Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser."

Transkript

1 Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige. Regelverket förstärker kopplingen mellan risktagande och kapitalbehov och innebär bland annat skärpta krav på bankens hantering av risk och offentliggörande. Eftersom de nya reglerna medför stora förändringar jämfört med tidigare lagstiftning sker implementeringen stegvis under en treårsperiod fram till och med 2009 (övergångsreglerna). Basel 2 Pelare 1,,,,,,,,,,,,,,, Minimikrav på kapital Pelare 2 Samlad kapitalbedömning Pelare 3,,,,,,,,,,,,,,, Genomlysning Kreditrisk Marknadsrisk Operativ risk Intern kapitalutvärdering tillsyn Information till andra än tillsynsmyndigheten Pelare 1 Regelverket i pelare 1 är det lagstyrda minimikapitalkravet på kredit-, marknads- och operativa risker. I det nya regelverket finns det två huvudsakliga metoder att räkna fram kapitalkravet för kreditrisker; schablonmetoden och IRK-metoden. Schablonmetoden har stora likheter med de gamla reglerna, Basel 1. Utöver kapitalkrav för kreditrisker och marknadsrisker, som funnits i bestämmelserna sedan tidigare, har även ett krav för operativa risker införts. De operativa riskerna kan mätas med basmetoden eller schablonmetoden. Pelare 2 Regelverket i pelare 2 innebär att banken skall upprätta och dokumentera egna interna processer för att utvärdera sitt kapitalbehov. Alla relevanta riskkällor ska tas i beaktande vid bedömning av det totala kapitalbehovet, det vill säga inte bara de som ingår i pelare 1. Pelare 3 I denna pelare finns kravet på att banken ska offentliggöra omfattande information om risker, riskhantering och kapitalkrav. Mer information om regelverket finns på Finansinspektionens hemsida Samtliga förhållanden som redovisas avser förhållandena per

2 Riskhanteringen i Sparbanken Nord Sparbanken är utsatt för ett antal risker där kreditrisken är den största och vanligaste orsaken till förluster. Den kan beskrivas som risken för att en motpart inte fullföljer sina åtaganden. Kreditrisk kan också uppkomma om man har en hög koncentration i utlåningsportföljen antingen vad gäller bransch eller enskilda kredittagare. Finansiella risker indelas i två huvudgrupper, marknadsrisk och likviditetsrisk. Marknadsrisk kan uppstå vid ränteförändringar och likviditetsrisk om banken inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser. Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Sparbanken Nord arbetar kontinuerligt för att förebygga dessa risker i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret och har även en aktiv del av detta arbete. Med detta dokument vill styrelsen ge en överskådlig bild av bankens risker och organisation för att hantera dessa risker till kunder och andra intressenter. Sparbanken Nords styrelse har fastställt ett antal policydokument för hanteringen av bankens risker. Riskpolicyn bygger på ett antal grundläggande värderingar: Affärsmannaskap Låg riskprofil Förstå affären Samspel med kunden Affärsansvar God riskkontroll God riskkultur På denna övergripande riskpolicy vilar särskilda policys för de tre viktigaste risktyperna: Kreditrisker Finansiella risker Operativa risker Utöver ovanstående finns en policy för den Interna Kapitalutredningen (IKU) som ska säkerhetsställa att banken på ett tydligt och korrekt sätt identifierar, värderar och hanterar alla de risker banken är utsatt för. Banken har förutom ovanstående policydokument även gjort organisatoriska förändringar för att kunna hantera riskerna. En riskkontrollansvarig och regelefterlevnadsansvarig (compliance), fristående från affärsverksamheten, har inrättats. Riskkontrollen rapporteras regelbundet, efter en fastställd rapportagenda, till av styrelsen utsett Risk- och Revisionsutskott.

3 Kapitalbas och kapitalkrav För fastställande av sparbankens lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar. Kapitalbas Kapitalbasen ska fungera som en buffert mot förluster som kan uppkomma till följd av de risker banken kan bli utsatt för. Kapitalbasen ställs i relation till kapitalkravet. Därför är det viktigt att vid ökade volymer också ha en hög lönsamhet. Kapitalbasen består av primärkapital, som främst utgör det egna kapitalet med reducering av organisationsaktier och nettobokförd goodwill, samt supplementärkapital som främst består av förlagslån. Sparbanken Nords kapitalbas Primärt kapital Eget kapital Avgår Utdelning Framtidsbanken och stiftelser Uppskjutna skattefordringar Periodiseringsfonder (72 % därav) Avräkning av aktier i Swedbank AB (100%) Summa Supplementärt kapital - Total kapitalbas Kapitaltäckningskvot 1 1,49 Kapitalbasen styr också bankens möjlighet till större enhandsengagemang, det vill säga utlåning till en enskild företagsgrupp, enligt lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar. Lagen säger att enhandsengagemanget inte får vara större än 25 % av kapitalbasen, i Sparbanken Nords fall alltså inte större än tkr. 1 Kapitaltäckningskvot: Kapitalbasen i förhållande till det legala kapitalkravet. Kapitalkvoten får ej understiga 1,0.

4 Kapitalkrav Tkr Kreditrisk beräknad enligt schablonmetoden 2 Kapitalkrav 1. Exponeringar mot stat och kommun 0 2. Exponeringar mot kommuner och därmed jämförliga samfälligheter samt myndigheter 0 3. Exponering mot administrativa organ, ickekommersiella företag samt trossamfund 4. Institutsexponeringar Företagsexponeringar Hushållsexponeringar Exponeringar med säkerhet i fastigheter Oreglerade poster Övriga poster Summa kapitalkrav för kreditrisker Kapitalkrav för marknadsrisker beräknas ej eftersom banken inte innehar något handelslager i värdepapper, samt att all valutahandel går via Swedbanks system (LUS). Operativ risk Basmetoden Totalt minimikapitalkrav Ovanstående är det man kallar det legala kapitalkravet enligt pelare 1. 2 Schablonmetoden: Tillgångarna delas upp i nio tillgångsklasser, riskvägs efter tillgångarnas säkerhet med olika procentsatser. Av det riskvägda beloppet beräknas 8 % som kapitalkrav. 3 Basmetoden: 15 % av medelvärdet av de tre föregående verksamhetsårens intäkter exklusive räntenetto.

5 Kapitalbasen- resp kapitalkrav för kreditrisker tkr Kapitalbas Kapitalkrav kreditrisker

6 Det interna kravet på kapital (IKU) pelare 2 Utöver den legala bedömningen, är det bankens styrelses ansvar att bedöma huruvida det behövs ett kompletterande kapital. Denna interna kapitalutredningen är en framåtblickande process som inkluderar styrelse, bankledning och ledningsgrupp. Syftet med denna process är att säkerställa att banken på ett tydligt och korrekt sätt identifierar, värderar och hanterar de risker som banken kan vara exponerad för. I detta ingår att banken har ett kapital som står i paritet med den valda riskprofilen, liksom ändamålsenliga styr- och kontrollfunktioner. Banken har definierat följande riskområden: Kreditrisk de särskilda risker som stora exponeringar i vissa branscher eller till enskilda (namnkoncentrationer) innebär. Här har banken beräknat kapitalkravet på en modell som bygger på de största exponeringarna och deras riskklasser i förhållande till krediternas blancodelar (krediter utan säkerhet). Finansiella risker Räntenettorisk kan uppstå om man har en stor andel bunden utlåning som inte är räntesäkrad. Detta innebär att man vid stigande räntor inte kan höja intäktsräntan samtidigt som man måste höja kostnadsräntan på inlåningen. Banken har gjort en beräkning på hela balansräkningen vilket innebär att man tar hänsyn till alla löptider på in- respektive utlåningen. Beräkningen är gjord med 1 % respektive 2 % ränteförändring. Lagen säger att en ränteförändring på 2 % inte får påverka kapitalbasen med mer än 20 %. För sparbankens del är denna påverkan för nuvarande 3,91 %. Värdeförändringsrisk om banken innehar ett större antal placeringar kan vid ränteoro värdet förändra hastigt. Sparbanken har inga större placeringar inom detta område och har därför ej beaktat denna risk. Likviditetsrisk kan uppstå om banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkter utan att kostnaden för att låna upp kapital ökar avsevärt. Sparbanken Nord har historiskt haft god likviditet. Med de förvärv Sparbanken Nord gör under 2009 kommer banken att stärka sin likviditet ytterligare. Valutarisker beaktar banken ej eftersom det endast är resevaluta banken handhar. Kursrisker kan uppstå om en placering tappar i marknadsvärde. Bankens största placering är aktier i Swedbank AB. Denna placering är av strategisk karaktär och skall inte säljas. Aktiens marknadsvärde påverkar inte bankens kapitalbas eftersom aktiens värde till 100 procent dras av från kapitalbasen. I övrigt har banken inga stora placeringar. Likviditetsrisk i finansiella instrument uppstår om man inte kan omsätta ett värdepapper i likvida medel utan att förlora i värde eller att avyttringskostnaderna blir stora. Banken har en strikt styrning av värdepappersinnehav i finanspolicyn. Placering får endast ske i värdepapper där det finns en fungerande marknad, en placering skall när som helst, maximalt fem dagar, kunna avvecklas till normal transaktionskostnad. Handelslager inte får förekomma.

7 Operativ risk kan delas upp i två underrubriker, ryktesrisk och strategisk/affärsrisk. Ryktesrisk kan uppstå till följd av kunders, motparters, investerare eller myndigheter får en negativ uppfattning om banken. Strategisk/affärsrisk kan uppstå på grund av marknadsförändringar, ogynnsamma affärsbeslut eller brist på lyhördhet för marknadsförändringar. Inom det senare området gör banken noggranna analyser om kommunerna i verksamhetsområdet. Både vad gäller den kommunala ekonomin, befolkningsutveckling, småhuspriser m.m. En annan affärsrisk är bankens kundbas. Därför följer banken noga de årliga SKI-mätningarna (Svenskt Kvalitetsindex) både på privat- och företagsmarknaden. Sammantaget med beaktande av ovanstående riskområden har Sparbanken Nords styrelse avsatt tkr för att täcka upp övriga risker enligt pelare 2. Totalt avsatt kapital: tusen kronor. Totalt kapitalkrav - kapitalbas Pelare 1 och Kapitalbas IKU Operativ risk Kreditrisk

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft

Läs mer

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag.

Läs mer

Information om kapitaltäckning och riskhantering i Neonet AB i samband med årsredovisningen 2009

Information om kapitaltäckning och riskhantering i Neonet AB i samband med årsredovisningen 2009 Information om kapitaltäckning och riskhantering i Neonet AB i samband med årsredovisningen 2009 1 Innehåll Inledning... 3 Syfte med dokument... 3 Bolag i Finansiell Företagsgrupp... 3 Neonet - inledning...

Läs mer

Risk- och kapitaltäckning

Risk- och kapitaltäckning Risk- och kapitaltäckning 2010 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Risk och kapitaltäckning Denna rapport avser Ikano Bank SE med organisationsnummer 517100-0051. Ikano Bank SE är ett europabolag med säte

Läs mer

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom Riskhanteringen i Nordals Härads Sparbank Nordals Härads Sparbank arbetar kontinuerligt med risker för att förebygga problem i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret för denna hantering.

Läs mer

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 PayEx Credit AB, 556735-5671 Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 Allmänt PayEx Credit AB ( bolaget ) blev godkänt av Finansinspektionen som kreditmarknadsbolag 2007-12-28 och övertog då den finansiella

Läs mer

Kapitaltäckningsrapport, 2013-03-31

Kapitaltäckningsrapport, 2013-03-31 PayEx Credit AB, 556735-5671 Kapitaltäckningsrapport, 2013-03-31 Allmänt PayEx Credit AB ( bolaget ) blev godkänt av Finansinspektionen som kreditmarknadsbolag 2007-12-28 och övertog då den finansiella

Läs mer

Landshypotek Bank Baselregelverkets Pelare 3. Information om kapitaltäckning och riskhantering 2013

Landshypotek Bank Baselregelverkets Pelare 3. Information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Landshypotek Bank Baselregelverkets Pelare 3 Information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Innehåll 1. Inledning 1 1.1. Inledning och syfte 1 1.2. Basel 2 och Basel 2,5 1 1.3. Framtiden Basel 3

Läs mer

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Pelare III Baselregelverket

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Pelare III Baselregelverket Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Pelare III Baselregelverket Klarna Financial Group Klarna Holding AB (556676-2356) Innehållsförteckning Sidan - 1 Inledning 2-2 Information om

Läs mer

Sparbanken Skåne. Pelare 3-2014

Sparbanken Skåne. Pelare 3-2014 Sparbanken Skåne Pelare 3-2014 Innehåll Innehåll Inledning... 3 Sparbanken Skåne... 4 Organisation... 5 Ersättningspolitik... 7 Riskhantering... 8 Kapitalhantering... 11 Risker... 14 2 1 Inledning 1 Inledning

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007

Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007 Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007 CARNEGIEKONCERNEN...2 Organisation... 2 Riskhantering målsättning, riktlinjer och organisation... 3 KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV...6 Sammanfattning... 6

Läs mer

Årsvis information per 2013-12-31 Den information som följer nedan lämnas årsvis i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:5)

