60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs!"

Transkript

1 Sparliv 60+ Foto: Andreas Lind Det börjar nu ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan vara en härlig resa, ett födelsedagsparty eller du kanske rentav vill ta mc-kort. kan hjälpa dig en bit på vägen. För en liten summa i månaden kan du bygga upp ett kapital att spendera på vad du vill. Samtidigt ingår ett belopp som betalas ut till dina efterlevande när du dör. Du tecknar snabbt och enkelt. Allt som behövs är ett par kryss och en underskrift på en ansökan. Enkelt att komma igång vänd och läs!

2 Två bra saker på en gång består av två försäkringar: en fondförsäkring och en grupplivförsäkring. När försäkringsbeloppet i grupplivförsäkringen minskar, förväntas det sparade beloppet ha ökat, som du kan se i den schematiska skissen nedan. Kr 67 år Enkelt att teckna och betala Det är väldigt enkelt att komma igång med. Det behövs bara ett par kryss och en underskrift på en ansökan, sedan är du igång. Enkla regler För att det ska bli rättvist, finns några enkla regler. Du måste vara medlem i ett förbund eller en organisation som har avtal med oss om. Du får inte vara äldre än 70 år och inte vara inskriven i sluten sjukvård när du tecknar försäkringen. Om du avlider inom ett år efter tecknandet till följd av en sjukdom som visat symtom redan innan du tecknade, betalas ditt sparade belopp ut, men inte försäkringsbeloppet från grupplivförsäkringen. Du som är under 60 år kan också ansöka, men då måste du först svara på frågor om din hälsa. Vad kostar det? Månadskostnaden för bestäms för ett kalender år i taget. Under 2012 kan du betala antingen 237 eller 412 kronor i månaden, du väljer själv. 62 kronor går till grupplivförsäkringen, oavsett vilket alternativ du väljer. Resten går till fondförsäkringen. Gruppliv 62 kr/mån Sparande 175 kr/mån Summa 237 kr/mån 85 år Ålder Gruppliv 62 kr/mån Sparande 350 kr/mån Summa 412 kr/mån = Grupplivförsäkring = Fondförsäkring Hur mycket blir det? Det sammanlagda beloppet kommer att variera beroende på hur gammal du är när du tecknar försäkringen och om du väljer det högre eller lägre sparbeloppet. Försäkringsbeloppet för 2012 är kronor. Beloppet minskar från och med 68 års och fram till 85 års ålder, då grupplivförsäkringen upphör. I stället förväntas ditt fondkapital ha ökat. Fakta om fondförsäkringen Du behöver inte fundera på vilka fonder du ska spara i, de är förbestämda. Vi har valt två fonder som har låg risk och låga avgifter, för att du ska kunna känna dig trygg med ditt sparande Folksam realräntefond och Catella Hedgefond. Du kan läsa mer om fonderna, och följa dess värdeutveckling, på folksam.se Redan efter ett år har du möjlighet att ta ut ditt sparade kapital minus en uttagsavgift som är från 225 kronor. Dina pengar placeras med låg risk, men tänk på att pengar som placeras i fonder både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. När du avlider, betalas ditt sparade belopp ut till dödsboet. Avgiften är bara 10 kronor per månad och 0,3 procent per år av det sparade beloppet. Du betalar också fond avgifter, som fondbolagen tar ut. Om du tar ut hela det sparade beloppet utan att fortsätta spara, upphör. Beloppet som betalas ut är befriat från inkomstskatt. Fakta om grupplivförsäkringen När du avlider, betalas ett engångsbelopp på upp till kronor (beroende på din ålder) ut till dödsboet. Beloppet som betalas ut är befriat från inkomstskatt. Betala enkelt För att vi ska kunna hålla låga kostnader och samtidigt värna om miljön, skickar vi inte någon faktura till dig. Du betalar enkelt genom Autogiro. Enkelt att komma igång! folksam.se/sparliv60+

3 Förköpsinformation 1/2 Försäkringsgivare består av två försäkringar, en grupplivförsäkring och en fondförsäkring. Grupplivförsäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer , nedan kallat Folksam. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Fondförsäkringen tecknas hos det av Folksam helägda bolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, organisationsnummer , nedan kallat Folksam. Adressen till Folksams huvudkontor är Folksam, Stockholm. Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för Folksams verksamhet. För mer information om Folksam, gå in på folksam.se, där även årsredovisningen finns. Försäkringsavtalet kan tecknas av medlem i förbund eller organisation som har ingått avtal med Folksam om. Den som tecknar får inte ha fyllt 71 år eller vara inskriven i sluten sjukvård. För den som är yngre än 60 år tilllämpas fullständig hälsoprövning. De uppgifter som lämnas ligger till grund för avtalet och kommer att registreras hos Folksam. Det är viktigt att alla uppgifter är korrekta. Oriktig eller ofullständig uppgift kan medföra att försäkringen blir helt eller delvis ogiltig och att Folksam blir fritt från ansvar. Inbetalda premier till grupplivförsäkringen återbetalas inte för förfluten tid. Folksams försäkringsvillkor och försäkringstekniska regler tillämpas på försäkringen. Svensk lag är tillämplig på försäkringsavtalet. Till försäkringsavtalet hör också Aktuella regler och avgifter. är uppdelat i två försäkringar, en grupplivförsäkring och en fondförsäkring. Allmänt om grupplivförsäkringen Grupplivförsäkringen är en kapitalförsäkring med ett försäkringsbelopp som faller ut vid dödsfall. Försäkringsbeloppet är kronor fram till 68 års ålder. Därefter sänks försäkringsbeloppet med kronor per år fram till 79 års ålder och sedan med kronor per år fram till 85 års ålder, då grupplivförsäkringen upphör. Vid dödsfall på grund av sjukdom inom ett år från tecknandet lämnas inte ersättning om sjukdomen visat dokumenterat symtom före tecknandet. Denna karensregel gäller inte om Sparliv 60+ tecknats efter hälsoprövning. Allmänt om fondförsäkringen Fondförsäkringen är en kapitalförsäkring där premien placeras i av Folksam förbestämda fonder, Folksam realräntefond och Catella Hedgefond. Fonderna har låg risk men ingen garanterad avkastning. Värdet i fonderna kan bli lägre än vad som har betalats in. Fonderna följer de etiska riktlinjer som FN har tagit fram. Du kan inte byta fonder. Fondförsäkringens värde förändras med insatta premier och fondernas värdeförändring. Värdet belastas med skatt och avgifter, se nedan under Skatteregler respektive under Avgifter. Du kan läsa mer om fonderna och följa deras värdeutveckling på folksam.se I fondförsäkringen ingår ett efterlevandeskydd på upp till 1 procent utöver fondvärdet. Efterlevandeskyddet betalas ut vid ditt dödsfall. Efterlevandeskyddet minskar månadsvis till och med månaden innan du fyller 90 år, då försäkringen upphör och fondvärdet betalas ut. Löptiden kan förlängas, se Löptid nedan. För återköp av fondförsäkringen, det vill säga inlösen i förtid, gäller de regler Folksam tillämpar vid återköpstillfället. Under försäkringsår 2-5 kan du göra ett återköp per år. Från och med det sjätte försäkringsåret kan du göra två uttag per år. Återköpsvärdet baseras på fondvärdet vid återköpstillfället. Aktuella återköpsavgifter År 1: Återköp medges inte. År 2: Återköp medges mot en avgift på 4 % av återköpt belopp. År 3: Återköp medges mot en avgift på 3 % av återköpt belopp. År 4: Återköp medges mot en avgift på 2 % av återköpt belopp. År 5: Återköp medges mot en avgift på 1 % av återköpt belopp. Förmånstagare Om du avlider under försäkringstiden utbetalas ersättning ur grupplivförsäkringen samt fondvärdet plus efterlevandeskyddet från fondförsäkringen till dödsboet, som är förmånstagare. Om du vill att utbetalning ska ske till någon annan, ska du skriftligen anmäla detta till Folksam. Löptid gäller för ett kalenderår i taget. Grupplivförsäkringen gäller längst till och med den månad du fyller 85 år. Fondförsäkringen gäller längst till och med månaden innan du fyller 90 år, och då betalas fondkapitalet ut. Du kan förlänga löptiden för fondförsäkringen, dock längst till och med den månad du fyller 99 år. När försäkringsskyddet börjar gälla Försäkringsskyddet inträder dagen efter den dag du ansökte om under förutsättning att Folksam har fått in fullständig ansökningshandling, försäkringen kan beviljas på normala villkor och det inte av ansökningshandlingen eller på annat sätt framgår att försäkringen ska börja gälla vid en annan tidpunkt. Ångerrätt Du har rätt att skriftligen ångra avtalet inom 30 dagar från den dag du fick försäkringshandlingarna från Folksam. Återbetalning sker då av inbetald premie med avdrag för eventuella kostnader för riskskydd och avkastningsskatt, kostnader för den tid försäkringen varit gällande samt kostnader hänförliga till avtalets ingående.

4 Förköpsinformation 2/2 Premie Premie för grupplivförsäkringen och fondförsäkringen fastställs för ett kalenderår i taget. Premien för grupplivförsäkringen är fastställd till ett visst belopp medan premien för fondförsäkringen kan väljas mellan två olika belopp. Den sammanlagda premien betalas in till Folksam via Autogiro varefter den fördelas mellan grupplivförsäkringen och fondförsäkringen. Inbetalning av premie till grupplivförsäkringen och fondförsäkringen upphör vid respektive försäkrings slutdatum. Avbruten premieinbetalning Vid avbruten premieinbetalning upphör. Kapitalet i fondförsäkringen kan då återköpas enligt gällande återköpsregler eller ligga kvar i befintliga fonder i försäkringen, eventuellt mot högre avgifter. Det är möjligt att återuppta premieinbetalningen före 71 års ålder, se villkoren. I sådant fall gäller en ny karenstid för utbetalning av ersättning ur grupplivförsäkringen vid dödsfall på grund av sjukdom, se Allmänt om grupplivförsäkringen. Uppsägning eller ändring av avtalet Du kan säga upp försäkringsavtalet när som helst under löptiden. Du kan ändra försäkringsavtalet enligt de regler Folksam tillämpar vid ändringstidpunkten om inte annat framgår av försäkringsavtalet. Folksam har rätt att säga upp försäkringsavtalet under löptiden om du grovt åsidosatt dina förpliktelser mot Folksam eller om det finns andra synnerliga skäl. Folksam har även rätt att säga upp avtalet om du har sagt upp ditt medlemskap i den avtalsslutande parten. Folksam har rätt att ändra avgifter, avkastningsskatt och riskpremier. Folksam har också rätt att ändra fonder. Begränsningar gäller med begränsad omfattning vid krig utanför Sverige samt vid skador orsakade av atomkärnreaktion eller av biologiska/kemiska/nukleära subtsanser. Se villkoren. Vi vill att du ska vara nöjd Vid frågor om Folksams beslut, ta kontakt med din handläggare. Adress och telefonnummer finns på beslutsbrevet samt på ditt försäkringsbesked. Om du vill gå vidare med ditt ärende har du rätt att få det prövat: Kundombudsmannen Folksam är en fristående och opartisk instans som kostnadsfritt prövar de flesta försäkrings-, sparande- och skadeärenden. Anmälan måste göras inom ett år från Folksams slutligta besked. Adress: Stockholm Tfn: E-post: Personförsäkringsnämnden prövar kostnadsfritt försäkringsmedicinska frågor om liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Ansökningsblankett beställer du av Folksam eller Personförsäkringsnämnden. Adress: Box 24067, Stockholm Tfn: Allmänna reklamationsnämnden, ARN, prövar kostnadsfritt de flesta tvister om privat personers försäkringar. Anmälan måste göras senast sex månader efter det att Folksam eller Kundombudsmannen Folksam har lämnat slutligt besked. Adress: Box 174, Stockholm Tfn: Tingsrätten kan pröva din tvist med Folksam. Om du har rättsskyddsförsäkring kan den ersätta en del av kostnaderna, men du måste i så fall kontakta advokat eller annat lämpligt ombud som kan godkännas av Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd. Konsumenternas ger kostnadsfri information och råd, men prövar inte enskilda försäkringstvister. Adress: Box 24215, Stockholm Tfn: Kommunal konsumentvägledning finns i många kommuner och ger kostnadsfri hjälp i försäkringsärenden. Skatteregler Grupplivförsäkringen och fondförsäkringen är i skatterättslig mening kapitalförsäkringar. Det innebär att utbetalningarna är befriade från inkomstskatt och att premierna inte är avdragsgilla i inkomstdeklarationen. Fondförsäkringen beskattas enligt avkastningsskattelagen. Kapitalunderlaget är det ingående värdet den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden 1 januari - 30 juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden 1 juli 31 december. Skatteunderlaget är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent. Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Skatten tas ut i förskott genom inlösen av fondandelar. Avgifter I försäkringsverksamhet uppkommer kostnader för bland annat förvaltning. I fondförsäkringen täcks kostnaderna genom en fast och en rörlig avgift på kapitalet som betalas genom inlösen av fondandelar. Avgifterna kan ändras. Fondavgift tillkommer. Inlösen av fondandelar sker proportionellt i förhållande till värdefördelningen mellan bestämda fonder. För aktuella avgifter, se Aktuella regler och avgifter. Premien för grupplivförsäkringen avser både avgifter för administration och Folksams kostnader för försäkringsskyddet.

5 Ansökan Ansökan skickas till: Folksam, Liv- och Pensionsservice, Stockholm Ansökan avser Namn Personnr... Utdelningsadress Telefonnr, även riktnr... Postnr och ortnamn Jag har tagit del av förköpsinformationen och vill härmed ansöka om. Du kan ansöka om om du inte är inskriven i sluten sjukvård. Om du är under 60 år måste du fylla i en hälsodeklaration. Jag har fyllt 60 år och är inte inskriven i sluten sjukvård. Jag är under 60 år och inte inskriven i sluten sjukvård. Skicka en blankett för hälsodeklaration till mig. Jag tillhör förbund/organisation Autogiro Premien för ska betalas via Autogiro. (Om Autogiro i Folksam redan finns, behöver inte konto anges.) Jag vill ansluta mig till Folksam Autogiro och betala premien månadsvis. Jag medger härmed att uttag får göras från nedan angivet konto på begäran av Folksam för överföring dit. Jag har tagit del av villkoren för Autogiro. Vill jag ansluta andra Folksamförsäkringar till Autogiro meddelar jag detta separat. Clearing nr Kontonr Bankkonto Plusgirokonto: Personkontonr: Månadskostnad Premien till grupplivförsäkringen är 62 kr/månad. Du väljer själv nivå på ditt fondsparande, 175 eller 350 kr/månad. Jag vill betala 175 kr/månad för fondsparandet. Total månadspremie, inkl. premie till grupplivförsäkringen, blir 237 kronor. Jag vill betala 350 kr/månad för fondsparandet. Total månadspremie, inkl. premie till grupplivförsäkringen, blir 412 kronor. (Om vi får din ansökan under andra halvan av månaden kommer vi att dra premie för både den månaden och nästa månad.) Underskrift... Ort och datum... Underskrift av behörig person Folksam Stockholm. Tel folksam.se

6 Villkor för Folksam Autogiro Tjänsten Folksam Autogiro Villkoren för Folksam Autogiro gäller vid generellt betalningsmedgivande till Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam ömsesidig livförsäkring eller dotterbolag till dessa, som direkt eller indirekt ägs till minst 50 procent. Folksam autogiro använder bankernas tjänst Autogiro Privat och tillämpar bankernas gemensamma villkor som anges här nedan. Villkor Autogiro Privat Medgivande till betalning via Autogiro Undertecknad ( betalaren ), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ( förfallodagen ) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Beskrivning Allmänt Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Definition av bankdag Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. Information om betalning Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta an meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren. S

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013

Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013 Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013 Din frivilliga gruppförsäkring upphör vid ålderspensionering eller när du uppnår den slutålder som gäller för gruppavtalet.

Läs mer

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta 1/5 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsinformation Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585, nedan kallat Folksam. Att Folksam

Läs mer

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR RPG MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR 1 RPG Medlemsförsäkringar Att som privatperson välja försäkringsskydd är inte alltid helt lätt. Att jämföra försäkringarnas innehåll kan vara knepigt. Därför har RPG valt att

Läs mer

PRO Försäkringar. BRA VAL!

PRO Försäkringar. BRA VAL! PRO Försäkringar. PRO FÖRSÄKRINGAR 3 BRA VAL! PRO Försäkringar. I den här broschyren vill vi informera om de fördelaktiga och speciellt för PRO framtagna försäkringar du som medlem kan teckna. De är skräddarsydda

Läs mer

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund 106 50 Stockholm Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund Utskriftsdatum 2015-01-13 Sid 1 (2) ff9d2ddb-1276-48fa-8b81-bdc4fa6eafd2 Personnummer anställd/medlem GM Anställningsnummer/medlemsnummer

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Senior kring PLUS. om din trygghet.

Senior kring PLUS. om din trygghet. Senior försä kring PLUS seniorförsäkring om din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde

Läs mer

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar Försvarsförbundets medlemsförsäkringar hos Folksam 2009 2 Innehåll Förmånliga försäkringar...3 Vilken försäkring gäller...4 Hemförsäkring...5 Sjuk- och efterlevandeförsäkring...7 Folksam Sparkapital...9

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Pensionsförsäkring med fondförvaltning Förk fond 1404 Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondförvaltning Svensk Handel Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel Pensionskassan som är en del av Svensk Handel Försäkringar,

Läs mer

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal.

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Fplan förk, 1501 Förköpsinformation Företagsplan Tryggt och enkelt för Dig och Dina medarbetare Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Du som företagare har

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar Anmälan Fondsparande Juridiska personer (utan koppling till pension) Skicka blanketten portofritt till: Frisvar, AMF Fonder AB, Fondadministration, 110 06 Stockholm. 1 Fondkontohavare Firmanamn Organisationsnummer

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Med Swedbank Pensionsplan kan företaget skapa ett tryggt pensionssparande för företagets ägare och anställda. Swedbank

Läs mer

Välkommen till Nordnet

Välkommen till Nordnet Välkommen till Nordnet Vi vill göra det enkelt och smidigt för dig som är ny kund hos oss. Därför har vi gjort en checklista och sammanställt några av de dokument som behövs för att teckna Nordnet Tjänstepension.

Läs mer

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Denna ansökan sänds in tillsammans med hälsodeklarationen. Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Ankomstdatum Har du Babydax PLUS och tecknar KOMBI Barn

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin.

Privat fondförsäkrin. vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin. Privat fondförsäkrin vid flytt av pensionsförsäkrin skapital till Skandia. Förköpsinformation internettecknad fondförsäkrin. Välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd med den service och information

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer