Kapitaltäckningsrapport,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31"

Transkript

1 PayEx Credit AB, Kapitaltäckningsrapport, Allmänt PayEx Credit AB ( bolaget ) blev godkänt av Finansinspektionen som kreditmarknadsbolag och övertog då den finansiella verksamheten från PayEx Finance AB. Bolaget är ett helägt dotterbolag till PayEx Holding AB som är koncernmoder i PayEx-koncernen. Bolaget ingår i den slutliga koncernredovisningen lämnad av PayEx Holding AB PayEx Credit AB Postadress: Visby Besöksadress: S:t Hansplan 1 Tel: +46(0) Fax: +46(0) Org.nr: Säte: Stockholm Verksamheten i bolaget består av fakturabelåning, fakturaköp, förfalloköp, kontraktsbelåning, blockbelåning, kontraktsköp, inlåning samt utlåning. Bolagets verksamhet bedrivs i huvudsak i Sverige, Norge samt Danmark. Kapitalbas och kapitalbehov Tillämpade regelverk För fastställande av bolagets lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav (FFFS 2014:12) För bolagets vidkommande bidrar reglerna till att stärka bolagets motståndskraft mot finansiella förluster. Reglerna innebär att bolagets kapitalbas (eget kapital och eventuellt upptagna förlagslån etc.) ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom omfatta beräknat kapitalkrav för ränterisk och ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bolagets interna kapitalutvärdering (IKU). Information om kreditrisk Kapitalkravet för kreditrisk har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av bolagets totala och riskvägda exponeringar). Utöver kapitalkravet har även en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 % införts genom CRR/CRDIV (Basel III). Information om marknadsrisk och operativ risk Bolagets marknadsrisker är främst relaterade till valutaexponeringar och ränterisker. För operativ risk tillämpas basmetoden (15% av de senaste tre årens genomsnittliga rörelseintäkter, justerat för utdelningar från koncernföretag). Övriga upplysningar om kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk återfinns i bolagets årsredovisning. 1

2 KAPITALTÄCKNINGSANALYS Kapitaltäckningsmått, tkr Kapitalbas Grundläggande kapitalkrav Överskott av kapital Grundläggande kapitaltäckningskvot 2,73 Pelare Summerat kapitalkrav Överskott av kapital Summerad Kapitaltäckningskvot 2,64 Kapitalbas, tkr Primärt kapital Redovisat eget kapital i balansräkningen Periodiseringsfond Avgår: - Immateriella tillgångar och uppskjutna skattefordringar -609 Avräkning av aktier och andra tillskott (hälften därav) Summa primärt kapital Supplementärt kapital - Tidsbundna förlagslån, efter reduktion Eviga förlagslån Avräkning av aktier och andra tillskott (hälften därav) Summa supplementärt kapital - Utvidgad kapitalbas - Total kapitalbas

3 Riskvägda exponeringar, tkr Kreditrisk enligt schablonmetoden Belopp Riskvägning Riskvägt belopp Kapitalkrav* Institutsexponeringar % Företagsexponeringar % Hushållsexponeringar % Övriga poster % Summa kapitalkrav för kreditrisker *) Innehåller både kapitalkravet 8 % samt en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 %. Kapitalkrav, tkr Kapitalkrav Kreditrisk Valutakursrisk Operativ risk Totalt minimikapitalkrav Intern kapitalutvärdering IKU (Pelare 2-risker) Utöver det lagstadgade minimikravet på kapital, beräknas kapitalkrav för de risker som bedöms vara väsentliga för bolagets verksamhet. Analysen av kapitalbehovet görs med kvalitativa metoder. IKU:n granskas löpande inom bolagets riskorganisation. Utarbetandet av bolagets IKU sker genom ett kontinuerligt flöde där man i det dagliga arbetet ständigt fokuserar på att utvärdera och bedöma de risker som finns i verksamheten. 3

4 Övriga risker Ränterisk Inlåning och utlåning sker så gott som uteslutande i rörlig ränta. Ränterisken bedöms genom att kvartalsvis stresstesta hur räntenettot påverkas av ränteförändringar på 200 punkter. Ränterisken har räknats fram till 473 tkr per Likviditetsrisk Bolaget finansieras alltjämt med inlåningsmedel och egna medel. Bolaget har därför gjort värderingen att bolagets likviditetsrisk är liten nog att för tillfället inte avsätta ytterligare kapital. Långfristig finansieringsrisk Bolagets kostnadsmassa är huvudsakligen rörlig och det finns inga direkta investeringsbehov som erfordrar kapital. Mot bakgrund av att det inte finns ett finansieringsbehov vare sig för verksamheten i sig eller för utlåningen som sådan, har bolaget gjort värderingen att bolaget inte är utsatt för långfristig finansieringsrisk. Konkurrentrisk I den mån konkurrenter lanserar nya produkter inom bolagets kärnområde eller på annat sätt agerar på sådant sätt att det inte längre föreligger efterfrågan på bolagets tjänster, påverkar detta konkurrenssituationen och risken för tappade marknadsandelar på lång sikt. Risken bedöms inom riskorganisationen från tid till annan. Politisk risk Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige och gränsöverskridande, utan att etablera filial, till Norge, Danmark och Finland. Bolaget har gjort värderingen att bolaget för närvarande inte är utsatt för politiska risker. Skatterisk Bolaget har fortlöpande kontakter med skatteexperter i enskilda frågor samt för analys av större rättsområden och gör mot den bakgrunden värderingen att bolaget inte är utsatt för skatterisk, särskilt som verksamheten är av förhållandevis liten natur och därmed överblickbar. 4

5 Ryktesrisk Risken för förluster till följd av externa negativa uppfattningar om bolaget eller branschen får allt större betydelse i samband med att bolaget utökar sin inlånings- och utlåningsverksamhet (PayEx Spara och PayEx Låna). Bolaget bedömer konsekvensen av negativa rykten i verksamheten som betydande. För att eliminera ryktesrisken i möjligaste mån, återfinns åtgärdsplaner för hantering av denna i bolagets Kris- och Beredskapsplan. Externa hotbilder Bolaget eller något annat av bolagen som ingår i koncernen har aldrig varit utsatta för allvarliga hot. Bolaget gör bedömningen att hotbilden torde vara ytterst begränsad. Även om sådant hot skulle uppkomma gör bolaget bedömningen att det inte skulle påverka verksamheten i sig. Makroekonomisk risk Med utgångspunkt från stresstester gör bolaget värderingen att makroekonomiska risker inte påverkar bolaget, på annat sätt än vad som redan riskvägs under kreditrisker. 5

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 DELÅRSRAPPORT 2011 Delårsrapport Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 Undertecknad intygar härmed att denna kopia av delårsrapporten överensstämmer med originalet. Stockholm den 24 augusti,

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... DELÅRSRAPPORT 2013 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital...

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Periodisk information 2015-03-31

Periodisk information 2015-03-31 Periodisk information 2015-03-31 Collector Credit AB, 556597-0513, är ett kreditmarknadsbolag och ett helägt dotterbolag till Collector AB, 556560-0797. Verksamheten består av finansieringstjänster. Finansieringstjänsterna

Läs mer

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag.

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2010

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2010 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2010 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 december

Läs mer

2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering

2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2011 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering årlig information om kapital-täckning och riskhantering 1 Inledning, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX Bank). Detta dokument

Läs mer

Risk- och kapitaltäckning

Risk- och kapitaltäckning Risk- och kapitaltäckning 2010 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Risk och kapitaltäckning Denna rapport avser Ikano Bank SE med organisationsnummer 517100-0051. Ikano Bank SE är ett europabolag med säte

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 mars 2011

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 mars 2011 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 mars 2011 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 mars 2011 jämfört

Läs mer

2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering

2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2012 Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 1 INLEDNING FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX Bank). Detta dokument utgör den årliga informationen om risker,

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering

Kapitaltäckning och riskhantering 2012 Kapitaltäckning och riskhantering 1 Kapitaltäckning och riskhantering Denna information avser Ikano Bank AB (Publ) med organisationsnummer 516406-0922. Dokumentet innehåller information om bankens

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering 2013

Kapitaltäckning och riskhantering 2013 Kapitaltäckning och riskhantering 2013 Kapitaltäckning och riskhantering Denna information avser Ikano Bank AB (Publ) med organisationsnummer 516406-0922. Dokumentet innehåller information om bankens kapitaltäckning

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering 2014-12

Kapitaltäckning och riskhantering 2014-12 Kapitaltäckning och riskhantering 201412 Kapitaltäckning och riskhantering Denna information avser Ikano Bank AB (publ) med organisationsnummer 5164060922. Dokumentet innehåller information om bankens

Läs mer

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1. Denna rapport... 3 1.1.1. Tillämpningsområde... 3 1.1.2. Beskrivning av Företagsgruppen... 4 1.2. Ledningsorganets

Läs mer

Information om kapitaltäckning och riskhantering Kvartal 1-2015

Information om kapitaltäckning och riskhantering Kvartal 1-2015 Information om kapitaltäckning och riskhantering Kvartal 1-2015 - 1 - Nya EU-gemensamma kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014. Regelverket består av en förordning (EU) 575/2013 som är

Läs mer

Information om risk och likviditet - 110630

Information om risk och likviditet - 110630 Information om risk och likviditet - 110630 Finansiell riskhantering Bolaget har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Värdepappersinstitut har att bland annat följa kraven i Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering GE Money Bank AB 2010-12-31 1 Introduktion GE Money Bank AB är ett helägt dotterföretag till GE Money Nordic Holding AB, org nr 556646-7576

Läs mer

Delårsrapport 2015-06

Delårsrapport 2015-06 Delårsrapport 2015-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2015-06-30 Resultat för första halvåret 2015 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 7 procent till 43 312 msek

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007

Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007 Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007 CARNEGIEKONCERNEN...2 Organisation... 2 Riskhantering målsättning, riktlinjer och organisation... 3 KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV...6 Sammanfattning... 6

Läs mer

Landshypotek Bank Baselregelverkets Pelare 3. Information om kapitaltäckning och riskhantering 2013

Landshypotek Bank Baselregelverkets Pelare 3. Information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Landshypotek Bank Baselregelverkets Pelare 3 Information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Innehåll 1. Inledning 1 1.1. Inledning och syfte 1 1.2. Basel 2 och Basel 2,5 1 1.3. Framtiden Basel 3

Läs mer

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp.

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp. Offentliggörande av information angående kapitaltäckning och riskhantering I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning

Läs mer

Risk- och kapitaltäckning

Risk- och kapitaltäckning Risk- och kapitaltäckning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Risk och kapitaltäckning Denna rapport avser IKANO Bank SE med organisationsnummer 517100-0051. IKANO Banken AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital... 7 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

LANDSHYPOTEK INfOrmATION Om KAPITALTäcKNINg OcH riskhantering 2012 BASELrEgELvErKETS PELArE 3

LANDSHYPOTEK INfOrmATION Om KAPITALTäcKNINg OcH riskhantering 2012 BASELrEgELvErKETS PELArE 3 LANDSHYPOTEK Information om kapitaltäckning och riskhantering 2012 Baselregelverkets Pelare 3 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1. Inledning och syfte 1 1.2. Basel 2 och Basel 2,5 1 1.3. Framtiden

Läs mer

Likviditets- och kapitalhantering

Likviditets- och kapitalhantering RTERT Likviditets- och kapitalhantering Information enligt pelare 3 2014 1 Inledning Syftet med denna rapport är att ge information rörande FOREX Banks likviditetsrisker och kapitaltäckning i enlighet

Läs mer

Information om kapitaltäckning och riskhantering i Neonet AB i samband med årsredovisningen 2009

Information om kapitaltäckning och riskhantering i Neonet AB i samband med årsredovisningen 2009 Information om kapitaltäckning och riskhantering i Neonet AB i samband med årsredovisningen 2009 1 Innehåll Inledning... 3 Syfte med dokument... 3 Bolag i Finansiell Företagsgrupp... 3 Neonet - inledning...

Läs mer

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov Information om risker, riskhantering och kapitalbehov GCC Capital AB är ett kreditmarknadsbolag under finansinspektionens tillsyn. Bolaget bedriver utlåning genom leasing och har historiskt när bolaget

Läs mer