Årsvis information per 2013-12-31 Den information som följer nedan lämnas årsvis i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:5) Årsvis information per 2013-12-31 Den information som följer nedan lämnas årsvis i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:5) Koncernen AK Nordic AB (Bolaget) ägs till 100 % av AK Portfolio

Läs mer

Risk- och kapitaltäckning

Risk- och kapitaltäckning Risk- och kapitaltäckning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Risk och kapitaltäckning Denna rapport avser IKANO Bank SE med organisationsnummer 517100-0051. IKANO Banken AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering

2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 1 INLEDNING FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX Bank). Detta dokument utgör den årliga informationen om risker,

Läs mer

Risk- och kapitalhantering Länsförsäkringar Bank AB

Risk- och kapitalhantering Länsförsäkringar Bank AB Risk- och kapitalhantering Länsförsäkringar Bank AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kort om Länsförsäkringar Bank AB... 1 1.2 Viktiga händelser under året... 1 2 Organisation... 3 2.1 Bankkoncernen...

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering 2014-12

Kapitaltäckning och riskhantering 2014-12 Kapitaltäckning och riskhantering 201412 Kapitaltäckning och riskhantering Denna information avser Ikano Bank AB (publ) med organisationsnummer 5164060922. Dokumentet innehåller information om bankens

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering

Kapitaltäckning och riskhantering 2012 Kapitaltäckning och riskhantering 1 Kapitaltäckning och riskhantering Denna information avser Ikano Bank AB (Publ) med organisationsnummer 516406-0922. Dokumentet innehåller information om bankens

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering 2013

Kapitaltäckning och riskhantering 2013 Kapitaltäckning och riskhantering 2013 Kapitaltäckning och riskhantering Denna information avser Ikano Bank AB (Publ) med organisationsnummer 516406-0922. Dokumentet innehåller information om bankens kapitaltäckning

Läs mer

LANDSHYPOTEK INfOrmATION Om KAPITALTäcKNINg OcH riskhantering 2012 BASELrEgELvErKETS PELArE 3

LANDSHYPOTEK INfOrmATION Om KAPITALTäcKNINg OcH riskhantering 2012 BASELrEgELvErKETS PELArE 3 LANDSHYPOTEK Information om kapitaltäckning och riskhantering 2012 Baselregelverkets Pelare 3 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1. Inledning och syfte 1 1.2. Basel 2 och Basel 2,5 1 1.3. Framtiden

Läs mer

Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2011. Pelare III i Basel II-regelverket

Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2011. Pelare III i Basel II-regelverket Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2011 Pelare III i Basel II-regelverket Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsinriktning...5 Risker och riskhantering...6 Kapitalbas och

Läs mer

Risk och kapitaltäckning 2008

Risk och kapitaltäckning 2008 Risk och kapitaltäckning 2008 Swedbank Risk och kapitaltäckning 2008 Kapitel Innehåll 1 Inledning 2 Kapitalbas och kapitalkrav 7 Risk 9 Kreditrisker 17 Operativa risker, compliance och motverkande av penningtvätt

Läs mer

Information om risk och likviditet - 110630

Information om risk och likviditet - 110630 Information om risk och likviditet - 110630 Finansiell riskhantering Bolaget har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Värdepappersinstitut har att bland annat följa kraven i Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering

2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering årlig information om kapital-täckning och riskhantering 1 Inledning, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX Bank). Detta dokument

Läs mer

Information om kapitaltäckning och riskhantering Kvartal 1-2015

Information om kapitaltäckning och riskhantering Kvartal 1-2015 Information om kapitaltäckning och riskhantering Kvartal 1-2015 - 1 - Nya EU-gemensamma kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014. Regelverket består av en förordning (EU) 575/2013 som är

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1. Denna rapport... 3 1.1.1. Tillämpningsområde... 3 1.1.2. Beskrivning av Företagsgruppen... 4 1.2. Ledningsorganets

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 mars 2011

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 mars 2011 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 mars 2011 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 mars 2011 jämfört

Läs mer

Information om risk och riskhantering inom MedMera Bank avseende 2014.

Information om risk och riskhantering inom MedMera Bank avseende 2014. Information om risk och riskhantering inom MedMera Bank avseende 2014. Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Mål... 3 3. Process... 3 3.1 Styrelsens risktolerans i korthet... 3 3.2 Identifiera, värdera och hantera

Läs mer

Likviditets- och kapitalhantering

Likviditets- och kapitalhantering RTERT Likviditets- och kapitalhantering Information enligt pelare 3 2014 1 Inledning Syftet med denna rapport är att ge information rörande FOREX Banks likviditetsrisker och kapitaltäckning i enlighet

Läs mer