Yttrande över Vindbruksplan Härryda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över Vindbruksplan Härryda"

Transkript

1 Yttrande över Vindbruksplan Härryda Utöver det som skrivs i detta yttrande vill vi också ansluta oss till de av Sveriges ornitologiska förenings framtagna vindkraftspolicy som kommer som bilaga. Vindbruksplanen gör en uppdelning i områden som skall fredas från vindkraft, områden prioriterade för vindkraft samt områden där enstaka verk kan vara aktuellt. Områden som skall fredas från vindkraft: Författarna av vindkraftsplanen presenterar en egen bedömning över värdefull landskap som bör undantas från vindkraft. Dessa undantag överenstämmer med de riksintressen som finns i kommunen, men tar överhuvudtaget inte hänsyn till de värdefulla landskap som finns presenterade i naturvårdsplanen och ännu mindre till de värden som dessa representerar. Detta är en stor brist och märkligt eftersom naturvårdsplanen särskilt betonar vikten av att se på kommunens naturvärden i ett landskapsperspektiv. GOF menar att ett antal ytterligare områden utifrån riktlinjerna i naturvårdsplanen helt eller delvis borde fredas från vindkraft. Härryda kommun har alltså i naturvårdsplanen presenterat ett antal värdefulla landskap. De områden har erhållit hänsynsnivå 4. Riktlinjerna för dessa är att: vid all exploatering ska iakttas extra stor försiktighet med hänsyn till de speciella värden som pekas ut för de olika områdena.. Flera av dessa landskap har sådana värden att de bör fredas från vindkraft. Det gäller områdena/delar av områdena: L3 Rambo mosse-långamyst som är hemvist för en av Sveriges största populationer av nattskärra (NT). ( se vidare känsliga fågelarter). Länsstyrelsen har också långt framskridna planer tillsammans med kommunen på att bilda ett naturreservat i området. L5 Bråtaskogen Större delen av området har långt framskridna planer på att bli ett av länsstyrelsen bildat naturreservat. Under skötsel och hänsyn står i naturvårdsplanen att Oströrda betingelser är viktigt för rovfåglarna. I området häckar bl.a. bivråk (VU) och nattskärra (NT). Fiskgjusen har sin flygväg över området från fiskesjön i Rådasjön. Området har också genom fleråriga sträckstudier vid Mölnlyckemotet visat sig vara en frekvent sträckled för flera fågelarter. L7 Högarås myr-skogskomplex. Länsstyrelsen har långt framskridna planer på bildande av naturreservat i området. L10 Yxsjöområdet. Länsstyrelsen har långt framskridna planer på bildande av naturreservat i de västra delarna av området. Enligt naturvårdsplanen bör stor hänsyn tas till de arter enligt artskyddsförordningen och särskilt till

2 nattskärremiljöer i öster och kärnområdena med välutvecklade brandrefugier och lövbrännor. L15 Härskogen-Risbohult. Landskapsskydd gäller även över de östra delarna av Härskogen. Naturvårdsplanen anger att landskapsbilden är av stort värde vid Högäset. GOF har studerat området mellan Risbohult och rv40. Detta område är rikt på tjäder och flera rovfåglar t.ex fiskgjuse, duvhök, sparvuggla och möjligen bivråk (Vu). L16 Kärrsjön-Kärrflötena. Under hänsyn och skötsel står för området att: Med tanke på områdets känsliga fågelarter bör vindkraftslokalisering undvikas Blivande naturreservat bör fredas från vindkraft: I vindbruksplanen kan man läsa att: Även områden med större bevarandeintressen och landskapsintressen bör fredas från vindkraft. Sådana områden är: Delsjöområdet, Sjölandskapet i söder, Storåns dalgång, stora delar av Härskogen, landskapet kring Mossbacka samt övriga reservat och riksintressen som Klippan, Gallhålan och Risbohult. (s. 4 i vindbruksplan). Vi vill alltså påminna om att i flera av landskapsområdena ovan pågår reservatsbildning som kommit olika långt i processen. Dessa måste självklart också ingå i de områden som skall fredas från vindkraft. Det gäller L3, L5, L7 och L10. GOF presenterar därför en kompletterande förslag på områden som bör fredas från vindkraft. (se bilaga 1) Områden prioriterade för vindkraft 1. Bråta. Större delen av området har långt framskridna planer på att bli ett av länsstyrelsen bildat naturreservat. Detta nämns obegripligt nog inte med ett ord i vindbruksplanen, trots att det tydligt framgår i översiktsplanen. När det sedan står under 3.2 i vindbruksplanen områden som skall fredas från vindkraft; Övriga reservat och riksintressen som Klippan, Gallhålan och Risbohult blir det hela mycket märkligt. Bråtaområdets kommande naturreservat är redan hårt belastat av höga bullernivåer från rv 40. Etablering av vindkraft i området kommer att förvärra detta påtagligt ytterligare. I området häckar också bivråk (VU) och nattskärra. Fiskgjusen har sin flygväg över området från fiskesjön i Rådasjön. Området har också genom fleråriga sträckstudier visat sig vara en frekvent sträckled för flera fågelarter. 2. Sundshult har vi i nuläget dålig kunskap om och skulle eventuellt kunna vara ett område som är möjligt att kunna exploatera för vindkraft. All sådan exploatering skall dock föregås av en noggrann miljöundersökning där den ornitologiska delen kommer att ha en viktig roll. 3. Knipan ligger i ett område som kan vara en viktig lokal för tjäder. En av föreningen nu pågående tjäderspelplatsinventering skulle kunna ge svar på

3 frågan om området är lämpligt för vindkraft. För närvarande har vi alltså inte kunskapen om att säga om området kan vara lämpligt för vindkraft. 4. Holmelund. Området är liksom Bråta mycket illa valt. Den kanske mest värdefulla delen av Härskogenområdet är denna östra delen. Högäset nämns i naturvårdsplanen som av stort värde för landskapsbilden. Större delen av området ligger inom landskapsskyddet och dispens från landskapsskyddet behövs således för att området skall kunna exploateras för vindkraft. Området är även ett av de ytterst få där smålom förekommer som häckfågel. Smålommen är i naturvårdsplanen utnämnd till ansvarsart för Härryda kommun. Vindpark i detta området rimmar därför illa med den ambitionen. Berguv är hörd från området och kan möjligen häcka i omgivningen. Området är ett av de mer ornitologiskt intressanta delarna i den annars av hårt skogsbruk tärda Härskogen. Således förkastar GOF Bråtaområdet och Holmelundområdet som område lämpligt för vindkraft. För Sundshult och Knipan får eventuella framtida miljöprövningar avgöra om områden har konflikter med naturvården. Arter med särskild hänsyn Nedan följer en genomgång av några arter som bör kommenteras särskilt vilka alla kräver särskild hänsyn då de kan komma att drabbas negativ av vindkraftsexploatering. GOF har när det gäller arterna smålom, storlom och berguv samrått med några av de mest kunniga artexperterna på området i landet. Smålom Smålommen häckar med ungefär 1300 par i landet. I södra Västergötland och angränsande delar av Halland och Småland finns ett isolerat bestånd på par, varav något eller några par häckar eller misstänks häcka i Härryda kommun. Arten är förtecknad som missgynnad i den svenska rödlistan, och den är också förtecknad i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv, som skall speciellt beaktas i det europeiska fågelskyddsarbetet och vid inrättandet av skyddade områden inom Natura Smålommen livnär sig, liksom storlommen, nästan uteslutande på fisk. Men den häckar vid små och ofta fisktomma tjärnar och gölar (ofta mindre än 1 ha) som ligger på ett pendelavstånd på upptill ungefär 10 km från fiskevattnen. Smålommen har i bland annat skotska undersökningar visat sig vara känslig för störningar från vindkraftsanläggningar. I en studie som gjorts av The Royal Society for the protection of birds (RSPB) har man rekommenderat att undvika placering av vindsnurror inom en buffertzon på 1 km kring häckningsplatserna (Briggs m.fl. 2006).

4 För smålomsbeståndet i Härryda kommun bör man, vad gäller vindkraftsanläggningar, beakta följande: 1) Man bör undvika att placera vindsnurror inom en zon på ca 1 km från häckningsplatserna (eftersom man inte har studerat smålommen i detta avseende i Sverige bör man tills vidare använda sig av de rekommendationer som man tagit fram i andra nord- och västeuropeiska länder). 2) Man bör också undvika att placera vindsnurror i flygkorridorerna mellan häckningsplatserna och viktiga fiskesjöar (i studier av andra fågelarter har det visat sig att fåglar som regelbundet företar födosöksturer mellan häckningsplatser och födosöksplatser, och därvid måste passera förbi en vindkraftsanläggning, är mer sårbara för kollisioner än vad som normalt är fallet). 3) I samband med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bör man kontakta personer med detaljkännedom av området för samråd. Man bör räkna med att det kan behövas ett ganska omfattande kompletterande fältarbete under häckningssäsongen för att i detalj kartera flygvägar m.m. 4) Om man i en MKB tillstyrker en placering i strid mot punkterna 1 och 2 ovan, bör man motivera varför man anser sig kunna göra avsteg från dessa rekommendationer. Storlom Storlommen häckar vid näringsfattiga klarvattenssjöar i större delan av landet, och totalt finns par. I Härryda kommun förekommer artensom häckfågel i ca sjöar. Också storlommen är förtecknad i bilaga 1 till EUs fågeldirektiv, som skall speciellt beaktas i det europeiska fågelskyddsarbetet och vid inrättandet av skyddade områden inom Natura I de skotska studierna (Briggs m.fl. 2006) har man rekommenderat en buffertzon på 1 km kring häckningssjöar även för storlommen. Med tanke på storlommen förekomst i Härryda kommun bör man beakta följande: 1) Man bör undvika att placera vindsnurror inom en zon på ca 1 km från häckningsplatserna (liksom för smålommen gäller att eftersom man inte har studerat arten i detta avseende i Sverige bör man tills vidare använda sig av de rekommendationer som man tagit fram i andra nord- och västeuropeiska länder). 2) I samband med MKB där man avser att placera vindsnurror inom ett avstånd av 1 km från kommunens insjöar (>10 ha) bör man kontakta personer med lokalkännedom om områdets fågelfauna, och även räkna med att sätta av resurser för ett visst

5 inventeringsarbete i fält under häckningssäsongen (de ovan uppräknade sjöarna är inte på något sätt en komplett förteckning). 3) Om man i en MKB tillstyrker en placering inom ett avstånd från 1 km från en sjö med regelbunden förekomst av storlom under häckningstid bör man motivera varför man anser sig kunna göra avsteg från rekommendationen om en buffertzon. Fiskgjuse Fiskgjuse är ingen hotad art i Sverige men vi har ett speciellt ansvar för arten då nästan hälften av Europas fiskgjusar häckar i Sverige. Inga förslag på skyddsavstånd för fiskgjuse finns vad vi känner till men de rekommendationer som Briggs m.fl. tagit fram för landbaserade verk borde kunna gälla även för fiskgjuse (skyddszon på 2 km runt boplatsen). GOF anser att man bör följa dessa rekommendationer vid vindkraftsexploatering. Berguv Sverige hyser numera ett bestånd på ca 400 par, främst på Västkusten, längs ostkustens skärgårdar och i Norrland. Den häckar i skärgårdar och klippbranter, ofta i anslutning till odlad bygd. Före 1900 var arten tämligen allmän men minskade sen p.g.a förföljelse, och senare p.g.a förgiftning från kvicksilver och bekämpningsmedel. Perioden fanns bara fyra vilt häckande par kvar på Västkusten. Med uppfödningsprojektet Projekt Berguv Sydväst, som stöddes av naturvårdsorganisationer, jaktorganisationer och av statliga verk, lyckades man dock återskapa en livskraftig stam, omfattande ca 100 par längs hela Västkusten (Bohuslän/Halland). Sedan 2000 har dock reproduktionen varit sviktande. Endast ca ungar blir flygfärdiga årligen, och dödligheten bland dessa yngre fåglar är ca 75 % under första året. Det verkar som om berguvsstammen åter minskar. Inom Härryda kommun finns idag inget känt revir. Misstankar om revir finns dock t.ex i Storåns dalgång och östra delarna av Härskogen. Eftersom ungfågelsproduktionen är mycket låg, så krävs det att föräldrarna kan leva desto längre, i gynnsamma fall upp till 10-talet år, för att stammen skall förbi livskraftig. De häckande uvarna är oftast mycket stationära inom 4-5 km:s radie från boplatsen, medan yngre fåglar drar runt längre sträckor, för att hitta egna revir. Fasta installationer, oskyddade transformatorer, el-ledningar, väg- och tågtrafik är ofta ödesdigra för dessa yngre fåglar, samt för de äldre fåglarna om faror finns inom reviret. Minst fyra kända fall av uvar dödade av vindkraftverk förekommer (trots att dessa än så länge är rätt fåtaliga). Det är av ytterlig vikt att etablering av vindkraftverk, även mindre sådana, undviks i ovan nämnda områden.

6 Övriga arter: Rekommenderade buffertzoner från vindkraftverk till häckningsplatser Orre 1,5 km buffertzon från spelplatser rekommenderas (1) Nattskärra 1-2,5 km buffertzon från spelplatser rekommenderas (1) Tjäder Kunskap saknas i dagsläget, forskning om detta pågår. Övriga synpunkter Idag råder det något av en hysteri inom vindkraftsetbleringen och många intressenter vill se en skyndsam utbyggnad. GOF anser att det är svårt för föreningen att ha möjlighet att yttra sig över alla anmälningar som kommer in om bygglov av vindkraftverk, eftersom de inte alltid kungörs. GOF anser därför att Härryda kommun bör offentliggöra alla inkomna anmälningar (gårdsverk undantaget) t.ex. på sin hemsida, förslagsvis under en egen rubrik så att det inte föreligger någon risk att verk med olämpliga placeringar ur fågelsynpunkt slinker igenom systemet. Då kommunen hyser flera känsliga och skyddsvärda arter rekommenderar GOF att man vid all planering av vindkraftsverk el. vindkraftsparker informerar GOF i ett tidigt stadium (tidigt samråd) samt kontaktar personer med lokalkännedom om områdets fågelfauna för att på så sätt tidigt avstyra olämplig placering av vindkraftverk i närheten av dessa arters häckningsplatser.

7 Göteborgs Ornitologiska Förening, Morgan Johansson Christer Johansson Referenser (1) Fåglarna, däggdjuren och vindkraften, Länsstyrelsen Västra Götaland rapport 2009:70 Briggs, J.A.., Langston, R.H.W., Bullman, R., Evans, R.J., Gardner, S., Pearce- Higgins, J. & Wilson, E. (2006) Bird sensitivity map to provide locational guide for onshore wind farms in Scotland. - RSBP Resarch Report No. 20. Bilagor: 1. Av GOF föreslagna ytterligare områden som bör fredas från vindkraft. 2. SOF vindkraftspolicy 3. Fåglarna, däggdjuren och vindkraften, Länsstyrelsen Västra Götaland rapport 2009:70

8 Bilaga 1 Områden GOF anser bör fredas för vindkraft (utöver de i vindkraftsplanen föreslagna områdena

Yttrande över Översiktsplan för vindkraft - Tillägg för Kungsbacka kommun, ÖP06.

Yttrande över Översiktsplan för vindkraft - Tillägg för Kungsbacka kommun, ÖP06. Göteborgs Ornitologiska Förening Box 166 421 22 Västra Frölunda Planavdelningen Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Yttrande över Översiktsplan för vindkraft - Tillägg för Kungsbacka kommun, ÖP06. Göteborgs

Läs mer

VINDBRUKSPLAN Tematiskt tillägg till översiktsplan ÖP2012 Härryda kommun

VINDBRUKSPLAN Tematiskt tillägg till översiktsplan ÖP2012 Härryda kommun Antagandehandling April 2012 Sektorn för samhällsbyggnad Utlåtande VINDBRUKSPLAN Tematiskt tillägg till översiktsplan ÖP2012 Härryda kommun Utställning om förslag till Vindbruksplan Tematiskt tillägg till

Läs mer

Komplettering av ansökan gällande Vindpark Grävlingkullarna

Komplettering av ansökan gällande Vindpark Grävlingkullarna memo02.docx 2012-03-2814 UPPDRAG Vindpark Grävlingkullarna UPPDRAGSNUMMER 5468506000 UPPDRAGSLEDARE Gabriella Nilsson UPPRÄTTAD AV Johnny Carlberg, Johan Lidén, David Rocksén DATUM 2015-09-25 Komplettering

Läs mer

FågelfOrekomsten kring Fröskog och en planerad vindkraftsanläggning.

FågelfOrekomsten kring Fröskog och en planerad vindkraftsanläggning. Bilaga 9.1 FågelfOrekomsten kring Fröskog och en planerad vindkraftsanläggning. På uppdrag åt SSE Renewables Sverige AB JP Fågelvind/Jan Pettersson Färjestaden 2011-06-22 Bakgrund En tidigare genomfördkunskapssammanställningoch

Läs mer

file:///c /Users/731026-001/Desktop/VB%20Samrådssvar%20vindkraft%20Holmön.txt[2014-10-09 11:56:52]

file:///c /Users/731026-001/Desktop/VB%20Samrådssvar%20vindkraft%20Holmön.txt[2014-10-09 11:56:52] Från: Daniel Bengtsson [mailto:daniel.bengtsson@birdlife.se] Skickat: den 9 oktober 2014 09:34 Till: samrad@gronaholmon.se Kopia: umea.kommun@umea.se; Länsstyrelsen i Västerbottens län Ämne: Samrådssvar

Läs mer

Vindkraft och fågelliv

Vindkraft och fågelliv Vindkraft och fågelliv Jaktfalk. Tuschlavering: Staffan Ullström Frågan om hur fåglar påverkas av vindkraftanläggningar är viktig nu när så många vindkraftverk ska byggas i länet. Rapporter om stora antal

Läs mer

Vindkraft och fåglar Västra Götalands län, 6 och 7 december 2010

Vindkraft och fåglar Västra Götalands län, 6 och 7 december 2010 Vindkraft och fåglar Västra Götalands län, 6 och 7 december 2010 Mats O.G. Eriksson. MK Natur- och Miljökonsult HB Tel & fax 031-94 87 91, mobil 070-609 94 33 eriksson.tommered@telia.com Vindkraft Fåglar

Läs mer

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun MAGNUS GELANG Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun.

Läs mer

Remissvar till Program för Landvetter Park

Remissvar till Program för Landvetter Park Till Härryda kommun Sektorn för samhällsbyggnad Remissvar till Program för Landvetter Park Först och främst vill Göteborgs ornitologiska förening (GOF) göra klart att vi inte är motståndare till att golf-

Läs mer

Planavdelningen. Härryda Kommun

Planavdelningen. Härryda Kommun Planavdelningen Härryda Kommun Yttrande angående programsamråd för Airport city Ett drygt 200 ha stort område planeras att bebyggas norr om Landvetter flygplats. Detta yttrande berör de naturutredningar

Läs mer

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M Göteborg 2016-11-12 Mark och Miljödomstolen Box 1070 462 28 Vänersborg Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M 4675-14 Göteborgs Ornitologiska

Läs mer

2 mars 2009. Till SOF:s regionala föreningar. Remiss: SOF:s vindkraftspolicy

2 mars 2009. Till SOF:s regionala föreningar. Remiss: SOF:s vindkraftspolicy 2 mars 2009 Till SOF:s regionala föreningar Remiss: SOF:s vindkraftspolicy Här kommer så äntligen ett förslag på SOF:s vindkraftspolicy. Fortfarande återstår en hel del arbete innan policyn är komplett

Läs mer

Översiktlig bedömning och sammanställning av Lysekils fågelfaunas känslighet för vindkraft

Översiktlig bedömning och sammanställning av Lysekils fågelfaunas känslighet för vindkraft Översiktlig bedömning och sammanställning av Lysekils fågelfaunas känslighet för vindkraft MAGNUS GELANG Översiktlig bedömning och sammanställning av Lysekils fågelfaunas känslighet för vindkraft. Bilaga

Läs mer

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1:

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1: HÄRRYDA BOLLEBYGDS MÖLNDALS BORÅS SVENLJUNGA KUNGSBACKA VARBERGS Buffertzoner Buffertzon för samhällsutveckling 1000 m Buffertzon infrastruktur 200 m Buffertzon bostäder och kyrkor 500 m FALKENBERGS Vindkraftsutredning

Läs mer

Till: Lars-Erik Jevås. Mölndals stad

Till: Lars-Erik Jevås. Mölndals stad Till: Lars-Erik Jevås Mölndals stad Yttrande över naturvårdsplan för Mölndals stad Övergripande synpunkter Göteborgs Ornitologiska förening välkomnar en reviderad naturvårdsplan för Mölndals stad. Naturvårdsplaneringen

Läs mer

Fåglar påverkas av många verksamheter

Fåglar påverkas av många verksamheter Fåglar påverkas av många verksamheter -dags för ökat fokus på att skydda fåglarnas livsmiljöer? Martin Green Biologiska institutionen Lunds universitet De flesta foton: Åke Lindström; Tjäderbilder: Leif

Läs mer

Synpunkter om fågellivet angående Borås Energi och Miljös tillståndsansökan om etablering av vindkraft

Synpunkter om fågellivet angående Borås Energi och Miljös tillståndsansökan om etablering av vindkraft Synpunkter om fågellivet angående Borås Energi och Miljös tillståndsansökan om etablering av vindkraft Vindkraftpark på fastigheterna Kållared 1:10, Borgstena 8:1, Kållared 1:5, Nötegärde 1:1, Ingeshult

Läs mer

Vindkraft, fåglar och fladdermöss

Vindkraft, fåglar och fladdermöss Vindkraft, fåglar och fladdermöss Foto: Espen Lie Dahl Martin Green Jens Rydell Biologiska Institutionen Lunds Universitet Vindkraft, fåglar och fladdermöss Kunskapssammanställning Ute hösten 2011, NV

Läs mer

Inventering av storlom, nattskärra, fiskgjuse, pilgrimsfalk och berguv vid Rödene, 2013

Inventering av storlom, nattskärra, fiskgjuse, pilgrimsfalk och berguv vid Rödene, 2013 Inventering av storlom, nattskärra, fiskgjuse, pilgrimsfalk och berguv vid Rödene, 2013 Rapport med resultat av fågelinventeringar samt bedömningar kring eventuell påverkan på bevarandestatus för aktuella

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun

Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun En analys av effekterna på fågelfaunan PM 2014-10-08 På uppdrag av HS Kraft AB Uppdragstagare: Naturvårdskonsult Gerell Tomelillavägen 456-72 275

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i International 1(6) s Ornitologiska Förenings policy om vindkraft (september 2009) Målet för den planerade utbyggnaden av vindkraft i landet har av regeringen beslutats

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Vilka sjöar skall betraktas som häckningssjöar för storlom i den fortsatta planeringen?

Vilka sjöar skall betraktas som häckningssjöar för storlom i den fortsatta planeringen? MK Natur- och miljökonsult HB Mats och Kristina Eriksson Tommeredsvägen 23 437 92 Lindome tel +46 31 94 87 91, mobil 070-609 94 33 e-post: eriksson.tommered@telia.com Organisationsn:r 916833-9324 11 oktober

Läs mer

Bra att veta om.. 1/07

Bra att veta om.. 1/07 Vilt och vindkraft Sverige står inför en storskalig utbyggnad av vindkraften under de kommande tio åren, då mängden el från förnybara energikällor skall tjugodubblas. Miljöeffekterna av vindkraftverk är,

Läs mer

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Stadsarkitektkontoret 621 81 VISBY Dnr 62039 Synpunkter på detaljplan för Stjups vindkraftspark Hablingbo Stjups 1:27

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning 2014-08-25 Enetjärn Natur AB Bakgrund Inför en planerad vindkraftanläggning vid Brattberget i Arvidsjaurs kommun har

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun MAGNUS GELANG Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun. Rapport: PF:111221 Författare:

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

FÅGEL- INVENTERING BURÅSEN DALS-ED UNDERLAG FÖR VINDKRAFTSETABLERING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB 2013-10-18

FÅGEL- INVENTERING BURÅSEN DALS-ED UNDERLAG FÖR VINDKRAFTSETABLERING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB 2013-10-18 FÅGEL- INVENTERING BURÅSEN DALS-ED UNDERLAG FÖR VINDKRAFTSETABLERING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB 2013-10-18 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2013 Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Tel.

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Yttrande över naturvårdsplan för Härryda kommun

Yttrande över naturvårdsplan för Härryda kommun Yttrande över naturvårdsplan för Härryda kommun Göteborgs Ornitologiska förening välkomnar en naturvårdsplan över Härryda kommun. Naturvårdsplaneringen är en viktig del att beakta när ett samhälle skall

Läs mer

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: 2010-06-21 Henrick Blank Naturavdelningen Land och miljömål 036-395037 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 Arter och vindkraft Hänsyn till förekomst av

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International Rekommendationer för planering och handläggning av vindkraft för att begränsa negativ påverkan på fåglar (oktober 2013) Den forskning som

Läs mer

Sveriges Ornitologiska Förening

Sveriges Ornitologiska Förening s Ornitologiska Förening Energimyndigheten YTTRANDE Att. Matilda Schön Datum Dnr Tillväxtavdelningen 2013-03-01 2010-5138 Vindenheten Yttrande Remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk s Ornitologiska

Läs mer

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Kolmårdsvind c/o Alf Gustafsson Älgstorp 1 618 92 Kolmården Norrköping 2015-03-10 Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Samrådstiden var mycket kort, under senare delen av januari 2015. Naturskyddsföreningen

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

RÖDLISTADE ARTER I NORRKÖPINGS KOMMUN

RÖDLISTADE ARTER I NORRKÖPINGS KOMMUN RÖDLISTADE ARTER I NORRKÖPINGS KOMMUN Anneli Gustafsson NATUR I NORRKÖPING 1:04 Förord I denna rapport kan du läsa och låta dig förundras över hur många märkliga djur och växter det finns i vår kommun.

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO Lund 2009-12-17 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra en mindre vindkraftspark

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget.

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget. 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan och verk i grupper om tre vindkraftverk eller fler

Läs mer

Vindkraft och fåglar Martin Green Biologiska i institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Kastlösa södra. Albrunna norra. Övra. Västerstad. Nedra. Västerstad. Degerhamn. Södra Möckleby. väg 136. Albrunna

Kastlösa södra. Albrunna norra. Övra. Västerstad. Nedra. Västerstad. Degerhamn. Södra Möckleby. väg 136. Albrunna Kastlösa södra Degerhamn Övra Västerstad Nedra Västerstad Nr 15 Kastlösa södra (ca 179 ha) är etablerat med 16 stycken verk med en total effekt på 10 MW och en totalhöjd på ca 60 meter. Vid ett generationsskifte

Läs mer

Till Västmanland Dala miljö- och byggförvaltning 774 81 Avesta Sändes som e-post och brev

Till Västmanland Dala miljö- och byggförvaltning 774 81 Avesta Sändes som e-post och brev 2011 09 16 Till Västmanland Dala miljö- och byggförvaltning 774 81 Avesta Sändes som e-post och brev Synpunkter på Planhandlingar för Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta kommun och Fagersta

Läs mer

PM STORLOM OCH SMÅLOM

PM STORLOM OCH SMÅLOM PM STORLOM OCH SMÅLOM UNDERLAG FÖR VINDKRAFTS- ETABLERING OCH MKB VID RÄVBACKA PÅ UPPDRAG AV WSP GROUP SVERIGE AB 2011-01-28 Text och figurer Naturcentrum AB 2011 Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Tel.

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Örnar och vindkraft i Piteå kommun. Örnar och vindkraft i Piteå kommun

Örnar och vindkraft i Piteå kommun. Örnar och vindkraft i Piteå kommun Örnar och vindkraft i Piteå kommun UNDERLAG FÖR FYSISK PLANERING FEBRUARI 2011 1 Örnar och vindkraft i Piteå kommun Piteå kommun Miljö- och byggkontoret 941 85 Piteå Tel: 0911-69 60 00 (växel) Internet:

Läs mer

Bilaga 5 Rapport hönsfåglar

Bilaga 5 Rapport hönsfåglar Bilaga 5 Rapport hönsfåglar Hönsfåglar och vindkraftverk i skogsmiljö En kort sammanställning av kunskapsläget JP Fågelvind Sveriges Ornitologiska Förening tar upp hönsfåglar i sin vindkraftpolicy (SOF

Läs mer

VINDKRAFTSETABLERING SÄTILA

VINDKRAFTSETABLERING SÄTILA VINDKRAFTSETABLERING SÄTILA Inventering av fåglar och fladdermusbiotoper 2010-11-01 Figur 1. Vindkraftverk på Gotland Beställd av Triventus AB Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon:

Läs mer

Kungsörnsinventering

Kungsörnsinventering Kungsörnsinventering Vindkraftprojekt Svanabyn Elisabet Persson 2011-03-28 Kungsörnsinventering i samband med planerad vindkraftutbyggnad på Hemberget, Svanabyn i Dorotea kommun. Inledning Vindvision Norr

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Expansiv kranskommun Kan vi bygga nytt utan att skapa barriärer?

Expansiv kranskommun Kan vi bygga nytt utan att skapa barriärer? Expansiv kranskommun Kan vi bygga nytt utan att skapa barriärer? Och hur kan det gröna förstärka lokala karaktärer? 1 2012-09-21 Sektorn för samhällsbyggnad, Karin Meyer, miljösamordnare GR seminarium

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

DOM 2014-04-03 Stockholm

DOM 2014-04-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2014-04-03 Stockholm Mål nr M 2504-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-19 i mål nr M 6497-11, se

Läs mer

Till: Sätila 2011-01-04. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Plan- och byggnämnden Miljönämnden samtliga i Marks kommun

Till: Sätila 2011-01-04. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Plan- och byggnämnden Miljönämnden samtliga i Marks kommun Till: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Plan- och byggnämnden Miljönämnden samtliga i Marks kommun Sätila 2011-01-04 Ang. remiss från Länsstyrelsen i Västra Götalands län avseende ansökt vindkraftsexploatering

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun Protokoll Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun Datum: 2014 06 18 Plats: Länsstyrelsen Dalarnas län, Falun

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Vindkraft på rätt plats. Karlskoga 10 oktober 2015 Jonas Rudberg

Vindkraft på rätt plats. Karlskoga 10 oktober 2015 Jonas Rudberg Vindkraft på rätt plats Karlskoga 10 oktober 2015 Jonas Rudberg SNFs syn på vindkraft Naturskyddsföreningen anser att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020 att vindkraftverken ska etableras

Läs mer

RAPPORT STRÄCKSTUDIER BORÅS 2008-2009

RAPPORT STRÄCKSTUDIER BORÅS 2008-2009 1 FÖRUTSÄTTNING Västergötlands Ornitologiska Förening (VgOF), regionförening till Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), åtog sig i maj 2008 att med hjälp av ornitologer, huvudsakligen aktiva inom Borås

Läs mer

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Göteborg 2010-06-22 Byggnadsnämnden Box 2554 403 17 Göteborg Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Historik och nutid Fässbergsdalens

Läs mer

Naturmiljöer och arter - hänsyn och andra prövningar

Naturmiljöer och arter - hänsyn och andra prövningar Naturmiljöer och arter - hänsyn och andra prövningar Maria Thorell 6 dec 2010, Skövde Maria Thorell & Katarina Wallinder 7 dec 2010, Uddevalla Hur ser verkligheten ut? Den nationella bilden liknar vårt

Läs mer

w 2013-06-25 Diarienummer

w 2013-06-25 Diarienummer Ah BESLUT Aktbilaga 43 w 2013-06-25 Diarienummer 551-34405-201 1 Dossienummer LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN \ör 1490-1279,.>&nQS 6:''.- cl5~\ln0 L',,-k. Miljöprövningsdelegationen \I,, 41i\ng Borås

Läs mer

Allmänt samråd, Håbol

Allmänt samråd, Håbol Allmänt samråd, Håbol Torsdag den 27 Oktober 2011 mellan kl 15.00 20.00 hölls allmänt samråd i Håbols Församlingshen om Vindpark Håbol. Föreliggande material är sammanställd från det som användes under

Läs mer

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International

SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING partner i BirdLife International Sveriges Ornitologiska Förenings policy om vindkraft (oktober 2013) Den av regeringen uppsatta planeringsramen för utbyggnad av vindkraft

Läs mer

Överklagande av tillstånd för Vindpark Forsvidar

Överklagande av tillstånd för Vindpark Forsvidar 1 (5) YTTRANDE Gotlands Datum Diarienr: Ornitologiska Förening 2015.01.22 5511-10704-2013 Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Överklagande av tillstånd för Vindpark Forsvidar Gotlands

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Bilaga 3 MKB Kunskapssammanställning fåglar

Bilaga 3 MKB Kunskapssammanställning fåglar Bilaga 3 MKB Kunskapssammanställning fåglar Vindpark Kingebol 2011-09-02 KUNSKAPSSAMMAN- STÄLLNING OCH INVENTERING FÅGELLIV KINGEBOL UNDERLAG FÖR VINDKRAFTS- ETABLERING OCH MKB PÅ UPPDRAG AV GOTHIA VIND

Läs mer

Gotlands Datum Diarienr: Ornitologiska Förening 2012.12.01 5511-23714-2012

Gotlands Datum Diarienr: Ornitologiska Förening 2012.12.01 5511-23714-2012 GOF YTTRANDE 1 (10) YTTRANDE Gotlands Datum Diarienr: Ornitologiska Förening 2012.12.01 5511-23714-2012 Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Yttrande över ansökan om tillstånd för

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3B, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR DALS-ED KOMMUN Vindbruk Dalsland

Läs mer

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl.

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Uppföljning med fältarbete 2015 Richard Ottvall 2015-11-06 Richard Ottvall Frostavallsvägen 325 243 93 Höör Telefon: 0413-55 14 36 Mobil:

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Ångermanlands Ornitologiska förening c/o Thomas Birkö Björkudden SJÄLEVAD

Ångermanlands Ornitologiska förening c/o Thomas Birkö Björkudden SJÄLEVAD 1 Ångermanlands Ornitologiska förening 2010-04-20 c/o Thomas Birkö Björkudden 105 894 31 SJÄLEVAD Östersunds Tingsrätt Miljödomstolen Box 708 831 28 ÖSTERSUND Yttrande angående både länsstyrelsen i Västernorrland

Läs mer

Vindkraftdialogen i Stockholm 2011-10-27. Naturvårdsverket Alexandra Norén

Vindkraftdialogen i Stockholm 2011-10-27. Naturvårdsverket Alexandra Norén Vindkraftdialogen i Stockholm 2011-10-27 Naturvårdsverket Alexandra Norén Syntesstudier 2009-2012 sammanfattar och generaliserar tillgänglig nationell och internationell forskning och kunskap; sammanvägd

Läs mer

Bedömning av skogar med avseende på skoghöns, ljungpipare och nattskärra i två utredningsområden för vindkraft. Tanums kommun 2008

Bedömning av skogar med avseende på skoghöns, ljungpipare och nattskärra i två utredningsområden för vindkraft. Tanums kommun 2008 Bedömning av skogar med avseende på skoghöns, ljungpipare och nattskärra i två utredningsområden för vindkraft Tanums kommun 2008 2 Innehåll Syfte.3 Bakgrund om fåglar och vindkraft...3 Metod...4 Resultat

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

NATUR. VÅRDS ^ VERKETö. Julia Taylor Tel: 010-698 10 90 julia. taylor @naturvardsverket.se. SKRIVELSE 2014-04-23 Ärendenr: NV-02902-14

NATUR. VÅRDS ^ VERKETö. Julia Taylor Tel: 010-698 10 90 julia. taylor @naturvardsverket.se. SKRIVELSE 2014-04-23 Ärendenr: NV-02902-14 1(5) NATUR VÅRDS ^ VERKETö SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Julia Taylor Tel: 010-698 10 90 julia. taylor @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2014-04-23 Ärendenr: NV-02902-14 Esbosamordnaren Naturvårdsverket

Läs mer

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende planerad vindkraftspark på Holmön och Ängsön i Umeå kommun

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende planerad vindkraftspark på Holmön och Ängsön i Umeå kommun 1 (3) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-02-06 Ärendem NV-09482-13 Slitevind / Vindkraft Holmöama ÅF Infraplan Långviksvallen 20 922 66 Tavelsjö Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende

Läs mer

Samråd om skogsbruksåtgärder

Samråd om skogsbruksåtgärder SAMRÅD 1(3) Datum 2015-03-05 Ärendenr A 67163-2014 Hallands distrikt Anders Hejnebo Ryttarevägen 8, 30262 HALMSTAD anders.hejnebo@skogsstyrelsen.se Tfn 035-136835 Er referens MAST00191878_1_1_T orpa Fastighet

Läs mer

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN 1 (7) Ärendenummer 511-1911-2012 UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN BESLUT Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Skårtaryds urskog

Läs mer

Föreningen Torslandavikens Naturreservat Torslanda 2008-05-08 Göteborgs Ornitologiska Förening. Göteborg Stad Stadsbyggnadskontoret

Föreningen Torslandavikens Naturreservat Torslanda 2008-05-08 Göteborgs Ornitologiska Förening. Göteborg Stad Stadsbyggnadskontoret Föreningen Torslandavikens Naturreservat Torslanda 2008-05-08 Göteborgs Ornitologiska Förening Göteborg Stad Stadsbyggnadskontoret Program för vindkraftspark vid Arendal/Risholmen, remissvar från Föreningen

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta.

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum 2011-05-25 Ert datum Beteckning Översiktsplan Er beteckning Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum: 2011-05-19 Tid: 19.00-22.00 Plats: Församlingshemmet, Färingtofta

Läs mer