Årsredovisning. Övre Norrlands Kreditgarantiförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Övre Norrlands Kreditgarantiförening"

Transkript

1 Årsredovisning för Övre Norrlands Kreditgarantiförening Ek. för Räkenskapsåret 2011 Innehåller kallelse till årsstämma. 1

2 2

3 Kallelse till föreningsstämma med Övre Norrlands Kreditgarantiförening ek. för. Föreningsstämman hålls i Umeå Onsdagen den 18 april Plats : LRF Konsult, V. Esplanden 19, Umeå Program Middagsbuffé Program kring kvinnors och ungdomars företagande - LRF Konsult - Thorbjörn Halvardsson, Företagarna - Viktoria Knutsson-Nilsson, VD Knut Karlssons Snickerifabrik AB Stämmoförhandlingar inkl. presentation av Kreditgarantiföreningens verksamhet och produkter Även icke medlemmar är välkomna att deltaga! Anmälan om deltagande till telefon eller via mail senast den 12 april 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 STADGAR FÖR KREDITGARANTIFÖRENINGEN NORR EK. FÖR. Föreslag till ändringar/tillägg är skrivna i fet kursiv stil. 1 Firma Föreningens firma är Kreditgarantiföreningen Norr ekonomisk förening. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att underlätta finansieringen av föreningsmedlemmars investeringar och kapitalbehov genom att ställa säkerheter, i form av borgen, vid upplåning hos bank eller andra kreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva kreditverksamhet. 3 Styrelsens säte mm Styrelsen skall ha sitt säte i Lycksele. 4 Medlemskap Till medlem i föreningen antas fysiska och juridiska personer som bedriver, eller har för avsikt att bedriva, näringsverksamhet. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till styrelsen. 5 Förvärv av andel/insats Har medlems andel/insats övergått till annan skall den nya innehavaren anmäla detta till föreningens styrelse inom sex (6) månader efter övergången. Detsamma gäller den som utan att vara medlem i föreningen förvärvat medlems andel/insats genom överlåtelse. Beträffande förutsättningar för medlemskap vid anmälan enligt första stycket gäller vad som föreskrivits i 4 ovan. Beviljas medlemskap efter anmälan inträder innehavaren i medlemmens ställe. I annat fall anses medlemmen ha sagt upp sig till utträde ur föreningen vid den tidpunkt fristen enligt första stycket löpt ut. I det senare fallet har innehavaren samma rätt, att få ut inbetalda insatser och del i beslutad vinstutdelning, som tillkommer en avgående medlem. 14

15 6 Insatser 1. Medlemsinsatser Insatsen i föreningen är lägst kronor och högst kronor. Insatsbetalningen regleras vid inträdet. Medlemskap enligt 4 beviljas först när insatsbetalningen skett till föreningens bankgirokonto. 2. Förlagsinsatser Efter godkännande av styrelsen kan kapital i form av eviga förlagsinsatser tillskjutas föreningen. Sådana insatser får tillskjutas av såväl medlemmar som andra än medlemmar. Förekommer förlagsinsatser skall föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen förslår därtill, utdelning skall utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelsbevisen inom det högsta belopp som får tillämpas. Första tidpunkt för beslut om utdelning kan, om villkor i övrigt infrias, fattas vid ordinarie stämma år Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från beslutet. Styrelsen äger besluta vem som skall få tillskjuta förlagsinsats och dennes belopp samt de villkor som utöver vad som ovan sägs skall i varje särskilt fall iakttagas vid tillämpning av denna paragraf. En förlagsinsats bör, med undantag för kommuner och landsting, lyda på kronor. För kommuner och landsting bör förlagsinsatsen lyda på kronor. Löptiden för förlagsandelarna är obegränsad, evig. Förlagsbeviset skall i händelse av föreningens likvidation eller konkurs eller upplösning, medföra rätt till betalning framför medlemsinsatserna, men efter alla borgenärers fordringar. Medlem eller annan äger rätt att tillskjuta fler än en förlagsinsats. 7 Uppsägning Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras skriftligen. 8 Uteslutning Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, exempelvis genom att underlåta att erlägga fastställda avgifter, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål eller skadar föreningen, får uteslutas av föreningens styrelse. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan till styrelsen inom tre månader från det att meddelandet om uteslutning avsänts till honom. Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. 15

16 9 Avgång Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad efter att den omständighet som föranlett avgången inträffat. 10 Återbetalning Medlem som avgått har rätt att få tillbaka sina inbetalda insatser av vad som belöper på honom av beslutad vinstutdelning i den omfattning som föreskrivs i 4 kap 1 lagen om ekonomiska föreningar. Insatsen återbetalas dock först 10 år efter inträdet. Om det finns särskilda skäl får styrelsen besluta att återbetalning får ske tidigare. Föreningen äger rätt att kvitta sin eventuella fordran å medlem mot medlemmens insats/ vinstutdelning mm. Vid uteslutning sker ingen återbetalning, ej återbetalda insatser, medlemsavgifter m m tillförs föreningens reservfond. 11 Avgifter Serviceavgifter Föreningen får ta ut serviceavgifter för att täcka kostnader för tjänster som föreningen erbjuder medlemmarna. Serviceavgiften tas ut enligt en taxa som årligen fastställs av stämman. Särskild avgift Om det finns särskilda skäl får stämman också besluta att ta ut en extra avgift. En sådan avgift får bara avse ett särskilt, i varje fall noggrant angivet ändamål. Rörelseavgift Styrelsen äger rätt att ta ut löpande avgifter för lämnade garantier och kreditprövning vid eventuellt ställande av säkerhet. 12 Styrelse Föreningens styrelse skall bestå av minst fem (5) och högst nio (9) ledamöter med högst fem (5) suppleanter. Styrelsens sammansättning skall sträva efter en geografisk, könsmässig och branschmässig spridning. Mandatperioden skall vara två år för ledamot och bestämmas så att så nära hälften av styrelsens ledamöter som möjligt står i tur att avgå vid varje ordinarie föreningsstämma och ett år för suppleant. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ledamöterna utses av föreningsstämman. Minst fem av dessa ledamöter skall vara direkt eller indirekt medlem. 16

17 Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen skall årligen anta en arbetsordning för sitt eget arbete. Vidare skall styrelsen årligen utfärda instruktioner för kreditgarantikommitté och eventuell verkställande direktör. 13 Verkställande direktör Om så behövs äger styrelsen rätt att utse en verkställande direktör. Verkställande direktören behöver inte vara medlem i föreningen. 14 Kreditgarantikommitté Styrelsen skall tillsätta en eller flera kreditgarantikommittéer, Kommittéerna skall, i enlighet med den instruktion styrelsen fastställer, handha prövningen av förekommande ansökningar om kreditgaranti. Kreditgarantikommitténs/kommittéernas sammansättning skall sträva efter en geografisk, könsmässig och branschmässig spridning. 15 Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen utser. 16 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 17 Årsredovisning Styrelsen skall senast den 31 mars lämna sina redovisningshandlingar till föreningens revisor. 18 Revisor Ordinarie föreningsstämma skall varje år välja en (1) auktoriserad revisor och en (1) lekmannarevisor samt en auktoriserad revisorssuppleant och en lekmannarevisorsuppleant för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår. 19 Revisionsberättelse Revisorns revisionsberättelse skall avges senast den 30 april. 20 Föreningsstämma Föreningsstämma hålls inom föreningens verksamhetsområde. Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under juni månad varje räkenskapsår. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det samt när revisor eller minst en tiondel (1/10) av 17

18 samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär det. Varje medlem äger en röst på stämman. Rösträtt utövas av medlemmen personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftligt dagtecknad fullmakt. Ställföreträdare respektive ombud får endast företräda en medlem. Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen per brev eller likvärdigt till varje medlem tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Andra meddelanden än kallelse lämnas dels via informationsblad och dels via föreningens hemsida. 21 Motionstid Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast 1 februari. 22 Ärenden på ordinarie föreningsstämma Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma. 1. Val av ordförande. 2. Ordförandens anmälan av protokollförare. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. 5. Fråga om stämmans behöriga utlysande. 6. Styrelsens årsredovisning. 7. Revisorernas berättelse. 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning. 9. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 11. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer. 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 13. Val av styrelseledamöter. 14. Val av revisor och revisorssuppleant. 15. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman. 16. Val av valberedning. 17. Övriga ärenden. 23 Stadgeändring Beträffande ändringar i stadgar gäller vad som föreskrivs i 7 kap 14 och 15 lagen om ekonomiska föreningar. 18

19 24 Övrigt Beträffande föreningens förhållanden i övrigt gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar och/eller av Finansinspektionen utfärdade villkor angivna i utfärdat tillstånd. Antagna vid stämma

20 Utökat verksamhetsområde Övre Norrlands Kreditgarantiförening påbörjade verksamheten med att ställa ut kreditgarantier år En summering av verksamheten visar att föreningen har hanterat 312 ärenden fram till utgången av 2011 med ett beslutat garantivärde uppgående till nära 90 miljoner kronor. Och med den viktiga pusselbit som en kreditgaranti oftast är för att lån ska kunna beviljas har ett sammanlagt lånebelopp på drygt 500 miljoner kronor utbetalats till småföretagare i norra Sverige. I första hand är garantierna utställda i Norr- och Västerbotten men att antal kreditgarantier finns även i närmast angränsande län. Det faktum att vår förening i dagsläget är den enda verksamma kreditgarantiföreningen i hela Sverige har medfört att ansökningar om kreditgarantier kommit även från angränsande län. Förutom i Norr- och Västerbotten finns redan viss verksamhet etablerad i Västernorrland, där ingen kreditgarantiförening tidigare har varit verksam. Mot denna bakgrund så har samtal förts och förslag vuxit fram om ett utökat kärnområde för verksamheten som skulle omfatta de fyra nordligaste länen. I Jämtland finns en etablerad förening, KGF Jämtland, som är ansluten till SKGF-gruppen. Eftersom hela SKGF-gruppen är under avveckling, och därmed även KGF Jämtland, så har en dialog förts om en fusion mellan ÖNKGF och KGF Jämtland, där ÖNKGF genom en absorption tar över KGF Jämtland. Arbetet med att upprätta en fusionsplan har påbörjats. Om alla detaljer faller på plats kan en fusion vara genomförd före utgången av Volymmålet för utestående garantier och garantibelopp som ÖNKGF initialt haft i sin affärsplan är uppnådda, samtidigt ser styrelsen fördelar med ytterligare ökad volym utestående kreditgarantier. Vårt system för ärendehantering klarar väsentligt ökade volymer med mycket måttlig kostnadsökning. Detta talar för ett utökat geografiskt verksamhetsområde. Målet för föreningens kapitalbas, ett viktigt mål, är däremot inte uppnått trots ett idogt arbete med frågan. Ytterligare intensifiering har skett kring detta under senaste halvåret med flera infallsvinklar, dels genom påverkan mot myndigheter att öppna upp i regelverken för att kreditgarantiföreningar ska kunna stå som mottagare av EU:s strukturfondsmedel, dels genom att samtidigt föra en dialog med större aktörer inom näringslivet och andra institutioner om kapitaltillskott till föreningens kapitalbas. Styrelsens bedömning är att ett utökat geografiskt verksamhetsområde även kan förbättra möjligheterna till att stärka föreningens kapitalbas upp till den nivå som ger en stabil plattform för föreningens framtida verksamhet. Mot bakgrund av ovan anförda kan vi konstatera att föreningens produkt, att på ett enkelt och smidigt ställa ut borgen till småföretagare för att möjliggöra både överlevnad och tillväxt, är efterfrågad av marknaden. Styrelsen för Övre Norrlands Kreditgarantiförening 20

21 Föredragningslista vid ordinarie föreningsstämma 1. Val av ordförande. 2. Ordförandens anmälan av protokollförare. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. 5. Fråga om stämmans behöriga utlysande. 6. Styrelsens årsredovisning. 7. Revisorernas berättelse. 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning. 9. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 11. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer. 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 13. Val av styrelseledamöter. 14. Val av revisor och revisorssuppleant. 15. Styrelsens förslag till ändring av stadgar. 16. Styrelsens information kring ev. fusion med KGF Jämtland. 17. Val av valberedning. 18. Övriga ärenden. 21

22 Övre Norrlands Kreditgarantiförening med över 900 medlemsföretag i de nordligaste länen, ställer ut kreditgarantier till företagare i regionen. Hittills har 90 miljoner kronor ställts ut i kreditgarantier, vilket möjliggjort en bankutlåning på mer än 500 miljoner kronor till små- och medelstora företag i regionen. Tillsammans utvecklar vi företagsamheten och näringslivet i norra Sverige. Besök vår hemsida: Eller ring Övre Norrlands Kreditgarantiförening ek. för. Bildat av företagare till för företagare Storuman Tryckeri & Reklam AB 22