Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl i Stuvsta gamla stationshus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus"

Transkript

1 Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening Nr Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl i Stuvsta gamla stationshus Läs styrelsens verksamhetsberättelse på nästa uppslag och framåt, valberedningens förslag på sidan 4, kassörens ekonomiska bokslut och revisorernas berättelse på sidan 6 samt förslag på mötesdagordning på sista sidan. Kaffe, te, pinfärskt fikabröd och trevlig samvaro i pausen utlovas, plus intressant diskussion om framtiden. - Nu ska vi föra utvecklingen framåt ännu ett steg, säger ordförande hans Samland och demonstrerar stolt sin "nya" dator. Läs mer om förslagen till nytänkande på sidan 5 och kom och diskutera dem på årsmötet! Observera: Detta är kallelsen! 1

2 Verksamhetsberättelse för perioden 1 jan 31 dec 2011 Styrelsen: Ordförande Hans Samland Ord ledamöter Bo Rapp Claes-Göran Lönnroth (sekr) Håkan Blomqvist Hans Rosenlund Suppleanter Åke Lif (kassör) Stefan Fehler Styrelsen har haft 8 protokollförda möten sedan föregående årsmöte. Som tidigare år hölls i början av juni ett öppet styrelsemöte för att ge föreningens medlemmar en inblick i hur styrelsen arbetar och skapa en möjlighet att delta i beslutsprocessen. Medlemmar Föreningens medlemsantal var vid årets slut 85 vilket innebär en ökning med 5 medlemmar från föregående år. Föreningsbigården Efter ytterligare en ovanligt snörik vinter klarade sig bina bra med endast ett dött samhälle. I Sundby inleddes verksamheten med byte av kupbottnar med hjälp av nybörjarkursen. En tidig ångdag kunde hållas även i år. Våren kom ovanligt tidigt men med ett olyckligt och tufft avbrott i draget under juni. Årets stora nybörjarkurs präglade arbetet i maj och juni. Den regelbundna verksamheten i föreningsbigården pågick till invintringen i början av september och avslutades med oxalsyrebehandling 29 oktober och varroaräkning i december. Även i år byggdes en igloo av frigolit i slungrummet för att kunna förvara honung av lämplig konsistens till kommande försäljningsdagar. Möteskvällar hölls varje vecka under sommaren på onsdagar och var välbesökta. I motsats till fjolåret var vi i år befriade från stölder av material och bin detta år. Drottningodling bedrevs under sommaren endast i liten omfattning, vilket i första hand berodde på vädersituationen i början av juni. Hans Samland och Claes-Göran Lönnroth deltog under sommaren i en veckas heltids insemineringskurs på Visingsö för att lära instrumentell drottninginseminiering. Tanken är att utveckla den genomtänkta biaveln på mer vetenskaplig grund 2

3 för föreningen och dess medlemmar. Hans Samland och Stefan Fehler tog emot 3 skolklasser med ca 60 elever och 4 lärare. Årets honungsskörd var ca 250 kg. Föreningen har 19 invintrade samhällen varav 9 ska försäljas till våren och ett gästsamhälle. Temamöten Föreningen har haft 3 temamöten med medverkande från egna föreningen och utomstående föredragshållare. I samband med förra årsmötet firades medlemmen Gösta Johansson på sin 90-årsdag. Teman har varit Sydafrikaresa med besök på bigårdar, Tips för lyckad invintring samt Freddys metod för avläggare och svärmförhindring. Honungsbedömning Bedömningen genomfördes 7 december i Sundby. Samtliga 14 medförda prover höll hög kvalité och godkändes. Godkänt prov krävs för att få använda föreningens etikett. Kurs Under våren 2011 fortsatte kursen som startade hösten 2010, och efter de praktiska kurstillfällena i maj ingick nybörjarna i de gemensamma onsdagsmötena. Hösten 2011 startade en ny nybörjarkurs med 14 deltagare. Information om föreningen till allmänheten Honung och andra biprodukter såldes vid Huddinge Hembygdsförenings stuga Stensberg, vid 1000m konst i Huddinge Centrum i slutet av september, på Hembygdsföreningens hantverksdag och på Trädgårdsmässan 22 mars. Medlemsbladet Bigården har kommit ut med 4 nr under år Hemsidan Johann Lang har kontinuerligt dokumenterat föreningens verksamhet i text och bild på hemsidan. Flera medlemmar har bidragit med foton. Sjukdomskommittén I enlighet med ingånget avtal med SBR har varroabekämpning med ekologiska metoder bedrivits och förevisats. Som en del i detta avtal räknades för åttonde året det totala nedfallet av varroakvalster tre veckor efter oxalsyrebehandlingen. Bina klarar /Forts. nästa sida/ 3

4 /Forts. från föreg. sida/ behandlingen bra och kvalsterpopulationen hålls nere. Föreningens ekonomi Föreningens ekonomi är god. Flera bisamhällen har sålts till medlemmar och nybörjare under våren. Årets skörd ympades och tappades på burk under sommaren. Efterfrågan på föreningens honung är stor och en del har köpts in från enskilda medlemmar för att möta behovet. Ett honungslager finns vid årsskiftet. Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar som tagit god hand om besökare och nybörjare och på olika sätt bidragit till en väl fungerande biodlareförening. Det som nu står på tur är nya tag för att förbättra inomhusmiljön i stugan och ordningen i boden. Väl mött under hela 2012 Styrelsen genom Hans Samland och Claes-Göran Lönnroth Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer för Ordförande: Hans Samland Omval för 1 år Ord. ledamöter: Bo Rapp Omval för 2 år Claes-Göran Lönnroth 1 år kvar Hans Rosenlund 1 år kvar Håkan Blomqvist Omval för 2 år Suppleanter: Åke Liv Omval för 1 år Stefan Fehler Omval för 1 år Tommy Eriksson Nyval för 1 år Revisorer: Kjell Andersson Omval för 1 år Christina Lundgren Omval för 1 år Revisorssuppleant: Nihad Subasic Omval för 1 år Valberedning har varit: Lena Hjelmerus och Johann Lang 4

5 Nya spår på Sundby! Nu har föreningen så god ekonomi att vi skulle kunna nöja oss med till exempel sex produktionssamhällen och sedan ha fyra till sex samhällen för kontrollerad drottningodling. Idén är ordförandens, och han menar att medlemsnyttan blir större om man kan lära ut och bistå med råd och dåd för avel och därmed förbättrade bin. Apideor (parningsboxar) med drottning och bin för uthyrning till medlemmarna ordnas. Tio till tolv samhällen bör kunna säljas varje år, i första hand till kursdeltagarna. Kläckskåp och tillgång till insemineringsinstrument bör ordnas. Vad krävs då för allt detta? Hans Samland inseminerar en utvald avelsdrottning med sperma från 30 avlade och utvalda drönare. Läs mer på sidan 7 om vad detta kräver av oss medlemmar. Diskutera också detta förslag på årsmötet och tillför gärna egna idéer. Föreningens honungsproduktion är viktig för ekonomin men får inte vara vårt enda mål. Instrumentet för inseminering är dyrt men nödvändigt liksom sterila redskap och skålar och effektiv sövning av drottningen. 5

6 Bokslut för verksamhetsåret jan-dec 2011 Resultaträkning Intäkter Kostn Medlemsavgifter 8000 Räntor/avgifter 53 Bokföringsprogram 1009 Livsmedel 4921 Fribokning 1000 Stuvsta stationshus 750 Porto + Bigården 1179 Honung och bisalva Bin och kupor Bimaterial Socker Klassbesök 270 Städutrustning 1367 Hyra bord Rävfarmen 6950 El 7262 Slunga uthyrning 700 Avvaxare, diesel sms 300 Gadden (tidn) 470 Övrigt 480 Bidrag instr-bigård 3500 Div Styrelsearvoden 0 Årets resultat Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Ingående balans eg kap Årets resultat Summa Tillgångar Kassa 568 Plusgiro Bank Lager honung o kupor Summa Revisorernas berättelse Undertecknade, som utsetts att granska Huddingeortens biodlareförenings räkenskaper för 2011, får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse. Vi har tagit del av samtliga räkenskaper och andra handlingar, som lämnar uppgift om föreningens förvaltning och ekonomi. Räkenskaperna är förda med ordning och reda och vederbörligen verifierade. Kassa, postgiro och tillgodohavanden har kontrollerats av oss. Kassörens arbete är utfört med stor noggrannhet. Vi framför härmed vårt tack till styrelsen för ett gott arbete. Då inget finns att erinra föreslår vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning. Kjell Andersson Christina Lundgren 6

7 Egna ansvarsområden Olika ansvarsområden för stugan, boden, ångplatsen, bigården, drottningodlingen. En ansvarig för varje onsdagskväll under säsongen. Fasta försäljningstillfällen där medlemmarna bokar in sig i god tid innan. En väl planerad och förberedd kurs i drottningodling. Inhämtning av kunskap om utveckling av egna bigården. Teorilektion i Sundbystugan Så önskar vår ordförande effektivisera vår förening och därmed öka nyttan för medlemmarna. Tyck till! Praktisk handledning i vårsnön för intresserade kursdeltagare. Foto: Stefan Fehler. 7

8 Dagordning (enligt stadgarna): 1. Mötets öppnande 2. Dagordningens fastställande 3. Frågan om mötet är behörigen utlyst 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet, och tillika rösträknare 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 7. Revisorernas berättelse 8. Beslut om ansvarsfrihet 9. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna för Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret Fastställande av budget för verksamhetsåret Val av ordförande 13. Val av styrelseledamöter 14. Val av styrelsesuppleanter 15. Val av arbetsutskott 16. Val av två revisorer och revisorssuppleanter 17. Val av ombud och ersättare till Stockholms läns biodlare 18. Val av studieledare 19. Val av honungsbedömningskommitté 20. Val av sjukdomskommitté 21. Val av redaktionskommitté 22. Val av avelskommitté 23. Val av kommitté för föreningsbigården 24. Val av valberedning 25. Mötesdatum kommande verksamhetsår 26. Övriga frågor 27. Avslutning Den här bigårdsbilden togs förra vintern, när snön kom före jul och låg kvar till mars. Ansvarig för detta nummer av Bigården är Claes-Göran Lönnroth. Anmäl fel till honom. 8