Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl 18.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl 18.00"

Transkript

1 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering. Sammanträdet inleds med att årets tillgänglighetspris i Härryda för 2015 delas ut. 2. Rapport från fullmäktigeberedningarna om måluppfyllelse av inriktningsmålen (sid 1). 3. Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2015 (sid 12). 4. Antagande av detaljplan för Landvetter 3:176 m fl tillbyggnad av Bygården m m (sid 45). 5. Förvärv av fastigheten Hönekulla 1:607, Skinnefjällskolan (sid 60). 6. Fastställande av Härryda kommuns riktlinjer för serveringstillstånd (sid 78). 7. Fastställande av tillsynsplan för Härryda kommuns tillsyn över servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker enligt alkohollagen (sid 92). 8. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av kommunrevisionens rapport Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar (sid 98). 9. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av kommunrevisionens rapport Granskning av internkontrollplaner i Härryda kommun (sid 132). 10. Utredning om möjlighet till socialt företagande (sid 151). 11. Framställan från Renova AB angående beslutad dotterbolagsbildning (sid 155).

2 12. Fastställande av taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken (sid 192). 13. Höjning av avgift inom maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (sid 232). 14. Delgivning av lägesrapporter avseende utredningsuppdrag med anledning av besvarade motioner (sid 235). 15. Antagande av tillägg till arvodesreglementet (sid 239). 16. Besvarande av interpellation om satsningen på kultur- och naturturism (sid 241). 17. Besvarande av interpellation om utbyggnaden av digitala trygghetslarm i Härryda kommun (sid 245). 18. Besvarande av interpellation om kommunstyrelsens ordförandes syn på samverkan (sid 245). 19. Inkomna interpellationer (sid 247). 20. Remittering av inkomna motioner (sid 249). 21. Ärenden för fullmäktiges kännedom (sid 256). HÄRRYDA KOMMUN Maria Kornevik Jakobsson Ordförande Lena Magnusson Sekreterare

3 HÄRRYDA KOMMLTN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunflllmäktige Sida 2 ÄneruDE2 RAPPoRT n,ä,n TuTTUÄTTIGEBEREDNINGARNA om VÄ.Tuppp.YLLELSE AV INzuKTNINGSMÅTpN Signatur 1

4 1 (2) Dnr 2015ks Utbildnings- och kulturberedningen Mats Dalmyr Kommunfullmäktige UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSE Uppdrag och bakgrund I beredningarnas huvuduppgifter ligger att svara för en löpande uppföljning/utvärdering av fastställda politiska inriktningsmål inom sitt ansvarsområde samt att återrapportera uppföljningen till fullmäktige. Uppföljning av de politiska inriktningsmålen är även en skyldighet enligt årsredovisningen. Kunskaperna som fås genom uppföljningen/utvärderingen ska sedan ligga till grund när beredningen föreslår, och fullmäktige beslutar om, nya politiska inriktningsmål. Arbetssätt Vid uppföljningen av de politiska inriktningsmålen har beredningen utgått från verksamhetsberättelsen för Beredningen har arbetat i mindre grupper. Som en del i uppföljningen närvarade delar av sektorsledningen för utbildning- och kultur på beredningens sammanträde den 12 maj för att svara på beredningens frågor om verksamhetsberättelsen. Beredningens kommentarer och överväganden Utbildnings- och kulturberedningens uppföljning avser följande målområden: Förskola Gemensamt: för- och grundskola Grundskola Gymnasiet Vuxenutbildningen Kultur Fritid Samtliga ovanstående mål är fastställda av kommunfullmäktige , 42 Måltidsservice, fastställda av kommunfullmäktige , 88 Utbildnings- och kulturberedningen bedömer att måluppfyllelsen är god överlag. Beredningen har i uppföljningen identifierat ett antal områden i verksamheten som kommer att följas särskilt under mandatperioden. 2

5 2 (2) Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys görs alltid vid framtagande av nya mål samt vid revidering av befintliga mål. Barnkonsekvensanalys görs inte vid uppföljning/utvärdering. Förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar utbildnings- och kulturberedningens uppföljning av politiska inriktningsmål för Förskola, Gemensamt för- och grundskola, Grundskola, Gymnasiet, Vuxenutbildningen, Kultur, Fritid. UTBILDNINGS- OCH KULTURBEREDNINGEN Thomas Anderberg Beredningsledare Bilaga Uppföljning av politiska inriktningsmål 3

6 1 (3) Utbildnings- och kulturberedningen Dnr 2015ks UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSE Det främsta redskapet för uppföljning av politiska inriktningsmål är verksamhetsberättelse (VEB). Hur ser måluppfyllelsen ut för nedanstående politiska inriktningsmål i förhållande till politiska verksamhetsmålen i VEB? Styr verksamhetsmålet mot inriktningsmålet? UPPFÖLJNING Politiskt inriktningsmål UTVÄRDERING Beredningens kommentar Måluppfyllelse Ja FÖRSKOLA Alla barn bemöts med respekt utifrån deras utveckling och behov. Alla barn uppmärksammas och får pedagogiskt och socialt stöd så fort behovet upptäcks. Alla barn som har särskilda behov för sin språkliga utveckling får modersmålsstöd. GEMENSAMT FÖR- OCH GRUNDSKOLA Den kommunala för- och grundskolan håller hög kvalitet och är konkurrenskraftig. FRITID Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar VUXENUTBILDNING Alla har möjlighet att genom studier göra nya yrkesval och förstärka sin kompetens. Yrkeshögskolan erbjuder utbildningar i Delvis Skall vara kvar Skall revideras Skall utgå Nej x x x Beredningen kommer under mandatperioden att följa sektorns arbete med systematiskt kvalitetsarbete utifrån förvaltningens gemensamma kvalitetsledningssystem. Beredningen kommer följa verksamhetens samverkan med föreningslivet i att införa policy avseende hälsa och livsstil. x x x x x x 4

7 2 (3) UPPFÖLJNING Politiskt inriktningsmål UTVÄRDERING Beredningens kommentar Måluppfyllelse Ja samverkan med arbetsmarknaden. GRUNDSKOLA Alla som lämnar grundskolan har minst godkända betyg för fortsatta studier på gymnasienivå Elever med särskilda behov har goda möjligheter att utvecklas. Alla elever har kunskap och erfarenhet av sambandet mellan de tre hållbarhetsdimensionerna: ekologi, ekonomi och social välfärd. Alla elever erbjuds ett rikt och varierat kulturliv inom ramen för skolan och en kulturskola som är öppen för alla. GYMNASIET Alla har möjlighet att utveckla sig och sina intressen och ges stöd för sitt lärande i former som passar dem bäst. Alla har en trygg och god skolmiljö och är väl förberedda för fortsatta studier eller arbete. Kommunen tar det övergripande ansvaret för alla kommunens ungdomars skolresultat oavsett gymnasieskola. KULTUR Alla har möjlighet att utöva och ta del av kulturverksamhet. Möjlighet ges att ta del av kommunens kulturarv. Alla elever som önskar har tillgång till en plats i en kulturskola av hög kvalitet. MÅLTIDSSERVICE Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi samt främjar hälsa och ett aktivt liv. Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva Delvis Skall vara kvar Skall revideras Skall utgå Nej x x x x x x x x x Beredningen kommer att följa utvecklingen av antal köplatser till kulturskola. x x x 5

8 3 (3) UPPFÖLJNING Politiskt inriktningsmål UTVÄRDERING Beredningens kommentar Måluppfyllelse Ja Delvis Skall vara kvar Skall revideras Skall utgå Nej möten och social samvaro. Revidering/nya inriktningsmål utifrån utvärdering Beredningen föreslår att följande politiska inriktningsmål revideras. Politiskt inriktningsmål Beredningens kommentar Tidsplan för revidering Ansvar Tidsplan för framtagande av nya mål Ansvar Beredningen föreslår nya inriktningsmål inom följande områden. Område Beredningens kommentar 6

9 1 (2) Dnr 2015KS Socialberedningen Helena Österlind Kommunfullmäktige UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSE Uppdrag och bakgrund I beredningarnas huvuduppgifter ligger att svara för en löpande uppföljning/utvärdering av fastställda politiska inriktningsmål inom sitt ansvarsområde samt att återrapportera uppföljningen till fullmäktige. Uppföljning av de politiska inriktningsmålen är även en skyldighet enligt årsredovisningen. Kunskaperna som fås genom uppföljningen/utvärderingen ska sedan ligga till grund när beredningen föreslår, och fullmäktige beslutar om, nya politiska inriktningsmål. Arbetssätt och samråd Vid uppföljningen av de politiska inriktningsmålen har beredningen utgått från verksamhetsberättelsen för Beredningen har arbetat i mindre grupper som vardera haft olika politiska målområden att följa upp. Som en del i uppföljningen var sektorsledningen för socialtjänst inbjudna till socialberedningens sammanträde den 20 maj för att svara på beredningens frågor om verksamhetsberättelsen. Även detta ligger till underlag för beredningens uppföljning. Beredningens kommentarer och överväganden Socialberedningens uppföljning 2015 avser följande målområden: Politiska inriktningsmål för vård och omsorg, antagna i kf 43/2013, Politiska inriktningsmål för funktionshinder, antaget i kf 32/2009 samt 109/2010, Politiska inriktningsmål för utsatta barn och unga, antaget i kf 184/2009 Politiska inriktningsmål för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS), antaget i kf 183/2013. De politiska inriktningsmålen för Individ- och familjeomsorg är nyligen reviderade varför uppföljning av dessa mål ej är möjlig att göra utifrån verksamhetsberättelse Socialberedningen bedömer att det är en överlag hög måluppfyllelse avseende de mål som följts upp och att förvaltningen har god insikt i de förbättringsområden som finns samt goda förutsättningar för att arbeta med framtida utmaningar. Beredningen avser att under hösten 2015 arbeta vidare med revidering av de politiska inriktningsmålen för utsatta barn och unga samt de politiska inriktningsmålen för funktionshinder för att förtydliga den politiska viljeriktningen inom dessa områden. 7

10 2 (2) Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys görs alltid vid framtagande av nya mål samt vid revidering av befintliga mål. Barnkonsekvensanalys görs inte vid uppföljning/utvärdering. Förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar socialberedningens uppföljning av politiska inriktningsmål för Vård och omsorg, Funktionshinder, Utsatta barn och unga samt Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. SOCIALBEREDNINGEN Håkan Eriksson Beredningsledare Bilaga: Uppföljning av måluppfyllelse 8

11 1 (3) Bilaga Socialberedningen UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSE Det främsta redskapet för uppföljning av politiska inriktningsmål är verksamhetsberättelse (VEB). Hur ser måluppfyllelsen ut för nedanstående politiska inriktningsmål i förhållande till politiska verksamhetsmålen i VEB? Styr verksamhetsmålet mot inriktningsmålet? Politiskt inriktningsmål UPPFÖLJNING Beredningens kommentar UTVÄRDERING Måluppfyllelse Ja VÅRD OCH OMSORG Alla brukare i kommunen har förutsättningar att vara delaktiga i samhällslivet, ha ett bra boende och leva ett inflytelserikt, gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv med bibehållet oberoende. Delvis Skall vara kvar Skall revideras Skall utgå Nej Att fortsätta stärka kontaktmannaskapet på olika sätt ser beredningen som viktigt för att skapa trygghet såväl för brukaren som för de anhöriga. Beredningen ser positivt på det stora intresset för kommunens ipadkurser samt förvaltningens förmåga att möta detta. X X Alla brukare i kommunen har tillgång till god vård och omsorg med god kontinuitet, och bemöts respektfullt med empati och kunskap. Kan kontinuitet och trygghet mätas och följas upp på mer relevant sätt? Viktigt att bibehålla det goda bemötandet inom verksamheten och sprida kulturen vidare. X X Kommunen arbetar utifrån en helhetssyn med ett förebyggande, rehabiliterande, habiliterande och salutogent synsätt samt skapar förutsättningar för en god livskvalitet till livets slut. Viktigt att ständigt arbeta med helhetssynen samt försöka förbättra uppföljningen av detta. X X All personal har erforderlig utbildning och erhåller kontinuerlig kompetensutveckling. Bra kompetensutvecklingsplaner Kunskapen om Palliativa registret viktig X X Berörda vårdtagare/ patienter har god palliativ vård och andligt, socialt och medicinskt innehåll. Beredningen anser att smärtskattningen är viktig och att rutinerna kring detta bör vara tydligare. X X 9

12 2 (3) Politiskt inriktningsmål UPPFÖLJNING Beredningens kommentar UTVÄRDERING Måluppfyllelse Ja FUNKTIONSHINDER Psykiskt funktionshindrade upplever i vår kommun en hög livskvalitet genom kvalificerat och av kommunen samordnat och initierat stöd. Delvis Skall vara kvar Skall revideras Nej Bra mål med god måluppfyllelse Personer med funktionsnedsättning tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande. Det är svårt att definiera vilka som ingår i målgruppen. Sektorn definierar den främst som personkretsarna inom LSS. Funktionshinder beaktas och integreras i alla verksamheters planering och budgetarbete. Målet behöver bli tydligare beträffande vad som ska uppnås. Kunskap och förståelse om funktionshinder är god hos kommunens anställda och förtroendevalda. Kommunen bidrar till förståelse om funktionshinder hos allmänheten. Det är svårt att mäta kunskap och förståelse. Ett mycket relevant målområde som bör tydliggöras. X X Informationen från kommunen anpassas till brukarens behov. Beredningen ser en risk att anpassad information ska vara webbaserad då denna informationskanal inte passar alla. X X Samverkansfokus är viktigt men mer resultat efterfrågas BARN OCH UNGA Samverkan mellan företrädare för utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsendet och fritid och kultur är av hög kvalitet. X X X X X X X X Det finns utbildning och/eller aktivitetsprojekt för riskgrupper. X X Barn och deras familjer som behöver särskilt stöd identifieras tidigt. X X X X Utsatta barn, unga och deras familjer får riktade och strukturerade skyddsinsatser. Bra att även skolor inkluderas i verksamhetsmålet från Skall utgå 10

13 3 (3) Politiskt inriktningsmål UPPFÖLJNING Beredningens kommentar UTVÄRDERING Måluppfyllelse Ja ANDTS Alla barn, ungdomar och vuxna har goda kunskaper om skadeverkningarna kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Det finns ett brett utbud av miljöer fria från alkohol, narkotika, dopning, tobak och ett överdrivet spelande. Delvis Skall vara kvar Skall revideras Skall utgå Nej Alkoholkonsumtionen minskar bland unga men rökning ökar. Eventuellt behövs mer fokus på tobak. Målen är nya och en djupare uppföljning kommer att ske våren 2016 X X Det är viktigt att förvaltningen samordnar insatserna inom detta område då det är flera sektorer som ansvarar för målet. Viktigt att den politiska diskussionen om alkoholfria miljöer hålls levande. X X Revidering/nya inriktningsmål utifrån utvärdering Beredningen föreslår att följande målområden revideras. Politiskt inriktningsmål Beredningens kommentar Tidsplan för revidering Ansvar Funktionshinder Hela måldokumentet ska revideras men eventuellt blir vissa av målen kvar i nuvarande form. Målen för utsatta barn och unga ska ses över tillsammans med IFO-målen i enlighet med kf 57/2014. Höst 2015 Nya mål till VEP 2017 Höst 2015 Nya mål till VEP 2017 Socialberedningen genom funktionshindersgruppen Socialberedningen genom gruppen för barn och unga Tidsplan för framtagande av nya mål Ansvar Utsatta barn och unga Beredningen föreslår nya inriktningsmål inom följande områden. Område Beredningens kommentar 11

14 HÄRRYDA KOMMTIN SAM MANTRÄDES P ROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida s ARENDE 3 J Dnr 2015K EKONOMISK MÄNADSUPPFÖLJNING PER MARS 2015 Kommunstyrelsen har fastställt en arsplan ftlr ekonomisk uppföljning. Uppñljningen sker fem gånger per år inklusive delarsbokslut. Från sektorn für administrativt stöd foreligger skrivelse av den 4 maj 20t5. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige (Ks $ s) Kommunfullmäktige godkåinner füreslagna åtgärder i enlighet med skrivelse av den 4 maj 2015 från sektorn ftir administrativt stöd. justerande Utdragsbestyrkande 12

15 1 (1) HARRYDA KOMMUN Dnr 2015K Sektom ftir administrativt stöd Carina Karlsson Kommunstyrelsen EKONOMISK MÅNADSUPPFÖT, NTNC PER MARS 2015 Uppdrag och bakgrund Kommunstyrelsen har fastställt en årsplan ftir ekonomisk uppftiljning. UppfÌiljningen sker fem gånger per år inklusive delarsbokslutet. Förvaltningen redovisar i den ekonomiska månadsuppftiljningen per mars 2015 ett positivt resultat på 86 mkr och en budgetawikelse pã 43 mkr. Resultatet innebåir att kom-,mens finansiella mål kommer att uppnås. Överskottet beror huvudsakligen på lägre finansiella kostnader på grund av lägre upplåningsvolym och lägre finansiella kostnader fìir pensionsskulden 2in budgeterat. AFA kommer att återbetala2004 ars premier, vilket irurebåir cirka 13 mkr ftir Härryda kommun. På grund av det mycket goda resultatet fìireslar ftirvaltningen åtgärder på drygt 5 mkr i form av beläggningsunderhåll och övriga åtglirder inom gator och park som beskrivs i månadsuppftiljningen. Därutöver ftireslås att0,4 mkr anvåinds für skogsgallring runt kommunens skolor och ftirskolor. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i åirendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Kommunstyrelsen fìireslar kommunfullmäktige att godkåinna ft)reslagna åtgärder och beslutar att inte vidta några ytterligare åtgärder med anledning av månadsuppñljningen. SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD ( Karina Dj rllner Kommundirektör Bo Ekström Ekonomichef Bilagor Rapport månadsuppfìiljningen per mars

16 20ls Dnr 2015K Mars Fördjupad prognos med måluppffllelse mkr resultat 85,6 I22,7 Awikelse mot budget 43,1 varav sehorerna 3,7 84,8 52,6 95, Nettoko stnadsandel, o/o Likviditet Banklan N v - 70,4 - l9,i per 3I/3-15 per 31/12-14 HARRYDA KOMMUN 14

17 INNEHÅr-,r xoruvruxövergrtpande... J INVE S TERING SREDOVISNING. l,4 rön cod EKoNoMrsK nusnår.r-nrnc... våruppryllelse PERSoNAL vrår,upppyllelse rõn snrronsövnncnrpafrdn 6 7 l0 verksamnnrsvrá,r, t2 ENERGrpoLrrrsKA rnrrktnrncsuå1. l2 porrgälsa samt ALKoHoL, NARKoTIKA, DopING, ToBAK och spel (ANDTS) MILJO nrnansnönvaltningen DRIFTREDOVISNING RAPPORT MEDELSFORVALTNING l3 l5 POLITISK ORGANISATION t6 DRIFTREDOVISNING l7 INVESTERING SREDOVI SNING t9 n År-uppryI.l.EI.SE. l9 SEKTORN FOR SOCIALTJANST DzuFTREDOVISNING 20 SEKToRN r'ön snvträlr,snyccxrr 23 INVESTERING SREDOVISNING. sektorn rön rnxnrk och.25 nörver,rxrxcssrön DzuFTREDOVISNING INVE STERINGSREDOVI SNING vrålupppyt.i-et.se SEKTORN FOR ADMINISTRATIVT STOD... 2ft DRIFTREDOVISNING 30 15

18 KOMMUNOI/ERGRIPANDE KoMMUNövnncnrPANDE Driftredovisning Förvaltningens prognos ftir 2015 baseras bland annat på sektorernas bedömningar och senaste skatteprognoser från Sveriges Kommuner och Landsting (29 april, cirkulär 15: I 5). Den ekonomiska månadsuppftiljningen per mars 2015 redovisar ett positivt resultat på 86 mkr och en budgetawikelse på 43 mkr. Resultatet innebåir att kommunfullmäktiges finansiella mål uppnås. FinansfÌjrvaltningen redovisar en positiv budgetawikelse på 47 mþ'r och sektorerna redovisar ett sammanlagt ett undeiskottpä 4 mkr. Överskottet beror huvudsakligen på lägre finansiella kostnader på grundãv Hgre upplaningsvolym och lägre finansiella kostnader fiir pensionsskulden?in budgeterat. ÃFA ko--"r att återbetala2}}4 års premier, vilket inneb?ir cirka 13 mkr för Härryda kommun Avseende avtalet med Wallenstam i Mölnlycke fabriker prognostiseras inte någon inbetalning ske under året. Första delbetalningen om cirka26 mkr är inte budgeterad, så det innebär ingen budgetav- vikelse. RESULTATUTVECKLING ÅREN OCH PROGNOS FOR 2015 L72, , ,6 80 E E ,0 36,1 2t t62 t% "% ""% "\ o'%._ "\ % SOLIDITETSUTVECKLING ÅNNIV ZOOS.2OI4 OCH PROGNOS FOR 2OI s t8 20 l5 l0 16 2ô t3 5 0 ^- \ % \ozz ë. <ls % J - '% "\ ot% 16

19 KOMMUNOVERGRIPANDE P ROGNOSTISERADE BUDG ETAWIKELSER 2 O1 5 F OR H'/.RRYDA KOMMUN 46,8 5{',10!30 4'o Ém l '0 -m tt4-1,6 _ s,s.sqe Af6 o,o - 0'6 }o -4-4oU Pqors 4bec 17

20 KOMMUNOVERGNPANDE Nedanstående tabell visar prognostiserade budgetawikelser inom sektorerna. Awikelserna kommenteras i re- sektorsavsnitt i Driftredovisning, Mkr Bokslut Budget Red. ack Prognos Awikelse mars ,6 20t,4 1014,6 6'0 Ledning 't5 7,3 1,5 7,3 0,0 Förskola 279,3 289,8 67,2 287,6 )) Grundskola 482,9 499,8 109,1 497,2 2,6 Gymnasium 138,6 139,4 3,4 139,4 0,0 19,7 0,8 Utbildning och kultur, Yarav: 980,3 Vuxenutbildning 17,9 20,5 5,0 Kultur 35,9 41,7 10,3 41,6 0,1 Planering, fritid och ungdom 19,2 22,1 4,9 21,8 0,3 511,3 530,3 124,4 534,9 Socialtjãnst, varav: ,8 20,2 22,0 5,1 22,8 168,2 155,8 42,4 149,6 6,2 85,6 I19,0 16,6 115,7 5,J??? 5 60,3 246,8 95,9 92,9 18,6 101,4 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Ma k och bostad - 15,7 10,9 1,7 10,4 0,5 Plan och bygglov 4,6 2,4 0,9 3,6 Sator och park 66,3 61,5 ll,6 66,8-5? Kollektivtrafik 6,7 8,1?') 7,3 0,8 10,5 11 ll,2 1,5 2,7-0,7-2,6 22,7 49,9 3,0 1,7 0,7 9,3 35,2 0,3 Ledning och administration Vard och omsorg Hälsa och bistånd tndivid- och familj eomsorg samt funktionshinder 237,3 Samhällsbyggnad, varav: Räddningstjåinst Ledning & 10,5 adm., miljösamordning och n iringsliv ')? AffÌirsdrivande verksamhet Ieknik och ftirvaltningsstöd, varav: 41,0 49,3 7,9 2,4 34,1 35,5 Fastighet och städ Mark och anläggtingar - 0, , '5 1,2 0'6 Måltidsservice 3,4 2,1 8,4 2,8 IT 1,2 1,6 5,6 1,9-5,6 7,7 2,4 8,3-0,6 51,9 80,0 18,4 76,0 4'0 - Ledning, service och s ikerhet Administrativt stöd 9'6 Politisk organisation Finansftirvaltning (verksamhetskostnad) - 58,7-9'6 3'3 7r4 lr ,0 38,6 34,9 I 631,3 1775,3 387,1 1740,4 Skatteintäkter/finansnetto 1754,0 I 817,8 461,1 I 122,7 42,5 74,0 0,3 0'0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD SUMMA 0,7 E26,0 95, ,1 Budget 2015 inkludera ombudgeteringar fìir löneökningar fr.o.m och "lokalbidrag" ftir kommunhuset. 5 18

21 KOMMUNOVERGRIPANDE Investeringsredovisning Årets investeringsbudget uppgar ttll367 mkr inklusive ombudgetering från bokslut 2074 med 103 mkr. Sektorerna beräknar att353 mkr kommer att fìirbrukas, vilket innebär en positiv budgetawikelse med 14 mkr. Sektorn fìir samhällsbyggnad prognostiserar ett överskridande pä24,3 mklr' Mark och bostad kommer att i april betala ut 43,8 mkr fìir inköp av ett markområde i Landvetter södra, enligt szirskilt beslut i kommunfullm2iktige. Gator och park redovisar ett överskott på cirka 20 mkr, pä g-ild av fürsenade projekt, bland annat cirkulationsplats vid Benarebyvägen - Djupedals?ingsvägen, Landvetters Backa och Stenhuggeriet. Investeringsutgifterna for sektorn ftir teknik och fürvaltningsstöds ber?iknas bli 37 mkr lägre än budgeterat. Det beror framfiir allt på osäker tidplan gällande detaljplan och fastighetsbildning for nybyggnad av sporthall i Mölnlycke. Bedömningen ar attdryg!' 30 mkr àv den budgeten inte kommer att användas i år. Det finns också en osäkerhet beträffande byggstart av den planerade fürskolan i södra Önneröd. Dessutom åir det vissa projekt som inte överensstämmer tidsmässigt med budgeten och d?irfìir beräknas generera överskott i år, detta gäller frzimst den andra etappen av Bygårdens tillbyggnad samt gruppbostad i östra Backa. Utgifter ftir eventuellt inköp av Skinnefiällskolan ingår inte i prognosen. Nedanstående diagram visar nettoutgtfierför investeringar åren med prognosför 2015 /O t 3ü) -E t t 0 t^- '% t\ "^Z "\ 6 t^% 'z "\ 19

22 KOMMUNOVERCNPANDE Mål fär god ekonomisk hushållning Mål fìir god ekonomisk hushållning i H?irryda kommun skall medverka till att varje generation tar ansvar ftjr sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska fürutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. Finansiell bedömning Håirryda kommun kommer enligt prognosen att redovisa ett överskott på 86 mkr fìir år 2015, vilket innebär en positiv budgetawikelse med 43 mkr. Kommunfullmäktiges finansiella mål ftjr god ekono- misk hushållning kommer att uppnås. Kommunfullmäktiges nya fastställda finansiella mål skall klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet på sikt. Kostnaden enligt fullfonderin ber2iknas bli 27 mkr lägre än enligt blandmodellen. Resultatet enligt balanskravet berziknas således bli 59 mkr. Härryda kommun har antagit mål ftir god ekonomisk hushållning som syftar till att garantera att va{e generation tar ansvar for sin konsumtion av kommunal verksamhet. Måluppffllelsen mäts och analyseras årligen i rullande furaårsperioder. Kommunfullmäkliges Jinønsiella måi ftir god ekonomisk hashållning Prognos 2015 Finansiella måi Soliditetsnivån Resultatet kostrader. ä en procentenhet per år 2,5 procent av netto- 4,9 7 Bokslut Bokslut Bokslut ,2 BokshÍ 201 I 1 )a - 1,0 20

23 KOMMUNOVERGRIPANDE Kommunfullmìiktiges ver ksamhetsmål fi)r god ekonomß k h ushållning Kommunfullmäktige har fastställt frra verksamhetsmål ftir god ekonomisk hushållning. Målen avser bostadsbyggande, behovstäckning inom fürskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder für äldre och personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas de fastställda verksamhetsmålen samt bedömning av måluppffllelse. Bokslut Bokslut Bolælut (%). 1,5 Antalet fìirdigställda lägenheter. O Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på cirka 1,5 % kan mötas med bostäder i alla ägande- Andel av större exploaterings- 1 och upplåtelseformer ' -tço 313 lekar i nyproducerade områden med flerbostadshus (l-5 rum och Antal bam som ej erhållit inom lna månader (accepterar fler in ett altemativ). Andel ñräldra som ftl forstahandsval beträffande verksamhetsform, o/o. Andel elever behöriga till gymnasieskolan, Alla elever ha efter slutford grund- skola eller gymnasieutbildning till- räcklig kompetens for arbete eller fortsatt studier. Grundskolan och gymnasiet ses som en sammanhållen + Andel elever med slutbetyg efter 4 å inkl. IV/IM ** Arbetslöshet inklusive personer i program med aktivitetsstöd âr. (procent av befolknine) H irrvda/(länet).* Antal ej verkst illda beslut inom enhet. 20tl 1,1 l.l it) -)tj )lsz 3/3 5 plats 1 t,4 områden med alla tre upplåtelseformerna. Ànta variantei pl t Full behovstäckning inom forskoleverksamheten och fóraldrar kan valja verksamhetsform. Bolcslut Indileator Verl<samhetsmål ,6 94, ,7 81, ,4 (8,0) ,3 (e,s) (10,6) (1 1,5) 0 n ' månader avseende s irskilt boende (Mätdag 5 99 ll 3ll12). Behov av síirskilt boende, personer. Antal platser säskilt boende (Mätdag Det finns bostíider av god kvalitet och god tillgänglighet lor åildres och fu nktionsnedsattas bedömda behov. Behov av BGTJägenheter, 1 personer. Antal BGT-lägenheter (Mâtdag l 83 3l/12) Beråknat behov av bostad for funktionsnedsatta över 19 å, Antal lâgenheter ft)r funktionsnedsatta. * Avser elever i ** Avser elever i både kommunal och fristående verksamhet, folkbokförda i Håirryda kommun. O Bostadsftirsörjningsprogram upprättas med en genomfttrandetid på fem år och med en årlig revidering av programmet. Programmet är det planeringsverktyg som utgör grunden ftir befolkningstillv2ixten ochètt planeringsunderlag lor övriga sektorer. Den genomsnittliga befolkningstillväxten har sedan 1990 varit 1,5 procent per år. Befolkningstillväxten har i snitt under de senaste fem åren varit cirka 1,3 procent, med en tillväxt på 1, I till I,5 procent per år. Ø Förskoleverksamheten arbetar i enlighet med de strategier som beskrivs i verksamhetsplanen. Vardnadshavare erbjuds attvaljamellan fürskola, familjedaghem och vårdnadsbidrag. Kommunen bedöms kunna klara full behovstäckning och att ge allafüräldrar deras fürstahandsval beträffande verksamhetsform. 8 21

24 KOMMUNOVERGRIPANDE mer att ske under Bland annat studiebesök sök på HuleHjälpen och estetiska programmets flickor, Zir exempel på ytterligare samverkan' ch ställa måluppff llelsen. lzinge de ungdomar som avbryelever med slutbetyg inte når hundra procent eller så eller inte far tillträde till studier inte har tillräcklig kompetens'ftjr fortsatta studier bedöms målet endast som delvis uppffllt' 9 22

25 KOMMUNOI/ERGR]PANDE Måtuppfyllelse Personal Ko mmunsty relsens ver ksømhelsmål Jör medarhetøre Prognos Awikelse t 5 Bokslut r o Budget Indikator Verlcsdmhetsmål Nöjd medarbetarindex (NMI) Härryda samhållsbyggnad Sektor tor och fòrvaltningsstöd Sektor for "Mitt arbete är meningsfullt" + H irryda kommun, totalt 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,5 4,4 4,2 4,5 4,5 4,5 4,1 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0 4,2 4,0 4,0 4i3 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,3 4,3 4,3 4,8 6,6 63 4,5 5,6 5,4 5,0 8,s 8,1 a1 2,7 )5 )s Fördelof Per sektor: Sektor ft)r utbildning och kultur Sektor ft)r socialtj inst Håirryda kommun ska va a en bra arbetsgivare. 4,5 Sekfor for teknik och ft)rvaltningsstöd Seldor lor administrativt stöd "Vi har ett bra sâmârbete i den arbetssruoo iag tillhör" H irryda kommun, totalt FördeloÍ Per sektor: Sektor for utbildning och kultur for socialtjzinst Sektor for samhällsbyggnad Sektor fór teknik och ft)waltningsstöd Sekfor ft)r administrafivt stöd Sjukfrånvaro (7o) Hä ryda kommun, totalt Fötdelú per sektor: Seklor ftir utbildning och kultur Sektor for socialtjänst Sektor ft)r samhållsbyggnad Sektor for teknik och forvaltningsstöd Sektor lör administrativt stöd 3,0 )(\ Kommentarer N1\,II jämesultat i högre utsträckning än -10- NMI' 23

26 KOMMUNOVERGRIPANDE Mitt arbete är meningsfullt Indikatorn bedöms uppfyllas vid årets medarbetarenkät. Teknik- och fürvaltningsstöd har arbetat med hälsofrämjande åtgärder och den större omorganisationen frän2013, när enkäten genomftirdes, har blivit genomftird. Detta borde ge ett något bättre resultat än tidigare ar. Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör tndikatom bedöms vara ofürändrad gentemot tidigare undersökning' Sjukfrånvaro ("/") Sjukfrånvaron i samhället i stort men även inom ftirvaltningen bedöms öka. Den korta sjukfrånvaron (dag l-14) har legat i princip still under flera ar fìir kommunen som helhet och det finns inget som tyder på en ftiråindring i dagsläget. Det är de längre sjukskrivningar som öka och framflorallt dem som är över 3 månader. Ökningen det senaste har i huvudsak bestått av att sjukskrivningarna har blivit l2ingre och inte av någon större ökning av antalet individer. Detta fürväntas öka, bland annat på grund av forändrat regelverk hos Försäkringskassan. Samtidigt måste fürvaltningen arbetaaktivt med återgång i arbete på hel- eller deltid ftir att stävja utvecklingen. De projekt som genomfürts inom städ- och måltidsservice har inspirerat andra verksamheter att börja se över vad som kan göras für att öka hälsan på arbetsplatsema. Inom vard och omsorg, funktionshinderverksamheterna och ftirskolan planeras for olika projekt ftir att stävja den utveckling vi ser. För att skapa ökad kontinuitet, och ftirhoppningsvis jämnare arbetsbelastning arbetar både forskoleverksamheten och sektorn ftir socialtjåinst med att se över bemanningsprocessen. Bedömning Utifrån indikatorerna bedöms målet att Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare vara delvis uppnått