NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket"

Transkript

1 NYHETSBREV Offentliggörande av årsvis och periodisk information nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV) 1. Upphävda och nya föreskrifter Det nya kapitaltäckningsregelverket innebär att reglerna rörande offentliggörande av information om kapitalbas och riskhantering har ändrats för bl.a. kreditinstitut, värdepappersbolag samt fondbolag och AIF-förvaltare med tillstånd till diskretionär portföljförvaltning. Tidigare föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av kapitaltäckning och riskhantering har upphört att gälla per den 2 augusti 2014 och ersatts med följande föreskrifter: - Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbufferterar ( Föreskrifterna ), vilka också har ersatt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar. Föreskrifterna kompletterar lag (2014:966) om kapitalbuffertar respektive lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, vilka har ersatt lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar. 2. Allmänt om offentliggörande av periodisk och årsvis information I likhet med tidigare bestämmelser ska bolaget offentliggöra information om sin kapitalbas och riskhantering. Den periodiska informationen ska fortfarande lämnas per balansdagarna 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december. Informationen ska offentliggöras så snart som möjligt, dock senast två månader efter balansdagen. Den årsvisa informationen ska offentliggöras i samband med att årsredovisningen publiceras. Informationen enligt ovan ska finnas tillgänglig på bolagets hemsida eller, om sådan saknas, finnas tillgänglig på annat sätt för allmänheten.

2 För bolag som ingår i en konsoliderad situation har informationskravet i Föreskrifterna ökat till att även omfatta uppgifter om gruppens rättsliga struktur, styrning och organisationsstruktur. För bolag som inte ingår i en konsoliderad situation är den information som ska offentliggöras enligt Föreskrifterna i huvudsak densamma som tidigare men med den skillnaden att kapitalbasen numera ska beräknas enligt CRR. Kravet på den information som ska offentligöras kvartalsvis har utökats något. Det rör sig dock inte om några nya uppgifter, utan är samma information som bolaget ändå ska ta fram i samband med t.ex. den periodiska inrapporteringen till Finansinspektionen. Vi ser därför inget behov av att gå in på detta närmare i denna skrivelse. Dessutom är de delar i CRR och CRD IV som rör offentliggörande av information om kapitalbas och kapitalkrav förhållandevis omfattande varför en detaljerad redogörelse för innehållet i dessa inte lämpar sig i detta mer allmänt hållna informationsbrev. Vi rekommenderar istället att bolaget inför offentliggörandet av information om sin kapitalbas och riskhantering vid behov kontaktar oss för att få närmare vägledning. Detsamma gäller vid frågor som rör inrapportering av information till Finansinspektionen. I nedanstående redogörelse har bestämmelser som särskilt träffar s.k. betydande företag utelämnats. Detsamma gäller bestämmelser om vilka poster som ska ingå i informationen om kapitalbas och kapitalkrav samt hur bolaget ska beräkna sin riskexponering. Syftet med redogörelsen är i stället att informera bolaget om de ändringar som är av mer praktiskt betydelse samt ange vilka åtgärder bolaget behöver vidta med anledning av dessa. 3. Offentliggörande av periodisk och årsvis information 3.1. Särskilt om konsoliderad situation (f.d. finansiell företagsgrupp) Bolag som ingår i en konsoliderad situation behöver inte tillämpa bestämmelserna om offentliggörande av periodisk information på individuell nivå (1 kap. 3 FFFS 2014:12). Ett moderföretag ska varje år offentliggöra en beskrivning av den organisatoriska och rättsliga strukturen mellan de företag som ingår i moderföretagets konsoliderade situation och de nära förebindelser som institut i den konsoliderade situationen har till fysiska eller juridiska personer. Vidare ska moderföretaget offentliggöra vilka åtgärder som det vidtar för att styra verksamheten i de företag som ingår i den konsoliderade situationen (8 kap. 2 FFFS 2014:12).

3 Kommentarer och råd Avsikten med bestämmelsen i 8 kap. 2 är att marknadsaktörer och allmänheten ska få information om gruppens struktur och styrning, vilket tillsammans med övriga upplysningar ska bidra till en ökad förståelse för gruppens verksamhet och risker. Vi rekommenderar att bolag som ingår i en konsoliderad situation säkerställer att det finns rutiner vad gäller moderföretagets offentliggörande av den information som anges i Föreskrifterna Särskilt om plats för offentliggörandet (8 kap. 1 och 8 FFFS 2014:12) Den information som ska offentliggöras om bolagets kapitalbas och riskhantering ska finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Om bolaget inte har någon hemsida ska informationen kunna tillhandahållas allmänheten på annat sätt Kommentarer och råd Bestämmelsen motsvarar i stort sett tidigare föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande, dock med skillnaden att bolaget nu måste offentliggöra informationen på hemsidan även om den finns med i årsredovisningen (alt. koncernredovisning och delårsrapport i förekommande fall). Det finns inga regler som styr vilket informationsmedium som ska användas för offentliggörandet av informationen. Bolaget kan således välja att t.ex. ta med informationen i själva årsredovisningen som då måste publiceras på hemsidan eller publicera informationen direkt på hemsidan. Oavsett vilket medium som används rekommenderar vi att bolaget ser över sina rutiner för offentliggörande av informationen om kapitaltäckning och riskhantering för att säkerställa att de uppfyller Föreskrifterna i denna del. För bolag som inte har någon hemsida rekommenderar vi att man redogör för sin kapitaltäckning och riskhantering antingen i årsredovisningen eller i ett separat dokument och att bolaget inför rutiner för att tillhandahålla ett exemplar av handlingen till den som efterfrågar informationen Riskhantering m.m. (art. 435 CRR och 8 kap. 1 FFFS 2014:12) Följande information ska årsvis offentliggöras om bolagets riskhantering:

4 - De risker bolaget är exponerat för (t.ex. operativa risker, motpartsrisker och marknadsrisker) och för varje identifierad risk ange de strategier och processer som tillämpas för riskhantering, hur funktionen för riskhantering är organiserad och strukturerad, vilka riktlinjer för riskhantering (risksäkring och riskreducering) som tillämpas i verksamheten samt en försäkran från styrelsen att bolagets organisation för riskhantering är ändamålsenligt och lämplig utifrån bolagets verksamhet och riskprofil. - En kortfattad riskförklaring som är godkänd av styrelsen och som innehåller en beskrivning av bolagets övergripande riskprofil, innefattande nyckeltal som ger externa intressenter en uttömmande överblick över bolagets riskhantering och hur riskprofilen samverkar med av styrelsen fastställd risktolerans. - Information om hur många styrelseuppdrag enskilda styrelseledamöter har, på vilka grunder styrelseledamöter väljs in i styrelsen och vilken erfarenhet och sakkunskap befintliga styrelseledamöter har. Bolaget ska även lämna information om hur man främjar mångfald i styrelsen enligt fastställd mångfaldspolicy och huruvida dessa mål är uppfyllda vid tidpunkten för offentliggörandet. - En beskrivning av informationsflödet från funktionen för riskhantering till styrelsen Kommentarer och råd Informationen som ska lämnas enligt den första och andra strecksatsen motsvarar i huvudsak tidigare bestämmelser om den information som bolaget årligen ska lämna om sin hantering av risker i verksamheten. Nytt är att informationskravet har utvidgats till att även omfatta förhållandevis detaljerad information om styrelsen, dess ledamöter och hur styrelsen får del av rapporter från funktionen för riskhantering. Enligt vår uppfattning offentliggör flertalet bolag redan i dag viss information om vilka som sitter i dess ledning och det borde i dessa fall inte vara särskilt betungande att komplettera med information om styrelseledamöters övriga uppdrag, kunskap och kompetens etc. Bolag som inte publicerar någon information om sin organisation och ledning måste däremot se över och eventuellt göra förhållandevis omfattande kompletteringar av den information som lämnas på hemsidan, alternativt tillse att informationen i stället lämnas i årsredovisningen. För bolag som inte har någon hemsida rekommenderar vi att man redogör för riskhantering och styrelsens kunskap och komptens etc. i årsredovisningen eller i ett separat dokument och att bolaget inför

5 rutiner för att tillhandahålla ett exemplar av handlingen till den som efterfrågar informationen. 4. Sammanfattning Det nya kapitaltäckningsregelverket ställer ökade krav på bolag att offentliggöra information om sin kapitalbas och riskhantering. För bolag som inte ingår i en konsoliderad situation är det inte fråga om några större skillnader jämfört med tidigare. Bolaget kan behöva ändra vissa rutiner i verksamheten och bör, för att leva upp till Föreskrifterna, under hösten 2014 tillse att: - det, för det fall en konsoliderad situation föreligger, finns rutiner för offentliggörande av information enligt 8 kap. 2 FFFS 2014:12, - säkerställa att informationsgivningen i årsredovisningen och på hemsidan eller, om hemsida saknas, annat lämpligt medium uppfyller de krav som uppställs i Föreskrifterna, samt - att uppgifter om bolagets styrelse och organisation i fråga om riskhantering uppfyller de krav som ställs i CRR och Föreskrifterna. Vid frågor och om bolaget önskar vårt biträde i någon del är ni välkomna att kontakta advokat Karin Claesson (telefon alt. e-post

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Sammanfattning REMISSPROMEMORIA

Sammanfattning REMISSPROMEMORIA REMISSPROMEMORIA Datum 2010-12-02 FI Dnr 10-9254 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 Förslag till nya föreskrifter om ersättningssystem

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011.

Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011. Ersättningspolicy för Ålems Sparbank Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011. Inledning Ålems Sparbank ska ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Stockholm den 26 januari 2012

Stockholm den 26 januari 2012 R-2011/1600 Stockholm den 26 januari 2012 Till Finansdepartementet Fi2011/4348 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 oktober 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över Solvens II-utredningens

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

AIFM DEN 22 JULI 2014 ÄR SENASTE DAG FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND/REGISTRERING

AIFM DEN 22 JULI 2014 ÄR SENASTE DAG FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND/REGISTRERING AIFM DEN 22 JULI 2014 ÄR SENASTE DAG FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND/REGISTRERING Genom AIFM-direktivet ålades EU:s medlemsstater att införa gemensamma regler för förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Läs mer

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren

Kapitaltäckningsregler. Mats Walberg och Jenny Nordgren Kapitaltäckningsregler Mats Walberg och Jenny Nordgren Juni 2014 Innehåll Kapitaltäckningsreglerna... 3 Bakgrund till reglerna... 3 Vad syftar de nya reglerna till?... 3 De tre pelarna... 4 Pelare 1 (kapitalkrav)...

Läs mer