Bilaga 5 Rapport hönsfåglar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 5 Rapport hönsfåglar"

Transkript

1 Bilaga 5 Rapport hönsfåglar

2

3 Hönsfåglar och vindkraftverk i skogsmiljö En kort sammanställning av kunskapsläget JP Fågelvind Sveriges Ornitologiska Förening tar upp hönsfåglar i sin vindkraftpolicy (SOF 2009) och anger en skyddszon runt befintliga större spelplatser för tjäder Tjädern är upptagen på Fågeldirektivets lista 1. Arten är relativt vanlig men särskilt större spel bör skyddas. Fina spelplatser förknippas ofta med gammelskogar där generellt habitatskydd ska gälla. Spel förkommer även i mer ensartade skogar och skyddszoner ska då uppgå till minst m då antalet tuppar är fem eller flera. Studier pågår vid Umeå Universitet (muntlig kommentar av Kjell Sjöberg) om hur hönsfåglar och då främst tjädern påverkas av vindkraftverk i deras häckningsmiljöer, men resultaten om hur mycket de påverkas får vi vänta på. Vad jag förstår (muntlig kommentar av Kjell Sjöberg) visar resultaten att om den äldre skogen bara finns kvar tycks också hönsfåglarna finnas kvar även om ett eller annat vindkraftverk byggs. Tidigare har något likande påpekats gälla för tjädrar vid avverkning och annan exploatering av skogsområden intill tjäderspelplatser av Hjort (1994). Den antagna skyddszon på tusen meter till närmaste vindkraftverk är alltså inget som vi vet fungerar med någon större säkerhet, men kanske får vi ett svar relativt snart. Det är att anta att det är minst lika viktigt att inte dra fram vägar i tjäderspelplatsernas närhet och eller genomföra kraftiga avverkningar på dessa platser som att det finns en exakt skyddszon där inga vindkraftverk får byggas. Tjädern Tetrao urogallus förekommer sparsamt i större sammanhängande barrskogsområden från norra Skåne till nordligaste Lappland. Populationen skattades i slutet av 1990-talet till par (Svensson m fl 1999). Arten är inte rödlistad i Sverige (Gärdenfors 2005). Under en lång tid har den svenska tjäderpopulationen stadigt minskat sannolikt på grund av det moderna skogsbruket (SOF 2002). Tjädern är generellt sett ovanligare i södra Sverige ungefär upp till norra Jämtland. Norr om detta är den vanligt förekommande i skogen. De flesta kända spelplatserna ligger i gammalskogsområden, men studier har visat att förekomsten av våtmarker i reviren är en mycket betydelsefull faktor (Hjort 1994) och då främst för kycklingarnas födoval. Bevarandet av gammal barrskog (helst tallskog) i kombination med att våtmarkerna bevaras i skogsområden är alltså av stor betydelse för artens fortlevnad. Det har arbetats fram goda metoder för att bedriva skogsbruk i riktiga tjäderskogar och den äldre plockhuggningsmetoden med hänsyn till att bevara viktiga äldre träd visar att tjädrarna kan stanna även i en försiktigt brukad skog (Carlsson 1990). Aktivt brukad skog med avverkning i form av kalhyggen missgynnar alltså tjädern. Men ska artens fortlevnad garanteras i södra Sverige är alltså våtmarkerna i skogen också viktiga och detta medför att vid framdragande av vägar i skogsmiljöer måste stor hänsyn tas till hydrologin i skogen för att inte just påverka tjäderns livsbetingelser. Det finns tjäder- spelplatser som är belägna i områden med aktivt skogsbruk, men det är inte vanligt. I dessa fall bedrivs oftast avverkningen mer försiktigt av olika anledningar än att använda sig av direkta kalhyggen. Även sådana spelplatser med fem tuppar och fler bör idag, när vi inte vet bättre, beläggas med en skyddszon på en kilometer från närmaste vindkraftverk. Mestadels flyger tjädrar inte högt över trädtopparna och av den anledningen finns inga större risker att de ska kollidera med dessa skogsplacerade vindkraftverk.

