Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10."

Transkript

1 Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier för rörlig ersättning... 3 Beskrivning av bankens ersättningssystem... 3 Särskilt reglerad personal... 4 Uppskjutande av rörlig ersättning till särskilt reglerad personal... 4 Förutsättningar för utbetalning av rörlig ersättning i vissa fall... 5 Styrning... 5 Uppföljning och kontroll... 5 Information till anställda... 5 Offentliggörande av uppgifter

2 Bakgrund Finansinspektionen har infört nya föreskrifter 1 gällande ersättningssystem i kreditinstitut m.fl. De nya föreskrifterna är bindande och träder i kraft 1 mars De gäller även avtal som ingåtts före detta datum och som beslutas eller betalas ut efter ikraftträdandet. Om banken tillämpar rörlig ersättning som innehåller s.k. diskretionära 2 pensionsförmåner ska en pensionspolicy upprättas. Sparbankens ersättningspolicy omfattar samtliga anställda och ska beskriva hur ersättningssystemen ska fastställas, tillämpas och utvärderas. Ersättningar till anställda i banken utgörs främst av avtalade löner, förmåner och pensionsavsättningar. Den här policyn behandlar främst ersättningar som inte på förhand är fastställd till belopp, s.k. rörliga ersättningar. I en riskanalys ska banken identifiera, analysera och dokumentera vilka risker som är förenade med policyn och ersättningssystemen samt de personer som kan påverka bankens risknivå, s.k. särskilt reglerad personal. Banken ska också säkerställa att inga anställningsavtal strider mot denna policy eller lagstiftning. Policyn ska årligen eller vid behov omprövas av styrelsen. Riskanalys Denna ersättningspolicy grundar sig på den av styrelsen genomförd riskanalys, se bilaga. Syftet med policyn Styrelsen ska ange grunder och principer för alla former av rörliga ersättningar till anställda i banken. Ersättningspolicyn ska främja bankens målsättningar och inte uppmuntra till risktagande som kan innebära ekonomisk skada eller negativ påverkan av allmänhetens förtroende för banken. Målsättning Bankens huvudmålsättning är att bedriva en lönsam verksamhet där banken är både väl kapitaliserad och likvid att möta förutsedda och oförutsedda händelser. Ett rörligt ersättningssystem är en del för att uppnå denna målsättning. Nivån på rörliga ersättningssystem ska uppfattas som sunt och rimligt, det får aldrig äventyra bankens möjligheter att fullgöra sina förpliktelser varken på kort eller lång sikt. Syftet med rörlig ersättning till anställda Syftet med rörlig ersättning är att motivera och premiera medarbetare att uppnå uppsatta mål och därmed bidra till en god lönsamhet för banken. 1 FFFS 2011:1 2 Enligt FFFS 2011:1 Diskretionär pensionsförmån: En pensionsförmån som ett företag på individuell basis beviljar en anställd som en del av hans eller hennes rörliga ersättning. Detta omfattar inte ackumulerade förmåner som den anställde tjänat in enligt villkoren i företagets pensionssystem 2

3 Kriterier för rörlig ersättning Styrelsen ska årligen besluta om det kommande årets rörliga ersättningssystem. Det ska bygga på förbestämda kriterier samt både mätbara finansiella och icke-finansiella måltal. Bankens totala rörliga ersättningar för en enskild period ska stå i proportion till bankens intjäningsförmåga och kan helt eller delvis bortfalla då bankens totalresultat understiger en nivå som styrelsen årligen definierat. Den potentiella totala rörliga ersättningsnivån ska vara fastställd och känd vid uppföljningsperiodens början. Den rörliga ersättningen ska utgöra en mindre del av de anställdas sammanlagda ersättning från banken för att motverka en icke önskvärd riskuppbyggnad, kortsiktiga beslut och intressekonflikter av olika slag Sker betydande förändringar under uppföljningsperioden kan styrelsen ompröva kriterier, måltal och ersättningsnivåer. Bankens rörliga ersättningssystem är inte en del av en förhandlad totalersättning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Från bankens perspektiv är det ett frivilligt belöningssystem som innebär att styrelsen för visst år kan besluta att den rörliga ersättningen helt eller delvis bortfaller även om målen är uppfyllda. Detta kan ske intill den dag utbetalning sker. Beskrivning av bankens ersättningssystem Likaprincipen gäller för bankens rörliga ersättningssystem vilket innebär att samtliga medarbetare får samma 3 rörliga ersättningsnivå om målkriterierna uppnås. Undantaget från likaprincipen är anställda med ansvar för kontrollfunktioner 4. Rörlig ersättning till dessa personer ska inte vara relaterat till resultatet i de enheter de kontrollerar utan ska bestämmas utifrån andra mål kopplade till kontrollfunktionen. Något alternativt rörligt ersättningssystem finns f.n. inte framtagen för denna funktion. Bankens resultat i förhållande till fastställda mål ska utgöra grunden i ersättningssystemet. Resultatet ska vara ett riskjusterat vinstmått där nuvarande och framtida risker beaktas samt hänsyn tas till faktisk kapitalkostnad och den likviditet som verksamheten kräver. Med hänsyn tagen till bankens storlek anses det riskjusterade vinstmåttet vara bankens resultat före skatt för varje räkenskapsår. Ett otillräckligt resultat innebär ett helt eller delvis bortfall av rörlig ersättning för samtliga anställda. Utbetalning av den rörliga ersättningen görs i form av kontanta medel till stiftelsen Guldeken. Överlämnade medel bildar en gemensam fond i vilken respektive anställd äger andelar vars antal bygger på anställningstid, bankens avsättningar samt eventuella uttag som anställd gjort. Utbetalning av resultatandel ur Guldeken kan ske tidigast efter fem års fondering enligt gällande skatteregler. 3 Proportionerad till genomsnittlig månatlig avtalad arbetstid. 4 T.ex. Compliance Officer eller Risk Controller. Se även avsnitt Särskilt reglerad personal för ytterligare definition. 3

4 Särskilt reglerad personal Med utgångspunkt från riskanalysen så ska banken identifiera funktioner och personer som väsentligen kan påverka banken risknivå, s.k. särskilt reglerad personal. Dessa anses alltid vara följande personalkategorier: Verkställande ledning: VD, vvd samt personer i ledningsgrupp eller liknande som är direkt ansvarig inför styrelsen eller VD. Anställda i ledande i strategiska befattningar: Anställda som utöver den verkställande ledningen, leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i företaget, t.ex. affärsområdeschefer Anställda med ansvar för kontrollfunktioner: Företagets funktion eller funktioner för riskkontroll, regelefterlevnad (compliance) och internrevision eller motsvarande. Risktagare : Anställd som i tjänsten kan utöva väsentligt inflytande över bankens risknivå. Här avses anställda som kan ingå avtal eller ta positioner för bankens räkning. Anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen. Anses någon ur dessa personalkategorier inte väsentligen kunna påverka bankens risknivå och därför inte ska tillhöra bankens särskilt reglerade personal så ska detta dokumenteras och särskilt motiveras. Uppskjutande av rörlig ersättning till särskilt reglerad personal Om den rörliga ersättningen för ett år uppgår till minst kr till person som tillhör kategorin särskilt reglerad personal ska minst 40% av ersättningen skjutas upp i minst 3-5 år innan utbetalning eller äganderätten övergår på den anställde. Om den rörliga ersättningen för ett år uppgår särskilt högt belopp ska minst 60% av ersättningen skjutas upp i likhet med ovan. För personer i den verkställande ledningen ska alltid minst 60% av ersättningen skjutas upp i minst 3-5 år om ersättningen uppgår till minst kr per person och år. Avgörandet av storleken och längden på det uppskjutna beloppet tas med hänsyn till bankens ekonomiska situation och med de grundläggande kriterierna för rörlig ersättning i denna policy. För att avgöra om ersättningen är av särskilt högt belopp ska styrelsen separat pröva och fastställa vad som ska gälla. Utbetalning av uppskjuten ersättning får betalas ut en gång om året lika fördelad över den tid som ersättningen skjutits upp (pro rata). Den första utbetalningen får ske året efter det att ersättningen beslutades. 4

5 Förutsättningar för utbetalning av rörlig ersättning i vissa fall Utbetalning av rörliga ersättningar eller uppskjutna ersättningar under uppsägningstid eller efter anställningens slut ska följa bankens principer och regler för rörliga ersättningar i denna policy. Detta kan innebära att t.ex. uppskjutna ersättningar helt eller delvis kan bortfalla. Banken ska säkerställa att inga anställningsavtal strider mot detta. Styrning Ersättningssystem till anställda är styrelsens angelägenhet och ansvar. Beslut om ersättningspolicy ska grunda sig på tillräcklig analys av vilka risker policy kan vara förknippad med. Styrelsen ska se till att ersättningspolicyn tillämpas och följs upp. Uppföljning och kontroll En självständig granskning ska årligen eller vid behov kontrollera att bankens ersättningssystem är i överensstämmelse med beslutad ersättningspolicy. Funktionen för compliance och riskkontroll genomför denna kontroll. Resultatet av granskning rapporteras årligen till styrelsen eller omedelbart om behov finns. Det är VD:s ansvar att styrelsen kontinuerligt får rapportering om utfallet av måluppfyllelsen i ersättningssystemen. Information till anställda Bankens ledning ska kontinuerligt informera anställda i banken om innebörden av ersättningspolicyn och ersättningssystemet samt dess utfall relaterat till uppsatta måltal. Offentliggörande av uppgifter Relevant och tydlig information om bankens ersättningspolicy, ersättningssystem och ersättningar ska offentliggöras minst en gång per år. Uppgift lämnas i bankens årsredovisning, bilaga till den eller på bankens webbplats. Informationen ska finnas tillgänglig minst ett år efter offentliggörandet. Innehåll: - Beslutsgång och riskanalys för ersättningssystem. - Kriterier för rörlig ersättning. - Räkenskapsårets kostnadsförda belopp för ersättningar. - Övriga relevanta uppgifter enligt FFFS 2007:5 med ändringsförfattning 2011:3. 5

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk.

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk. Redogörelse för ersättningar i Pareto Securities 2014 Styrelsen i Pareto Securities AB ( Bolaget ) fastställde i oktober 2014 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia Riskanalys av Skandias ersättningssystem och ersättningspolicy Inledning Enligt nya regler ska finansinstitut upprätta en ersättningspolicy

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet

Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet Bakgrund Enligt 2 kap. 3 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med:

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med: Innehåll 1. Beskrivning av Scania Finans AB... 2 1.1. Styrelsens deklaration... 2 2. Företagsstyrning & riskhantering... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ersättningar... 7 3. Kapitalbas...10 4. Minimikapitalkrav,

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014. Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014. Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014 Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1. Kapitaltäckningsregelverkets tre pelare... 3 1.1.1. Pelare

Läs mer

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 15 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 2015 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 16 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2014 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1. Denna rapport... 3 1.1.1. Tillämpningsområde... 3 1.1.2. Beskrivning av Företagsgruppen... 4 1.2. Ledningsorganets

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 26 mars 2015. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp.

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp. Offentliggörande av information angående kapitaltäckning och riskhantering I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning

Läs mer