MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR"

Transkript

1 RPG MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR 1

2 RPG Medlemsförsäkringar Att som privatperson välja försäkringsskydd är inte alltid helt lätt. Att jämföra försäkringarnas innehåll kan vara knepigt. Därför har RPG valt att göra sina medlemsförsäkringar till en prioriterad medlemsförmån. Det är med glädje som vi nu lanserar RPG Medlemsförsäkringar. Personförsäkringar anpassade för dig När man blir pensionär förändras försäkringsskyddet ofta utan att man tänker på det. Försäkringar från arbetsgivare och fackförbund upphör och gäller i regel inte efter 65 år. Att försäkringsskyddet upphör, ska inte behöva innebära en begränsning i ditt liv som pensionär. Tanken med RPG Medlemsförsäkringar är att våra medlemmar ska ha tillgång till bra grundskydd som gäller vid både stora och små olyckor, oavsett när de sker. Du som medlem skall också känna dig säker på att RPG Medlemsförsäkringar är vettiga, bra och prisvärda försäkringar. RPG Medlemsförsäkringar är ett samlingsnamn och kommer initialt att rymma fyra olika försäkringstyper: RPG Livförsäkring RPG Olycksfallsförsäkring RPG Hemförsäkring RPG Bilförsäkring RPG Medlemsförsäkringar är frivilliga och kan tecknas av dig som är medlem i RPG och har betalt medlemsavgiften för innevarande år. RPG Medlemsförsäkringar erbjuds via samarbeten med olika försäkringsbolag, Ikano Försäkring och Gjensidige Sverige. Administration och kundtjänst av personförsäkringarna sköts av försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners. I den här foldern finns en kortfattad information om de fyra medlemsförsäkringarna. På sid 7 kan du ansöka om RPG Livförsäkring och/eller RPG Olycksfallsförsäkring. Förköpsinformation och fullständiga villkor med mera finner du på eller logga in med följande uppgifter; användare: RPG lösenord: rpgmf4 För dig som är medlem kan RPG Livförsäkring och RPG Olycksfallsförsäkring vara ett bra alternativ. Försäkringarna har förmånliga premier, bra villkor och försäkringsbeloppen trappas inte ner. Försäkringsbeloppen uttrycks i prisbasbelopp*, pbb. För 2014 är prisbasbeloppet kr. En stor fördel med bägge försäkringarna är att du inte behöver fylla i någon hälsodeklaration när du ansöker om försäkring. Försäkringsgivare för personförsäkringarna är Ikano Livförsäkring AB och Ikano Försäkring AB. RPG Livförsäkring En livförsäkring innebär en trygghet för dina efterlevande om du skulle avlida. En livförsäkring kan aldrig kompensera den mänskliga förlusten, men den kan skapa en ekonomisk buffert för bouppteckning och begravningskostnader. Om du skulle avlida, utbetalas dödsfallskapitalet (1 pbb) som ett engångsbelopp, i första hand till ditt dödsbo. Om du vill ha annan förmånstagare går det bra, kontakta kundtjänst och beställ ett så kallat förmånstagarförordnande. VEM KAN TECKNA Du kan teckna försäkringen före du har fyllt 75 år. Försäkringen gäller till du fyller 85 år. Vill du veta mer eller har frågor om personförsäkringarna? Du är alltid välkommen att kontakta kundtjänst för RPG Medlemsförsäkringar: RPG MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR c/o Söderberg & Partners Box 31, Sundsvall Telefon Fax E-post: *Belopp som fastställs av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex, KPI. 3

3 DET BÄSTA MED Försäkringsbeloppet gäller utan någon åldersavtrappning Försäkringen betalas alltid ut, oberoende av andra försäkringar Ersättning från försäkringen är skattefri Ingen självrisk Gäller dygnet runt Du kan teckna försäkringen före du har fyllt 75 år Du kan behålla försäkringen till och med du fyller 85 år Försäkringspremien är solidarisk, alla betalar samma premie DET HÄR INGÅR I Dödsfallskapital (försäkringsbelopp) 1 pbb. Vid dödsfall utbetalas försäkringsbeloppet (ett engångsbelopp) till dödsboet eller vald förmånstagare. VIKTIGT ATT VETA OM Försäkringen har en karenstid. Om du nytecknar RPG Livförsäkring och avlider inom ett år till följd av skada, sjukdom eller handikapp som visat symptom före tecknandet av försäkringen, lämnas ingen ersättning. Skulle du avlida av en annan orsak inom ett år, lämnas ersättning. Efter ett år lämnas ersättning även för symptom som visat sig före nyteckningen. RPG Olycksfallsförsäkring En olycksfallsförsäkring kan inte förhindra att du råkar ut för något, men den kan mildra de ekonomiska konsekvenserna som en olycka kan ge upphov till. RPG Olycksfallsförsäkring ger dig rätt till ersättning i händelse av att olycksfallet leder till en kroppslig funktionsnedsättning, en så kallad medicinsk invaliditet. Utöver detta ersätter vår olycksfallsförsäkring en del övriga kostnader; till exempel läke-, rese- och tandskadekostnader, rehabilitering, hjälpmedel, merkostnader i samband med olycksfallet. Försäkringen gäller dygnet runt inom Norden. Vid tillfällig vistelse (högst ett år) i övriga världen, ersätter försäkringen endast medicinsk invaliditet. VEM KAN TECKNA RPG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Du kan teckna försäkringen oavsett din ålder. Du kan behålla den så länge du önskar. DET BÄSTA MED RPG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Ersätter medicinsk invaliditet vid bestående nedsatt funktionsförmåga Försäkringsbeloppet gäller utan någon åldersnedtrappning Ersättning från försäkringen är skattefri vid utbetalning Ingen självrisk Gäller dygnet runt Teckna försäkringen oavsett din ålder Behåll försäkringen livet ut Försäkringspremien är solidarisk, alla betalar samma premie DET HÄR INGÅR I RPG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Kvarstående medicinsk invaliditet, som har direkt samband med olycksfallet, högsta ersättning är 3 pbb. Försäkringsbeloppet utbetalas som ett engångsbelopp Nödvändiga och skäliga läkekostnader, upp till kr (ej akutsjukvård) Kostnaden för läkarintyg för bedömning av invaliditetsgrad, upp till kr Förstörda glasögon och kläder som bars vid olycksfallet, upp till kr Reskostnader inom Sverige, upp till kr Rehabilitering, ex sjukgymnastik som anses behövligt för skadans läkning, upp till kr Hjälpmedel som krävs för skadans läkning och ordinerats av läkare, upp till kr Tandskador upp till kr, gäller även tandprotes som burits i munnen vid olycksfallet (ej akuttandvård) Merkostnader vid sjukhusvistelse för tillsyn eller skötsel av bostad, ex gräsklippning, snöskottning eller skötsel av husdjur. Detta förutsätter att inte annan familjemedlem kan utföra detta. Kostnader upp till kr ersätts. Samtliga kostnadsersättningar för behandling och resor bedöms utifrån skälighet samt nödvändighet. All vård och behandling skall utföras i Sverige. RÄKNEEXEMPEL PÅ ERSÄTTNING Anna 69 år har valt att teckna RPG Olycksfallsförsäkring. Hon råkar ut för en halkolycka och ådrar sig en höftskada som kräver operation. I samband med olyckan förstörs hennes kappa och glasögon. Trots rehabiliteringsåtgärder har Anna inte blivit återställd i höften. Hon går till läkaren och får en bedömd bestående nedsatt funktionsförmåga om 10 %. Grundbeloppet som ersättningen baseras på beräknas enligt följande: Totalt försäkringsbelopp: 3 pbb = kr (2014). Annas försäkringsersättning beräknas sedan genom att multiplicera grundbeloppet med den bedömda medicinska invaliditeten enligt följande: * 10% = kr. Vidare får hon ersättning för rehabiliteringskostnader med 2500 kr, läke- och resekostander enligt kvitto, 1200 kr samt för förstörd kappa och glasögon enligt kvitto, 4900 kr. Den totala ersättningen från försäkring blir kr. 4 5

4 VIKTIGT ATT VETA OM RPG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Medicinsk invaliditet Ersättning lämnas om olycksfallsskadan medför bestående kroppslig funktionsnedsättning. Nedsättningen (eller invaliditetsgraden) kan vara mellan %. Ersättningens storlek är beroende av försäkringsbeloppet och hur stor invaliditetsgraden är. Bestämning av den medicinska invaliditeten sker med ledning av ett för försäkringsbranschen gemensamt tabellverk. Ersättning för läke-, tandskadeoch reskostnader Kostnaden för läkarbesök i offentlig vård eller egenavgiften på resor för vård och behandling, ersätts mot uppvisande av kvitto. Kostnader lämnas längst i fem år från olycksfallet. Merkostnader och personliga tillhörigheter Om olycksfallsskadan har krävt läkarbehandling kan du under den akuta behandlingstiden, få ersättning för nödvändiga och oundvikliga personliga merkostnader som olycksfallsskadan medfört under den akuta behandlingstiden till exempel personlig hjälp och omvårdnad som inte kan utföras av annan medlem i hushållet. Ersättning i samband med olycksfallet kan lämnas för till exempel skadade personliga kläder, rid-/cykelhjälm, glasögon etc. Rehabiliteringskostnader Gäller för hjälpmedel som bedöms som nödvändiga för att lindra invaliditetstillståndet samt vård och behandling i rehabiliterande syfte som föreskrivits av läkare eller försäkringsgivare/ hälsoombud. Kostnader inom fem år från olycksfallsskadan. ANSÖKAN PERSONFÖRSÄKRINGAR Jag intygar att jag är medlem i RPG och att jag har betalt medlemsavgiften för innevarande år. Jag vill teckna RPG Livförsäkring (kan tecknas före fyllda 75 år)...95 kr/mån Jag vill teckna RPG Olycksfallsförsäkring (kan tecknas oavsett ålder)...23 kr/mån Förnamn... Efternamn... Adress... Postnr... Ort... E-postadress... Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) Telefonnummer Jag önskar betala RPG Livförsäkring/RPG Olycksfallsförsäkring HELÅR (faktura) HALVÅR (faktura, aviavgift 10 kr tillkommer) KVARTAL (faktura, aviavgift 15 kr tillkommer) AUTOGIRO MÅNADSVIS. Vänligen läs Medgivande till betalning via Autogiro på baksidan av denna ansökan. Uttag för premier angivna ovan får göras från mitt bankkonto: Har du Swedbank/sparbank, skriv inte den femte siffran, den efter bindestrecket. Clearingnr Kontonr UNDERSKRIFT Med min underskrift samtycker jag till angiven hantering av personuppgifter (se nästa sida) samt jag har tagit del av och läst Förköpsinformation. Datum Namnteckning... Posta ansökan till RPG Medlemsförsäkringar, c/o Söderberg & Partners, Box 31, Sundsvall Kundtjänst, tel , e-post: 6 7

5 MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO Undertecknad ( betalaren ), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ( förfallodagen ) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betal-arens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Beskrivning ALLMÄNT Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänst-leverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. DEFINITION AV BANKDAG Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. INFORMATION OM BETALNING Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallo-dag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. TÄCKNING MÅSTE FINNAS PÅ KONTOT Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalnings-mottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. STOPPA BETALNING (ÅTERKALLELSE AV BETALNINGSORDER) Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. MEDGIVANDETS GILTIGHETSTID, ÅTERKALLELSE Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro. Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren. INFORMATION OM PUL Genom att fylla i denna ansökan godkänner du att Söderberg & Partners* hanterar uppgifter om dig (s.k. personuppgifter enligt 10 Personuppgiftslagen (1998:204) PuL). Hanteringen kan innebära att dina personuppgifter lämnas ut till försäkringsbolag och andra aktörer i syfte att tillhandahålla dig försäkringarna. Alla uppgifter som du lämnar behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. *Söderberg & Partners sköter administration och premiehantering för personförsäkringarna i RPG Medlemsförsäkringar. Det innebär bland annat att de inkasserar försäkringspremier från anslutna medlemmar och fördelar premierna till försäkringsgivare. 8 9

6 Flexibelt och fördelaktigt för dig i din vardag Vi erbjuder dig försäkringar som gör att du kan känna dig trygg. Gjensidige är en av Nordens största aktörer inom sakförsäkringar. Vi är ett av de äldre försäkringsbolagen i branschen med anor från tidigt 1800-tal. Vi har det lilla bolagets närhet till våra kunder och stort personligt engagemang, men med Gjensidigekoncernens kapital och resurser i ryggen. Vår tro är att detta ska borga för att du känner dig nöjd och trygg som vår kund. Med vår flexibla service kan du räkna med en skyndsam handläggning och personlig kontakt om du anmäler en skada. För dig som försäkrar både ditt hem och din bil kan vi erbjuda en förmånlig helkundsrabatt. Hem Bor du i hyres- eller bostadsrätt? Vi har en försäkring som ger dig trygghet i vardagen. Med vår hemförsäkring får du ett komplett och prisvärt försäkringsskydd. Försäkringen har ett omfattande innehåll till ett förmånligt pris. Vårt Reseskydd ingår alltid Vi ersätter dig vid stöld av tvätt i gemensam tvättstuga. Utöver allt som ingår i hemförsäkringen kan du teckna till tilläggsförsäkringar. Tilläggsförsäkringarna ger dig ett utökat försäkringsskydd för hem, villa, fritidshus och blir anpassat efter ditt specifika behov, exempelvis en allriskförsäkring. Den ger dig ersättning för plötsliga och oförutsedda händelser som inte täcks av din hemförsäkring. Villa Se till att skydda ditt hus med vår Villahemförsäkring. Vår Villahemförsäkring ger dig ett generöst grundskydd, som du sedan kan komplettera med våra prisvärda tilläggsförsäkringar. Grundförsäkringen omfattar bland annat: Fullvärde byggnad Ansvarsförsäkring Hussvamp Fritidshus Som ägare av ett fritidshus lägger du mycket tid och pengar på ditt andra hem. Vår fritidshusförsäkring ger dig trygghet om olyckan är framme. Du får bland annat ersättning vid brand, inbrott, skadegörelse och vattenskada. Fritidshusförsäkring vänder sig till dig som har en fastighet där du vistas periodvis men inte är folkbokförd eller permanent bosatt. För bilen Val av bilförsäkring utgår från dina behov, i både hel- och halvförsäkringen ingår, Allrisk Bil (drulle). Om din bil fått en skada, eller av annan anledning inte kan köras, så hjälper vi dig. Vi ordnar bärgning, verkstad och hyrbil allt för att du ska kunna fortsätta din resa. Vi premierar dig som har få skador. Vi låter dig välja vilken verkstad som ska hjälpa dig om du råkar ut för en skada. Om du råkar ut för det förargliga missödet hjälper vi dig då Allrisk Bil (Drulle) ingår både i hel- och halvförsäkring. Välj djurkollisionstillägget för reducerad självrisk på vagnskada Hur du tecknar en försäkring För att teckna en försäkring kan du antingen ringa oss på så hjälper vi dig på en gång. Glöm inte att uppge att du är medlem i RPG. Eller så kan du gå in på vår hemsida, Här kan du både Välj djurkollisionstillägget räkna för på reducerad vad en försäkring kostar och teckna självrisk försäkringen. på Vi kan även hjälpa dig vagnskada att kontakta ditt gamla försäkringsbolag för att göra övergången så smidig som möjligt. Kontakta oss på

7 Riksförbundet PensionärsGemenskap Box 30183, Stockholm Tel besöksadress Franzéngatan 4, Stockholm Tryck: Ågrenshuset, Bjästa, december

PRO Försäkringar. BRA VAL!

PRO Försäkringar. BRA VAL! PRO Försäkringar. PRO FÖRSÄKRINGAR 3 BRA VAL! PRO Försäkringar. I den här broschyren vill vi informera om de fördelaktiga och speciellt för PRO framtagna försäkringar du som medlem kan teckna. De är skräddarsydda

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. 3 Innehåll Över 100 år av erfarenhet 3 Sjukförsäkring Student 5 Olycksfallsförsäkring Student

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring Kollektiv olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskriv ning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats

Läs mer

Mäklarinformation. Samfälligheten Sågvreten. Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening

Mäklarinformation. Samfälligheten Sågvreten. Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening Mäklarinformation Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening Sågvreten är en samfällighetsförening där varje hus är enskilt ägt. Alla boende i området är medlemmar i föreningen och via en medlemsavgift

Läs mer

kollektiv olycksfallsförsäkring

kollektiv olycksfallsförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. kollektiv olycksfallsförsäkring

Läs mer

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska Personförsäkring Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Olyckor och sjukdomar är tyvärr inget man kan styra över, de bara kommer. Och när det väl händer är det oftast fler personer i familjen som

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Gruppförsäkring. för små och medelstora företag

Gruppförsäkring. för små och medelstora företag Gruppförsäkring för små och medelstora företag Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du

Läs mer

Din medlemsförsäkring

Din medlemsförsäkring Din medlemsförsäkring Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, samhällsvetare och personalvetare Varför en medlemsförsäkrin? Genom din anställning är du försäkrad både genom lagar

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

För att få teckna månadsavtal via autogiro krävs det att personen kan legitimera sig med ett giltigt svenskt id-kort och är 18 år fyllda.

För att få teckna månadsavtal via autogiro krävs det att personen kan legitimera sig med ett giltigt svenskt id-kort och är 18 år fyllda. 1 Former av medlemsavtal Medlemsavtal som erbjuds är månadsavtal och förskottsbetalat solappen.se. Minsta inledande avtalsperiod är tolv månader om inte annat avtalats. Vid beviljande av medlemskap skall

Läs mer

Avtalsinformation för:

Avtalsinformation för: 242 Datum 2012-09-26 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 www.trygghansa.se Anläggningssamfälligheten Saltskogs Sm Stålhamrav.30/Ulf Löthberg 151 47 Södertälje Avtalsinformation

Läs mer

PRO 207 ro FÖRSÄKRINGAR nr P Art 2011 Sthlm MG t : yck r t sson Håkan Elof : Anna Gullmark och Foto ilda idé : B uktion Prod

PRO 207 ro FÖRSÄKRINGAR nr P Art 2011 Sthlm MG t : yck r t sson Håkan Elof : Anna Gullmark och Foto ilda idé : B uktion Prod PRO FÖRSÄKRINGAR PRO Försäkringar Genom PRO Försäkringar, som erbjuds alla medlemmar i PRO, kan du teckna tre olika försäkringar. Medlemsförsäkringarna ges av olika bolag, men går under den gemensamma

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Barnförsäkrin för en try start i livet

Barnförsäkrin för en try start i livet Barnförsäkrin för en try start i livet 2 Extra try het för di och ditt barn Barn klättrar, springer, cyklar, leker. Resultatet blir förstås ett och annat skrubbsår, men ibland kan det hända allvarligare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer