Till: Sätila Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Plan- och byggnämnden Miljönämnden samtliga i Marks kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till: Sätila 2011-01-04. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Plan- och byggnämnden Miljönämnden samtliga i Marks kommun"

Transkript

1 Till: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Plan- och byggnämnden Miljönämnden samtliga i Marks kommun Sätila Ang. remiss från Länsstyrelsen i Västra Götalands län avseende ansökt vindkraftsexploatering på Lygnersvider vid Sätila samhälle, Länsstyrelsens dnr För ett Framtida Sätila har av såväl samhällsplaneringschefen som kommunchefen i Marks kommun, som tunga intresse- och sakägare i den aktuella frågan, ombetts att inkomma med synpunkter i ärendet. Denna skrivelse är ett komplement till de skrivelser som För ett Framtida Sätila tidigare ingivit till Länsstyrelsen i ärendet, och är avsett att för de kommunala instanserna tydliggöra några av de viktigare frågeställningarna. Utöver denna skrivelse hänvisas, vid ett önskemål om fördjupning, även främst till den skrivelse som För ett Framtida Sätila ingav till Länsstyrelsen i Västra Götalands län , se bilaga 1. För ett Framtida Sätila, med stöd i de drygt 900 sakägare som härigenom företräds, begär härmed att såväl miljönämnden som plan- och byggnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställa att den av Göteborg Energi AB (GE) ingivna ansökan ska avstyrkas med stöd av miljöbalkens 16 kap. 4, och också framställa krav på att ansökan därmed ska avslås. Bakgrund För ett Framtida Sätila företräder drygt 900 sakägare (se bilaga 2), vilka på olika sätt negativt skulle drabbas om den ansökta exploateringen skulle komma till stånd. Därutöver skulle hela Marks kommun drabbas, eftersom den ansökta exploateringen skulle lägga en död hand på Sätila-Ubbhults expansionsmöjligheter, där bygden också utgör ett av de mest expansiva områdena i kommunen. Bygdens samlade attraktivitet skulle kraftigt utarmas och leda till att området skulle hamna i en betydande recession med mycket allvarliga följder inte bara för bygden som sådan, utan även för Marks kommun som helhet. De grundläggande argumenten För ett Framtida Sätila har uppmärksammat det hot som den ansökta exploateringen utgör mot bygden och informerat berörda i samhället, såväl som ortens politiker. A. Landskapsbild På hemsidan står omfattande information att finna, t.ex. om hur inverkan på landskapsbilden kommer att bli i Sätila samhälle och vid Ubbhult. Vi kan notera att den reella inverkan på landskapsbilden kraftigt skiljer sig från de förskönande bilder som Göteborg Energi i breda remsor av vidvinkelkaraktär har försökt förmedla i ärendet, och då 1 (20)

2 såväl i den ursprungliga ansökan som i de sedermera ingivna bristfälliga kompletteringarna, se närmare nedan. Vi kan dessutom notera att även GE i sin ansökan och i sina konsultrapporter angivit att landskapsbilden i området kraftigt kommer att förfulas, eller som bolaget bl.a. angivit i sin ansökan och miljökonsekvensbeskrivning: - Från de öppna landskapsrummen i Storåns dalgång, vid Lygnern och vid Stora Öresjön så skulle vindkraftparken tveklöst innebära en betydande förändring av landskapsbilden. - Vid Sätila tätort utgör utsikten över sjön Lygnern ett viktigt landskapsbildsvärde. - Vindkraftparken skulle komma att konkurrera med sjön om betraktarens uppmärksamhet vilket skapar en betydligt mer orolig landskapsbild. - Påverkan på landskapsbilden bedöms bli relativt stor i närområdet och särskilt vid Lygnern och vissa platser i tätorten Sätila med närmaste omnejd. Vindkraftparken blir ett nytt inslag i ett agrart präglat, homogent kulturlandskap med få landmärken och få moderna och industriella inslag. Vid skogssjön Öresjön innebär vindkraftparken en stor visuell förändring. Eftersom det är GE som själva skrivit detta i sin ansökan, miljökonsekvensbeskrivning och beställda konsultrapporter, måste den allmänna utgångspunkten vara att detta är vad som minst kan komma att uppstå. Sätilas kännemärke och lockbete för sin framtida utveckling om ett naturskönt område kommer således att helt förstöras. Vy från Sätila centrum efter en potentiell vindkraftsexploatering B. Behovet för Sätila och Ubbhults samhällens framtida gemensamma utveckling För Sätila har en utbyggnad av VA-nätet med bland annat en gren mellan Sätila samhälle och Ubbhult, planerats att genomföras. Detta innebär samtidigt klart utökade möjligheter till en etablering av bostäder utefter denna ledningsdragning, som dessutom utgör en av de mycket 2 (20)

3 få befintliga expansionsmöjligheterna för Sätila samhälle. Och det är just på denna plats som GE har ansökt om att få exploatera marken för vindkraft, inklusive att i stor omfattning få hugga ner skog för att kunna genomföra detta. Det betyder att vindkraftsplanerna helt strider mot det kommunala intresset såväl som Sätila samhälles behov av framtida utveckling. Vy från Ubbhult efter en potentiell vindkraftsexploatering C. Lygnersvider som bullerfritt område Miljöbalken har som grundprincip att det är särskilt viktigt att ostörda områden skyddas mot exploatering som skulle riskera att förstöra dessa områdens kvaliteter, eller som det uttrycks i miljöbalkens 3 kap., 2 : Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. Lygnersvider är ett område som enligt Naturvårdsverkets nomenklatur är att betrakta som ostört bl.a. när det gäller buller, med en klassning mellan nivåerna Område helt utan samhällsbuller och Område med begränsad förekomst av samhällsbuller, d.v.s. som ett område med största bullerfrihet (Jfr. Naturvårdsverkets rapport: God Ljudmiljö mer än bara frihet från buller, rapport nummer 5709.). Detta betyder att varje av människan skapad tillkommande bullerkälla måste undvikas. 3 (20)

4 Vi vill här särskilt peka på att plan- och byggnämnden redan i ett yttrande (bilaga 3) uttalade att en vindkraftsetablering i ett Lygnersvider som inte är stört av flygbuller, stod i strid med redan då befintlig översiktplanering. Särskilt behöver därför i detta sammanhang påtalas den förändring av riksintresset med avseende på buller som under hösten 2009 togs fram av Transportstyrelsen för Göteborg- Landvetter flygplats (se bilaga 4). Denna riksintresseavgränsning används redan idag för planering i Marks kommun och kan antas bli slutligt fastställd under Det reviderade riksintresseskyddet visar på att det som i 1977 års generalplan beskrevs som potentiellt flygbullerutsatta områden, inte längre på minsta sätt kommer att vara detta inte ens i en planering. Detta betyder att hela det aktuella området som ansökningen för vindkraftsexploateringen avser inte bara i realiteten, utan även planeringsmässigt, är att betrakta som ett bullerfritt område. D. Buller från vindkraft Vi vill vidare peka på det faktum att senare tids forskning har kommit fram till att störningarna från vindkraftsbuller varit kraftigt underskattade historiskt sett. Särskilt viktigt har det visat sig vara att ta hänsyn till den ljudbild som finns på platsen innan en vindkraftsexploatering ens övervägs. D.v.s. om bakgrundsnivån för buller på platsen är låg, så måste särskilt hårda krav ställas på varje ny bullerkälla, eftersom den annars helt förändrar levnadsförhållandena i området. Det framgår särskilt tydligt av de under 2008 och 2009 publicerade rapporterna av Kamperman m.fl. Varför relevanta bullergränser är nödvändiga vid val av placeringar för Vindkraftverk, se bilaga 5, och Vindkraftsturbinssyndromet En rapport om ett experiment med människor av Nina Pierpont, se bilaga 6. Enligt Kamperman m.fl. krävs för en säker bullermiljö på landbygden, där vindkraften placeras i kuperad terräng så som den aktuella ansökan avser, ett miljöskyddsavstånd på meter. Vid vindkraftsexploateringar i slättlandskap kan avstånd ner till meter godtas. Avståndet till bostäder för den här aktuella ansökan är långt mycket mindre än så, varigenom hälsoriskerna för de närboende är uppenbara. Bullerstörda zoner runt den ansökta exploateringen (de röda samt blå områdena) för vi. för vindkraft som placeras i kuperad terräng. P å kullar. Det röda Om det varit fråga om ett slätt landskap hade de hälsoskadliga störningarna begränsats till det med röd färg markerade området. Se vidare bilaga 5 och 6. 4 (20)

5 Utöver de allmänna hälsoriskerna till följd av vindkraftverk som placeras på höjder i anslutning till närliggande dalar, kan i det aktuella fallet också konstateras att Göteborg Energi, enligt bolagets egna kartmaterial, har för avsikt att placera verken med inbördes avstånd på enbart ca 400 meter. Det är konstaterat att så nära placeringar av sådana gigantiska kraftverk som det här är fråga om, 150 meter höga, kommer att ge upphov till turbulens verken emellan på stort avstånd, se bland annat domen av Miljödomstolen, M-3427 från (bilaga 7) där det anges att Denna typ av vindkraftverk skapar turbulens upp till 800 meter från verket.. Sammantaget betyder detta att den ansökta vindkraftsplaceringen kommer att leda till återkommande vindskjuvningar, uppenbart pulserande ljud och olika resonansliknande effekter, varigenom bullernivån även kommer att bli än högre än normalt. Till vad som ovan sagts hör också att de bullermodeller som den sökande har nyttjat i detta ärende återkommande, med sina teoretiska bullerkurvor, frekvent har visat sig underskatta de reellt uppmätta bullernivåerna. Ett närliggande, och för det aktuella ärendet mycket relevant exempel, är bl.a. det vindkraftverk som sedan en tid är i drift i Hyssna och där bullernivåerna återkommande, vid mätning, visat sig vara långt högre än vad varje beräkningsmodell säger skulle vara fallet. Orsaken är att det är mycket svårt att modellera bullerspridning, och att de modeller som finns genomgående favoriserar de utgångspunkter som vindkraftsbranschen har - d.v.s. att underskatta den reella bullerspridningen. Exempelvis kan det vissa dagar, t.ex. varma sommarkvällar som är utmärkta för utomhusvistelse, bli fråga om upp till ca 25 db(a)- enheter högre buller än vad modellerna förutspått, genom att ljudet transporteras bättre genom de skiktningar i luftlagren som då uppkommer. Buller transporteras också bättre i fuktiga områden än vad branschens modeller anger, och på den för ansökan aktuella platsen och dess omgivningar är fuktighet ett typiskt kännetecken, genom den omfattande närvaron av våtmarker och sjöar. Se även bilden nedan på hur fuktigheten påverkar bullerspridningen: Av grafen framgår att bullerutbredningen dämpas som bäst vid en luftfuktighet på ca 5-20%, medan dämpningen avtar kraftigt vid högre luftfuktighet. I det aktuella området är luftfuktigheten generellt sett hög. Till det ovanstående hör också att det buller som vindkraftverk orsakar är mer lågfrekvent än annat industribuller - med även omfattande infraljud - vilket innebär att det sprids längre än i princip varje annat industribuller, och därtill dygnet runt. Vindkraftsbullret har också en sådan huvudfrekvens (svischljud med en frekvens på ca 1 Hz) som väl sammanfaller med den 5 (20)

6 frekvens som används för att göra människor särskilt uppmärksamma på faror (jämför t.ex. frekvensen på ljudet från en backande lastbil), varför det därigenom är särskilt enerverande och också tränger igenom varje annat naturligt ljud. Särskilt väl sprids också bullret över sjöytor där det även reflekteras och t.o.m. kan vara högre på andra sidan. Sammantaget betyder ovanstående att den ansökta exploateringen kommer att leda till helt oacceptabla och hälsoskadliga bullernivåer, såväl i den omgivande naturmiljön som för ett mycket stort antal boende. E. Pågående översiktsplanering Vi kan notera att ledande företrädare för en klar politisk majoritet i Marks kommun i form av bl.a. Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Marks oberoende demokrater och Markbygdspartiet tydligt uttalat att det av den kommande nya översiktsplanen, som avses beslutas senast 2013, tydligt ska framgå att Lygnersvidersområdet ska pekas ut som olämpligt för placering av vindkraftverk. Ledande företrädare för Marks kommuns politiska partier visar partiernas ställningstaganden i frågan om man avser att agera för att Lygnersvider i kommande översiktsplan ska utpekas som olämpligt för vindkraft: KD avstod, S JA, V NEJ, MOD JA, C avstod, M JA, MP avstod, FP JA (skylten hålls upp utanför bild). Även Markbygdspartiet har i andra sammanhang uttalat ett JA i frågan. För tillfället pågår ett omfattande och engagerat ÖP-arbete i Marks kommun, och då också i bland annat Sätila och Ubbhult, där detta krav än tydligare kan förväntas komma att markeras. Vi kan vidare notera att grannkommunen Härryda pekat ut i stort sett hela Härryda kommuns södra gräns - vilken då gränsar mot Marks kommun - som olämplig för vindbruk ( Vindbruksplan - Tematiskt tillägg till Översiktsplan, ÖP 2011 Härryda kommun, Samrådshandling, sid. 19 och 26-27, se bilaga 8). Härryda kommun har bland annat pekat ut följande områden som olämpliga för vindbruk: 6 (20)

7 Områden med större bevarandeintressen och landskapsintressen bör fredas från vindkraft. Sådana områden är : Storåns dalgång. Sjölandskapet i söder Härryda kommuns motiveringarna är bland annat som följer: - Storåns dalgång: Storåns dalgång omfattas av riksintresse för naturmiljö och kulturmiljö och är av betydelse för landskapsbilden, se figur 15. Det är en uppodlad dalgång med småskalig struktur som även berör de angränsande kommunerna Mark och Bollebygd. Med hänsyn till landskapsbilden och småskaligheten bör området fredas från vindkraft. - Sjölandskapet i söder: I södra delen av Härryda kommun sluttar landskapet ner mot ett band av sjöar med bl a Nordsjön och Ingsjöarna. Topografin är bitvis dramatisk med nivåskillnader på ca 100 meter. Området bedöms med hänsyn till landskapsbilden fredas från vindkraft. Samma typ av avvägningar bör självfallet även gälla för Marks kommun, och det vore därför helt orimligt att Marks kommun på sin sida kommungränsen skulle tillåta vindbruk, när Härryda kommun förbjuder detsamma på andra sidan om samma gräns. Topografin är t.ex. också minst lika dramatisk utmed Lygnern, med nivåskillnader på mer än 100 meter. F. Säkerhetsavstånd och risk för inhägnad av området Vindkraftsbranschen har uttalat att det måste finnas ett säkerhetsavstånd på 400 meter från varje vindkraftverk för att förhindra olyckor, t.ex. den typ av olyckor med lossnande rotorblad som inträffat på ett flertal platser i Danmark och Sverige under det senaste dryga året, och som lett till att branschen tvingats tillsätta sin egen haverikommission. Därtill kommer faran med is på vingarna och de iskroppar som återkommande slungas iväg från rotorbladen. Ovanstående innebär att det inte heller är orimligt att förvänta sig att en exploatering inom en nära framtid också skulle komma att förenas med en heltäckande inhägnad, och det särskilt om en dödsolycka skulle inträffa någonstans i landet, en risk som ökar med varje ny vindkraftsinstallation. För Lygnersvidersområdet skulle detta naturligtvis innebära en än mer oacceptabel situation. Redan idag förses vindkraftsområden med varningsskyltar där man varnar för att komma för nära kraftverken. Detta är enbart en början på de skyddskrav som framöver kan förväntas komma att krävas när det gäller den industriella vindkraften, med de gigantiskt höga vindkraftverk som det numer är fråga om, ca 10 gånger högre än normal skog. Varning för att vistas i närheten av vindkraftverk på flera hundra meters avstånd. Här från Hishult i Halland. 7 (20)

8 G. Annan negativ inverkan Att placera vindkraftverk i skogsområden innebär att dessa områden måste skövlas till stora delar. Plats behövs inte bara för kraftverken som sådana, utan dessutom krävs bl.a. nya vägsträckningar samt ledningsdragning och olika uppställningsytor. Omfattande områden som tidigare varit bullerfria kommer att utsättas för ett dygnet runt pågående buller som inte bara förstör naturmiljöer för den fria naturens djur utan även för Homo Sapiens. För ett Framtida Sätila ingav redan inom någon månad efter det att Göteborg Energis inledande ansökan ingivits till Länsstyrelsen, i februari 2010, en skrivelse som i 47 punkter (se bilaga 1) visade på några av de allvarligaste bristerna i underlaget och där kompletteringar krävdes. Denna kompletteringsbegäran utgör en värdefull komplettering till denna skrivelse, för en djupare förståelse av olämpligheten i aktuell ansökan. Vi kunde redan i samband med att kompletteringsbegäran författades notera att orsaken till att underlaget var så bristfälligt logiskt hängde samman med att varje ytterligare precisering i de avseenden där kompletteringar behövdes, skulle visa på en än större anledning till att varje ansökan om en vindkraftsetablering på platsen borde avslås. Göteborg Energi underlät att svara på den begäran om kompletteringar som För ett Framtida Sätila tog fram tidigare i ärendet och som Länsstyrelsen översände till GE för att bolaget skulle besvara dessa i samband med att Länsstyrelsen översände sina övriga kompletteringskrav. Hade Göteborg Energi svarat på För ett Framtida Sätilas kompletteringskrav, så skulle olämpligheten i placeringen ytterligare ha tydliggjorts. De ansökta kraftverken kommer att vara ca 10 gånger högre än normala träd, 150 meter, och med en bas så stor som ett hus, vilket betyder att utbredningen av buller, skuggor och ljussken kommer att vara mycket omfattande, och det på en plats som idag i princip är helt fri från sådan inverkan. Placeringen på en höjd i anslutning till omgivande dalar, där ett stort antal människor bor, accentuerar inverkan och riskerna med den ansökta placeringen än mer. Mot bakgrund av ovanstående begär För ett Framtida Sätila, med stöd i ovanstående såväl som i de idag bifogade 909 underskrifterna, att såväl miljönämnden som plan- och byggnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställa att den av Göteborg Energi AB ingivna ansökan ska avstyrkas med stöd av miljöbalkens 16 kap. 4 och att därmed ansökan i sin helhet ska avslås. Särskilt om Länsstyrelsens krav på kompletteringar av ansökan Länsstyrelsen i Västra Götalands län, liksom För ett Framtida Sätila och Kungsbacka kommuns miljökontor, insåg tidigt att de av GE ingivna ansökningshandlingarna var undermåliga i flera avseenden, och i vissa andra avseenden också mycket knapphändiga. Underlaget som bolaget ingav var emellertid fullt tillräckligt för att det klart skulle framgå att exploateringen var mycket olämplig och att ansökan därför måste avslås. Det är vidare uppenbart av bl.a. miljöbalkens hänsynsregler, t.ex. bevisbörde- och kunskapsreglerna samt försiktighetsprincipen att den som ansöker om en verksamhet ska ta fram och redovisa för ärendet nödvändigt sakunderlag och också besitta nödvändig kompetens för att bevisa att man har tillräcklig kunskap. Genom att GE ej svarat upp till dessa krav, och inte heller svarat på de kompletteringskrav som ställts upp i ärendet, är inte ens de mest 8 (20)

9 grundläggande hänsynsreglerna i miljöbalken uppfyllda, varför ansökan inte kan annat än avslås redan av detta skäl. Bland vissa av Marks kommunpolitiker har det emellertid framställts som att man inte kunnat ta ställning till ansökan förrän även bolagets svar på Länsstyrelsens kompletteringskrav hade ingivits. Först då menade man att det fanns ett komplett underlag att ta ställning till. Vi noterar att GE:s redovisning med anledning av dessa Länsstyrelsens kompletteringskrav på bolaget än mer visar på olämpligheten i ansökan. Länsstyrelsen har tillställt Göteborg Energi krav på omfattande kompletteringar, till följd av undermåligheter och övriga brister i bolagets tillståndsansökan (se bilaga 9). Länsstyrelsen har formulerat 13 kompletteringspunkter som bolaget ålagts att svara på, och därtill har myndigheten sänt med de 6 kompletteringspunkter som Kungsbacka kommuns miljökontor krävt samt de 47 kompletteringspunkter vilka För ett Framtida Sätila formulerat, med inriktning på frågeställningar avseende bl.a. buller, påverkan på landskapsbilden och naturmiljön och inverkan till följd av ljussken, frågeställningar vilka alla varit undermåligt beskrivna i ansökan. Vi kan konstatera att GE inte med en rad kommenterar de kompletteringskrav från För ett Framtida Sätila som Länsstyrelsen sänt till bolaget att svara på. Även bolagets redovisning kopplat till de av Länsstyrelsen särskilt specificerade 13 punkterna är undermålig, och i flera fall redovisar bolaget inte ens det Länsstyrelsen krävt. Vi kan av bolagets svar se att anledningen till att man vägrat svara på de sätt som Länsstyrelsen begärt, genomgående sammanfaller med att varje svar än mer skulle visa på olämpligheten i exploateringen. Samtidigt strider bolagets hantering av ärendet mot grundtanken i hela den demokratiska process som miljöbalken ställt upp för en prövning av en så kraftigt miljöstörande verksamhet som en tillståndspliktig vindkraftsetablering utgör. Länsstyrelsens kompletteringskrav avseende inverkan på landskapsbilden Den första punkt som Länsstyrelsen begär en komplettering från Göteborg Energi på, avser inverkan på landskapsbilden på Sätila samhälle och Stora Öresjön. Länsstyrelsen skriver: MKB:n ska omfatta en alternativ utformning som redogör för andrahandsyrkandet (12 verk). Vid en alternativ utformning med 12 verk bör hänsyn tas till vad som framkommer av inventeringar och undersökningar samt att landskapsbildspåverkan är stor vid Sätila samhälle och Stora Öresjön Vi kan notera att GE fortvarigt inte preciserar var i det ansökta exploateringsområdet som de olika kraftverken avses placeras, utan bolaget vill ha full frihet att placera verken var som helst inom det ansökta området. Det betyder att bolaget enligt miljöbalkens grundprincip har att beskriva inverkan utifrån ett värsta scenario när det gäller landskapsbilden. Detta görs dock inte. Därtill kan det noteras att bolaget inte med en rad belyst landskapsinverkan i anslutning till Stora Öresjön på det sätt Länsstyrelsen har begärt i kompletteringskravet ovan. Inverkan här skulle bli mycket stor och negativ, något som också gäller för områdena i och kring Sätila samhälle. Detta hade tydligt framgått om bolaget efterkommit Länsstyrelsens krav på redovisning, och det hade då visat på det omöjliga i att placera vindkraft på den ansökta platsen. Därför nämner bolaget inget om detta. 9 (20)

10 Länstyrelsens kompletteringskrav angående inventering av fåglar Länsstyrelsen har ställt ett flertal krav på redovisningar rörande naturmiljön och skyddsvärda arter och typer av djur. Vi kan här bland annat notera följande kompletteringskrav från Länsstyrelsen ifråga om inventeringar, något som Göteborg Energi särskilt slarvigt redovisat i ansökan. Länsstyrelsen skriver: Vår- och höstinventering av fåglar med särskilt fokus på rovfåglar, smålom, storlom, spelplatser för tjädrar och andra skogshöns samt nattskärra. samt Fåglarnas flygrutter från och till födosöksområdet och fortplantningsplatser samt flyttfågelsträck ska kartläggas. Detta gäller framförallt för lom och rovfåglar GE har emellertid i de kompletteringar man ingivit, liksom i sin första redovisning i själva ansökan, enbart inventerat häckande arter översiktligt. Bolaget erkänner också att någon regelrätt häckfågeltaxering av hela området har inte gjorts. Inte heller har man gjort någon ordentlig kontroll av sträckfåglar, eller som det anges att: Någon fullständig sträckfågelinventering, där alla sträckande fåglar räknas under en längre period, har inte utförts. Istället har flyttfåglar enbart noterats under kortare besök i maj, juni och september. Ovanstående medför att den information som GE redovisar i sina kompletteringar innehåller ett stort antal antaganden och gissningar, och eftersom observationerna enbart har varit fåtaliga handlar bristerna genomgående om en underskattning av närvaron, häckning m.m. av t.ex. skyddsvärda arter. Det är dock viktigt att notera att GE, trots bristfälligheten i undersökningarna, i sin kompletterande konsultutredning inte kan undgå att notera att det i och kring det ansökta etableringsområdet bland annat finns fiskgjuse, lärkfalk, ormvråk, duvhök, sparvhök, trana, orre, tjäder, smålom, storlom, enkelbeckasin, morkulla, nattskärra, nötkråka, kungsfiskare, bivråk, spillkråka, sparvuggla och törnskata av vilka de flesta är rödlistade arter och de övriga karakteriseras som särskilt känsliga för vindkraftverk. Till detta noterar man också ett stort antal rödlistade och andra fågelarter vid den närliggande Lygnern, arter som också på olika sätt direkt och indirekt kommer att påverkas vid en vindkraftsexploatering på Lygnersvider, t.ex. rödlistade arter som storlom, smålom, tretåig mås, bergand, blå kärrhök, brun kärrhök, pilgrimsfalk, stenfalk och rördrom samt andra arter, främst rastande/sträckande, som snatterand, brunand, skedand, bläsand, stjärtand, småskrake, salskrake, svarthakedopping, svarthalsad dopping, gråhakedopping, skäggdopping, storspov, småspov, kärrsnäppa, gluttsnäppa, mindre strandpipare, större strandpipare, strandskata, rödbena, sångsvan, kanadagås, bläsgås, grågås, prutgås, ormvråk och fjällvråk samt ett flertal småfåglar i form av tättingar. Särskilt bör i konsultredovisningen noteras att det är angivet en rovfågelart, vars revir sträcker sig upp till det ansökta exploateringsområdet och som har en skyddszon mot vindkraft bedömd till minst meter (citat från Svenska Ornitologiska föreningen, se bilaga 10,, men som inte alls är närmare belyst i GE:s underlag. Det är här särskilt viktigt att konstatera att även rovfågel vars häckningsplatser är skyddade enligt 20 kapitlet i sekretesslagen (SFS 10 (20)

11 2009:400), måste beaktas vid en redovisning av riskerna med en exploatering. Detta har GE inte gjort! Vi kan också se att i de redovisningar som görs i GE:s konsultrapport, så används generellt förhållandet enligt ovan, med bristfälliga undersökningar, som hävstång för att återkommande underskatta närvaron av olika arter. Det faktum att man bara vid något enstaka tillfälle under sin inventering observerat en viss fågelart, används generellt som argument för att inte vidare utreda problembilden, utan snarare lämnar man frågan obesvarad, varigenom man då klassar ner riskerna för dessa fåglar och undviker att närmare beskriva hoten för dem. Med det ovanstående sammanhänger också det faktum att skogsavverkningen i området under det senaste året varit mer omfattande än vanligt. Skogsstyrelsen har t.o.m. konstaterat att exploateringen i området brutit mot gällande föreskrifter och att exploatören avverkat utanför den tid då denne haft tillåtelse till s.k. föryngringsavverkning (Skogsstyrelsens skrivelse , se bilaga 11). Skogsstyrelsen har dock saknat resurser för att lagföra föreskriftsbrottet. Platsen för de otillåtna avverkningarna sammanfaller ( underligt nog ) i flera fall mycket väl med de platser där man i GE:s ansökan förväntar sig att kraftverk skulle uppförts om tillstånd till detta hade givits. Denna förtida avverkning har naturligtvis haft negativ inverkan på förekomsten av vissa arter just under 2010, så även var i skogen dessa valt att uppehålla sig. Detta förhållande belyses dock inte med en rad av GE eller i bolagets konsultrapporter och saknas också i varje analys som bolaget gjort av naturmiljöfrågorna. För de arter som särskilt utpekats i kraven ovan (rovfåglar, smålom, storlom, tjädrar och andra skogshöns samt nattskärra) har Länsstyrelsen i sin kompletteringsbegäran ställt upp ytterligare redovisningskrav avseende lom samt tjäder och orre, varför frågeställningarna avseende dessa arter istället närmare belyses nedan under de nedan upptagna punkterna. Däremot belyses här Länsstyrelsens frågeställning avseende nattskärra: För nattskärra kan följande konstateras. Av Länsstyrelsens rapport Fåglarna, däggdjuren och vindkraftverken, rapportnummer 2009:70 (se bilaga 12) konstateras att den nödvändiga skyddszonen från vindkraftverk för fågeln är 1 2,5 km kring platser med spelande hanar. Av den framtagna konsultutredningen framgår att nattskärra observeras årligen med ca 2-4 exemplar inom etableringsområdet under häcktid och bedöms därmed häcka kontinuerligt samt att observationer gjorts vid såväl Äspesjö som längre norrut, ca 0,5-1 km norr om Äspesjö.. Den senare observationen innebär att nattskärran finns direkt inom det ansökta exploateringsområdet, varigenom möjligheterna att nyttja detta för vindkraft, skyddszonen beaktad, helt utraderas. Vi bilägger här en karta med information om var nattskärran finns samt vad det betyder ifråga om de områden som omfattas av en nödvändig skyddszon mot vindkraft för denna fågelart. (se bilaga 13 om Skyddszoner). I denna bilaga med skyddszoner finns även markerat var det exempelvis finns häckande Tranor (inte bara vid Ålatjärn som anges i GE:s konsultrapport, utan även vid Stora dammen) och Duvhök (Vid Vargabrännen och Stora dammen). Båda de senare lokalerna har GE missat i utredningen såväl som ett flertal andra fågelarter som t.ex. Kattuggla. Av och till har även bland annat Storspov och Kungsörn siktats inom området. Allt detta missas naturligtvis om man som bolaget väljer att göra, ägnar alltför kort tid åt sin inventering, och därtill framförallt syns ha andra syften än att värna den biologiska mångfalden. 11 (20)

12 Länsstyrelsens särskilda kompletteringskrav angående tjäder och orre Länsstyrelsen hade också följande särskilda kompletteringskrav ifråga om tjäder och orre utöver inventeringskravet ovan: Spelplatser för tjäder och orre ska avgränsas på karta. På samma karta ska det framgå var man planerar att placera verken Ingen sådan karta finns bilagd kompletteringarna, utan istället för GE ett resonemang om att de tjädrar som man kunde identifiera under 2010 till vissa delar inte kunde påfinnas på de platser som de hållit till på under tidigare år. Med tanke på bristerna i inventeringen är denna slutsats minst lika troligt en följd av just bristerna i inventeringen, varigenom ett betydande antal tjädrar har missats. Det kan ju också konstateras att de som genomfört undersökningen inte bor på platsen och därför givetvis inte vet var man främst ska söka. Vi vet emellertid att det bland annat finns ett större tjäderområde mitt i det ansökta exploateringsområdet vid Skogablöten och Rysstjärn. Vi vet av de jägare och övriga boende som sedan länge vistats i området att det på denna plats garanterat finns minst 5 spelande tjädrar, något som varje naturbevandrad person som tagit sig an området när det är snöbelagt ganska omgående hade kunnat konstatera. Tjäder finns även i den sydvästra delen av det ansökta exploateringsområdet. Vi noterar att GE:s konsulter anstränger sig till det yttersta för att hävda att det enbart rör sig om maximalt 4 tjädrar i området, och det givetvis eftersom de vet om att om platser finns med fem eller fler spelande tjädrar, så medför det krav på skyddszoner som ska uppgå till minst meter (citat från Svenska Ornitologiska föreningen, bilaga 10). Detta skulle då till följd av rena naturmiljöskäl utradera varje möjlighet till exploatering för bolaget, något Göteborg Energi synbarligen inte tvekar att ta till vilka metoder som helst för att förhindra. Det ligger givetvis också nära till hands att utgå från att det är därför som bolaget råkat glömma kravet på en kartredovisning, eftersom förhållandena då skulle bli än mer uppenbara. Vi har därför i kartbilaga markerat var tjädrar finns och också särskilt tydliggjort det område där spel återkommande förekommer med fler fem eller fler tuppar närvarande, se bilaga 13, samt vilka skyddzoner som denna närvaro är förenad med. Länsstyrelsens särskilda kompletteringskrav angående lom, särskilt smålom Länsstyrelsen noterade vidare följande ifråga om skyddet av särskilt smålom och utgående från GE:s ansökan, varigenom implicit också krav ställdes på ett efterlevande från bolagets sida: Länsstyrelsen delar inte bolagets bedömning för buffertzon kring smålommens häckningsplatser. Bolaget anför att 500 m skyddszon bör räcka eftersom smålommen inte häckar varje år. Länsstyrelsens bedömning är att detta inte är ett godtagbart skäl till varför man bör göra avkall på tidigare rekommenderad skyddszon på m. Av bolagets kompletterande redovisning framgår att GE väljer att strunta i kravet på en skyddszon på meter för smålommen (Gavia Stellata). I sina texter anger bolaget istället att man enbart vill ha ett 860 meters avstånd mellan smålommen (i Äspesjön) och kraftverken. Av enkla mätningar på av bolaget ingivna kartor framgår dessutom att inte ens detta stämmer. De 860 meterna gäller möjligen från Äspesjöns mittpunkt, men eftersom det inte är där som 12 (20)

13 fåglar häckar, utan utmed strandkanten, så vill bolaget egentligen hävda att det ska räcka med ca 700 meter som skyddszon, och då enbart kopplat till förekomsten i Äspesjön, inte alls i relation till t.ex. födosöksvägar eller födosjöar. Bolaget tar i sin skyddzonsdefinition inte alls hänsyn till att Smålommen även häckar i andra ytvatten i området än Äspesjön, t.ex. olika tjärnar i området, samt att den även har födosökssjöar i närområdet som Stora Öresjön, varigenom avståndet mellan fågelns vistelseområde och ansökta kraftverk kan förväntas bli än mindre, ca 200 meter. Samma förhållanden gäller även för storlommen, se nedan. Det är här också viktigt att kravet på skyddszon inte bara omfattar häckningsplatser, utan även lommens födosöksområden. Detta framgår uppenbart av bland annat den i GE:s konsultrapport refererade rapporten Storlommen och smålommen i Sverige populationsstatus, hotbild och förvaltning, se bilaga 14, som bland annat tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket och där det klart framgår att: Vindkraftsanläggningar bör undvikas inom en radie på 1 kilometer kring häckningssjöar och fiskevatten för storlom eller smålom. Förslagen bygger på de rekommendationer som tagits fram i skotska karteringsstudien. Svenska ornitologiska föreningen (se bilaga 10) har uttryckt det än tydligare som att: Storlom och smålom är upptagna på Fågeldirektivets lista 1. Båda arterna är uttalat känsliga för olika former av mänsklig störning och häckningar kan lätt misslyckas. Skyddszoner om minst m ska upprättas runt sjöar och tjärnar där lommar regelbundet häckar. Särskilt smålom häckar ofta i tjärnar men fiskar i närliggande sjöar. Det är viktigt att identifiera och skydda även flygvägarna mellan häcknings- och fiskeplatserna. Bolaget redovisar sitt sätt att se på smålommens skyddsbehov, utan att med ett ord nämna att kraven på skyddsavstånd inte uppfylls! Foto från rapporten Storlommen och smålommen i Sverige populationsstatus, hotbild och förvaltning av Mats O.G. Eriksson, se bilaga 14, skriven på uppdrag av bl.a. Naturvårdsverket Vi kan således konstatera att den skyddszon som Länsstyrelsen anger på meter för smålom inte uppfylls. Vidare är detta en skyddszon som handlar om en tidigare rekommendation. Vi kan idag konstatera att nuvarande kunskap ger vid handen att ett avståndsbehov på meter för t.ex. smålommen (kring boplatser samt för flygvägar mellan häckningsplatser och fiskevatten) inte heller det är tillräckligt, utan att det krävs avsevärt längre skyddsavstånd till smålommen för att ett rimligt skydd ska kunna uppnås. Även kravet för Storlom (Gavia Arctica) är omfattande. 13 (20)

14 I Länsstyrelsens rapport Fåglarna, däggdjuren och vindkraftverken, rapportnummer 2009:70, se bilaga 12, konstateras bland annat att För bland andra smålom, sjöorre, sillgrissla och tordmule noterades att fåglarna undvek ett område på upptill åtminstone 2 km kring vindsnurrorna under de första åren, medan åtminstone sjöorren återkom till närområdet kring vindsnurrorna efter att de varit i drift i 3-5 år. För smålom fanns ingen tendens till tillvänjning ännu efter 5-6 år.. Denna slutsats baseras bl.a. på en under 2006 genomförd rapport för Danska Miljödepartementet, Final results of bird studies at the offshore wind farms at Nysted and Horns Rev, Denmark, se bilaga 15, och bekostad av bl.a. Vattenfall där det tydligt framgår att smålommen, och även storlom, inte alls går samman med vindkraftverk och att ett minsta skyddsavstånd - och då särskilt med beaktande av miljöbalkens försiktighetsprincip - i vart fall bör vara meter. Detta eftersom nästan alla de lommar som annars skulle befunnit sig inom denna radie från platsen där vindkraftverk uppförts flyr fältet, och inte heller återvänder. Av grafen framgår att lommen nästan helt försvinner inom områden på meter från vindkraftverk, till ca 2/3 upp till meter och till hälften upp till meter. Tagen från bilaga 15. Försiktighetsprincipen i miljöbalkens 2:a kapitel tydliggör principen att om osäkerhet råder om att skada kan uppkomma, så ska man agera som att skada kan uppkomma. I detta fall innebär det att eftersom det vid vetenskapliga studier visat sig att smålommens möjlighet till överlevnad på platsen inom upp till i vart fall meter mer eller mindre omintetgörs (inom meters radie försvinner minst 2/3 av lommarna och vid meters radie fortfarande minst ca 50%) så måste det betyda att ett absolut minsta skyddsavstånd på i vart fall meter, eventuellt betydligt mer med kanske upp till meter, måste få råda. Vi kan dessutom notera att kravet på skyddsavstånd inte bara omfattar smålommen, utan även storlommen, eller som det anges i rapporten Storlommen och smålommen i Sverige populationsstatus, hotbild och förvaltning, se bilaga 15, där det klart framgår att: Vindkraftsanläggningar bör undvikas inom en radie på 1 kilometer kring häckningssjöar och fiskevatten för storlom eller smålom. Förslagen bygger på de rekommendationer som tagits fram i den skotska karteringsstudien. GE undviker dock nogsamt att närmare utveckla vad detta skulle betyda för den aktuella ansökta vindkraftsexploateringen. Det kan dock noteras att det ansökta exploateringsområdet kommer så nära storlommens smålommens fiskevatten - se ovan - i form av t.ex. Stora 14 (20)

15 Öresjön, som bara ca 200 meter. Båda arter använder Stora Öresjön som födosöksområde, såväl som Lygnern och andra kringliggande sjöar. Vi har i en kartbilaga, se bilaga 13, och ihop med vissa andra fågelarter enligt redogörelsen ovan, infört den geografiska omfattningen på skyddszonerna för smålom och storlom. Av denna framgår att, om de identifierade skyddsbehoven mot vindkraft ska innehållas, så utraderas möjligheterna att nyttja det ansökta området för vindkraft helt. Länsstyrelsens kompletteringskrav angående fladdermöss Ifråga om fladdermöss ställde Länsstyrelsen upp bland annat följande kompletteringskrav för GE att svara upp mot: Förundersökning av fladdermöss i området. Kartlägg lämpliga fladdermusmiljöer samt tidigare observerade arter. Inventeringen bör även omfatta lämpliga miljöer upp till 1,5 km från etableringsområdet. Inventering på de utifrån fladdermössen mest lämpliga miljöerna. Bild på lungsprängd Fladdermus Vi kan bland annat konstatera följande: Bild på fladdermus som fått sina lungor sprängda av vindkraftverkens tryckvågor. Huvudproblemet för fladdermössen är inte att de krockar med vindkraftverken, utan att tryckskillnaderna vid vindkraftverkens rotorer spränger deras lungor. Göteborg Energi har på enbart en kvarts A4-sida i sina kompletteringar tagit upp frågan om fladdermöss. Det enda bolaget har gjort i frågan är en, som man kallar det själv, den lilla förundersökningen som utförts på amatörnivå. Trots att man redan genom denna amatörundersökning direkt kunde identifiera såväl vattenfladdermus som nordisk fladdermus, så avvisar bolaget varje krav på inventering av området med avseende på fladdermöss, och än mindre gör man det i områdena upp till 1,5 km från etableringsområdet så som Länsstyrelsen krävt. 15 (20)

16 Detta är ett mycket säreget agerande, men inte helt förvånande, och som rimligen kan förklaras med bolagets rädsla för att man faktiskt ska behöva beskriva att det finns mycket fladdermöss, och även rödlistade sådana, i området. Och det i betydande antal. Det kan noteras att GE:s konsulter särskilt anger att området hyser Ett relativt stort antal våtmarker och skogstjärnar som indikerar ett rikt insektsliv och därmed goda jaktmarker för fladdermöss. Men här slutar all rimlig konsekvent genomgång från bolagets sida, inte minst i förhållande till de krav som gäller enligt miljöbalkens försiktighetsprincip och de kompletteringskrav Länsstyrelsen ställt upp. Istället anför GE som argument mot att genomföra vidare studier att lövinslaget i skogen är litet, liksom förekomst av grova träd eller andra lämpliga boplatser som gamla hus och lador. D.v.s. bolaget har inte med en rad blickat de 1,5 km utanför etableringsområdet som Länsstyrelsen har krävt, samtidigt som den som vistas och bor i området vet att det inte bara finns gamla hus där fladdermöss gärna frekventerar, utan även bl.a. ganska nygjorda bostadshus som de också gärna nyttjar. Det är helt enkelt så att området är sankt och fuktigt och mycket gynnsamt för fladdermöss. Utöver alla sjöar, träsk, sumpskogar, mossar och andra våtmarker m.m. som finns på Lygnersvider, finns ju även Storåns dalgång och Lygnern inom närområdet, vilket allt ger en mycket god grund för fladdermöss att finnas på platsen. GE:s redovisning inom detta sakområde uppfyller således inte det Länsstyrelsen krävt. Det kan noteras att bolaget i konsultutredningen också förstår detta och skriver att För att vara helt säker krävs trots allt en fladdermusinventering, men det har inte bedömts som nödvändigt. Den utredning i form av en inventering som Länsstyrelsen krävt, vägrar således bolaget att göra, varför man inte heller i detta avseende uppfyller Länsstyrelsens kompletteringskrav. Ifråga om andra däggdjur, utöver fladdermöss, kan det konstateras att det i området vid Skogablöten även finns stora mängder annat vilt än fågel, t.ex. svensk skogshare, mård och ekorrar. Särskilt är den svenska skogsharen mycket svåretablerad i det aktuella delen av Sverige och därför särskilt skyddsvärd. Länsstyrelsens kompletteringskrav avseende hydrologiska utredningar Utöver de ovan av Länsstyrelsen krävda kompletteringarna kan också noteras att myndigheten bl.a. ställde följande redovisningskrav på GE avseende hydrologi: Vilken hydrologisk påverkan förväntas uppstå i samband med vägbyggen och vilka prövningar enligt kap. 11 i miljöbalken kan komma att bli aktuella? Kommer befintliga vattentäkter att påverkas? Exempel på vattenverksamheter som kan bli aktuella är: - Kulvertering av vattendrag (anmälningspliktig vattenverksamhet) - Ett fuktigt vattenområde kan av stabilitetsskäl behöva dräneras på grundvatten för att säkerställa ett vägbygge. I så fall utgör detta markavvattning, vilket kräver dispens från markavvattningsförbudet I Göteborg Energis svar på detta kompletteringskrav görs en genomgång av potentiell hydrologisk påverkan, på det sätt som GE ser problematiken. Slutsatsen påstås visserligen vara att inverkan är liten, men samtidigt anger bolaget att För det fall det trots den redovisade bedömningen skulle bli aktuellt med någon form av anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet med anledning av åtgärderna skall kontakt tas med länsstyrelsens vattenvårdsenhet. 16 (20)

17 Detta bolagets försök till friskrivningsklausul strider helt mot miljöbalkens hänsynsregler, inte minst i form av kunskapsregeln och försiktighetsprincipen såväl som bevisbörderegeln som säger att det är exploatörens ansvar att i förväg veta den miljömässiga inverkan av det denne avser genomföra, inklusive vilka tillståndsprövningar etc. som krävs. Den metodik som GE här vill tillämpa är den helt omvända, d.v.s. av typen att om det dyker upp ett problem, så vill bolaget lösa det underhand med Länsstyrelsen. Så fungerar självfallet inte den svenska rättsordningen när det handlar om tillståndsprövning för en så miljöstörande verksamhet som en vindkraftsanläggning, utan det visar bara på att GE även i denna del vill ha alla möjliga friskrivningar, eftersom man saknar kunskap om sakförhållandena. Länsstyrelsens kompletteringskrav avseende redovisning av skuggbildning Länsstyrelsen har också krävt en grafisk kalender för skuggbildning, då tidigare redovisning var undermålig. Det kan här konstateras att GE i sina beskrivningar i kompletteringarna i dokumentet Shadow, bl.a. anger att navhöjden för rotorerna är 87,5 meter, och inte de 105 meter som bolaget i övrigt anger. Detta medför att skuggeffekterna redovisas som mycket mindre omfattande än de i verkligheten är. Till detta kan läggas att bolaget enbart tar hänsyn till förhållanden då mer än 20% av solen skyms av rotorbladet. Denna avgränsning betyder att bolaget bl.a. undviker att beskriva den stroboskopeffekt som man uppnår vid solnedgångar och motsvarande i såväl Sätila centrum som på andra sidan Lygnern, vid t.ex. Flohult, och beskriver därigenom en felaktig bild av förhållandena i relation till hur de verkligen blir. Länsstyrelsens kompletteringskrav på att ansökan ska kompletteras med en bekräftelse från Landvetter flygplats att vindkraftsetableringen inte utgör något hinder GE förmår inte heller svara upp till Länsstyrelsens krav i kompletteringarna på att Ansökan ska kompletteras med en bekräftelse från Landvetter flygplats på att vindkraftsetableringen inte utgör något hinder. En särskild frågeställning är då bl.a. om i vilken utsträckning som vindkraftverken når över den s.k. MSA-ytan, den s.k. Minimum Sector Altitude, som avgör hur högt som byggnadsverk får nå utan att flygsäkerheten bedöms äventyras, och som råder inom en radie på km från flygplatsen. GE har istället för Landvetter flygplats tillskrivit Göteborg City Airport i Säve i västra Göteborg i frågan! I vart fall saknas svar från Landvetter flygplats, och således också den av Länsstyrelsen begärda bekräftelsen. Det är naturligtvis något helt annat att i frågan istället vända sig till Säve-flygplatsen (Göteborg City Airport), eftersom denna flygplats vare sig har tagits upp av Länsstyrelsen, och inte heller har flygstråk i närheten. Om detta är ett tecken på att Göteborg Energi härigenom skulle anse att det är viktigt att efterhöra med verksamheter på ca 40 km avstånd fågelvägen från en etablering för att säkerställa tillåtligheten, är det naturligtvis positivt, men strider då helt mot bolagets övriga argumentering i ärendet. Således misslyckas Göteborg Energi även i detta fall att uppfylla Länsstyrelsens krav på redovisning. Vad vi däremot säkert kan konstatera är att den ansökta vindkraftsexploateringen utgör ett hinder för flygplatsverksamheten på Göteborg-Landvetter flygplats, eftersom kraftverken hamnar långt över den för flygplatsen bestämda MSA-ytan. Den medskickade förvirrande analysen utförd av ett konsultföretag, vars enda syfte syns vara att försöka flytta fokus från problematiken med de för höga kraftverken som avses etableras i området, kan inte heller den rapporten undvika slutsatsen att Landvetters MSA-yta genomkorsas och överstigs, utan 17 (20)

18 tvingas sammanfatta med att Vindkraftverken genomtränger MSA Således kan GE inte visa på att vindkraften inte utgör något hinder för Landvetters flygplats. Förutom att Göteborg Energi därför inte heller i denna del uppfyllt Länsstyrelsens skall-krav, så innebär det att tillstånd kan inte kan ges av även detta skäl. Länsstyrelsens kompletteringskrav angående radiolänkar etc. Initialt kan noteras att Sätilaskolan nyligen har investerat stora belopp i ett teleskop. En investering som gjorts för att höja skolans attraktivitet och som har anpassats till Sätilaområdets fördel med att natthimlen är mörk på platsen. En installation av vindkraftverk skulle tillföra för teleskopet stora ljusföroreningar med därtill mycket högt placerade ljuspunkter. Detta ljus skulle väsentligt försämra sikten mot rymden, och den del av horisonten som täcks av de ansökta vindkraftverken kommer att bli helt otillgänglig för rymdobservationer. Ur rymdobservationssynpunkt är horisonten, vid solnedgång, särskilt intressant för iakttagelse av kometer. Skulle vindkraftsexploateringen bli av skulle denna möjlighet försvinna. Horisonten kommer att bli blockerad. Vindkraftsexploateringen står således i bjärt kontrast till behovet för Sätilaskolan att utnyttja det helt nyligen uppbyggda teleskopet. Frågan har inte med ett ord belysts av GE i handlingarna. GE har inte heller på det sätt Länsstyrelsen begärt visat på att uppförandet av verken inte påverkar befintlig uppsatt utrustning för teletrafik etc. För att lösa detta säger GE att ett alternativ är att flytta/ta bort de verk som står i konflikt med teletrafik m.m. Eftersom det enligt Göteborg Energi är tre verk som det är fråga om, så visar det att GE är beredda att minska ner ansökan till 9 kraftverk från de inledande 18, sedan ansökta 16 och nu även ansökta 12 kraftverk. Denna i ansökan återkommande visade flexibilitet från bolagets sida kan bara ha två orsaker, där båda rimligen är korrekta: Dels innebär det att bolaget kommer att göra mycket omfattande ekonomiska vinster på det ansökta projektet, eftersom det inte syns spela någon roll om man drar ner antalet till 9 kraftverk, dels också att man inte hyser någon tvekan inför att - även om man nu formellt säger sig söka för en reducerad exploatering på 12 kraftverk, som kanske reduceras till 9 - så ser bolaget inga som helst problem med att i ett senare skede få bygga ytterligare verk. Till detta kan noteras att GE inte heller i detta fall möter Länsstyrelsens krav på en redovisning på en karta, eller som Länsstyrelsen kräver, nämligen att Markera även områden där verk inte ska placeras med hänsyn till t.ex. radiolänkar. Eftersom hela ansökan, i alla underlag såväl som i grundförslaget för ingiven MKB, utgår från en anläggning med 16 kraftverk, så är det helt uppenbart att även om bolaget nu i första hand formellt skulle söka för enbart 12 kraftverk, eller t.o.m. än färre, så vet GE med sig att när väl området är stört med ett antal verk på platsen, så kommer de att få tillstånd till att bygga det hela fullt ut enligt de initiala planerna. Detta är ytterligare en orsak till att inget verk kan få tillåtas byggas på platsen. Är området väl belastat av en sådan industriell etablering som ett kraftverk 10 gånger högre än normal trädhöjd i området, så kommer området att utifrån miljöbalkens begreppsvärld riskera att karakteriseras som stört, i motsats till vad som nu gäller för det enligt miljöbalkens 3 kap. 2 - se ovan - vilket då kommer att bana väg för att en exploatering kan komma att 18 (20)

19 genomföras fullt ut enligt GE:s initiala planer. Detta får givetvis inte ske, och det enda sättet att förhindra att så sker är att för de kommunala organen, med stöd av miljöbalkens 16 kap. 4, avstyrka ansökan. Skövling i det direkta närområdet av ett enda vindkraftverk med 150 meters höjd. Till detta krävs röjning för även bl.a. nya vägar och ledningsdragningar m.m. Notera bl.a. storleken på bil och personer på bilden. Den aktuella ansökan om en exploatering på Lygnersvider omfattar långt fler än ett kraftverk. Sammanfattning Den ansökta exploateringen utgör ett hot mot såväl Sätilas som Ubbhults samhällens framtid. Exploateringen kommer att ge upphov till omfattande buller- och ljusproblem i en idag mer eller mindre störningsfri miljö. Det ansökta exploateringsområdet på Lygnersvider vid Sätila samhälle innehåller unika naturvärden, bland annat ett stort antal mycket sällsynta och skyddsvärda arter. Den ansökta exploateringen skulle innebära omfattande skövling av naturmark för såväl de kalhuggna ytor, som krävs för uppställandet av kraftverken, som för utvidgade och nya utrymmeskrävande transportvägar i området. Åtgärderna kommer genom sin påverkan i såväl bygg- som driftskedet att ge upphov till oreparabla skador och att ett stort antal sällsynta arter kommer att utplånas från området. Vindkraftsexploateringen ansöks om att få utföras på en plats där kommunen avser att dra nya VA-ledningar. Syftet med denna ledningsdragning är att möjliggöra den nödvändiga expansion som krävs för Sätila och Ubbhults samhällens framtida fortlevnad och utveckling. Det betyder att en vindkraftsexploatering i det ansökta området skulle omöjliggöra denna viktiga samhällsåtgärd. En exploatering med vindkraft i området kommer vidare att helt förstöra landskapsbilden såväl sett från Sätila centrum, Sätila samhälle i övrigt, från Lygnern vid t.ex. Flohult och längre upp mot Sätila samhälle bl.a. vid Skogshöjd och Ekehöjd, som från Storåns dalgång och från Stora Öresjön samt Ubbhult. Därtill med ett stort antal blinkande ljussken på hög 19 (20)

20 höjd med vid spridning varje natt och som vid övrig tid på dygnet med väderlek med begränsad sikt. En tillstyrkan till ansökan skulle helt kullkasta förutsättningarna för Sätilas och Ubbhults dragningskraft som natursköna områden, såväl ifråga om boende som turism och annan näringsverksamhet, varigenom samhällenas framtida utveckling förhindras, och snarare kastar bygden in i en allvarlig kris med förväntade utflyttningar som följd. Det skulle också orsaka Marks kommun samlat stor skada eftersom Sätilabygden idag just är ett område med stor dragningskraft för nyinflyttade kommuninnevånare. Mot bakgrund av ovanstående begär För ett Framtida Sätila, med de idag bifogade 909 underskrifterna, att såväl miljönämnden som plan- och byggnämnden, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige ska fastställa att den av Göteborg Energi AB ingivna ansökan ska avstyrkas med stöd av miljöbalkens 16 kap. 4 och också tydliggöra att därmed ansökan ska avslås i sin helhet. För ett Framtida Sätila gm. K-G Wiberg Bilagor: Bilaga 1: För ett Framtida Sätila, Bilaga till Länsstyrelsens krav på kompletteringar i ärendet, Bilaga 2: Namnförteckning över sakägare som motsätter sig den ansökta exploateringen, januari Bilaga 3: Plan- och Byggnämndens beslut , Dnr 2009/0393 Bilaga 4: Nytt riksintresseområde för Göteborg-Landvetter Flygplats, Bilaga 5: Kamperman m.fl. Varför relevanta bullergränser är nödvändiga vid val av placeringar för Vindkraftverk, Bilaga 6: Vindkraftsturbinssyndromet En rapport om ett experiment med människor, Nina Pierpont Bilaga 7, Miljödomstolen, dom M-3427 från Bilaga 8: Vindbruksplan tematisk tillägg till översiktsplanen, ÖP 2011, Härryda kommun, Samrådshandling Bilaga 9: Länsstyrelsens krav på exploatören att inge kompletteringar Bilaga 10: Svenska Ornitologiska föreningens policy om vindkraft (sept. 2009) Bilaga 11: Skogsstyrelsen skrivelse om exploatörens brott mot gällande föreskrifter, , dnr. 2009/6110 Bilaga 12: Fåglarna, däggdjuren och vindkraften, Länsstyrelsen i Västra Götalands län publikation 2009:70 Bilaga 13: Skyddszoner för tjäder och smålom m.fl. arter på Lygnersvider, 2011 Bilaga 14: Storlommen och smålommen I Sverige populationsstatus, hotbild och förvaltning. Rapport för Naturvårdsverket m.fl., Bilaga 15: Final results of bird studies at the offshore wind farms at Nysted and Horns Rev, Denmark, Danska Miljödepartementet (20)

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1:

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1: HÄRRYDA BOLLEBYGDS MÖLNDALS BORÅS SVENLJUNGA KUNGSBACKA VARBERGS Buffertzoner Buffertzon för samhällsutveckling 1000 m Buffertzon infrastruktur 200 m Buffertzon bostäder och kyrkor 500 m FALKENBERGS Vindkraftsutredning

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M Göteborg 2016-11-12 Mark och Miljödomstolen Box 1070 462 28 Vänersborg Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M 4675-14 Göteborgs Ornitologiska

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Planavdelningen. Härryda Kommun

Planavdelningen. Härryda Kommun Planavdelningen Härryda Kommun Yttrande angående programsamråd för Airport city Ett drygt 200 ha stort område planeras att bebyggas norr om Landvetter flygplats. Detta yttrande berör de naturutredningar

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget.

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget. 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan och verk i grupper om tre vindkraftverk eller fler

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun MAGNUS GELANG Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun.

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

Remissvar till Program för Landvetter Park

Remissvar till Program för Landvetter Park Till Härryda kommun Sektorn för samhällsbyggnad Remissvar till Program för Landvetter Park Först och främst vill Göteborgs ornitologiska förening (GOF) göra klart att vi inte är motståndare till att golf-

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell

vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell Bliekevare vindkraftspark i Dorotea kommun. Foto: Åsa Laurell Fallgropar i MKB vid tillståndsansökan för vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell FÖRST BERÖM! --- Rundringning g bland länen (Jämtland, Skåne,

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Stadsarkitektkontoret 621 81 VISBY Dnr 62039 Synpunkter på detaljplan för Stjups vindkraftspark Hablingbo Stjups 1:27

Läs mer

VINDKRAFTSETABLERING SÄTILA

VINDKRAFTSETABLERING SÄTILA VINDKRAFTSETABLERING SÄTILA Inventering av fåglar och fladdermusbiotoper 2010-11-01 Figur 1. Vindkraftverk på Gotland Beställd av Triventus AB Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon:

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

DOM. 2011-12- 2 2 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsstyrelsen i Hallands läns beslut den 31 oktober 2011, dnr 551-1203-10, se bilaga A

DOM. 2011-12- 2 2 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsstyrelsen i Hallands läns beslut den 31 oktober 2011, dnr 551-1203-10, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 DOM 2011-12- 2 2 Meddelad i Göteborg Sida l (4) KLAGANDE Rolf Jonsson, 19610927 Kusagärde l 432 68 Veddige ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsstyrelsen i Hallands läns beslut den 31 oktober

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

Bilaga 2 Synlighetszoner

Bilaga 2 Synlighetszoner Bilaga 2 Synlighetszoner Länsstyrelsen påpekade i sin begäran om kompletteringar att tabellen i avsnitt 8.4 är föråldrad (se tabell 2 nedan), och inte ger stöd för den slutsats sökanden drar. Att tabellen

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Yttrande över Vindbruksplan Härryda

Yttrande över Vindbruksplan Härryda Yttrande över Vindbruksplan Härryda Utöver det som skrivs i detta yttrande vill vi också ansluta oss till de av Sveriges ornitologiska förenings framtagna vindkraftspolicy som kommer som bilaga. Vindbruksplanen

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO Lund 2009-12-17 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra en mindre vindkraftspark

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Samråd om skogsbruksåtgärder

Samråd om skogsbruksåtgärder SAMRÅD 1(3) Datum 2015-03-05 Ärendenr A 67163-2014 Hallands distrikt Anders Hejnebo Ryttarevägen 8, 30262 HALMSTAD anders.hejnebo@skogsstyrelsen.se Tfn 035-136835 Er referens MAST00191878_1_1_T orpa Fastighet

Läs mer

Vindkraft på rätt plats. Karlskoga 10 oktober 2015 Jonas Rudberg

Vindkraft på rätt plats. Karlskoga 10 oktober 2015 Jonas Rudberg Vindkraft på rätt plats Karlskoga 10 oktober 2015 Jonas Rudberg SNFs syn på vindkraft Naturskyddsföreningen anser att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020 att vindkraftverken ska etableras

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand Föredraganden Y Gilbert Meddelad i Härnösand Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDEN 1. Erik Fursäter, 601005-0216 Hållands byalag Slagsån 594 830 05 Järpen 2. Barbro Rolandsson, 591211-8246 Skogsvägen 5 A 181 41

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen Bilaga 1.8 Protokoll från samråd med kommunen Samrådsmöte projekt Gunbjörbyn, Alltorp, Liane och Tisselskogs- heden Tid: 22 februari 2012 kl 14.00 Plats: Medborgarkontoret Mellerud Närvarande: Björn Hermansson

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

BILAGA 6. Placeringsrekommendationer Ottwall & Green

BILAGA 6. Placeringsrekommendationer Ottwall & Green Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken Näsudden Öst Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, Gotland BILAGA 6 Placeringsrekommendationer Ottwall & Green Vattenfall Vindkraft

Läs mer

MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING MANNHEIMER SWARTLING Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen KOMPLETTERING Dnr 551-1796-2013; angående tillstånd till att uppfora och driva en gruppstation för vindkraft inom Lycksele

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

DOM 2014-04-04 Stockholm

DOM 2014-04-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060206 DOM 2014-04-04 Stockholm Mål nr P 9351-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-01 i mål nr P 3754-13, se bilaga

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog

Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog 2 Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog 3 För att det ska framgå om eller hur detaljplanen kommer att påverka miljön ska

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet del 6 beskrivning av landskapet 47 6 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV LANDSKAPET I TINGSRYDS KOMMUN 6.1 Visuella förutsättningar Landskapet speglar vår historia ur många perspektiv. Människan har genom årtusenden

Läs mer

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Till Länsstyrelsen i Västernorrlands län Miljöprövningsdelegationen ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Sökande: Sandtjärnberget Vindkraft AB, 556849-7035 c/o NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg

Läs mer

Fåglar och fladdermöss med fyra gånger mer vindkraft på land

Fåglar och fladdermöss med fyra gånger mer vindkraft på land Fåglar och fladdermöss med fyra gånger mer vindkraft på land Jens Rydell, Richard Ottvall, Stefan Pettersson & Martin Green Lunds universitet Vem är Richard Ottvall? Doktor i zooekologi Bakgrund som forskare

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

Vindkraft, fåglar och fladdermöss

Vindkraft, fåglar och fladdermöss Vindkraft, fåglar och fladdermöss Foto: Espen Lie Dahl Martin Green Jens Rydell Biologiska Institutionen Lunds Universitet Vindkraft, fåglar och fladdermöss Kunskapssammanställning Ute hösten 2011, NV

Läs mer

Med anledning av omprövning av villkor i gällande tillstånd för Karsholms vindkraftsanläggning, Kristianstads kommun

Med anledning av omprövning av villkor i gällande tillstånd för Karsholms vindkraftsanläggning, Kristianstads kommun Länsstyrelsen i Skåne Dnr 551-3526-2014 Miljöprövningsdelegationen 1290-1014 att: Göran Fagerström 205 15 MALMÖ Med anledning av omprövning av villkor i gällande tillstånd för Karsholms vindkraftsanläggning,

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning 2014-08-25 Enetjärn Natur AB Bakgrund Inför en planerad vindkraftanläggning vid Brattberget i Arvidsjaurs kommun har

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S) 2014-02-13 1 (6) Plats och sammanträdestid Sessionssalen, Hultsfred, torsdagen den 13 februari 2014, kl. 10.00-10.30 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2012-04-02 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer