II BASUPPGIFTER ANSÖKAN BILAGA 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "II BASUPPGIFTER ANSÖKAN BILAGA 3"

Transkript

1 II BASUPPGIFTER ANSÖKAN BILAGA 3 Anvisningarna gäller punkt II i bilaga 1 till ansökan (innehållsförteckning) De två första kolumnerna anger numret i innehållsförteckningen Den tredje kolumnen anger om uppgifterna gäller företags-, stats- och institutsexponeringar (fsi) eller hushållsexponeringar (hu) I den tredje kolumnen anges för fsi även AIRB om uppgifterna gäller enbart AIRB-ansökningar Om ingen kod anges gäller uppgifterna alla metoder A BAKGRUNDSUPPGIFTER Instruktioner för hur institutets svar bör utformas A 1 Varför har IRB valts och vilka är målen för institutets användning av metoden A 2 Tillsynsgruppens juridiska struktur A 3 Vilka utländska tillsynsmyndigheter övervakar gruppen A 4 Tillsynsgruppens affärsorganisation, rapporteringslinjer. Dessutom detaljerad beskrivning av valideringsfunktionens och klassificerings- och kontrollfunktionernas organisation och ansvarsområden A 5 Tillsynsgruppens beslutsorgan, speciellt organisationen av de organ som tar kredit- och klassificeringsbeslut Interna instruktioner för beslutsfattandet. B INSTITUTETS VAL Instruktioner för hur institutets svar bör utformas B 1 Företags-, stats- och institutsexponeringar, FIRB eller AIRB B 2 Specialutlåning, använder institutet andra metoder eller tabellmetoden B 3 Köpta företagsfordringar, använder institutet metoden för Om ja, förutsättningarna för användning av metoden. hushållsexponeringar, ja eller nej B 4 Aktieexponeringar, vilken/vilka metoder används Ange vilken eller vilka metoder institutet använder för aktieexponeringar. Om olika metoder använts för olika aktieportföljer skall detta motiveras. B 5 Exponeringsklasser permanent utanför IRB inkl. aktieexponeringar, affärsenheter (avsnitt 11.2) B 6 Avser institutet utnyttja kreditriskreducering (CRM), frågan gäller FIRBansökningar Redogör för institutets interna principer för undantag av exponeringar från IRB. Redogör för grunderna för att kriterierna för undantag uppfylls, t.ex.. varför en intern riskklassificering av exponeringarna vore oskäligt betungande. Material som visar t.ex. att antalet väsentliga motparter är litet, för aktieexponeringar belägg för att gränserna i standarden inte överskrids. Om CRM används, förteckning över alla använda CRM-tekniker. C ALLMÄNNA UPPGIFTER OM DEN INTERNA RISKKLASSIFICERINGEN Instruktioner för hur institutets svar bör utformas C 1 Klassificering av finansieringsverksamheten (kapitel 6) Redogör för hur de exponeringar som avses i kapitel 6 i standarden hänförs till olika exponeringsklasser och bifoga kopia av de interna instruktionerna för klassificeringen och särskilt för principerna för indelning av små och medelstora företag i företagsexponeringar respektive hushållsexponeringar, ge belägg för att de kvalificerade rullande hushållsexponeringarna har en låg volatilitet i förlustnivån och redovisa hur institutet identifierar specialutlåning.

2 C 2 Interna riskklassificeringsmetoder för olika exponeringsklasser och olika dotterbolag Lista de interna klassificeringsmetoderna enligt exponeringsklass (stats-, instituts-, företags-, hushålls-, aktieexponeringar) och enligt affärsenhet/dotterbolag, dvs. vilken klassificeringsmetod som används för de olika portföljerna och i de olika dotterbolagen. För varje klassificeringsmetod datum då metoden första gången använts. C 3 Intern riskklassificering (avsnitt 8.7 och 10.3) Bifoga kopia av instruktionerna för den interna riskklassificeringen (interna riskklassificeringar) och redovisa bl.a. hur institutet säkerställer att samtliga motparter klassificeras och vilka regler institutet har för situationer där det förekommer icke klassificerade motparter. C 4 Institutets definition av fallissemang, ekonomisk förlust och motpart och beskrivning av hur effektiv löptid beräknas (kapitel 7) C 5 Situationer då handläggares bedömningar får ersätta data i klassificeringsprocessen (avsnitt ) Bifoga kopia av de interna instruktionerna för definitionerna och redogör för hur institutet kontrollerar att samma definitioner alltid tillämpas för de olika exponeringsklasserna i alla affärsenheter och dotterbolag. Redogör för de interna instruktionerna för effektiv löptid, t.ex. i situationer då M kan vara minst en dag (7.4. f). Redogör för sådana situationer och ange interna instruktioner för dokumentation av dem. Bifoga exempel på dokumentation av en sådan situation. C 6 Stresstester (avsnitt ) Redogör för stresstesterna och ange interna instruktioner för dessa och de scenarier som de grundar sig på. Bifoga kopia av resultatet av det senaste stresstestet och redovisa hur resultaten har utnyttjats. C 7 Vem utför riskklassificeringarna (avsnitt 10.1, och ) Redogör för vem eller vilka som utför riskklassificeringarna, deras övriga ansvarsområden och organisatoriska ställning (oberoende). Redogör för den interna riskklassificeringskontrollen och dess organisation. C 8 IT-stöd för klassificeringsmetoderna Redogör för hur uppgifterna sammanställs, lagras och behandlas och ange de interna instruktionerna (dokumentation) för detta. Redogör också för de delar av klassificeringen som inte har IT-stöd (eventuella manuella system). Redogör för hur uppgifternas riktighet och täckning säkerställs och avstäms (intern kontroll). C 9 Rapportering Lista rapporterna om intern riskklassificering och estimat av riskparametrar till högsta ledningen och den verkställande ledningen, inkl. rapporterna om valideringsresultat, och ange rapporteringstidpunkterna och vilka som fått rapporterna. Bifoga kopia av alla rapporter från den senaste tidpunkten. D DETALJERADE UPPGIFTER OM INTERNA RISKKLASSIFICERINGAR OCH ESTIMAT AV RISKPARAMETRAR D1 Styrning och riskkontroll (avsnitt 10.1) Instruktioner för hur institutets svar bör utformas. Om uppgifterna lämnats som svar på en annan fråga kan institutet hänvisa till respektive dokument. D1 1 Högsta ledningens roll i godkännandet och kontrollen av det interna riskklassificeringsssytemet D1 2 Verkställande ledningens roll och ansvarsområden i godkännadet och kontrollen av det interna riskklassificeringssystemet Hur övervakar högsta ledningen att Finansinspektionens standard efterlevs? Hur deltar högsta ledningen i godkännandet av riskklassificeringssystemen och korrigeringar och ändringar i dem? Bifoga dokument som redovisar beslut om godkännande av riskklassificeringssystem och grunderna för besluten samt vem som deltagit i beslutsfattandet. Vad har högsta ledningen delegerat och till vem? Vilka rapporter om riskklassificering, parameterestimat och validering får högsta ledningen och hur ofta? Hur har ledningen försäkrat sig om att klassificeringssystemen är funktionsdugliga? Redogör för och bifoga dokumentation av processen för godkännande av intern riskklassificering och estimat av parametrar i institutet. Vilka rapporter om riskklassificering, parameterestimat och validering får den verkställande ledningen och hur ofta?

3 D1 3 Validering Hur är valideringen organiserad (oberoende) och resurserad? Vilka rapporter avseende riskklassificeringssystemets struktur och funktion har utarbetats och för vem? Bifoga kopia av de senaste rapporterna. Hur övervakas att definitionerna av klasser och pooler tillämpas konsekvent inom olika affärsområden och affärsenheter? Vilka ändringar har gjorts i klassificeringen och riskparametrarna och varför? Bifoga dokumentation av ändringarna. D1 4 Internrevisionen skall årligen utvärdera det interna riskklassificeringssystemet, estimeringen av riskparametrar (PD, LGD, CF) och efterlevnaden av minikraven Redogör för internrevisionens resurser och BaselI/IRBA-utbildning. Bifoga internrevisionens revisionsplan avseende området och samtliga revisionsberättelser om intern riskklassificering och riskparametrar under det senaste året. D1 5 Utlagda verksamheter Om verksamheter har lagts ut, redogör för dessa, på vem de lagts ut och varför. Hur övervakas utlagda verksamheter och hur säkerställs att institutet självt har tillräckliga kunskaper och uppgifter om de utlagda delarna. Hur säkerställs t.ex. att Finansinspektionen har tillträde till de utlagda verksamheterna? D2 Användning av intern riskklassificering (avsnitt 10.2) Instruktioner för hur institutets svar bör utformas Varje riskklassificeringsmetod separat. D2 1 Intern riskklassificering och riskparametrar har använts minst tre år (under Redogör för att kravet har uppfyllts och bifoga dokumentation. övergångsperioden kortare tid, se standarden) D2 2 Tillämpning av intern riskklassificering och riskparametrar på beviljandet av Redogör för tillämpningen och bifoga kopia av interna instruktioner. kredit och fastställandet av limiter D2 3 Tillämpning av intern riskklassificering och riskparametrar på kapitalallokering Redogör för tillämpningen och bifoga kopia av interna instruktioner. och styrning D2 4 Tillämpning av intern riskklassificering och riskparametrar på riskhantering Redogör för tillämpningen och bifoga kopia av interna instruktioner. och rapportering D2 5 Övrig tillämpning, t.ex. på prissättning Redogör för tillämpningen och bifoga kopia av interna instruktioner. D2 6 Situationer då andra estimat används för interna ändamål och beräkning av riskvikter Redogör för sådana situationer och motivera varför andra estimat använts vid beräkningen av riskvikter. D3 Riskklassificeringssystemet och dess struktur (avsnitt 10.3) Instruktioner för hur institutets svar bör utformas Varje riskklassificeringsmetod separat D3 1 Allmän beskrivning av riskklassificeringsmetoden Ge en allmän beskrivning av riskklassificeringsmetoden, ange bl.a.om metoden grundar sig på tankemodellen point-in-time eller through-the cycle, baserar klassificeringsmetoden sig på s.k. statistiska modeller, handläggares bedömningar eller både och, tillämpas PD-, LGD- eller CFklassificering, vilka exponeringsgrupper omfattar klassificeringen? D3 2 Gjorda ändringar i riskklassificeringsmetoden Redogör för och motivera ändringarna. Redogörelsen skall sträcka sig ända till den tidpunkt från vilken det ingår material i den nuvarande riskklassificeringsmetoden. D3 3 fsi Risknivåskala för betalningsförmåga samt motpartsklasser Redogör för och ange de interna instruktionerna för klassificering av företags-, stats- och institutsexponeringar inkl.val av klassificeringsprinciper och uppdatering av klassificeringen. D3 4 fsi Beaktande av alla väsentliga egenskaper hos motparter och exponeringar vid klassificeringen Redogör för hur institutet säkerställt att samtliga väsentliga egenskaper beaktas. D3 5 Koncentration i en viss klass Redogör för rapporterna om hur motparter och exponeringar fördelas på olika klasser. Vilka åtgärder har vidtagits för att undvika koncentrationer? Om koncentrationer förekommer skall institutet bifoga dokumentation som visar att motparternas PD i respektive klass skiljer sig endast obetydligt från varandra. D3 6 fsi AIRB Separata klassificeringssystem för olika avtalstyper för egna LGD/CF-estimat Redogör för och bifoga kopia av de interna instruktionerna för klassificeringen av olika avtalstyper för egna LGD- och CF-estimat. Stora koncentrationer i en avtalsklass skall motiveras i bifogad dokumentation.

4 D3 7 hu Klassificering av hushåll Redogör för och ange interna instruktioner för klassificeringsmetoden inkl. uppdatering av klassificeringarna. Redogör för hur motpartens och produktens riskegenskaper och eventuellt fallissemang för exponeringen inverkar på klassificeringen. Hur hanteras exponeringar som har samma garanti? D3 8 hu Tillräckligt antal motparter i en klass Redogör för antalet motparter i de olika klasserna inkl. rapporterna om dessa. D3 9 hu Koncentration i en viss klass Redogör för rapporterna om hur motparter och exponeringar fördelas på de olika klasserna. Hur säkerställer institutet att ingen klass har en oskäligt stor andel av motparterna och exponeringarna? D4 Sammanställning av statistik (avsnitt ) Instruktioner för hur institutets svar bör utformas D4 1 Uppfyllande av kraven enligt tredje pelaren Redogör för hur institutet uppfyller IRB-kraven enligt tredje pelaren. D4 2 fsi Statistik över företags-, stats- och institutsexponeringar Redogör för statistikmaterialet och ge belägg för att det innehåller motparternas och garantigivarnas nuvarande riskklass och samtliga tidigare riskklasser (transitionsmatris), klassificeringstidpunkter, uppgifter om fallerande motparter, material och metoder som använts vid klassificeringen och för varje klass PD-estimat och andel fallerade motparter. D4 3 fsi AIRB Statistik över egna LGD- och CF-estimat (avsnitt 10.6) Redogör för sammanställd statistik och ge belägg för att den innehåller historiska data över LGD- och CF-estimat avseende avtals- och produktklasser, klassificeringstidpunkter, metoder och material som använts vid klassificeringen, uppgifter om estimerade och faktiska LGD- och CFparametrar för fallerande exponeringar och förklaringsfaktorer till fallissemangen. D4 4 hu Statistik över hushållsexponeringar Redogör för materialet och ge belägg för att det innehåller PD-, LGD- och CF-estimat, klassificeringstidpunkter, uppgifter om fallerande motparter och deras exponeringar och de klasser de hörde till året innan fallissemanget. D4 5 Materialets jämförbarhet med nuvarande kreditportfölj Redogör för hur institutet säkerställt att det material som använts vid estimeringen är jämförbart med nuvarande kreditportfölj, nuvarande kreditpolicy och nuvarande instruktioner samt med rådande marknadsförhållanden. D5 Riskkvantifiering (avsnitt 10.4) Instruktioner för hur institutets svar bör utformas D5 1 Fsi PD-estimat avseende företags-, stats- och institutsexponeringar Redogör för PD-estimeringsmetoden och motivera valet av metod. Bifoga kopia av interna instruktioner avseende metoden, bl.a. inverkan av handläggares bedömningar, material som ligger till grund för estimaten för minst fem år, beaktande av ändringar i kreditbeståndet och kreditpolicyn, gjorda uppdateringar. D5 2 Hu PD-estimat avseende hushållsexponeringar Redogör för PD-estimeringsmetoden och motivera valet av metod. Bifoga kopia av interna instruktioner avseende metoden, bl.a. inverkan av handläggares bedömningar, material som ligger till grund för estimaten för minst fem år, beaktande av ändringar i kreditbeståndet och kreditpolicyn, gjorda uppdateringar. D5 3 fsi AIRB LGD-estimat avseende företags-, stats- och institutsexponeringar Redogör för LGD-estimeringsmetoden och bifoga kopia av interna instruktioner avseende metoden. Lämna statistikmaterial (över fem år). Redogör för hur en konjunkturnedgång inverkar på LGD-estimatet. Redogör för hur förändringar i kreditpolicyn och indrivningsrutinerna beaktas och för gjorda uppdateringar. Redogör för hur kravet avseende användning av egna LGD-estimat uppfylls. Redogör för hur det bästa estimatet EL(BE) för fallerande poster har fastställts.

5 D5 4 hu LGD-estimat avseende hushållsexponeringar Redogör för LGD-estimeringsmetoden och bifoga kopia av interna instruktioner avseende metoden. Lämna statistikmaterial (minst fem år). Redogör för hur en konjunkturnedgång inverkar på LGD-estimatet. Redogör för hur förändringar i kreditpolicyn och indrivningsrutinerna beaktas och för gjorda uppdateringar. Redogör för hur det bästa estimatet EL(BE) för fallerande poster har fastställts. D5 5 fsi AIRB CF-estimat avseende företags-, stats- och institutsexponeringar Redogör för CF-estimeringsmetoden och bifoga kopia av interna instruktioner avseende metoden. Lämna statistikmaterial (över fem år). Redogör för hur förändringar i kreditpolicyn och indrivningsrutinerna beaktas och för gjorda uppdateringar. Redogör för hur kravet avseende användning av egna CF-estimat uppfylls. D5 6 vä CF-estimat avseende hushållsexponeringar Redogör för CF-estimeringsmetoden och bifoga kopia av interna instruktioner avseende metoden. Lämna statistikmaterial (minst fem år). Redogör för gjorda uppdateringar. D5 7 Beaktande av försiktighetsmarginal Redogör för rutinerna och bifoga kopia av interna instruktioner som visar hur försiktighetsmarginalen har beaktats i estimaten. D5 8 När institutet använder mekaniska modeller Redogör för de teorier och antaganden som modellerna baserar sig på, modellernas parameterestimeringsmetoder, uppgifter som ligger till grund för modellen, valideringsmetoder och förhållanden där modellerna fungerar dåligt. Redogör för inverkan på modellerna av handläggarnas bedömningar och kontroller. D6 Valideringsprocess (avsnitt 10.5) Instruktioner för hur institutets svar bör utformas D6 1 Intern valideringsprocess Redogör för valideringsprocessen och interna instruktioner för denna. Redogör bl.a. för hur institutet genom validering säkerställer att modellen är ändamålsenlig när den används i speciella förhållanden t.ex. i olika länder, för olika typer av exponeringar. Redogör för vem som utför valideringen och dessas övriga ansvarsområden i institutets organisation. D6 2 fsi Jämförelse av PD-estimaten med den faktiska fallissemangsfrekvensen (backtesting) Redogör för metoden och de data som använts i jämförelsen och ange interna instruktioner. Bifoga kopia av den senaste jämförelsen och redogör för eventuella större avvikelser. D6 3 fsi AIRB Jämförelse av egna LGD- och CF-estimat med utfallet (back-testing) Redogör för metoden och de data som använts i jämförelsen och ange interna instruktioner. Bifoga kopia av den senaste jämförelsen och redogör för eventuella större avvikelser. D6 4 hu Jämförelse av PD-, LGD- och CF-estimat med utfallet (back-testing) Redogör för metoden och de data som använts i jämförelsen och ange interna instruktioner. Redovisa de interna reglerna för avvikelser, bl.a. på vilken avvikelsenivå estimaten skall revideras. Redogör för inverkan av konjunkturvariationer. D6 5 Övriga använda kvantitativa metoder och jämförelser med data från externa källor (benchmarking) Redogör för institutets övriga valideringsmetoder och jämförelser med data från externa källor och ange interna instruktioner. Bifoga kopia av de senaste valideringsresultaten. Redogör för eventuella åtgärder som vidtagits till följd av valideringsresultaten. Redogör för gjorda ändringar i valideringsmetoderna eller valideringsmaterialet. D6 6 Testning av riskdifferentieringen mellan olika klasser Redogör för hur riskdifferentieringen mellan klasser och pooler har testats och ange interna instruktioner. Bifoga kopia av de senaste testresultaten. D6 7 Valideringsrapporter Redogör för vem som fått rapporterna och vad som rapporterats. Bifoga kopia av de senaste rapporterna

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

fåíéêå=s~ojãççéää=ñ ê=äéê âåáåö= ~î=â~éáí~äâê~î=ñ ê=ã~êâå~çëêáëâ=

fåíéêå=s~ojãççéää=ñ ê=äéê âåáåö= ~î=â~éáí~äâê~î=ñ ê=ã~êâå~çëêáëâ= fåíéêås~ojãççéääñ êäéê âåáåö ~îâ~éáí~äâê~îñ êã~êâå~çëêáëâ Jî ÖäÉÇåáåÖÑ ê~åë â~å fkkbeüii NK ^kp h^kpljc^qqkfkd OK hs^kqfq^qfs^ho^s PK ofphc^hqlobo QK hs^ifq^qfs^ho^s RK _^`hqbpqfkd SK _fi^d^ Q R U NM NU

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Risk och kapitaltäckning 2008

Risk och kapitaltäckning 2008 Risk och kapitaltäckning 2008 Swedbank Risk och kapitaltäckning 2008 Kapitel Innehåll 1 Inledning 2 Kapitalbas och kapitalkrav 7 Risk 9 Kreditrisker 17 Operativa risker, compliance och motverkande av penningtvätt

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007

Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007 Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007 CARNEGIEKONCERNEN...2 Organisation... 2 Riskhantering målsättning, riktlinjer och organisation... 3 KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV...6 Sammanfattning... 6

Läs mer

Riktlinjer för användning av interna modeller

Riktlinjer för användning av interna modeller EIOPA-BoS-14/180 SV Riktlinjer för användning av interna modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Risk och kapitalhantering. information enligt Pelare 3

Risk och kapitalhantering. information enligt Pelare 3 Risk och kapitalhantering information enligt Pelare 3 2014 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab 2011 201 2011 Årsredovisning 2011 2011 011volvofinans bank ab 2011 2011 2011 4 Inledning 6 VD har ordet 8 Volvofinans Bank AB 10 Den svenska Volvohandeln 2011 12 Förvaltningsberättelse 12 Ägarförhållande

Läs mer

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag.

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med:

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med: Innehåll 1. Beskrivning av Scania Finans AB... 2 1.1. Styrelsens deklaration... 2 2. Företagsstyrning & riskhantering... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ersättningar... 7 3. Kapitalbas...10 4. Minimikapitalkrav,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Riskviktsgolv för svenska bolån

Riskviktsgolv för svenska bolån PROMEMORIA Datum 2012-11-26 FI Dnr 12-11920 (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 PROMEMORIA Datum 2015-05-08 FI Dnr 14-14414 FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION)

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION) Europeiska Revisionsrätten 2012 Handbok för Finansiell Revision SV och Regelefterlevnadsrevision 2 Översikt HANDBOK FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. volvofinans bank ab

Årsredovisning. volvofinans bank ab Årsredovisning volvofinans bank ab 2 4 Inledning 4 VD har ordet 7 Volvofinans Bank 8 Den svenska Volvohandeln 2010 11 Förvaltningsberättelse 11 Ägarförhållande Huvuduppgift Koncernstruktur Volymer/utlåning

Läs mer

K3 Risker. Kreditrisker

K3 Risker. Kreditrisker 87 K3 Risker Swedbank definierar risk som en potentiell negativ påverkan på koncernens värde som kan uppstå på grund av pågående interna processer eller framtida interna eller externa händelser. I riskbegreppet

Läs mer

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3 BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-10-06 FI Dnr 11-30 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i föreskrifter

Läs mer