser säskilt boende (Mätdag Det finns bostíider av god kvalitet och god tillgänglighet lor åildres och fu nktionsnedsattas bedömda behov. Behov av BGTJägenheter, 1 personer. Antal BGT-lägenheter (Mâtdag l 83 3l/12) Beråknat behov av bostad for funktionsnedsatta över 19 å, Antal lâgenheter ft)r funktionsnedsatta. * Avser elever i ** Avser elever i både kommunal och fristående verksamhet, folkbokförda i Håirryda kommun. O Bostadsftirsörjningsprogram upprättas med en genomfttrandetid på fem år och med en årlig revidering av programmet. Programmet är det planeringsverktyg som utgör grunden ftir befolkningstillv2ixten ochètt planeringsunderlag lor övriga sektorer. Den genomsnittliga befolkningstillväxten har sedan 1990 varit 1,5 procent per år. Befolkningstillväxten har i snitt under de senaste fem åren varit cirka 1,3 procent, med en tillväxt på 1, I till I,5 procent per år. Ø Förskoleverksamheten arbetar i enlighet med de strategier som beskrivs i verksamhetsplanen. Vardnadshavare erbjuds attvaljamellan fürskola, familjedaghem och vårdnadsbidrag. Kommunen bedöms kunna klara full behovstäckning och att ge allafüräldrar deras fürstahandsval beträffande verksamhetsform. 8 21

24 KOMMUNOVERGRIPANDE mer att ske under Bland annat studiebesök sök på HuleHjälpen och estetiska programmets flickor, Zir exempel på ytterligare samverkan' ch ställa måluppff llelsen. lzinge de ungdomar som avbryelever med slutbetyg inte når hundra procent eller så eller inte far tillträde till studier inte har tillräcklig kompetens'ftjr fortsatta studier bedöms målet endast som delvis uppffllt' 9 22

25 KOMMUNOI/ERGR]PANDE Måtuppfyllelse Personal Ko mmunsty relsens ver ksømhelsmål Jör medarhetøre Prognos Awikelse t 5 Bokslut r o Budget Indikator Verlcsdmhetsmål Nöjd medarbetarindex (NMI) Härryda samhållsbyggnad Sektor tor och fòrvaltningsstöd Sektor for "Mitt arbete är meningsfullt" + H irryda kommun, totalt 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,5 4,4 4,2 4,5 4,5 4,5 4,1 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0 4,2 4,0 4,0 4i3 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,3 4,3 4,3 4,8 6,6 63 4,5 5,6 5,4 5,0 8,s 8,1 a1 2,7 )5 )s Fördelof Per sektor: Sektor ft)r utbildning och kultur Sektor ft)r socialtj inst Håirryda kommun ska va a en bra arbetsgivare. 4,5 Sekfor for teknik och ft)rvaltningsstöd Seldor lor administrativt stöd "Vi har ett bra sâmârbete i den arbetssruoo iag tillhör" H irryda kommun, totalt FördeloÍ Per sektor: Sektor for utbildning och kultur for socialtjzinst Sektor for samhällsbyggnad Sektor fór teknik och ft)waltningsstöd Sekfor ft)r administrafivt stöd Sjukfrånvaro (7o) Hä ryda kommun, totalt Fötdelú per sektor: Seklor ftir utbildning och kultur Sektor for socialtjänst Sektor ft)r samhållsbyggnad Sektor for teknik och forvaltningsstöd Sektor lör administrativt stöd 3,0 )(\ Kommentarer N1\,II jämesultat i högre utsträckning än -10- NMI' 23

26 KOMMUNOVERGRIPANDE Mitt arbete är meningsfullt Indikatorn bedöms uppfyllas vid årets medarbetarenkät. Teknik- och fürvaltningsstöd har arbetat med hälsofrämjande åtgärder och den större omorganisationen frän2013, när enkäten genomftirdes, har blivit genomftird. Detta borde ge ett något bättre resultat än tidigare ar. Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör tndikatom bedöms vara ofürändrad gentemot tidigare undersökning' Sjukfrånvaro ("/") Sjukfrånvaron i samhället i stort men även inom ftirvaltningen bedöms öka. Den korta sjukfrånvaron (dag l-14) har legat i princip still under flera ar fìir kommunen som helhet och det finns inget som tyder på en ftiråindring i dagsläget. Det är de längre sjukskrivningar som öka och framflorallt dem som är över 3 månader. Ökningen det senaste har i huvudsak bestått av att sjukskrivningarna har blivit l2ingre och inte av någon större ökning av antalet individer. Detta fürväntas öka, bland annat på grund av forändrat regelverk hos Försäkringskassan. Samtidigt måste fürvaltningen arbetaaktivt med återgång i arbete på hel- eller deltid ftir att stävja utvecklingen. De projekt som genomfürts inom städ- och måltidsservice har inspirerat andra verksamheter att börja se över vad som kan göras für att öka hälsan på arbetsplatsema. Inom vard och omsorg, funktionshinderverksamheterna och ftirskolan planeras for olika projekt ftir att stävja den utveckling vi ser. För att skapa ökad kontinuitet, och ftirhoppningsvis jämnare arbetsbelastning arbetar både forskoleverksamheten och sektorn ftir socialtjåinst med att se över bemanningsprocessen. Bedömning Utifrån indikatorerna bedöms målet att Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare vara delvis uppnått

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun

MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN 1 2014-10-30 Administrativt stöd INNEHÅLL SKL:s projekt om medborgardialog Process för medborgardialog i Härryda kommun Dialog om framtida boende för personer med funktionshinder

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-11 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR 2 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

1. Antagande av leverantör avseende ramavtal för stationära och bärbara datorer.

1. Antagande av leverantör avseende ramavtal för stationära och bärbara datorer. K R O N O L O G I S K T R E G I S T E R 2 0 1 6 Kommunstyrelsen Sammanträde den 7 januari Ärenden 1. Antagande av leverantör avseende ramavtal för stationära och bärbara datorer. 2. Omläggning av VA-ledningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Delårsbokslut 2014-08-31 Prognos 2014-12-31

DELÅRSRAPPORT. Delårsbokslut 2014-08-31 Prognos 2014-12-31 DELÅRSRAPPORT Delårsbokslut -08-31 -12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse, kommunen Fem år i sammandrag 2 Målstyrning 3 Mål för god ekonomisk hushållning, uppföljning 3 Finansiella mål 4 Sammanställning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Härryda kommun Finansförvaltning Politisk organisation Godkänd av kommunstyrelsen 2014-03-14 INNEHÅLL KOMMUNÖVERGRIPANDE 3 FÖRUTSÄTTNINGAR 3 MÅLSTYRNING 3 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för

Läs mer

Vi har i granskningen biträtts av sakkunnigt biträde från EY. Resultatet av den granskning som genomftirts presenteras i bifogad rapport - bilaga 1.

Vi har i granskningen biträtts av sakkunnigt biträde från EY. Resultatet av den granskning som genomftirts presenteras i bifogad rapport - bilaga 1. N HARRYDA v KOMMUN Kommunens revisorer 20t6-to-24 Kommunfullmäktige GRANSKNING AV KOMMUNENS DELÅNSNOXSLUT 2016 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2009

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2009 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2009 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2009 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2009 Omsättning 2009 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet 2014-10-20 2 Ks 382 Dnr 2014.0297.007 Uppföljning av granskning av kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

2. Överläggning om förslag till näringslivspolitiska inriktningsmål. 3. Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter

2. Överläggning om förslag till näringslivspolitiska inriktningsmål. 3. Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter K R O N O L O G I S K T R E G I S T E R 2 0 1 2 Kommunfullmäktige Sammanträde den 30 januari 1. Allmänpolitisk debatt 2. Överläggning om förslag till näringslivspolitiska inriktningsmål 3. Strategi för

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1 Ragunda Kommun 12 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 4 Sammanfattning Resultatet för

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer