Din medlemsförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din medlemsförsäkring"

Transkript

1 Din medlemsförsäkring Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, samhällsvetare och personalvetare

2 Varför en medlemsförsäkrin? Genom din anställning är du försäkrad både genom lagar och avtal. Men det räcker inte. De flesta människor behöver komplettera lagbundna och kollektivavtalade försäkringar med egna försäkringar för att få ett tillräckligt bra skydd. För att du som medlem i Jusek ska få ett fullgott skydd erbjuder vi dig ett antal gruppförsäkringar i samarbete med Skandia. Gruppförsäkringsidén bygger på utjämnad premie d.v.s. att ett större antal människor betalar lika mycket för lika skydd. De administrativa kostnaderna hålls då nere, vilket gör att också försäkringskostnaden, premien, kan hållas på en låg nivå. Gruppförsäkringar är en bra försäkringsform som alla vinner på eftersom premierna är lägre än premierna för individuella försäkringar. Jusekförsäkringen ger dig och din familj ett mycket bra skydd till låg kostnad. Här är en översiktlig beskrivning av de försäkringar som du kan välja som medlem i Jusek. Vill du veta mer kan du ringa Jusek på tel innehåll Livförsäkring med barnliv...3 Sjukförsäkring och trygghetskapitalförsäkring...4 Olycksfallsförsäkring för hela familjen... 5 Barnolycksfallsförsäkring och Barnsjukförsäkring... 6 Bra att veta om Juseks medlemsförsäkring För försäkringarna svarar Skandia: För livförsäkring, sjukförsäkring och trygghetskapitalförsäkring är Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), org.nr , försäkringsgivare. För olycksfallsförsäkring och barnförsäkring är Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), org.nr , försäkringsgivare. Ovan angivna bolag kallas i löpande text för Skandia. Adress för samtliga: Stockholm. Försäkringsgivarna står under tillsyn av Finansinspektionen.

3 Livförsäkring med barnliv Livförsäkringen innehåller ett dödsfallsbelopp som betalas ut till dina anhöriga vid dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert som dina efterlevande till exempel kan använda för att lösa lån som annars skulle göra det ekonomiskt omöjligt för dem att bo kvar i samma bostad. Du kan teckna din livförsäkring på 5 nivåer beroende på vilket skydd du behöver. Tecknar du livförsäkringens grunddel är livförsäkringsbeloppet maximalt 5 prisbasbelopp. Du kan även teckna 10 prisbas belopp, 15 prisbasbelopp, 25 prisbasbelopp eller 35 prisbasbelopp. Vid dödsfall En livförsäkring innebär att ett så kallat dödsfallskapital utbetalas om du avlider före 67 års ålder. Dödsfallskapitalet utbetalas till förmånstagare. En livförsäkring är en ren riskförsäkring, vilket innebär att det inte finns något sparande i försäkringen. Vem får försäkringspengarna? Du kan själv bestämma till vem dödsfallskapitalet från livförsäkringen ska betalas ut genom att fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande som skickas till Skandia. Om du inte har angett någon förmånstagare, gäller det generella förmånstagarförordnandet enligt nedan: Gruppmedlem a) make eller registrerad partner. Om varken make eller registrerad partner finns är sambo förmånstagare, under förutsättning att sambon är medförsäkrad i livförsäkringen b) gruppmedlemmens arvingar Det är alltid det senast upprättade förmånstagarförordnandet som är giltigt. Vem kan teckna försäkring? Gruppmedlem samt make, registrerad partner eller sambo kan teckna livförsäkringen. Avtrappning Fr.o.m. 55 år trappas livförsäkringsbeloppet av med 5 procentenheter per år, dock lägst till 50 % av ursprungsbeloppet. Denna avtrappning gäller dock inte om den försäkrade vid skadetillfället har barn yngre än 17 år. Hälsokrav Hälsokrav och närmare beskrivning, se under Bra att veta. Barnlivförsäkring Dina barn omfattas av en barnlivförsäkring som gäller från 23:e havandeskapsveckan till 18 års ålder under förutsättning att du själv omfattas av livförsäkring. Försäkringen gäller alla dina barn som är under 16 år när din livförsäkring träder i kraft. Om make/registrerad partner/sambo är medförsäkrad i livförsäkringen har dennes barn motsvarande förmån. Avlider barnet före 18 års ålder betalas ett dödsfallskapital på 1 prisbasbelopp ut till det försäkrade barnets dödsbo. Barnlivförsäkringen som ingår i livförsäkringen kan du se som ett komplement till barnsjuk- och barnolycksfallsförsäkringen. Medförsäkrad a) gruppmedlemmen, om han eller hon är den medförsäkrades make, registrerade partner eller sambo b) den medförsäkrades arvingar 3

4 Sjukförsäkring Med hjälp av sjukförsäkringen får du ett eko nomiskt tillskott under din sjuk skrivningstid. Ersättningen utgår efter en karens tid. Karenstiden beror på det kollek tiv avtals område du tillhör men är minst 90 dagar samman hängande sjukskrivning. Ersätt ningen är dock be gränsad till maximalt 5 år. Försäkringen omfattar Om du blir sjukskriven till minst 25 % efter din karenstid, ger sjukförsäkringen ett extra tillskott utöver det som den samlade ersättningen från Försäkrings kassa och tjänstepension ger dig. Försäkringen ger dig ersättning för 5 års sammanhängande sjukskrivning eller totalt 5 års ersättning under 7 år vid kortare sjukskrivning. Har du varit fullt arbetsför under 12 månader tas inte hänsyn till tidigare ut be tald ersättning. Om du efter en sjukdomsperiod blivit frisk och sedan åter blir sjuk inom 12 månader, kan karenstiden förkortas. Försäkringen upphör När maximal ersättning betalas ut upp hör sjukförsäkringen och du betalar fortsättningsvis ingen premie för sjukförsäkringen. När du varit fullt arbetsför i 12 månader har du rätt att under de 3 påföljande månaderna återinträda i försäkringen. Du måste själv ansöka om återinträde. Ersättningens storlek Enligt de regler som finns får sjuk försäk ringen, tillsammans med ersättning från Försäkringskassan och övrigt sjuk försäkringsskydd, kompensera upp till maximalt 90 % av din arbets inkomst. Vem kan teckna försäkring? Endast gruppmedlem kan teckna sjukförsäkring. Make, registrerad partner eller sambo kan inte med försäkras i sjukförsäkringen. Sjukförsäkring Månadslön, kr Ersättningsbelopp efter karenstid/mån kr kr kr kr kr kr Ersättningen är skattefri och betalas ut med så stor del som svarar mot graden av nedsatt arbetsförmåga (minst en fjärdedel). Sjukförsäkringsskyddet anpassas ej med automatik till din lönenivå. Du måste själv ansöka och fylla i ny hälsodeklaration när din lön medger högre belopp. Trygghetskapitalförsäkring Trygghetskapital är en enkel och prisvärd försäkringsprodukt, som ger dig ett bra skydd vid långvarig ohälsa. Du kan teckna ersättningsbelopp på 5 prisbasbelopp, 10 prisbasbelopp, 15 prisbasbelopp eller 20 prisbasbelopp. Ersättningen är inkoms t skattefri. Försäkringen omfattar Ersättning lämnas om du före din 60-års dag får en bestående nedsatt arbetsförmåga till minst 25 % eller före din 60-årsdag haft en sammanhängande period av nedsatt arbetsförmåga till minst 25 % under en period av 3 år eller totalt 3 år under en 5-årsperiod. Diagnosförsäkring Om du senast under det år du fyller 56 år får någon av diagnoserna MS, cancer, hjärtinfarkt, stroke eller bypass-operation (kranskärl) kan ett prisbasbelopp betalas ut. Om det senare blir aktuellt med utbetalning av trygghetskapitalet till följd av samma diagnos kommer utbetald ersättning från diagnosförsäkringen att räknas av från trygghetskapitalet. 4 Försäkringen upphör Försäkringen upphör att gälla när ersättning motsvarande 100 % nedsatt arbetsförmåga utbetalats, dock senast vid utgången av den månad gruppmedlem fyller 60 år. Premiefri tid För trygghetskapitalförsäkringen gäller premiefri tid fr.o.m. det år varunder gruppmedlem fyller 57 år. Ersättningens storlek Ersättningens storlek bestäms av ditt försäkrings belopp, din ålder när du får rätt till ersättning samt din grad av bestående nedsatt arbetsförmåga. Ersättningen reduceras vid hel nedsatt arbetsförmåga med 4 procentenheter fr.o.m. 30 år och fr.o.m 44 år med 2 procentenheter. Vem kan teckna försäkring? Gruppmedlem samt make, regist rerad partner eller sambo kan teckna trygghetskapitalförsäkringen. Efter 55 år kan trygghetskapitalförsäkring varken ny teck nas eller höjas.

5 Olycksfallsförsäkring för hela familjen En olycka händer så lätt. I värsta fall kan den leda till stora kost na der och bestående men. En olycksfallsförsäkring ersätter kostnader i samband med olycksfallet, samt ger ersättning vid invaliditet. Försäkringen ger ersättning för olyckfallsskador under såväl fritid som arbetstid. En olyckfallsskada är den kroppsskada som du ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen har inga begränsningar för riskfyllda idrottsaktiviteter. Försäkringsbelopp Ekonomisk invaliditet eller medicinsk invaliditet, upp till 20 prisbas belopp. (Ersättningen ges i form av ett engångsbelopp och gäller i förhållande till invaliditetsgraden. Beloppen gäller fullt till och med 45 år. Därefter sker en avtrappning med 2,5 procentenheter per år för medicinsk och 5,0 procent enheter för ekonomisk invaliditet.) Med ekonomisk invaliditet menas att olyckan medför en bestående nedsättning av arbetsförmågan. Medi cinsk invaliditet innebär en bestående ned sättning av kroppsfunktion p.g.a. olycksfallet. Sveda och värk Olycksfall som leder till sjukskrivning i mer än 30 dagar berättigar till er sättning för sveda och värk om motsvarande ersättning inte betalas ut från annat håll. Även kortare sjukskrivningsperiod kan ersättas om skadan har varit svår. Ersättning betalas ut när den akuta sjukdoms tiden upphört. Kostnadsersättningar Om olycksfallet medfört läkar behandling, ersätts också följande kostnader (om de inte ersätts från annat håll): Merkostnader Nödvändiga och oundvikliga kostnader under den akuta behandlings tiden upp till 3,5 prisbasbelopp varav 0,5 pris basbelopp avser burna kläder, hjälm, glasögon och personliga tillhörig heter. Läkekostnader Erforderliga kostnader för läkarvård, tandbehandling samt resor till och från behandling. (Tandskada till följd av tuggning/bitning ersätts ej.) Krisförsäkring Försäkringen ger möjlighet till psykologkonsultationer om du som privatperson drabbas av olycksfallsskada eller oprovocerat våld. (Skador som tillfogats av någon i familjekretsen är undantagna.) Du kan också få psykologhjälp om någon i familjen, d.v.s. make/ registrerad partner/sambo eller barn, avlider. Kris terapi ges med högst 10 behand lings till fällen och av psykolog som anvisats av Skandias Kriscentrum (tfn ). Dödsfallskapital Om olycksfallet leder till dödsfall utbetalas ett dödsfallskapital på 1,0 prisbasbelopp. Extra invaliditetskapital Ovanstående ersättning vid invaliditet kan kompletteras med ytterligare 10 pris basbelopp mot extra kostnad. Försäkringen gäller dygnet runt. Ersättning betalas ut med så stor del av be loppet som svarar mot invali ditets graden. Om invaliditetsgraden är minst 50 %, fördubblas ersättningen. Även här reduceras beloppet från 46 år. Rehabilitering Ersättning ges med upp till 2 pris basbe lopp för exempelvis tidsbegränsad vård, arbetsträning, omskolning, tekniska hjälpmedel. Akutbehandling eller underhålls behandling är ej rehabilitering. Kostnaderna ska ha uppkommit efter den akuta behandlingstiden och på förhand godkänts av försäkrings givaren. 5

6 Barnolycksfallsförsäkring (ingår i olycksfallsförsäkring för hela familjen) En olycka kan få livsvariga handikapp som följd. Ett oförsäkrat barn kan bli hänvisat till enbart garantipension resten av livet. För att ditt barn ska ha ett skydd även vid sjukdom bör du komplettera barnolycksfallsförsäkringen med Juseks barnsjukförsäkring. Försäkringsbelopp Barnolycksfallsförsäkringen har ett in vali ditetskapital på upp till 30 prisbasbelopp per barn (gäller både ekonomisk och medicinsk invaliditet). Ersätt ning betalas i förhållande till invaliditetsgraden. Om olycksfallet medfört läkar behandling, ersätts också följande kostnader (om de inte ersätts från annat håll): Läke-, rese- och tandskadekostnader med erforderliga belopp. Merkostnader under den akuta behandlingstiden upp till 3 prisbas belopp samt skadade kläder, hjälm, glasögon etc. med högst 0,5 prisbasbelopp. Rehabiliteringskostnader upp till 2 prisbasbelopp (se text Olycksfallsförsäkring vuxna). Om barnet före 18 års ålder blir inlagt på sjukhus inom Norden, till följd av olycksfall, under minst 3 dagar utbetalas 0,5 % av prisbasbeloppet per dag i högst 365 dagar. Dödsfallskapital. Om olycksfallet leder till dödsfall utbetalas ett dödsfallskapital på 1 prisbas belopp. Giltighet Försäkringen gäller dygnet runt för alla dina barn till och med utgången av det kalenderår varunder barnet fyller 25 år, oavsett var de bor. Din makes, registrerad partners eller sambos barn kan försäkras under förutsättning att make, registrerad partner eller sambo är folkbokförd på samma adress som dig som medlem. Barnsjukförsäkring Samhällets skydd är mycket begränsat. Därför är barnsjukförsäkringen ett viktigt komplement till barnolycksfallsförsäkringen. En stor fördel med Juseks barnsjukförsäkring är att den gäller alla dina barn upp till 25 års ålder till en premie. Försäkringsbelopp Barnsjukförsäkringen har ett invaliditetskapital på upp till 30 prisbasbelopp per barn. Ersättning betalas i förhållande till invaliditetsgraden. Om barnet före 18 års ålder blir inlagt på sjukhus inom Norden, till följd av sjukdom, under minst 3 dagar utbetalas 0,5 % av prisbasbeloppet per dag i högst 365 dagar. Om sjukdomen leder till dödsfall utbetalas ett dödsfallskapital på 1,0 prisbasbelopp. Ersättning för kostnader ingår inte i försäkringen. Giltighet Försäkringen gäller dygnet runt för alla dina barn till och med utgången av det kalenderår varunder barnet fyller 25 år, oavsett var de bor. Din makes, registrerad partners eller sambos barn omfattas under förutsättning att make, registrerad partner eller sambo är folkbokförd på samma adress som dig som medlem. Inskränkningar Försäkringen gäller inte för följder av sjukdomar och skador som inträffat innan försäkringen gällde. Försäkringen gäller inte heller för sjukdomar och skador som är medfödda, som uppkommit under den första levnadsmånaden eller för vissa ärftliga sjukdomar, såvida inte symtom visat sig först sedan barnet fyllt 6 år. Av försäkringsvillkoren framgår vilka medfödda sjukdomar som är helt undantagna från ersättning. Exempel på sådana sjukdomar är DAMP, ADHD och Autism. För fullständig beskrivning angående begränsningar i barnförsäkringens giltighet, se villkoren. Barn födda utanför Norden omfattas inte av försäkringen förrän barnet varit i Sverige minst 1 år. För adoptivbarn krävs utöver detta att barnet gått igenom en adoptivbarnsundersökning. För övriga barn födda utanför Norden krävs att barnet gått igenom en motsvarande allsidig läkarundersökning. För samtliga barn födda utanför Norden krävs dessutom att barnet haft den ytterligare kontakt som behövts med barnavårdscentral eller barnläkare. 6

7 Bra att veta om Juseks medlemsförsäkring Förskydd Alla nya medlemmar som är fullt arbetsföra och som inte har fyllt 65 år får automatiskt ett grundskydd bestående av liv- och olycksfallsförsäkring i 3 månader. För medlemmar som inte fyllt 40 år omfattar förskyddet även en sjukförsäkring. Grundskyddet består av: Livförsäkring 5 prisbasbelopp ( kr) Sjukförsäkring kr/månad Olycksfallsförsäkring för hela familjen Om du beviljats aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning eller sjuk ersättning, meddela detta till Jusek skrift ligen för då kan du bara ansluta dig till olycksfallsförsäkringen. Medlem som gått ur Jusek och återinträder får inte någon ny förskyddsperiod, utan måste anmäla sig till försäkringen och lämna hälsodeklaration. Tillval Du kan komplettera grundskyddet med olika tillval t.ex. högre livförsäkringsbelopp, teckna sjukförsäkring, trygghetskapitalförsäkring, barnsjukförsäkring eller privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss/utan remiss. Du kan även komplettera skyddet för make/registrerad partner/sambo med t.ex. livförsäkring, trygghetskapitalförsäkring och privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss. För att teckna försäkringar som finns utöver grundskyddet anmäler du dig på ansökningsblanketten. Hälso deklarationen måste fyllas i. Reservation och avanmälan Om du inte vill fortsätta med hela eller delar av försäkringen efter den premiefria tiden, måste du anmäla detta till Jusek. Om du inte gör avanmälan fortlöper försäkringen och du får ett inbetalningskort hemskickat. Vid obetald premie upphör försäkringen. Försäkringstid För medlem gäller försäkringen så länge som medlemskapet varar och premien betalas. Dock längst till och med den månad som medlemmen fyller 67 år. Medförsäkrad make/sambo/registrerad partner som är äldre än 67 år kvarstår i försäkringen så länge gruppmedlemmen är försäkrad. För medförsäkrad och barn upphör försäkringen att gälla när medlemmens försäkring upphör. Försäkringen för medförsäkrad upphör också att gälla om äktenskapet/samboendet upphör, meddela då detta till Jusek. Försäkringsfall Anmälan om olycksfall, sjukdom och döds fall görs på blankett som kan rekvireras från Jusek eller Skandia. Ifylld blankett skickas till Jusek. Efterskydd När ditt medlemskap i Jusek upphör, annul leras din gruppförsäkring. Du får då ett pre miefritt efterskydd i 3 månader. En för ut sättning är att försäkringen varit gällande i 6 månader. Utlandsvistelse Grupplivförsäkringen (inklusive barnlivförsäkring) gäller om den försäkrade avlider utomlands oavsett hur länge utlandsvistelsen varat. Vid vistelse utom Norden som varat längre tid än 12 månader gäller inte sjukförsäkringen, trygghetskapitalförsäkringen, olycksfallsförsäkringen och barnsjuk försäkringen. Samtliga gruppförsäkringar gäller om vistelsen utom Norden beror på att gruppmedlemmen är i utlandstjänst hos svenska staten, ett svenskt företag eller en svensk ideell förening, i tjänst hos ett utländskt företag med fast anknytning till Sverige eller i tjänst hos internationell organisation med fast anknytning till Sverige. När vistelsen varat längre än 12 månader upphör rätten till kostnader samt sveda och värk på grund av olycksfall som inträffar därefter. Privatvårdsförsäkringen gäller dock bara för vård i Sverige. För fullständig information om privatvårdsförsäkringens giltighet, se gruppförsäkringsvillkoren. Uppsägning Betalas inte försäkringen i rätt tid har Skandia rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter det att meddelande om uppsägning sänts under förutsättning att premien inte betalas inom denna tid. Fortsättningsförsäkring Om din försäkring annullerats p.g.a. att ditt medlemskap i Jusek har upphört, har du rätt att inom 3 månader, utan hälso prövning, teckna en fortsättningsförsäkring. Medför säkrad kan också teckna fortsättningsförsäkring om gruppmedlemmen avlider eller om äktenskapet/samboendet upphör. För gruppförsäkringen gäller be stäm melserna i grupp avtalet och Villkor för grupp för säk ring som kan hämtas från eller Försäkringsavtal och villkor ligger till grund för skade reglering. 7

8 Vidareförsäkring Barn Barnförsäkringen (barnolycksfallsförsäkring och barnsjukförsäkring i kombination) gäller kalenderåret ut det år barnet fyller 25 år. Barnet kan efter det teckna en Vidareförsäkring som innehåller en liv- och olycksfallsförsäkring och en privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss. Försäkringen måste tecknas inom 3 månader från det Barn försäkringen upphört. Observera att barnet inte har någon gällande försäkring förrän ansökan avgetts. Seniorförsäkring Slutålder för gruppförsäkringen i Jusek är 67 år, därefter kan du och ev. medförsäkrad teckna en seniorförsäkring. Anmälan görs till Skandia inom 3 månader från 67-årsdagen. Gruppavtalet Till grund för gruppförsäkringen ligger ett avtal mellan Jusek och Skandia. En förutsättning för att den enskilda försäkringen är giltig är att gruppavtalet gäller. En uppsägning av gruppavtalet av gruppföreträdaren eller Skandia gäller gentemot samtliga försäkrade. Skandia har rätt att under försäkringstiden ändra försäkringsvillkoren. Om sådan ändring sker tillämpas de förändrade försäkringsvillkoren först vid närmast följande förfallodag. Skandia har även rätt att i övrigt ändra villkoren under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras p.g.a. ändrad lagstiftning. Om ett försäkringsfall inträffar regleras detta enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffar. För gruppavtalet och försäkringarna tillämpas svensk lag. Denna information bygger på lagstiftning som gällde vid tidpunkten för informationens framställande. Observera att lagstiftningen kan komma att förändras. Om du ångrar dig Är du inte nöjd med ditt köp av gruppförsäkring har du rätt att ångra dig. Om du meddelar Jusek inom 30 dagar från den dag du fått be kräftelse på att försäkringen börjat gälla kan du omedelbart avsluta avtalet. Du får då tillbaka inbetald premie. Om du vill utnyttja din ångerrätt kontakta Jusek på eller via e-post Prövning av beslut i försäkringsärende De gånger då Skandia fattat ett beslut angående din försäkring som du inte är nöjd med bör du i första hand försöka få beslutet omprövat hos Skandias klagomålsansvarig. Om du inte är nöjd med det svar du får från dem kan du vända dig till Skandias Kundombudsman för att få ditt ärende prövat. Kundombudsmannen har en fristående och oberoende ställning i förhållande till Skandias organisation. Allmänna reklamationsnämnden har en särskild avdelning för försäkringsfrågor. Konsumenternas försäkringsbyrå kan lämna upplysningar i försäkringsfrågor. Försäkringsärenden kan också prövas i svensk domstol, i första hand vid tingsrätt. Skandias klagomålsansvarig Tfn: E-post: Skandias Kundombudsman (KO) Tfn: E-post: Information om behandling av personuppgifter Personuppgifter som lämnas till Livförsäk ringsaktiebolaget Skandia (publ) eller Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), som är personuppgiftsansvariga, kommer att behandlas av bolagen och andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Spar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter med de begränsningar som följer av avtal. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. Den som inte vill ta emot adresserade erbjudanden kan kontakta bolagets kundtjänst och begära s.k. reklamspärr. Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Bolaget kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Skandia, Stockholm. Märk kuvertet "Information om personuppgifter". Om Jusekförsäkringen Jusek har till uppgift att öka medlemmarnas trygghet. Jusekförsäkringen är ett led i detta. Genom att nyttja våra försäkringserbjudanden får du möjlighet att öka din trygghet. Som medlem i Jusek har du möjlighet att teckna olika typer av försäkringar. Fördelen med att teckna en gruppförsäkring i förhållande till om du ensam tecknar en försäkring, är att kostnaderna blir lägre eftersom många är med och delar på risken. Våra samarbetspartners är ledande inom sitt område och produkterna håller hög kvalitet. Läs mer om försäkringar På Juseks webbtjänst kan du läsa mer om vilka försäkringar vi erbjuder dig och hur du går tillväga om du vill teckna en försäkring. Du kan också ringa eller skriva e-post: Fackförbundet för jurister, civil ekonomer, system vetare, personal vetare och sam hällsvetare. Jusek är ett av de största förbunden inom SACO :5 (11-02) /CITAT Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Säte: Stockholm, Org.nr: Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Säte: Stockholm, Org.nr:

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200

Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss för barn som fyllt 16 men inte 25 år, avtal 200 Markera vilket företag du tillhör: Blanketten skickas till: Skandia Dokumenthantering, R805 106 37 Stockholm

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 22500 Pingstförs.Pensionsst Enhet: 22501 Pingstförs.Pensionsstiftelse sid 1(8) *GM avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 14 Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Personnummer medförsäkrad (MF)

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 10076 Företagsnamn Organisationsnummer Fakturaadress Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 Fakta om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

barnförsäkrin i Skandia för en try start i livet

barnförsäkrin i Skandia för en try start i livet TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER barnförsäkrin i Skandia för en try start i livet 2 extra try het för di och ditt barn Barn klättrar, springer, cyklar, leker.

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler... 3

Läs mer

Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013

Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013 Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013 Din frivilliga gruppförsäkring upphör vid ålderspensionering eller när du uppnår den slutålder som gäller för gruppavtalet.

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Barnförsäkrin för en try start i livet

Barnförsäkrin för en try start i livet Barnförsäkrin för en try start i livet 2 Extra try het för di och ditt barn Barn klättrar, springer, cyklar, leker. Resultatet blir förstås ett och annat skrubbsår, men ibland kan det hända allvarligare

Läs mer

Insplanet Livförsäkring

Insplanet Livförsäkring Insplanet Livförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 livförsäkring en livförsäkring ger ersättning vid dödsfall. Förmånstagare är den person

Läs mer

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- och efterlevandeförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring Anslutning medlem Obligatorisk anslutning: Alla i gruppen omfattas av avtalet. Ny medlem omfattas från och med inträdet i gruppen. Motsvarande gäller för medförsäkrad.

Läs mer

Ansökan Gruppförsäkring

Ansökan Gruppförsäkring Ansökan Gruppförsäkring År 2012 Prisbasbeloppet (Pbb) 2012 = 44 000 kr Gruppförsäkringen är prisbasbeloppsanpassad Avtal: Jusek 8050 Efternamn, förnamn medlem = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Personförsäkring Företag

Personförsäkring Företag Personförsäkring Företag Försäkringar utformade för dig och dina anställda Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro

Läs mer

Ansökan Gruppförsäkring

Ansökan Gruppförsäkring Ansökan Gruppförsäkring Gäller för perioden 1/5 2014 30/4 2015 Avtal: Jusek 8050 Prisbasbeloppet (Pbb) 2014 = 44 400 kr Gruppförsäkringen är prisbasbeloppsanpassad Efternamn, förnamn medlem = gruppmedlem

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

Vidareförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/3 2013

Vidareförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/3 2013 Vidareförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/3 2013 Vidareförsäkringen kan tecknas av dig som varit försäkrad i Skandia Gruppförsäkrings Barnförsäkring och som uppnått slutåldern,

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren.

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Trygghet för livet En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Gina och hennes familj kanske verkar ovanligt otursförföljda, men egentligen är det ovanligt vanliga händelser som

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Lifeline Rehab. Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01

Lifeline Rehab. Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01 Lifeline Rehab Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01 Hur kontaktas Skandia? Vid frågor om försäkring, riskbedömning och skadereglering: Telefon: 0771-55 55 00 Telefon

Läs mer

Vårdförbundets Studentförsäkringar

Vårdförbundets Studentförsäkringar 1 januari 2015 Vårdförbundets Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Vårdförbundet väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Insplanet Barnförsäkring

Insplanet Barnförsäkring Insplanet Barnförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 barnförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem som helst, när som helst. Med vår

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Ansökan Gruppförsäkring

Ansökan Gruppförsäkring Ansökan Gruppförsäkring Gäller för perioden 1/5 2015 30/4 2016 Prisbasbeloppet (Pbb) 2015 = 44 500 kr Gruppförsäkringen är prisbasbeloppsanpassad Avtal: Jusek 24150 studerande medlem Efternamn, förnamn

Läs mer

Ansökan Gruppförsäkring

Ansökan Gruppförsäkring Ansökan Gruppförsäkring Gäller för perioden 1/5 2015 30/4 2016 Avtal: Jusek 8050 Prisbasbeloppet (Pbb) 2015 = 44 500 kr Gruppförsäkringen är prisbasbeloppsanpassad Efternamn, förnamn medlem = gruppmedlem

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2012-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2012-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för gruppförsäkring i form av livförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Obligatorisk anslutning Gruppavtalet har obligatorisk anslutning vilket innebär ett du som ny medlem/nyanställd omfattas av en gruppförsäkring. Hälsokrav

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER GRUPPFÖRSÄKRING

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från

Gruppförsäkring. Gäller från Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2011-01-01 Fakta om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2014-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2014-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET. Gäller fr o m 1 april 2010. En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET. Gäller fr o m 1 april 2010. En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET Gäller fr o m 1 april 2010 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar SNABB HJÄLP NÄR DU BEHÖVER DEN SOM

Läs mer

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Gäller för yrkesverksam medlem fr o m 1 januari 2014. Planen beskriver alla de olika personförsäkringar du kan teckna hos Akademikerförsäkring. I ditt Gruppförsäkringsbesked

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i ST

Medlemsförsäkring för dig i ST Medlemsförsäkring för dig i ST Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i ST Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen Denna förköpsinformation

Läs mer

Try het för di och din familj

Try het för di och din familj Try het för di och din familj Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013 Try het Skandia kan skydda dig och din familj ekonomiskt vid olycksfall, sjukdom och dödsfall. Men även ge

Läs mer

Trygghet för dig och din familj. Skandias Gruppförsäkring. Gäller för perioden 1/1 31/12 2015.

Trygghet för dig och din familj. Skandias Gruppförsäkring. Gäller för perioden 1/1 31/12 2015. Trygghet för dig och din familj Skandias Gruppförsäkring. Gäller för perioden 1/1 31/12 2015. Trygghet Skandia kan skydda dig och din familj ekonomiskt vid olycksfall, sjukdom och dödsfall. Men även ge

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Gäller fr o m 1 jan 2015 Fortsättningsförsäkring Har du till exempel slutat din anställning eller har ditt medlemskap i fackförbundet upphört? Vår fortsättningsförsäkring finns för dig som inte längre

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2009-01-01. Villkor 2009-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2009-01-01. Villkor 2009-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2009-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2009-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2009-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

De personuppgifter som du lämnar till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med personuppgiftslagens

De personuppgifter som du lämnar till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med personuppgiftslagens (till exempel bedömning av invaliditetsgraden). Sådana ärenden prövas i stället av: Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-522 787 20. Besöksadress: Karlavägen 108. Du kan även

Läs mer

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 sjuk och olycksfallsförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 2 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer