Vidareförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/ /3 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vidareförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/3 2013"

Transkript

1 Vidareförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/ /3 2013

2 Vidareförsäkringen kan tecknas av dig som varit försäkrad i Skandia Gruppförsäkrings Barnförsäkring och som uppnått slutåldern, dvs. utgången av det år du fyller 25 år. Vidareför säkringen innehåller en olycksfallsförsäkring alternativt en sjuk och olycksfallsförsäkring och en livförsäkring och tecknas utan hälsoprövning. Du har även möjlighet att komplettera vidareförsäkringen med en privatvårdsförsäkring Lifeline Access med remiss. För att teckna privatvårdsförsäkringen krävs det att du är fullt arbetsför. Du har inte rätt att enbart teckna privatvårdsförsäkringen. Försäkringen måste tecknas senast inom 3 månader från det att barnförsäkringens slutålder uppnåtts. Barnförsäkringen sägs inte upp med automatik vid ansökan om vidareförsäkring. Om du är yngsta barnet i familjen måste skriftlig (brev eller mejl) avanmälan av försäkringen göras av din förälder (gruppmedlemmen) till Skandia. Livförsäkrin En livförsäkring innebär att ett engångsbelopp betalas ut vid ditt eventuella dödsfall. Detta engångsbelopp betalas ut till dödsboet. Försäkringsbeloppet i livförsäkringen är 1 prisbasbelopp. En livförsäkring är en riskförsäkring utan något sparande. Livförsäkringen gäller även om dödsfallet inträffar utomlands och oavsett hur länge utlandsvistelsen har varat. Olycksfallsförsäkrin En olycksfallsskada är den kroppsskada som du ofrivilligt drab bas av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller dygnet runt. Försäkringen ersätter läke- och resekostnader, tandskadekost nader, merkostnader, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader, sveda och värk. Olycksfallsförsäkringen innehåller ett invaliditets kapital på 20 eller 30 prisbasbelopp och en krisförsäkring. Du väljer vilket invaliditetskapital du vill ha i din försäkring. Krisförsäkringen ger kostnadsfritt tillgång till kristerapi och andra psykologtjänster i händelse av en traumatisk upplevelse. Det kan vara en svår olycka, en anhörigs död eller att du blivit utsatt för ett allvarligt brott (rån, överfall, hot). Vid vistelse utanför Norden som varat längre tid än 12 månader gäller inte olycksfallsförsäkringen. Vid vistelse utanför Norden med anledning av utlandstjänst, kan andra regler gälla. Sjuk och olycksfallsförsäkrin Sjuk och olycksfallsförsäkringen omfattar samma moment som olycksfallsförsäkringen ovan men med tillägg för medicinsk invaliditet vid sjukdom. Försäkringen gäller inte för sjukdomar eller skador som inträffat innan försäkringen började gälla. Invaliditetskapitalet vid sjukdom reduceras med 2,5 procentenheter per år fr.o.m. 46 års ålder. Vid vistelse utanför Norden som varat längre tid än 1 år gäller inte sjuk och olycksfallsförsäkringen. Vid vistelse utanför Norden med anledning av utlandstjänst, kan andra regler gälla. Privatvårdsförsäkrin Lifeline Access med remiss När du tecknar vidareförsäkring får du även möjlighet att utöka försäkringen med en privatvårdsförsäkring. För att teckna till privatvårdsförsäkringen krävs det att du är fullt arbetsför. Privatvårdsförsäkringen Lifeline Access med remiss förmedlar vård av specialistläkare efter remiss från behandlande läkare inom primärvården. Försäkringen omfattar: sjukvårdsrådgivning vårdplanering specialistläkarvård operation och sjukhusvård hjälp i hemmet efter operation eftervård rehabilitering resor och logi läkemedel hjälpmedel patientavgifter behandling hos psykolog eller psykoterapeut behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor vårdgaranti second opinion Försäkringen täcker inte sjukdom eller olycksfallsskada som du haft symtom från eller fått vård eller medicinering för innan försäkringen börjat gälla. Försäkringen gäller dock om du varit symtom-, vård-, och medicineringsfri i 2 sammanhängande år närmast före det nuvarande sjukdomstillståndet eller olycksfallsskadan började. All vård och behandling samt alla kostnader ska godkännas av Skandia i förväg. Försäkringen gäller för vård i Sverige. Vissa speciella behandlingsformer kan inte erbjudas i Sverige inom den privata vården. Dessa behandlingar sker då i den offentliga vården och kan inte bokas av Skandias Vårdplanering. Försäkringen lämnar inte ersättning under den tid du är bosatt utomlands och inte är registrerad i svensk försäkringskassa. Vikti information som du bör känna till! Försäkrin savtalet Försäkringen börjar gälla när du avgett en fullständig ansökningshandling. Ett ingånget försäkringsavtal löper på 1 år. Det kan upphöra i förtid och ändras under försäkringstiden i sådana fall som anges i försäkringsavtalslagen. Om inte försäkringsavtalet sägs upp av någon av parterna, förlängs försäkringsavtalet på de villkor som Skandia anger med 1 år i taget.

3 Försäkrin svillkor Skandia har rätt att under försäkringstiden ändra försäkringsvillkoren. Om sådan ändring sker tillämpas de förändrade försäkringsvillkoren först vid närmast följande förfallodag. Skandia har även rätt att i övrigt ändra villkoren under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras p.g.a. ändrad lagstiftning. Om ett försäkringsfall inträffar regleras detta enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffar. Ändring/uppsägning av en försäkring ska vara skriftlig. För försäkringen tillämpas svensk lag. Denna information bygger på lagstiftning som gällde vid tidpunkten för informationens framställande. Observera att lagstiftningen kan komma att ändras. Om du ån rar di Är du inte nöjd med ditt köp av gruppförsäkring har du rätt att ångra dig. Om du meddelar Skandia inom 30 dagar från den dag du fått bekräftelse på att försäkringen börjat gälla kan du omedelbart avsluta avtalet. Du får då tillbaka inbetald premie. Om du vill utnyttja din ångerrätt kontakta Skandia på eller Premie Premie beräknas för 1 år i sänder och bestäms på grundval av sammansättningen på de personer som omfattas av försäkringen, såsom ålder och kön. Premien är beräknad för att täcka förväntade skadekostnader och omkostnader för administration, information och försäljning. Premien ska betalas senast på förfallodagen. Om premien inte betalas i rätt tid, får Skandia säga upp försäkringen eller begränsa sitt ansvar enligt försäkringsvillkoret. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter det att Skandia skickar meddelande om uppsägning, om premien inte betalas inom denna tid. Prisbasbelopp Prisbasbeloppet 2013 är kr. När försäkrin en upphör att älla Betalas inte försäkringen i rätt tid har Skandia rätt att säga upp försäkringen. Se Premie ovan. Skattere ler Utbetalda försäkringsbelopp är fria från inkomstskatt. Premie för försäkringen får inte dras av i självdeklaration. Om du har frå or är du välkommen att kontakta Skandia Kundservice Telefon: Mejladress: På skandia.se/grupp kan du läsa om försäkringen samt hämta blanketter och försäkringsvillkor. Försäkringsgivare för Livförsäkringen är: Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Org.nr: Försäkringsgivare för Olycksfalls-, Sjuk och olycksfalls- och Privatvårdsförsäkring är: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Org.nr: Adress: Stockholm Försäkringsgivarna står under tillsyn av Finansinspektionen. Prövnin av beslut i försäkrin särende Vi vill att du som kund ska känna dig nöjd med ditt val av försäkringsbolag. Ibland tycker vi olika och då vill vi gärna att du hör av dig till oss och framför dina synpunkter. Vid klagomål ska du alltid kontakta den person som utförde ditt ärende. Om du inte är nöjd med det beslut du fått i ditt klagomål kan du vända dig till Skandias Kundombudsman tillika Skandias Klagomålsansvarig. Kundombudsmannen kan på din begäran ompröva alla typer av ärenden och skador och kan granska både handläggningen och beslutet i olika frågor. Du kan också få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå eller av konsumentvägledaren i din kommun. En tvist som gäller försäkring kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Du kan också få en tvist prövad av allmän domstol. Har du rättsskyddsförsäkring, vilket ofta ingår i hemförsäkringen, kan den försäkringen ofta ersätta dina advokatkostnader. Skandias Kundombudsman (KO) Dokumenthantering R Stockholm Mejladress:

4 Information om behandlin av personupp ifter Personuppgifter som lämnas till Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) eller Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), som är personuppgiftsansvariga, kommer att behandlas av bolagen och andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Spar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter med de begränsningar som följer av avtal. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag i Skandia koncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. Den som inte vill ta emot adresserade erbjudanden kan kontakta bolagets kundtjänst och begära s.k. reklamspärr. Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Bolaget kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Skandia, Stockholm. Märk kuvertet Information om personuppgifter. Informationen i denna broschyr om hur vidareförsäkringen fungerar är översiktlig. Utförligare information finns i Villkor för vidareförsäkring som du hittar på skandia.se/grupp Det är Villkor för vidareförsäkring som ligger till grund för skaderegleringen :10 (oktober 2012) / CITAT Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Org.nr: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Org.nr:

5 Ansökan om Vidareförsäkring Avtal 25 Så här anmäler du dig För att komma med i Vidareförsäkringen måste du anmäla dig inom 3 månader efter det att du uppnått Barnförsäkringens slutålder. Eftersom Barnförsäkringen gäller t.o.m. 31 december det år du fyller 25 år ska ansökan om Vidareförsäkring vara Skandia tillhanda senast 31 mars för att försäkringen skall träda i kraft. Observera att du under dessa 3 månader inte har någon gällande försäkring förrän ansökan avgetts. Blanketten skickas till: Skandia Dokumenthantering, R Stockholm Telefon: Personuppgifter Har tidigare tillhört gruppavtal nr Arbetsgivare/förening/förbund Namn (tidigare gruppmedlem mamma/pappa) Ditt namn Din utdelningsadress Personnummer (tidigare gruppmedlem) Ditt personnummer Postnummer och ortnamn - - Telefonnummer Mejladress 2. Försäkringsomfattning VIDAREFÖRSÄKRING Välj ett av de fyra alternativen. Livförsäkring och olycksfallsförsäkring Livförsäkring och olycksfallsförsäkring Livförsäkring och sjuk och olycksfallsförsäkring Livförsäkring och sjuk och olycksfallsförsäkring Högsta ersättning vid invaliditet 20 prisbasbelopp 30 prisbasbelopp 20 prisbasbelopp 30 prisbasbelopp Premie per månad 43 kr 59 kr 99 kr 131 kr PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING LIFELINE ACCESS med remiss Du har inte rätt att enbart teckna privatvårdsförsäkringen. Om du ändå enbart ansöker om privatvårdsförsäkring kommer Skandia med automatik att ansluta dig till Livförsäkring och Olycksfallsförsäkring på 20 pbb. Premie per månad t.o.m. 35 år år år 156 kr 252 kr 403 kr Fullt arbetsför En förutsättning för att du ska kunna anslutas till privatvårdsförsäkringen är att du är fullt arbetsför* vid tidpunkten för ansökan. Är du fullt arbetsför? Nej Ja * Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan undantag. inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning. inte har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande av hälsoskäl. Är du föräldraledig anses du vara fullt arbetsför. 3. Betalningssätt Hur vill du betala försäkringen? Med inbetalningskort Genom autogiro kopplat till mitt eget bankkonto Genom autogiro kopplat till annan betalares konto* Betaltjänstleverantör (Kontoförande bank) Clearingnummer** Bankkonto/Personkonto Kontohavarens namn Kontohavarens personnummer - * Observera att det krävs att betalaren omfattas av en gruppförsäkring i Skandia som betalas via autogiro. ** Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget. Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har ibland fem siffror, ex XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearingnummer = ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokontot i Nordea: Clearingnummer = : :10 SID 1 (2) Signatur

6 4. Medgivande till betalning via autogiro Undertecknad ( betalaren ), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ( förfallodagen ) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Beskrivning Allmänt Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t.ex. bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Definition av bankdag Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. Information om betalning Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast 8 bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast 8 bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast 2 bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast 5 bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro 30 dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren. 5. Underskrift Jag försäkrar att jag inför denna ansökan om gruppförsäkring har erhållit Skandias förköpsinformation, se denna folder. Underskriften avser även ansökan för försäkring samt i förekommande fall med givande för autogiro. Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Din namnteckning Namnförtydligande Underskrift för autogiro om betalning ska ske via autogiro kopplat till annan betalares konto Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Betalares namnteckning Namnförtydligande Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Org.nr: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Org.nr: :10 SID 2 (2)

Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013

Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013 Seniorförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013 Din frivilliga gruppförsäkring upphör vid ålderspensionering eller när du uppnår den slutålder som gäller för gruppavtalet.

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 22500 Pingstförs.Pensionsst Enhet: 22501 Pingstförs.Pensionsstiftelse sid 1(8) *GM avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund 106 50 Stockholm Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund Utskriftsdatum 2015-01-13 Sid 1 (2) ff9d2ddb-1276-48fa-8b81-bdc4fa6eafd2 Personnummer anställd/medlem GM Anställningsnummer/medlemsnummer

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Din medlemsförsäkring

Din medlemsförsäkring Din medlemsförsäkring Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, samhällsvetare och personalvetare Varför en medlemsförsäkrin? Genom din anställning är du försäkrad både genom lagar

Läs mer

Senior kring PLUS. om din trygghet.

Senior kring PLUS. om din trygghet. Senior försä kring PLUS seniorförsäkring om din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

PRO Försäkringar. BRA VAL!

PRO Försäkringar. BRA VAL! PRO Försäkringar. PRO FÖRSÄKRINGAR 3 BRA VAL! PRO Försäkringar. I den här broschyren vill vi informera om de fördelaktiga och speciellt för PRO framtagna försäkringar du som medlem kan teckna. De är skräddarsydda

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Barnförsäkrin för en try start i livet

Barnförsäkrin för en try start i livet Barnförsäkrin för en try start i livet 2 Extra try het för di och ditt barn Barn klättrar, springer, cyklar, leker. Resultatet blir förstås ett och annat skrubbsår, men ibland kan det hända allvarligare

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550. Villkor 2012-01-01

Gruppförsäkringsvillkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550. Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkringsvillkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550 Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkrings villkor för Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 9550 Villkor 2012-01-01 Vem är försäkringsgivare?

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

Mötesförsäkring SPF Seniorerna Avtal nr 7890

Mötesförsäkring SPF Seniorerna Avtal nr 7890 Mötesförsäkring SPF Seniorerna Avtal nr 7890 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), org.nr 502017-3083, är försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen.

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR RPG MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR 1 RPG Medlemsförsäkringar Att som privatperson välja försäkringsskydd är inte alltid helt lätt. Att jämföra försäkringarnas innehåll kan vara knepigt. Därför har RPG valt att

Läs mer

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Denna ansökan sänds in tillsammans med hälsodeklarationen. Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Ankomstdatum Har du Babydax PLUS och tecknar KOMBI Barn

Läs mer

Mötesförsäkring - Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890. Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01

Mötesförsäkring - Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890. Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01 Mötesförsäkring - Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890 Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01 Mötesförsäkring Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890 Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring

Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring GM=gruppmedlem. MF=Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Avser ansökan endast medförsäkrad eller barn måste uppgift lämnas

Läs mer

Skandia PrivatvÅrd Plus

Skandia PrivatvÅrd Plus Skandia PrivatvÅrd Plus AllmÄnna försäkringsvillkor 2007-01-01 InnehÅll 1. Vem Är försäkrad?...2 2. Vem kan vara försäkrad?...2 2.1 AnstÄllda bosatta i Skandinavien...2 2.2 Utlandsplacerad personal...2

Läs mer

Mäklarinformation. Samfälligheten Sågvreten. Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening

Mäklarinformation. Samfälligheten Sågvreten. Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening Mäklarinformation Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening Sågvreten är en samfällighetsförening där varje hus är enskilt ägt. Alla boende i området är medlemmar i föreningen och via en medlemsavgift

Läs mer