4 Den talrikaste hönsfågeln i de svenska skogarna är orren och tas inte upp som hotad eller störd av vindkraftverk av Sveriges Ornitologiska Förenings vindkraftpolicy. Orre Tetrao tetrix är knuten till skogsmarker men mer till de öppna delarna som mossar, myrar, karlhyggen och sjöar. Den finns från norra Skåne till Lappland. Orren är talrikare än tjädern och den senaste uppskattningen av populationen i Sverige gjordes i slutet av 1990-talet och då till par (Svensson m fl 1999). Den omfattande skogsdikningen i de svenska skogarna har säkert bidragit till att populationen trots allt minskat. Tupparnas spelplatser ligger uteslutande i öppna marker och kan lika mycket vara på en väg som på en mosse (Angelstam 1987). Orren har ingen direkt knytning till att finnas i den äldre skogen med stora träd. Att arten mer är knuten till de öppna markerna i skogen samt delar av skogen med yngre träd gör att den sannolikt inte nämnvärt påverkas totalt av aktivt skogsbruk och därmed inte heller vindkraftverk i skogen. När vägar dras fram till vindkraftverken måste man dock planera så att man inte samtidigt dikar ut vattnen i skogsmarken för det kan vara direkt negativt även för orren. Inte heller orrar flyger högre än trädtoppshöjd i de svenska skogarna vilket borde innebära att det är en liten risk att de ska kollidera med vindkraftverk i skogen. Järpen tas inte heller upp i Sveriges Ornitologiska Förenings vindkraftpolicy som att den nämnvärt skulle störas av vindkraftverk. Järpe Bonasa bonasia förekommer framför allt i större sammanhängande barrskogsområden men även i skogar med lövskogsinslag. Den finns från norra Skåne till Lappland (Svensson m fl 1999). Det är i blötare partier i skogen som de uppträder och de förekommer inte ute på öppna marker som mossar och myrar utan är en skogsbunden fågel och uppträder även i de rester av äldre barrskog som finns kvar. Den senaste populationsuppskattningen gjordes i slutet av 1990-talet till ca par i Sverige. Antalet järpar tycks fluktuera en hel del men en populationsminskning är sannolik då de våtare delarna i skogen har minskat på grund av utdikningar (Åberg 1996). Även denna hönsfågelart ses mycket sällan flyga högre än i trädtoppshöjd och det utgör därmed ingen risk att de ska kollidera med vindkraftverk. Dalripa Lagopus lagopus förekommer i skogarna från norra Värmland upp till Lappland men inte alls i södra Sveriges skogar och har heller inte nämnts i vindkraftverkspolicyn från SOF (2009). Inte heller fjällripa Lagopus mutus har nämnts störas av vindkraftverk men arten, vilket hörs på namnet finns bara uppe i fjällen och mestadels i den höga alpina zonen. Litteratur Angelstam, P Utbredning och täthet av skogshöns en fråga om yttre faktorer eller självreglering? Viltnytt nr 23. Carlsson, A. (red.) Tjädern och skogsbruket. Rapport 15. Institutionen för Viltekologi, SLU. Uppsala Gärdenfors, U Rödlistade arter Artdatabanken, 496 sidor,uppsala. Hjort, I Tjädern en skogsfågel. Skogsstyrelsen. Jönköping. SOF Sveriges fåglar. 3:e uppl. Stockholm SOF Sveriges Ornitologiska Förening Policy om vindkraft. 19 oktober Svensson, S., Svensson, M. & Tjernberg, M Svenska fågelatlas. Vår Fågelvårld, supplement 31, Stockholm. Åberg, J Effects of habitat fragmentation on hazel grouse (Bonasa bonasia) in boreal landscapes. Licentiatavhandling. SLU. Grimsö.

5 Färjestaden JP Fågelvind / Jan Pettersson Kåtorp Färjestaden Telefon:

Inventering av tjäder vid Lillbäcksvallen 2018

Inventering av tjäder vid Lillbäcksvallen 2018 Inventering av tjäder vid Lillbäcksvallen 2018 PROJEKT: Lillbäcksvallen, Bergs kommun / Jämtlands län 2018-06-07 Fredrik Litsgård ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se

Läs mer

Tjäderinventering Norrberget, Sala kommun

Tjäderinventering Norrberget, Sala kommun Tjäderinventering Norrberget, Sala kommun 2012-2013 Beställare: VKS Vindkraft Sverige AB Adress: Strandvägen 169, 591 46 Motala Projektledare: Fredrik Sander (VKS) Uppdragets utförare: Calluna AB Projektledare:

Läs mer

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun MAGNUS GELANG Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun.

Läs mer

Bilaga 5. Inventeringsbehov av ugglor

Bilaga 5. Inventeringsbehov av ugglor Bilaga 5. Inventeringsbehov av ugglor Bedömning av inventeringsbehov av ugglor vid den planerade vindkraftanläggningen vid Brattberget, Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län Antoine Bos, Enetjärn Natur

Läs mer

Uppföljning och komplettering till tidigare Skogshönsinventering vid Grönhultsparken. Bakgrund

Uppföljning och komplettering till tidigare Skogshönsinventering vid Grönhultsparken. Bakgrund Uppföljning och komplettering till tidigare Skogshönsinventering vid Grönhultsparken Bakgrund I samband med framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning för en vindkraftpark i Grönhultsområdet i gränsområdet

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN TJÄDERSPELSINVENTERING VID FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Miljötjänst Nord Mattias Åkerstedt Sture Gustafsson Rapport augusti 2012 Rapport september 2012 Miljötjänst Nord

Läs mer

Skogshönsinventering vid Storåsen i Ånge kommun 2018

Skogshönsinventering vid Storåsen i Ånge kommun 2018 Skogshönsinventering vid Storåsen i Ånge kommun 2018 PROJEKT: VINDKRAFTSETABLERING VID STORÅSEN 2018-07-24 Fredrik Litsgård ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se

Läs mer

PM angående vindkraftsprojektering vid Grönhult

PM angående vindkraftsprojektering vid Grönhult Bilaga 2 PM angående vindkraftsprojektering vid Grönhult Uppdrag åt Vattenfall Vindkraft Spelplatser av tjäder och orre Richard Ottvall 2014-12-10 Richard Ottvall Frostavallsvägen 325 243 93 Höör Telefon:

Läs mer

BOSTADSBRIST I SKOGEN. - Hur skogsbruket har rivit fåglarnas bostäder

BOSTADSBRIST I SKOGEN. - Hur skogsbruket har rivit fåglarnas bostäder BOSTADSBRIST I SKOGEN - Hur skogsbruket har rivit fåglarnas bostäder Bostadspolitik för skogen I och med den ökade exploateringen av skogen och det intensivare skogsbruk som började utövas under andra

Läs mer

Fåglar, fladdermöss och vindkraft. Richard Ottvall Martin Green Jens Rydell Foton: Fåglar Åke Lindström om inget annat anges Fladdermöss Jens Rydell

Fåglar, fladdermöss och vindkraft. Richard Ottvall Martin Green Jens Rydell Foton: Fåglar Åke Lindström om inget annat anges Fladdermöss Jens Rydell Fåglar, fladdermöss och vindkraft Richard Ottvall Martin Green Jens Rydell Foton: Fåglar Åke Lindström om inget annat anges Fladdermöss Jens Rydell Vem är Richard Ottvall? Ekolog, tidigare forskare vid

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Inventering av spelplatser för tjäder och orre för planerad vindkraftsanläggning. Storhöjden etapp 2

Inventering av spelplatser för tjäder och orre för planerad vindkraftsanläggning. Storhöjden etapp 2 Inventering av spelplatser för tjäder och orre för planerad vindkraftsanläggning Storhöjden etapp 2 Sollefteå och Kramfors kommuner, Västernorrlands län Mattias Åkerstedt maj 2018 Innehållsförteckning

Läs mer

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun MAGNUS GELANG Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun. Rapport: PF:111221 Författare:

Läs mer

Sammanställning av fågelinventering vid Gunboröd, Munkedals kommun, inför eventuell vindkraftsetablering

Sammanställning av fågelinventering vid Gunboröd, Munkedals kommun, inför eventuell vindkraftsetablering Sammanställning av fågelinventering vid Gunboröd, Munkedals kommun, inför eventuell vindkraftsetablering MAGNUS GELANG Sammanställning av fågelinventering vid Gunboröd, Munkedals kommun, inför eventuell

Läs mer

Ugglor och skogshöns vid Rödene, mars 2013

Ugglor och skogshöns vid Rödene, mars 2013 Ugglor och skogshöns vid Rödene, mars 2013 Skrivbordsutredning kring förekomsten av ugglor samt spelplatser för orre och tjäder i samband med planerad vindkraft i Alingsås kommun, Västra Götalands län.

Läs mer

Landskapets känslighet för vindkraft i Norra Gullabo - Torsås

Landskapets känslighet för vindkraft i Norra Gullabo - Torsås Landskapets känslighet för vindkraft i Norra Gullabo - Torsås En generell beskrivning av området med tanke på en framtida vindkraftsetablering lyder som följande: Mestadels produktionsskog av tall och

Läs mer

Orrinventering - Nybro-Hemsjö - Planerad luftburen elledning genom Kalmar, Kronoberg och Blekinge län

Orrinventering - Nybro-Hemsjö - Planerad luftburen elledning genom Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Svenska Kraftnät Orrinventering - Nybro-Hemsjö - Planerad luftburen elledning genom Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Inventeringen har genomförts under maj

Läs mer

Ny 170 kv kraftledning Botsmark

Ny 170 kv kraftledning Botsmark Bilaga 3F Inventering av skogshöns Ny 170 kv kraftledning Botsmark utredning av olika linjeförslag Produktion: Enetjärn Natur AB 2015 2015-06-24 Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Sweco AB Inventering

Läs mer

Fåglar och fladdermöss med fyra gånger mer vindkraft på land

Fåglar och fladdermöss med fyra gånger mer vindkraft på land Fåglar och fladdermöss med fyra gånger mer vindkraft på land Jens Rydell, Richard Ottvall, Stefan Pettersson & Martin Green Lunds universitet Vem är Richard Ottvall? Doktor i zooekologi Bakgrund som forskare

Läs mer

Kopia till: Länsstyrelsen i Stockholm, Ekerö kommun, Olle Brodin, Mellanskog

Kopia till: Länsstyrelsen i Stockholm, Ekerö kommun, Olle Brodin, Mellanskog 2015-03-29 Sida 1 av 5 Skogsstyrelsen Box 7 351 03 VÄXJÖ Kopia till: Länsstyrelsen i Stockholm, Ekerö kommun, Olle Brodin, Mellanskog Ärende: Synpunkter från Mälaröarnas Naturskyddsförening (MNF) på avverkningsanmälan

Läs mer

Spelplatsinventering av tjäder vid Rödene, april 2013

Spelplatsinventering av tjäder vid Rödene, april 2013 Spelplatsinventering av tjäder vid Rödene, april 2013 Rapport med resultat av spelplatsinventering av tjäder i samband med planerad vindkraft i Alingsås kommun, Västra Götalands län. Sekretess! Denna rapport

Läs mer

Inventering av skogshöns vid Duvhällen, Eskilstuna kommun 2016

Inventering av skogshöns vid Duvhällen, Eskilstuna kommun 2016 2016-05-25 Inventering av skogshöns vid Duvhällen, Eskilstuna kommun 2016 Uppdrag Föreliggande rapport är framtagen av Ecocom AB på uppdrag av Scanergy AB. Rapporten är ett underlag till den miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Fågelproblematiken kring var vindkraftverk kan placeras - olika sätt att nå ett bra resultat. JP Fågelvind. JP Fågelvind

Fågelproblematiken kring var vindkraftverk kan placeras - olika sätt att nå ett bra resultat. JP Fågelvind. JP Fågelvind Fågelproblematiken kring var vindkraftverk kan placeras - olika sätt att nå ett bra resultat Jan Pettersson/ Färjestaden på Öland --- Hela mitt arbetsverksamma liv har jag sysslat med fåglar --- Chef vid

Läs mer

Fåglar påverkas av många verksamheter

Fåglar påverkas av många verksamheter Fåglar påverkas av många verksamheter -dags för ökat fokus på att skydda fåglarnas livsmiljöer? Martin Green Biologiska institutionen Lunds universitet De flesta foton: Åke Lindström; Tjäderbilder: Leif

Läs mer

Målarberget Kompletterande inventering av sträckande rovfågel och trana 2014

Målarberget Kompletterande inventering av sträckande rovfågel och trana 2014 Beställare: VKS Vindkraft Sverige AB Sandra Nordqvist Målarberget Kompletterande inventering av sträckande rovfågel och trana 2014 Rapporten bör citeras som: Storck J. Målarberget, Kompletterande inventering

Läs mer

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002.

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430158 psci beslutat av Regeringen 2003-11. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun

Läs mer

Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun

Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun En analys av effekterna på fågelfaunan PM 2014-10-08 På uppdrag av HS Kraft AB Uppdragstagare: Naturvårdskonsult Gerell Tomelillavägen 456-72 275

Läs mer

Fladdermusinventering vid Orrberget i Ludvika

Fladdermusinventering vid Orrberget i Ludvika 1 Fladdermusinventering vid Orrberget i Ludvika Naturskyddsföreningen i Dalarna kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se cc. Mattias Ahlstedt Jens Rydell, docent och miljökonsult med specialisering på

Läs mer

Kungsörnsinventering av området kring vindkraftprojekt Mjösjö

Kungsörnsinventering av området kring vindkraftprojekt Mjösjö Kungsörnsinventering av området kring vindkraftprojekt Mjösjö i Bräcke kommun, Jämtlands län Ett underlag till JämtVind AB Konsultrapport 2012-05-21 Författare: Jan Henriksson Amalina Natur & Miljökonsult

Läs mer

Hur går det för skogens fåglar?

Hur går det för skogens fåglar? Hur går det för skogens fåglar? Martin Green Svensk Fågeltaxering Biologiska inst., Lunds universitet Alla foton om inte annat anges: Åke Lindström Hur går det för skogens fåglar? Ingen helt enkel fråga

Läs mer

FågelfOrekomsten kring Fröskog och en planerad vindkraftsanläggning.

FågelfOrekomsten kring Fröskog och en planerad vindkraftsanläggning. Bilaga 9.1 FågelfOrekomsten kring Fröskog och en planerad vindkraftsanläggning. På uppdrag åt SSE Renewables Sverige AB JP Fågelvind/Jan Pettersson Färjestaden 2011-06-22 Bakgrund En tidigare genomfördkunskapssammanställningoch

Läs mer

Nybro-Hemsjö. Tjäderinventering. Planerad luftburen elledning genom Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Sekretess!

Nybro-Hemsjö. Tjäderinventering. Planerad luftburen elledning genom Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Sekretess! Tjäderinventering Nybro-Hemsjö Planerad luftburen elledning genom Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Produktion: Enetjärn Natur AB 2017 Sekretess Denna rapport faller inom offentlighets- och sekretesslagens

Läs mer

Fåglar och vindkraft Jan Pettersson/ JP Fågelvind

Fåglar och vindkraft Jan Pettersson/ JP Fågelvind Fåglar och vindkraft Jan Pettersson/ Jan Pettersson/ Färjestaden på Öland --- Hela mitt arbetsverksamma liv har jag sysslat med fåglar --- Chef vid Ottenby fågelstation mellan 1981-1999 --- 35 internationella

Läs mer

Fågelinventering vid Storfinnforsen

Fågelinventering vid Storfinnforsen Fågelinventering vid Storfinnforsen Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-08-26 Version: 1 Kontaktperson för

Läs mer

Planavdelningen. Härryda Kommun

Planavdelningen. Härryda Kommun Planavdelningen Härryda Kommun Yttrande angående programsamråd för Airport city Ett drygt 200 ha stort område planeras att bebyggas norr om Landvetter flygplats. Detta yttrande berör de naturutredningar

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering (NVI) Naturvärdesinventering (NVI) Skogen vid Hermelinstigen och Stora Mossens Backe i Bromma Bakgrund 2 Metod 2 Naturvärdesklasser! 3 Detaljeringsgrad och avgränsning av inventeringsområde! 4 Naturvärdesbedömning

Läs mer

Kompletterande fågelinventering Messlingen, Kappruet, Härjedalens kommun, Jämtlands län

Kompletterande fågelinventering Messlingen, Kappruet, Härjedalens kommun, Jämtlands län Kompletterande fågelinventering 2016 Messlingen, Kappruet, Härjedalens kommun, Jämtlands län Sammanfattning På begäran av länsstyrelsen genomfördes en kompletterande fågelinventering av en inventerare

Läs mer

Innehåll

Innehåll Markbygden Vind AB Markbygden Etapp 3 - Planerad vindkraft i Piteå kommun, Norrbottens län - Inventering av häckande fåglar i våtmarker, sjöar och tjärnar. Denna rapport tjänar som en kunskapssammanställning

Läs mer

2 mars 2009. Till SOF:s regionala föreningar. Remiss: SOF:s vindkraftspolicy

2 mars 2009. Till SOF:s regionala föreningar. Remiss: SOF:s vindkraftspolicy 2 mars 2009 Till SOF:s regionala föreningar Remiss: SOF:s vindkraftspolicy Här kommer så äntligen ett förslag på SOF:s vindkraftspolicy. Fortfarande återstår en hel del arbete innan policyn är komplett

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Praktiskt naturvårdsarbete i kommuner, länsstyrelser, skogsvårdsstyrelser och på konsultbasis diskuteras också.

Praktiskt naturvårdsarbete i kommuner, länsstyrelser, skogsvårdsstyrelser och på konsultbasis diskuteras också. Karl-Olof Bergman juli 2014 Linköpings universitet, avd för biologi Praktisk naturvård 15hp 140901-141031 Mål och syfte Kursens mål är att ge färdigheter i att kunna värdera natur med hög tillförlitlighet

Läs mer

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: 2010-06-21 Henrick Blank Naturavdelningen Land och miljömål 036-395037 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 Arter och vindkraft Hänsyn till förekomst av

Läs mer

Målarberget Höststräcksinventering Avesta och Norbergs kommuner 2012

Målarberget Höststräcksinventering Avesta och Norbergs kommuner 2012 Beställare: VKS AB Nadine Jörres Målarberget Höststräcksinventering Avesta och Norbergs kommuner 2012 Rapporten bör citeras som: Storck J. Höststräcksinventering Målarberget, Avesta och Norbergs kommuner

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning. Fågelutredning Vindpark Östra Frölunda

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning. Fågelutredning Vindpark Östra Frölunda Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning Fågelutredning Vindpark Östra Frölunda Beställare: Gothia Vind Fågelutredning för Östra Frölunda, Svenljunga kommun 2011-01-20 Beställare: Konsult: Callunas projektnr:

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees Version 1.00 Projekt 7303 Upprättad 2011-10-26 Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011 Nina Rees home:henric:arbete:hekonsult:7303:hackfagelinventering_galtryggen_v100.docx / utskriven: 2011-11-03

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Skogspolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Miljö & Teknik Antagen 2011-05-09, Kf 80/2011 Ansvar Samhällsbyggnadschef POLICY FÖR KÄVLINGE

Läs mer

Örnar och vindkraft i Piteå kommun. Örnar och vindkraft i Piteå kommun

Örnar och vindkraft i Piteå kommun. Örnar och vindkraft i Piteå kommun Örnar och vindkraft i Piteå kommun UNDERLAG FÖR FYSISK PLANERING FEBRUARI 2011 1 Örnar och vindkraft i Piteå kommun Piteå kommun Miljö- och byggkontoret 941 85 Piteå Tel: 0911-69 60 00 (växel) Internet:

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Översiktlig bedömning och sammanställning av Lysekils fågelfaunas känslighet för vindkraft

Översiktlig bedömning och sammanställning av Lysekils fågelfaunas känslighet för vindkraft Översiktlig bedömning och sammanställning av Lysekils fågelfaunas känslighet för vindkraft MAGNUS GELANG Översiktlig bedömning och sammanställning av Lysekils fågelfaunas känslighet för vindkraft. Bilaga

Läs mer

3. Ramnö och Utsättersfjärden Natura 2000 enligt habitatdirektivet

3. Ramnö och Utsättersfjärden Natura 2000 enligt habitatdirektivet Bilaga C3 Miljökonsekvenser i Natura 2000-områden. Det finns fyra Natura 2000-områden i närheten av projektområdet för Vindpark Marviken (se figur 1). 2 1 3 4 Figur 1 Natura2000 områden i omgivningen till

Läs mer

Hur påverkas tjäder (Tetrao urogallus), orre (Tetrao tetrix) och järpe (Bonasa bonasia) av dagens moderna skogsbruk?

Hur påverkas tjäder (Tetrao urogallus), orre (Tetrao tetrix) och järpe (Bonasa bonasia) av dagens moderna skogsbruk? Hur påverkas tjäder (Tetrao urogallus), orre (Tetrao tetrix) och järpe (Bonasa bonasia) av dagens moderna skogsbruk? Erik Widén Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, vårterminen

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken avseende skogsbruksåtgärder beslutade den

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.)

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) 1 (7) Enheten för naturvård Bromseby SE0110369 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) Inledning Bevarandeplanen är det dokument

Läs mer

Bedömning av skogar med avseende på skoghöns, ljungpipare och nattskärra i två utredningsområden för vindkraft. Tanums kommun 2008

Bedömning av skogar med avseende på skoghöns, ljungpipare och nattskärra i två utredningsområden för vindkraft. Tanums kommun 2008 Bedömning av skogar med avseende på skoghöns, ljungpipare och nattskärra i två utredningsområden för vindkraft Tanums kommun 2008 2 Innehåll Syfte.3 Bakgrund om fåglar och vindkraft...3 Metod...4 Resultat

Läs mer

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner 2006-02-27 Bilaga 3 Diarienummer 511-24159-2003 Sida 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde

Läs mer

Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område!

Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område! Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område! Stiftelsen Skogssällskapet lockar i annonser (se bl.a. GP 12 och 14 september) till köp av

Läs mer

Planerade ramområden för myggbekämpning 2016 inom Natura 2000-områden i nedre Dalälven

Planerade ramområden för myggbekämpning 2016 inom Natura 2000-områden i nedre Dalälven Uppsala 2015-10-26 Martina Schäfer Bilaga 1 Natura 2000 tabeller och kartor Planerade ramområden för myggbekämpning 2016 inom Natura 2000-områden i nedre Dalälven Aktuella Natura 2000-områden sammanfattas

Läs mer

DOM 2012-09-25 meddelad i Umeå

DOM 2012-09-25 meddelad i Umeå 1 UMEÅ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2012-09-25 meddelad i Umeå Mål nr M 116-12 KLAGANDE Naturvårdsverket 106 48 Stockholm MOTPARTER 1. Markbygden Vind AB, 556710-9292 Norra Obbolavägen 115 904

Läs mer

Natura 2000-område Lysings urskog Natura 2000-kod SE Länsstyrelsen Östergötland

Natura 2000-område Lysings urskog Natura 2000-kod SE Länsstyrelsen Östergötland Bevarandeplan Natura 2000 (enligt 17 förordningen om Områdesskydd; 1998:1252) Ödeshögs kommun, Östergötlands län Natura 2000-område Lysings urskog Totalareal 20,6 ha Natura 2000-kod SE0230029 Fastställd

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Naturvårdsenheten Beslut 2013-12-04 sid 1 (6) 511-1125-12 0583-225 Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Planerade ramområden för myggbekämpning 2015 inom Natura 2000-områden i nedre Dalälven

Planerade ramområden för myggbekämpning 2015 inom Natura 2000-områden i nedre Dalälven Uppsala 2014-09-28 Martina Schäfer Bilaga 1 Natura 2000 tabeller och kartor Planerade ramområden för myggbekämpning 2015 inom Natura 2000-områden i nedre Dalälven Aktuella Natura 2000-områden sammanfattas

Läs mer

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 109 2(5) Skogsbrukets mål Bedriva skogsbruk enligt reglerna för miljöcertifiering enligt FSC-standard. Bevara och

Läs mer

Uppdrag: Naturvärdesinventering på förstudienivå inför ledningsdragning, Norråker, Strömsunds kommun, Jämtlands län Beställare: NEKTAB NVI och rapport:, Jakobi Sustainability AB Kvalitetsgranskning:, Jakobi

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

Komplettering gällande sånglärka och ljungpipare vid Cementas täkt i Degerhamn

Komplettering gällande sånglärka och ljungpipare vid Cementas täkt i Degerhamn Komplettering gällande sånglärka och ljungpipare vid Cementas täkt i Degerhamn 2018-04-18 Enetjärn Natur har av Cementa fått i uppdrag att ta fram kompletterande underlag gällande ljungpipare och sånglärka

Läs mer

RÖDLISTADE ARTER I NORRKÖPINGS KOMMUN

RÖDLISTADE ARTER I NORRKÖPINGS KOMMUN RÖDLISTADE ARTER I NORRKÖPINGS KOMMUN Anneli Gustafsson NATUR I NORRKÖPING 1:04 Förord I denna rapport kan du läsa och låta dig förundras över hur många märkliga djur och växter det finns i vår kommun.

Läs mer

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M10. PM Naturinventering

VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET. Bilaga M10. PM Naturinventering VINDKRAFT SPJUTÅSBERGET Bilaga M10 PM Naturinventering Datum: 2013-03-27 Sida 1 (2) Bilaga M10 PM Naturinventering Spjutåsberget har inventerats vid två tillfällen under utredningsarbetet. Dels genomfördes

Läs mer

Fågellivet i Ullådalen Inventering och beskrivning av fågellivet inom och runt det tänkta planområdet i Ullådalen, Åre

Fågellivet i Ullådalen Inventering och beskrivning av fågellivet inom och runt det tänkta planområdet i Ullådalen, Åre Fågellivet i Ullådalen Inventering och beskrivning av fågellivet inom och runt det tänkta planområdet i Ullådalen, Åre 2013-01-15. Arbetet är utfört av Bosse Säll på Rutilus ecokonsult AB under perioden

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 (enligt 17 förordningen om Områdesskydd; 1998:1252) Finspångs och Norrköpings kommuner, Östergötlands län Natura 2000-område Stora Hjälmmossen Totalareal Natura 2000-kod SE0230346

Läs mer

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Samråd luftledning Dubblabergen - Trolltjärn, Markbygden etapp 2 2014-12-09 Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Följande är ett underlag för samråd,

Läs mer

Version 1.20 Projekt 7460 Upprättad Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Ny skola Hammar, Hammarö 1:90

Version 1.20 Projekt 7460 Upprättad Reviderad Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Ny skola Hammar, Hammarö 1:90 Version 1.20 Projekt 7460 Upprättad 2018-05-22 Reviderad 2018-08-13 Naturvärdesinventering tillhörande detaljplan för Ny skola Hammar, Hammarö 1:90 1 Sammanfattning En inventering har skett i samband med

Läs mer

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2012 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160 ncab@naturcentrum.se

Läs mer

Skogsbruk i Svartedalens naturreservat Förslag till natur- och landskapsekologisk hänsyn inför en ny skogsbruksplan inom Svartedalens naturreservat

Skogsbruk i Svartedalens naturreservat Förslag till natur- och landskapsekologisk hänsyn inför en ny skogsbruksplan inom Svartedalens naturreservat Skogsbruk i Svartedalens naturreservat Förslag till natur- och landskapsekologisk hänsyn inför en ny skogsbruksplan inom Svartedalens naturreservat Foto: Michael Nilsson På uppdrag av föreningen Rädda

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Björkbäcksmyran SE0710195 Namn: Björkbäcksmyran Sitecode: SE0710195 Områdestyp: psci 2003-10 enligt Art- och habitatdirektivet Area: 187,2 hektar Skyddsform: Oskyddat, blivande

Läs mer

FÅGEL- INVENTERING BURÅSEN DALS-ED UNDERLAG FÖR VINDKRAFTSETABLERING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB 2013-10-18

FÅGEL- INVENTERING BURÅSEN DALS-ED UNDERLAG FÖR VINDKRAFTSETABLERING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB 2013-10-18 FÅGEL- INVENTERING BURÅSEN DALS-ED UNDERLAG FÖR VINDKRAFTSETABLERING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB 2013-10-18 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2013 Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Tel.

Läs mer

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2013

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2013 Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2013 Nationell sammanställning av länsstyrelsernas inventeringar Anna Danell RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2013-4 Version 1.0 Utgivningsdatum 2013-12-19

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 1 (7) Bevarandeplan Natura 2000 Sörbyn SE0820416 Fastställd av Länsstyrelsen: 2007-12-11 Namn: Sörbyn Områdeskod: SE0820416 Områdestyp: SCI (utpekat enligt art- och habitatdirektivet) Area: 5,40 ha Ytterligare

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Vindkraftdialogen i Stockholm 2011-10-27. Naturvårdsverket Alexandra Norén

Vindkraftdialogen i Stockholm 2011-10-27. Naturvårdsverket Alexandra Norén Vindkraftdialogen i Stockholm 2011-10-27 Naturvårdsverket Alexandra Norén Syntesstudier 2009-2012 sammanfattar och generaliserar tillgänglig nationell och internationell forskning och kunskap; sammanvägd

Läs mer

Avskjutningsrapportering

Avskjutningsrapportering Avskjutningsrapportering Jämtland Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grundstenarna i en faktabaserad viltförvaltning. Ett stort tack riktas till er som bidragit genom

Läs mer

Remissvar till Program för Landvetter Park

Remissvar till Program för Landvetter Park Till Härryda kommun Sektorn för samhällsbyggnad Remissvar till Program för Landvetter Park Först och främst vill Göteborgs ornitologiska förening (GOF) göra klart att vi inte är motståndare till att golf-

Läs mer

Förstudie av fågelfaunan inför vindkraftetablering vid Gärdeshyttan

Förstudie av fågelfaunan inför vindkraftetablering vid Gärdeshyttan 2012-05-24 Förstudie av fågelfaunan inför vindkraftetablering vid Gärdeshyttan Ecocom AB har på uppdrag av Vindkraftgruppen AB genomfört en förstudie av fågelfaunan vid Gärdeshyttan i syfte att möjliggöra

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

FÅGELINVENTERING PÅ DEL AV FASTIGHETERNA NORRSUNDA-KROGSTA 16:1 OCH NORRSUNDA-BRISTA 16:1 I SIGTUNA KOMMUN

FÅGELINVENTERING PÅ DEL AV FASTIGHETERNA NORRSUNDA-KROGSTA 16:1 OCH NORRSUNDA-BRISTA 16:1 I SIGTUNA KOMMUN FÅGELINVENTERING PÅ DEL AV FASTIGHETERNA NORRSUNDA-KROGSTA 16:1 OCH NORRSUNDA-BRISTA 16:1 I SIGTUNA KOMMUN 2018-06-25 FÅGELINVENTERING På del av fastigheterna Norrsunda-Krogsta 16:1 och Norrsunda-Brista

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 oktober 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 oktober 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (5) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 oktober 2015, kl 08.00 10.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

VILTVÄNLIGT SKOGSBRUK

VILTVÄNLIGT SKOGSBRUK VILTVÄNLIGT SKOGSBRUK Skogsvård som gynnar hönsfåglar Viltvänligt skogsbruk är enkelt att bedriva och metoderna lämpar sig för skötsel av vanlig ekonomiskog. I skogsvårdsarbetet kan man ta viltet i beaktande

Läs mer

Analys av potentiella barriäreffekter i skogliga värdetrakter i samband med den planerade vindkraftsanläggningen Fjällberg

Analys av potentiella barriäreffekter i skogliga värdetrakter i samband med den planerade vindkraftsanläggningen Fjällberg 2014-10-21 Analys av potentiella barriäreffekter i skogliga värdetrakter i samband med den planerade vindkraftsanläggningen Fjällberg Johnny de Jong & Sofia Nygårds, Ecocom AB Uppdrag Nordisk Vindkraft

Läs mer

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2004

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2004 Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2004 2 Innehåll 1. INLEDNING...4 2. METOD...4 2.1. ORGANISATION...4 2.2. ROVDJURSFORUM...5 3. RESULTAT...5 4. LITTERATUR...8 Utgivningsdatum: 2005-03-30

Läs mer

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M Göteborg 2016-11-12 Mark och Miljödomstolen Box 1070 462 28 Vänersborg Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M 4675-14 Göteborgs Ornitologiska

Läs mer

Tjäderinventering vid befintlig spelplats. Bordsjö. Planerad vindkraft i Aneby kommun. Produktion: Enetjärn Natur AB

Tjäderinventering vid befintlig spelplats. Bordsjö. Planerad vindkraft i Aneby kommun. Produktion: Enetjärn Natur AB Tjäderinventering vid befintlig spelplats Bordsjö Planerad vindkraft i Aneby kommun Produktion: Enetjärn Natur AB 2016 Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av BayWa r.e. Scandinavia AB Tjäderinventering

Läs mer

Den svenska naturvårdsmodellen - fungerar den?

Den svenska naturvårdsmodellen - fungerar den? Den svenska naturvårdsmodellen - fungerar den? Börje Pettersson NATURVÅRDSSTRATEGIER I SKOGEN 1) RESERVATSSTRATEGIN Ex. 20 % reservat och 80 % plantage 2) ÖVERHÅLLNINGSSTRATEGIN Ex. 20 % håller dubbla

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Avskjutning övrigt vilt Västerbottens län

Avskjutning övrigt vilt Västerbottens län Avskjutning övrigt vilt Västerbottens län et 213-214 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning Fortsatt låg avskjutning av småvilt jaktåret 213-214 214 Nedan finner du en sammanställning av förra

Läs mer

Kungsörnsinventering

Kungsörnsinventering Kungsörnsinventering Vindkraftprojekt Svanabyn Elisabet Persson 2011-03-28 Kungsörnsinventering i samband med planerad vindkraftutbyggnad på Hemberget, Svanabyn i Dorotea kommun. Inledning Vindvision Norr

Läs mer