Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord med styrelsens säte i Piteå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå"

Transkript

1 Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord med styrelsens säte i Piteå

2 Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige. Regelverket förstärker kopplingen mellan risktagande och kapitalbehov och innebär bland annat skärpta krav på bankens hantering av risk och offentliggörande. Eftersom de nya reglerna medför stora förändringar jämfört med tidigare lagstiftning sker implementeringen stegvis under en treårsperiod fram till och med 2009 (övergångsreglerna). Basel 2 Pelare 1 Minimikrav på kapital Pelare 2 Samlad kapitalbedömning Pelare 3 Genomlysning Kreditrisk Marknadsrisk Operativ risk Intern kapitalutvärdering tillsyn Information till andra än till tillsynsmyndigheten Pelare 1 Regelverket i pelare 1 är det lagstyrda minimikapitalkravet på kredit-, marknads- och operativa risker. I det nya regelverket finns det två huvudsakliga metoder att räkna fram kapitalkravet för kreditrisker; schablonmetoden och IRK-metoden. Schablonmetoden har stora likheter med de gamla reglerna, Basel 1. Utöver kapitalkrav för kreditrisker och marknadsrisker, som funnits i bestämmelserna sedan tidigare, har även ett krav för operativa risker införts. De operativa riskerna kan mätas med basmetoden eller schablonmetoden. Pelare 2 Regelverket i pelare 2 innebär att banken skall upprätta och dokumentera egna interna processer för att utvärdera sitt kapitalbehov. Alla relevanta riskkällor ska tas i beaktande vid bedömning av det totala kapitalbehovet, det vill säga inte bara de som ingår i pelare 1. Pelare 3 I denna pelare finns kravet på att banken ska offentliggöra omfattande information om risker, riskhantering och kapitalkrav. Mer information om regelverket finns på Finansinspektionens hemsida Samtliga förhållanden som redovisas avser förhållandena per

3 Riskhanteringen i Sparbanken Nord Sparbanken är utsatt för ett antal risker där kreditrisken är den största och vanligaste orsaken till förluster. Den kan beskrivas som risken för att en motpart inte fullföljer sina åtaganden. Kreditrisk kan också uppkomma om man har en hög koncentration i utlåningsportföljen antingen vad gäller bransch eller enskilda kredittagare. Finansiella risker indelas i två huvudgrupper; marknadsrisk och likviditetsrisk. Marknadsrisk kan uppstå vid ränteförändringar och likviditetsrisk om banken inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser. Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Sparbanken Nord arbetar kontinuerligt för att förebygga dessa risker i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret och har även en aktiv del av detta arbete. Med detta dokument vill styrelsen ge en överskådlig bild av bankens risker och organisation för att hantera dessa risker till kunder och andra intressenter. Sparbanken Nords styrelse har fastställt ett antal policydokument för hanteringen av bankens risker. Riskpolicyn bygger på ett antal grundläggande värderingar: Affärsmannaskap Låg riskprofil Förstå affären Samspel med kunden Affärsansvar God riskkontroll God riskkultur På denna övergripande riskpolicy vilar särskilda policys för de tre viktigaste risktyperna: Kreditrisker Finansiella risker Operativa risker Utöver ovanstående finns en policy för den Interna Kapitalutredningen (IKU) som ska säkerhetsställa att banken på ett tydligt och korrekt sätt identifierar, värderar och hanterar alla de risker banken är utsatt för. Banken har förutom ovanstående policydokument även gjort organisatoriska förändringar för att kunna hantera riskerna. En riskkontrollansvarig och regelefterlevnadsansvarig (compliance), fristående från affärsverksamheten, har inrättats. Riskkontrollen rapporterar regelbundet, efter en fastställd rapportagenda, till av styrelsen utsett Risk- och Revisionsutskott.

4 Kapitalbas och kapitalkrav För fastställande av sparbankens lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar. Kapitalbas Kapitalbasen ska fungera som en buffert mot förluster som kan uppkomma till följd av de risker banken kan bli utsatt för. Kapitalbasen ställs i relation till kapitalkravet. Därför är det viktigt att vid ökade volymer också ha en hög lönsamhet. Kapitalbasen består av primärkapital, som främst utgör det egna kapitalet med reducering av organisationsaktier och nettobokförd goodwill, samt supplementärkapital som främst består av förlagslån. Sparbanken Nords kapitalbas Primärt kapital Eget kapital Avgår: -Utdelning Immateriella tillgångar - -Orealiserade värdeförändring redovisade i Fond för verkligt värde Avräkning av aktier och andra tillskott (hälften därav) Summa Supplementärt kapital Orealiserade värdeförändringar redovisade i Fond för verkligt värde Avräkning av aktier och andra tillskott (hälften därav) Summa Total kapitalbas Kapitaltäckningskvot 1 1,84 Kapitalbasen styr också bankens möjlighet till större enhandsengagemang, det vill säga utlåning till en enskild företagsgrupp, enligt lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar. Lagen säger att enhandsengagemanget inte får vara större än 25 % av kapitalbasen, i Sparbanken Nords fall alltså inte större än tkr. 1 Kapitaltäckningskvot: Kapitalbasen i förhållande till det legala kapitalkravet. Kapitalkvoten får ej understiga 1,0.

5 Kapitalkrav Tkr Kreditrisk beräknad enligt schablonmetoden 2 Kapitalkrav 1. Exponeringar mot stat och kommun 0 2. Exponeringar mot kommuner och därmed jämförliga samfälligheter samt myndigheter 0 3. Exponering mot administrativa organ, ickekommersiella företag samt trossamfund Institutsexponeringar Företagsexponeringar Hushållsexponeringar Exponeringar med säkerhet i fastigheter Oreglerade poster Övriga poster Summa kapitalkrav för kreditrisker Kapitalkrav för marknadsrisker beräknas ej eftersom banken inte innehar något handelslager i värdepapper, samt att all valutahandel går via Swedbanks system (LUS). Operativ risk Basmetoden Totalt minimikapitalkrav Ovanstående är det man kallar det legala kapitalkravet enligt pelare 1. Kapitalbasen- resp kapitalkrav för krediterriskers utveckling tkr Kapitalbas Kapitalkrav kreditrisker 2 Schablonmetoden: Tillgångarna delas upp i nio tillgångsklasser, riskvägs efter tillgångarnas säkerhet med olika procentsatser. Av det riskvägda beloppet beräknas 8 % som kapitalkrav. 3 Basmetoden: 15 % av medelvärdet av de tre föregående verksamhetsårens intäkter exklusive räntenetto.

6 Det interna kravet på kapital (IKU) pelare 2 Utöver den legala bedömningen, är det bankens styrelses ansvar att bedöma huruvida det behövs ett kompletterande kapital. Denna interna kapitalutredningen är en framåtblickande process som inkluderar styrelse, bankledning och ledningsgrupp. Syftet med denna process är att säkerställa att banken på ett tydligt och korrekt sätt identifierar, värderar och hanterar de risker som banken kan vara exponerad för. I detta ingår att banken har ett kapital som står i paritet med den valda riskprofilen, liksom ändamålsenliga styr- och kontrollfunktioner. Banken har definierat följande riskområden: Kreditrisk de särskilda risker som stora exponeringar i vissa branscher eller till enskilda (namnkoncentrationer) innebär. Här har banken beräknat kapitalkravet på en modell som bygger på de största exponeringarna och deras riskklasser i förhållande till krediternas blancodelar (krediter utan säkerhet). Finansiella risker Räntenettorisk kan uppstå om man har en stor andel bunden utlåning som inte är räntesäkrad. Detta innebär att man vid stigande räntor inte kan höja intäktsräntan samtidigt som man måste höja kostnadsräntan på inlåningen. Banken har gjort en beräkning på hela balansräkningen vilket innebär att man tar hänsyn till alla löptider på in- respektive utlåningen. Beräkningen är gjord med 1 % respektive 2 % ränteförändring. Lagen säger att en ränteförändring på 2 % inte får påverka kapitalbasen med mer än 20 %. För sparbankens del är denna påverkan 4,40 %. Värdeförändringsrisk om banken innehar ett större antal placeringar kan vid ränteoro värdet förändra hastigt. Sparbanken har inga större placeringar inom detta område och har därför ej beaktat denna risk. Likviditetsrisk kan uppstå om banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkter utan att kostnaden för att låna upp kapital ökar avsevärt. Sparbanken har historiskt haft god likviditet men med dagens ränteoro har upplåningskostnaderna för banker ökat betydligt. Sparbanken har dock klarat sig relativt bra. Under år 2007 hade banken en stark inlåningstillväxt. För att täcka upp eventuellt kapitalbehov har banken en bekräftad limit hos Swedbank. I finanspolicyn finns en beredskapsplan som ska aktiveras om likviditeten sjunker under en fastställd nivå. Valutarisker beaktar banken ej eftersom det endast är resevaluta banken handhar. Kursrisker kan uppstå om en placering tappar i marknadsvärde. Bankens största placering är aktier i Swedbank AB. Denna placering är av strategisk karaktär och skall inte säljas. Aktierna är ett gammalt innehav och anskaffningsvärdet överstiger marknadsvärdet med stor marginal. I övrigt har banken inga stora placeringar. Likviditetsrisk i finansiella instrument uppstår om man inte kan omsätta ett värdepapper i likvida medel utan att förlora i värde eller att avyttringskostnaderna blir stora. Banken har en strikt styrning av värdepappersinnehav i finanspolicyn. Placering får endast ske i värdepapper där det finns en fungerande marknad, en placering skall när som helst, maximalt fem dagar, kunna avvecklas till normal transaktionskostnad. Handelslager inte får förekomma.

7 Operativ risk kan delas upp i två underrubriker, ryktesrisk och strategisk/affärsrisk. Ryktesrisk kan uppstå till följd av kunders, motparters, investerare eller myndigheter får en negativ uppfattning om banken. Strategisk/affärsrisk kan uppstå på grund av marknadsförändringar, ogynnsamma affärsbeslut eller brist på lyhördhet för marknadsförändringar. Inom det senare området gör banken noggranna analyser om kommunerna i verksamhetsområdet. Både vad gäller den kommunala ekonomin, befolkningsutveckling, småhuspriser m.m. En annan affärsrisk är bankens kundbas. Därför följer banken noga de årliga SKI-mätningarna (Svenskt Kvalitetsindex) både på privat- och företagsmarknaden. Sammantaget med beaktande av ovanstående riskområden har Sparbanken Nords styrelse avsatt tkr för att täcka upp övriga risker enligt pelare 2. Totalt avsatt kapital: tkr. Totalt kapitalkrav - kapitalbas tkr Pelare 1 och Kapitalbas Operativ risk Kreditrisk IKU-utredning Primärt kapital Supplementärt kapital

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom Riskhanteringen i Nordals Härads Sparbank Nordals Härads Sparbank arbetar kontinuerligt med risker för att förebygga problem i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret för denna hantering.

Läs mer

2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering

2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 1 INLEDNING FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX Bank). Detta dokument utgör den årliga informationen om risker,

Läs mer

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov Information om risker, riskhantering och kapitalbehov GCC Capital AB är ett kreditmarknadsbolag under finansinspektionens tillsyn. Bolaget bedriver utlåning genom leasing och har historiskt när bolaget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... DELÅRSRAPPORT 2013 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital...

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning Innehåll Ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening:»samarbete med starkt medlemsstöd» 1 Ordförande i Kommuninvest i Sverige AB:»Stabilitet och riskkontroll

Läs mer

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 PROMEMORIA Datum 2014-12-11 FI Dnr 14-14414 FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3 BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-10-06 FI Dnr 11-30 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i föreskrifter

Läs mer

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 PROMEMORIA Datum 2015-05-08 FI Dnr 14-14414 FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering

Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering Företagsekonomiska institutionen Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering Kandidatuppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen

Läs mer

JURIDISK PUBLIKATION 2/2011. 1 Jur. kand. och biträdande jurist på Advokatfirman Cederquist KB. Artikeln är baserad på författarens examensarbete

JURIDISK PUBLIKATION 2/2011. 1 Jur. kand. och biträdande jurist på Advokatfirman Cederquist KB. Artikeln är baserad på författarens examensarbete JURIDISK PUBLIKATION 2/2011 BASEL III ETT EFFEKTIVT SVAR PÅ FINANS KRISEN? Av Björn Bjuggren 1 Hösten 2008 briserade den senaste finanskrisen då en kreditbubbla sprack med stora ekonomiska förluster som

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer