ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2013"

Transkript

1 DNB ASSET MANAGEMENT AB Org.nr ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2013 Informationen lämnas i enlighet med de bestämmelser om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering som finns i 8 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt i Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:5. Denna information offentliggjordes på DNB Sveriges webbplats den 24 juni 2014.

2 ( Bolaget ) ingår i den norska bank- och finanskoncernen DNB med DNB ASA som moderbolag. ingår i DNB-koncernens affärsområde för Wealth Management. är ett svenskt värdepappersbolag som regleras av svensk lag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Övergripande riskstrategi och riskprofil Bolaget bedriver diskretionär portföljförvaltning av finansiella instrument för kunders räkning och förvaltar investeringsfonder. Bolagets övergripande strategi för hantering av risker är att begränsa de risker som är förknippade med verksamheten, vilka i huvudsak är operativa risker. Det ingår inte i bolagets affärsverksamhet att generera vinster genom risktagande av egna eller upplånade medel. Bolagets verksamhet och risktagande skiljer sig därmed från den verksamhet och de risker som är typiska för banker, såsom kreditgivning och handel med finansiella instrument för egen räkning och som till stor del finansieras genom inlåning från allmänheten eller upplåning på marknaden. I och med att risktagandet i bolagets verksamhet får anses som relativt begränsad har bolaget erhållit Finansinspektionens tillstånd att tillämpa en förenklad metod för att beräkna kapitalkravet. Det alternativa kapitalkravet innebär att kapitalbasen lägst ska uppgå till ett belopp som motsvarar 25 procent av de fasta omkostnaderna under föregående räkenskapsår. Inom ramen för den portföljförvaltning som bolaget bedriver för kunders och fonders räkning hanterar bolaget risker i olika finansiella placeringar. De yttre ramarna för den önskade risknivån i uppdragen bestäms av respektive kund eller i de fondbestämmelser som fastställts för respektive fond. Under förutsättning att det förvaltande bolaget agerar inom de angivna ramarna bärs risken på placeringarna av respektive kund/fondandelsägare och är således inte en risk hos förvaltningsbolaget. Risken för felaktig förvaltning utgör emellertid en operativ risk hos det förvaltande bolaget. Risker och riskhantering Operativa risker Med operativ risk avses risken för ekonomiska förluster på grund av brister i rutiner och system och mänskliga fel i hanteringen. Bolaget har rutiner för incidentrapportering av uppmärksammade brister i rutiner och system samt mänskliga handläggningsfel. För varje incident bedöms behovet av att ändra rutiner och system eller att stärka den interna kontrollen. Incidenterna sammanställs av enheten Compliance och Operationell risk som också följer upp att beslutade åtgärder vidtas. Enheten har en oberoende stabsfunktion och utför inga operativa uppgifter inom bolagets förvaltningsorganisation eller värdepappersadministration. En särskild operativ risk inom diskretionär portföljförvaltning och fondförvaltning är att förvaltningen avviker från de limiter och andra placeringsriktlinjer som lämnats av kunden eller i lag, myndighetsföreskrifter och fondbestämmelser. Bolaget har därför etablerat riskkontroller för att övervaka att kunders och fonders värdepappersportföljer förvaltas i enlighet med placeringsriktlinjerna. Kontrollerna sker i två led. Det första ledet är de systemstöd som förvaltarna har tillgång till för att säkerställa att placeringsbeslut inte strider mot placeringsriktlinjerna (pre trade kontroll). Därutöver har bolaget en från förvaltningsorganisationen oberoende riskhanteringsfunktion som övervakar att placeringarna i portföljerna överensstämmer med placeringsriktlinjerna för respektive portfölj. Risk- org.nr

3 hanteringsfunktionen rapporterar avvikelser till bolagets enhet för Compliance och Operationell risk, som sammanställer dessa och rapporterar vidare till verkställande direktören och chefen för verksamhetsområdets enhet för Compliance och Operationell risk. Rapportering till styrelsen sker årligen. Kreditrisker Bolaget bedriver inte kreditgivning i traditionell mening. I kapitaltäckningshänseende hänförs till kreditrisker dock samtliga tillgångsposter i bolagets balansräkning, såsom banktillgodohavanden, koncernfordringar, inventarier m.m. Bolagets styrelse har fastställt limiter för exponeringen mot en och samma bank. Motpartsrisker Bolaget exponeras för motpartsrisker i samband med att bolaget handlar med finansiella instrument för kunders räkning i eget namn (kommissionshandel). Kommissionshandeln utgör dock en begränsad del av bolagets totala handel i finansiella instrument för kunders räkning. Huvuddelen av handeln sker direkt i kundens namn och kunden bär då själv motpartsrisken. All handel sker enligt principen om betalning mot likvid, vilket innebär att bolagets förlustrisk begränsas till värdeförändringen på det finansiella instrumentet mellan affärsavslutet och avvecklingstidpunkten. Gängse marknadspraxis är att affärerna avvecklas tredje bankdagen efter avslutsdagen. Bolaget har rutiner för att välja ut och bedöma de mäklarföretag som anlitas för utförande av kundernas affärer. Bolaget har rutiner för att övervaka att affärer avvecklas inom avtalad tid. Marknadsrisker (valutarisker) Bolaget bedriver inte någon handel i finansiella instrument för egen räkning. Kunderna bär själva marknadsrisken avseende de värdepapper som ingår i bolagets förvaltningsuppdrag. Övriga risker - årlig intern utvärdering av bolagets kapitalbehov (IKU) Bolagets styrelse bedömer årligen bolagets samlade kapitalbehov (intern kapitalutvärdering, IKU) och bedömer då kapitalbehovet för samtliga risker som bolaget exponeras för, oavsett de lagstadgade minimikraven i kapitaltäckningslagen. I den interna kapitalutvärderingen beaktas även behovet av kapital för olika slag av affärsrisker. Kapitalbas och kapitalkrav Kapitalbasen och kapitalkravet beräknas enligt lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar (kapitaltäckningslagen) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2007:1. Bolaget träffas av legala kapitaltäckningskrav för kreditrisker, som varierar mellan 0 och 8 procent av tillgångarnas bokförda värde beroende på den bedömda risken. För att även täcka de operativa riskerna tillämpar bolaget ett alternativt kapitalkrav enligt 2 kap. 9 resp. 9 kap. 8 kapitaltäckningslagen, som innebär att det sammanlagda kapitalkravet uppgår till det största beloppet för i) summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker och ii) kapitalkravet för kostnadsrisker, vilket beräknas som 25 procent av de fasta omkostnaderna under föregående räkenskapsår. Vidare föreskrivs i lagen om värdepappersmarknaden att bolaget skall vidmakthålla det lagstadgat startkapitalet. Startkapitalet uppgår för bolagets del till kronor, vilket motsvarade EUR vid den tidpunkt bolaget erhöll tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Bolagets kapitalbas utgörs till 77 procent av bundet eget kapital, som endast kan återbetalas till aktieägaren med iakttagande av de restriktioner som föreskrivs i aktiebolagslagen. Resterande del av kapitalbasen utförs av fritt eget kapital, som kan utdelas till aktieägaren efter beslut av bolagsstämma. Även om bolaget har fritt eget kapital att disponera för utdelning ställer aktiebolagslagen krav på att bolagsstämman vid ett beslut om utdelning tar hänsyn till de krav som verksamheten ställer på bolagets egna kapital och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Därutöver uppställer lagen om värdepappersmarknaden krav org.nr

4 på att bolaget fortlöpande ska värdera och upprätthålla ett kapital som är tillräckligt för att täcka de risker som bolaget är eller kan bli exponerat för. Bolaget har under året uppfyllt de lagstadgade kapitaltäckningskraven med god marginal. Bolagets styrelse har under året utvärderat bolagets kapitalbehov och därvid funnit att båda är tillräckligt kapitaliserade i förhållande till sin verksamhet. org.nr

5 Kapitalbas Aktiekapital Reservfond Övriga bundna reserver - - Överkursfond ,7 % av obeskattade reserver - - Balanserat resultat Årets resultat Primärt kapital före avdrag Avdrag för goodwill - - Avdrag för uppskjuten skatt Primärt kapital efter avdrag (total kapitalbas) Kapitalkrav Riskvägda exponeringar avseende kreditrisker Institutsexponeringar Företagsexponeringar Hushållsexponeringar Övriga poster Summa riskvägda exponeringar Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden Institutsexponeringar Företagsexponeringar Hushållsexponeringar 36 - Övriga poster ) Kapitalkrav för kreditrisk enl. schablonmetoden ) Kapitalkrav för marknadsrisk (valutakursrisk) Summa kapitalkrav för kredit- och marknadsrisker ) Kapitalkrav för risker i handelslagret - - 4) Kapitalkravet för operativa risker - - 5) Kapitalkrav för råvarurisk - - 6) Kapitalkrav för kostnadsrisker (25 % av de fasta omkostnaderna föreg. år) Bolaget tillämpar reglerna om alternativt kapitalkrav för värdepappersbolag enligt 2 kap. 9 i kapitaltäckningslagen för beräkning av kapitalkravet. Det innebär att bolaget ska ha en kapitalbas som motsvarar det högsta kravet enligt i) summan av kapitalkraven för kredit- och marknadsrisker och ii) kapitalkravet för kostnadsrisker. Det totala kapitalkravet uppgår således till: Kapitaltäckningskvot (kapitalbas/kapitalkravet) 6,72 6,97 Kapitaltäckningskvoten ska lägst uppgå till 1,0 org.nr

6 Likviditet Bolaget bedriver inte kreditgivning och har heller inte något eget lager av finansiella instrument som behöver finansieras genom upplåning på marknaden. Bolaget prognostiserar kontinuerligt sina löpande betalningar de kommande tre månaderna. Bankmedel och utlåning till koncernbolag är likvida och betalningsbara vid anfordran. De likvida medlen täcker väl de löpande betalningsbehoven. (tkr) Utlåning till kreditinstitut (bankmedel) Utlåning till koncernbolag Summa likvida medel Kortfristiga skulder (< 1 år) Likviditetsöverskott org.nr

7 Ersättningssystem Ersättningspolicy Styrelsen för fastställer den ersättningspolicy som gäller bolagets anställda. Policyn anger grunderna för tilldelning av rörlig ersättning (bonus). Policyn utgår från de kriterier och ramar som gäller för bonus inom DNB-koncernens verksamhetsområde Asset Management. Bortsett från anställda i vissa kontrollfunktioner omfattas all fast anställd personal av bonussystemet. Riskanalys Bolagets resultat är kopplat till de förvaltningsarvoden som har intjänats under respektive kalenderår och kan därför avläsas på ett betryggande sätt för varje räkenskapsår. Bolagets resultat är således inte beroende av utvecklingen på egna placeringar, kreditgivning eller garantiåtaganden, där det slutliga utfallet ofta inte kan bedömas förrän efter en relativt lång tid. De placeringsrisker som bolaget hanterar görs inom ramen för diskretionär portföljförvaltning för kunders räkning. Kunderna fastställer då den önskade risknivån och bär själva risken på placeringarna i sina portföljer. Bolagets skäl för bonus Bolaget ser främst tre skäl för att erbjuda anställda bonus. Bonus uppmuntrar de anställda till extra insatser. Bonus är ett viktigt medel i konkurrensen om dugliga medarbetare. Det är lättare för bolaget att justera ned bonus än fast lön om bolagets kostnader snabbt behöver anpassas till ett försämrat ekonomiskt läge. Utformning av bonussystemet - samband mellan resultat och bonus Det totala bonusbeloppet är avhängigt av verksamhetsområdets samlade resultat, men vikt läggs även vid faktorer som påverkar områdets långsiktiga lönsamhet, såsom kundnöjdhet, avkastning på förvaltade medel ("performance") och försäljningsresultat. En enskild medarbetares bonus baseras på en värdering av såväl den enskildes insats som den kollektiva insatsen i den grupp som medarbetaren ingår i. Uppnådda resultat utvärderas årligen i förhållande till de uppsatta målen. Efter genomförd värdering utbetalas hela bonusen kontant, med undantag för i) fondförvaltare som har sin bonus kopplad till prestationsbaserade förvaltningsarvoden ( performance fees ) och ii) verkställande direktören. i) Fondförvaltare I vissa fonder utgår prestationsbaserade förvaltningsarvoden ( performance fees ). Förvaltare av sådana fonder kan ha sin bonus kopplad till intjäningen av det prestationsbaserade förvaltningsarvodet. Förvaltaren förbinder sig då att placera hälften av bonusbeloppet, efter skatt, i den förvaltade fonden under en treårsperiod. Under bindningstiden frigörs bonusen med en tredjedel per år. ii) Verkställande direktören Bolagets styrelse har bedömt att av de anställda som omfattas av bonussystemet under 2013 är det endast verkställande direktören som har sådan ställning att han kan påverka risksituationen i bolaget. Verkställande direktören omfattas av reglerna om uppskjuten utbetalning av bonus, vilket innebär att endast 40 procent av bonusen utbetalas kontant påföljande år, medan utbetalningen av resterande 60 procent skjuts upp under en treårsperiod med successiv utbetalning av en tredjedel per år. Inför varje utbetalning sker en prövning om det föreligger hinder för utbetalning på grund av allvarlig försämring av bolagets ekonomiska ställning i förhållande till vissa förutbestämda kriterier. Om sådant hinder för utbetalning skulle föreligga kan bolagets styrelse besluta att uppskjuten bonus helt ska falla bort, reduceras eller att utbetalningen ska skjutas upp ytterligare. Värdeutvecklingen på den uppskjutna bonusen knyts till kursutvecklingen på andelar i viss investeringsfond som förvaltas av bolaget. Syftet är att verkställande direktören tar samma risk som fondens andelsägare. org.nr

8 Intjänade ersättningar under 2013 (tkr) Fast ersättning (inkl. förmåner) Pensionspremier Rörlig ersättning (bonus)* VD Lars Lövgren Tidigare vd Anders Jonsson Övriga anställda Medelantal anställda Summa intjänade ersättningar under * I detta dokument redovisas den fastställda bonusen för I årsredovisningen har reservering gjorts med uppskattade belopp. Av bonusen till verkställande direktören utbetalas 208 tkr under 2014, medan resterande 312 tkr omfattas av reglerna om uppskjuten utbetalning. Utbetald bonus under 2013 (tkr) Bonus intjänad under 2010 Bonus intjänad under 2011 Bonus intjänad under 2012 VD Lars Lövgren Tidigare vd Anders Jonsson Övriga anställda Summa utbetald bonus under Värdet per av utfästa bonusar med uppskjuten utbetalning Värdet på Värdet på kvarstående kvarstående (tkr) bonus intjänad bonus intjänad Värdet på kvarstående bonus intjänad 2012 Värdet på kvarstående bonus intjänad 2013 VD Lars Lövgren Tidigare vd Anders Jonsson Övriga anställda Summa kvarstående bonus per Bonus till anställda som ej omfattas av reglerna om uppskjuten utbetalning redovisas endast under intjänade ersättningar under Avgångsvederlag och garanterade bonusar 2013 (tkr) Summa Antal anställda Kostnadsförda avgångsvederlag* Kostnadsförd garanterad bonus - - Utfästa avgångsvederlag till verkställande ledning** Utfästa avgångsvederlag till övriga anställda 1 *Kostnadsförda avgångsvederlag avser ersättning som utfästs 2013 i samband med kostnadsbesparingsprogram. ** Bolaget har avtalsenlig skyldighet att utge avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida till verkställande direktören och en anställd. Värdet av avgångsvederlaget till verkställande direktören uppgår till tkr. För att inte riskera att avslöja enskilda personers ekonomiska förhållanden lämnas inte kvantitativ uppgift om belopp för övriga anställda. org.nr

Information om risk och likviditet - 110630

Information om risk och likviditet - 110630 Information om risk och likviditet - 110630 Finansiell riskhantering Bolaget har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Värdepappersinstitut har att bland annat följa kraven i Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011.

Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011. Ersättningspolicy för Ålems Sparbank Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011. Inledning Ålems Sparbank ska ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk.

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk. Redogörelse för ersättningar i Pareto Securities 2014 Styrelsen i Pareto Securities AB ( Bolaget ) fastställde i oktober 2014 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Sparbanken Skåne. Pelare 3-2014

Sparbanken Skåne. Pelare 3-2014 Sparbanken Skåne Pelare 3-2014 Innehåll Innehåll Inledning... 3 Sparbanken Skåne... 4 Organisation... 5 Ersättningspolitik... 7 Riskhantering... 8 Kapitalhantering... 11 Risker... 14 2 1 Inledning 1 Inledning

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 28 februari 2014

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 28 februari 2014 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 28 februari 2014 Inledning Ålems Sparbank ska ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas, tillämpas och följas upp.

Läs mer

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag.

Läs mer

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med:

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med: Innehåll 1. Beskrivning av Scania Finans AB... 2 1.1. Styrelsens deklaration... 2 2. Företagsstyrning & riskhantering... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ersättningar... 7 3. Kapitalbas...10 4. Minimikapitalkrav,

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007

Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007 Kapitaltäckning och riskhantering (pelare 3) 2007 CARNEGIEKONCERNEN...2 Organisation... 2 Riskhantering målsättning, riktlinjer och organisation... 3 KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV...6 Sammanfattning... 6

Läs mer

DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY

DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY 1 DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY Omprövad av styrelsen Fastställd av styrelsen 2015-02-17 2014-08-14 Innehållsförteckning 1. Allmänt 2 2. Styrning 2 3. Riskanalys 2 4. Särskilt ansvarig styrelseledamot

Läs mer

Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare

Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare Aktieinvest FK AB 556072-2596 Vi vill göra dig till en bättre sparare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 FEMÅRSÖVERSIKT 6 RESULTATRÄKNING 7 BALANSRÄKNING 8 FÖRÄNDRINGAR I

Läs mer

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft

Läs mer

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp.

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp. Offentliggörande av information angående kapitaltäckning och riskhantering I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Årsredovisning 2013. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Årsredovisning 2013 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Ägarförhållande och struktur 3 Verksamheten och produkter 3 Väsentliga händelser under året 4 Väsentliga händelser

Läs mer

Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys, bilaga 1.

Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys, bilaga 1. Ersättningspolicy - P15 2013-01-22 Sparbanken Lidköping/p314ERH. Fastställda av styrelsen 2013-01-24. Att gälla tills vidare. Definitioner Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha

Läs mer

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Pelare III Baselregelverket

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Pelare III Baselregelverket Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Pelare III Baselregelverket Klarna Financial Group Klarna Holding AB (556676-2356) Innehållsförteckning Sidan - 1 Inledning 2-2 Information om

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering 2013

Kapitaltäckning och riskhantering 2013 Kapitaltäckning och riskhantering 2013 Kapitaltäckning och riskhantering Denna information avser Ikano Bank AB (Publ) med organisationsnummer 516406-0922. Dokumentet innehåller information om bankens kapitaltäckning

Läs mer

Årsredovisning. Entropics Asset Management AB Organisationsnummer 556951-3376 2013-12-02 2014-12-31

Årsredovisning. Entropics Asset Management AB Organisationsnummer 556951-3376 2013-12-02 2014-12-31 Årsredovisning Entropics Asset Management AB Organisationsnummer 556951-3376 2013-12-02 2014-12-31 Entropics Asset Management AB 1 Värdepappersbolaget erbjuder portföljkunder diskretionär portföljförvaltning

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering

Kapitaltäckning och riskhantering 2012 Kapitaltäckning och riskhantering 1 Kapitaltäckning och riskhantering Denna information avser Ikano Bank AB (Publ) med organisationsnummer 516406-0922. Dokumentet innehåller information om bankens

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

Kapitaltäckning och riskhantering 2014-12

Kapitaltäckning och riskhantering 2014-12 Kapitaltäckning och riskhantering 201412 Kapitaltäckning och riskhantering Denna information avser Ikano Bank AB (publ) med organisationsnummer 5164060922. Dokumentet innehåller information om bankens

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

Landshypotek Bank Baselregelverkets Pelare 3. Information om kapitaltäckning och riskhantering 2013

Landshypotek Bank Baselregelverkets Pelare 3. Information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Landshypotek Bank Baselregelverkets Pelare 3 Information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Innehåll 1. Inledning 1 1.1. Inledning och syfte 1 1.2. Basel 2 och Basel 2,5 1 1.3. Framtiden Basel 3

Läs mer

LANDSHYPOTEK INfOrmATION Om KAPITALTäcKNINg OcH riskhantering 2012 BASELrEgELvErKETS PELArE 3

LANDSHYPOTEK INfOrmATION Om KAPITALTäcKNINg OcH riskhantering 2012 BASELrEgELvErKETS PELArE 3 LANDSHYPOTEK Information om kapitaltäckning och riskhantering 2012 Baselregelverkets Pelare 3 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1. Inledning och syfte 1 1.2. Basel 2 och Basel 2,5 1 1.3. Framtiden

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Sammanfattning REMISSPROMEMORIA

Sammanfattning REMISSPROMEMORIA REMISSPROMEMORIA Datum 2010-12-02 FI Dnr 10-9254 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 Förslag till nya föreskrifter om ersättningssystem

Läs mer