Yttrande över Vindbruksplan Härryda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över Vindbruksplan Härryda"

Transkript

1 Yttrande över Vindbruksplan Härryda Utöver det som skrivs i detta yttrande vill vi också ansluta oss till de av Sveriges ornitologiska förenings framtagna vindkraftspolicy som kommer som bilaga. Vindbruksplanen gör en uppdelning i områden som skall fredas från vindkraft, områden prioriterade för vindkraft samt områden där enstaka verk kan vara aktuellt. Områden som skall fredas från vindkraft: Författarna av vindkraftsplanen presenterar en egen bedömning över värdefull landskap som bör undantas från vindkraft. Dessa undantag överenstämmer med de riksintressen som finns i kommunen, men tar överhuvudtaget inte hänsyn till de värdefulla landskap som finns presenterade i naturvårdsplanen och ännu mindre till de värden som dessa representerar. Detta är en stor brist och märkligt eftersom naturvårdsplanen särskilt betonar vikten av att se på kommunens naturvärden i ett landskapsperspektiv. GOF menar att ett antal ytterligare områden utifrån riktlinjerna i naturvårdsplanen helt eller delvis borde fredas från vindkraft. Härryda kommun har alltså i naturvårdsplanen presenterat ett antal värdefulla landskap. De områden har erhållit hänsynsnivå 4. Riktlinjerna för dessa är att: vid all exploatering ska iakttas extra stor försiktighet med hänsyn till de speciella värden som pekas ut för de olika områdena.. Flera av dessa landskap har sådana värden att de bör fredas från vindkraft. Det gäller områdena/delar av områdena: L3 Rambo mosse-långamyst som är hemvist för en av Sveriges största populationer av nattskärra (NT). ( se vidare känsliga fågelarter). Länsstyrelsen har också långt framskridna planer tillsammans med kommunen på att bilda ett naturreservat i området. L5 Bråtaskogen Större delen av området har långt framskridna planer på att bli ett av länsstyrelsen bildat naturreservat. Under skötsel och hänsyn står i naturvårdsplanen att Oströrda betingelser är viktigt för rovfåglarna. I området häckar bl.a. bivråk (VU) och nattskärra (NT). Fiskgjusen har sin flygväg över området från fiskesjön i Rådasjön. Området har också genom fleråriga sträckstudier vid Mölnlyckemotet visat sig vara en frekvent sträckled för flera fågelarter. L7 Högarås myr-skogskomplex. Länsstyrelsen har långt framskridna planer på bildande av naturreservat i området. L10 Yxsjöområdet. Länsstyrelsen har långt framskridna planer på bildande av naturreservat i de västra delarna av området. Enligt naturvårdsplanen bör stor hänsyn tas till de arter enligt artskyddsförordningen och särskilt till

2 nattskärremiljöer i öster och kärnområdena med välutvecklade brandrefugier och lövbrännor. L15 Härskogen-Risbohult. Landskapsskydd gäller även över de östra delarna av Härskogen. Naturvårdsplanen anger att landskapsbilden är av stort värde vid Högäset. GOF har studerat området mellan Risbohult och rv40. Detta område är rikt på tjäder och flera rovfåglar t.ex fiskgjuse, duvhök, sparvuggla och möjligen bivråk (Vu). L16 Kärrsjön-Kärrflötena. Under hänsyn och skötsel står för området att: Med tanke på områdets känsliga fågelarter bör vindkraftslokalisering undvikas Blivande naturreservat bör fredas från vindkraft: I vindbruksplanen kan man läsa att: Även områden med större bevarandeintressen och landskapsintressen bör fredas från vindkraft. Sådana områden är: Delsjöområdet, Sjölandskapet i söder, Storåns dalgång, stora delar av Härskogen, landskapet kring Mossbacka samt övriga reservat och riksintressen som Klippan, Gallhålan och Risbohult. (s. 4 i vindbruksplan). Vi vill alltså påminna om att i flera av landskapsområdena ovan pågår reservatsbildning som kommit olika långt i processen. Dessa måste självklart också ingå i de områden som skall fredas från vindkraft. Det gäller L3, L5, L7 och L10. GOF presenterar därför en kompletterande förslag på områden som bör fredas från vindkraft. (se bilaga 1) Områden prioriterade för vindkraft 1. Bråta. Större delen av området har långt framskridna planer på att bli ett av länsstyrelsen bildat naturreservat. Detta nämns obegripligt nog inte med ett ord i vindbruksplanen, trots att det tydligt framgår i översiktsplanen. När det sedan står under 3.2 i vindbruksplanen områden som skall fredas från vindkraft; Övriga reservat och riksintressen som Klippan, Gallhålan och Risbohult blir det hela mycket märkligt. Bråtaområdets kommande naturreservat är redan hårt belastat av höga bullernivåer från rv 40. Etablering av vindkraft i området kommer att förvärra detta påtagligt ytterligare. I området häckar också bivråk (VU) och nattskärra. Fiskgjusen har sin flygväg över området från fiskesjön i Rådasjön. Området har också genom fleråriga sträckstudier visat sig vara en frekvent sträckled för flera fågelarter. 2. Sundshult har vi i nuläget dålig kunskap om och skulle eventuellt kunna vara ett område som är möjligt att kunna exploatera för vindkraft. All sådan exploatering skall dock föregås av en noggrann miljöundersökning där den ornitologiska delen kommer att ha en viktig roll. 3. Knipan ligger i ett område som kan vara en viktig lokal för tjäder. En av föreningen nu pågående tjäderspelplatsinventering skulle kunna ge svar på

3 frågan om området är lämpligt för vindkraft. För närvarande har vi alltså inte kunskapen om att säga om området kan vara lämpligt för vindkraft. 4. Holmelund. Området är liksom Bråta mycket illa valt. Den kanske mest värdefulla delen av Härskogenområdet är denna östra delen. Högäset nämns i naturvårdsplanen som av stort värde för landskapsbilden. Större delen av området ligger inom landskapsskyddet och dispens från landskapsskyddet behövs således för att området skall kunna exploateras för vindkraft. Området är även ett av de ytterst få där smålom förekommer som häckfågel. Smålommen är i naturvårdsplanen utnämnd till ansvarsart för Härryda kommun. Vindpark i detta området rimmar därför illa med den ambitionen. Berguv är hörd från området och kan möjligen häcka i omgivningen. Området är ett av de mer ornitologiskt intressanta delarna i den annars av hårt skogsbruk tärda Härskogen. Således förkastar GOF Bråtaområdet och Holmelundområdet som område lämpligt för vindkraft. För Sundshult och Knipan får eventuella framtida miljöprövningar avgöra om områden har konflikter med naturvården. Arter med särskild hänsyn Nedan följer en genomgång av några arter som bör kommenteras särskilt vilka alla kräver särskild hänsyn då de kan komma att drabbas negativ av vindkraftsexploatering. GOF har när det gäller arterna smålom, storlom och berguv samrått med några av de mest kunniga artexperterna på området i landet. Smålom Smålommen häckar med ungefär 1300 par i landet. I södra Västergötland och angränsande delar av Halland och Småland finns ett isolerat bestånd på par, varav något eller några par häckar eller misstänks häcka i Härryda kommun. Arten är förtecknad som missgynnad i den svenska rödlistan, och den är också förtecknad i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv, som skall speciellt beaktas i det europeiska fågelskyddsarbetet och vid inrättandet av skyddade områden inom Natura Smålommen livnär sig, liksom storlommen, nästan uteslutande på fisk. Men den häckar vid små och ofta fisktomma tjärnar och gölar (ofta mindre än 1 ha) som ligger på ett pendelavstånd på upptill ungefär 10 km från fiskevattnen. Smålommen har i bland annat skotska undersökningar visat sig vara känslig för störningar från vindkraftsanläggningar. I en studie som gjorts av The Royal Society for the protection of birds (RSPB) har man rekommenderat att undvika placering av vindsnurror inom en buffertzon på 1 km kring häckningsplatserna (Briggs m.fl. 2006).

4 För smålomsbeståndet i Härryda kommun bör man, vad gäller vindkraftsanläggningar, beakta följande: 1) Man bör undvika att placera vindsnurror inom en zon på ca 1 km från häckningsplatserna (eftersom man inte har studerat smålommen i detta avseende i Sverige bör man tills vidare använda sig av de rekommendationer som man tagit fram i andra nord- och västeuropeiska länder). 2) Man bör också undvika att placera vindsnurror i flygkorridorerna mellan häckningsplatserna och viktiga fiskesjöar (i studier av andra fågelarter har det visat sig att fåglar som regelbundet företar födosöksturer mellan häckningsplatser och födosöksplatser, och därvid måste passera förbi en vindkraftsanläggning, är mer sårbara för kollisioner än vad som normalt är fallet). 3) I samband med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bör man kontakta personer med detaljkännedom av området för samråd. Man bör räkna med att det kan behövas ett ganska omfattande kompletterande fältarbete under häckningssäsongen för att i detalj kartera flygvägar m.m. 4) Om man i en MKB tillstyrker en placering i strid mot punkterna 1 och 2 ovan, bör man motivera varför man anser sig kunna göra avsteg från dessa rekommendationer. Storlom Storlommen häckar vid näringsfattiga klarvattenssjöar i större delan av landet, och totalt finns par. I Härryda kommun förekommer artensom häckfågel i ca sjöar. Också storlommen är förtecknad i bilaga 1 till EUs fågeldirektiv, som skall speciellt beaktas i det europeiska fågelskyddsarbetet och vid inrättandet av skyddade områden inom Natura I de skotska studierna (Briggs m.fl. 2006) har man rekommenderat en buffertzon på 1 km kring häckningssjöar även för storlommen. Med tanke på storlommen förekomst i Härryda kommun bör man beakta följande: 1) Man bör undvika att placera vindsnurror inom en zon på ca 1 km från häckningsplatserna (liksom för smålommen gäller att eftersom man inte har studerat arten i detta avseende i Sverige bör man tills vidare använda sig av de rekommendationer som man tagit fram i andra nord- och västeuropeiska länder). 2) I samband med MKB där man avser att placera vindsnurror inom ett avstånd av 1 km från kommunens insjöar (>10 ha) bör man kontakta personer med lokalkännedom om områdets fågelfauna, och även räkna med att sätta av resurser för ett visst

5 inventeringsarbete i fält under häckningssäsongen (de ovan uppräknade sjöarna är inte på något sätt en komplett förteckning). 3) Om man i en MKB tillstyrker en placering inom ett avstånd från 1 km från en sjö med regelbunden förekomst av storlom under häckningstid bör man motivera varför man anser sig kunna göra avsteg från rekommendationen om en buffertzon. Fiskgjuse Fiskgjuse är ingen hotad art i Sverige men vi har ett speciellt ansvar för arten då nästan hälften av Europas fiskgjusar häckar i Sverige. Inga förslag på skyddsavstånd för fiskgjuse finns vad vi känner till men de rekommendationer som Briggs m.fl. tagit fram för landbaserade verk borde kunna gälla även för fiskgjuse (skyddszon på 2 km runt boplatsen). GOF anser att man bör följa dessa rekommendationer vid vindkraftsexploatering. Berguv Sverige hyser numera ett bestånd på ca 400 par, främst på Västkusten, längs ostkustens skärgårdar och i Norrland. Den häckar i skärgårdar och klippbranter, ofta i anslutning till odlad bygd. Före 1900 var arten tämligen allmän men minskade sen p.g.a förföljelse, och senare p.g.a förgiftning från kvicksilver och bekämpningsmedel. Perioden fanns bara fyra vilt häckande par kvar på Västkusten. Med uppfödningsprojektet Projekt Berguv Sydväst, som stöddes av naturvårdsorganisationer, jaktorganisationer och av statliga verk, lyckades man dock återskapa en livskraftig stam, omfattande ca 100 par längs hela Västkusten (Bohuslän/Halland). Sedan 2000 har dock reproduktionen varit sviktande. Endast ca ungar blir flygfärdiga årligen, och dödligheten bland dessa yngre fåglar är ca 75 % under första året. Det verkar som om berguvsstammen åter minskar. Inom Härryda kommun finns idag inget känt revir. Misstankar om revir finns dock t.ex i Storåns dalgång och östra delarna av Härskogen. Eftersom ungfågelsproduktionen är mycket låg, så krävs det att föräldrarna kan leva desto längre, i gynnsamma fall upp till 10-talet år, för att stammen skall förbi livskraftig. De häckande uvarna är oftast mycket stationära inom 4-5 km:s radie från boplatsen, medan yngre fåglar drar runt längre sträckor, för att hitta egna revir. Fasta installationer, oskyddade transformatorer, el-ledningar, väg- och tågtrafik är ofta ödesdigra för dessa yngre fåglar, samt för de äldre fåglarna om faror finns inom reviret. Minst fyra kända fall av uvar dödade av vindkraftverk förekommer (trots att dessa än så länge är rätt fåtaliga). Det är av ytterlig vikt att etablering av vindkraftverk, även mindre sådana, undviks i ovan nämnda områden.

6 Övriga arter: Rekommenderade buffertzoner från vindkraftverk till häckningsplatser Orre 1,5 km buffertzon från spelplatser rekommenderas (1) Nattskärra 1-2,5 km buffertzon från spelplatser rekommenderas (1) Tjäder Kunskap saknas i dagsläget, forskning om detta pågår. Övriga synpunkter Idag råder det något av en hysteri inom vindkraftsetbleringen och många intressenter vill se en skyndsam utbyggnad. GOF anser att det är svårt för föreningen att ha möjlighet att yttra sig över alla anmälningar som kommer in om bygglov av vindkraftverk, eftersom de inte alltid kungörs. GOF anser därför att Härryda kommun bör offentliggöra alla inkomna anmälningar (gårdsverk undantaget) t.ex. på sin hemsida, förslagsvis under en egen rubrik så att det inte föreligger någon risk att verk med olämpliga placeringar ur fågelsynpunkt slinker igenom systemet. Då kommunen hyser flera känsliga och skyddsvärda arter rekommenderar GOF att man vid all planering av vindkraftsverk el. vindkraftsparker informerar GOF i ett tidigt stadium (tidigt samråd) samt kontaktar personer med lokalkännedom om områdets fågelfauna för att på så sätt tidigt avstyra olämplig placering av vindkraftverk i närheten av dessa arters häckningsplatser.

7 Göteborgs Ornitologiska Förening, Morgan Johansson Christer Johansson Referenser (1) Fåglarna, däggdjuren och vindkraften, Länsstyrelsen Västra Götaland rapport 2009:70 Briggs, J.A.., Langston, R.H.W., Bullman, R., Evans, R.J., Gardner, S., Pearce- Higgins, J. & Wilson, E. (2006) Bird sensitivity map to provide locational guide for onshore wind farms in Scotland. - RSBP Resarch Report No. 20. Bilagor: 1. Av GOF föreslagna ytterligare områden som bör fredas från vindkraft. 2. SOF vindkraftspolicy 3. Fåglarna, däggdjuren och vindkraften, Länsstyrelsen Västra Götaland rapport 2009:70

8 Bilaga 1 Områden GOF anser bör fredas för vindkraft (utöver de i vindkraftsplanen föreslagna områdena

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Jakt i naturreservat

Jakt i naturreservat Jakt i naturreservat - en vägledning vid reservatsbildning Länsstyrelsen i Västra Götalands län - 2007 Rapport 2007:28 Förord I länet finns tre nationalparker och nästan 400 naturreservat (inklusive naturvårdsområden)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Innehåll Så bevarar vi artrikedomen i skogen - 2 Utmaningen - 4 Det svenska skogsbruket - 8 De politiska målen - 14 Miljömålen - 16 SKOGSINDUSTRINS

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

FISKERIVERKET INFORMERAR

FISKERIVERKET INFORMERAR FISKERIVERKET INFORMERAR Kunskapsläget vad gäller den havsbaserade vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden FISKERIVERKET AVDELNINGEN FÖR KUST- OCH SÖTVATTENRESURSER Redaktionskommitté: Susan

Läs mer

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg ISSN 1650-8475 FÖRORD Denna rapport är resultatet av en teoretisk genomgång

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Överflyttning av vårdnaden till familjehem

Överflyttning av vårdnaden till familjehem UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 h.p. Handledare: Anna Wärme Överflyttning av vårdnaden till familjehem Examensarbete HT 2007 Petra Andersin Innehållsförteckning

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser 6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser Anders Nilsson & Janne Flyghed Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 1 6.1 Inledning Att vräkas från

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer