Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta"

Transkript

1 1/5 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsinformation Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer , nedan kallat Folksam. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress är Folksam, Stockholm. För mer information om bolaget kan du vända dig till närmast Folksamkontor eller gå in på folksam.se. Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för Folksams verksamhet. Folksams försäkringsvillkor och försäkringstekniska regler tillämpas på försäkringsavtalet. Vidare gäller vad som anges i försäkringsavtalslagen (2005:104) och i svensk lag i övrigt. De uppgifter som lämnats ligger till grund för avtalet och kommer att registreras hos Folksam. Ångerrätt Efter att försäkringshandlingarna sänts ut har du rätt att inom 14 dagar ångra avtalet. Vid distansavtal gäller 30 dagars ångerrätt. Om du vill utnyttja denna rättighet ska du skriftligen meddela Folksam detta. Återbetalning sker då av inbetald premie efter justering för eventuell värdeförändring. Avdrag görs för eventuella kostnader för avkastningsskatt samt för kostnader för avtalets ingående och för den tid försäkringen varit gällande. Vid hemförsäljning gäller andra regler, se ångerblankett. Du har rätt att när som helst under försäkringstiden avbryta premiebetalningen genom att sluta betala in aviserad premie eller kontakta Folksam. Allmänt om försäkringen En kapitalförsäkring innehåller normalt både ett sparande och ett efterlevandeskydd. För en del försäkringar krävs hälsoprövning vid tecknandet. Beroende på uppgifterna som lämnats kan begränsningar i försäkringens omfattning eller premiehöjning förekomma. Det är viktigt att alla uppgifter är korrekta eftersom oriktig eller ofullständig uppgift kan medföra att försäkringen inte gäller. Försäkringssparande är långsiktigt och kortaste försäkringstid för en traditionell kapitalförsäkring är tio år. Vid försäkring kopplad till ett anställningsförhållande kan andra försäkringstider gälla. Antaganden Antaganden om dödlighet beräknas efter tillgänglig statistik för ålder samt enligt riskklassindelningar med ett säkerhetstillägg. Vid försäkring kopplad till ett anställningsförhållande tillkommer kön som en faktor i beräkningen. Antaganden om driftskostnader avser att täcka de verkliga kostnaderna. Ränta antas för närvarande till 1,5 procent före avdrag för driftskostnader och avkastningsskatt. Premier och försäkringsbelopp Försäkringar kan tecknas med olika premiebetalningssätt: Löpande fast premie, engångspremie eller löpande engångspremie. Löpande fast premie En löpande fast premie innebär att premiens storlek i förhållande till försäkringsbeloppet är bestämd i förväg och inte kan ändras av Folksam under försäkringstiden. Inbetalda premier bygger upp ett garantivärde, som säkerställer utbetalning av det avtalade försäkringsbeloppet. Om premien ändras påverkas även försäkringsbeloppet. Avbryts premiebetalningen helt, görs försäkringen om till en premiefri försäkring, så kallat fribrev, i förhållande till de premier som inbetalats. Engångspremie En engångspremie innebär att premien betalas vid ett enda tillfälle och att ytterligare premier inte kan betalas in till samma försäkring. Ett garantivärde, som säkerställer utbetalning av det avtalade försäkringsbeloppet, beräknas. Löpande engångspremie En löpande engångspremie innebär att varje premie försäkringstekniskt ger ett eget pensionssbelopp. Förutsättningarna för beräkning av sådana pensionsbelopp kan ändras. Summan av dessa blir ditt slutliga pensionsbelopp. Inbetalda premier bygger upp ett garantivärde. Premiens storlek är flexibel och du kan när som helst under försäkringstiden öka sparandet genom att betala in extrapremier. Du kan också betala en lägre premie, lägst 400 kronor varje månad, eller göra uppehåll med inbetalningarna under en tid. Även växande premie, som innebär att premien förändras i takt med prisbasbeloppet, kan väljas. Tekniken med löpande engångspremier innebär att det är Folksams försäkringstekniska regler vid varje premiebetalningstillfälle som bestämmer hur stort försäkringsbelopp en premie ger. Antagandena om dödlighet, ränta, skatt och kostnader kan förändras. För de framtida premierna kan därför ingen utfästelse om pensionsbeloppets storlek lämnas i förväg. Däremot kan storleken på pensionsbeloppet illustreras utifrån nu gällande regler. Särskilt om kapitallivränta Kapitallivränta är en variant på kapitalförsäkring. Utbetalning sker periodiskt under till exempel tio år. Beroende på vald försäkringsprodukt är en, två eller flera personer försäkrade. Om försäkrad och medförsäkrad saknas eller om förmånstagare saknas vid den försäkrades död, upphör försäkringen att gälla. En kapitalförsäkring med kapitallivränta kräver inte hälsoprövning vid tecknandet. Återbetalningsskydd Om försäkringstagaren avlider innan utbetalning gäller både för en kapitalförsäkring och en kapitallivränta att 101 procent av det garanterade försäkringsbeloppet betalas ut. Avlider försäkringstagaren efter påbörjad utbetalning innebär återbetalningsskyddet på en kapitalförsäkring med periodisk utbetalning att utbetalningarna fortsätter till insatt S

2 2/5 förmånstagare under den återstående utbetalningstiden. Detta gäller även för kapitallivränta med skillnaden att de garanterade utbetalningsbeloppen räknas upp till 101 procent av värdet. Om försäkringen har tecknats med ett fast försäkringsbelopp gäller andra regler. Eventuellt preliminärt fördelat överskott betalas ut tillsammans med garantivärdet. Fast försäkringsbelopp Om försäkringen har tecknats med ett fast försäkringsbelopp betalas det fasta försäkringsbeloppet ut om försäkringstagaren avlider under försäkringstiden. Utbetalning sker till insatt förmånstagare antingen som en engångsutbetalning eller som en periodisk utbetalning. Kostnaden för det fasta försäkringsbeloppet dras från försäkringskapitalet och är bland annat beroende av beloppets storlek och försäkringstagarens ålder. Av tabellen nedan framgår kostnaden för ett fast försäkringsbelopp i olika åldrar. Då en försäkring är tecknad via anställning är kostnaden olika för män och kvinnor. Då den är tecknad privat är kostnaden könsneutral det vill säga samma för män och kvinnor. Kostnaden är per år och per 1 00o kronor i försäkringsbelopp. Ålder Kostnad per kr man / kvinna / könsneutral 20 år 1,32 / 1,31 / 1,31 kr 30 år 1,36 / 1,34 / 1,35 kr 40 år 1,52 / 1,45 / 1,49 kr 50 år 2,08 / 1,83 / 1,94 kr 60 år 4,11 / 3,21 / 3,62 kr 70 år 11,38 / 8,17 / 9,62 kr 80 år 37,18 / 25,86 / 30,99 kr Förmånstagare Generellt förmånstagarförordnande Förmånstagarförordnandet fastställer vem som har rätt till utbetalning från försäkringen eller övertar äganderätten till försäkringen vid den försäkrades död. Rätten att upprätta och ändra förmånstagarförordnandet tillkommer försäkringstagaren och efter dennes död förmånstagare med förfoganderätt. För försäkringen gäller följande förmånstagarförordnande: Förmånstagare vid försäkringstagarens död i nämnd ordning: 1. Försäkringstagarens make/registrerade partner/sambo. 2. Försäkringstagarens arvsberättigade släktingar. Efter försäkringstagarens död har förmånstagaren förfoganderätt till försäkringen och kan därmed ändra förmånstagarförordnandet samt överlåta, pantsätta eller på annat sätt förfoga över försäkringen. Försäkringstagare som inte vill att förfoganderätt ska gälla, måste anmäla detta till Folksam. Särskilt förmånstagarförordnande Den som vill ändra förmånstagare måste göra det genom skriftlig anmälan till Folksam. Anmälan kan göras i samband med tecknandet av försäkringen eller senare. Förmånstagarförordnandet gäller från och med den dag anmälan inkommer till Folksam. Saknas förmånstagare vid försäkringstagarens död, tillfaller försäkringsbeloppet eller försäkringen dödsboet. Särskilt om kapitallivränta Om försäkrad och medförsäkrad saknas eller om förmånstagare saknas vid den försäkrades död, upphör försäkringen att gälla. Avstående Förmånstagare kan helt eller delvis avstå från sin rätt. I avstående eller avliden förmånstagares ställe träder den förmånstagare som är närmast i tur enligt förordnandet. Avstående förmånstagare återinträder om förmånstagare i senare led saknas. Inskränkningar i försäkringens giltighet I försäkring där efterlevandeskydd ingår finns inskränkningar i försäkringens giltighet i denna del vid självmord flygning om den försäkrade är förare eller tjänstgör ombord krigstillstånd i Sverige deltagande i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige vistelse utanför Sverige vid krig eller politiska oroligheter försäkringsfall vars uppkomst eller omfattning orsakas avatomkärnreaktion samt biologiska, kemiska och nukleära substanser i samband med terrorhandling force majeure. Om försäkringen enligt dessa bestämmelser inte gäller föreligger rätt till försäkringens återköpsvärde och uppkommen återbäring. Inskränkningar i försäkringens giltighet hävs, om särskilt avtal härom träffats. Mer information finns i villkor som kan fås från närmaste Folksamkontor eller folksam.se. Överskottsfördelning och återbäring Premier och försäkringsbelopp beräknas efter vissa antaganden om dödlighet, driftskostnader, skatt och ränta. Om utvecklingen av dessa faktorer blir gynnsammare i verkligheten än vad som ursprungligen antagits uppstår överskott. En försäkring berättigar till en andel i sådant överskott, som består av en så kallad konsolideringsfond. Tillgångarna i konsolideringsfonden kan i enlighet med bolagsordningen, efter beslut i styrelsen även användas för att täcka förluster i Folksam. Eventuellt överskott fördelas försäkringarna i form av återbäring i samband med avtalad utbetalning av försäkringsbelopp. Folksams återbäringsfördelning syftar till rättvisa mellan försäkringstagarna. Långsiktigt placerade medel ger oftast högre avkastning än korta placeringar. Beräkning av återbäring kan därför ske på olika sätt beroende på försäkringtidens längd. Återbäring utgör del av Folksams riskkapital och är inte garanterad. Det innebär att eventuella underskott samt låg konsolideringsnivå kan leda till att uppkommen återbäring reduceras. Reduktion av återbäring kan därutöver ske när försäkringsavtal avslutas i förtid genom återköp. Återbäringsränta är en särskild räntesats som tillämpas på hela försäkringskapitalet. Från återbäringsräntan avgår löpande driftskostnader och avkastningsskatt. Exempel i Folksams offerter De exempel som finns i våra offerter visar hur sparvärde och utbetalningar kan öka vid olika återbäringsräntenivåer. De belopp vi visar är beräknade efter avdrag för löpande driftskostnader och avkastningsskatt. Exemplen visar ett genomsnitt av utbetalningarna under de första tio åren av utbetalningstiden eller den kortare tid utbetalning ska ske. Den ytterligare återbäring som kan uppkomma under längre utbetalningstid är inte medräknad.

3 3/5 Beloppen är nominella och tar inte hänsyn till inflation. Observera att uppgifter i exempel om värden inte är någon utfästelse eller prognos utan endast avser att illustrera vad som kan uppkomma under förutsättning att den vid tecknandet överenskomna premien betalas under hela den avtalade tiden de angivna räntesatserna för återbäring gäller under hela den avtalade tiden nuvarande skatteregler bibehålls dödlighet och kostnader inte avviker från antagna nivåer. Folksams kapitalförvaltning Målet för Folksams kapitalförvaltning är att uppnå högsta möjliga reala avkastning under gällande risk- och placeringsrestriktioner. För förvaltningen gäller särskilda regler, i första hand placeringsreglerna i försäkringsrörelselagen (2010:2043). Därtill beaktas särskilt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd samt Folksams regler för miljö- och etikhänsyn. Den allvarligaste risken för ett livförsäkringsbolag är att man inte långsiktigt kan täcka de avtalade förpliktelser man har gentemot försäkringstagarna. För att minimera denna risk beaktas särskilt försäkringsåtagandenas art och löptid vid sammansättningen av placeringstillgångarna. För att uppnå god riskspridning fördelas innehaven på ett flertal placeringsslag och marknader. Portföljens totala risknivå följs löpande upp. Risknivån även vid mycket negativ utveckling av finans- och försäkringsmarknaderna får inte vara högre än att de lagstadgade kraven kan uppfyllas med hög grad av sannolikhet. Styrelsen fastställer varje år placeringsriktlinjer. I dessa anges hur tillgångarna skall fördelas mellan de olika tillgångsslagen likhet. Riktmärken för tillgångsslagen Nedre gräns Övre gräns Räntebärande 43 % 80 % Aktier 15 % 40 % Fastigheter 5 % 12 % Alternativa placeringar 0 % 5 % Den 30 september 2013 uppgick placeringstillgångarnas marknadsvärde till 82,8 miljarder kronor. Av dessa utgjordes 53 procent av räntebärande papper, 34 procent av aktier, 7 procent av fastighetsinnehav, 4 procent bolagsstrategiska innehav och 2 procent av alternativa placeringar. För mer information om Folksams placeringar, se bolagets årsredovisning och folksam.se. Kollektiv konsolidering Kollektiv konsolidering, nedan kallad konsolideringsnivå, är i korthet förhållandet mellan å ena sidan totala tillgångar och å andra sidan gjorda åtaganden i form av framtida utbetalningar och eventuell återbäring. I princip ska 100 procent konsolideringsnivå innebära exakt täckning på garanterade och ej garanterade åtaganden. Konsolideringsnivån ska normalt ligga i ett intervall mellan 100 och 120 procent. Målet är 108 procent. Om konsolideringsnivån hamnar utanför intervallet ska återställande till en nivå inom intervallet normalt ske inom 36 månader. Återställande av konsolideringsnivå över 120 procent kan ske genom höjning av återbäringsräntan under en viss period eller genom engångstillskott av återbäring. Återställande av konsolideringsnivå under 100 procent kan ske genom sänkning av återbäringsräntan under en viss period eller genom engångsåtertag av återbäring. Storleken på engångsåtertaget fastställs så att konsolideringsnivån efter återtaget blir cirka 104 procent. För mer information om Folksams konsolideringsnivå och ekonomiska ställning i övrigt, se bolagets årsredovisning på folksam.se. Årlig information Du kan följa värdeutvecklingen i din försäkring via årliga värderbesked, som läggs ut på din personliga sida på folksam.se - Logga in/ Mina sidor. Avgifter I försäkringsverksamheten uppkommer kostnader för bland annat administration och försäljning. För att täcka kostnaderna tas avgifter ut. Avgift på 1 procent tas ut på varje premie som är insatt inom en kalendermånad och understiger 1 miljon kronor. Årligen tas dels en kapitalavgift ut på 0,8 procent av försäkringskapitalet, samt en fast avgift på 288 kronor. De årliga avgifterna delas upp och belastar försäkringskapitalet månadsvis. Det tas inte ut någon avgift för avtalad utbetalning eller vid ändring av försäkringen. Folksam har rätt att ändra avgifterna. Utbetalningstermin Utbetalning ur försäkringen sker i efterskott. Utbetalningstermin kan fritt väljas mellan månad, kvartal, halvår och helår. Understiger utbetalningen 2 procent av prisbasbeloppet måste dock terminen ändras så att minst detta belopp utbetalas vid varje utbetalningstillfälle. Folksam har rätt att ändra regeln. Ändring Om försäkringsbehovet ändras kan försäkringen anpassas inom ramen för gällande lagar och försäkringstekniska regler. Till exempel kan utbetalningsåldern eller längden på utbetalningstiden ändras. Vissa ändringar kräver hälsoprövning. Avbruten premiebetalning För försäkring med löpande fast premie innebär avbruten premiebetalning att försäkringen görs om till en premiefri försäkring, så kallat fribrev. Försäkringsbeloppet reduceras så att det motsvarar dittills inbetalda premier. Om garantivärdet understiger 30 procent av prisbasbeloppet för annan försäkring än dödsfallsförsäkring har Folksam dock rätt att utbetala garantivärdet, reducerat med återköpsavgift. För dödsfallsförsäkring gäller motsvarande regel om fribrevsvärdet understiger 50 procent av prisbasbeloppet. För försäkring med löpande engångspremie innebär avbruten premiebetalning att dittills inbetalda premier ligger till grund för försäkringsbeloppet. Återköp Från och med det andra försäkringsåret är det möjligt att återköpa försäkringskapitalet. Är försäkringskapitalet lägre än det garanterade värdet, återköps det garanterade värdet. Vid återköp är det inte möjligt att teckna fortsatt riskförsäkring. Vid delåterköp måste det återstående garantivärdet motsvara minst 15 procent av ett prisbasbelopp. Om det finns ett riskskydd minskas det i proportion med återstående garantivärde. Värdet kan bara reduceras om Folksams konsolideringsnivå vid tidpunkten för återköp understiger 104 procent eller om solvensnivån är sådan att åtagandena mot kvarvarande försäkringstagare riskeras.

4 4/5 Återköpsavgift Vid återköp tas en avgift ut för att täcka administrativa kostnader för återköpet och så kallade startkostnader för försäkringen. Återköpsavgiften beräknas på det värde som återköps. Den lägsta avgiften är 225 kronor per återköpstillfälle, se nedan Vid försäkring koppladtill ett anställningsförhållande kan andra avgifter gälla. Återköpsavgift för engångsbetald försäkring Försäkringsår Avgift i procent av återköpt belopp 1 Återköp medges ej 2 5 %, dock lägst 225 kr 3 4 %, dock lägst 225 kr 4 3 %, dock lägst 225 kr 5 2 %, dock lägst 225 kr kr Skatteregler Sparandet beskattas enligt avkastningsskattelagen. Kapitalunderlag är ingående värde den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli december. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent. Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten i förskott genom uttag från försäkringskapitalet. Utbetalning från en kapitalförsäkring är inkomstskattefri och avdrag får inte göras för inbetald premie. Återköpsavgift för löpande betald försäkring Försäkringsår Avgift i procent av återköpt belopp 1 Återköp medges ej %, dock lägst 225 kr 5 5 %, dock lägst 225 kr 6 4 %, dock lägst 225 kr 7 2 %, dock lägst 225 kr %, dock lägst 225 kr kr Belåning av försäkring Försäkringen kan inte belånas. Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Utbetalning ska normalt ske senast en månad efter att den som gör anspråk på utbetalning fullgjort vad som krävs. Vid dröjsmål utgår ränta enligt räntelagen. Även om dröjsmål inte föreligger utgår ränta motsvarande referensräntan minskad med två procentenheter från och med den 31:a dagen efter att belopp förfallit till betalning. Ränta utbetalas inte om den sammanlagda räntan understiger 0,5 procent av prisbasbeloppet. Reglerna kan ändras. Utmätningsfrihet enligt försäkringsavtalslagen Före försäkringsfall får en livförsäkring som gäller på försäkringstagarens eller makes/sambos liv utmätas enligt följande: Temporär ren dödsfallsförsäkring: Utmätning får ske i de mån det under något av de senaste tio åren betalats högre premie än fem gånger årspremien. Annan kapitalförsäkring: Utmätning får ske i den mån det under något av de senaste tio åren betalats högre premie än dubbla genomsnittet av de premier som betalats under tioårsperioden eller den kortare tid försäkringen gällt. Livränteförsäkring: Utmätning får ske i den mån det under något av de senaste tio åren betalats högre premie än 15 procent av tänkt engångspremie för motsvarande försäkring. Endast överskjutande del av premie kan utmätas. Efter försäkringsfall gäller andra utmätningsregler.

5 5/5 Vi vill att du ska vara nöjd Vänd dig först till oss på Folksam Om du har frågor, ta i första hand kontakt med din handläggare. Då har du möjlighet att få förklaringar och kompletterande upplysningar. Adress och telefonnummer finns på brevet från din handläggare samt på ditt försäkringsbrev eller försäkringsbesked. Om du skulle vilja gå vidare med ditt ärende, har du rätt att få det prövat. Det finns olika möjligheter, beroende på vilken typ av försäkring du har. - Kundombudsmannen Folksam prövar kostnadsfritt de flesta försäkrings-, sparande- och skadeärenden. Det är en fristående och opartisk instans. Anmälan måste göras inom ett år från det att Folksam lämnat slutligt besked. Adress: Stockholm Telefon: E-post: folksam.se/kundservice/omduintearnojd Vänta inte för länge Om du väntar för länge med att få din tvist prövad, kan du förlora din rätt till ersättning. Fordringen preskriberas därmed. För att undvika preskription måste du väcka talan vid tingsrätten. I regel måste detta ske inom tre år från det att du fått kännedom om att fordringen kunde göras gällande, och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast kunde göras gällande. Om du som privatperson anmält en skada före preskriptionstidens utgång, har du alltid sex månader på dig att väcka talan från det att du fått slutligt besked från Folksam eller Kundombudsmannen Folksam. - Personförsäkringsnämnden prövar kostnadsfritt försäkringsmedicinska frågor om liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Ansökningsblankett beställer du av Folksam eller Personförsäkringsnämnden. Adress: Box , Stockholm Telefon: forsakringsnamnder.se - Allmänna reklamationsnämnden, ARN, prövar kostnadsfritt de flesta tvister om privatpersoners försäkringar. Undantag är tvister som rör lägre belopp än kronor samt medicinska bedömningar och vållandefrågor vid trafikolyckor. Anmälan till ARN måste göras senast sex månader efter det att Folksam eller Kundombudsmannen har lämnat slutligt besked. Adress: Box 174, Stockholm Telefon: arn.se - Tingsrätten kan pröva din tvist med Folksam. Om du har rättsskyddsförsäkring kan den ofta ersätta en del av kostnaderna, men du måste i så fall kontakta advokat eller annat lämpligt ombud, som kan godkännas av Nämnden för Rättsskyddsfrågor (FNR). - Konsumenternas försäkringsbyrå ger kostnadsfri information och råd men prövar inte enskilda försäkringstvister. Adress: Box , Stockholm Telefon: konsumenternas.se - Konsumenternas bank- och finansbyrå ger kostnadsfri information och råd men prövar inte enskilda sparandetvister. Adress: Box , Stockholm Telefon: konsumenternas.se - Kommunal konsumentvägledning finns i många kommuner och ger kostnadsfri hjälp i försäkringsärenden.

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation

Läs mer

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag,

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor 9156 Gäller avtal tecknade från 2007-02-01. Medlemspension med och utan garanti

Försäkringsvillkor 9156 Gäller avtal tecknade från 2007-02-01. Medlemspension med och utan garanti Försäkringsvillkor 9156 Gäller avtal tecknade från 2007-02-01 Medlemspension med och utan garanti 2/8 Medlemspension med och utan garanti Villkor 9156 Allmänna villkor för Medlemspension med och utan garanti

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

Försäkringsvillkor Privatägd kapitalförsäkring med och utan garanti

Försäkringsvillkor Privatägd kapitalförsäkring med och utan garanti Försäkringsvillkor Privatägd kapitalförsäkring med och utan garanti S9450 16-03 Försäkringsvillkor 706 Gäller avtal tecknade från 2012-07 -01 Folksam ömsesidig livförsäkring Innehåll Innehåll A. Försäkringsavtalet...3

Läs mer

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring Avtalspension KAP Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring 2/8 Försäkringsvillkor 597 Innehåll Avtalspension KAP traditionell försäkring...3

Läs mer

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsvillkor 701 Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller avtal tecknade från 2012-12-01 Senast uppdaterade 2015-01-01 3 Innehåll Traditionell kapitalförsäkring...

Läs mer

Traditionell försäkring för KAP

Traditionell försäkring för KAP Traditionell försäkring för KAP Omfattas du av Avtalspension KAP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet till dina familjeförhållanden? en trygg förvaltning av ditt pensionskapital?

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

TrygghetsSpar Produktvillkor 2012 A (Sid 1-8) Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning

TrygghetsSpar Produktvillkor 2012 A (Sid 1-8) Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning (Sid 1-8) Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning (Sid 9-16) Pensionsförsäkring med fondanknytning Sid 1 / 16 Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning Förköpsinformation

Läs mer

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Gäller från 2015-12-01 Efter ändring från traditionell förvaltning till nya traditionella förvaltningen gäller de tidigare villkoren

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13

Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13 Traditionell försäkring för ålderspension enligt PPA13 Försäkringsvillkor 0522 SAS Svensk Pilotförening (SPF) Försäkringsvillkoren gäller från och med 1 maj 2013 för försäkringar tecknade från och med

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01. Grupplivförsäkring GL 5113

Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01. Grupplivförsäkring GL 5113 Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring GL 5113 Gäller för avtal tecknade från 2006-01-01 Grupplivförsäkring GL 5113 Innehåll A. Försäkringsavtal och premiebetalning..... 4 1. Gruppavtal............................

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2/9 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Information...3

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt värde besked

Läs mer

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs!

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs! Sparliv 60+ Foto: Andreas Lind Det börjar nu ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan vara en härlig

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor PLUSpension Traditionell försäkring Privat pensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om PLUSpension 3 Försäkringsgivare 3 Adresser

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Grupplivförsäkring för pensionärer Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats

Läs mer

Gäller från och med 1 december 2012

Gäller från och med 1 december 2012 1/7 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation gäller för

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Förköpsinformation Kapitalförsäkring och Kapitallivränta med traditionell förvaltning

Förköpsinformation Kapitalförsäkring och Kapitallivränta med traditionell förvaltning Kapitalförsäkring och Kapitallivränta med traditionell förvaltning Gäller för försäkringar tecknade från och med 2017-01-01. Senast uppdaterad 2017-01-01. Folksam ömsesidig livförsäkring Pensionsförsäkring

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning Försäkringsvillkor Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning S12419 16-04 Försäkringsvillkor 8000 Försäkringsvillkoren gäller för försäkringar tecknade från och med 2016-06-01. Senast uppdaterad

Läs mer

Kapitalpension med och utan garanti

Kapitalpension med och utan garanti Kapitalpension med och utan garanti Förköpsinformation 1/13 Kapitalpension med och utan garanti Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv), organisationsnummer 502006-1585.

Läs mer

Kapitalspar Kapitalförsäkring med fondanknytning

Kapitalspar Kapitalförsäkring med fondanknytning Kapitalspar Förköpsinformation 1/13 Kapitalspar Kapitalförsäkring med fondanknytning Försäkringen tecknas hos Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, organisationsnummer 516401-8607, som är ett bolag i Folksamgruppen

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet 3 2.

Läs mer

Pensionsförsäkring med och utan garanti

Pensionsförsäkring med och utan garanti Förköpsinformation Pensionsförsäkring med och utan garanti S9312 16-03 Gäller för försäkringar tecknade från och med 2015-01-01 Senast uppdaterad 2016-03-31 Folksam ömsesidig livförsäkring Innehåll Innehåll

Läs mer

Försäkringsvillkor 9151 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller avtal tecknade från 2006-01-01.

Försäkringsvillkor 9151 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller avtal tecknade från 2006-01-01. Försäkringsvillkor 9151 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller avtal tecknade från 2006-01-01 Medlemspension Innehåll A. Försäkringsavtalet.................... 5 B. Försäkringens

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Pensionsförsäkring Försäkringsvillkor av 2013 för pensionsförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsvillkor Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsvillkor 701 Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller avtal tecknade från 2015-07-01 Senast uppdaterade 2016-03-01 Innehåll

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 1. Inledande bestämmelser... 3 2. Försäkringsavtalet... 3 Försäkringsformer.3

Läs mer

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd Innehåll Vem är försäkringsgivare?... 3 Vem är försäkringstagare?... 3 Vem är försäkrad?... 3 Vad bestämmer den försäkrade?...

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

Villkor för Storebrand Kapitalförsäkring (Privat) 2008:1

Villkor för Storebrand Kapitalförsäkring (Privat) 2008:1 Villkor för Storebrand Kapitalförsäkring (Privat) 2008:1 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister -

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 AMF Privat Medlemspension är stängd för nyteckning. Fr o m 1 januari 2015 kan ej nya premier erläggas. 1 Allmänt

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Försäkringsvillkor 701 Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller avtal tecknade från 2006-01-01. Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Försäkringsvillkor 701 Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller avtal tecknade från 2006-01-01. Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsvillkor 701 Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller avtal tecknade från 2006-01-01 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Innehållsförteckning A. Försäkringsavtalet......................

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat I försäkringsvillkoren kan du läsa mer om ditt sparande i Försäkrad Pension Privat. Där har vi formulerat de regler som gäller för din försäkring. Det är

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning

Läs mer

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering:

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: 2018-01-01 Detta faktablad är framtaget efter en gemensam branschstandard för att ge en övergripande

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1 Sida 1 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Ancoria Insurance Kapitalförsäkring. Försäkringstagaren kan placera

Läs mer

KPA Traditionell pensionsförsäkring

KPA Traditionell pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för PA-KFS KPA Traditionell pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter 2 Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avgiftsbestämd individuell ålderspension (AIP) KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och

Läs mer

Kompletterings- TGL. Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring

Kompletterings- TGL. Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2012 2 Innehåll Försäkringsvillkor

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2009-01-01 LFAB 06905-00 2009-01 Form& Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring

Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Innehållsförteckning 1. Försäkringsavtalet...3 2. Så bestäms pensionen...5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller utan

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Tack för att du sparar i Folksam Fondförsäkring Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att du

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 1990. Försäkringsgivare Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Tilläggsvillkor för Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning 2002-01-01 Nedanstående tilläggsvillkor har tagits fram med anledning av de ändringar som införts i försäkringsrörelselagen genom lagen

Läs mer

Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning Försäkringen kan tecknas av privatperson som försäkringstagare och försäkrad. Gäller för försäkringar tecknade från och med 2017-01-01. Senast uppdaterad

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2006 och därefter. 2 försäkringsavtalet

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK

Villkor för Länsförsäkringar ITPK Villkor för Länsförsäkringar ITPK Gäller från 2009-01-01 LFAB 04685 utg 04 2008-12 Form & Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4 Förmåner 4.1 Utbetalning

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Kapitalförsäkring Allt i Ett med traditionell förvaltning

Kapitalförsäkring Allt i Ett med traditionell förvaltning Kapitalförsäkring Allt i Ett med traditionell förvaltning Förköpsinformation 2016-04-01 Innehåll Information inför ditt val av försäkring...3 Försäkringsavtalet...3 När börjar försäkringen gälla?...3 Kapitalförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd Försäkringsvillkor Frivillig slutbetalning av familjeskydd Gäller från och med 1 februari 2017 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringsförmånerna 5 Utbetalningsbestämmelser 7 Premier och premiebetalning

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad.

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Försäkringar under utbetalning Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar FTPK

Villkor för Länsförsäkringar FTPK Villkor för Länsförsäkringar FTPK Gäller från 2010-09-01 LFAB 04683 utg 07 2010-09 Form & Profi PP2261 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad....................... 1 2 Försäkringen börjar gälla...............................

Läs mer

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området

Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 2010. Försäkringsgivare är Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Alternativ KAP-KL. Produktinformation

Alternativ KAP-KL. Produktinformation Alternativ KAP-KL Produktinformation Vad innebär alternativ KPA-KL? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att

Läs mer

Villkor för Folksams Pensionsplan. Försäkringsvillkor gällande ålderspensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Villkor för Folksams Pensionsplan. Försäkringsvillkor gällande ålderspensionsförsäkring med traditionell förvaltning Villkor för Folksams Pensionsplan Försäkringsvillkor gällande ålderspensionsförsäkring med traditionell förvaltning Gäller för försäkring tecknad från och med den 1 maj 2013 1 Innehåll 1. BEGREPP I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN...

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Företagarskydd. Försäkringsvillkor 5100 Gäller för avtal tecknade från

Företagarskydd. Försäkringsvillkor 5100 Gäller för avtal tecknade från Företagarskydd Försäkringsvillkor 5100 Gäller för avtal tecknade från 2013-03-01 Innehåll Försäkringsvillkor...3 A Allmänt om gruppavtalet och försäkringsavtalet... 4 A.1 Allmänt om gruppavtalet och försäkringsavtalet...

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Villkor för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1

Villkor för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Villkor för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister -

Läs mer

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING Förköpsinformation AMF Tjänstepension Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 SVENSK HANDEL FONDFÖRSÄKRING AB, 516406-0310 Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 Antagen av styrelsen 2014-04-03 Version Förändringar 2013-04-24 Grundversion 2014-04-03 Genomgång och redaktionella

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Försäkringsvillkor Traditionell pensionsförsäkring

Försäkringsvillkor Traditionell pensionsförsäkring Försäkringsvillkor Traditionell pensionsförsäkring Försäkringsvillkor 700 Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller avtal tecknade från och med 2015-07-01 Senast uppdaterade 2016-03-01 Innehåll Allmänna villkor

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer