II BASUPPGIFTER ANSÖKAN BILAGA 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "II BASUPPGIFTER ANSÖKAN BILAGA 3"

Transkript

1 II BASUPPGIFTER ANSÖKAN BILAGA 3 Anvisningarna gäller punkt II i bilaga 1 till ansökan (innehållsförteckning) De två första kolumnerna anger numret i innehållsförteckningen Den tredje kolumnen anger om uppgifterna gäller företags-, stats- och institutsexponeringar (fsi) eller hushållsexponeringar (hu) I den tredje kolumnen anges för fsi även AIRB om uppgifterna gäller enbart AIRB-ansökningar Om ingen kod anges gäller uppgifterna alla metoder A BAKGRUNDSUPPGIFTER Instruktioner för hur institutets svar bör utformas A 1 Varför har IRB valts och vilka är målen för institutets användning av metoden A 2 Tillsynsgruppens juridiska struktur A 3 Vilka utländska tillsynsmyndigheter övervakar gruppen A 4 Tillsynsgruppens affärsorganisation, rapporteringslinjer. Dessutom detaljerad beskrivning av valideringsfunktionens och klassificerings- och kontrollfunktionernas organisation och ansvarsområden A 5 Tillsynsgruppens beslutsorgan, speciellt organisationen av de organ som tar kredit- och klassificeringsbeslut Interna instruktioner för beslutsfattandet. B INSTITUTETS VAL Instruktioner för hur institutets svar bör utformas B 1 Företags-, stats- och institutsexponeringar, FIRB eller AIRB B 2 Specialutlåning, använder institutet andra metoder eller tabellmetoden B 3 Köpta företagsfordringar, använder institutet metoden för Om ja, förutsättningarna för användning av metoden. hushållsexponeringar, ja eller nej B 4 Aktieexponeringar, vilken/vilka metoder används Ange vilken eller vilka metoder institutet använder för aktieexponeringar. Om olika metoder använts för olika aktieportföljer skall detta motiveras. B 5 Exponeringsklasser permanent utanför IRB inkl. aktieexponeringar, affärsenheter (avsnitt 11.2) B 6 Avser institutet utnyttja kreditriskreducering (CRM), frågan gäller FIRBansökningar Redogör för institutets interna principer för undantag av exponeringar från IRB. Redogör för grunderna för att kriterierna för undantag uppfylls, t.ex.. varför en intern riskklassificering av exponeringarna vore oskäligt betungande. Material som visar t.ex. att antalet väsentliga motparter är litet, för aktieexponeringar belägg för att gränserna i standarden inte överskrids. Om CRM används, förteckning över alla använda CRM-tekniker. C ALLMÄNNA UPPGIFTER OM DEN INTERNA RISKKLASSIFICERINGEN Instruktioner för hur institutets svar bör utformas C 1 Klassificering av finansieringsverksamheten (kapitel 6) Redogör för hur de exponeringar som avses i kapitel 6 i standarden hänförs till olika exponeringsklasser och bifoga kopia av de interna instruktionerna för klassificeringen och särskilt för principerna för indelning av små och medelstora företag i företagsexponeringar respektive hushållsexponeringar, ge belägg för att de kvalificerade rullande hushållsexponeringarna har en låg volatilitet i förlustnivån och redovisa hur institutet identifierar specialutlåning.

2 C 2 Interna riskklassificeringsmetoder för olika exponeringsklasser och olika dotterbolag Lista de interna klassificeringsmetoderna enligt exponeringsklass (stats-, instituts-, företags-, hushålls-, aktieexponeringar) och enligt affärsenhet/dotterbolag, dvs. vilken klassificeringsmetod som används för de olika portföljerna och i de olika dotterbolagen. För varje klassificeringsmetod datum då metoden första gången använts. C 3 Intern riskklassificering (avsnitt 8.7 och 10.3) Bifoga kopia av instruktionerna för den interna riskklassificeringen (interna riskklassificeringar) och redovisa bl.a. hur institutet säkerställer att samtliga motparter klassificeras och vilka regler institutet har för situationer där det förekommer icke klassificerade motparter. C 4 Institutets definition av fallissemang, ekonomisk förlust och motpart och beskrivning av hur effektiv löptid beräknas (kapitel 7) C 5 Situationer då handläggares bedömningar får ersätta data i klassificeringsprocessen (avsnitt ) Bifoga kopia av de interna instruktionerna för definitionerna och redogör för hur institutet kontrollerar att samma definitioner alltid tillämpas för de olika exponeringsklasserna i alla affärsenheter och dotterbolag. Redogör för de interna instruktionerna för effektiv löptid, t.ex. i situationer då M kan vara minst en dag (7.4. f). Redogör för sådana situationer och ange interna instruktioner för dokumentation av dem. Bifoga exempel på dokumentation av en sådan situation. C 6 Stresstester (avsnitt ) Redogör för stresstesterna och ange interna instruktioner för dessa och de scenarier som de grundar sig på. Bifoga kopia av resultatet av det senaste stresstestet och redovisa hur resultaten har utnyttjats. C 7 Vem utför riskklassificeringarna (avsnitt 10.1, och ) Redogör för vem eller vilka som utför riskklassificeringarna, deras övriga ansvarsområden och organisatoriska ställning (oberoende). Redogör för den interna riskklassificeringskontrollen och dess organisation. C 8 IT-stöd för klassificeringsmetoderna Redogör för hur uppgifterna sammanställs, lagras och behandlas och ange de interna instruktionerna (dokumentation) för detta. Redogör också för de delar av klassificeringen som inte har IT-stöd (eventuella manuella system). Redogör för hur uppgifternas riktighet och täckning säkerställs och avstäms (intern kontroll). C 9 Rapportering Lista rapporterna om intern riskklassificering och estimat av riskparametrar till högsta ledningen och den verkställande ledningen, inkl. rapporterna om valideringsresultat, och ange rapporteringstidpunkterna och vilka som fått rapporterna. Bifoga kopia av alla rapporter från den senaste tidpunkten. D DETALJERADE UPPGIFTER OM INTERNA RISKKLASSIFICERINGAR OCH ESTIMAT AV RISKPARAMETRAR D1 Styrning och riskkontroll (avsnitt 10.1) Instruktioner för hur institutets svar bör utformas. Om uppgifterna lämnats som svar på en annan fråga kan institutet hänvisa till respektive dokument. D1 1 Högsta ledningens roll i godkännandet och kontrollen av det interna riskklassificeringsssytemet D1 2 Verkställande ledningens roll och ansvarsområden i godkännadet och kontrollen av det interna riskklassificeringssystemet Hur övervakar högsta ledningen att Finansinspektionens standard efterlevs? Hur deltar högsta ledningen i godkännandet av riskklassificeringssystemen och korrigeringar och ändringar i dem? Bifoga dokument som redovisar beslut om godkännande av riskklassificeringssystem och grunderna för besluten samt vem som deltagit i beslutsfattandet. Vad har högsta ledningen delegerat och till vem? Vilka rapporter om riskklassificering, parameterestimat och validering får högsta ledningen och hur ofta? Hur har ledningen försäkrat sig om att klassificeringssystemen är funktionsdugliga? Redogör för och bifoga dokumentation av processen för godkännande av intern riskklassificering och estimat av parametrar i institutet. Vilka rapporter om riskklassificering, parameterestimat och validering får den verkställande ledningen och hur ofta?

3 D1 3 Validering Hur är valideringen organiserad (oberoende) och resurserad? Vilka rapporter avseende riskklassificeringssystemets struktur och funktion har utarbetats och för vem? Bifoga kopia av de senaste rapporterna. Hur övervakas att definitionerna av klasser och pooler tillämpas konsekvent inom olika affärsområden och affärsenheter? Vilka ändringar har gjorts i klassificeringen och riskparametrarna och varför? Bifoga dokumentation av ändringarna. D1 4 Internrevisionen skall årligen utvärdera det interna riskklassificeringssystemet, estimeringen av riskparametrar (PD, LGD, CF) och efterlevnaden av minikraven Redogör för internrevisionens resurser och BaselI/IRBA-utbildning. Bifoga internrevisionens revisionsplan avseende området och samtliga revisionsberättelser om intern riskklassificering och riskparametrar under det senaste året. D1 5 Utlagda verksamheter Om verksamheter har lagts ut, redogör för dessa, på vem de lagts ut och varför. Hur övervakas utlagda verksamheter och hur säkerställs att institutet självt har tillräckliga kunskaper och uppgifter om de utlagda delarna. Hur säkerställs t.ex. att Finansinspektionen har tillträde till de utlagda verksamheterna? D2 Användning av intern riskklassificering (avsnitt 10.2) Instruktioner för hur institutets svar bör utformas Varje riskklassificeringsmetod separat. D2 1 Intern riskklassificering och riskparametrar har använts minst tre år (under Redogör för att kravet har uppfyllts och bifoga dokumentation. övergångsperioden kortare tid, se standarden) D2 2 Tillämpning av intern riskklassificering och riskparametrar på beviljandet av Redogör för tillämpningen och bifoga kopia av interna instruktioner. kredit och fastställandet av limiter D2 3 Tillämpning av intern riskklassificering och riskparametrar på kapitalallokering Redogör för tillämpningen och bifoga kopia av interna instruktioner. och styrning D2 4 Tillämpning av intern riskklassificering och riskparametrar på riskhantering Redogör för tillämpningen och bifoga kopia av interna instruktioner. och rapportering D2 5 Övrig tillämpning, t.ex. på prissättning Redogör för tillämpningen och bifoga kopia av interna instruktioner. D2 6 Situationer då andra estimat används för interna ändamål och beräkning av riskvikter Redogör för sådana situationer och motivera varför andra estimat använts vid beräkningen av riskvikter. D3 Riskklassificeringssystemet och dess struktur (avsnitt 10.3) Instruktioner för hur institutets svar bör utformas Varje riskklassificeringsmetod separat D3 1 Allmän beskrivning av riskklassificeringsmetoden Ge en allmän beskrivning av riskklassificeringsmetoden, ange bl.a.om metoden grundar sig på tankemodellen point-in-time eller through-the cycle, baserar klassificeringsmetoden sig på s.k. statistiska modeller, handläggares bedömningar eller både och, tillämpas PD-, LGD- eller CFklassificering, vilka exponeringsgrupper omfattar klassificeringen? D3 2 Gjorda ändringar i riskklassificeringsmetoden Redogör för och motivera ändringarna. Redogörelsen skall sträcka sig ända till den tidpunkt från vilken det ingår material i den nuvarande riskklassificeringsmetoden. D3 3 fsi Risknivåskala för betalningsförmåga samt motpartsklasser Redogör för och ange de interna instruktionerna för klassificering av företags-, stats- och institutsexponeringar inkl.val av klassificeringsprinciper och uppdatering av klassificeringen. D3 4 fsi Beaktande av alla väsentliga egenskaper hos motparter och exponeringar vid klassificeringen Redogör för hur institutet säkerställt att samtliga väsentliga egenskaper beaktas. D3 5 Koncentration i en viss klass Redogör för rapporterna om hur motparter och exponeringar fördelas på olika klasser. Vilka åtgärder har vidtagits för att undvika koncentrationer? Om koncentrationer förekommer skall institutet bifoga dokumentation som visar att motparternas PD i respektive klass skiljer sig endast obetydligt från varandra. D3 6 fsi AIRB Separata klassificeringssystem för olika avtalstyper för egna LGD/CF-estimat Redogör för och bifoga kopia av de interna instruktionerna för klassificeringen av olika avtalstyper för egna LGD- och CF-estimat. Stora koncentrationer i en avtalsklass skall motiveras i bifogad dokumentation.

4 D3 7 hu Klassificering av hushåll Redogör för och ange interna instruktioner för klassificeringsmetoden inkl. uppdatering av klassificeringarna. Redogör för hur motpartens och produktens riskegenskaper och eventuellt fallissemang för exponeringen inverkar på klassificeringen. Hur hanteras exponeringar som har samma garanti? D3 8 hu Tillräckligt antal motparter i en klass Redogör för antalet motparter i de olika klasserna inkl. rapporterna om dessa. D3 9 hu Koncentration i en viss klass Redogör för rapporterna om hur motparter och exponeringar fördelas på de olika klasserna. Hur säkerställer institutet att ingen klass har en oskäligt stor andel av motparterna och exponeringarna? D4 Sammanställning av statistik (avsnitt ) Instruktioner för hur institutets svar bör utformas D4 1 Uppfyllande av kraven enligt tredje pelaren Redogör för hur institutet uppfyller IRB-kraven enligt tredje pelaren. D4 2 fsi Statistik över företags-, stats- och institutsexponeringar Redogör för statistikmaterialet och ge belägg för att det innehåller motparternas och garantigivarnas nuvarande riskklass och samtliga tidigare riskklasser (transitionsmatris), klassificeringstidpunkter, uppgifter om fallerande motparter, material och metoder som använts vid klassificeringen och för varje klass PD-estimat och andel fallerade motparter. D4 3 fsi AIRB Statistik över egna LGD- och CF-estimat (avsnitt 10.6) Redogör för sammanställd statistik och ge belägg för att den innehåller historiska data över LGD- och CF-estimat avseende avtals- och produktklasser, klassificeringstidpunkter, metoder och material som använts vid klassificeringen, uppgifter om estimerade och faktiska LGD- och CFparametrar för fallerande exponeringar och förklaringsfaktorer till fallissemangen. D4 4 hu Statistik över hushållsexponeringar Redogör för materialet och ge belägg för att det innehåller PD-, LGD- och CF-estimat, klassificeringstidpunkter, uppgifter om fallerande motparter och deras exponeringar och de klasser de hörde till året innan fallissemanget. D4 5 Materialets jämförbarhet med nuvarande kreditportfölj Redogör för hur institutet säkerställt att det material som använts vid estimeringen är jämförbart med nuvarande kreditportfölj, nuvarande kreditpolicy och nuvarande instruktioner samt med rådande marknadsförhållanden. D5 Riskkvantifiering (avsnitt 10.4) Instruktioner för hur institutets svar bör utformas D5 1 Fsi PD-estimat avseende företags-, stats- och institutsexponeringar Redogör för PD-estimeringsmetoden och motivera valet av metod. Bifoga kopia av interna instruktioner avseende metoden, bl.a. inverkan av handläggares bedömningar, material som ligger till grund för estimaten för minst fem år, beaktande av ändringar i kreditbeståndet och kreditpolicyn, gjorda uppdateringar. D5 2 Hu PD-estimat avseende hushållsexponeringar Redogör för PD-estimeringsmetoden och motivera valet av metod. Bifoga kopia av interna instruktioner avseende metoden, bl.a. inverkan av handläggares bedömningar, material som ligger till grund för estimaten för minst fem år, beaktande av ändringar i kreditbeståndet och kreditpolicyn, gjorda uppdateringar. D5 3 fsi AIRB LGD-estimat avseende företags-, stats- och institutsexponeringar Redogör för LGD-estimeringsmetoden och bifoga kopia av interna instruktioner avseende metoden. Lämna statistikmaterial (över fem år). Redogör för hur en konjunkturnedgång inverkar på LGD-estimatet. Redogör för hur förändringar i kreditpolicyn och indrivningsrutinerna beaktas och för gjorda uppdateringar. Redogör för hur kravet avseende användning av egna LGD-estimat uppfylls. Redogör för hur det bästa estimatet EL(BE) för fallerande poster har fastställts.

5 D5 4 hu LGD-estimat avseende hushållsexponeringar Redogör för LGD-estimeringsmetoden och bifoga kopia av interna instruktioner avseende metoden. Lämna statistikmaterial (minst fem år). Redogör för hur en konjunkturnedgång inverkar på LGD-estimatet. Redogör för hur förändringar i kreditpolicyn och indrivningsrutinerna beaktas och för gjorda uppdateringar. Redogör för hur det bästa estimatet EL(BE) för fallerande poster har fastställts. D5 5 fsi AIRB CF-estimat avseende företags-, stats- och institutsexponeringar Redogör för CF-estimeringsmetoden och bifoga kopia av interna instruktioner avseende metoden. Lämna statistikmaterial (över fem år). Redogör för hur förändringar i kreditpolicyn och indrivningsrutinerna beaktas och för gjorda uppdateringar. Redogör för hur kravet avseende användning av egna CF-estimat uppfylls. D5 6 vä CF-estimat avseende hushållsexponeringar Redogör för CF-estimeringsmetoden och bifoga kopia av interna instruktioner avseende metoden. Lämna statistikmaterial (minst fem år). Redogör för gjorda uppdateringar. D5 7 Beaktande av försiktighetsmarginal Redogör för rutinerna och bifoga kopia av interna instruktioner som visar hur försiktighetsmarginalen har beaktats i estimaten. D5 8 När institutet använder mekaniska modeller Redogör för de teorier och antaganden som modellerna baserar sig på, modellernas parameterestimeringsmetoder, uppgifter som ligger till grund för modellen, valideringsmetoder och förhållanden där modellerna fungerar dåligt. Redogör för inverkan på modellerna av handläggarnas bedömningar och kontroller. D6 Valideringsprocess (avsnitt 10.5) Instruktioner för hur institutets svar bör utformas D6 1 Intern valideringsprocess Redogör för valideringsprocessen och interna instruktioner för denna. Redogör bl.a. för hur institutet genom validering säkerställer att modellen är ändamålsenlig när den används i speciella förhållanden t.ex. i olika länder, för olika typer av exponeringar. Redogör för vem som utför valideringen och dessas övriga ansvarsområden i institutets organisation. D6 2 fsi Jämförelse av PD-estimaten med den faktiska fallissemangsfrekvensen (backtesting) Redogör för metoden och de data som använts i jämförelsen och ange interna instruktioner. Bifoga kopia av den senaste jämförelsen och redogör för eventuella större avvikelser. D6 3 fsi AIRB Jämförelse av egna LGD- och CF-estimat med utfallet (back-testing) Redogör för metoden och de data som använts i jämförelsen och ange interna instruktioner. Bifoga kopia av den senaste jämförelsen och redogör för eventuella större avvikelser. D6 4 hu Jämförelse av PD-, LGD- och CF-estimat med utfallet (back-testing) Redogör för metoden och de data som använts i jämförelsen och ange interna instruktioner. Redovisa de interna reglerna för avvikelser, bl.a. på vilken avvikelsenivå estimaten skall revideras. Redogör för inverkan av konjunkturvariationer. D6 5 Övriga använda kvantitativa metoder och jämförelser med data från externa källor (benchmarking) Redogör för institutets övriga valideringsmetoder och jämförelser med data från externa källor och ange interna instruktioner. Bifoga kopia av de senaste valideringsresultaten. Redogör för eventuella åtgärder som vidtagits till följd av valideringsresultaten. Redogör för gjorda ändringar i valideringsmetoderna eller valideringsmaterialet. D6 6 Testning av riskdifferentieringen mellan olika klasser Redogör för hur riskdifferentieringen mellan klasser och pooler har testats och ange interna instruktioner. Bifoga kopia av de senaste testresultaten. D6 7 Valideringsrapporter Redogör för vem som fått rapporterna och vad som rapporterats. Bifoga kopia av de senaste rapporterna

Föreskrifter och anvisningar: Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar

Föreskrifter och anvisningar: Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar Föreskrifter och anvisningar: Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar Bilaga 1 Anvisningar för IRB-ansökan Dnr FIVA/18/01.00/2013 Utfärdade 9.12.2013 Gäller från 1.1.2014 FINANSINSPEKTIONEN

Läs mer

ANMÄLNINGS- OCH TILLSTÅNDSFÖRFARANDET VID INFÖRANDE AV METODER FÖR BERÄKNING AV KAPITALKRAV FÖR OPERATIVA RISKER

ANMÄLNINGS- OCH TILLSTÅNDSFÖRFARANDET VID INFÖRANDE AV METODER FÖR BERÄKNING AV KAPITALKRAV FÖR OPERATIVA RISKER FINANSINSPEKTIONEN BILAGA 1 1 (9) ANMÄLNINGS- OCH TILLSTÅNDSFÖRFARANDET VID INFÖRANDE AV METODER FÖR BERÄKNING AV Denna bilaga beskriver hur en anmälan eller ansökan om att införa schablonmetoden, en alternativ

Läs mer

Standard 4.3d. Kapitalkrav för kreditrisker enligt intern riskklassificering 4.3d. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.3d. Kapitalkrav för kreditrisker enligt intern riskklassificering 4.3d. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.3d Kapitalkrav för kreditrisker enligt intern riskklassificering 4.3d Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d

Läs mer

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153)

Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153) Finansutskottets betänkande 2004/05:FiU33 Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153) Sammanfattning År 2007 förväntas nya kapitaltäckningsregler (EG-direktiv)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Att mäta kreditrisk 2007-03-08. - erfarenheter från Basel 2

Att mäta kreditrisk 2007-03-08. - erfarenheter från Basel 2 Att mäta kreditrisk - erfarenheter från Basel 2 INNEHÅLL FÖRORD 1 GRANSKNINGEN AV BANKERNAS IRK-METODER 2 RISKFILOSOFI VID KLASSIFICERING OCH KALIBRERING 3 Klassificering 3 Kalibrering 5 FÖRLUST GIVET

Läs mer

Standard RA4.11 1(5) Bilaga 2

Standard RA4.11 1(5) Bilaga 2 Standard RA4.11 1(5) Modell för lokalbankernas interna kapitalutvärdering 1 Inledning Oberoende bedömningar ska göras av nedan nämnda moment inom bankens riskhantering och interna styrning. En numerisk

Läs mer

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler

Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler tills vidare 1 (11) Till värdepapperscentralerna Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen följande

Läs mer

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.3c. Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.3c Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare enligt schablonmetoden dnr 12/120/2006

Läs mer

Finansinspektionens stresstester av svenska storbanker 1

Finansinspektionens stresstester av svenska storbanker 1 PROMEMORIA Datum 2013-11-14 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Finansinspektionens stresstester av

Läs mer

Finansinspektionens stresstester av storbankerna

Finansinspektionens stresstester av storbankerna PROMEMORIA Datum -11-10 Finansinspektionens stresstester av storbankerna Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens stresstester av svenska storbanker

Finansinspektionens stresstester av svenska storbanker PROMEMORIA Datum 2012-11-08 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Finansinspektionens stresstester av

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar x/2011

Föreskrifter och anvisningar x/2011 Föreskrifter och anvisningar x/2011 Tillståndsförfarande och riskhantering för Dnr 8/01.00/2011 Utfärdad 31.1.2012 Gäller fr.o.m. 1.3.2012 FINANSINSPEKTIONEN tfn 010 831 51 fax 010 831 5328 förnamn.efternamn@finansinspektionen.fi

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag;

Läs mer

Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2009. Pelare III i Basel II-regelverket

Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2009. Pelare III i Basel II-regelverket Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2009 Pelare III i Basel II-regelverket 2 risk- och kapitalhantering i länsförsäkringar bankkoncernen 2009 Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912 Skandia Investment Management AB 556606-6832 INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING Rapporten innehåller information om kapitaltäckning i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Varning och straffavgift

Varning och straffavgift 2012-12-10 B E S L U T Sparbanken Gotland FI Dnr 12-3181 Att. styrelsens ordförande Delgivning nr 1 Eskelhem Prästgården 167 622 70 GOTLANDS TOFTA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Inledning NOMENKLATUR. Swedbank. De finansiella företagsgrupperna inom gruppen anges som; - Swedbank Ukraina (f d TAS) Hansabank

Inledning NOMENKLATUR. Swedbank. De finansiella företagsgrupperna inom gruppen anges som; - Swedbank Ukraina (f d TAS) Hansabank Inledning Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige. Regelverket förstärker kopplingen mellan risktagande och kapitalbehov och innebär bland annat skärpta krav på

Läs mer

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Ana Maria Matei, finansinspektör anamaria.matei@fi.se 2011-05-10 Solvens 2-visionen Ny EU-lagstiftning med fokus på riskbaserat kapitalkrav och risk management för försäkringsbolag

Läs mer

Finansinspektionens stresstester av svenska storbanker

Finansinspektionens stresstester av svenska storbanker PROMEMORIA Datum 2014-11-28 FI Dnr 14-16475 Författare Emil Hagström Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Policy för riskhantering

Policy för riskhantering Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Årligen eller oftare vid behov Tidigare godkänd; 2015-11-13 Tillgänglighet: För samtliga anställda på Bolagets server Rättslig grund: FFFS 2007:16

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

FI:s tillsyn över bankernas beräkningar av riskvikter för företagsexponeringar

FI:s tillsyn över bankernas beräkningar av riskvikter för företagsexponeringar 2016-05-24 PROMEMORIA FI:s tillsyn över bankernas beräkningar av riskvikter för företagsexponeringar Sammanfattning Finansinspektionen har beslutat att införa en ny bedömningsmetod för att utvärdera bankernas

Läs mer

Standard 4.1. Uppläggning av intern kontroll och riskhantering. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.1. Uppläggning av intern kontroll och riskhantering. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.1 Uppläggning av intern kontroll och riskhantering Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN 4.1 dnr 5/790/2003 2 (20) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte 6 3 Internationella regelverk 7

Läs mer

Risk och kapitalhantering. information enligt Pelare 3

Risk och kapitalhantering. information enligt Pelare 3 Risk och kapitalhantering information enligt Pelare 3 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

Kapitalbas och kapitaltäckning

Kapitalbas och kapitaltäckning 1 (20) CA t-ca Kapitalbas och kapitaltäckning Radnr CEBS radnr 01 1 SAMMANLAGD KAPITALBAS 0 1.1 PRIMÄRT KAPITAL 0 1.1.1 Eget kapital 0 01 1.1.1*** Av vilka: instrument som är likställda med stamaktier

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Kapitaltäckning och stora exponeringar

Kapitaltäckning och stora exponeringar Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Beata A. Ribohn Kapitaltäckning och stora exponeringar Period 201009 Telefonnummer 08-4126607 2008:13 Institutnummer 41515 Org.nummer 556630-5412 E-POSTADRESS

Läs mer

Riktlinjer och rekommendationer

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer och rekommendationer för att göra enhetliga, effektiva och ändamålsenliga bedömningar av samverkansöverenskommelser Esma CS 60747-103 rue de Grenelle 75345 Paris

Läs mer

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.1. Organisation av intern kontroll. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.1 Organisation av intern kontroll Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarden är en ämnesvis indelad helhet av föreskrifter och råd som förpliktar eller vägleder tillsynsobjekt

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8)

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Case Asset Management Riskpolicy Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2 RISKORGANISATION... 3

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG tills vidare 1 (5) Till värdepappersföretagen FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 29 2 mom. lagen om värdepappersföretag

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser.

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN. UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller. UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar

GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN. UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller. UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar UC Affärsoptimering Vi tillför nya perspektiv UC Affärsoptimering Vi

Läs mer

Nya penningtvättsföreskrifter

Nya penningtvättsföreskrifter Nya penningtvättsföreskrifter FI-forum 18 september 2017 Inledning Sophie Degenne Områdeschef Marknader Syftet med reglerna Regelprojektet Jenny Stenhammar Gothnier Jurist Penningtvätt Förutsättningar

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR

FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR tills vidare 1 (17) Till kreditinstituten Till holdingsammanslutningarna FÖRESKRIFT OM RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR Finansinspektionen meddelar med stöd av 4

Läs mer

FI:s tillsyn över bankernas beräkningar av riskvikter för företagsexponeringar

FI:s tillsyn över bankernas beräkningar av riskvikter för företagsexponeringar 2016-03-01 REMISSPROMEMORIA FI:s tillsyn över bankernas beräkningar av riskvikter för företagsexponeringar Sammanfattning Finansinspektionen inför en ny bedömningsmetod för att utvärdera bankernas beräkningar

Läs mer

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 pelare 3 FOREX BANK AB 2009 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Inledning FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX). Detta dokument utgör

Läs mer

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov Information om risker, riskhantering och kapitalbehov GCC Capital AB är ett kreditmarknadsbolag under finansinspektionens tillsyn. Bolaget bedriver utlåning genom leasing och har historiskt när bolaget

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 Oförändrade räntor och högre marginaler på nya företagslån. Ökade skillnader i räntor mellan små och stora företag. Skillnader i risk motiverar inte högre räntor

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av Avida Finans AB:s styrelse

ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av Avida Finans AB:s styrelse ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av Avida Finans AB:s styrelse 2017-04-25 Fastställd av Styrelsen Datum 2017-04-25 Senast fastställd 2016-02-25 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda

Läs mer

Nya regler om styrning och riskhantering

Nya regler om styrning och riskhantering Nya regler om styrning och riskhantering FI-forum 20 maj 2014 1 Agenda och inledning Christer Furustedt Avdelningschef Banktillsyn 2 Agenda Inledning Rättsliga aspekter Styrning, riskhantering och kontroll

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

AGL TRANSACTION SERVICES AB

AGL TRANSACTION SERVICES AB AGL TRANSACTION SERVICES AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i AGL Transaction Services AB 2015-08-24 INNEHÅLL 1 Definitioner... 2 2 Inledning... 2 3 Policyns målgrupp... 3 4 Grundläggande analys

Läs mer

LANDSHYPOTEK INfOrmATION Om KAPITALTäcKNINg OcH riskhantering 2011 BASELrEgELvErKETS PELArE 3

LANDSHYPOTEK INfOrmATION Om KAPITALTäcKNINg OcH riskhantering 2011 BASELrEgELvErKETS PELArE 3 LANDSHYPOTEK Information om kapitaltäckning och riskhantering 2011 Baselregelverkets Pelare 3 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1. Inledning och syfte 1 1.2. Kapitaltäckningsregler Basel II 1 1.3.

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Riskhantering & Informationssäkerhet Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Agneta Syrén CISM,CISM, CAMS Tfn. +46 739641558, E-post: agneta.syren@lansforsakringar.se

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Risk och kapitalhantering. information enligt Pelare 3

Risk och kapitalhantering. information enligt Pelare 3 Risk och kapitalhantering information enligt Pelare 3 2014 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät

Läs mer

Periodisk information 2014-09-30

Periodisk information 2014-09-30 Scania Finans Aktiebolag Periodisk information 2014-09-30 Scania Finans Aktiebolag, 556049-2570, är ett av Finansinspektionen tillståndspliktigt kreditmarknadsbolag och helägt dotterbolag till Scania CV

Läs mer

Finansiella företagsgruppen Solidar AB

Finansiella företagsgruppen Solidar AB Finansiella företagsgruppen Solidar AB Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

ANVISNING OM PRINCIPER FÖR RISKHANTERING OCH INTERN KONTROLL OCH OM INTERNREVISION I KREDITINSTITUT. Innehåll Sida

ANVISNING OM PRINCIPER FÖR RISKHANTERING OCH INTERN KONTROLL OCH OM INTERNREVISION I KREDITINSTITUT. Innehåll Sida tills vidare 1 (9) Kreditinstitutens holdingsammanslutningar Kreditinstituten ANVISNING OM PRINCIPER FÖR RISKHANTERING OCH INTERN KONTROLL OCH OM INTERNREVISION I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering GE Money Bank AB 2010-12-31 1 Introduktion GE Money Bank AB är ett helägt dotterföretag till GE Money Nordic Holding AB, org nr 556646-7576

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

Riskhantering i Tjustbygdens Sparbank AB - 2008

Riskhantering i Tjustbygdens Sparbank AB - 2008 Riskhantering i Tjustbygdens Sparbank AB - 2008 Inledning I vår verksamhet utgörs de viktigaste riskerna av kreditrisker, finansiella risker och operativa risker. Styrelsen har det yttersta ansvaret för

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Periodisk information per

Periodisk information per Periodisk information per 2015-03-31 Periodisk information per 2015-03-31 Resurs Bank AB, ( banken ), org nr 516401-0208, samt den konsoliderade situationen lämnar periodisk information i enlighet med

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

EBA/GL/2016/07 18/01/2017. Riktlinjer

EBA/GL/2016/07 18/01/2017. Riktlinjer EBA/GL/2016/07 18/01/2017 Riktlinjer för tillämpningen av definitionen av fallissemang i artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter Riktlinjernas status 1.

Läs mer

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet SBAB redovisar kreditrisk i huvudsak enligt intern riskklassificeringsmetod (IRK-metod) och operativ risk, marknadsrisk samt kreditvärderingsrisk

Läs mer

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy Ekeby Sparbank Ersättningspolicy Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Bakgrund och syfte... 2 2. Definitioner... 2 3. Omfattning... 3 4. Organisation och ansvar... 3 4.1 Beslut om

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

Finansiella företagsgruppen Solidar

Finansiella företagsgruppen Solidar Finansiella företagsgruppen Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer

Konsoliderad situation för Solidar

Konsoliderad situation för Solidar Konsoliderad situation för Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 1 Bakgrund Information om den konsoliderade

Läs mer

Financial Services BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017

Financial Services BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017 BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017 Informationen i denna rapport avser den periodiska information som skall lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse;

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer