Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys, bilaga 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys, bilaga 1."

Transkript

1 Ersättningspolicy - P Sparbanken Lidköping/p314ERH. Fastställda av styrelsen Att gälla tills vidare. Definitioner Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: Anställda i den verkställande ledningen: De anställda i Banken som omfattas av definitionen i avsnitt 3.2. Anställda i ledande strategiska ar: De anställda i Banken som omfattas av definitionen i avsnitt 3.3. Anställda med ansvar för kontrollfunktioner: De anställda i Banken som omfattas av definitionen i avsnitt 3.4. Anställda som är Risktagare: De anställda i Banken som omfattas av definitionen i avsnitt 3.5. Anställda vars ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den Verkställande ledningen: De anställda i Banken som omfattas av definitionen i avsnitt 3.6. Banken: Sparbanken Lidköping Ersättning: Alla ersättningar och förmåner till en anställd (t.ex. kontant lön och andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av aktier eller aktierelaterade instrument, pensionsavsättningar, avgångsvederlag och bilförmåner). Kontrollfunktion: Funktionen för regelefterlevnad (compliance) samt bankens funktion för riskkontroll (riskrådet). Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek. Som rörlig ersättning räknas, i detta sammanhang, inte provisionsbaserad ersättning som är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra företagets resultat- eller balansräkning. Särskilt reglerad personal: Den verkställande ledningen och övriga anställda som Banken har identifierat som särskilt reglerad personal enligt nedan, 1. Bakgrund, övergripande mål m.m. 1.1 Riskanalys Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys, bilaga Syfte m.m. Syftet med denna policy är att ange grunderna och principerna för hur Ersättningar inom Banken skall fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt vilka anställda som skall vara Särskilt reglerade personer och för vilka därför särskilda regler om Rörlig ersättning ska gälla. Vidare är syftet att policyn och dess tillämpning skall främja en effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande. Bankens verksamhet utförs av anställda tjänstemän som kan ha rörlig ersättning utöver lön. Syftet med rörlig ersättning är att stödja och motivera medarbetare till att med marginal överskrida av bankens uppsatta mål. Målen kan vara finansiella och/eller operationella och/eller av annan art såsom t ex att ha en låg riskprofil. Rörliga ersättningssystem för anställda får aldrig innebära att de äventyrar bankens långsiktiga huvudmålsättning enligt punkt Övergripande mål m.m. Bankens långsiktiga huvudmålsättning är att i enlighet med Lagen om bank- och finansieringsrörelse bedriva verksamheten så att bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser, soliditet och likviditet, inte äventyras. Detta inbegriper även en effektiv riskhantering, sundhet och öppenhet (genomlysning). Ersättningspolicyn omfattar alla anställda.

2 2 Styrning 2.1 Styrelsens ansvar Övergripande ansvar Styrelsen har det övergripande ansvaret för ersättningsfrågor i Banken Ersättningar till Anställda i den verkställande ledningen m.m. Styrelsen skall besluta om ersättning till dels anställda i den verkställande ledningen, dels anställda med ansvar för kontrollfunktioner Uppföljning Styrelsen skall besluta om åtgärder för att följa upp tillämpningen av denna ersättningspolicy. 2.2 Ersättningskommitté Ersättningskommittén, som består av ledamöter i styrelsen, ska utföra en oberoende bedömning av bankens ersättningspolicy och ersättningssystem. 2.3 Ersättningskommittén i styrelsen Ersättningskommittén i styrelsen består av ordföranden, vice ordföranden samt en styrelseledamot. I kommittén får ingen anställd i Verkställande ledningen ingå. Ersättningskommittén skall bereda styrelsens beslut om ersättning samt åtgärder om uppföljning av tillämpningen av ersättningspolicyn. Funktionen för regelefterlevnad (compliance) skall biträda ersättningskommittén vid sitt arbete enligt ovan. 2.4 Intern kapitalutvärdering Styrelsen skall beakta tillämpningen av denna ersättningspolicy inom ramen för den interna kapitalutvärderingsprocessen. 3 Särskilt reglerad personal 3.1 Allmänt Banken har, med utgångspunkt från genomförd riskanalys, bedömt vilka av Bankens anställda som skall utgöra Särskilt reglerad personal, och som därigenom omfattas av särskilda begränsningar i ersättningshänseende. Bilaga 1. Banken har beslutat att anställda hörande till någon av följande kategorier om inte undantagna enligt nedan i enlighet med vad som anges i 3.7 nedan skall anses vara Särskilt reglerad personal: Anställda i den verkställande ledningen. Anställda i ledande strategiska ar. Anställda med ansvar för kontrollfunktioner. Anställda som är risktagare. Anställda vars ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den Verkställande ledningen. 3.2 Anställda i den verkställande ledningen Till denna personalkategori hör den verkställande direktören och den verkställande direktörens ställföreträdare (vice verkställande direktör). 3.3 Anställda i ledande strategiska ar Till denna personalkategori hör anställda, som inte ingår i den Verkställande ledningen, som ändå leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i Banken. Personal tillhörande bankens ledningsgrupp ingår i denna kategori.

3 3.4 Anställda med ansvar för kontrollfunktioner Till denna personalkategori hör anställd som är ansvarig för funktionen för regelefterlevnad (compliance). 3.5 Anställda som är risktagare Till denna kategori hör anställda som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över Bankens risknivå. Utgångspunkten för bedömningen av vilka som hör till denna personalkategori är att anställda som kan ingå avtal för Bankens räkning eller ta positioner för Bankens räkning skall höra till denna personalkategori. Vidare skall anställda som på annat sätt kan påverka Bankens risker höra till aktuell personalkategori. De som är anställda i följande ar eller motsvarande skall anses höra till denna kategori: - Anställda i den Verkställande ledningen. - Anställda i ledande strategiska ar - Anställda med ansvar för kontrollfunktioner. Anställda vars ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den Verkställande ledningen. - Anställda som är ledamöter i bankens kreditkommitté Anställda vars ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen Till denna kategori hör anställda som har en ersättning som är lika stor eller som överstiger den person i den Verkställande ledningen med lägst ersättning. 3.7 Möjlighet till undantag för anställda som är risktagare Enskild kredithandläggare omfattas inte av definitionen av särskilt reglerad personal. Enskild kredithandläggares vars beslut endast kan medföra en begränsad effekt på verksamheten undantas. Däremot som medlem i kreditkommitté ingår man i kretsen för särskild reglerad personal. Beslut om kategorisering Den verkställande direktören ansvarar för att berörd personal i banken delas in enligt de kriterier som anges ovan. 4 Rörlig ersättning 4.1 Beslut Bankens styrelse beslutar om eventuella rörliga ersättningssystem till samtliga anställda i banken. 4.2 Resultatbedömning och riskjustering Rörlig ersättning till anställda ska vara kopplad till på i förhand bestämda och beslutade mätbara mål. Tidsperspektiv och utbetalningstider ska fastställas liksom metoder för bedömning, dokumentation och uppföljning. Resultatandel ska innehålla ett tak. Kriterierna för rörliga ersättningar ska bestämmas så att utdelning ej utgår om rörelseresultatet understiger 70 % av 2012 års rörelseresultat, exklusive utdelning. Ett beslut om att anställda i Banken skall erhålla Rörlig ersättning skall grunda sig på en bedömning av riskjusterade vinstmått, varvid särskilt följande faktorer skall beaktas: - Nuvarande risker. - Framtida risker. - Faktiska kostnader för hållande av kapital och likviditet. 4.3 Balans mellan fast och rörlig ersättning Om Ersättningen innefattar en rörlig del skall det finnas en lämplig balans mellan den fasta och rörliga delen. Principen skall vara att det är den fasta delen av lönen som är

4 den primära Ersättningen medan den Rörliga ersättningen är en möjlighet som den anställde inte bör räkna med. Den Rörliga ersättningen skall således kunna bestämmas till noll. Den maximala utfallet för rörlig ersättning är kronor. Denna summa är lika för samtlig personal oavsett fast ersättning med hänsyn tagen till anställnings- och tjänstgöringstid. Bankens rörliga ersättningssystem utgörs för närvarande av avsättning till en resultatandelsstiftelse, Stiftelsen Guldeken, där till stiftelsen överlämnade medel bildar en gemensam fond i vilken respektive anställd äger en mot anställnings- och tjänstgöringstid svarande individuell andel. Utbetalning av resultatandel ur Guldeken sker tidigast efter femårs fondering. 4.4 Särskilt om rörlig ersättning till Särskilt reglerad personal Samtliga mål är företagsövergripande och baseras inte i någon del av den anställdes resultat såväl som resultatenhetens resultat. Rörlig ersättning till Särskilt reglerad personal skall utöver vad som angivit ovan grunda sig på faktorer som kan variera över åren. De finansiella och icke-finansiella kriterier som läggs till grund för beslut om Rörlig ersättning ska specificeras och dokumenteras. (Bilaga 1) 4.5 Särskilt om rörlig ersättning till anställda i kontrollfunktioner Rörlig ersättning till anställda i kontrollfunktioner skall bestämmas utifrån mål som är kopplade till funktionen för regelefterlevnad (compliance) och som är oberoende av resultatet i de affärsområden som de kontrollerar. (Bilaga 1). Uppskjuten ersättning 4.6 Allmänt Rörlig ersättning som under ett år uppgår till minst kronor skall, till en del om minst 40 procent, skjutas upp under en period av minst tre år innan den betalas ut eller äganderätten övergår till den anställde. Styrande för bedömning av hur stor del av sådan rörlig ersättning som skall skjutas upp och enligt ovan och under vilken tid skall vara följande faktorer: - Bankens konjunkturcykel. - De risker som Bankens verksamhet medför. - Den anställdes ansvar. - Storleken på den rörliga ersättningen. 4.7 Särskilt om rörlig ersättning till den Verkställande ledningen samt rörliga ersättningar avseende höga belopp I det fall Rörlig ersättning enligt vad som anges ovan under 4.6 utgår till den Verkställande ledningen eller med ett särskilt högt belopp skall minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp. 4.8 Pro-rata Oberoende av vad som angivits ovan om uppskjutande av Rörlig ersättning skall Banken kunna betala ut uppskjuten rörlig ersättning enligt ovan jämt fördelat över den tid som ersättningen skjuts upp, dock att den första utbetalningen får ske först med början året efter det att den rörliga ersättningen beslutades. 4.9 Bortfall av utestående icke-förfallen del av uppskjuten ersättning Banken skall tillse att Rörlig ersättning som betalats ut endast betalas ut eller övergår till den anställde till den del endast om det är försvarbart enligt Bankens resultat. Vad nu angivits skall vidare innebära att utestående icke förfallen del av uppskjuten ersättning helt skall kunna bortfalla.

5 Anställd som tilldelas uppskjuten Rörlig ersättning, vilken skjutits upp enligt ovan, skall underrättas om ovan angivna inskränkningar samt skall sådan anställd förklara sig medveten härom samt acceptera dem. 5 Övrigt 5.1 Garanterad rörlig ersättning Banken skall inte tillämpa garanterad rörlig ersättning annat i samband med nyanställningar och då endast under det första anställningsåret. Med garanterad rörlig ersättning avses bl.a. bonus för att få anställd att stanna kvar som anställd. 5.2 Risksäkringsstrategier Banken skall tillförsäkra sig att anställda förbinder sig att inte använda personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som syftar till att minska eller undanröja effekterna av att en uppskjuten ersättning justeras eller bortfaller. Detta skall ske genom att anställda som erhåller uppskjuten rörlig ersättning skall underteckna en skriftlig förbindelse därom. 5.3 Avgångsvederlag m.m. Ersättning som utgår till anställd i samband med att anställning upphör skall stå i relation till den anställdes prestationer under anställningstiden samt beräknas så att den inte belönar osunt risktagande. 6 Kontroll Utöver den kontroll som skall göras av ersättningskommittén enligt ovan skall efterlevnaden av denna ersättningspolicy kontrolleras av Bankens internrevision. Kontrollen skall ske när det är lämpligt och i vart fall årligen. Bankens internrevision skall när det behövs, omgående rapportera resultatet av sin granskning till styrelsen i Banken och i vart fall årligen senast i samband med att årsredovisningen fastställs. 7 Transparens m.m. 7.1 Anställda Banken skall informera samtliga anställda om vid var tid gällande ersättningspolicy. Information lämnas via VD-info snarast efter årlig genomgång av ersättningspolicyn. Banken skall därutöver informera samtliga anställda om vilka kriterier som styr den rörliga ersättningen. Information lämnar snarast till samtlig personal via VD-info efter att styrelsen har tagit beslut om ersättningsnivåerna. Tillgång till senast fastställda ersättningspolicy finns publicerat i bankens intranet för regelverk. 7.2 Offentliggörande (FFFS 2011:3, 11 kap) Banken skall årligen och i samband med årsredovisningens fastställande offentliggöra följande information: 1. Information om hur ersättningspolicyn beslutats, den riskanalys som ligger till grund för hur ersättningspolicyn utformats, och i tillämpliga fall även uppgifter om ersättningskommitténs sammansättning och befogenheter, uppgifter om externa konsulter som anlitats för framtagandet av ersättningspolicyn samt relevanta intressenters roll. 2. Information om sambandet mellan resultat och ersättning. 3. Information om hur ersättningssystemet utformats i huvuddrag, inklusive kriterierna för resultatbedömning och riskjustering, för uppskjuten utbetalning och för när äganderätten till uppskjuten ersättning övergår på den anställde, 4. Information om de resultatkriterier som ligger till grund för ersättning i form av aktier, aktierelaterade instrument, finansiella instrument eller andra rörliga ersättningsdelar.

6 5. De huvudsakliga parametrarna och skälen för det rörliga ersättningssystemet och andra icke kontanta förmåner, 6. Kostnadsförda totalbelopp för ersättningar uppdelat på affärsområden eller motsvarande resultatenheter, 7. Kostnadsförda totalbelopp för ersättningar uppdelat på kategorierna verkställande ledning, andra anställda som kan påverka företagets risknivå och övriga anställda, enligt följande: a. intjänade ersättningar uppdelat på fast respektive rörlig ersättning och med angivande av antal personer som har fått fast respektive rörlig ersättning, b. rörliga ersättningar fördelade på kontanter, aktier, aktierelaterade instrument och andra finansiella instrument samt andra rörliga delar, c. uppskjuten ersättning med angivande hur stor del av ersättningen som de anställda inte får förfoga över, d. utfästa och utbetalda samt justerade ersättningar, e. avgångsvederlag och garanterade rörliga ersättningar i samband med nyanställningar, med angivande av det antal personer som har fått avgångsvederlag respektive garanterad ersättning, samt f. utfästa avgångsvederlag, med angivande av det antal personer som omfattas av sådana utfästelser samt det högsta enskilda utfästa avgångsvederlaget. Uppgifterna ska offentliggöras på Bankens hemsida på ett sätt som inte riskerar att avslöja enskilda personers ekonomiska eller andra förhållanden. 8. Uppdatering m.m. Denna policy skall bli föremål för regelbunden minst årlig uppdatering. Bilaga 1, till Ersättningspolicy Riskanalys Särskild reglerad personal Mätbara mål Mål kontrollfunktion Riskanalys Enligt bankens regelverk för Ersättningspolicy skall banken analysera vilka risker som är förenade med vår ersättningspolicy och ersättningssystem. Kriterierna är för 2013 uppdelade i 5 delar: Rörelseresultat/affärsvolym bland de sju bästa av de 20 största sparbankerna i SR (Grupp A). Kostnad/affärsvolym bland de sju bästa bankerna av de 20 största sparbankerna i Sparbankernas Riksförbund (grupp A). Exklusive kreditförluster. Det skall eftersträvas att bankens totala inlåning överskrider bankens egna utlåning. K/I tal före kreditförluster, enligt styrkort (f n 31 banker.) Knyck Sparavolym, inkluderar inlåning, fonder i samband med avslut av konto i annan bank. Gäller inte vid enbart flytt av pengar. Samtliga mål är företagsövergripande och individuella mål finns inte. Ett beslut om att anställda i banken skall erhålla rörlig ersättning skall grunda sig på en bedömning av riskjusterade vinstmått, varvid särskilt följande faktorer skall beaktas. Nuvarande risker Framtida risker Faktiska kostnader för hållande av kapital och likviditet. Bankens mål att vara bland de sju bästa bankerna avseende rörelseresultat/affärsvolym.

7 Analys: Resultatmåttet är baserat på resultat inklusive utdelning från Swedbank, efter kreditförluster. Här är måltalet att utfall sker om bankens mål att vara bland de sju bästa bankerna uppfylls. Det finns också en klausul i ersättningspolicyn som reglerar att ersättning ej betalas ut om rörelseresultatet understiger 70 % av 2012 års rörelseresultat, exklusive utdelning Risken banken kan ta med denna målsättning är att risknivån i kreditgivningen höjs endera genom att svagare motparter, som är beredda betala högre ränta, beviljas krediter eller att kreditgivning sker inom branscher med högre risk. Minimering av risken sker genom att kontinuerligt följa att policy efterlevs och att beslut fattas i enlighet med denna. Bankens mål att vara bland de sju bästa bankerna avseende Kostnad/affärsvolym Analys: Bedöms att ingen risk föreligger utifrån detta resultatmått. Bankens mål att eftersträva att bankens totala inlåning överskrider bankens egen utlåning Analys: Risken banken kan ta med denna målsättning är att tjänsteman kan erbjuda kund höga inlåningsräntor utanför beslutsramarna för att målet för resultatandel skall uppnås. Minimering av risken sker genom daglig kontroll av avvikelser på inlåningskonton av enhet i banken som är oberoende av dagliga verksamheten. Bankens mål avseende K/I tal före kreditförluster, enligt styrkort Analys: Risken banken kan ta med denna målsättning är man skjuter kostnaderna på framtiden för att erhålla resultatandel. Minimering av risken är att banken ska efterleva det externa regelverket att bokföra kostnad när den uppstår. Uppföljning sker även av internrevision. Bankens mål avseende Knyck Sparavolym Analys: Bedöms att ingen risk föreligger utifrån detta resultatmått Särskild reglerad personal Banken skall på grundval av analysen identifiera Särskilt reglerad personal i företaget Dessa personer är för 2013: Personalkategori Namn Typ av särskild reglerad personal VD, ledamot i kreditkommitté och ledamot i riskrådet Vice VD, ledamot i kreditkommitté och ledamot i riskrådet Ledamot i ledningsgruppen Erling Håstrand Sture Kjell Ann-Charlotte Ericsson Anställd i verkställande ledningen Anställd i verkställande ledningen Anställd i ledande strategisk Ledamot i ledningsgruppen Inga-Lill Hedberg Anställd i ledande strategisk Ledamot i ledningsgruppen, ledamot i kreditkommitté Ledamot i ledningsgruppen, ledamot i kreditkommitté Ledamot i ledningsgruppen, ledamot i kreditkommitté Niclas Karlsson Stefan Magnusson Annika Johansson Anställd i ledande strategisk Anställd i ledande strategisk Anställd i ledande strategisk

8 Ledamot i ledningsgruppen Milena Andersson Anställd i ledande strategisk Ledamot i ledningsgruppen Roland Madsen Anställd i ledande strategisk (Facklig personalrepresentant i ledningsgruppen) Ledamot i kreditkommitté Ann-Louise Andersson Anställd som är risktagare Compliance officer, riskcontroller och ledamot i riskrådet Gunilla Skullman Anställd med ansvar för kontrollfunktion Mätbara mål Rörlig ersättning till anställda ska vara kopplad till på i förhand bestämda och beslutade mätbara mål. Tidsperspektiv och utbetalningstider ska fastställas liksom metoder för bedömning, dokumentation och uppföljning. Resultatandel ska innehåll ett tak. Kriterierna för rörliga ersättningar ska bestämmas så att de bortfaller då bankens totalresultat understiger 70 % av års rörelseresultat, exklusive utdelning Det skall finnas avtal med anställda som definierats tillhöra Särskilt reglerad personal för att kunna möjliggöra återtagande av tidigare beslutade rörliga ersättningar under tre år från utbetalning. Inför bedömning kring återtagande av tidigare beslutade rörliga ersättningar ska bankens styrelse inhämta skriftligt omdöme från bankens revisor. Kriterier för Rörlig ersättning år 2013: Område Mål Maxavsättning till resultatandelsstiftelsen Guldeken Rörelseresultat/affärsvolym Bland de sju bästa av de 20 största sparbankerna i SR (grupp A) Kostnad/Affärsvolym Bland de sju bästa av de 20 största sparbankerna i SR (grupp A) Bankens totala inlåning överskrider banken egen utlåning För varje hel % - enhet som inlåningen ökar i medelsaldo fr.o.m t o m K/I tal enligt styrkort Bland de tio bästa av de 20 största sparbankerna i SR (grupp A). Plats 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, Knyck Sparavolym inklusive inlåning, fonder m m Maximal utdelning kr kr kr kr 50 miljoner kr kr kr Bankens rörliga ersättningssystem utgörs för närvarande av avsättning till resultatandelsstiftelsen Guldeken. Till stiftelsen överlämnade medel bildar en gemensam fond i vilken resp. anställd äger en mot anställnings- och tjänstgöringstid svarande individuell andel. Utbetalning av resultatandel ur Guldeken sker tidigast efter fem års fondering. Mål kontrollfunktioner

9 Arbetet med Compliance ska syfta till att identifiera och reducera risken relaterad till bristande regelefterlevnad. Compliancefunktionen ska därvid följa upp att tillämpliga regelverk efterlevs, samt lämna råd och stöd till bankens enheter i detta avseende. Compliancefunktionen ska också verka för att gällande etiska riktlinjer implementeras i den operativa verksamheten. Rörlig ersättning skall utgå till anställd i kontrollfunktion om styrelsen anser att ansvarig för området utfört sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Maxavsättning till resultatandelsstiftelsen Guldeken är kr, eller maximalt det belopp som utgår till resterande personal i banken.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk.

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk. Redogörelse för ersättningar i Pareto Securities 2014 Styrelsen i Pareto Securities AB ( Bolaget ) fastställde i oktober 2014 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia Riskanalys av Skandias ersättningssystem och ersättningspolicy Inledning Enligt nya regler ska finansinstitut upprätta en ersättningspolicy

Läs mer

Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet

Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet Bakgrund Enligt 2 kap. 3 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med:

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med: Innehåll 1. Beskrivning av Scania Finans AB... 2 1.1. Styrelsens deklaration... 2 2. Företagsstyrning & riskhantering... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ersättningar... 7 3. Kapitalbas...10 4. Minimikapitalkrav,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 15 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 16 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2014 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp.

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp. Offentliggörande av information angående kapitaltäckning och riskhantering I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

Handlingar Eneas årsstämma

Handlingar Eneas årsstämma Handlingar Eneas årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab 2011 201 2011 Årsredovisning 2011 2011 011volvofinans bank ab 2011 2011 2011 4 Inledning 6 VD har ordet 8 Volvofinans Bank AB 10 Den svenska Volvohandeln 2011 12 Förvaltningsberättelse 12 Ägarförhållande

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014. Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014. Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014 Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1. Kapitaltäckningsregelverkets tre pelare... 3 1.1.1. Pelare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Bolagsstyrningsrapport 8 Fem år i sammandrag 10 Finansiella rapporter 12 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1. Denna rapport... 3 1.1.1. Tillämpningsområde... 3 1.1.2. Beskrivning av Företagsgruppen... 4 1.2. Ledningsorganets

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag.

Läs mer