Att inhämta information för att stärka patientsäkerheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att inhämta information för att stärka patientsäkerheten"

Transkript

1 Att inhämta information för att stärka patientsäkerheten Operationssjuksköterskors berättelser En kvalitativ intervjustudie To gather information in order to enhance patient safety Operating room nurses narratives A qualitative interview study Ann-Sofie Jansson Karin Viberg Fakulteten hälsa- natur- och teknikvetenskap Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning operationssjukvård Avancerad nivå, 15 hp Handledare: Lennart Christensson Examinator: Lillemor Lindwall

2 SAMMANFATTNING Titel: Att inhämta information för att stärka patientsäkerheten Operationssjuksköterskors berättelser To gather information in order to enhance patient safety Operating room nurses narratives Fakultet: Hälsa, natur- och teknikvetenskap Kurs: Författare: Handledare: Examinerande lärare: Examinator: Sidor: Examensarbete i omvårdnad, 15 hp Ann-Sofie Jansson, Karin Viberg Lennart Christensson Ingrid Rystedt Lillemor Lindwall 22 samt bilagor Datum för examination: Svenska nyckelord: information, patientsäkerhet, perioperativ dialog, operationssjuksköterska Introduktion: Operationssjuksköterskors arbete är svårdefinierat och komplext där huvudansvaret ligger på patientens perioperativa omvårdnad, medicintekniska produkter och instrumentvård. Operationssjuksköterskor är skyldiga att utföra patientsäker vård i samråd med patienten. Preoperativa samtal kan vara ett redskap för att inhämta patientcentrerad information. Syfte: Att beskriva hur operationssjuksköterskor inhämtar information om patienten avseende säker vård samt undersöka operationssjuksköterskors erfarenheter av den perioperativa dialogen. Metod: En deskriptiv kvalitativ intervjustudie genomfördes. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio operationssjuksköterskor från tre sjukhus. Intervjuerna transkriberades och texterna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Tre huvudkategorier framkom: Olika sätt att erhålla information, Olika sätt att arbeta patientsäkert, Möjligheter och hinder att genom den perioperativa dialogen erhålla information. Operationssjuksköterskorna prioriterade inte samtal med patienten för att inhämta information. Tidsbrist, vårdorganisation och operationssjuksköterskornas attityder ansågs vara hinder för patientsamtal. De använde sig istället av operationsanmälan, journal och andrahandsinformation från kollegor. Operationssjuksköterskorna ansåg vården vara patientsäker även utan preoperativa samtal. Konklusion: Studien visar att operationssjuksköterskorna anser sig kunna utföra patientsäker vård och kan inhämta den information de behöver om sin patient utan att ha kommunicerat med patienten. Operationssjuksköterskorna har ett ansvar att hävda sin roll som patientens advokat för att kunna utföra en individanpassad vård. För att operationssjuksköterskan ska kunna utöva en mer patientcentrerad vård behövs kanske en förändring av operationssjuksköterskornas attityder och om så ska ske är det viktigt med ett organisatoriskt erkännande av hela deras arbetsfält.

3 ABSTRACT Title: To gather information in order to enhance patient safety Operating room nurses narratives Faculty: Health, Science and Technology Course: Authors: Supervisor: Examiner: Examiner: Pages: Degree project - nursing, 15 ECTS Ann-Sofie Jansson, Karin Viberg Lennart Christensson Ingrid Rystedt Lillemor Lindwall 22 and attachments Date for the examination: Key words: information, patient safety, perioperative dialogue, operating room nurse Introduction: Operating room nursing practice is complex and difficult to define. Operating room nurses are responsible for the patient's perioperative nursing care, medical and surgical equipment and instrumental care. The operating room nurses are required to perform patient safe care in consultation with the patient. A preoperative dialogue can be a tool to obtain patient-centered, preoperative information. Aim: To describe how operating room nurses gather information about the patient regarding safe care and to survey operating room nurses experiences of the perioperative dialogue. Method: A descriptive qualitative interview study was conducted. Semi-structured interviews were conducted with ten operating room nurses from three hospitals. The interviews were transcribed and the texts were analyzed through qualitative content analysis with an inductive approach. Result: Three main categories emerged: Different ways to obtain information, Different ways of working in a patient safety oriented way, Possibilities and obstacles to obtain information through the perioperative dialogue. The priorities of the operating room nurses did not include talking to the patient to obtain information on patient safety. Lack of time, healthcare organization and operating room nurses attitudes were considered to be obstacles toward a conversation with the patient. Instead, they used the operation notification, patient records and second -hand information from colleagues. Operating room nurses considered the care they provided to be safe even if they didn t have a preoperative conversation with the patient. Conclusion: The study shows that operating room nurses consider themselves able to perform patient safe care and can obtain the information they need about their patients without having communicated with the patient. Operating room nurses have a responsibility to assert its role as the patient's advocate to perform an individualized care. So that operating room nurses should be able to exercise a more patient-centered care maybe a change of their attitudes is needed and for it to happen, it is important to have an organizational recognition of their entire work field.

4 Innehåll Introduktion... 5 Operationssjuksköterskans profession... 5 Patientsäkerhet... 5 Preoperativ information... 5 Den perioperativa dialogen... 6 Problemformulering... 7 Syfte... 8 Metod... 8 Design... 8 Undersökningsgrupp... 8 Datainsamling... 8 Dataanalys... 9 Forskningsetiska överväganden Resultat Olika sätt att erhålla information Olika sätt att arbeta patientsäkert Möjligheter och hinder att genom den perioperativa dialogen erhålla information Möjligheter Hinder Diskussion Resultatdiskussion Metoddiskussion Konklusion Referenser Bilaga1: Godkännande av verksamhetschef/motsvarande Bilaga2: Intervjuguide Bilaga3: Informationsbrev till operationssjuksköterskor Bilaga4: Tabell över analysprocess

5 Introduktion Det finns anvisningar om vad operationssjuksköterskor behöver ha för typ av preoperativ information (Vårdhandboken 2013, Riksföreningen för Operationssjukvård & Svensk Sjuksköterskeförening 2011) men lite är specificerat om var de bör hämta informationen ifrån. Förutom journalanteckningar av olika slag är patienten själv en källa till information men att faktiskt använda den källan tycks inte självklart i den kliniska verksamheten. Ytterligare en erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning är att operationssjuksköterskor sällan söker preoperativ information hos patienten och riskerar då att gå miste om varje unik patients egenskaper, upplevelser och behov. Inte minst kan potentiell information gå förlorad vad gäller till exempel allergier, implantat och rörelseinskränkning som rör den intraoperativa, medicinska säkerheten. Upplever operationssjuksköterskor att de har nytta av ett preoperativt samtal med patienten ur en patientsäkerhetssynpunkt? Operationssjuksköterskans profession Operationssjuksköterskor besitter en specialiserad och komplex kunskapsbas (McGarvey et al. 1999). Deras yrke är svårdefinierat och tekniskt och medicinskt utmanande (McGarvey et al. 1999; Tollerud et al 1985). Operationssjuksköterskors spetskompetens bygger på kunskap, omdöme och skicklighet inom området operationssjukvård (Tollerud et al. 1985) med ett patientcentrerat arbetssätt i fokus (McGarvey et al. 1999). Drag som utmärker operationssjuksköterskor är ansvarstagande och självständighet i sin yrkesroll (Chard 2000). Operationssjuksköterskor ska enligt Riksföreningen för Operationssjukvård & Svensk Sjuksköterskeförening (2011) skapa en kontakt med sin patient och vid behov också närstående för att kunna guida patienten genom de olika upplevelser som patienten går igenom i anknytning till det operativa ingreppet. Operationssjuksköterskor ska förebygga uppkomsten av skador och komplikationer samt stödja och motivera patienten till egenvård genom en dialog. Operationssjuksköterskor har ansvar för medicintekniska produkter, instrumentvård och steriliseringsprocesser samt förebygga och begränsa smitta och smittspridning. Operationssjuksköterskor ska också arbeta för en god informationsöverföring som främjar varje patients vårdkontinuitet, vårdkvalitet, effektivitet och patientsäkerhet (Riksföreningen för Operationssjukvård & Svensk Sjuksköterskeförening 2011). Patientsäkerhet Patientsäkerhet avser patientens skydd mot vårdskada, vilket definieras som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården (Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 Kap 1 5 ). Vårdpersonal är skyldig att upprätthålla hög patientsäkerhet och att planera och genomföra vården i samråd med patienten (Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659). Operationssjuksköterskornas kompetensbeskrivning säger att operationssjuksköterskor ansvarar för patientens omvårdnad före, under och efter operation samt att patienten får en trygg och säker perioperativ vård (Riksföreningen för Operationssjukvård & Svensk Sjuksköterskeförening 2011). Preoperativ information Operationssjuksköterskor beskriver att ett preventivt tänkande är en grundsten i deras arbete (Alfredsdottir & Bjornsdottir 2007). Preventionen inbegriper att ligga ett steg före i varje arbetsmoment, att förebygga felaktigheter och att använda riktlinjer och 5

6 checklistor i största möjliga utsträckning. I preventionsarbetet ingår också att skaffa sig bakgrundsinformation om varje patient och att se vilka sårbarheter de har som kan inkräkta på säkerheten perioperativt. Operationssjuksköterskor förordar en patientcentrerad och individuell preoperativ informationsbas som en avgörande del i det preventiva arbetet och i operationssjuksköterskans uppgifter (Alfredsdottir & Bjornsdottir 2007). Patientjournalen är en källa till information om patienten men studier tyder på att operationssjuksköterskor inte använder den i dess fulla omfattning (Hurley & McAleavy 2006). Informationen kommer framförallt från narkospersonalen. Endast standardiserade frågor ställs av operationssjuksköterskor till patienten preoperativt. Operationssjuksköterskor tror ändå att utförligare preoperativ information skulle öka kontinuiteten i patientens vård, ge bättre preventivt arbete och mer patientcentrerad omvårdnad (Alfredsdottir & Bjornsdottir 2007). Ett vedertaget arbetssätt som används på många kliniker är att ha ett preoperativt samtal med sin patient som ett redskap för att inhämta information (Steelman 2011; Hurley & McAleavy 2006). Genom samtalet undviks en standardiserad vård och istället ges möjlighet att anpassa varje vårdtillfälle efter patientens specifika behov. Här finns möjligheter att få information för att kunna göra en bedömning av patientens oro, ångest, smärta, med mera. Många hinder står i operationssjuksköterskornas väg för att utföra preoperativa samtal, bland annat tidsbrist och bristande utbildning i samtalsfunktionen (Hurley & McAleavy 2006). Den perioperativa dialogen I operationssjuksköterskans ansvar ingår det enligt Patientsäkerhetslagen att i samråd med patienten planera patientens vård utifrån beprövad erfarenhet och på vetenskaplig grund (Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659). Samtalet mellan operationssjuksköterskan och patienten är grundläggande i den perioperativa dialogen (Lindwall & von Post 2005). Dialogen ska ses som en idealmodell som värnar om kontinuitet för patienten i den perioperativa processen. Modellen definieras som följande: Den perioperativa dialogen är en anestesi- eller operationssjuksköterskas pre-intra- och postoperativa dialog med den patient hon skall vårda i samband med ett kirurgiskt ingrepp och syftar till att lindra patientens lidande, skydda patientens värdighet, skapa välbefinnande och bli till en livgivande händelse som patienten vill minnas som något gott. Syftet är också att den perioperativa dialogen skall bli till nytta och rättesnöre för anestesi- och operationssjuksköterskors kommande vårdarbete och en hjälp för vårdledarna att planera och organisera det perioperativa vårdarbetet. (Lindwall & von Post 2005 s ). Grunden till modellen finns i vårdandets kärna caritas där värdighet, barmhärtighet och kärlek finns (Lindwall & von Post 2008a). Begreppet caritas implementerades i vårdteorins kontext av Katie Eriksson och innebär en vilja att handla och tänka etiskt korrekt (Eriksson 2002). Enligt Lindwall och von Post (2008b) kan den perioperativa dialogen ses som att patienten och operationssjuksköterskan genom att föra ett samtal om patienten operation söker svar hos varandra och lär känna varandra i den situation de ska mötas. Patienten har kunskapen om sig själv och sin situation och operationssjuksköterskan har yrkeskunskapen. Patienten får genom dialogen trygghet och känslan av att bli sedd och lyssnad på. Operationssjuksköterskan får genom dialogen information om patienten som behövs för att planera den intraoperativa fasen. 6

7 I en studie av Rudolfsson et al. (2007) intervjuas operations- och anestesisjuksköterskor och deras patienter. Där yttrar sig den perioperativa dialogen som ett löfte från sjuksköterskan till patienten, löftet handlar om att inte överge patienten, att behålla patientens identitet och att guida hen genom operationen samt att sjuksköterskan tar ansvar för patienten och skapar ett lugn för patienten. Den preoperativa dialogen Patienten och operationssjuksköterskan har sitt första samtal innan operationen äger rum. Patienten har här möjlighet att berätta sin historia och ställa frågor. Operationssjuksköterskan kan samla och analysera data och tillsammans med patienten planera operationen. I den preoperativa dialogen börjar ett förtroende utvecklas och operationssjuksköterskan hjälper patienten att förbereda sig inför operationen (Lindwall & von Post 2008a). Den perioperativa sjuksköterskan har genom dialogen chans att ta reda på vilka behov och förväntningar patienten har inför operationen. Operationssjuksköterskan får tid att reflektera och vid behov fräscha upp sin kunskap, hen upplever att hen är mer förberedd och detta gör det lättare att involvera patienten i vården (Rudolfsson et al. 2003). Den intraoperativa dialogen Den intraoperativa dialogen sker när patienten kommer till operationssalen. Genom att patienten känner igen operationssjuksköterskan sedan det preoperativa samtalet kan hen känna sig mindre utlämnad och ensam (Lindwall & von Post 2008a). Operationssjuksköterskan kan i den intraoperativa dialogen få patienten att medverka genom att presentera möjligheter och val och uppmuntra patienten till att förklara egna önskemål. Dialogen kan göra att operationssjuksköterskan känner att hen har blivit mer synlig för patienten och att hen själv känner ett större ansvar och har en högre prestationsnivå (Rudolfsson et al. 2003). Den postoperativa dialogen Den postoperativa dialogen sker efter operationen. Dialogen ska innehålla en utvärdering av den perioperativa vården, huruvida det blev så som planerades i den preoperativa dialogen. Patienten kan delge sina känslor om hur det var under operationen samt få svar på eventuella funderingar om exempelvis vad som hänt under tiden patienten varit sövd (Lindwall & von Post 2008a). Problemformulering Operationssjuksköterskor upplever sig i sin yrkesroll vara försvarare av patientens rättigheter och värdighet och anser vårdande vara en grundläggande del av yrket (McGarvey et al. 1999; Chard 2000) även om de brister i att utöva den patientrelaterade delen av vården och särskilt vård i samråd med patienten (McGarvey et al. 1999). Operationssjuksköterskor upplever att deras kompetens bedöms utifrån kunskap i medicinsk teknik snarare än omvårdnad av patienten, vilket egentligen är operationssjuksköterskors främsta yrkesansvar (Bull & Fitzgerald 2006). Under utbildningen förordas kontakten med patienten som det grundläggande i operationssjuksköterskors arbete (Steelman 2011). Under verksamhetsförlagd utbildning har det blivit tydligt för författarna att tonvikten i operationssjuksköterskors arbete är på ansvaret för det medicintekniska handhavandet och liten kontakt tas med den vakna patienten, i enlighet med en observationsstudie av McGarvey et al. (1999). Det gav en önskan om att ta reda på hur operationssjuksköterskor värdesätter samtalet med sin patient i sammanhanget av att inhämta adekvat preoperativ information för att kunna utföra en patientsäker vård. Frågan väcktes om den perioperativa dialogen kan 7

8 främja arbetet för en höjd patientsäkerhet. I startgroparna till den yrkesverksamma banan på väg mot att bli operationssjuksköterskor eftersöktes en grund att stå på vad gäller operationssjuksköterskors preoperativa informationssökning och om litteraturens rekommendationer överensstämmer med den reella verksamheten. Syfte Syftet med studien var tvådelat. Syftet var att: Beskriva hur operationssjuksköterskor inhämtar information om patienten avseende patientsäkerhet Undersöka operationssjuksköterskors upplevelser av den perioperativa dialogen Metod Design Studien var en deskriptiv kvalitativ intervjustudie. Denna forskningsmetod bidrar enligt Polit och Beck (2012) till att frambringa nya insikter som kan föra ny kvalitativ evidensbaserad forskning till praktisk verklighet. Designen valdes med hänsyn till intresset för operationssjuksköterskors sätt att inhämta information om patienten och huruvida de upplever att den direkta dialogen med patienten är ett led i att säkerställa patientens säkerhet perioperativt. Intervjubaserad forskningsmetod var därför bäst lämpad för att få utförliga svar om informanternas inställningar då den är den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning för att få rik och detaljerad information om det studerade fenomenet (Polit & Beck 2012). Undersökningsgrupp Undersökningsgruppen var uteslutande operationssjuksköterskor. Inklusionkriteriet var att operationssjuksköterskorna skulle arbeta självständigt och inte under handledning av annan operationssjuksköterska. Detta urval gjordes med tanke på att varje operationssjuksköterska som intervjuades skulle ha en egen utgångspunkt och upplägg på hur hen genomförde sitt arbete. Undersökningsgruppen togs från ett länssjukhus och två länsdelssjukhus i södra Sverige. På grund av tung arbetsbörda och brist på personal på enheterna valdes en fördelning av urvalet på tre olika sjukhus som alla tillhörde samma landsting. Efter skriftligt godkännande från verksamhetschef eller motsvarande på respektive operationscentral (Bilaga 1) kontaktades vårdenhetschefer på respektive arbetsplats som därefter valde ut informanter med hänsyn till schemateknisk tillgänglighet och studiens inklusionskriterier. Datainsamling Tio intervjuer genomfördes i december En semistrukturerad intervjumetod användes, där en frågeguide förberetts för att få relevanta svar. Intervjufrågorna utformades efter noggrann bearbetning av litteratur inom temat där ett förståeligt språk för både informanter och intervjuare skulle användas. Ja och nej-frågor undveks i de tre huvudfrågorna för att få mer detaljerade svar (Polit & Beck 2012). De tänkta intervjufrågorna granskades av två operationssjuksköterskor med avseende på tillämpbarhet. Efter respons och vidare diskussion med uppsatshandledare utformades de slutliga frågorna. Frågeguiden innehöll tre huvudfrågor med följdfrågor som kunde användas för att få ett djup i svaren (Bilaga 2). För att få svar på syftet och för att få så utförliga svar som möjligt utformades frågorna så att de första frågorna var mer 8

9 generella och slutligen ställdes en mer specifik fråga om den perioperativa dialogen enligt trattmodellen (Polit & Beck 2012). Under intervjuns gång ställdes ytterligare följdfrågor vid behov för att få förtydligande av svar. Exempel på följdfråga som ställdes var Tror du dialogen är mest för patientens trygghet eller patientens säkerhet?. Intervjuerna ägde rum på respektive sjukhus. På länssjukhuset genomfördes fyra intervjuer på en dag, under pågående arbetspass. Inget avskilt rum fanns förbokat för intervjuerna så de skedde i tillfälligt lediga lokaler. Intervjuerna blev avbrutna vid ett par tillfällen av annan personal som kom in i rummet. På det ena länsdelssjukhuset genomfördes fyra intervjuer på en dag under pågående arbetspass i ett rum avsatt för ändamålet. På det andra länsdelssjukhuset genomfördes två intervjuer på en dag i ett rum avsatt för ändamålet. Intervjuerna genomfördes här efter avslutad operationsdag och det var bara praktiskt möjligt med två intervjuer på grund av personalbrist. Ett informationsbrev till informanterna skickades via till respektive vårdenhetschef med syfte att informera deltagarna om studiens syfte (Bilaga 3). På två av sjukhusen hade informanterna inte fått ta del av informationsbrevet före intervjun utan fick läsa igenom det strax innan intervjun påbörjades. På ett länsdelssjukhus hade tre av fyra informanter läst igenom informationsbrevet på intervjudagens morgon. Intervjuerna inleddes med att operationssjuksköterskorna informerades kort om studiens syfte och hur intervjun skulle genomföras och tillfälle gavs för operationssjuksköterskorna att ställa eventuella frågor. Intervjuerna spelades in digitalt på både diktafon och mobiltelefon efter tillåtelse från informanterna. Två inspelningsredskap användes som säkerhet i händelse av tekniska problem. Under intervjun ledde en av författarna intervjun medan den andra var fri att ställa ytterligare frågor för förtydligande av svar samt föra anteckningar under intervjuernas gång för att efteråt låta informanterna bekräfta eller förkasta fynden genom en så kallad member-check (Polit & Beck 2012). I studien ledde inte någon member-check till ändring av fynden. Författarna ledde intervjuerna på den arbetsplats där de inte hade haft verksamhetsförlagd utbildning, vilket innebar att de ledde hälften av intervjuerna var. Författarna ledde en intervju var av de två intervjuerna som genomfördes på det andra länsdelssjukhuset där ingen av de båda haft verksamhetsförlagd utbildning. Dataanalys All transkriberad text, kallad analysenheten, analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Kvalitativ innehållsanalys beskrivs som ett tidskrävande och utmanande arbete där forskaren får använda sin kreativitet kombinerat med känslighet för nya föreställningar. Forskaren är aktiv i hela analysprocessen för att kunna bli helt hemtam med analysenheten (Polit & Beck 2012). Den kvalitativa innehållsanalysen bör göras utifrån en manifest eller latent tolkning, vilket forskaren själv avgör innan analysens början (Graneheim & Lundman 2004). Både manifest och latent tolkning valdes med hänsyn till frågeställningarnas typ som genererade både synliga, tillgängliga resultat men också dolda undermeningar. Kategorierna Olika sätt att erhålla information och Olika sätt att arbeta patientsäkert var en beskrivning av det manifesta innehållet i analysenheten medan i kategorin Möjligheter och hinder att genom den perioperativa dialogen erhålla information användes en mer tolkande ansats. 9

10 Transkribering genomfördes av författarna allteftersom intervjuerna avslutades. Författarna transkriberade hälften av intervjuerna var med medvetenhet om de fel som kan uppstå som ovana transkriberare (Polit & Beck 2012). Innehållsanalysen genomfördes enligt Graneheim och Lundman (2004, 2012). Intervjuerna avidentifierades och fick varsin bokstavskod som användes under analysprocessen. Analysenheten lästes så igenom ett par gånger av båda författarna var för sig och förslag till meningsbärande enheter lyftes fram och diskuterades sedan tillsammans. De meningsbärande enheterna förkastades eller bekräftades efter diskussion. Kondensering av de meningsbärande enheterna genomfördes där de centrala meningarna lyftes fram. De kondenserade enheterna i varje intervju abstraherades och fick koder som flyttades ut i marginalen för översiktens skull. Koderna kategoriserades i kategorier och subkategorier utefter de mönster som framträdde. Kategorierna var; olika sätt att erhålla information, olika sätt att arbeta patientsäkert, möjligheter och hinder att genom den perioperativa dialogen erhålla information, med subkategorierna möjligheter och hinder (Bilaga 4). Forskningsetiska överväganden Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra huvudkrav på forskningen för att skydda de medverkande. De fyra kraven är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Codex; Centrum för forsknings- och bioetik 2013). Studien genomfördes enligt dessa riktlinjer på följande sätt. Verksamhetschef eller motsvarande på vardera sjukhus gav ett skriftligt godkännande av att studien kunde genomföras (Bilaga 1). Informationsbrev (Bilaga 3) skickades ut till respektive vårdenhetschef med syfte att distribueras till varje informant före intervjuernas genomförande. Där informerades de om att deltagandet i studien var frivilligt, att de hade möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan samt att svaren behandlas konfidentiellt. Informationsbladet blev inte distribuerat till alla deltagare före intervjuns start som tänkt. Dock fick alla informanter läsa igenom informationsbladet precis före intervjuernas början. Det kan ha påverkat informanternas förmåga till att utnyttja sina informations- och samtyckesmöjligheter. Hade de fått informationen tidigare hade detta gett dem en större chans att överväga sitt deltagande. När informanterna valde att delta i studien gav de således ett muntligt samtycke till medverkan. Konfidentialitetskravet uppfylldes då alla transkriberade intervjuer avidentifierades och tilldelades en bokstavskod inför analysarbetet samt att de inspelade intervjuerna endast var tillgängliga för författarna själva. Då informanterna gavs information om att intervjuerna endast skulle användas till aktuell studie och inga intentioner fanns att använda intervjuerna till annat ändamål än det som informanterna givit sitt tillstånd till, uppfylldes nyttjandekravet. Resultat Resultatet utmynnade i totalt tre huvudkategorier; Olika sätt att erhålla information, Olika sätt att arbeta patientsäkert, Möjligheter och hinder att genom den perioperativa dialogen erhålla information. Kategorierna Olika sätt att erhålla information och Olika sätt att arbeta patientsäkert svarar på syftets första delfråga hur operationssjuksköterskor inhämtar information om patienten avseende patientsäkerhet. Kategorin Möjligheter och hinder att genom den perioperativa dialogen erhålla information svarar på syftets andra delfråga att undersöka operationssjuksköterskors upplevelser av den perioperativa dialogen i relation till 10

11 informationsinhämtningen. Kategorin innehåller två subkategorier; Möjligheter och Hinder. Olika sätt att erhålla information I intervjuerna framkom det att operationssjuksköterskorna hade flera olika sätt att få information om patienten avseende säker operationssjukvård. Alla uppgav att de läste operationsanmälan för att få information om ingreppet och i mån av tid läste merparten även den datoriserade patientjournalen. Flera angav att de hade ett morgonmöte, så kallat stubbmöte, på operationssalen tillsammans med det team som de skulle arbeta med under dagen. På stubbmötet gick de igenom hur dagen skulle läggas upp och diskuterade dagens ingrepp. Många uppgav att de hade ett nära samarbete i operationsteamet och då framförallt med narkossjuksköterskorna för att få reda på information som rörde patienten inför operationen. Operationssjuksköterskorna uppgav att de inte alltid behövde förstahandsinformation utan det räckte med andrahandsinformation från kollegorna som pratat med patienten. De litade på att narkossjuksköterskorna och de andra i teamet vidarebefordrade information som var till gagn för operationssjuksköterskorna. Många av operationssjuksköterskorna uppgav att de samtalade med operatörerna innan operationen, ju mer komplicerad operation desto oftare pratade de med operatörerna. Det kunde vara att de ringde upp operatören eller pratade med hen under tidigare operationer. De preoperativa samtalen med patienterna var ett sätt att samla information om patienterna som de genomförde i mån av tid. Samtalet blev ofta mer som ett möte än ett samtal då operationssjuksköterskorna snarare ställde rutinmässiga frågor än frågor om patienternas tankar, behov och önskemål. Så att säkra vården är ju mycket att säkerställa eh, mycket operationstekniskt är förberett och sen tar man den här biten när den hinns att man går ut och pratar med patienten. Det är inte alltid det gör det. (Informant X) Olika sätt att arbeta patientsäkert För att säkerställa en säker vård var det operationstekniska förfarandet viktigare för operationssjuksköterskorna än samtalen med patienterna. De upplevde att patientens egna tankar och behov inte var en säkerhetsfråga i samma mån som dialogen mellan operationssjuksköterskan, operatören och narkossjuksköterskan var. Operationssjuksköterskorna menade även att det inte behövde vara de som ställde frågor till patienterna som rörde säkerheten utan att det var ett teamarbete. De litade på att teamet vidarebefordrade den information som var relevant för respektive yrkeskategori. Operationssjuksköterskorna upplevde att ju mer erfarenhet de hade, desto säkrare var vården som bedrevs. De beskrev att erfarenheten gjorde att operationssjuksköterskorna visste vilka behov patienterna hade utan att prata med dem. Jag vet vad som är bra för patienten, hur de ska ligga och uppläggning och vad de kan få ont av och vad de inte får ont av och 11

12 hur man ska var det kan trycka och var det inte trycker, det har man ju lärt sig. (Informant G) Operationssjuksköterskorna upplevde en konstant press att upprätthålla ett högt patientflöde i en verksamhet där tidsbristen också var påtaglig. Dock menade operationssjuksköterskorna att de tog sig den tid som krävdes för att genomföra en patientsäker vård. hur viktigt det är att vi presterar mycket på en operationsavdelning. Det är ju det det handlar om. Vi ska vara duktiga, vi ska operera mycket.( ) Så det blir ju lite som en fabrik så. Men därför får man ju absolut inte glömma patienten, att den har sina behov och absolut inte tumma på säkerheten. (Informant Z) Det utrymme som fanns att spela på under en operation vad gäller utrymme att tala, ta beslut och fysiskt utrymme var inte självklart. Platsen var inte i förväg given dem utan det var en plats som togs. Trots operationssjuksköterskornas ansvar för patienternas säkerhet var de tvungna att själva se till att utrymmet gjordes. De ansåg att de tog den plats i teamet som krävdes för att upprätthålla säkerheten och valde själva hur mycket plats de faktiskt behövde ta. Möjligheter och hinder att genom den perioperativa dialogen erhålla information Operationssjuksköterskorna ansåg att de inte kunde använda sig av den perioperativa dialogen och sällan kunde ha ett samtal med sina patienter. Faktorerna som påverkade detta var upplevelsen av tidsbrist, hur organisationen var uppbyggd och operationssjuksköterskornas attityder gentemot den perioperativa dialogen. Samtidigt trodde samma operationssjuksköterskor att de kunde få ut positiva vinster av att ha en dialog, de såg möjligheter till ökad patientsäkerhet och ökad patienttrygghet. Dialogen upplevdes vara en bonus till det operationstekniska förfarandet som ansågs vara yrkets viktigaste del. Möjligheter Enligt vissa operationssjuksköterskor ansågs patienterna vara de som satt inne på kunskapen om sig själva och visste vad de funderade på och var rädda för. Operationssjuksköterskorna trodde att ett samtal på ett enkelt sätt kunde lugna patienterna. De upplevde att de gjorde ett bättre arbete om de genom dialogen kunde bygga upp en relation till sin patient. Patientsäkerheten upplevdes inte vara i riskzonen bara för att en perioperativ dialog inte fanns där, men de trodde ändå att modellen skulle främja både patientsäkerhet och trygghet för patienterna. Men jag tror att man kanske fångar upp mer än vad man gör nu... De olika behoven och så, alla har ju ( ) man vet mer om patienten och man får mer information och då kan man också få mer Göra allting bättre även med de grejerna man använder och sådant också och förbereda innan och sådär. (L) Operationssjuksköterskorna önskade postoperativ feedback om förband, smärtlindring och eftervården i övrigt för att kunna utvärdera såret som åsamkats patienten. För operationssjuksköterskorna skulle det fylla ett behov för dem att få prata med patienterna både pre- och postoperativt. 12

13 Hinder Tidsfaktorn Arbetsdagen upplevdes gå i ett och att de ständigt hade fullt upp med få minuter mellan operationerna. Det fanns hela tiden en känsla av att allt skulle flyta på. Operationssjuksköterskorna ville inte att någon skulle behöva vänta på dem, de ville vara färdiga när resten av teamet var klara. Tidsbristen upplevdes stressande för operationssjuksköterskorna. Ingen tid fick bli över, den skulle då användas till att förbereda för nästa operation med uppdukning med mera. Operationssjuksköterskorna uppgav att de inte hade tid att utföra sina arbeten på grund av tidsbristen och refererade då till arbetet med instrument, steril tvätt och steril klädnad. och så vet man att man inte kan fråga för mycket för då kan det ta för lång tid så att man får ju vara lite begränsad och veta lite grann hur man ska hugga av på ett snyggt sätt då det får ju inte ta för lång tid alltså allt ska ju flyta på också. Mm det är hemskt o säga det men så är det. (Informant C) Operationssjuksköterskorna upplevde att de sällan hade möjlighet att komma ut till patienterna för att prata med dem preoperativt. När patienten sövdes eller bedövades kunde operationssjuksköterskorna inte prata med patienten varefter de var tvungna att förbereda på salen för att upprätthålla patientflödet. Om det blev tillfälle för samtal med patienten hann operationssjuksköterskorna bara ha ett kortare samtal och upplevde att de inte hann knyta an till patienten. Det fanns inte tid att säga det de ville och de blev begränsade i sina frågor. Organisation Arbetet på operationsavdelningen var upplagt på ett sätt som inte gynnade operationssjuksköterskornas möjligheter till samtal. Operationssjuksköterskorna upplevde att det kunde vara svårt att hitta rätt tillfälle att prata med patienterna. Arbetet var upplagt på så vis att narkossjuksköterskorna hade företräde till patienterna. Operationssjuksköterskorna ville inte störa narkossjuksköterskorna under deras förberedelser och när det fanns tillfälle för samtal måste operationssjuksköterskorna förbereda annat. Narkossjuksköterskorna sövde ibland patienterna innan operationssjuksköterskorna hunnit komma tillbaka från överrapporteringen och då fanns inte möjlighet att prata med patienterna. Operationssjuksköterskorna upplevde att organisationen inte prioriterade samtal med patienter i en perioperativ dialog. Det som prioriterades var att någon står i såret. Arbetet i en verksamhet som inte prioriterade en perioperativ dialog gjorde att operationssjuksköterskorna inte heller prioriterade det. Arbetet blev mer rutinbaserat och mindre individbaserat. Ja, som verksamheten ser ut så är det inte riktigt applicerbart. Och teoretiskt så låter det väldigt bra och det är tanken är god men verksamheten tillåter inte den tiden som det krävs. (Informant M) Operationssjuksköterskorna beskrev verksamheten som ett rullande band. Det fanns hela tiden en press på att upprätthålla flödet. Verksamheten ställde krav på att operationer genomfördes i tid snarare än att patienter fick ha en perioperativ dialog med 13

14 sin operationssjuksköterska. Den perioperativa dialogen upplevdes inte applicerbar i verksamheten. Att ändra rutiner i verksamheten som skulle syfta till ökad patientdialog ansågs dock inte automatiskt medföra ökad patientsäkerhet. Attityder Operationssjuksköterskorna beskrev att deras arbete kretsade kring att uppdukning, steril klädsel och instrumentering skedde på ett korrekt och säkert sätt och menade på att det var deras egentliga arbete. Narkossjuksköterskorna sågs som de som förde en dialog med patienterna. Operationssjuksköterskorna fick kämpa mot dem för att få komma intill och ställa sina frågor. Operationssjuksköterskornas frågor togs inte på allvar av varken narkossjuksköterskorna eller patienterna. De fick inte möjligheten att visa att deras frågor var viktiga. Ju fler personal som talade med patienterna pre- och intraoperativt gjorde att operationssjuksköterskorna ansåg det vara mindre viktigt för dem att prata med patienterna. Operationssjuksköterskorna trodde att det ofta blev rörigt för patienterna att hantera information från flera olika professioner. Upprepad information och frågeställningar upplevde operationssjuksköterskorna ha negativ inverkan på patienterna. Operationssjuksköterskorna upplevde att de själva inte hade behov av att prata med alla patienter sett utifrån ingreppets typ. De gjorde en egen, inre bedömning av hur lång tid ingreppen skulle ta och hur riskfyllda de var och rangordnade dem utifrån det. Operationssjuksköterskorna kände större behov av att ha en patientdialog om de hade en komplicerad operation än en liten och enkel operation. Det fanns inte alltid ett intresse av att ta reda på patienternas tankar kring operationerna. Vissa operationssjuksköterskor ansåg sig sitta inne med den viktiga informationen om operationerna medan patienterna ofta hade funderingar som inte ansågs relevanta. Ofta nöjde de sig med att hälsa på patienterna och undra om de hade några frågor. Jag tror att det är det viktigaste för patienten att dom känner sig trygga helt enkelt. Och många vill veta hur långt ärret är och hur långt såret blir. Banala grejer. ( ) Alla frågar hur många stygn blev det. Det är standardfrågan. Det är ju inte det primära egentligen. (Informant N) Patienter som var stressade och nervösa gjorde att operationssjuksköterskorna backade undan och inte pratade med patienterna. Patienternas sinnesstämning uppgavs vara avgörande för om operationssjuksköterskorna tog kontakt med patienterna eller inte. Att backa undan från ett möte med en orolig patient gjordes i välvilja och med avsikt att skydda hen från mer oro och ängslan. Diskussion Syftets två delfrågor besvarades i resultatet. Att beskriva hur operationssjuksköterskor inhämtar information om patienten avseende patientsäkerhet visade i studien att operationssjuksköterskorna rutinmässigt hämtade den information de ansåg sig behöva för att kunna utföra en patientsäker vård på flera olika sätt men utan att ha samtal med patienterna. I stället förlitade de sig på andrahandsinformation från andra i teamet samt journalanteckningar av olika slag. Operationssjuksköterskornas roll på operationssalen 14

15 beskrevs i tidigare forskning som patientens advokat (McGarvey et al. 2004), dock visade denna studie att de själva upplevde att det var det operationstekniska förfarandet som var deras egentliga arbete. Riktlinjerna för operationssjuksköterskornas arbete att i samråd med patienten skapa patientsäker vård överensstämde inte med verklighetens upplevelser och förutsättningar. Att undersöka operationssjuksköterskors upplevelser av den perioperativa dialogen i relation till informationsinhämtningen besvarades i resultatet då det visade sig att operationssjuksköterskor trodde att en perioperativ dialog skulle vara positivt för patienters säkerhet och trygghet perioperativt. Operationssjuksköterskorna var inte närmast patienterna och hade inte den naturliga tillgängligheten till patienterna och därför överläts patientsamtalet på ett naturligt sätt till narkossjuksköterskorna. Resultatdiskussion Operationssjuksköterskorna uppgav många likartade vägar till att inhämta information, det som skiljde operationssjuksköterskorna åt var kommunikationen med patienterna. De hade olika värderingar av hur mycket patienternas muntliga redogörelser betydde för patientsäkerheten. Ofta ansåg operationssjuksköterskorna att patienternas egna tankar, behov och önskningar skulle vara värdefulla att veta men fler uttryckte att den var för patientens trygghet snarare än för patientsäkerheten. Även andra studier visade att operationssjuksköterskor hämtade information från journal och kollegor hellre än att samtala med patienten (Alfredsdottir & Bjornsdottir 2007). En annan studie visade att dialogen med patienterna kunde erbjuda en källa av information för operationssjuksköterskorna och samtidigt ge möjlighet till att bilda en relation till sin patient (Rudolfsson et al. 2007). Operationssjuksköterskornas ringa behov av att prata med sin patient verkade komma ur upplevelsen av att dialogen inte tillförde något till deras arbete med patientsäkerheten. För att ge en patientsäker vård skulle operationssjuksköterskor enligt Riksföreningen för Operationssjukvård & Svensk Sjuksköterskeförening (2011) samtala med patienter och göra dem delaktiga i sin egen vård. Resultatet visade att operationssjuksköterskorna brast i detta och överlät samtalet till narkossjuksköterskorna. Kanske har operationssjuksköterskorna missat en viktig del i patientsäkerhetsarbetet eller så rekommenderar riktlinjerna ett orealistiskt arbetssätt för operationssjuksköterskorna i deras arbete för patientsäkerheten. Den gängse uppfattning som framkom i intervjuerna var att erfarenhet genererade säkerhet vad gäller operationssjuksköterskornas arbete. Andra studier överensstämde med resultatet där det påvisades att ju längre erfarenhet operationssjuksköterskorna hade, desto mer kontroll hade de över arbetet de utförde, risker minimerades och stressen hos operationssjuksköterskorna minskade. Det visade också att det krävdes preventivt tänkande, kunnig och erfaren personal samt gott samarbete och tillit i teamet för att arbeta på ett patientsäkert sätt på en operationsavdelning (Alfredsdottir & Bjornsdottir 2007). En annan studie visade däremot att allmänsjuksköterskors kliniska expertis inte bara grundades på antal år i yrket och erfarenheten utan också på att ha en högre utbildning som gav kompetens att kritiskt granska hur kliniskt arbete genomförts för att söka förbättringar (Kutney-Lee et al. 2013). Detta faktum är värt att ha i åtanke i diskussionen om erfarenhet ur en patientsäkerhetssynpunkt. Operationssjuksköterskorna upplevde att de förväntades göra mer arbete på kortare tid. Organisationen de arbetade i krediterade sig i produktivitetsfaktorn vilket uppmuntrade 15

16 till att personalen strävade efter en högre arbetstakt med högre patientflöde. Upplevelser av att tiden mellan operationerna minskade stärktes i studier som visade att tidsbristen kunde påverka patientsäkerheten negativt (Alfredsdottir & Bjornsdottir 2007). I en studie framkom det att operationssjuksköterskorna upplevde att de arbetade i en stressad miljö men de poängterade att det inte gick ut över patientsäkerheten. Arbetet behövde göras fort men det var viktigt att säkerheten ändå bibehölls (Chard 2000). Resultatet visade att personalbrist gjorde att operationssjuksköterskorna var tvungna att vara på operationssalen hela dagen med korta pauser mellan operationerna och inte hade möjlighet att gå ifrån för att genomföra preoperativa samtal. En studie omfattande nio europeiska länder visade att enheter med god tillgång till sjuksköterskor kunde associeras till minskad risk för dödlighet hos inneliggande patienter som genomgått kirurgi. Då ökad arbetsbörda hos sjuksköterskor betydde högre dödlighet för inneliggande patienter som genomgått kirurgi (Aiken et al 2014) borde detta vara en faktor att ge akt på när operationssjuksköterskor upplevde tidsbrist, press på ökat patientflöde och stress som starkt påverkande faktorer i deras dagliga arbete. I andra studier ansågs däremot för lite personal såväl som för mycket personal vara faktorer som distraherade personalen i den perioperativa vården och försämrade möjligheterna till god förberedelse för operationer och därmed patientsäkerheten (Alfredsdottir & Bjornsdottir 2007). I intervjuerna uppgavs flera anledningar till att få preoperativa patientsamtal genomfördes. Operationssjuksköterskorna ansåg att patienterna oftast hade frågor av banal art som vem som helst i teamet kunde svara på. De menade därmed att de samtal som kunde gett ytterligare information om patienterna var mindre viktiga än till exempel att kontrollera sin medicintekniska utrustning och att övervaka steriliteten på salen. Enligt en annan studie lade operationssjuksköterskor mer tid och uppmärksamhet på teknisk apparatur och positionering av patienter än att samtala med dem (McGarvey et al. 1999). Operationssjuksköterskorna drog sig undan obekväma situationer där de kunde komma att möta oro, ångest och svåra frågor som patienterna kunde ha. Operationssjuksköterskorna ansåg alltså att det fanns andra på salen som var mer gynnade av och bättre rustade att möta patienternas känslor. I andra studier syntes en diffus gränsdragning av operationssjuksköterskans roll som patientens advokat på operationssalen. Operationssjuksköterskorna upplevde där att deras huvuduppgift var att få sitt jobb gjort på ett säkert och effektivt sätt och att patienters önskan att tala med operationssjuksköterskorna upplevdes som ett extra krav utöver deras ordinarie arbetsuppgifter. Det fanns även underlag för att påstå att låg motivation hos operationssjuksköterskor var en anledning till att så få samtal genomfördes perioperativt (McGarvey et al. 2004). Orsaker till bristande patientdialog kunde också vara att tidigare operationssjuksköterskeutbildningar fokuserat mer på utveckling av skickligheten i medicinsk teknik än på dialogen med patienten (McGarvey et al. 1999). Om operationssjuksköterskors professionella kompetens mättes främst i teknologisk kunskap och funktion snarare än i den vårdande funktionen (Bull & FitzGerald 2006) är det inte konstigt att de koncentrerar sig på att genomföra den del av den perioperativa vården väl som de får bekräftelse ifrån och värderas högst i. Operationssjuksköterskorna berättade att de nöjde sig med att presentera sig för patienten istället för att ha ett preoperativt samtal. I en annan studie uppgav operationssjuksköterskor samma sak men beskrev också följderna av att inte ha djupare samtal med patienterna. Patienter var känslomässigt och fysiskt utlämnade till ett antal 16

17 människor som i många fall inte ens presenterat sig för dem (McGarvey et al. 1999). Patienter beskrev själva i en studie hur de kände sig övergivna och bedrövade i den preoperativa fasen som var den tid då den preoperativa dialogen var tänkt att äga rum (Gilmartin & Wright 2008). En studie visade att operationssjukskötorna var centrala i sina perioperativa, vägledande och lugnande roller och kunde lindra patienters känsla av oro och ångest under operationen. Operationssjuksköterskor anpassade den information de gav till patienterna efter det psykiska tillstånd patienterna befann sig i. Ju mer stressad patient, desto mindre information försåg de patienten med och var mer benägen att lyssna än att tala (Garbee & Gentry 2001). En annan studie visade på att operationssjuksköterskorna troligare skulle samtala med de patienter som ansågs säkra, som skulle genomgå en rutinoperation än patienter med en cancerdiagnos eller oro. De samtalade mer med patienter som själva tog initiativ än med de som var tysta (McGarvey et al. 1999). Operationssjuksköterskorna kunde bistå med motivation och information som kunde lindra en patients oro och ångest under hela den perioperativa upplevelsen och göra det till en positiv upplevelse (Garbee & Gentry 2001). Operationssjuksköterskorna tycks underskatta sin inverkan på patienternas psykiska välbefinnande. Samtidigt som de inser patienternas behov av perioperativ trygghet anser de sig inte ha ansvar för det och är inte beredda att själva erbjuda den tryggheten. Operationssjuksköterskorna verkar därmed ha missuppfattat sin funktion som endast teknisk medan patienterna ser hen som mycket mer än så, en försvarare av säkerhet och trygghet. Genom att inte prioritera samtal med patienter tenderade operationssjuksköterskor i vår studie att genomföra rutinmässig vård snarare än individanpassad vård. Om vårdgivaren förlorade synen på människan som en enhet av kropp, själ och ande fanns risk att patienten omvandlades till ett objekt och inte en individ (Eriksson 2002). Samma sak skedde när operationssjuksköterskor förlitade sig på erfarenheten och inte samtalade med patienterna i avsikt att forma en relation till dem. Tidigare studier visade att patienter reducerades till att ses som objekt och blev devalverade som medmänniskor. Personalen respekterade inte alltid människors värdighet och behandlade dem nonchalant då patienterna betraktades som kirurgiska fall eller diagnoser istället för individer (Lindwall & von Post 2008b). Operationssjuksköterskorna uppgav att de hade en önskan att utföra preoperativa samtal, men i begränsad form i förberedelserummen eller i vänthallen preoperativt. De uttryckte fördelar såsom att få en bättre kontakt med och för att bygga upp en relation till sin patient preoperativt vilket ledde till mer individbaserad vård, som tidigare visat av Lindwall och von Post (2009). Det som uttrycktes i intervjuerna var känslor av att vården blev rutinbaserad då patienternas identitet förminskades till en diagnoskod. Att genomföra en perioperativ dialog i syfte att få ut värdefull information som kunde förbättrat det egna arbetet var inte aktuellt för operationssjuksköterskorna. De trodde att ett preoperativt samtal med patienter kunde inge lugn och trygghet men det behövde inte vara operationssjuksköterskorna som genomförde samtalet, huvudsaken var att någon pratade med patienterna och helst inte för många olika personal. Det de upplevde att de kunde få ut av samtalen var möjligtvis postoperativ feedback genom besök på avdelningen, även om det inte var verklighet idag för någon av operationssjuksköterskorna på grund av tids- och personalbrist. Lindwall och von Post (2009) beskrev hur patienter stärkte dessa upplevelser då de kände trygghet och kontinuitet av att få ta del av den perioperativa dialogen. En studie visade att 17

Bemötande i vården. Upplägg. Introduktion. Bemötandeärenden till patientnämndens kansli. Intervjuer med patienter som upplevt bristande bemötande

Bemötande i vården. Upplägg. Introduktion. Bemötandeärenden till patientnämndens kansli. Intervjuer med patienter som upplevt bristande bemötande Bemötande i vården Eva Jangland Sjuksköterska, klinisk adjunkt Kirurgen, Akademiska sjukhuset Doktorand Institutionen för kirurgiska vetenskaper Uppsala Universitet Upplägg Bemötandeärenden till patientnämndens

Läs mer

Praktisk tillämpning av den perioperativa dialogen

Praktisk tillämpning av den perioperativa dialogen Praktisk tillämpning av den perioperativa dialogen - En intervjustudie med operationssjuksköterskor Practical application of the perioperative dialogue - An interview study with theatre nurses Annika André

Läs mer

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på Medicinska fakulteten OPSR14, Perioperativ omvårdnad med inriktning operationssjukvård V, 7,5 högskolepoäng Perioperative Room Nursing V, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Patientkännedom i den perioperativa vården

Patientkännedom i den perioperativa vården Patientkännedom i den perioperativa vården En intervjustudie med operationssjuksköterskor Knowledge of the patient in perioperative care An interview study with operating room nurses Hanna Bexell & Agnes

Läs mer

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Camilla Engrup & Sandra Eskilsson Examensarbete på magisternivå i vårdvetenskap vid institutionen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Dnr 2929/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

Stark för kirurgi- stark för livet - Levnadsvanor i samband med operation

Stark för kirurgi- stark för livet - Levnadsvanor i samband med operation Stark för kirurgi- stark för livet - Levnadsvanor i samband med operation Riksföreningen för operationssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening, ett projekt i två delar om levnadsvanor i samband med ett

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASOP Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor som är

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA OM3860 Perioperativ omvårdnad inom operationssjukvård, 18 högskolepoäng Nursing during Operating Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén för

Läs mer

Bedömningsunderlag verksamhetsförlagd utbildning, Delaktighet och lärande 4, 5 hp, OM325G

Bedömningsunderlag verksamhetsförlagd utbildning, Delaktighet och lärande 4, 5 hp, OM325G Bedömningsunderlag verksamhetsförlagd utbildning, Delaktighet och lärande 4, 5 hp, OM325G Studentens namn: Studentens personnr: Utbildningsplats: Handledares namn: Kursansvariga: Joanne Wills: joanne.wills@his.se

Läs mer

Kommunicera engagerat med patienter. Lyssna. Ge patienten ett adekvat utrymme i dialogen. Visa respekt och empati.

Kommunicera engagerat med patienter. Lyssna. Ge patienten ett adekvat utrymme i dialogen. Visa respekt och empati. Bedömningsformulär AssCe* för verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå, i sjukgymnastprogrammet. Studenten ska kunna I. Kommunikation och undervisning 1. Kommunicera med och bemöta patienter. Kommunicera

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

VASIS, Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård, 60 högskolepoäng Specialist Nursing Programme, Intensive Care, 60 credits

VASIS, Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård, 60 högskolepoäng Specialist Nursing Programme, Intensive Care, 60 credits Medicinska fakulteten VASIS, Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård, 60 högskolepoäng Specialist Nursing Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på avancerad nivå / Second

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs:.. Vårdenhet: Tidsperiod:. Grundnivå 1 Grundnivå Mål för den verksamhetsförlagda delen av

Läs mer

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på Medicinska fakulteten SBUP42, Medicinsk, kirurgisk och akut sjukvård för barn och ungdomar II, 7,5 högskolepoäng Pediatric Nursing, Medical, Surgical and Emergency Care II, 7.5 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård Medicinska fakultetsstyrelsen (MFS) Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASIN Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

Tema 2 Implementering

Tema 2 Implementering Tema 2 Implementering Författare: Helena Karlström & Tinny Wang Kurs: SJSE17 Sjuksköterskans profession och vetenskap 2 Termin 4 Skriftlig rapport Våren 2016 Lunds universitet Medicinska fakulteten Nämnden

Läs mer

ANSR14, Omvårdnad med inriktning anestesisjukvård II, 7,5 högskolepoäng Anesthesia Care Nursing II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

ANSR14, Omvårdnad med inriktning anestesisjukvård II, 7,5 högskolepoäng Anesthesia Care Nursing II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten ANSR14, Omvårdnad med inriktning anestesisjukvård II, 7,5 högskolepoäng Anesthesia Care Nursing II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Patienters upplevelse av att få information efter ett hjärtstopp.

Patienters upplevelse av att få information efter ett hjärtstopp. Sahlgrenska akademin Forskningsplan Patienters upplevelse av att få information efter ett hjärtstopp. BAKGRUND Enligt Svenska hjärt- lungräddningsregistret (Herlitz, 2012) har antalet personer som överlevt

Läs mer

Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt. Karin Backrud och Jenny Källman. Nyköpings lasarett

Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt. Karin Backrud och Jenny Källman. Nyköpings lasarett Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt Karin Backrud och Jenny Källman Nyköpings lasarett Syfte med studien var att beskriva patienters upplevelse av

Läs mer

Artikelöversikt Bilaga 1

Artikelöversikt Bilaga 1 Publik.år Land 1998 Författare Titel Syfte Metod Urval Bailey K Wilkinson S Patients view on nuses communication skills: a pilot study. Att undersöka patienters uppfattningar om sjuksköterskors kommunikativa

Läs mer

ALLA BARN ÄR STORA NOG FÖR FAMILJETERAPI Det är upp till oss som terapeuter

ALLA BARN ÄR STORA NOG FÖR FAMILJETERAPI Det är upp till oss som terapeuter ALLA BARN ÄR STORA NOG FÖR FAMILJETERAPI Det är upp till oss som terapeuter BARNS BESKRIVNINGAR AV FAMILJETERAPI: Barnen kan visa oss vägen ÖVERSIKT 1. Varför är ämnet intressant och angeläget 2. Kunskapsläget

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård Medicinska fakultetsstyrelsen (MFS) Specialistsjuksköterskeprogram, 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASIN Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor som är

Läs mer

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Dnr J 11 1162/08 Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing 1. Fastställande Examensbeskrivning

Läs mer

Vem får göra vad på operationsavdelningen?

Vem får göra vad på operationsavdelningen? Vem får göra vad på operationsavdelningen? Ann-Christin von Vogelsang 2018-11-30 Foto: Hanna Lindahl, www.bylindahl.com Effektiv vård, SOU 2016:2 Huvudman ska inte styra mot viss kompetens ska ske på verksamhetsnivå

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

Hur är en expert inom anestesi och intensivvård? Kompetens =? Fem dimensioner av kompetens. Fem dimensioner av kompetens

Hur är en expert inom anestesi och intensivvård? Kompetens =? Fem dimensioner av kompetens. Fem dimensioner av kompetens Hur är en expert inom anestesi och intensivvård? Kompetens =? Jan Larsson Health Services Research Uppsala Universitet Anestesi- och intensivvårdkliniken och Kliniskt träningscentrum Akademiska sjukhuset,

Läs mer

Stark för kirurgi- stark för livet. - Levnadsvanor i samband med operation

Stark för kirurgi- stark för livet. - Levnadsvanor i samband med operation Stark för kirurgi- stark för livet - Levnadsvanor i samband med operation Ett projekt i tre delar om levnadsvanor -i samband med ett kirurgiskt ingrepp Vad ska vi ta med oss från den här föreläsningen?

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr G2018/316 SAHLGRENSKA AKADEMIN Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Programkod: V2ANV 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) Programkod VASPV Programbeskrivning Utbildningen syftar till att

Läs mer

Hur operationssjuksköterskor upplever sig bevara värdighet hos patienter intraoperativt

Hur operationssjuksköterskor upplever sig bevara värdighet hos patienter intraoperativt Hur operationssjuksköterskor upplever sig bevara värdighet hos patienter intraoperativt En kvalitativ intervjustudie How theatre nurses feel they preserve dignity in patients intraoperatively A qualitative

Läs mer

Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin Dnr J 11 4600/07 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (One Year) with a major in Nursing Science 1. Fastställande

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av specialistsjuksköterskeprogrammen med olika inriktningar

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av specialistsjuksköterskeprogrammen med olika inriktningar Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av specialistsjuksköterskeprogrammen med olika inriktningar Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Avancerad nivå Utbildning

Läs mer

PERSONCENTRERAD VÅRD. Åsa Andersson

PERSONCENTRERAD VÅRD. Åsa Andersson PERSONCENTRERAD VÅRD Åsa Andersson Leg. sjuksköterska, doktorand Strategisk rådgivare Svensk sjuksköterskeförening asa.andersson@swenurse.se 24.10.2014 Centrum för personcentrerad vård, Tvärvetenskapligt

Läs mer

April Bedömnings kriterier

April Bedömnings kriterier Bedömnings kriterier Lärandemål Exempel på vad samtalet kan ta sin utgångspunkt i eller relateras till Viktigt är att koppla samtalet och reflektionen till konkreta patientsituationer och studentens egna

Läs mer

Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod

Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod Eva Salvage 2012 Examensarbete, Avancerad nivå, 15 hp

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer

Bedömningsunderlag Oral Kirurgi 2 Allmänt förhållningssätt Patientomhändertagande

Bedömningsunderlag Oral Kirurgi 2 Allmänt förhållningssätt Patientomhändertagande Bedömningsunderlag Oral Kirurgi 2 Allmänt förhållningssätt Patientomhändertagande Godkänd Godkänd Underkänd Uppmärksam på signaler Är uppmärksam på både verbala och icke-verbala signaler från patienten

Läs mer

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys

Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys Att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Äldre patienters erfarenhet av hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut - en innehållsanalys http://hdl.handle.net/2320/4374 Bakgrund Vilka förväntningar

Läs mer

Ungdomar och riskbeteende

Ungdomar och riskbeteende Ungdomar och riskbeteende -professionellas erfarenheter från ungdomsverksamhet Institutionen för pedagogik/ikm Pedagogik med inriktning mot Mars 2006 ungdoms- och missbrukarvård Handledare: MBC 233 C-

Läs mer

Positionering av patient i benstöd

Positionering av patient i benstöd Positionering av patient i benstöd Operationssjuksköterskors uppfattningar Positioning patient in legbearer Theatre nurses perception Linnéa Bohman Fakultet för hälsa, teknik- och naturvetenskap Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Läs mer

Händelseanalys. Datum: Patient som vårdas efter operation på avdelning. Maj Analysledare: Anestesikliniken

Händelseanalys. Datum: Patient som vårdas efter operation på avdelning. Maj Analysledare: Anestesikliniken Datum: 2017-10-13 Händelseanalys Patient som vårdas efter operation på avdelning Maj 2017 Analysledare: Anestesikliniken Anna Angenete Medicinkliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Västra Götalandsregionen 1

Läs mer

Alla vägar bär till Rom-

Alla vägar bär till Rom- Alla vägar bär till Rom- En utvecklingsmöjlighet för operationssjuksköterskor 1 Fördjupningskurs för operationssjuksköterskor Postgraduateutbildning Kursansvariga: Anna Myhrman, utbildningsansvarig operationssjuksköterska

Läs mer

Operationssjuksköterskans upplevelse av återkoppling och återkopplingens betydelse för professionen

Operationssjuksköterskans upplevelse av återkoppling och återkopplingens betydelse för professionen Operationssjuksköterskans upplevelse av återkoppling och återkopplingens betydelse för professionen Operating theatre nurse s experience of feedback and feedback s importance of the profession Carin Forsberg

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av specialistsjuksköterskeprogrammet. Avancerad nivå

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av specialistsjuksköterskeprogrammet. Avancerad nivå Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av specialistsjuksköterskeprogrammet med olika inriktningar Namn: Kurs:.. Vårdenhet: Tidsperiod:. Avancerad nivå Utbildning på avancerad nivå

Läs mer

Min forskning handlar om:

Min forskning handlar om: Min forskning handlar om: Hur ssk-studenter lär sig vårda under VFU Hur patienter upplever att vårdas av studenter Hur ssk upplever att handleda studenter PSYK-UVA 2 st. avdelningar Patienter med förstämningssyndrom

Läs mer

Säker. Cancervård: patient och närstående kan bidra. Av Pelle Gustafson för Nätverket mot cancer

Säker. Cancervård: patient och närstående kan bidra. Av Pelle Gustafson för Nätverket mot cancer Säker Cancervård: Även Du som patient och närstående kan bidra. Av Pelle Gustafson för Nätverket mot cancer Säker Cancervård: Även Du som patient och närstående kan bidra Möjligheten att framgångsrikt

Läs mer

Paradigmskifte? ANNA FORSBERG

Paradigmskifte? ANNA FORSBERG Paradigmskifte? ANNA FORSBERG Hur utmanar vi det biomedicinska paradigmet? Läkaren har fokus på sjukdomen och refererar till ett biomedicinskt paradigm i mötet med patienten. Hela traditionen av naturvetenskaplig

Läs mer

- En intervjustudie med sjuksköterskor verksamma i kommunal hälso- och sjukvård

- En intervjustudie med sjuksköterskor verksamma i kommunal hälso- och sjukvård VILKEN BETYDELSE HAR SVENSKA PALLIATIVREGISTRET FÖR SJUKSKÖTERSKOR I MÖTET MED PATIENTER I BEHOV AV PALLIATIV VÅRD - En intervjustudie med sjuksköterskor verksamma i kommunal hälso- och sjukvård Gunilla

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

När mamma eller pappa dör

När mamma eller pappa dör När mamma eller pappa dör Anette Alvariza fd Henriksson Docent i palliativ vård, Leg Specialistsjuksköterska i cancervård och diplomerad i palliativ vård, Lektor Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal

Läs mer

Studentmedverkan i förbättringsarbete

Studentmedverkan i förbättringsarbete Studentmedverkan i förbättringsarbete Kurs: SJSE19, Förbättringskunskap och Informatik i omvårdnad Sjuksköterskor vill inte stanna kvar, varför? Vad kan göras för att förbättra situationen? Författare:

Läs mer

Den uppfinningsrika vårdpersonalen om konflikten mellan verksamhet och informationssäkerhet

Den uppfinningsrika vårdpersonalen om konflikten mellan verksamhet och informationssäkerhet Den uppfinningsrika vårdpersonalen om konflikten mellan verksamhet och informationssäkerhet Maria Skyvell Nilsson Leg. ssk, Docent, Högskolan Väst, Trollhättan Hur svårt kan det vara?! Sjukvårdens informationssäkerhetsregler

Läs mer

Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen?

Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen? Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen? Eva Jangland, Klinisk lektor, specialistsjuksköterska, medicine doktor 1 Pia Yngman Uhlin, Forskning och utvecklingsledare,

Läs mer

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Praktiken i fokus. Karlstads Teknikcenter Tel

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Praktiken i fokus. Karlstads Teknikcenter Tel Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-09-18

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT BÄLTESLÄGGA PATIENTER INOM PSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD - en intervjustudie

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT BÄLTESLÄGGA PATIENTER INOM PSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD - en intervjustudie Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Sjuksköterskeprogrammet 120p Kurs VOC 453 VT 2006 Examensarbete 10 poäng SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT BÄLTESLÄGGA PATIENTER INOM PSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för arbetsterapeuter med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för arbetsterapeuter med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för arbetsterapeuter med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för arbetsterapeuter

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Standardiserad vårdplan - ett stöd för omvårdnadsprocessen i klinik

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

SINR13, Omvårdnad med inriktning intensivvård IV, 15 högskolepoäng Intensive Care Nursing IV, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SINR13, Omvårdnad med inriktning intensivvård IV, 15 högskolepoäng Intensive Care Nursing IV, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SINR13, Omvårdnad med inriktning intensivvård IV, 15 högskolepoäng Intensive Care Nursing IV, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden

Läs mer

Patientlagen 2014:821

Patientlagen 2014:821 Patientlagen 2014:821 141117 Patientmaktsutredningen hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas ( ) förbättra förutsättningarna för en god och jämlik vård ( ) också

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1) Graduate Diploma in General Health

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

OPERATIONSSJUKSKÖTERSKANS UPPFATTNING OM PATIENTSÄKERHET INOM PERIOPERATIV OMVÅRDNAD

OPERATIONSSJUKSKÖTERSKANS UPPFATTNING OM PATIENTSÄKERHET INOM PERIOPERATIV OMVÅRDNAD OPERATIONSSJUKSKÖTERSKANS UPPFATTNING OM PATIENTSÄKERHET INOM PERIOPERATIV OMVÅRDNAD EN INTERVJUSTUDIE MARIE JÖNSSON Omvårdnad; Examensarbete för magister Examen 15hp Masterprogram i Omvårdnad 120 hp Januari-Maj

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 141 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Anna-Lena Johansson

Läs mer

Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen

Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen 2010 Nr 4 Reviderad 12 05 07 Ta texter från Manual för examinationsformulär. Skicka ett

Läs mer

Riksföreningen anser och rekommenderar

Riksföreningen anser och rekommenderar Riksföreningen anser och rekommenderar om åtgärder mot förväxling Antagna 2012-06-17, reviderade 2018-01-14 Riksföreningen för operationssjukvård rfop@rfop.se www.rfop.se Inledning Följande rekommenderade

Läs mer

Riktlinje Riskhantering (Patientsäkerhet)

Riktlinje Riskhantering (Patientsäkerhet) Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Giltig f o m: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2018 06 01 Lagstiftning, föreskrift:

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 högskolepoäng

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr G2018/317 SAHLGRENSKA AKADEMIN Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 högskolepoäng Programkod: V2DIS 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd

Läs mer

En Individuell Samarbetsplan Utvärdering av psykiatrisk sjukhusvård

En Individuell Samarbetsplan Utvärdering av psykiatrisk sjukhusvård Intervjumall Instruktion till intervjuaren: Utvärderingen görs som en semistrukturerad intervju, efter sjukhusperiodens avslut när patienten KÄNNER SIG REDO. Intervjun hålls förslagsvis av patientens psykiatrikontakt/case

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Behövs verkligen den skriften?

Behövs verkligen den skriften? Behövs verkligen den skriften? Kris på barnsjukhuset svårt sjuka får vänta i månader Brist på operationssjuksköterskor gör att över 200 barn har väntat mer än 90 dagar på sin operation på Astrid Lindgrens

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1)

Student Portfolio. 1. observations-/ deltagarperspektiv i omvårdnadssituationer (professionsblock 1) Student Portfolio Vad är en Student Portfolio? Student Portfolio är studentens dokument och är ett medel för måluppfyllelse. Den ska fungera som ett stöd samt ge en tydlig struktur i studentens lärandeprocess

Läs mer

D-uppsats i Omvårdnad

D-uppsats i Omvårdnad D-uppsats i Omvårdnad Patientkontakt vad innebär det för operationssjuksköterskor? FÖRFATTARE FRISTÅENDE KURS Olga Carlquist Omvårdnad Självständigt arbete II VEA010 VT 2007 OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR

Läs mer

Operationssjuksköterskans profession och kompetens

Operationssjuksköterskans profession och kompetens Operationssjuksköterskans profession och kompetens Sedan 1800 talet har operationssjuksköterskans professionella vårdande präglats av närheten till patienten och att vara vid hans eller hennes sida genom

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Verksamhet Tidsperiod som VFU omfattat Studerande, personnummer Studerande, namn Bemötande, kommunikation, förhållningssätt

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för de verksamhetsförlagda kurserna i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård

Bedömningsformulär AssCe* för de verksamhetsförlagda kurserna i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård Bedömningsformulär AssCe* för de verksamhetsförlagda kurserna i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård Namn: Kurs:. Vårdenhet: Tidsperiod: Avancerad nivå Utbildningen på avancerad

Läs mer

OM TEAMARBETE OCH CHECKLISTA FÖR SÄKER KIRURGI 2.0

OM TEAMARBETE OCH CHECKLISTA FÖR SÄKER KIRURGI 2.0 OM TEAMARBETE OCH CHECKLISTA FÖR SÄKER KIRURGI 2.0 PELLE GUSTAFSON DOCENT, CHEFLÄKARE FÖRSTA FRÅGAN: Om du själv eller en nära anhörig låg på operationsbordet, skulle du då vilja att WHOs checklista för

Läs mer

EN CHEFLÄKARES ERFARENHET. Hans Rutberg Professor, ordförande i SLS kommitté för säker vård Tidigare chefläkare, Universitetssjukhuset i Linköping

EN CHEFLÄKARES ERFARENHET. Hans Rutberg Professor, ordförande i SLS kommitté för säker vård Tidigare chefläkare, Universitetssjukhuset i Linköping EN CHEFLÄKARES ERFARENHET Hans Rutberg Professor, ordförande i SLS kommitté för säker vård Tidigare chefläkare, Universitetssjukhuset i Linköping Ett brev som betydde mycket? LEX SÖREN Systemfel eller

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Ett komplext samarbete med patienten i centrum

Ett komplext samarbete med patienten i centrum Ett komplext samarbete med patienten i centrum En intervjustudie om vad som utmärker det perioperativa teamarbetet A complex collaboration with the patient in the center - An interview study on the characteristics

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård 1 (5) Grundutbildningsnämnden (GUN) Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå VASHB Programbeskrivning Utbildningen

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i specialistsjuksköterskeprogrammet. Avancerad nivå

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i specialistsjuksköterskeprogrammet. Avancerad nivå Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i specialistsjuksköterskeprogrammet Namn:... Personnummer:... Kurs:... Vårdenhet:... Tidsperiod:... Avancerad nivå Utbildningen

Läs mer

Rapportmall Designprojekt Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP

Rapportmall Designprojekt Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP Rapportmall Designprojekt Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP Namn på deltagare: Eva Magee Projektnamn: Förbättring och trygghet för patienter på Hematologimottagningen,

Läs mer

Summary in Swedish. Svensk sammanfattning. Introduktion

Summary in Swedish. Svensk sammanfattning. Introduktion Summary in Swedish Svensk sammanfattning Introduktion Ett stort antal patienter genomgår olika typer av kirurgi varje dag och många av dem kommer att uppleva postoperativ smärta. För att fånga upp dessa

Läs mer

Operationssjuksköterskans erfarenheter av kommunikation och samarbete inom operationsteamet

Operationssjuksköterskans erfarenheter av kommunikation och samarbete inom operationsteamet Operationssjuksköterskans erfarenheter av kommunikation och samarbete inom operationsteamet En kvalitativ intervjustudie Författare: Malin Olsson Emilia Ruth Handledare: Elizabeth Crang-Svalenius Våren

Läs mer

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Sjuksköterskeprogrammet termin 4 2VÅ620 Professionskunskap II BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Student: VFU-placering: År, veckor: Yrkeshandledare: Klinisk adjunkt: 13 december 2016 1 BEDÖMNING

Läs mer

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Handledardagar, Gävle maj i Gasklockorna

Handledardagar, Gävle maj i Gasklockorna Handledardagar, Gävle 17-18 maj i Gasklockorna VAD SKA JAG PRATA OM Handledning Lite om lärande Återkoppling och reflektion Kamratlärande Högskolan i Gävle Hur går lärandet till? Handledningens delar Färdighetsutveckling

Läs mer

Hur ska bra vård vara?

Hur ska bra vård vara? Hur ska bra vård vara? God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk värdegrund med vårdtagaren i centrum Hålla sig uppdaterad vad som händer

Läs mer

Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp. Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp. Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov 2 (11) NATIONELL KLINISK SLUTEXAMINATION FÖR SJUKSKÖTERSKEEXAMEN BEDÖMNINGSUNDERLAG VID PRAKTISKT

Läs mer

HÄLSA. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

HÄLSA. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: HÄLSA Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, gruppoch samhällsperspektiv.

Läs mer

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Carita Fallström (carita.fallstrom@vardforbundet.se) Vilka regelverk gäller? Vad är nytt? Vad är

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet

Utbildningsplan för magisterprogrammet Utbildningsplan för magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 3K113 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-11 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer