Delårsrapport januari juni SPP Spar AB Org nr Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari juni 2015. SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov."

Transkript

1 Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov. Annica Lundblad, vd Delårsrapport januari juni 2015 SPP Spar AB Org nr

2 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2015 SPP Spar AB (SPP Spar), med organisationsnummer och säte i Stockholm, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni Tillstånd SPP Spar har tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av mottagande och vidarbefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument och investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument (2 kap 1 punkten 1, 4 och 5 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden) samt sidotjänst förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet (2 kap 2 punkten 1 lagen om värdepappersmarknaden). Därutöver har SPP Spar, som en sidoverksamhet, rätt att förmedla försäkringar under de förutsättningar som föreskrivs i lag (2005:405) om försäkringsförmedling ( LFF ) enligt 2 kap 3 tredje stycket lagen om värdepappersmarknaden. Verksamhet SPP Spar tillhandahåller ett sparandeutbud som riktar sig primärt till icke-professionella kunder inom SPP. Sparandeutbudet består av digitala placeringstjänster inom ramen för investeringssparkonton. Kunderna ges en enkel överblick över sitt totala innehav samt erbjuds enkla lösningar för förvaring av finansiella instrument och medel samt för utförande av köp- och säljtransaktioner. Kunderna kan spara, det vill säga förvara kontanta medel och vissa finansiella instrument på investeringssparkontot, lägga order att köpa eller sälja finansiella instrument. I huvudsak omfattar sparandeutbudet fondandelar, aktier samt börshandlade fondandelar (ETF:er). SPP Spar tillhandahåller ovanstående tjänster genom en digital portal. Därutöver tillhandahåller SPP Spar investeringsrådgivning samt förmedlar försäkringar och lämnar rådgivning avseende dessa. Väsentliga händelser under halvåret SPP Spar har under våren 2015 låtit avregistrera tillståndet för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument hos Finansinspektionen då bolaget inte bedriver denna typ av verksamhet. Under våren 2015 har flertalet av de medarbetare som varit anställda i SPP Spar men arbetat i koncerngemensamma uppdrag (såsom kundcenter företag, digitala kanaler och kundklagomål) anställts i SPP Pension & Försäkring. Det innebär att den ekonomiska redovisningen framåt blir mer renodlad för SPP Spars verksamhet. SPP Spar har under våren 2015 slutit ett nytt avtal med Nasdaq OMX avseende system och back-office tjänster. Avtalet löper på två år och det kommer att ge SPP Spar möjligheter till lansering av nya produkter samt lägre kostnader. Framtida utveckling Det finns ett fortsatt behov från SPP Spars kunder att använda digitala tjänster för självbetjäning och vägledning för sitt sparande. SPP Spar fortsätter därför att utveckla sin digitala plattform med förbättrade självbetjäningsfunktioner samt ytterligare verktyg för vägledning avseende kundernas sparande. SPP Spar arbetar kontinuerligt med att utveckla sparplattformen med nya fonder som passar kundernas behov av sparlösningar. Under hösten 2015 kommer nya fond-i-fonder att lanseras som skall ge kunderna ytterligare möjligheter att på ett enkelt, prisvärt och hållbart sätt spara till sin pension. Resultat och ekonomisk ställning SPP Spar, som fortfarande befinner sig i en uppstartsfas, följer för närvarande den av styrelse och ledning prognostiserade utvecklingen. Resultat Rörelseresultatet per juni 2015 uppgick till ( ) tusen kronor. Intäkter SPP Spars rörelseintäkter under perioden uppgick till (18 044) tusen kronor. Kostnader SPP Spars rörelsekostnader under perioden uppgick till (31 202) tusen kronor. Förvaltat kapital Totalt förvaltat kapital i investeringssparkonto uppgick per den 30 juni 2015 till 105 (12) miljoner kronor. Den 30 juni 2015 var antalet investeringssparkonton i SPP Spar stycken. Finansiell ställning och kapitalbehov SPP Spars finansiella ställning och kapitalbehov har beräknats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar, FFFS 2014:12. Styrelse och ledning ser för närvarande inget behov av kapitalförstärkning. Regelverksförändringar Under 2014 trädde ett flertal regelverksförändringar i kraft kopplat till implementationen av Basel III samt införandet av delar av Europeiska Bankmyndighetens riktlinjer för intern styrning (GL 44). Nya regler infördes bl.a. avseende bolagsstyrning, riskhantering, kapitaltäckning samt hantering av operativa risker, IT och informationssäkerhet. Per 1 augusti 2015 träder lagändringar i kraft avseende lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Lagändringarna innebär bl.a. förändrade krav avseende bolagets hantering av personer i politiskt utsatt ställning. Risker och riskhantering I likhet med övriga aktörer på värdepappersmarknaden är SPP Spar, som en naturlig del av verksamheten, exponerat för olika typer av risker. Det ligger i både kundernas och ägarens intresse att dessa risker hanteras effektivt. En utförlig beskrivning av SPP Spars risker och riskhantering, som i väsentliga delar är oförändrade under 2015, finns att läsa i årsredovisningen 2014 på Resultat för första halvåret 2015 och bolagets ställning per den 30 juni 2015 framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar. Delårsrapporten har inte blivit föremål för särskild översiktlig granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 19 augusti 2015 Annica Lundblad Verkställande direktör SPP Spar AB 2

3 Resultaträkning i sammandrag (tusen kronor) Not Jan jun 2015 Jan jun 2014 Jan dec 2014 Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Personalkostnader Övriga administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Bolaget har ingen uppställning för övrigt totalresultat då bolaget inte har några poster som rapporteras i övrigt totalresultat. SPP Spar AB 3

4 Balansräkning i sammandrag (tusen kronor) Not Jan jun 2015 Jan jun 2014 Jan dec 2014 Tillgångar Utlåning till kreditinstitut 4, Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Eget kapital Aktiekapital (1 500 aktier med kvotvärde belopp kronor) Balanserad vinst och förlust Årets resultat Summa Summa skulder, avsättningar och eget kapital Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Inga Inga Inga Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Åtaganden Inga Inga Inga SPP Spar AB 4

5 Rapport över förändring i eget kapital (tusen kronor) Aktie kapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Periodens resultat tillika totalresultat Utgående balans per 30 juni (tusen kronor) Aktie kapital Balanserade vinstmedel inklusive. årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Periodens resultat tillika totalresultat Utgående balans per 30 juni SPP Spar AB 5

6 Kassaflödesanalys (tusen kronor) Jan jun 2015 Jan jun 2014 Jan dec 2014 Löpande verksamhet Rörelseresultat Betalda inkomstskatter Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder: Koncernbidrag Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten Ökning/minskning av övriga fordringar Ökning/minskning av övriga skulder Kassaflöde av löpande verksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kassaflöde av löpande verksamhet Likvida medel vid periodens slut SPP Spar AB 6

7 Noter Not 1 Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma principer som tillämpades för årsredovisningen Årsredovisningen finns att läsa på Not 2 Risker och riskhantering Bolagets risker består huvudsakligen av operativa risker inklusive risker kopplade till framtida lönsamhet. Ansvaret för hantering av SPP Spars risker är organiserat enligt principen om Tre försvarslinjer. En utförlig beskrivning av SPP Spars risker och riskhantering, som i väsentliga delar är oförändrade under 2015, finns att läsa i årsredovisningen 2014 på NOT 3 Kapitaltäckningsanalys (tusen kronor) Kapitalbas Eget kapital enligt balansräkningen Avgår ej reviderad vinst under löpande verksamhetsår Primärkapital Total kapitalbas Riskvägt exponeringsbelopp Kreditrisk enligt schablon metoden och marknadsrisker Summa Kostnadsrisk enligt kostnadsriskmetoden Summa Totalt riskvägt exponeringsbelopp Kapitalkrav Kostnadsrisk Kreditrisk Operativ risk Summa Kapitalrelationer Total kapital relation 25,7% - 47,4% Primär kapitalrelation 25,7% - 47,4% Kärnprimärkapitalrelation 25,7% - 47,4% Institutspecifikt buffertkrav 7,0% - 7,0% Varav kapitalkonserveringsbuffert 2,5% - 2,5% Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert 17,7% - 39,0% Kapitaltäckningskvot - 7,97 - Överskott kapital Kapitaltäckningen för bolaget regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1) samt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar. Kapitalbasen består av bolagets egna kapital och kapitalkravet beräknas som det största av summan av kapitalkraven för kreditoch marknadsrisker eller kostnadsrisker, som beräknas som 25 procent av bolagets fasta omkostnader för det senaste reviderade räkenskapsåret. Fram till och med 30 juni 2014 beräknade bolaget kapitalkravet som summan av kapitalkraven för kredit- och marknadsrisker samt operativa risker. I och med införandet av EU förordningen 575/2013 den 1 januari 2014 togs möjligheten för värdepappersbolag att beräkna kapitalkravet enligt denna metod bort, varvid jämförelsesiffror mellan juni 2014 respektive december 2014 och juni 2015 för kapitalkrav är beräknade med olika metoder. Bolagets strategi för kapitalhantering är att vid var tidpunkt hålla ett kapital som med god marginal överstiger miniminivån. SPP Spar AB 7

8 Not 4 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder Samtliga finansiella tillgångar och skulder redovisas till verkligt värde Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen (tusen kronor) Tillgångar som bestämts tillhöra kategorin verkligt värde Innehav för handelsändamål Lånefordringar och kundfordringar Totalt Tillgångar som bestämts tillhöra kategorin verkligt värde Innehav för handelsändamål Låne - ford ringar och kundfordringar Totalt Finansiella tillgångar Utlåning till kreditinstitut Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen (tusen kronor) Finansiella skulder Finansiella skulder som bestämts tillhöra kategorin verkligt värde Innehav för handelsändamål Övriga finansiella skulder Totalt Finansiella skulder som bestämts tillhöra kategorin verkligt värde Innehav för handelsändamål Övriga finansiella skulder Totalt In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Not 5 Utlåning till kreditinstitut (tusen kronor) Svenska kreditinstitut Summa Löptidsinformation Betalbara på anfordran Not 6 Upplysningar om närstående En beskrivning av den typ av närståendetransaktioner som förekommer mellan SPP Spar och närstående samt SPP Spars definition av närstående framgår av årsredovisningen för år 2014, i not 20. Inga väsentliga förändringar har skett mellan SPP Spar och närstående fysiska och juridiska personer under SPP Spar AB 8

9 Välkommen till spp.se eller ring Kundcenter på SPP Spar AB, Org nr Styrelsens säte Stockholm. SE Stockholm.

Årsredovisning 2013. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Årsredovisning 2013. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Årsredovisning 2013 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Ägarförhållande och struktur 3 Verksamheten och produkter 3 Väsentliga händelser under året 4 Väsentliga händelser

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Kvartalet i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Året i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Delårsrapport 2015-06

Delårsrapport 2015-06 Delårsrapport 2015-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2015-06-30 Resultat för första halvåret 2015 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 7 procent till 43 312 msek

Läs mer

Delårsrapport för FOREX Bank AB

Delårsrapport för FOREX Bank AB Delårsrapport för FOREX Bank AB 1 januari - 31 augusti 2014 Sammanfattning av koncernens utveckling 2014 Styrelsen för FOREX Bank AB (org. nr. 516406-0104) avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare

Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare Aktieinvest FK AB 556072-2596 Vi vill göra dig till en bättre sparare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 FEMÅRSÖVERSIKT 6 RESULTATRÄKNING 7 BALANSRÄKNING 8 FÖRÄNDRINGAR I

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Innehåll Årets siffror i korthet 2 Året i sammandrag 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag 14 Förslag till vinstdisposition 16

Läs mer

Skandiabanken Årsredovisning 2012

Skandiabanken Årsredovisning 2012 Skandiabanken Årsredovisning 2012 Innehåll Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP

Läs mer

Årsredovisning. Entropics Asset Management AB Organisationsnummer 556951-3376 2013-12-02 2014-12-31

Årsredovisning. Entropics Asset Management AB Organisationsnummer 556951-3376 2013-12-02 2014-12-31 Årsredovisning Entropics Asset Management AB Organisationsnummer 556951-3376 2013-12-02 2014-12-31 Entropics Asset Management AB 1 Värdepappersbolaget erbjuder portföljkunder diskretionär portföljförvaltning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014

Delårsrapport Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamheten jan jun 2014 4 Resultaträkning koncernen 7 Rapport över totalresultatet koncernen 7 Rapport över finansiell ställning

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT. Arrangör. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT. Arrangör. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2011:01 Datum för godkännande och publicering 25 februari 2011 Diarienummer 11-1722 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Sparbanken Öresund AB (publ) Org. Nr. 516406-0088 Swedbank köpte i maj 2014 Sparbanken Öresund, en del av banken (cirka 47 procent av volymen) avyttrades därefter till nybildade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning Jun 2010 Jun 2009 Räntenetto, 648 203 Rörelseresultat, 445-405 Resultat efter skatt, 328-298 Utlåning, mdkr

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. Marginalen AB

Delårsrapport. Marginalen AB Delårsrapport för Marginalen AB januari-augusti 2010 Delårsrapport januari - augusti 2010 VD har ordet Marginalen Bank bildas Finans AB Marginalen fick sin ansökan om bankoktroj beviljad av Finansinspektionen

Läs mer

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Vi vill göra dig till en bättre sparare! förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 DELÅRSRAPPORT 2011 Delårsrapport Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 Undertecknad intygar härmed att denna kopia av delårsrapporten överensstämmer med originalet. Stockholm den 24 augusti,

Läs mer