Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta"

Transkript

1 1/5 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsinformation Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer , nedan kallat Folksam. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress är Folksam, Stockholm. För mer information om bolaget kan du vända dig till närmast Folksamkontor eller gå in på folksam.se. Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för Folksams verksamhet. Folksams försäkringsvillkor och försäkringstekniska regler tillämpas på försäkringsavtalet. Vidare gäller vad som anges i försäkringsavtalslagen (2005:104) och i svensk lag i övrigt. De uppgifter som lämnats ligger till grund för avtalet och kommer att registreras hos Folksam. Ångerrätt Efter att försäkringshandlingarna sänts ut har du rätt att inom 14 dagar ångra avtalet. Vid distansavtal gäller 30 dagars ångerrätt. Om du vill utnyttja denna rättighet ska du skriftligen meddela Folksam detta. Återbetalning sker då av inbetald premie efter justering för eventuell värdeförändring. Avdrag görs för eventuella kostnader för avkastningsskatt samt för kostnader för avtalets ingående och för den tid försäkringen varit gällande. Vid hemförsäljning gäller andra regler, se ångerblankett. Du har rätt att när som helst under försäkringstiden avbryta premiebetalningen genom att sluta betala in aviserad premie eller kontakta Folksam. Allmänt om försäkringen En kapitalförsäkring innehåller normalt både ett sparande och ett efterlevandeskydd. För en del försäkringar krävs hälsoprövning vid tecknandet. Beroende på uppgifterna som lämnats kan begränsningar i försäkringens omfattning eller premiehöjning förekomma. Det är viktigt att alla uppgifter är korrekta eftersom oriktig eller ofullständig uppgift kan medföra att försäkringen inte gäller. Försäkringssparande är långsiktigt och kortaste försäkringstid för en traditionell kapitalförsäkring är tio år. Vid försäkring kopplad till ett anställningsförhållande kan andra försäkringstider gälla. Antaganden Antaganden om dödlighet beräknas efter tillgänglig statistik för ålder samt enligt riskklassindelningar med ett säkerhetstillägg. Vid försäkring kopplad till ett anställningsförhållande tillkommer kön som en faktor i beräkningen. Antaganden om driftskostnader avser att täcka de verkliga kostnaderna. Ränta antas för närvarande till 1,5 procent före avdrag för driftskostnader och avkastningsskatt. Premier och försäkringsbelopp Försäkringar kan tecknas med olika premiebetalningssätt: Löpande fast premie, engångspremie eller löpande engångspremie. Löpande fast premie En löpande fast premie innebär att premiens storlek i förhållande till försäkringsbeloppet är bestämd i förväg och inte kan ändras av Folksam under försäkringstiden. Inbetalda premier bygger upp ett garantivärde, som säkerställer utbetalning av det avtalade försäkringsbeloppet. Om premien ändras påverkas även försäkringsbeloppet. Avbryts premiebetalningen helt, görs försäkringen om till en premiefri försäkring, så kallat fribrev, i förhållande till de premier som inbetalats. Engångspremie En engångspremie innebär att premien betalas vid ett enda tillfälle och att ytterligare premier inte kan betalas in till samma försäkring. Ett garantivärde, som säkerställer utbetalning av det avtalade försäkringsbeloppet, beräknas. Löpande engångspremie En löpande engångspremie innebär att varje premie försäkringstekniskt ger ett eget pensionssbelopp. Förutsättningarna för beräkning av sådana pensionsbelopp kan ändras. Summan av dessa blir ditt slutliga pensionsbelopp. Inbetalda premier bygger upp ett garantivärde. Premiens storlek är flexibel och du kan när som helst under försäkringstiden öka sparandet genom att betala in extrapremier. Du kan också betala en lägre premie, lägst 400 kronor varje månad, eller göra uppehåll med inbetalningarna under en tid. Även växande premie, som innebär att premien förändras i takt med prisbasbeloppet, kan väljas. Tekniken med löpande engångspremier innebär att det är Folksams försäkringstekniska regler vid varje premiebetalningstillfälle som bestämmer hur stort försäkringsbelopp en premie ger. Antagandena om dödlighet, ränta, skatt och kostnader kan förändras. För de framtida premierna kan därför ingen utfästelse om pensionsbeloppets storlek lämnas i förväg. Däremot kan storleken på pensionsbeloppet illustreras utifrån nu gällande regler. Särskilt om kapitallivränta Kapitallivränta är en variant på kapitalförsäkring. Utbetalning sker periodiskt under till exempel tio år. Beroende på vald försäkringsprodukt är en, två eller flera personer försäkrade. Om försäkrad och medförsäkrad saknas eller om förmånstagare saknas vid den försäkrades död, upphör försäkringen att gälla. En kapitalförsäkring med kapitallivränta kräver inte hälsoprövning vid tecknandet. Återbetalningsskydd Om försäkringstagaren avlider innan utbetalning gäller både för en kapitalförsäkring och en kapitallivränta att 101 procent av det garanterade försäkringsbeloppet betalas ut. Avlider försäkringstagaren efter påbörjad utbetalning innebär återbetalningsskyddet på en kapitalförsäkring med periodisk utbetalning att utbetalningarna fortsätter till insatt S

2 2/5 förmånstagare under den återstående utbetalningstiden. Detta gäller även för kapitallivränta med skillnaden att de garanterade utbetalningsbeloppen räknas upp till 101 procent av värdet. Om försäkringen har tecknats med ett fast försäkringsbelopp gäller andra regler. Eventuellt preliminärt fördelat överskott betalas ut tillsammans med garantivärdet. Fast försäkringsbelopp Om försäkringen har tecknats med ett fast försäkringsbelopp betalas det fasta försäkringsbeloppet ut om försäkringstagaren avlider under försäkringstiden. Utbetalning sker till insatt förmånstagare antingen som en engångsutbetalning eller som en periodisk utbetalning. Kostnaden för det fasta försäkringsbeloppet dras från försäkringskapitalet och är bland annat beroende av beloppets storlek och försäkringstagarens ålder. Av tabellen nedan framgår kostnaden för ett fast försäkringsbelopp i olika åldrar. Då en försäkring är tecknad via anställning är kostnaden olika för män och kvinnor. Då den är tecknad privat är kostnaden könsneutral det vill säga samma för män och kvinnor. Kostnaden är per år och per 1 00o kronor i försäkringsbelopp. Ålder Kostnad per kr man / kvinna / könsneutral 20 år 1,32 / 1,31 / 1,31 kr 30 år 1,36 / 1,34 / 1,35 kr 40 år 1,52 / 1,45 / 1,49 kr 50 år 2,08 / 1,83 / 1,94 kr 60 år 4,11 / 3,21 / 3,62 kr 70 år 11,38 / 8,17 / 9,62 kr 80 år 37,18 / 25,86 / 30,99 kr Förmånstagare Generellt förmånstagarförordnande Förmånstagarförordnandet fastställer vem som har rätt till utbetalning från försäkringen eller övertar äganderätten till försäkringen vid den försäkrades död. Rätten att upprätta och ändra förmånstagarförordnandet tillkommer försäkringstagaren och efter dennes död förmånstagare med förfoganderätt. För försäkringen gäller följande förmånstagarförordnande: Förmånstagare vid försäkringstagarens död i nämnd ordning: 1. Försäkringstagarens make/registrerade partner/sambo. 2. Försäkringstagarens arvsberättigade släktingar. Efter försäkringstagarens död har förmånstagaren förfoganderätt till försäkringen och kan därmed ändra förmånstagarförordnandet samt överlåta, pantsätta eller på annat sätt förfoga över försäkringen. Försäkringstagare som inte vill att förfoganderätt ska gälla, måste anmäla detta till Folksam. Särskilt förmånstagarförordnande Den som vill ändra förmånstagare måste göra det genom skriftlig anmälan till Folksam. Anmälan kan göras i samband med tecknandet av försäkringen eller senare. Förmånstagarförordnandet gäller från och med den dag anmälan inkommer till Folksam. Saknas förmånstagare vid försäkringstagarens död, tillfaller försäkringsbeloppet eller försäkringen dödsboet. Särskilt om kapitallivränta Om försäkrad och medförsäkrad saknas eller om förmånstagare saknas vid den försäkrades död, upphör försäkringen att gälla. Avstående Förmånstagare kan helt eller delvis avstå från sin rätt. I avstående eller avliden förmånstagares ställe träder den förmånstagare som är närmast i tur enligt förordnandet. Avstående förmånstagare återinträder om förmånstagare i senare led saknas. Inskränkningar i försäkringens giltighet I försäkring där efterlevandeskydd ingår finns inskränkningar i försäkringens giltighet i denna del vid självmord flygning om den försäkrade är förare eller tjänstgör ombord krigstillstånd i Sverige deltagande i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige vistelse utanför Sverige vid krig eller politiska oroligheter försäkringsfall vars uppkomst eller omfattning orsakas avatomkärnreaktion samt biologiska, kemiska och nukleära substanser i samband med terrorhandling force majeure. Om försäkringen enligt dessa bestämmelser inte gäller föreligger rätt till försäkringens återköpsvärde och uppkommen återbäring. Inskränkningar i försäkringens giltighet hävs, om särskilt avtal härom träffats. Mer information finns i villkor som kan fås från närmaste Folksamkontor eller folksam.se. Överskottsfördelning och återbäring Premier och försäkringsbelopp beräknas efter vissa antaganden om dödlighet, driftskostnader, skatt och ränta. Om utvecklingen av dessa faktorer blir gynnsammare i verkligheten än vad som ursprungligen antagits uppstår överskott. En försäkring berättigar till en andel i sådant överskott, som består av en så kallad konsolideringsfond. Tillgångarna i konsolideringsfonden kan i enlighet med bolagsordningen, efter beslut i styrelsen även användas för att täcka förluster i Folksam. Eventuellt överskott fördelas försäkringarna i form av återbäring i samband med avtalad utbetalning av försäkringsbelopp. Folksams återbäringsfördelning syftar till rättvisa mellan försäkringstagarna. Långsiktigt placerade medel ger oftast högre avkastning än korta placeringar. Beräkning av återbäring kan därför ske på olika sätt beroende på försäkringtidens längd. Återbäring utgör del av Folksams riskkapital och är inte garanterad. Det innebär att eventuella underskott samt låg konsolideringsnivå kan leda till att uppkommen återbäring reduceras. Reduktion av återbäring kan därutöver ske när försäkringsavtal avslutas i förtid genom återköp. Återbäringsränta är en särskild räntesats som tillämpas på hela försäkringskapitalet. Från återbäringsräntan avgår löpande driftskostnader och avkastningsskatt. Exempel i Folksams offerter De exempel som finns i våra offerter visar hur sparvärde och utbetalningar kan öka vid olika återbäringsräntenivåer. De belopp vi visar är beräknade efter avdrag för löpande driftskostnader och avkastningsskatt. Exemplen visar ett genomsnitt av utbetalningarna under de första tio åren av utbetalningstiden eller den kortare tid utbetalning ska ske. Den ytterligare återbäring som kan uppkomma under längre utbetalningstid är inte medräknad.

3 3/5 Beloppen är nominella och tar inte hänsyn till inflation. Observera att uppgifter i exempel om värden inte är någon utfästelse eller prognos utan endast avser att illustrera vad som kan uppkomma under förutsättning att den vid tecknandet överenskomna premien betalas under hela den avtalade tiden de angivna räntesatserna för återbäring gäller under hela den avtalade tiden nuvarande skatteregler bibehålls dödlighet och kostnader inte avviker från antagna nivåer. Folksams kapitalförvaltning Målet för Folksams kapitalförvaltning är att uppnå högsta möjliga reala avkastning under gällande risk- och placeringsrestriktioner. För förvaltningen gäller särskilda regler, i första hand placeringsreglerna i försäkringsrörelselagen (2010:2043). Därtill beaktas särskilt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd samt Folksams regler för miljö- och etikhänsyn. Den allvarligaste risken för ett livförsäkringsbolag är att man inte långsiktigt kan täcka de avtalade förpliktelser man har gentemot försäkringstagarna. För att minimera denna risk beaktas särskilt försäkringsåtagandenas art och löptid vid sammansättningen av placeringstillgångarna. För att uppnå god riskspridning fördelas innehaven på ett flertal placeringsslag och marknader. Portföljens totala risknivå följs löpande upp. Risknivån även vid mycket negativ utveckling av finans- och försäkringsmarknaderna får inte vara högre än att de lagstadgade kraven kan uppfyllas med hög grad av sannolikhet. Styrelsen fastställer varje år placeringsriktlinjer. I dessa anges hur tillgångarna skall fördelas mellan de olika tillgångsslagen likhet. Riktmärken för tillgångsslagen Nedre gräns Övre gräns Räntebärande 43 % 80 % Aktier 15 % 40 % Fastigheter 5 % 12 % Alternativa placeringar 0 % 5 % Den 30 september 2013 uppgick placeringstillgångarnas marknadsvärde till 82,8 miljarder kronor. Av dessa utgjordes 53 procent av räntebärande papper, 34 procent av aktier, 7 procent av fastighetsinnehav, 4 procent bolagsstrategiska innehav och 2 procent av alternativa placeringar. För mer information om Folksams placeringar, se bolagets årsredovisning och folksam.se. Kollektiv konsolidering Kollektiv konsolidering, nedan kallad konsolideringsnivå, är i korthet förhållandet mellan å ena sidan totala tillgångar och å andra sidan gjorda åtaganden i form av framtida utbetalningar och eventuell återbäring. I princip ska 100 procent konsolideringsnivå innebära exakt täckning på garanterade och ej garanterade åtaganden. Konsolideringsnivån ska normalt ligga i ett intervall mellan 100 och 120 procent. Målet är 108 procent. Om konsolideringsnivån hamnar utanför intervallet ska återställande till en nivå inom intervallet normalt ske inom 36 månader. Återställande av konsolideringsnivå över 120 procent kan ske genom höjning av återbäringsräntan under en viss period eller genom engångstillskott av återbäring. Återställande av konsolideringsnivå under 100 procent kan ske genom sänkning av återbäringsräntan under en viss period eller genom engångsåtertag av återbäring. Storleken på engångsåtertaget fastställs så att konsolideringsnivån efter återtaget blir cirka 104 procent. För mer information om Folksams konsolideringsnivå och ekonomiska ställning i övrigt, se bolagets årsredovisning på folksam.se. Årlig information Du kan följa värdeutvecklingen i din försäkring via årliga värderbesked, som läggs ut på din personliga sida på folksam.se - Logga in/ Mina sidor. Avgifter I försäkringsverksamheten uppkommer kostnader för bland annat administration och försäljning. För att täcka kostnaderna tas avgifter ut. Avgift på 1 procent tas ut på varje premie som är insatt inom en kalendermånad och understiger 1 miljon kronor. Årligen tas dels en kapitalavgift ut på 0,8 procent av försäkringskapitalet, samt en fast avgift på 288 kronor. De årliga avgifterna delas upp och belastar försäkringskapitalet månadsvis. Det tas inte ut någon avgift för avtalad utbetalning eller vid ändring av försäkringen. Folksam har rätt att ändra avgifterna. Utbetalningstermin Utbetalning ur försäkringen sker i efterskott. Utbetalningstermin kan fritt väljas mellan månad, kvartal, halvår och helår. Understiger utbetalningen 2 procent av prisbasbeloppet måste dock terminen ändras så att minst detta belopp utbetalas vid varje utbetalningstillfälle. Folksam har rätt att ändra regeln. Ändring Om försäkringsbehovet ändras kan försäkringen anpassas inom ramen för gällande lagar och försäkringstekniska regler. Till exempel kan utbetalningsåldern eller längden på utbetalningstiden ändras. Vissa ändringar kräver hälsoprövning. Avbruten premiebetalning För försäkring med löpande fast premie innebär avbruten premiebetalning att försäkringen görs om till en premiefri försäkring, så kallat fribrev. Försäkringsbeloppet reduceras så att det motsvarar dittills inbetalda premier. Om garantivärdet understiger 30 procent av prisbasbeloppet för annan försäkring än dödsfallsförsäkring har Folksam dock rätt att utbetala garantivärdet, reducerat med återköpsavgift. För dödsfallsförsäkring gäller motsvarande regel om fribrevsvärdet understiger 50 procent av prisbasbeloppet. För försäkring med löpande engångspremie innebär avbruten premiebetalning att dittills inbetalda premier ligger till grund för försäkringsbeloppet. Återköp Från och med det andra försäkringsåret är det möjligt att återköpa försäkringskapitalet. Är försäkringskapitalet lägre än det garanterade värdet, återköps det garanterade värdet. Vid återköp är det inte möjligt att teckna fortsatt riskförsäkring. Vid delåterköp måste det återstående garantivärdet motsvara minst 15 procent av ett prisbasbelopp. Om det finns ett riskskydd minskas det i proportion med återstående garantivärde. Värdet kan bara reduceras om Folksams konsolideringsnivå vid tidpunkten för återköp understiger 104 procent eller om solvensnivån är sådan att åtagandena mot kvarvarande försäkringstagare riskeras.

4 4/5 Återköpsavgift Vid återköp tas en avgift ut för att täcka administrativa kostnader för återköpet och så kallade startkostnader för försäkringen. Återköpsavgiften beräknas på det värde som återköps. Den lägsta avgiften är 225 kronor per återköpstillfälle, se nedan Vid försäkring koppladtill ett anställningsförhållande kan andra avgifter gälla. Återköpsavgift för engångsbetald försäkring Försäkringsår Avgift i procent av återköpt belopp 1 Återköp medges ej 2 5 %, dock lägst 225 kr 3 4 %, dock lägst 225 kr 4 3 %, dock lägst 225 kr 5 2 %, dock lägst 225 kr kr Skatteregler Sparandet beskattas enligt avkastningsskattelagen. Kapitalunderlag är ingående värde den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli december. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent. Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten i förskott genom uttag från försäkringskapitalet. Utbetalning från en kapitalförsäkring är inkomstskattefri och avdrag får inte göras för inbetald premie. Återköpsavgift för löpande betald försäkring Försäkringsår Avgift i procent av återköpt belopp 1 Återköp medges ej %, dock lägst 225 kr 5 5 %, dock lägst 225 kr 6 4 %, dock lägst 225 kr 7 2 %, dock lägst 225 kr %, dock lägst 225 kr kr Belåning av försäkring Försäkringen kan inte belånas. Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Utbetalning ska normalt ske senast en månad efter att den som gör anspråk på utbetalning fullgjort vad som krävs. Vid dröjsmål utgår ränta enligt räntelagen. Även om dröjsmål inte föreligger utgår ränta motsvarande referensräntan minskad med två procentenheter från och med den 31:a dagen efter att belopp förfallit till betalning. Ränta utbetalas inte om den sammanlagda räntan understiger 0,5 procent av prisbasbeloppet. Reglerna kan ändras. Utmätningsfrihet enligt försäkringsavtalslagen Före försäkringsfall får en livförsäkring som gäller på försäkringstagarens eller makes/sambos liv utmätas enligt följande: Temporär ren dödsfallsförsäkring: Utmätning får ske i de mån det under något av de senaste tio åren betalats högre premie än fem gånger årspremien. Annan kapitalförsäkring: Utmätning får ske i den mån det under något av de senaste tio åren betalats högre premie än dubbla genomsnittet av de premier som betalats under tioårsperioden eller den kortare tid försäkringen gällt. Livränteförsäkring: Utmätning får ske i den mån det under något av de senaste tio åren betalats högre premie än 15 procent av tänkt engångspremie för motsvarande försäkring. Endast överskjutande del av premie kan utmätas. Efter försäkringsfall gäller andra utmätningsregler.

5 5/5 Vi vill att du ska vara nöjd Vänd dig först till oss på Folksam Om du har frågor, ta i första hand kontakt med din handläggare. Då har du möjlighet att få förklaringar och kompletterande upplysningar. Adress och telefonnummer finns på brevet från din handläggare samt på ditt försäkringsbrev eller försäkringsbesked. Om du skulle vilja gå vidare med ditt ärende, har du rätt att få det prövat. Det finns olika möjligheter, beroende på vilken typ av försäkring du har. - Kundombudsmannen Folksam prövar kostnadsfritt de flesta försäkrings-, sparande- och skadeärenden. Det är en fristående och opartisk instans. Anmälan måste göras inom ett år från det att Folksam lämnat slutligt besked. Adress: Stockholm Telefon: E-post: folksam.se/kundservice/omduintearnojd Vänta inte för länge Om du väntar för länge med att få din tvist prövad, kan du förlora din rätt till ersättning. Fordringen preskriberas därmed. För att undvika preskription måste du väcka talan vid tingsrätten. I regel måste detta ske inom tre år från det att du fått kännedom om att fordringen kunde göras gällande, och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast kunde göras gällande. Om du som privatperson anmält en skada före preskriptionstidens utgång, har du alltid sex månader på dig att väcka talan från det att du fått slutligt besked från Folksam eller Kundombudsmannen Folksam. - Personförsäkringsnämnden prövar kostnadsfritt försäkringsmedicinska frågor om liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Ansökningsblankett beställer du av Folksam eller Personförsäkringsnämnden. Adress: Box , Stockholm Telefon: forsakringsnamnder.se - Allmänna reklamationsnämnden, ARN, prövar kostnadsfritt de flesta tvister om privatpersoners försäkringar. Undantag är tvister som rör lägre belopp än kronor samt medicinska bedömningar och vållandefrågor vid trafikolyckor. Anmälan till ARN måste göras senast sex månader efter det att Folksam eller Kundombudsmannen har lämnat slutligt besked. Adress: Box 174, Stockholm Telefon: arn.se - Tingsrätten kan pröva din tvist med Folksam. Om du har rättsskyddsförsäkring kan den ofta ersätta en del av kostnaderna, men du måste i så fall kontakta advokat eller annat lämpligt ombud, som kan godkännas av Nämnden för Rättsskyddsfrågor (FNR). - Konsumenternas försäkringsbyrå ger kostnadsfri information och råd men prövar inte enskilda försäkringstvister. Adress: Box , Stockholm Telefon: konsumenternas.se - Konsumenternas bank- och finansbyrå ger kostnadsfri information och råd men prövar inte enskilda sparandetvister. Adress: Box , Stockholm Telefon: konsumenternas.se - Kommunal konsumentvägledning finns i många kommuner och ger kostnadsfri hjälp i försäkringsärenden.

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Med Swedbank Pensionsplan kan företaget skapa ett tryggt pensionssparande för företagets ägare och anställda. Swedbank

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare Swedbank Försäkring AB Pris Fast avgift 240 kr per år och 0,65 procent per år av försäkringens

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB. Pris: Fast avgift 240 kr per år och förvaltningsform och 0,65

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

Gruppförsäkring i Bliwa

Gruppförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Gruppförsäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring F:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Fortsättningsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan ny hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring,

Läs mer

Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring Villkor nr i05 Gäller från och med 2005-04-01. Idrottsförsäkring

Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring Villkor nr i05 Gäller från och med 2005-04-01. Idrottsförsäkring Försäkringsvillkor Idrottsförsäkring Villkor nr i05 Gäller från och med 2005-04-01 Idrottsförsäkring Innehåll Läs detta först......................... 4 Information............................ 5 Folksams

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer