Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/ /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013"

Transkript

1 Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/ /

2 Din frivilliga gruppförsäkring upphör vid ålderspensionering eller när du uppnår den slutålder som gäller för gruppavtalet. Du kan då till en låg kostnad behålla ett begränsat försäkringsskydd genom Skandias seniorförsäkring. Anslutningen till seniorförsäkringen sker helt utan hälsokrav. Efterskydd När du lämnar gruppavtalet omfattas du i regel av ett begränsat kostnadsfritt efterskydd under 3 månader (se nedan). När din gruppförsäkring upphör har du 3 månader på dig att teckna seniorförsäkring och på så sätt ha kvar ett bra och billigt försäkringsskydd. Efterskydd: livförsäkringen gäller med ett dödsfallskapital på 0,5 prisbasbelopp olycksfallsförskringen gäller med samma omfattning som i seniorförsäkringen Övriga eventuella försäkringar du haft tidigare upphör när du inte längre kan vara försäkrad i ditt gruppavtal. Ett livslån t försäkrin sskydd Idén med försäkringen är att erbjuda ett fortsatt försäkringsskydd till den som vid pensionsåldern inte längre kan vara med i sin gruppförsäkring i Skandia. Seniorförsäkringen består av livförsäkring och olycksfallsförsäkring. livförsäkring livsvarig samt olycksfallsförsäkringen kan gälla livet ut livförsäkring tilläggsförsäkring till 75 år kan gälla till 75 års ålder Olycksfallsförsäkringen kan tecknas senare om livförsäkring tecknats under de 3 månaderna. Den som är medförsäkrad (din make/registrerad partner, sambo) har också rätt att teckna seniorförsäkring när gruppförsäkringen upphör. Seniorförsäkringen tecknas individuellt. Om du eller eventuellt medförsäkrad är under 65 år kan man välja att teckna en fortsättningsförsäkring istället för en seniorförsäkring. Broschyr om fortsättningsförsäkring samt anmälan kan du få från din gruppföreträdare på ditt företag/förbund eller från Skandia. Den finns att hämta på skandia.se/grupp. Om du i tidigare gruppavtal, eller fortsättningsförsäkring, omfattats av privatvårdsförsäkring har du inom 1 månad från det att försäkringen upphörde, rätt att utan hälsoprövning ansöka om privatvårdsförsäkringen Lifeline Access för privatpersoner enligt normala försäkringsvillkor men med särskild premietariff. Kontakta Skandia för fortsatt privatvårdsförsäkring via eller på Livförsäkrin livsvari Kan tecknas inom 3 månader från det datum gruppförsäkringen upphör om du tidigare haft en livförsäkring. Livförsäkringsbeloppet är 0,5 prisbasbelopp eller 1 prisbasbelopp oavsett vid vilken ålder den försäkrade avlider, beroende på vilket belopp som tecknats. Har du valt att teckna försäkringsbelopp 0,5 prisbasbelopp kan du inte vid senare tillfälle höja livförsäkringsbeloppet till 1 prisbasbelopp. Under 2013 är prisbasbeloppet kronor. Dödsfallskapitalet är då kronor respektive kronor. Livförsäkringen gäller även om dödsfallet inträffar utomlands och oavsett hur länge utlandsvistelsen har varat. Försäkringsbeloppet betalas ut till den avlidnes dödsbo. När utbetalning sker till dödsboet utfärdas inte något boupp teckningsintyg. Vid anmälan av ett dödsfall ska skatte myndighetens registerutdrag och släktutredning skickas till Skandia. Livförsäkrin tillä sförsäkrin till 75 år Kan tecknas inom 3 månader från det datum gruppförsäkringen upphör om du tidigare haft en livförsäkring och under förutsättning att du samtidigt tecknar en livförsäkring livsvarig inom ramen för Skandias seniorförsäkring. Storleken på ditt tidigare livförsäkringsbelopp var troligen större än det du kan teckna i den livsvariga livförsäkringen. Om du vill behålla ett högre livförsäkringsskydd fram till 75 års ålder kan du teckna en försäkring på ytterligare 1,5 prisbasbelopp ( kronor år 2013) som reduceras med 0,1 prisbasbelopp per år från och med 66 års ålder till 75 års ålder. När tilläggsförsäkringen upphör vid 75 års ålder kvarstår den livsvariga livförsäkringen med det belopp du valt vid inträdet i seniorförsäkringen. Du kan inte utöka detta belopp efter tecknandet. Den livsvariga livförsäkringen tecknas vid inträdet i seniorförsäkringen. Avlider du under försäkringstiden utbetalas dödsfallskapitalet enligt villkorets förmånstagarförordnande. I första hand sker utbetalning till din make, registrerade partner eller sambo, i andra hand till dina arvingar. Ändrat förmånsta arförordnande Tidigare lämnat förordnande för livförsäkring gäller inte. Om du vill bifoga nytt förmånstagarförordnande med denna ansökan kan du hämta den på skandia.se/grupp. Där kan du fylla i och printa ut den. Har du inte möjlighet till det kan du kontakta Skandia via eller på så skickar vi en blankett. Det nya förmånstagarförordnandet blir gällande för både den livsvariga försäkringen och för tilläggsförsäkringen. Olycksfallsförsäkrin Kan tecknas om du tidigare haft minst en gruppförsäkring. Om du tecknat seniorförsäkringens livförsäkring kan du när som helst teckna olycksfallsförsäkringen. Om du drabbas av ett olycksfall ersätter försäkringen kostnader enligt punkten kostnadsersättningar (till den del de inte ersätts från annat håll) samt invaliditet. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse. Kostnaderna med anledning av olycksfallet ska ha uppstått i Norden. Om ett olycksfall har inträffat utanför Norden men kräver behandling efter hemkomsten, kan du få ersättning för behandlingskostnader, om de inte ersätts från annat håll. Däremot kan du inte

3 få ersättning för kostnader som du har haft utanför Norden. Invaliditetsersättning har du rätt till även om olycksfallet har inträffat utanför Norden. Vid vistelse utanför Norden gäller olycksfallsförsäkringen i längst 1 år. Ersättningar utbetalas utan avdrag för självrisk. Försäkringen omfattar följande moment: läkekostnader för läkarvård, vård på sjukhus samt behandling och hjälpmedel som föreskrivits av läkare. resekostnader i samband med vård och behandling. behandlingskostnader för tandskador. merkostnader. För att ersättning ska lämnas krävs att olycksfallet medfört läkarbehandling. För personliga tillhörigheter som normalt burna kläder, hjälm, ett par glas ögon, ett armbandsur och liknande lämnas ersättning upp till 0,5 prisbasbelopp. För oundvikliga merkostnader under skadans akuta behandlings och läkningstid lämnas ersättning upp till 3 prisbasbelopp. ersättning vid sjukhusvistelse. Om du efter ett olycksfall vårdas på sjukhus längre tid än 7 dagar, får du ersättning med 50 kronor per dag. Ersättning lämnas från första vårddagen och betalas ut i högst 30 dagar. Om olycksfallet leder till invaliditet, betalas det ut en invaliditetsersättning som svarar mot invaliditetsgraden. Högsta invaliditetsersättning är 5 prisbasbelopp. Från 66 års ålder minskar beloppet med 5 procentenheter per år. För exempelvis en 69åring är högsta invaliditetsersättning 4 prisbasbelopp. Minskningen upphör vid 81 års ålder, då den högsta ersättningen är 1 prisbasbelopp. Premier Livförsäkring livsvarig: 0,5 prisbasbelopp 56 kr per månad och person 1,0 prisbasbelopp 112 kr per månad och person Livförsäkring tilläggsförsäkring till 75 år: 1,5 prisbasbelopp 56 kr per månad och person Olycksfallsförsäkring: 26 kr per månad och person Betalnin kan ske på två sätt: med inbetalningskort som du får till din bostadsadress. Vi aviserar premien 3 gånger per år, april, augusti och december, för betalning. genom autogiro 1 gång i månaden, det vill säga automatisk överföring från ett personligt bankkonto varje månad. Om du vill betala via autogiro ska du fylla i medgivandet på anmälningsblanketten. Vi börjar avisera premien 3 månader efter det att du lämnar gruppförsäkringen. Om du ån rar di Är du inte nöjd med ditt köp av gruppförsäkring har du rätt att ångra dig. Om du meddelar Skandia inom 30 dagar från den dag du fått bekräftelse på att försäkringen börjat gälla kan du omedelbart avsluta avtalet. Du får då tillbaka inbetald premie. Om du vill utnyttja din ångerrätt kontakta Skandia via eller på Vikti information som du bör känna till! Om du omfattas av ett efterskydd börjar seniorförsäkringen att gälla när fullständig ansökan har inkommit till Skandia. Premie för seniorförsäkringen börjar aviseras när efterskyddstiden gått ut. Detta gäller även om du valt belopp som överstiger efterskyddets fastställda försäkringsbelopp på 0,5 prisbasbelopp. Omfattas du inte av efterskydd börjar seniorförsäkringen gälla efter det att fullständig ansökan inkommit till Skandia och premien börjar aviseras månaden efter. Ett ingånget försäkringsavtal löper på 1 år. Försäkringen kan därefter förlängas med 1 år i sänder, på de villkor Skandia medger. Du kan när som helst sänka försäkringsbeloppet eller säga upp försäkringen. Detta ska göras skriftligen. Skandia har rätt att under försäkringstiden ändra försäkringsvillkoren. Om en sådan ändring sker tillämpas de förändrade försäkringsvillkoren först vid närmast följande förfallodag. Skandia har även rätt att i övrigt ändra villkoren under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras på grund av ändrad lagstiftning. Om ett försäkringsfall inträffar regleras detta enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffar. Premien för seniorförsäkring beräknas för 1 år i sänder och bestäms bland annat på grundval av sammansättningen av gruppen med försäkringstagare, t.ex. ålder och kön. Premien beräknas för att täcka omkostnader t.ex. för försäljning och administration samt förväntade skadekostnader. Premien ska betalas senast på förfallodagen. Om premien inte betalas i rätt tid, får Skandia säga upp försäkringen eller begränsa sitt ansvar enligt försäkringsvillkoret. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter det att Skandia skickar meddelande om uppsägning, om premien inte betalas inom denna tid. För gruppavtalet och försäkringarna tillämpas svensk lag. Denna information bygger på lagstiftning som gällde vid tidpunkten för informationens framställande. Observera att lagstiftningen kan komma att ändras. Utbetalning från samtliga försäkringar är fria från inkomstskatt. Premien för gruppförsäkring får inte dras av i självdeklarationen. Livförsäkringen är oftast skyddad mot utmätning. Så här anmäler du di För att komma med i seniorförsäkringen måste du anmäla dig inom 3 månader efter det att din gruppförsäkring i Skandia upphör. Efter dessa 3 månader kan du endast teckna olycksfallsförsäkring om du tecknat en livförsäkring i seniorförsäkringen. När du går ur gruppförsäkringen har såväl du som eventuell medförsäkrad ett kostnadsfritt begränsat efterskydd i 3 månader. Om endast den som är medförsäkrad vill ansluta sig till seniorförsäkringen måste även gruppmedlemmens personnummer anges på anmälningsblanketten. Fyll i och skicka in bifogad anmälan till Skandia.

4 Om du har frå or är du välkommen att kontakta: Skandia Kundservice Telefon: Mejladress: På skandia.se/grupp kan du läsa om försäkringen samt hämta blanketter och försäkringsvillkor. Du kan också kontakta din gruppföreträdare på ditt företag/organisation så får du mer information. Försäkringsgivare för Livförsäkring är: Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Org.nr: Försäkringsgivare för Olycksfallsförsäkring är: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Org.nr: Adress till försäkringsgivarna: Stockholm Försäkringsgivarna står under tillsyn av Finansinspektionen. Information om behandlin av personupp ifter Personuppgifter som lämnas till Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) eller Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), som är personuppgiftsansvariga, kommer att behandlas av bolagen och andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Spar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter med de begränsningar som följer av avtal. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU och EESområdet. Den som inte vill ta emot adresserade erbjudanden kan kontakta bolagets kundtjänst och begära s.k. reklamspärr. Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Bolaget kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Skandia, Stockholm. Märk kuvertet Information om personuppgifter. Prövnin av beslut i försäkrin särende Vi vill att du som kund ska känna dig nöjd med ditt val av försäkringsbolag. Ibland tycker vi olika och då vill vi gärna att du hör av dig till oss och framför dina synpunkter. Vid klagomål ska du alltid kontakta den person som utförde ditt ärende. Om du inte är nöjd med det beslut du fått i ditt klago mål kan du vända dig till Skandias Kundombudsman tillika Skandias Klagomålsansvarig. Kundombudsmannen kan på din begäran ompröva alla typer av ärenden och skador och kan granska både handläggningen och beslutet i olika frågor. Du kan också få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå eller av konsumentvägledaren i din kommun. En tvist som gäller försäkring kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Du kan också få en tvist prövad av allmän domstol. Har du rättsskyddsförsäkring, vilket ofta ingår i hemförsäkringen, kan den försäkringen ofta ersätta dina advokatkostnader. Skandia Kundombudsman (KO) Dokumenthantering R Stockholm Mejladress: Informationen i denna broschyr om hur seniorförsäkring fungerar är översiktlig. Utförligare information finns i Villkor för seniorförsäkring som du hittar på skandia.se/grupp. Det är Villkor för seniorförsäkring som ligger till grund för skaderegleringen :13 (oktober 2012) / CITAT / Omslagsfoto: Johnér Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Org.nr: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Org.nr:

5 Ansökan om Seniorförsäkring Prisbasbeloppet för 2013 är kr Avtal Personuppgifter Har tillhört gruppavtal nr Arbetsgivare/förening Personnummer (tidigare gruppmedlem) Namn (gruppmedlem) Personnummer (tidigare medförsäkrad) Namn (medförsäkrad) Blanketten skickas till: Skandia Dokumenthantering, R Stockholm Telefon: Anställningen/medlemsskapet upphörde (ÅÅÅÅ, MM, DD) 2 0 Utdelningsadress Utdelningsadress (om annan än gruppmedlem) Postnummer och ortnamn Postnummer och ortnamn (om annan än gruppmedlem) Telefon och Mejladress Telefon och Mejladress (om annan än gruppmedlem) 2. Försäkringsomfattning GM avser gruppmedlem, MF avser i gruppavtalet tidigare medförsäkrad. Livförsäkring Premie per månad Livförsäkring livsvarig 0,5 prisbasbelopp 56 kr 1 prisbasbelopp 112 kr Livförsäkring tilläggsförsäkring till 75 år 1,5 prisbasbelopp* Livförsäkring tilläggsförsäkring till 75 år kan endast tecknas som ett tillägg till den livsvariga livförsäkringen. Om du enbart ansöker om tilläggsförsäkring kommer Skandia med automatik att ansluta dig till livsvarig försäkring om 1 prisbasbelopp. 56 kr GM MF Olycksfallsförsäkring Försäkringen gäller dygnet runt 3. Betalningssätt Gruppmedlem Medförsäkrad 26 kr * Kan endast väljas om livsvarig livförsäkring tecknas. Hur vill du betala försäkringen? Med inbetalningskort 3 ggr/år Genom autogiro kopplat till mitt eget bankkonto Genom autogiro kopplat till en annan betalares bankkonto* Hur vill du betala försäkringen? Med inbetalningskort 3 ggr/år Genom autogiro kopplat till mitt eget bankkonto Genom autogiro kopplat till en annan betalares bankkonto* Betaltjänstleverantör (Kontoförande bank) Betaltjänstleverantör (Kontoförande bank) Clearingnummer** Bankkonto/Personkonto Clearingnummer** Bankkonto/Personkonto Kontohavarens namn Kontohavarens namn Kontohavarens personnummer Kontohavarens personnummer * Observera att det krävs att betalaren omfattas av gruppförsäkring i Skandia som betalas via autogiro. ** Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget. Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret. Swebank har ibland fem siffror, ex 83279XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearingnummer = 3300 ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokontot i Nordea: Clearingnummer = : :13 SID 1 (2)

6 4. Medgivande till betalning via autogiro Undertecknad ( betalaren ), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ( förfallodagen ) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Beskrivning Allmänt Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t.ex. bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Definition av bankdag Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. Information om betalning Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast 8 bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast 8 bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast 2 bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast 5 bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro 30 dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren. 5. Underskrift Jag försäkrar att jag inför denna ansökan om gruppförsäkring har erhållit Skandias förköpsinformation (se denna broschyr). Underskriften avser även ansökan för försäkring samt i förekommande fall medgivande till betalning via autogiro. Datum (ÅÅÅÅMMDD) 2 0 Namnteckning (gruppmedlem) Namnteckning (medförsäkrad) Underskrift för autogiro om betalning ska ske via autogiro kopplat till annan betalares konto Kontohavares/Betalares namnteckning Namnförtydligande Datum (ÅÅÅÅMMDD) 2 0 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Org.nr: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Org.nr: :13 SID 2 (2)

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 22500 Pingstförs.Pensionsst Enhet: 22501 Pingstförs.Pensionsstiftelse sid 1(8) *GM avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Din medlemsförsäkring

Din medlemsförsäkring Din medlemsförsäkring Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, samhällsvetare och personalvetare Varför en medlemsförsäkrin? Genom din anställning är du försäkrad både genom lagar

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

Senior kring PLUS. om din trygghet.

Senior kring PLUS. om din trygghet. Senior försä kring PLUS seniorförsäkring om din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550. Villkor 2012-01-01

Gruppförsäkringsvillkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550. Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkringsvillkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550 Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkrings villkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550 Villkor 2012-01-01 Vem är försäkringsgivare?

Läs mer

Mötesförsäkring SPF Seniorerna Avtal nr 7890

Mötesförsäkring SPF Seniorerna Avtal nr 7890 Mötesförsäkring SPF Seniorerna Avtal nr 7890 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), org.nr 502017-3083, är försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen.

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR RPG MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR 1 RPG Medlemsförsäkringar Att som privatperson välja försäkringsskydd är inte alltid helt lätt. Att jämföra försäkringarnas innehåll kan vara knepigt. Därför har RPG valt att

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Barnförsäkrin för en try start i livet

Barnförsäkrin för en try start i livet Barnförsäkrin för en try start i livet 2 Extra try het för di och ditt barn Barn klättrar, springer, cyklar, leker. Resultatet blir förstås ett och annat skrubbsår, men ibland kan det hända allvarligare

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig olycksfallsförsäkring i Bliwa

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring

Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring GM=gruppmedlem. MF=Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Avser ansökan endast medförsäkrad eller barn måste uppgift lämnas

Läs mer

PRO Försäkringar. BRA VAL!

PRO Försäkringar. BRA VAL! PRO Försäkringar. PRO FÖRSÄKRINGAR 3 BRA VAL! PRO Försäkringar. I den här broschyren vill vi informera om de fördelaktiga och speciellt för PRO framtagna försäkringar du som medlem kan teckna. De är skräddarsydda

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Gruppförsäkring i Bliwa

Gruppförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Gruppförsäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer