5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen"

Transkript

1 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen Tidigare fastställd av styrelsen I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks regelverk gälla så som bankens egna. För samtliga policys och instruktioner har Head of Compliance i Hälsinglands Sparbank tolkningsföreträde. Ansvarig för implementering: VD Innehåll Externa regelverk Interna regelverk 1. Syfte 2. Övergripande mål 3. Organisation och ansvar 3.1 Beslut om ersättningssystem och riskbedömning 3.2 Särskilt ansvarig styrelseledamot 3.3 Riskutskott 4. Bankens modell för rörlig ersättning 4.1 Grundförutsättningar 4.2 Mål 4.3 Balans mellan fast och rörlig ersättning 4.4 Resultatbedömning och riskjustering 4.5 Uppskjutande 5. Uppföljning och kontroll 6. Information 6.1 Information till anställda 6.2 Offentliggörande Bilaga 1 Riskbedömning Externa regelverk Finansinspektionen FFFS 2007:5 Om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. FFFS 2011:1 Om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning. FFFS 2014:1 Om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. FFFS 2014:30 Om syfte, organisation, ansvar samt uppföljning och kontroll i dokument.

2 Avsnitt B Ledningsorgan 19 styrning av ersättningspolicyn Avsnitt C Riskhantering 21 Överensstämmelse mellan ersättningspolicyn och riskprofilen Interna regelverk Styrelsen har vid sidan av denna policy fastställt en övergripande Personalpolicy. 1. Syfte Syftet med denna policy är att styrelsen ska ange grunder och principer för ersättningar till anställda i Hälsinglands Sparbank samt hur styrelsen ska styra, analysera, mäta och kontrollera de risker som rörliga ersättningssystem kan medföra för Sparbanken, direkt (ekonomisk skada) eller indirekt (allmänhetens förtroende). Samtliga ersättningssystem ska uppfattas som sunda och rimliga, kopplade till långsiktigt värdeskapande samt innebära en väl avvägd risknivå för sparbanken. Policyn skall årligen omprövas av styrelsen. 2. Övergripandemål Sparbankens långsiktiga huvudmålsättning är att i enlighet med sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse bedriva verksamheten på ett sådant sätt att sparbankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser (soliditet och likviditet) inte äventyras. Detta inbegriper även riskhantering, sundhet och öppenhet. 3. Organisation och ansvar 3.1 Beslut om ersättningssystem och riskbedömning Ersättningssystem till anställda är styrelsens angelägenhet och ansvar liksom riskbedömning, tillämpning och uppföljning. Styrelsen ska besluta om rörliga ersättningar i sparbanken, i förekommande fall efter förslag från VD. Till grund för styrelsens beslut ska ligga en av styrelsen fastställd riskbedömning, fogad till denna policy som bilaga 1. Styrelsens beslut ska i tillämpliga fall följa vad bolagsstämman beslutat i fråga om ersättning i sparbanken. 3.2 Särskilt ansvarig styrelseledamot Inom styrelsen finns en särskilt ansvarig styrelseledamot för ersättningsfrågor till

3 anställda. Denna person har tillräcklig kunskap och erfarenhet av riskbedömning för att självständigt kunna bedöma ersättningspolicyns lämplighet. Personen bereder och följer upp frågor om ersättningssystem i sparbanken och rapporterar till styrelsen. Anställd i sparbanken som tillika ingår i styrelsen får inte inneha denna funktion. I Hälsinglands Sparbank är styrelsens ordförande särskilt ansvarig för ersättningsfrågor. 3.3 Riskutskott Riskutkott skall bistå vid upprättandet av en sund ersättningspolicy och Ersättningspraxis, utan att det påverkar de uppgifter och det ansvar som bankens Styrelseledamot har, undersöka om incitament i ersättningssystemet tar hänsyn till risk, kapital, likviditet samt sannolikheten och tidpunkten för bankens resultat. 4. Bankens modell för rörlig ersättning 4.1 Grundförsättningar Sparbankens anställda tjänstemän kan ha rörlig ersättning utöver fast lön. Syftet med rörlig ersättning är att stödja och motivera medarbetare till att uppnå av sparbanken uppsatta mål. Målen kan vara resultatmål och/eller aktivitetsmål. Rörliga ersättningssystem för anställda får aldrig innebära att de äventyrar sparbankens långsiktiga huvudmålsättning enligt punkt 2 ovan. I Sparbanken ska endast förekomma ett rörligt ersättningssystem, som är lika för alla anställda som omfattas av ersättningssystemet. I Hälsinglands Sparbank tillämpas för närvarande ett resultatandelssystem med avsättningar till Stiftelsen Guldeken där utbetalning av andel sker tidigast efter fem års fondering. Samtliga anställda, förutom VD, anställda inom fastighetsskötsel och lokalvård omfattas av rörliga ersättningssystem. 4.2 Mål Rörlig ersättning till anställda ska vara kopplad till bestämda och beslutade mätbara mål. Tidsperspektiv och utbetalningstider ska fastställas liksom metoder för bedömning, dokumentation och uppföljning. Proportionen mellan grundlön och rörlig del ska vara rimlig. Rörlig del ska även innehålla ett maximalt belopp som kan utfalla. Kriterierna för rörlig ersättning baserade på resultatmål ska fastställas så att de helt bortfaller om måluppfyllelsen understiger en nivå som styrelsen årligen definierar. Kriterierna skall dokumenteras.

4 4.3 Balans mellan fast och rörlig ersättning Om ersättning innefattar en rörlig del ska det finnas en lämplig balans mellan den fasta och den rörliga delen. Principen skall vara att det är den fasta delen av lönen som är den primära ersättningen medan den rörliga ersättningen är en möjlighet som den anställde inte bör räkna med. Den rörliga ersättningen ska således kunna bestämmas till noll. Den rörliga ersättningen i banken uppgår till samma begränsade belopp för varje anställd som omfattas av vinstandelssystemet Guldeken, justerad efter tjänstgöringsgrad. Den rörliga ersättningen utgör därför olika stor andel av den totala ersättningen beroende på den anställdes fasta ersättning. Den rörliga ersättningen får max uppgå till kr per år och anställd, exklusive VD, anställda inom fastighetsskötsel och lokalvård. 4.4 Resultatbedömning och riskjustering Beslut om att anställda i banken ska erhålla rörlig ersättning ska grunda sig på en bedömning av riskjusterade vinstmått. Nuvarande och framtida risker samt faktiska kostnader för hållande av kapital och likviditet ska särskilt beaktas. Bedömningen skall baseras på ett långsiktigt hållbart resultat. Rörliga ersättningar får inte begränsa bankens förmåga att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller vid behov stärka kapitalbasen. Rörlig ersättning bestäms utifrån en av styrelsen beslutad beräkningsmall. Avsättningen baseras på bankens uppnådda resultat och på av medarbetarna uppnådda aktivitetsmål. Rörlig ersättning baseras inte enbart på individens resultat, utan hela bankens resultat skall beaktas. 4.5 Uppskjutande I de fall rörlig ersättning till särskilt reglerad personal uppgår till minst kr, skall särskilda regler beaktas, detta beskrivs i bilaga Uppföljning och kontroll VD ansvarar för löpande uppföljning av sparbankens ersättningssystem. VD skall redovisa uppföljningen av denna till den särskilt ansvarige styrelseledamoten. Sparbankens internrevision skall vid behov och minst en gång årligen granska efterlevnaden av ersättningspolicyn och rapportera resultatet av granskningen till styrelsen.

5 6. Information 6.1 Information till anställda Sparbankens ledning skall informera de anställda som berörs av ersättningspolicyn och beslutat ersättningssystem, samt om innebörden av policyn och ersättningssystemet. 6.2 Offentliggörande Relevant och tydlig information om sparbankens ersättningar skall lämnas i årsredovisningen eller på sparbankens webblats. Informationen skall finnas tillgänglig minst ett år efter offentliggörandet. Informationen skall innehålla: Beslutsprocess och riskbedömning för ersättningssystemet Mål och kriterier för rörlig ersättning Räkenskapsårets kostnadsförda belopp för ersättningar Övriga relevanta uppgifter enligt FFFS 2007:5, kap 11 Ersättningssystem till anställda är styrelsens angelägenhet och ansvar liksom riskbedömning, tillämpning och uppföljning. Styrelsen ska besluta om rörliga ersättningar i sparbanken, i förekommande fall efter förslag från VD.

6 Bilaga 1 Riskbedömning Bakgrund Finansinspektionen utkom i februari 2011 med nya föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning, FFFS 2011:1 (föreskrifterna). Syftet med de nya föreskrifterna är att förbättra företagens hantering av risker i sina ersättningssystem. Föreskrifterna uppställer generella krav på företagens ersättningspolicy och rörliga ersättning samt specifika krav på riskanpassning av ersättningssystemets struktur såsom resultatbedömning, riskjustering, uppskjutande av rörlig ersättning samt krav på att resultatbaserad rörlig ersättning ska grundas på riskjusterade vinstmått. Syfte Syftet med denna riskbedömning är att analysera de risker som finns med Hälsinglands Sparbanks ersättningspolicy och ersättningssystem samt identifiera särskilt reglerad personal som omfattas av specifika bestämmelser om riskanpassning av ersättningens struktur. Metod I föreskrifterna finns inte någon vägledning för hur riskbedömningen ska utformas. Däremot framgår att ersättningspolicyn ska utformas och tillämpas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till företagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Vidare anges att ersättningspolicyn ska överensstämma med företagets affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen. När det gäller bedömningen av vilken personal som ska anses vara särskilt reglerad gäller som utgångspunkt i riskbedömningen en presumtion för att alla anställda i de personalkategorier som anges i 1 kap 4 9 a-d i föreskrifterna utgör särskilt reglerad personal. Riskbedömningen kan emellertid visa att det finns personal i dessa kategorier, som trots sin position inte kan påverka företagets risknivå i väsentlig utsträckning. Dessa personer kan då undantas från särskilt reglerad personal. Skälen för detta ska dokumenteras i riskbedömningen. Sparbankens ersättningspolicy och ersättningssystem Sparbankens storlek, verksamhetens art, omfattning och komplexitet Hälsinglands Sparbank är en självständig sparbank vars verksamhetsområde omfattar Hudiksvalls-, Ljusdals- och till viss del Sundsvalls kommuner. Hälsinglands Sparbank har 5 kontor och bedriver en traditionell sparbanksrörelse riktad till privat- och företagskunder. Verksamheten innefattar huvudsakligen utlåning, inlåning, finansiell

7 rådgivning och försäkring. Sparbanken bedriver inte egen handel med värdepapper. Antalet anställda är ca 90 årsarbetare. Rörliga ersättningar i Hälsinglands Sparbank Samtliga anställda (exkl VD, anställda inom fastighetsskötsel och lokalvård) omfattas av sparbankens resultatandelssystem Guldeken. Utfallet av Guldeken baseras på av styrelsen beslutade mål. Maximal avsättning uppgår till kr per heltidsanställd och år. Utfallande belopp avsätts till Stiftelsen Guldeken. Utbetalning av andel sker tidigast efter fem års fondering. Med anledning av Hälsinglands Sparbanks storlek och komplexitet bedömer Sparbanken det som lämpligast att samma principer för avsättning till vinstandelssystemet Guldeken gäller även för särkskilt reglerad personal, dock får aldrig ersättningsmodellerna utformas så att kontrollfunktionspersonalens objektivitet kan ifrågasättas. Risker med Hälsinglands Sparbanks ersättningspolicy och ersättningssystem Sparbankens ersättningspolicy och ersättningssystem får aldrig innebära att de äventyrar sparbankens möjlighet att fullgöra sina förpliktelser. I Sparbanken ska endast finnas ett rörligt ersättningssystem som är lika för alla som omfattas. Den rörliga ersättningen avser ett marginellt belopp och utgör inte någon risk för sparbanken. Maximalt utfall ger ett sammanlagt belopp som motsvarar ca 1,3 procent av sparbankens nuvarande egna kapital. Överensstämmelse med Hälsinglands Sparbanks affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen Syftet med rörlig ersättning är att stödja och motivera medarbetare till att uppnå av styrelsen uppsatta mål. Målen sätts med utgångspunkt från sparbankens strategiska plan och skall leda till att styra beteende och försäljning på ett sätt som är långsiktigt bra för sparbanken. Särskilt reglerad personal Hälsinglands Sparbank har mot bakgrund av riskbedömningen bedömt att följande anställda ska anses vara särskilt reglerad personal. Verkställande ledning Till denna personalkategori hör den verkställande direktören, den verkställande direktörens ställföreträdare (vice verkställande direktör) och de som ingår i bankledningen, exkluderat personalrepresentanten.

8 Anställda i ledande strategiska befattningar I denna personalkategori finns ingen i Hälsinglands Sparbank. Anställda med ansvar för kontrollfunktioner Till denna personalkategori hör anställda som är ansvariga för någon av funktionerna för regelefterlevnad (Head of Compliance), och Riskkontroll. Risktagare Till denna kategori hör anställda som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över Bankens risknivå. Utgångspunkten för bedömningen av vilka som hör till denna personalkategori är att anställda som kan ingå avtal för Bankens räkning eller ta positioner för Bankens räkning skall höra till denna personalkategori. De som är anställda i följande befattningar eller motsvarande skall anses höra till denna kategori: - Anställda i den verkställande ledningen. - Anställda i ledande strategiska befattningar. - Anställda med ansvar för kontrollfunktionerna. - Kreditchef och Ekonomichef. Anställda som har en motsvarande nivå på ersättningen som den verkställande ledningen I denna personalkategori finns ingen på Hälsinglands Sparbank. Då rörlig ersättning är maximerad till kr per heltidsanställd och år, omfattas särskilt reglerad personal inte av uppskjuten utbetalning. Slutsats Sparbankens rörliga ersättningssystem syftar till långsiktigt värdeskapande och har en väl avvägd risknivå som aldrig kommer att leda till att sparbankens långsiktiga huvudmålsättning äventyras.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk.

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk. Redogörelse för ersättningar i Pareto Securities 2014 Styrelsen i Pareto Securities AB ( Bolaget ) fastställde i oktober 2014 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia Riskanalys av Skandias ersättningssystem och ersättningspolicy Inledning Enligt nya regler ska finansinstitut upprätta en ersättningspolicy

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet

Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet Bakgrund Enligt 2 kap. 3 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 15 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med:

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med: Innehåll 1. Beskrivning av Scania Finans AB... 2 1.1. Styrelsens deklaration... 2 2. Företagsstyrning & riskhantering... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ersättningar... 7 3. Kapitalbas...10 4. Minimikapitalkrav,

Läs mer

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 16 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2014 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 2012

Ikano Bank AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 2012 Ikano Bank AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 2012 1 Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 2 BOLAGSSTYRNINGEN I IKANO BANK... 4 2.1 Översikt... 4 2.2 Policy-dokument... 5 2.3 Bolagsorgan... 6 2.4 Aktieägaren... 6

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 26 mars 2015. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12 Nordax Bank AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01-01 01-- 2014-12 12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Rapport över resultat i koncernen...8 Rapport över totalresultat

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp.

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp. Offentliggörande av information angående kapitaltäckning och riskhantering I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Bolagsstyrningsrapport 8 Fem år i sammandrag 10 Finansiella rapporter 12 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014

Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 Årsvis information i enlighet med Pelare III 2014 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1. Denna rapport... 3 1.1.1. Tillämpningsområde... 3 1.1.2. Beskrivning av Företagsgruppen... 4 1.2. Ledningsorganets

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag.

Läs mer

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014. Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014. Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2014 Offentliggörande av årlig information i enlighet med Pelare III Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.1. Kapitaltäckningsregelverkets tre pelare... 3 1.1.1. Pelare

Läs mer