Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin"

Transkript

1 Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren för gruppförsäkring. Ytterligare infromation hittar du på Försäkringsguiden, skandia.se/grupp. Gruppmedlem avser anställd på företaget/medlem i förbund eller förening Medförsäkrad avser gruppmedlems make/sambo/ registrerade partner Med premie avses kostnad per person och månad. Gruppavtalet Till grund för gruppförsäkringen ligger ett avtal mellan Skandia och en arbetsgivare, en förening eller ett förbund. Gruppen kan bestå av de anställda vid ett företag eller medlemmarna i en förening eller ett förbund. En förutsättning för att en enskild försäkring ska kunna vara giltig är att gruppavtalet gäller. Försäkringsavtalet Avtal om frivillig gruppförsäkring ingås mellan Skandia och gruppmedlemmen på grundval av gruppavtalet. Ett sådant avtal kan ingås också genom att gruppmedlemmen låter bli att avböja försäkringen inom viss tid (så kallad reservationsanslutning). Avtal om obligatorisk gruppförsäkring anses ingånget mellan Skandia och företrädare för gruppen genom gruppavtalet. Ett ingånget försäkringsavtal löper på 1 år. Det kan upphöra i förtid och ändras under försäkringstiden i sådana fall som anges i försäkringsavtalslagen. Om inte försäkringsavtalet och inte heller gruppavtalet sägs upp av någon av parterna, förlängs försäkringsavtalet på de villkor som Skandia anger med 1 år i taget. Försäkringsvillkor Skandia har rätt att vid förlängning av en försäkring ändra försäkringsvillkoren. Om sådan ändring sker tillämpas de förändrade försäkringsvillkoren först vid närmast följande förfallodag. Skandia har även rätt att ändra villkoren under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras på grund av ändrad lagstiftning. Om ett försäkringsfall inträffar regleras detta enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffar. För gruppavtalet och försäkringarna tillämpas svensk lag. Denna information bygger på lagstiftning som gällde vid tidpunkten för informationens framställande. Observera att lagstiftningen kan komma att ändras. När kan ansökan göras och när börjar försäkringen gälla? För att ansöka om gruppförsäkring ska du: - vara bosatt i Sverige - vara registrerad i svensk försäkringskassa - ha fyllt 16 år - uppfylla hälsokraven (Se Krävs någon hälsoprövning? nedan) Frivillig gruppförsäkring gäller från och med den tidpunkt ansökan görs till Skandia under förutsättning att kraven för anslutning till försäkringen är uppfyllda och fullständiga ansökningshandlingar inkommit till Skandia samt om inget annat anges i gruppavtalet. Sker anslutning genom att inte avböja försäkringen, anses anslutningen ske när tiden för avböjande går ut. Obligatorisk gruppförsäkring gäller från och med dagen efter den då gruppavtalet ingicks eller, om någon inträder i gruppen senare, från och med dagen efter inträdet, om inget annat anges i gruppavtalet. Ansökan om försäkring kan göras så länge du tillhör gruppen och inte uppnått försäkringens högsta inträdesålder. Vid nyanställning kan ansökan göras tidigast 30 dagar innan anställningsdagen. En förutsättning för att försäkringen börjar gälla vid anställningsdagen är att du är fullt arbetsför denna dag. Om du inte är det måste du kontakta Skandia Kundservice. Medförsäkrad kan ansöka om försäkring om gruppmedlem har minst en försäkring av något slag. Hur sker en uppsägning? Du har rätt att när som helst säga upp en försäkring att genast upphöra. Uppsägningen ska vara skriftlig. Har du rätt att ångra dig? Är du inte nöjd med ditt köp av gruppförsäkring har du rätt att ångra dig. Om du meddelar Skandia inom 30 dagar från den dag du fått bekräftelse på att försäkringen börjat gälla kan du omedelbart avsluta avtalet. Du får då tillbaka inbetald premie. Om du vill utnyttja din ångerrätt kontakta Skandia på eller Hur beräknas och betalas premien? Premie beräknas för 1 år i sänder och grundar sig på bland annat den premietariff som gäller vid årets början. Premien är beräknad för att täcka förväntade skadekostnader och omkostnader för administration, information och försäljning. Premien ska betalas senast på förfallodagen. Om premien inte betalas i rätt tid och dröjsmålet inte är av ringa betydelse, får Skandia säga upp försäkringen eller begränsa sitt ansvar enligt försäkringsvillkoret.

2 Uppsägningen får verkan 14 dagar efter det att Skandia skickar meddelande om uppsägning, om premien inte betalas inom denna tid. Premie kan betalas genom löneavdrag, inbetalningskort eller autogiro. Krävs någon hälsoprövning? Ingen hälsoprövning krävs vid ansökan om: - Olycksfallsförsäkring - Sjuk och olycksfallsförsäkring för vuxna - Barnförsäkring Fullt arbetsför* krävs: - Vid ansökan om privatvårdsförsäkring med/utan remiss - Om du är nyanställd under de 3 senaste månaderna, är under 60 år, och ansöker om - Livförsäkring med högst 10 prisbasbelopp - Sjukförsäkring med högst kr/månad - Sjukkapitalförsäkring med högst 15 prisbasbelopp eller Trygghetskapitalförsäkring med högst 10 prisbasbelopp. Fullständig hälsoprövning krävs: - Om du är nyanställd under de 3 senaste månaderna och söker högre belopp än ovan - Vid nyteckning/utökning av liv-, sjuk-, sjukkapital- eller trygghetskapitalförsäkring som söks efter de 3 nyanställningsmånaderna - Om du är över 60 år - Om du är medlem i ett förbund - Av medförsäkrad som söker annan försäkring än olycksfalls-, sjuk och olycksfalls- och/eller privatvårdsförsäkring. *Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan undantag och inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning. Du får heller inte av hälsoskäl ha särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande. Är du föräldraledig anses du vara fullt arbetsför. Hur länge gäller försäkringen? Betalas inte försäkringen i rätt tid har Skandia rätt att säga upp försäkringen. Se Hur beräknas och betalas premien? ovan. Försäkringen upphör också om gruppavtalet upphör. En uppsägning av gruppavtalet av gruppföreträdaren eller Skandia gäller gentemot samtliga försäkrade. När gruppförsäkringen upphör kan du inom 3 månader från det att försäkringen upphört ha rätt att teckna fortsättningsförsäkring, jobbavidareförsäkring, seniorförsäkring eller vidareförsäkring. - Gruppmedlem Gruppförsäkringen gäller längst till dess gruppmedlem uppnår den i gruppavtalet angivna slutåldern. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla vid utgången av den månad gruppavtalet upphör, gruppmedlem väljer att inte vara försäkrad eller inte längre tillhör den i gruppavtalet bestämda grupp av personer som kan försäkras, det vill säga slutat sin anställning/sitt medlemskap. Giltighetstiden kan inte förlängas genom att premien betalas för tid efter det att försäkringen har upphört. - Medförsäkrad Upphör gruppmedlems försäkring upphör också medförsäkrads försäkring att gälla. Medförsäkrads försäkring upphör dessutom att gälla dessförinnan vid utgången av den månad gruppmedlem avlider eller äktenskapet, det registrerade partnerskapet eller samboförhållandet med gruppmedlem upplöses. Giltighetstiden kan inte förlängas genom att premien betalas för tid efter det att försäkringen har upphört. Vad händer om någon uppgift är oriktig eller ofullständig? Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats i samband med ansökan som är av betydelse för bedömning av din rätt till försäkring, kan det medföra att försäkringen inte gäller vid försäkringsfall. Din försäkring kan då komma att sägas upp. Skandia kan i så fall behöva kontrollera dina uppgifter med vårdgivare eller försäkringsinrättning. Vilka skatteregler gäller? Utbetalda försäkringsbelopp är fria från inkomstskatt. Premie för gruppförsäkring får inte dras av i självdeklaration. Försäkringsgivare Under respektive försäkring framgår vem som är försäkringsgivare. Försäkringsgivarna står under tillsyn av Finansinspektionen. Prövning av beslut i försäkringsärende Vi vill att du som kund ska känna dig nöjd med ditt val av försäkringsbolag. Ibland tycker vi olika och då vill vi gärna att du hör av dig till oss och framför dina synpunkter. Vid klagomål ska du alltid kontakta den person som utförde ditt ärende. Om du inte är nöjd med det beslut du fått i ditt klagomål kan du vända dig till Skandias Kundombudsman tillika Skandias Klagomålsansvarig. Kundombudsmannen kan på din begäran ompröva alla typer av ärenden och skador och kan granska både handläggningen och beslutet i olika frågor. Du kan också få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå eller konsumentvägledaren i din kommun. En tvist som gäller försäkring kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Du kan också få en tvist prövad av allmän domstol. Har du rättsskyddsförsäkring, vilket ofta ingår i hemförsäkringen, kan den försäkringen ofta ersätta dina advokatkostnader. Skandias Kundombudsman (KO) Dokumenthantering R Stockholm Mejladress: Information om behandling av personuppgifter Personuppgifter som lämnas till Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) eller Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), som är personuppgiftsansvariga, kommer att behandlas av bolagen och andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Spar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter med de begränsningar som följer av avtal. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med, såväl inom som utom EU- och EES-området. Den som inte vill ta emot adresserade erbjudanden kan kon-

3 takta bolagets kundtjänst och begära så kallad reklamspärr. Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Bolaget kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Skandia, Stockholm. Märk kuvertet Information om personuppgifter. Livförsäkrin En livförsäkring innebär att ett engångsbelopp betalas ut till förmånstagare vid dödsfall. Förutom dödsfallskapital ingår även barnlivförsäkring. Livförsäkringen innehåller inget sparande utan är en ren riskförsäkring. Om du förutom grupplivförsäkringen har andra livförsäkringar kan ersättning betalas ut från samtliga försäkringar. I livförsäkringen finns möjlighet att välja den nivå på dödsfallsbeloppet som passar ditt behov. Alternativen hittar du på ansökan. Beloppet kan reduceras beroende på din ålder vid dödsfallet. Kontrollera på ansökan vad som gäller för din försäkring. Förmånstagare är i första hand make eller registrerad partner. Om varken make eller registrerad partner finns är sambo förmånstagare, under förutsättning att sambo är medförsäkrad i livförsäkringen. Vissa gruppavtal har ett förmånstagarförordnande som avviker från detta. Kontrollera vad som gäller för din livförsäkring. Du kan skriva ett eget förmånstagarförordnande genom att fylla i en särskild blankett. Denna finns att hämta på skandia.se/grupp. Har du inte möjlighet till det kan du kontakta Skandia på så skickar vi en blankett. Barnlivförsäkring ingår som en del av gruppmedlems och medförsäkrads livförsäkring och gäller för försäkrads arvsberättigade barns dödsfall. Försäkringsbelopp vid dödsfall är 1 prisbasbelopp. Försäkringen gäller längst till utgången av den månad barnet fyller 18 år. Upphör livförsäkringen dessförinnan, upphör också barnets försäkring att gälla. För att omfattas av barnlivförsäkringen gäller att barnet inte har fyllt 16 år, att föräldrar inte beviljats vårdbidrag för barnet eller att barnet inte vårdas på sjukhus eller annan vårdinrättning vid tecknandet av livförsäkringen. Livförsäkringen gäller i hela världen oavsett hur länge utlandsvistelsen varat. Premieberäkning sker utifrån gruppmedlems ålder. Sjukförsäkrin Ersättning i 5 år Om du blir sjukskriven till minst 25 procent ger sjukförsäkringen dig ersättning efter karenstidens slut. Karenstidens längd är minst 90 dagar. Kontrollera på ansökan vad som gäller för din försäkring. Du har rätt att ha ett sammanlagt sjukförsäkringsskydd, till exempel från Försäkringskassan, tjänstepension och sjukförsäkring, som motsvarar 90 procent av din arbetsinkomst. Om överförsäkring föreligger kan det innebära att sjukförsäkringens omfattning begränsas eller att sjukförsäkringen upphör att gälla. Försäkringen ger dig ersättning för en sammanhängande period av nedsatt arbetsförmåga om totalt 5 år eller totalt 5 års ersättning under en 7-årsperiod. När maximal ersättning betalats ut upphör sjukförsäkringen. När du varit fullt arbetsför i 12 månader har du rätt att under de 3 följande månaderna på nytt teckna sjukförsäkring om du fortfarande är fullt arbetsför. Du måste själv ansöka om återinträde i sjukförsäkringen. Ersättningstiden kan begränsas om du inom 2 år efter tecknandet insjuknar i en sjukdom som du under de senaste 2 åren före tecknandet haft nedsatt arbetsförmåga för i mer än 30 dagar i följd. Läs mer om detta i villkoren. Vilken nivå du kan välja på försäkringsbeloppet i sjukförsäkringen beror på din inkomst. Du ansvarar själv för att fortlöpande kontrollera att du har rätt ersättningsnivå i din sjukförsäkring. Sjukförsäkringsbeloppet anpassas inte med automatik till din lönenivå. Du måste själv ansöka om rätt nivå när din lön medger högre belopp. Detta gör du genom att fylla i en ny ansökan med hälsodeklaration. inte sjukförsäkringen. Vid vistelse utanför Norden med anledning av utlandstjänst, kan andra regler gälla. Försäkringen kan endast tecknas av gruppmedlem. Sjukförsäkrin Ersättning till 65 års ålder Om du blir sjukskriven till minst 25 procent ger sjukförsäkringen dig ersättning efter karenstidens slut. Karenstidens längd är minst 90 dagar. Kontrollera på ansökan vad som gäller för din försäkring. Du har rätt att ha ett sammanlagt sjukförsäkringsskydd, till exempel från Försäkringskassan, tjänstepension och sjukförsäkring, som motsvarar 90 procent av din arbetsinkomst. Om överförsäkring föreligger kan det innebära att sjukförsäkringens omfattning begränsas eller att sjukförsäkringen upphör att gälla. Ersättning kan lämnas till du blir frisk eller uppnår sjukförsäkringens slutålder. Ersättningstiden kan begränsas om du inom 2 år efter tecknandet insjuknar i en sjukdom som du under de senaste 2 åren före tecknandet haft nedsatt arbetsförmåga för i mer än 30 dagar i följd. Läs mer om detta i villkoren.

4 Vilken nivå du kan välja på försäkringsbeloppet i sjukförsäkringen beror på din inkomst. Du ansvarar själv för att fortlöpande kontrollera att du har rätt ersättningsnivå i din sjukförsäkring. Sjukförsäkringsbeloppet anpassas inte med automatik till din lönenivå. Du måste själv ansöka om rätt nivå när din lön medger högre belopp. Detta gör du genom att fylla i en ny ansökan med hälsodeklaration. inte sjukförsäkringen. Vid vistelse utanför Norden med anledning av utlandstjänst, kan andra regler gälla. Försäkringen kan endast tecknas av gruppmedlem. Sjukkapitalförsäkrin Om du före 60 års ålder drabbas av nedsatt arbetsförmåga till minst 25 % i 3 år under en 5-årsperiod kan du ha rätt till sjukkapital. Försäkringen lämnar ersättning för nedsatt kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek bestäms av tecknat försäkringsbelopp, ålder vid insjuknandet samt den medicinska invaliditetsgrad som kan fastställas efter 3 års nedsatt arbetsförmåga. Ersättning för medicinsk invaliditet lämnas alltid med minst 4 %. Utbetalning av sjukkapital kan endast ske en gång. Försäkringen upphör att gälla när utbetalning gjorts. Försäkringsbeloppet reduceras med 2 procentenheter per år från och med 30 års ålder till och med 49 års ålder. Från och med 50 års ålder reduceras försäkringsbeloppet med 3 procentenheter per år till och med 57 års ålder. Vid vistelse utanför Norden som varat längre tid än 1 år gäller inte sjukkapitalförsäkringen. Vid vistelse utanför Norden med anledning av utlandstjänst, kan andra regler gälla. För sjukkapitalförsäkringen gäller premiefri tid från och med det år gruppmedlem fyller 57 år. Oavsett medförsäkrads ålder upphör premiebetalningen från och med det år gruppmedlem fyller 57 år. den försäkrade fyller 60 år. Medförsäkrads försäkring upphör alltid när gruppmedlem lämnar gruppavtalet. Premieberäkning sker utifrån gruppmedlems ålder. Från 55 års ålder kan försäkringen inte nytecknas eller utökas. Try hetskapitalförsäkrin Trygghetskapitalförsäkringen omfattar trygghetskapital och diagnosförsäkring. Trygghetskapital Om du före 60 års ålder antingen får en bestående nedsatt arbetsförmåga till minst 25 % eller har varit nedsatt arbetsför i 3 år under en 5-årsperiod kan du ha rätt till trygghetskapital. Ersättningens storlek bestäms av tecknat försäkringsbelopp, din ålder då rätten till ersättning inträder samt graden av nedsatt arbetsförmåga. Försäkringsbeloppet reduceras vid helt nedsatt arbetsförmåga med 4 procentenheter per år från och med 30 års ålder till och med 44 års ålder. Från och med 45 års ålder reduceras försäkringsbeloppet med 2 procentenheter per år till och med 59 års ålder. Diagnosförsäkring Ersättning kan lämnas om du senast under den månad du fyller 56 år får någon av följande diagnoser: malign cancer, hjärtinfarkt, stroke, multipel skleros (MS) eller genomgången by-pass -operation (kranskärlsoperation). Försäkringsbeloppet är 1 prisbasbelopp. Om det senare blir aktuellt med utbetalning från trygghetskapitalet till följd av samma diagnos kommer utbetald ersättning från diagnosförsäkringen att räknas av från trygghetskapitalet. inte trygghetskapitalförsäkringen. Vid vistelse utanför Norden med anledning av utlandstjänst, kan andra regler gälla. För trygghetskapitalförsäkringen betalas ingen premie från och med det år gruppmedlem fyller 57 år. Oavsett medförsäkrads ålder upphör premiebetalningen från och med det år gruppmedlem fyller 57 år. Premieberäkning sker utifrån gruppmedlems ålder. Från 55 års ålder kan försäkringen inte nytecknas eller utökas. den försäkrade fyller 60 år. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla när ersättningen motsvarande helt nedsatt arbetsförmåga har betalats ut. Medförsäkrads försäkring upphör dock alltid när gruppmedlem lämnar gruppavtalet. Olycksfallsförsäkrin En olycksfallsskada är en kroppsskada som du ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen kan gälla dygnet runt eller endast på fritiden. I vissa fall finns möjlighet att teckna ett extra invaliditetskapital. Kontrollera på ansökan vad som gäller för din försäkring. En förutsättning för rätt till ersättning är att skadan krävt läkarvård. Det finns inga begränsningar för särskilt riskfyllda aktiviteter och försäkringen gäller utan självrisk. Vid tecknandet av olycksfallsförsäkring krävs ingen hälsoprövning. Försäkringen kan omfatta: - Läkekostnader - Tandskadekostnader - Resekostnader - Merkostnader upp till 3,5 prisbasbelopp - Rehabiliteringskostnader upp till 2 prisbasbelopp - Krisförsäkring - Sveda och värk Invaliditetsersättningens storlek bestäms av försäkringsbeloppet, ålder vid skadetillfället samt invaliditetsgrad. Försäkringsbeloppet reduceras beroende på din ålder vid olycksfallet.

5 Vid vistelse utanför Norden som varat längre tid än 1 år gäller inte olycksfallsförsäkringen. Vid vistelse utanför Norden med anledning av utlandstjänst, kan andra regler gälla. Sjuk och olycksfallsförsäkrin för vuxna Försäkringen gäller dygnet runt och ger ett försäkringsskydd både vid olycksfall och sjukdom. En förutsättning för rätt till ersättning är att olycksfallet eller sjukdomen krävt läkarvård. Det finns inga begränsningar för särskilt riskfyllda aktiviteter och försäkringen gäller utan självrisk. Vid tecknandet av sjuk och olycksfallsförsäkringen krävs ingen hälsoprövning. Vid olycksfallsskada kan ersättning lämnas för: - Läkekostnad - Tandskadekostnad - Resekostnad - Merkostnad upp till 3,5 prisbasbelopp - Rehabiliteringskostnad upp till 2 prisbasbelopp - Krisförsäkring - Sveda och värk En olycksfallsskada är en kroppsskada som du ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse. Vid sjukdom kan ersättning lämnas för: Inskränkningar i giltigheten - Försäkringen lämnar inte ersättning för följder av sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning eller för följder av olycksfallsskada som inträffat innan Skandias ansvarighet inträtt. Invaliditetsersättningens storlek bestäms av försäkringsbeloppet, ålder vid skadetillfället samt invaliditetsgrad. Försäkringsbeloppet reduceras vid medicinsk invaliditet med 2,5 procentenheter per år från och med 46 år och vid ekonomisk invaliditet med 5 procentenheter per år från och med 46 år. inte försäkringen. Vid vistelse utanför Norden med anledning av utlandstjänst, kan andra regler gälla. Barnförsäkrin olycksfall och sjukdom Barnförsäkringen ger ett försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom och gäller för arvsberättigat barn till dig som är gruppmedlem. Barn till din make/registrerade partner/sambo omfattas om de är folkbokförda på samma adress som du. En förutsättning för rätt till ersättning är att olycksfallet eller sjukdomen krävt läkarvård. Det finns inga begränsningar för särskilt riskfyllda aktiviteter och försäkringen gäller utan självrisk. Vid tecknande av barnförsäkringen krävs ingen hälsoprövning. Barn fött utanför Norden omfattas av olycksfallsförsäkringen så snart det kommit till Sverige. Sjukförsäkringen gäller inte förrän barnet varit i Sverige minst 1 år och genomgått adoptivbarnsundersökning eller motsvarande allsidig läkarundersökning samt följts upp på barnavårdscentral eller hos barnläkare. Vid olycksfallsskada kan ersättning lämnas för: - Läkekostnad - Tandskadekostnad - Resekostnad - Merkostnad upp till 3,5 prisbasbelopp - Rehabiliteringskostnader - Ersättning vid sjukhusvistelse under högst 365 dagar, gäller längst till och med 18 års ålder - Krisförsäkring för barn över 16 år En olycksfallsskada är en kroppsskada som barnet ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse. Vid sjukdom kan ersättning lämnas för: - Ersättning vid sjukhusvistelse under högst 365 dagar, gäller längst till och med 18 års ålder Inskränkningar i giltigheten - Sjukförsäkringen lämnar inte ersättning för följder av sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning eller för följder av olycksfallsskada som inträffat innan Skandias ansvarighet inträtt. Försäkringen lämnar heller inte ersättning för medfödda sjukdomar eller för sjukdomar som uppkommit under första levnadsmånaden. Inskränkningarna tillämpas dock inte om symtom på sådan åkomma visat sig först sedan barnet fyllt 6 år. Av försäkringsvillkoren framgår vilka medfödda sjukdomar som är helt undantagna från ersättning. Exempel på sådana sjukdomar är DAMP, ADHD och Autism. Invaliditetsersättningens storlek bestäms av försäkringsbeloppet och invaliditetsgraden. inte barnförsäkringen. Vid gruppmedlems vistelse utanför Norden med anledning av utlandstjänst, kan andra regler gälla. Barnförsäkringen gäller längst till och med det kalenderår barnet fyller 25 år. Du måste själv anmäla när yngsta barnet

6 uppnått slutåldern. Barnet kan inom 3 månader efter uppnådd slutålder teckna vidareförsäkring. Försäkringen kan endast tecknas av gruppmedlem. Privatvårdsförsäkrin Lifeline Access utan remiss Försäkringen ger tillgång till privat läkarvård. Efter kontakt med Skandias Vårdplanering ges tillgång till undersökning och behandling som utförs av läkare vid sjukhus/mottagningar i Skandias nätverk. All vård och behandling samt alla kostnader ska godkännas av Skandia i förväg. Försäkringen gäller för vård i Sverige. Vissa speciella behandlingsformer kan inte erbjudas i Sverige inom den privata vården. Dessa behandlingar sker då i den offentliga vården och kan inte bokas av Skandias Vårdplanering. Försäkringen lämnar inte ersättning om du flyttar utomlands och inte längre är registrerad i svensk försäkringskassa. Försäkringen gäller utan självrisk. Försäkringen omfattar: - Sjukvårdsrådgivning - Vårdplanering - Vårdgaranti du garanteras att inom 20 vardagar bli inskriven på sjukhus i Skandias nätverk - Privat läkarvård - Läkemedel - Patientavgifter - Operation och sjukhusvård - Eftervård rehabilitering - Hjälp i hemmet efter operation - Behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor - Behandling hos psykolog eller psykoterapeut - Dietist - Hjälpmedel - Resor och logi - Second opinion Inskränkningar i giltigheten Försäkringen täcker inte sjukdom eller olycksfallsskada som du haft symtom från eller fått vård eller medicinering för innan försäkringen börjat gälla. Försäk ringen gäller dock om du varit symtom-, vård- och medicineringsfri i 2 sammanhängande år närmast före det nuvarande sjukdomstillståndet eller olycksfallsskadan började. För fullständig beskrivning angående begränsningar gällande vårdgarantin samt inskränkningar i giltigheten, se villkor för gruppförsäkring. Premien beräknas utifrån den försäkrades ålder. Försäkringen gäller längst till och med månaden ut som den försäkrade fyller 65 år. Privatvårdsförsäkrin Lifeline Access med remiss Försäkringen förmedlar vård av specialistläkare efter remiss från läkare inom primärvården. All vård och behandling samt alla kostnader ska godkännas av Skandia i förväg. Försäkringen gäller för vård i Sverige. Vissa speciella behandlingsformer kan inte erbjudas i Sverige inom den privata vården. Dessa behandlingar sker då i den offentliga vården och kan inte bokas av Skandias Vårdplanering. Försäkringen lämnar inte ersättning om du flyttar utomlands och inte längre är registrerad i svensk försäkringskassa. Försäkringen gäller utan självrisk. Försäkringen omfattar: - Sjukvårdsrådgivning - Vårdplanering - Vårdgaranti du garanteras att inom 20 vardagar bli inskriven på sjukhus i Skandias nätverk - Specialistläkarvård - Läkemedel - Patientavgifter - Operation och sjukhusvård - Eftervård rehabilitering - Hjälp i hemmet efter operation - Behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor - Behandling hos psykolog eller psykoterapeut - Dietist - Hjälpmedel - Resor och logi - Second opinion Inskränkningar i giltigheten Försäkringen täcker inte sjukdom eller olycksfallsskada som du haft symtom från eller fått vård eller medicinering för innan försäkringen börjat gälla. Försäk ringen gäller dock sådan sjukdom eller olycksfallsskada om du varit symtom-, vård- och medicineringsfri i 2 sammanhängande år närmast före det nuvarande sjukdomstillståndet eller olycksfallsskadan började. För fullständig beskrivning angående begränsningar gällande vårdgarantin samt inskränkningar i giltigheten, se villkor för gruppförsäkring. Premien beräknas utifrån den försäkrades ålder. Försäkringen gäller längst till och med månaden ut som den försäkrade fyller 65 år. Gäller från och med registrerad partner eller sambo :10 (nov 2012) / CITAT Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 22500 Pingstförs.Pensionsst Enhet: 22501 Pingstförs.Pensionsstiftelse sid 1(8) *GM avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Villkor GSV 840:2 Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring

Villkor Gruppförsäkring Villkor GF 900:7 Villkor Gruppförsäkring Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring Barnförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Villkor SF 500:4. Villkor Senior. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Villkor SF 500:4. Villkor Senior. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 Villkor SF 500:4 Villkor Senior Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m.

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. 2014-06-01 1 Villkor Liv och hälsa - Vardia personförsäkring Gäller tills vidare

Läs mer

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Med delad sjukförsäkring Gäller från 2012-01-01 Information om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd

Läs mer

Villkor Låneskyddsförsäkring

Villkor Låneskyddsförsäkring Villkor LS 400:3 Villkor Låneskyddsförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01 Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Som medlem och anställd har du genom denna försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och eventuella

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 1 Försäkringsvillkor 2012-06-01 Liv och Hälsa Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring AB, Org. nr. 516401-6718,

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01 Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01, FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 Allmänna villkor SJV 01:01 1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING

VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING Euro Accident Health & Care Insurance AB Version 2006:2 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 1 1.1 NÄR FÖRSÄKRINGEN TRÄDER IKRAFT... 1 1.2 HÄLSOKRAV... 1 1.3 PREMIE... 1 1.4 PREMIEBEFRIELSE...

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2013-11-01 och tillsvidare. 1. Kort översikt av försäkringarna Låneskydd Omfattning Kvalificering Karens

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer