Finansiella företagsgruppen Solidar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiella företagsgruppen Solidar"

Transkript

1 Finansiella företagsgruppen Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. 1

2 Bakgrund Information om den finansiella företagsgruppens kapitaltäckning och riskhantering avser sådan information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. Information om Solidar AB Solidar AB (organisationsnummer , med säte i Stockholms län) är ett holdingbolag och tillika moderbolag för Solidar Pension AB (org.nr med säte i Västerbottens län), Prosolida AB (org.nr med säte i Västerbottens län), Solidar Fonder AB (org.nr med säte i Stockholms län) och Solidar Direct AB (org.nr med säte i Västerbottens län). Bolaget äger dotterbolagen till 100 %. Information om den finansiella företagsgruppen I enlighet med kapitaltäckningsregelverket ligger ansvaret hos dotterbolaget Solidar Pension AB att se till att den finansiella företagsgruppen uppfyller kapitaltäckningsreglerna. Solidar Pension AB har tillstånd att bedriva; - mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument - utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag - diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, - investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, och - försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt) Den finansiella företagsgruppens siffror har framtagits genom en konsolidering av berörda bolags räkenskaper. Dotterföretagens egna kapital vid förvärvet fastställs som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde och elimineras i sin helhet. I gruppens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Följande bolag ingår fullständigt både i den konsoliderade redovisningen samt i den gruppbaserade redovisningen vid beräkning av kapitalbas och kapitalkrav (den finansiella företagsgruppen). Bolag Org.nr. Ägare Ägarandel Verksamhet Solidar AB Holdingbolag Solidar Pension AB Solidar AB 100% Värdepappersbolag Solidar Fonder AB Solidar AB 100% Fondbolag Följande bolag ingår fullständigt i den konsoliderade redovisningen. Prosolida AB, org.nr Solidar Direct AB, org.nr

3 Målsättning och riktlinjerna för riskhanteringen Gruppen utsätts genom sin verksamhet för olika risker. Riktlinjer och rutiner för riskhantering har upprättats för att identifiera, kontrollera och följa upp de största riskområdena och omfattar kontrollfunktioner på olika nivåer. Riskerna som gruppen exponeras för är i största allmänhet desamma som de risker dotterbolagen Solidar Pension AB och Solidar Fonder AB exponeras för. Detta då det i huvudsak är i dessa dotterbolag som koncernens verksamhet bedrivs. Solidar Pension AB:s och Solidar Fonder AB:s riskhantering finns dokumenterad i ett internt regelverk i respektive bolag som revideras årligen eller vid behov. Företagens styrelse och ledning tar aktiv del i framtagandet av riktlinjer för riskhanteringen. Gruppen har en målsättning för storleken på kapitalbasen på några års sikt som baseras på gruppens riskprofil, identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan, s.k. stresstester och scenarioanalyser, förväntad expansion och finansieringsmöjligheter, ny lagstiftning, konkurrenternas agerande och andra omvärldsförändringar. Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/strategidokument relateras till aktuella och framtida kapitalbehov. Information om kapitalbas och kapitalkrav För fastställande av bolaget och gruppens lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, Förordning (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar. Av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden framgår att Solidar Pension AB alltid skall vidmakthålla ett startkapital på minst EUR vilket motsvarar ett startkapital om ca tkr vilket bolaget uppfyller. Av lagen (2004:46) om värdepappersfonder och EG-direktiv 2009/65/EG kapitel 3 artikel 7 framgår att Solidar Fonder AB alltid skall vidmakthålla ett startkapital om minst EUR samt ytterligare 0,02% av det belopp som överstiger 250 MEUR av förvaltade fonders sammanlagda fondvärde. Per uppgår kapitalbehovet till tkr, vilket bolaget uppfyller. Styrelsen kommer i händelse av att bolaget eller gruppen närmar sig kapitalgränserna, att i enlighet med fastställd riskhanteringsplan, kalla till extra bolagsstämma, informera ägarna att denna risk föreligger och kräva tillskott till det egna kapital i den omfattning som behövs. Det föreligger inga pågående eller förutsedda materiella eller rättsliga hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning av skulder mellan moderföretag och legala dotterföretag. 3

4 Gruppens kapitalsituation kan summeras på följande sätt, där gruppens kapitalkrav har beräknats enligt 2 kap. 9 kapitaltäckningslagen: Kapitalbas (belopp i tusental) Primärt kapital Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat (ej verifierat) Avgår: - Immateriella tillgångar Föreslagen utdelning Total kapitalbas - verifierad Kapitalkrav kreditrisk enligt schablonmetoden Institutsexponeringar Hushållsexponeringar 636 Övriga poster Kapitalkrav för kreditrisker, enligt schablonmetoden Kapitalkrav för operativ risk enligt basmetoden Kapitalkrav för kostnadsrisker Kapitalkrav (enligt 2 kap 9 lag om kapitaltäckning) Kapitalöverskott Kapitaltäckningskvot 7,46 4

5 Solidar Pension AB:s kapitalsituation kan summeras på följande sätt, där bolagets kapitalkrav har beräknats enligt 2 kap. 9 kapitaltäckningslagen: Kapitalbas (belopp i tusental) Primärt kapital Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat och kapitalandel av reserver Periodens resultat (ej verifierat) 785 Avgår: - Immateriella tillgångar -163 Total kapitalbas - verifierad Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden Institutsexponeringar 466 Hushållsexponeringar 821 Övriga poster 725 Kapitalkrav för kreditrisker, enligt schablonmetoden Kapitalkrav operativ risk enligt basmetoden Kapitalkrav för kostnadsrisk Kapitalkrav (enligt 2 kap 9 lag om kapitaltäckning) Kapitalöverskott Kapitaltäckningskvot 3,89 5

6 Kapitalplanering Gruppens strategier och metoder för att värdera och upprätthålla kapitalkravet enligt 2 kap. 1-2 kapitaltäckningslagen följer av Solidar Pension ABs och Solidar Fonder ABs riskhantering. Riskhanteringen syftar till att identifiera och analysera de risker som finns i verksamheten och för dessa sätta lämpliga begräsningar (limiter) och försäkra att det finns kontroll på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att limiter inte överskrids. I bolaget finns en samlad funktion för självständig riskkontroll vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokumentet och processer såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom marknadsrisk, och kreditrisk. För att bedöma om det interna kapitalet är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet och för att säkerställa att kapitalbasen har rätt storlek och sammansättningen finns en process för Intern kapitalutvärdering (IKU). Processen är ett verktyg som säkerställer att riskerna identifieras, värderas och hanteras samtidigt som en bedömning görs av storleken på det interna kapitalbehovet. I detta ingår att det ska finnas ändamålsenliga styr- och kontrollfunktioner och riskhanteringssystem. Den interna kapitalutvärderingen genomförs minst årligen. Utgångspunkten för IKU:n är riskidentifiering och självutvärdering. Med en riskanalys som grund har varje individuell risk analyserats och hanteringen av denna risk har dokumenterats. Hänvisningar har gjorts till gällande styrdokument och policies. Riskerna har därefter kvantifierats baserat på den metod som ansetts varit lämplig för respektive riskslag. En bedömning för varje riskslag har därefter gjorts avseende om ytterligare kapital är nödvändigt för att täcka det specifika riskslaget. Bedömningen baseras på Pelare 1 kapitalkravet och ytterligare kapital läggs till vid behov för övriga risker. Den interna kapitalutvärderingen har därefter stressats för att säkerställa att gruppens kapitalnivå kan upprätthållas även under ett stressat marknadsläge. Gruppens scenarioövning är framåtblickande och baserad på treårig affärsplanering. Information om likviditetsrisk Likviditetsrisken är risken för förlust eller försämrad intjäningsförmåga i det fall bolaget inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden. Målsättningen är att minimera likviditetsberoendet av externa motparter. Ledningen ansvarar för att löpande följa denna risk och att signalera i tid om ett likviditetsproblem skulle uppstå. Solidar Pension fungerar på en marknad som inte hanterar likvida medel för kunders räkning utan agerar som en yttre förvaltare av pensions- och sparmedel. Solidar Fonder hanterar likvida medel i samband med teckning och inlösen av fondandelsägarnas andelar i bolagets fonder. Bolagens agerande på marknaden förorsakar inte bolagen något väsentligt likviditetsflöde eller risk för kapitalströmmar som skulle kunna orsaka svårigheter i kapitalförsörjningen. Styrelsen för Solidar Pension har dock beslutat att hålla en likviditetsreserv som uppgår till minst 50% av värdepappersbolagets fasta kostnader för föregående år. Likviditetsreserv per tkr Likviditetsreserv/Fasta kostnader % 6

Information om risk och likviditet - 110630

Information om risk och likviditet - 110630 Information om risk och likviditet - 110630 Finansiell riskhantering Bolaget har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Värdepappersinstitut har att bland annat följa kraven i Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2013

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2013 DNB ASSET MANAGEMENT AB Org.nr. 556387-6159 ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2013 Informationen lämnas i enlighet med de bestämmelser

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Pelare III Baselregelverket

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Pelare III Baselregelverket Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Pelare III Baselregelverket Klarna Financial Group Klarna Holding AB (556676-2356) Innehållsförteckning Sidan - 1 Inledning 2-2 Information om

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 DELÅRSRAPPORT 2011 Delårsrapport Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 Undertecknad intygar härmed att denna kopia av delårsrapporten överensstämmer med originalet. Stockholm den 24 augusti,

Läs mer

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med:

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med: Innehåll 1. Beskrivning av Scania Finans AB... 2 1.1. Styrelsens deklaration... 2 2. Företagsstyrning & riskhantering... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ersättningar... 7 3. Kapitalbas...10 4. Minimikapitalkrav,

Läs mer

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1. Denna rapport... 3 1.1.1. Tillämpningsområde... 3 1.1.2. Beskrivning av Företagsgruppen... 4 1.2. Ledningsorganets

Läs mer

Riskhantering. Inledning. Detta är Söderberg & Partners Securities AB. Nya kapitalkrav. Publiceringskrav. Omfattning

Riskhantering. Inledning. Detta är Söderberg & Partners Securities AB. Nya kapitalkrav. Publiceringskrav. Omfattning Riskhantering Information enligt CRR - 2014 Detta är Söderberg & Partners Securities AB Söderberg & Partners Securities AB, org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partners koncernen. Bolaget bedriver

Läs mer

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser.

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag.

Läs mer

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft

Läs mer

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering GE Money Bank AB 2010-12-31 1 Introduktion GE Money Bank AB är ett helägt dotterföretag till GE Money Nordic Holding AB, org nr 556646-7576

Läs mer

Årsvis information per 2013-12-31 Den information som följer nedan lämnas årsvis i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:5)

Årsvis information per 2013-12-31 Den information som följer nedan lämnas årsvis i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:5) Årsvis information per 2013-12-31 Den information som följer nedan lämnas årsvis i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:5) Koncernen AK Nordic AB (Bolaget) ägs till 100 % av AK Portfolio

Läs mer

Information om kapitaltäckning och riskhantering Kvartal 1-2015

Information om kapitaltäckning och riskhantering Kvartal 1-2015 Information om kapitaltäckning och riskhantering Kvartal 1-2015 - 1 - Nya EU-gemensamma kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014. Regelverket består av en förordning (EU) 575/2013 som är

Läs mer

Risk- och kapitalhantering Länsförsäkringar Bank AB

Risk- och kapitalhantering Länsförsäkringar Bank AB Risk- och kapitalhantering Länsförsäkringar Bank AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kort om Länsförsäkringar Bank AB... 1 1.2 Viktiga händelser under året... 1 2 Organisation... 3 2.1 Bankkoncernen...

Läs mer

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014. Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014. Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014 Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1. Kapitaltäckningsregelverkets tre pelare... 3 1.1.1. Pelare

Läs mer

Kapitaltäckningsrapport, 2013-03-31

Kapitaltäckningsrapport, 2013-03-31 PayEx Credit AB, 556735-5671 Kapitaltäckningsrapport, 2013-03-31 Allmänt PayEx Credit AB ( bolaget ) blev godkänt av Finansinspektionen som kreditmarknadsbolag 2007-12-28 och övertog då den finansiella

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 PayEx Credit AB, 556735-5671 Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 Allmänt PayEx Credit AB ( bolaget ) blev godkänt av Finansinspektionen som kreditmarknadsbolag 2007-12-28 och övertog då den finansiella

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Information om kapitaltäckning riskhantering 2014. Baselregelverkets Pelare 3

SBAB Bank AB (publ) Information om kapitaltäckning riskhantering 2014. Baselregelverkets Pelare 3 SBAB Bank AB (publ) Information om kapitaltäckning och riskhantering 2014 Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Information om kapitaltäckning och riskhantering 2014 Innehåll Ordlista 3 1. Inledning 5 2.

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 5. Rapport över totalresultat 5. Balansräkning 6

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 5. Rapport över totalresultat 5. Balansräkning 6 DELÅRSRAPPORT 2012 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Koncernen Resultaträkning 5 Rapport över totalresultat 5 Balansräkning 6 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Moderbolaget

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering

Kapitaltäckning och riskhantering 2012 Kapitaltäckning och riskhantering 1 Kapitaltäckning och riskhantering Denna information avser Ikano Bank AB (Publ) med organisationsnummer 516406-0922. Dokumentet innehåller information om bankens

Läs mer

Sparbanken Skåne. Pelare 3-2014

Sparbanken Skåne. Pelare 3-2014 Sparbanken Skåne Pelare 3-2014 Innehåll Innehåll Inledning... 3 Sparbanken Skåne... 4 Organisation... 5 Ersättningspolitik... 7 Riskhantering... 8 Kapitalhantering... 11 Risker... 14 2 1 Inledning 1 Inledning

Läs mer

Information om kapitaltäckning och riskhantering

Information om kapitaltäckning och riskhantering Information om kapitaltäckning och riskhantering Nordnet Bank AB, organisationsnummer 516406-0021. Nordnet Bank AB följer Lag om Bank- och finansieringsrörelse (2004:297) och Lag om kapitaltäckning och

Läs mer

2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering

2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering årlig information om kapital-täckning och riskhantering 1 Inledning, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX Bank). Detta dokument

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007

Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007 Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007 CARNEGIEKONCERNEN...2 Organisation... 2 Riskhantering målsättning, riktlinjer och organisation... 3 KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV...6 Sammanfattning... 6

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... DELÅRSRAPPORT 2013 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital...

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5 ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning, koncernen...5 Balansräkning, koncernen...6 Kassaflödesanalys, koncernen...7

Läs mer

2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering

2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 1 INLEDNING FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX Bank). Detta dokument utgör den årliga informationen om risker,

Läs mer