Standard 4.3d. Kapitalkrav för kreditrisker enligt intern riskklassificering 4.3d. Föreskrifter och allmänna råd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standard 4.3d. Kapitalkrav för kreditrisker enligt intern riskklassificering 4.3d. Föreskrifter och allmänna råd"

Transkript

1 Standard 4.3d Kapitalkrav för kreditrisker enligt intern riskklassificering 4.3d Föreskrifter och allmänna råd

2 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) INNEHÅLL 1 Tillämpning 7 2 Syfte och struktur Syfte Struktur Beräkning av kapitaltäckningen enligt IRB-metoden 11 3 Internationella regelverk 13 4 Rättsgrund 14 5 Riskkänsligare metod för beräkning av kapitalkravet för kreditrisk Tillståndsplikt Viktiga synpunkter på erhållande av tillstånd 18 6 Klassificering av finansieringsverksamheten Exponeringar mot stater och centralbanker Institutsexponeringar Företagsexponeringar Specialutlåning Köpta företagsfordringar Hushållsexponeringar Gränsdragning mellan företags- och hushållsexponeringar vid riskklassificering av små och medelstora företag 23

3 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) Hushållsexponeringar med säkerhet i fastighet Kvalificerade rullande hushållsexponeringar Köpta hushållsfordringar Övriga hushållsexponeringar Aktieexponeringar Motpartsrisker i handelslagret Positioner i värdepapperisering Övriga tillgångar 27 7 Riskparametrar Sannolikhet för fallissemang (PD) Definition av motpart Definition av fallissemang Definitionen av fallissemang uppfylls inte längre Särbehandling av fallissemang i fråga om hushållsexponeringar Exponeringens belopp vid fallissemang (EAD) och konverteringsfaktorn (CF) EAD för stats-, instituts-, företags- och hushållsexponeringar EAD för aktieexponeringar EAD för övriga tillgångar Föreskrivna värden på CF Tillsynsobjektets egna estimat av CF Förluster vid fallissemang (LGD) Definition av ekonomisk förlust Definition av LGD 36

4 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) Föreskrivna värden på LGD Tillsynsobjektets egna estimat av LGD Minimikrav för beaktande av säkerheter i tillsynsobjektens egna LGD-estimat Effektiv löptid (M) 38 8 Beräkning av riskvägda belopp Stats-, instituts- och företagsexponeringar Hantering av dubbelt fallissemang (double default) Specialutlåning Köpta företagsfordringar Hushållsexponeringar Köpta hushållsfordringar Aktieexponeringar Förenklad metod PD/LGD-metod Metod baserad på egna modeller för riskhantering Exponeringar mot tjänsteföretag Andelar i placeringsfonder inkl. beräkning av förväntade förluster _ Positioner i värdepapperisering Övriga tillgångar Exponeringar utan riskklassificering Utspädningsrisk för köpta fordringar 55 9 Beräkning och hantering av förväntade förluster(el) Beräkning av förväntade förluster 56

5 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) 9.2 Hantering av förväntade förluster Minimikrav för tillsynsobjekt som använder IRB-metoden Styrning och riskkontroll Användning av intern riskklassificering Riskklassificeringssystem Riskklassificeringssystemets struktur Riskklassificering Riskklassificering enligt mekaniska metoder Dokumentation av riskklassificeringssystemet Sammanställning av statistik Stresstester Riskkvantifiering Övergripande krav för estimering av riskparametrar Bestämning av riskparametern PD Bestämning av riskparametern LGD Bestämning av riskparametern CF Beaktande av effekter av garantier och kreditderivat vid användning av egna LGD-estimat Valideringsprocess Specifika krav för vissa beräkningar Minimikrav för köpta fordringar Minimikrav för aktieexponeringar beräknade enligt egna modeller Införande av IRB-metoden 93

6 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) 11.1 Stegvist införande Undantag från tillämpningen av IRB-metoden Stats- och institutsexponeringar Aktieexponeringar Exponeringar inom företagsgruppen Mindre väsentliga och mindre betydande exponeringar Övergångsbestämmelser Rapportering till Finansinspektionen Definitioner Förkortningar Definitioner Ytterligare information Bilagor 109

7 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) 1 TILLÄMPNING (1) Kapitalkravet för kreditrisker enligt denna standard gäller följande företag under tillsyn enligt 5 i lagen om Finansinspektionen (587/2003): kreditinstitut, utom betalningsförmedlingsföretag värdepappersföretag fondbolag som bedriver verksamhet enligt 5 2 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999) (fondbolag som bedriver kapitalförvaltningsrörelse) sammanslutningen enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001). (2) I standarden används också beteckningen institut eller tillsynsobjekt för alla företag som standarden gäller. (3) Med beteckningen kreditinstitut avses kreditinstitut exklusive betalningsförmedlingsföretag. (4) Med fondbolag avses fondbolag som bedriver kapitalförvaltningsrörelse (5) Utan hinder av vad som sägs ovan i denna standard, tillämpas standarden inte på ett kreditinstituts finländska dotterkreditinstitut om Finansinspektionen beviljat dotterkreditinstitutet sådant tillstånd som avses i 56 i kreditinstitutslagen. (6) Vad som sägs om kreditinstituts finländska dotterkreditinstitut i stycke 5 skall på motsvarande sätt tillämpas på värdepappersföretags finländska dottervärdepappersföretag och på fondbolags finländska dotterfondbolag. (7) Följande kreditinstitut skall beräkna kapitalkravet för kreditrisker enligt denna standard även på grundval av sin finansiella ställning på gruppbasis (gruppbaserat kapitalkrav för kreditrisker):

8 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) a) finländska kreditinstitut som är moderföretag i en finansiell företagsgrupp b) finländska kreditinstitut vars moderholdingföretag har sitt säte i Finland och som till sin balansomslutning är störst av holdingföretagets dotterkreditinstitut c) finländska kreditinstitut vars moderholdingföretag har sitt säte i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) samtidigt som båda följande villkor uppfylls: i moderföretagets hemstat finns inte något utländskt kreditinstitut som hör till företagsgruppen balansomslutningen för kreditinstitutet är större än balansomslutningen för varje annat sådant dotterkreditinstitut till moderföretaget som har sitt säte i en EES-stat d) utländska kreditinstitut i den finansiella företagsgrupp dit det finländska kreditinstitutet hör, om Finansinspektionen kommit överens med de andra tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen över de utländska kreditinstituten i företagsgruppen om att Finansinspektionen är den tillsynsmyndighet som ansvarar för den gruppbaserade tillsynen av det utländska kreditinstitutet och att finsk lag tillämpas på den gruppbaserade tillsynen. (8) Gruppbaserade kapitalkrav för kreditrisker gäller däremot inte sådana kreditinstitut som är dotterföretag till ett kreditinstitut enligt stycke 7 eller annat dotterföretag till ett finländskt holdingföretag än sådant som avses i stycke 7. (9) Utan hinder av stycke 8 gäller gruppbaserade kapitalkrav för kreditrisker även kreditinstitut som har sådana dotter- eller ägarintresseföretag eller vars moderholdingföretag har sådana dotter- eller ägarintresseföretag varav minst ett är ett utländskt kreditinstitut, ett utländskt företag jämförbart med ett fondbolag enlig lagen om placeringsfonder eller ett finansinstitut som har sitt säte i en stat utanför EES. (10) Gruppbaserade kapitalkrav för kreditrisker gäller inte ett kreditinstitut, om Finansinspektionen har kommit överens med de andra tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen över de utländska kreditinstituten i företagsgruppen om att en behörig tillsynsmyndighet i en annan EES-stat ansvarar för den gruppbaserade tillsynen.

9 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) (11) Gruppbaserade kapitalkrav för kreditrisker gäller inhemska och utländska värdepappersföretag och fondbolag på samma sätt som inhemska och utländska kreditinstitut enligt styckena 7 10 ovan. (12) Gruppbaserade kapitalkrav för kreditrisker gäller inte värdepappersföretag vars moderkreditinstitut är auktoriserat i en EES-stat eller vars moderholdingföretag har sitt säte i en EES-stat och samtidigt är moderföretag till kreditinstitut auktoriserade i EES-stater, om kreditinstitutet står under gruppbaserad tillsyn. (13) Vad som sägs om värdepappersföretag i stycke 12 skall på motsvarande sätt tillämpas på fondbolag. (14) Utan hinder av vad som sägs ovan i denna standard tillämpas standarden inte på kreditinstitut som Finansinspektionen beviljat sådant tillstånd som avses i 94 2 mom. i kreditinstitutslagen. (15) Vad som sägs om kreditinstitut i stycke 14 skall på motsvarande sätt tillämpas på värdepappersföretag och fondbolag. (16) Kapitel 12 innehåller övergångsbestämmelser om beräkning av kapitalkravet för kreditrisker enligt en metod baserad på intern riskklassificering (IRB-metoden).

10 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) 2 SYFTE OCH STRUKTUR 2.1 Syfte (1) Denna standard ingår i huvudavsnitt 4 Kapitaltäckning och riskhantering i Finansinspektionens föreskriftssamling. (2) Standarden beskriver beräkningen av kapitaltäckningen för kreditrisker och kapitaltäckningen i det fall då tillsynsobjektet tillämpar en metod baserad på intern riskklassificering (IRB-metod). IRB-metoden är en alternativ metod som tillsynsobjekten kan använda i stället för schablonmetoden för kreditrisker för beräkning av riskvägda kreditriskposter. (3) IRB-metoden är en riskkänsligare metod och mäter kreditriskeffekterna noggrannare än den alternativa schablonmetoden. Finansinspektionens syfte med standarden är således att: tillhandahålla en riskkänsligare och träffsäkrare metod för beräkningen av kapitaltäckningen för kreditrisker beskriva minimikraven för en bra mätning av kreditrisker informera om införandet av IRB-metoden och ansökan om tillstånd. (4) Finansinspektionen kommer inte att kräva att tillsynsobjekten börjar använda IRB-metoden men rekommenderar att särskilt de största instituten går in för att preicisera sina metoder för mätning av kreditrisker enligt IRBmetoden. Finansinspektionen kommer inte heller att ställa några gränser för vilka institut som kan ansöka om tillstånd att använda IRB-metoden. Således kan alla institut som uppfyller minimikraven enligt denna standard och vars riskhantering uppfyller kraven på god riskhantering få tillstånd att tillämpa IRB-metoden. Institut utan sådant tillstånd skall beräkna minimikapitalkravet för kreditrisker enligt schablonmetoden.

11 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) 2.2 Struktur (5) För att ge en helhetsbild upptar standarden de viktigaste bestämmelserna om IRB-metoden i direktiv 2006/48/EG. (6) De viktigaste bestämmelserna redovisas i sex kapitel (kapitel 6 11): Klassificering av finansieringsverksamheten (kapitel 6), Riskiparametrar (kapitel 7), Beräkning av riskvägda belopp (kapitel 8), Beräkning och hantering av förväntade förluster (EL) (kapitel 9), Minimikrav för tillsynsobjekt som använder IRB-metoden (kapitel 10) och Införande av IRB-metoden (kapitel 11). I en bilaga till standarden ingår uppgifter om tillståndsansökan inkl. bilagor. (7) Vid beräkning av kapitaltäckningskravet enligt denna standard skall i tillämpliga delar beaktas även Finansinspektionens standard 4.3c Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden (nedan schablonmetoden), 4.3f Kreditriskreducering vid intern riskklassificering, 4.3k Kapitalkrav för motpartsrisker, 4.3h Kapitalkrav för värdepapperisering och 4.3a Definition av kapitalbas. 2.3 Beräkning av kapitaltäckningen enligt IRB-metoden (8) För att täcka sina kreditrisker skall kreditinstutet ha minst en kapitalbas som motsvarar 8 % av summan av riskvägda tillgångar och förbindelser utanför balansräkningen. Vid beräkning av minimibeloppet av kapitalbasen skall kreditinstitutets tillgångar och förbindelser utanför balansräkningen vägas enligt den kreditrisk som är förenad med dem. 1 (9) Beräkningen av kapitaltäckningen enligt IRB-metoden sker i två steg. Först beräknas beloppet oväntade förluster med hjälp av riskvägda belopp. Därefter beräknas beloppet väntade förluster, vars effekt beaktas i institutets kapitalbas. (10) I det första steget beräknar tillsynsobjektet riskvägda belopp enligt kapitel 8 i standarden med hjälp av tillsynsmyndighetens formler och tillsynsobjektets egna estimat av riskparametrar eller föreskrivna estimat (i den grundläggande IRB-metoden). Summan av de riskvägda beloppen ställs i relation till kapitalbasen. 1 Artikel 75 i direktiv 2006/48/EG och 57 1 mom. i kreditintitutslagen (121/2007).

12 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) (11) I det andra steget beräknar tillsynsobjektet beloppet förväntade förluster och avräknar det från nedskrivningsförlusterna enligt kapitel 9. Det resulterande över- eller underskottet beaktas i tillsynsobjektets kapitalbas såsom föreskrivs i Finansinspektionens standard 4.3a.

13 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) 3 INTERNATIONELLA REGELVERK Gäller fr.o.m (1) EU-direktiven motsvarar i huvuddrag de kapitaltäckningsrekommendationer som Baselkommittén för banktillsyn gav ut i november I direktiven utsträcks Baselkommitténs rekommendationer till att gälla även värdepappersföretag i överensstämmelse med EU:s principer. (2) Standarden bygger förutom på den kapitaltäckningsrekommendation som Baselkommittén för banktillsyn gett ut, dvs. International Convergence of Capital Measurement and Standards, även på Studies on the Validation of Internal Rating Systems (revised). Bägge finns på kommitténs webbplats (3) De viktigaste av de mer detaljerade tolkningarna i standarden bygger på de riktlinjer som kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter (CEBS) gav i april 2006 om bedömningen av och beslut om IRB-ansökningar och om tolkningen och tillämpningen av minimikraven för IRB-metoden. CEBS riktlinjer "Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches" publicerades den 4 april 2006 och finns på adressen:

14 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) 4 RÄTTSGRUND (1) Den nationella lagstiftningen om kapitaltäckning bygger på följande EUdirektiv: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (32006L0048), nr L 177, , s.1 Europaparlamentiets och rådets direktiv 2006/49/EY av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (32006L0049), nr L 177, , s. 201 (2) De detaljerade bestämmelserna om beräkning av kapitalkravet för kreditrisker med en metod baserad på intern riskklassificering (IRB-metoden) finns i artiklarna och bilaga VII i direktiv 2006/48/EG. (3) Direktiven finns på Europeiska kommissionens webbplats (4) Nationella bestämmelser om en metod baserad på intern riskklassificering av kapitaltäckningskravet för kreditrisker ingår 59 i kreditinstitutslagen (121/2007) och övergångsbestämmelser i lagens 179. (5) Detaljerade bestämmelser om IRB-metoden ingår förutom i lag även i 6 Tillämpning av en internmetod för kreditvärdering i Finansministeriets förordning (149/2007) om beräkning av kapitalkrav för kreditinstitut och värdepappersföretag samt för finans- och försäkringskonglomerat (nedan FM:s förordning). (6) Finansinspektionens rätt att meddela bindande föreskrifter om ämnesområdet för standarden baserar sig på följande bestämmelser: 93 i kreditinstitutslagen (121/2007) 31 i lagen om värdepappersföretag (579/1996) 6 5 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999) 8 5 mom i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i

15 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) andelslagsform (1504/2001).

16 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) 5 RISKKÄNSLIGARE METOD FÖR BERÄKNING AV KAPITALKRAVET FÖR KREDITRISK Motivering Motivering Motivering (1) IRB-metoden är en riskkänsligare metod som mäter tillsynsobjektets kreditrisker noggrannare än den grövre schablonmetoden. Metoden är en kombination av tillsynsobjektets egna riskestimat och de riskviktsfunktioner som fastställts av tillsynsmyndigheten. Det är således ännu inte möjligt att använda egna kreditriskmodeller för att beräkna kapitalkravet för kreditrisk enligt första pelaren. (2) För företags-, stats- och institutsexponeringar kan tillsynsobjektet välja antingen den grundläggande internmetoden (FIRB) eller den avancerade internmetoden (AIRB) beroende på hur långt utvecklade tillsynsobjektets egna riskklassificeringsmetoder är.tillsynsobjekt som tillämpar FIRB behöver själva estimera endast sannolikheten för fallissemang (PD), medan de får använda föreskrivna värden på övriga riskparametrar. Tillsynsobjekt som tillämpar AIRB skall däremot beakta den effektiva löptiden och ta fram egna estimat av samtliga riskparametrar: sannolikheten för fallissemang (PD), förlusten vid fallissemang (LGD) och konverteringsfaktorn (CF). Estimatet av CF används för att räkna ut riskparametern EAD, dvs. exponeringens belopp vid fallissemang. (3) I fråga om hushållsexponeringar särskiljs inte mellan en grundläggande och en avancerad metod, utan tillsynsobjektet skall kunna ta fram egna estimat av alla ovannämnda riskparametrar. Särskild hänsyn behöver dock inte tas till löptiden i fråga om hushållsexponeringar.

17 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) 5.1 Tillståndsplikt Motivering Motivering Rekommendation (4) Finansinspektionen kan bevilja ett tillsynsobjekt tillstånd att beräkna riskvägda belopp enligt en metod baserad på intern riskklassificering (IRBmetoden). Uttryckligt tillstånd skall krävas av varje kreditinstitut och värdepappersföretag i en finansiell företagsgrupp under tillsyn. 2 (5) Anvisningar för ansökan om tillstånd finns i en bilaga till standarden. (6) Ett tillsynsobjekt får självt välja att införa IRB-metoden. Finansinspektionen kommer således inte att kräva att tillsynsobjekten använder IRB-metoden i stället för schablonmetoden för att beräkna riskvägda belopp för kreditrisk. (7) Finansinspektionen anser emellertid att IRB-metoden är en riskkänsligare och träffsäkrare metod för beräkning av kapitalkravet än schablonmetoden och rekommenderar därför att tillsynsobjekten gör en kostnads-nyttoanalys av metoden och går in för att i framtiden anpassa sina metoder för mätning av kreditrisk efter IRB-metodens principer. (8) Om ett tillsynsobjekt som tillämpar IRB-metoden inte längre uppfyller kraven i denna standard skall det antingen redovisa en plan för Finansinspektionen för hur det inom skälig tid åter skall kunna uppfylla kraven i denna standard eller styrka att effekterna av det bristande uppfyllandet är oväsentliga. 3 (9) Ett tillsynsobjekt som har fått tillstånd att använda IRB-metoden för att beräkna riskvägda belopp får inte återgå till schablonmetoden för kreditrisk, såvida det inte kan styrka att det finns mycket goda skäl för detta och har fått Finansinspektionens tillstånd. 4 (10) Ett tillsynsobjekt som har fått tillstånd att använda egna estimat av LGD och CF får inte återgå till att använda föreskrivna värden på LGD och CF, såvida det inte kan styrka att det finns mycket goda skäl för detta och har fått Finansinspektionens tillstånd. 5 2 Artikel 84.1 i direktiv 2006/48/EG och 59 1 mom. i kreditinstitutslagen (121/2007). 3 Artikel 84.5 i direktiv 2006/48/EG. 4 Artikel 85.4 i direktiv 2006/48/EG. 5 Artikel 85.5 i direktiv 2006/48/EG.

18 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) 5.2 Viktiga synpunkter på erhållande av tillstånd (11) Finansinspektionen ger tillstånd att införa IRB-metoden endast om tillsynsobjektets system för hantering och klassificering av exponeringar för kreditrisk är ändamålsenliga och genomförs fullständigt. Framför allt följande villkor i enlighet med minimikraven i kapitel 10 skall vara uppfyllda 6 : a) Tillsynsobjektets riskklassificeringssystem skall ge förutsättningar för en tillfredsställande bedömning av motparter och exponeringar, lämplig riskdifferentiering samt träffsäkra och konsekventa kvantitativa uppskattningar av risker. b) De interna riskklassificeringarna och estimaten av sannolikheten för fallissemang och förlusten vid fallissemang skall vara av central betydelse för tillsynsobjektets kreditbeslut, riskhantering, interna kapitalallokering samt styrning och riskkontroll. c) Tillsynsobjektet skall ha en funktion för kontroll och analys av kreditrisk som ansvarar för riskklassificeringen och som har en tillfredsställande grad av oberoende och är fri från otillbörlig påverkan. d) Tillsynsobjektet skall samla in och bevara alla relevanta uppgifter som behövs för effektiv mätning och hantering av kreditrisk. e) Tillsynsobjetket skall dokumentera systemet för riskklassificering och kriterierna för dess utformning samt validera det interna risklassificeringssystemet. Om ett moderbolag inom EU och dess dotterföretag eller ett holdingföretag inom EU och dess dotterbolag tillämpar IRB-metoden enhetligt, får moderbolaget och dotterbolagen gemensamt uppfylla minimikraven i kapitel (12) Ledningen och handläggarna i ett enskilt bolag inom en finansiell företagsgrupp eller koncern under tillsyn skall dock ha tillräckliga kunskaper om IRB-metoden när de tillämpar intern riskklassificering och riskparametrar i sin riskhantering, styrning och riskkontroll. 6 Artikel 84.2 i direktiv 2006/48/EG och 59 1 mom. i kreditinstitutslagen (121/2007) mom. i kreditinstitutslagen (121/2007), innehåller valmöjlighet för de nationella myndigheterna

19 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) 6 KLASSIFICERING AV FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Motivering (1) I detta kapitel klassificeras tillsynsobjektets övriga finansieringsverksamhet. Med övrig finansieringsverksamhet avses tillsynsobjektets hela finansieringsverksamhet med undantag för handelslagret. (2) De metoder som tillsynsobjektet använder vid fördelningen av exponeringar på de olika exponeringsklasserna skall vara lämpliga för ändamålet och tillämpas konsekvent. 8 (3) Varje exponering skall hänföras till någon av följande exponeringsklasser: a) exponeringar mot stater och centralbanker b) institutsexponeringar c) företagsexponeringar d) hushållsexponeringar e) aktieexponeringar f) positioner i värdepapperisering g) övriga tillgångar. 9 Motivering (4) Ovannämnda klassificering gäller också företagsmotparter, statsmotparter, institutsmotparter och hushållsmotparter i denna standard. För fordringar, investeringar, limiter och övriga poster utanför balansräkningen används i denna standard exponeringar. 8 Artikel 86.9 i direktiv 2006/48/EG. 9 Artikel 86.1 i direktiv 2006/48/EG.

20 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) 6.1 Exponeringar mot stater och centralbanker (5) Här avses exponeringar mot stater och centralbanker. (6) Följande exponeringar skall behandlas som exponeringar mot stater och centralbanker: a) exponeringar mot sådana regionala förvaltningar, lokala myndigheter och offentliga organ som enligt schablonmetoden skall behandlas som statsexponeringar b) exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer som får riskvikten 0 % enligt schablonmetoden. 10 (7) En närmare specifikation av exponeringarna i punkterna a och b finns i Finansinspektionens standard 4.3c. 6.2 Institutsexponeringar (8) Med institutsexponeringar avses exponeringar mot kreditinstitut och värdepappersföretag. (9) Följande exponeringar skall behandlas som institutsexponeringar: a) exponeringar mot sådana regionala förvaltningar och lokala myndigheter som inte skall behandlas som statsexponeringar enligt schablonmetoden b) exponeringar mot offentlig sektor (offentliga organ) som skall behandlas som institutsexponeringar enligt schablonmetoden för kreditrisk c) exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker som inte får riskvikten 0 % enligt schablonmetoden. 11 (10) En närmare specifikation av exponeringarna i punkterna a, b och c finns i Finansinspektionens standard 4.3c. 10 Artikel 86.2 i direktiv 2006/48/EG. 11 Artikel 86.3 i direktiv 2006/48/EG.

21 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) 6.3 Företagsexponeringar (11) En exponering för kreditrisk som inte hänförs till exponeringar mot stater och centralbanker, institutsexponeringar, hushållsexponeringar, aktieexponeringar eller positioner i värdepapperisering skall höra till klassen företagsexponeringar Specialutlåning (12) Inom klassen företagsexponeringar skall tillsynsobjekten separat som specialutlåning särskilda exponeringar som uppfyller följande villkor: a) exponeringen är mot en juridisk person som bildats särskilt för att finansiera och/eller förvalta materiella tillgångar b) kontraktsvillkoren ger tillsynsobjektet en väsentlig grad av kontroll över motpartens tillgångar och den inkomst dessa ger upphov till, och c) den huvudsakliga eller enda finansieringskällan för återbetalningen av lånet är den inkomst som de finansierade tillgångarna ger upphov till och inte inkomsten av övrig verksamhet. 13 Motivering Motivering (13) De tre ovannämnda kraven (a c) behöver inte nödvändigtvis uppfyllas lika fullständigt. Tillsynsobjektet skall dock kunna visa att alla tre krav uppfylls till en viss grad. 14 (14) Specialutlåning kännetecknas av att betalningarna på lånet har ett starkt samband med de tillgångar som utgör säkerhet för lånet. För exponeringar av detta slag har det visat sig svårt att lägga upp ett riskklassificeringssystem som uppfyller minimikraven och att ta fram estimat av riskparametrarna. I fråga om specialutlåning har tillsynsobjekten därför möjlighet att välja mellan att använda tabellmetoden i avsnitt eller att ta fram egna PD-estimat som uppfyller minimikraven. Vid användning av tabellmetoden behöver tillsynsobjektet inte ta fram några egna estimat av PD-riskparametrarna utan endast visa att dess egen riskklassificering motsvarar riskklassificeringen enligt tabellmetoden. (15) Det väsentliga i särbehandlingen av exponeringar som utgör specialutlåning är om återbetalningen av skulden och betalningen av övriga utgifter huvudsakligen sker med betalningsflöden som genereras av de 12 Artikel 86.7 i direktiv 2006/48/EG. 13 Artikel 86.6 i direktiv 2006/48/EG. 14 Stycke 177 i CEBS/Guidelines

22 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) tillgångar som ställts som säkerhet för lånet eller med betalningsflöden från företagets övriga tjänste- eller produktionsverksamhet. Specialutlåning indelas vanligen i fyra finansieringsformer: projektfinansiering, objektfinansiering (fartyg, flygplan, tågvagnar m.m.), råvarufinansiering (råolja, metaller, spannmål m.m.) och fastighetsfinansiering som uppfyller villkoren för specialutlåning. Motivering (16) Tillsynsobjektet skall fästa särskild vikt vid gränsdragningen mellan exponeringar som utgör specialutlåning och positioner i värdepapperisering. Vissa belopp kan klassificeras antingen som specialutlåning eller som positioner i värdepapperisering. Sådana poster skall konsekvent alltid klassificeras på samma sätt Köpta företagsfordringar (17) På köpta företagsfordringar skall tillsynsobjektet tillämpa villkoren enligt minimikraven i avsnitt (18) När tillsynsobjektet har full regressrätt avseende köpta företagsfordringar gentemot säljaren för fallissemangsrisken och utspädningsrisken behöver bestämmelserna om köpta fordringar inte tillämpas. Exponeringen får i stället behandlas som en exponering med säkerhet Hushållsexponeringar (19) Exponeringar som uppfyller följande villkor kan hänföras till hushållsexponeringar: a) Exponeringen skall gälla en eller flera fysiska personer. Exponeringen kan också gälla små eller medelstora juridiska personer (små och medelstora företag) om de totala exponeringarna (inkl. förfallna exponeringar) för tillsynsobjektets koncern mot den kundgrupp som är motpart enligt tillsynsobjektets kännedom inte överstiger en miljon euro. Till dessa totala exponeringar räknas inte exponeringar med bostad som säkerhet. Tillsynsobjektet skall vidta skäliga åtgärder för att försäkra sig om att den angivna gränsen inte överskrids. 15 Stycke 178 i CEBS Guidelines Punkt 7 i del 1 i bilaga VII till direktiv 2006/48/EG. 17 Artikel 87.2 i direktiv 2006/48/EG.

23 FINANSINSPEKTIONEN 4 Kapitaltäckning och riskhantering tills vidare riskklassificering 4.3d dnr 9/120/ (109) b) Tillsynsobjektet skall i sin riskhantering behandla exponeringarna på ett konsekvent och likartat sätt. c) Till skillnad från företagsexponeringar hanteras exponeringarna inte på ett likadant sätt individuellt. d) Det finns ett stort antal exponeringar som hanteras på samma sätt. 18 Motivering (20) Exponeringar som hänförs till hushållsexponeringar skall ingå i en portfölj bestående av ett stort antal exponeringar med liknande riskprofil och likadan riskhantering Gränsdragning mellan företags- och hushållsexponeringar vid riskklassificering av små och medelstora företag Motivering (21) Tillsynsobjektet skall i sin interna riskhantering fästa särskild uppmärksamhet vid de metoder som tillämpas (punkterna b d) och deras inverkan på definitionen av små och medelstora företag som hänförs till hushållsexponeringar i punkt a. Utgångspunkten för indelningen av små och medelstora företag i hushållsexponeringar respektive företagsexponeringar bör vara bankens interna riskhanteringsmetoder och rutiner och inte gränsen på en miljon euro. (22) Exponeringar mot stora företag eller stora enheter får inte hänföras till hushållsexponeringar oavsett exponeringens belopp. Enbart exponeringens belopp räcker inte för att särskilja mellan exponeringar mot små och medelstora företag, som skall hänföras till hushållsexponeringar, och exponeringar mot stora företag, som skall hänföras till företagsexponeringar, utan tillsynsobjektet skall visa att även villkoren i punkterna b d uppfylls. (23) Tillsynsobjektet skall ha rutiner och interna instruktioner för kontroll på koncernnivå av att sådana exponeringar mot en kundgrupp av små och medelstora företag som hänförs till hushållsexponeringar hålls inom de uppsatta gränserna. (24) Tillsynsobjektet skall självt avgöra om det tillämpar den valda beloppsgränsen på det utnyttjade kreditbeloppet eller på den beviljade kreditmöjligheten. Den valda metoden skall tillämpas konsekvent. 18 Artikel 86.4 i direktiv 2006/48/EG.

II BASUPPGIFTER ANSÖKAN BILAGA 3

II BASUPPGIFTER ANSÖKAN BILAGA 3 II BASUPPGIFTER ANSÖKAN BILAGA 3 Anvisningarna gäller punkt II i bilaga 1 till ansökan (innehållsförteckning) De två första kolumnerna anger numret i innehållsförteckningen Den tredje kolumnen anger om

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar: Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar

Föreskrifter och anvisningar: Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar Föreskrifter och anvisningar: Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar Bilaga 1 Anvisningar för IRB-ansökan Dnr FIVA/18/01.00/2013 Utfärdade 9.12.2013 Gäller från 1.1.2014 FINANSINSPEKTIONEN

Läs mer

Standard 4.3c. Kapitalkrav för krediter enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.3c. Kapitalkrav för krediter enligt schablonmetoden. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.3c Kapitalkrav för krediter enligt Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande för företagen

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Kapitaltäckning och stora exponeringar

Kapitaltäckning och stora exponeringar Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Beata A. Ribohn Kapitaltäckning och stora exponeringar Period 201009 Telefonnummer 08-4126607 2008:13 Institutnummer 41515 Org.nummer 556630-5412 E-POSTADRESS

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida

Läs mer

Standard 4.3g. Kapitalkrav för marknadsrisker. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 4.3g. Kapitalkrav för marknadsrisker. Föreskrifter och allmänna råd Standard 4.3g Kapitalkrav för marknadsrisker Föreskrifter och allmänna råd dnr 13/120/2006 2 (78) INNEHÅLL 1 Tillämpning 6 2 Syfte 9 3 Internationella regelverk 11 4 Rättsgrund 12 5 Allmänna principer

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

Standard RA4.6. Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.6. Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.6 Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 25/2013

Föreskrifter och anvisningar 25/2013 Föreskrifter och anvisningar 25/2013 Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar Dnr FIVA 18/01.00/2013 Utfärdade 9.12.2013 Gäller från 1.1.2014 FINANSINSPEKTIONEN Telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Konsoliderad situation för Solidar

Konsoliderad situation för Solidar Konsoliderad situation för Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 1 Bakgrund Information om den konsoliderade

Läs mer

Finansiella företagsgruppen Solidar

Finansiella företagsgruppen Solidar Finansiella företagsgruppen Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 pelare 3 FOREX BANK AB 2009 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Inledning FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX). Detta dokument utgör

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser.

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (13) RAPPORTERINGSANVISNINGAR De tekniska reglerna, anvisningarna och beskrivningarna för rapporteringen framgår av bilagorna K001, K002 och K003 i Finansinspektionens föreskrifts- och anvisningssamling.

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2013:1109 Utkom från trycket den 20 december 2013 utfärdad den

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Kapitalbas och kapitaltäckning

Kapitalbas och kapitaltäckning 1 (20) CA t-ca Kapitalbas och kapitaltäckning Radnr CEBS radnr 01 1 SAMMANLAGD KAPITALBAS 0 1.1 PRIMÄRT KAPITAL 0 1.1.1 Eget kapital 0 01 1.1.1*** Av vilka: instrument som är likställda med stamaktier

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet Konsoliderad situation för Solidar

Kapitaltäckning och likviditet Konsoliderad situation för Solidar Kapitaltäckning och likviditet Konsoliderad situation för Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 1 Bakgrund

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

S t a n d a r d 1. 5. T i l l s y n a v f i n a n s - o c h f ö r s ä k r i n g s k o n g l o m e r a t. Föreskrifter och allmänna råd

S t a n d a r d 1. 5. T i l l s y n a v f i n a n s - o c h f ö r s ä k r i n g s k o n g l o m e r a t. Föreskrifter och allmänna råd S t a n d a r d 1. 5 T i l l s y n a v f i n a n s - o c h f ö r s ä k r i n g s k o n g l o m e r a t Föreskrifter och allmänna råd dnr 13/790/2003 2 (21) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte 6 3 Internationella

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2010

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2010 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2010 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Periodisk information 2015-03-31

Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag, 556049-2570, är ett av Finansinspektionen tillståndspliktigt kreditmarknadsbolag och helägt dotterbolag till Scania CV

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom

t.ex. strategiska och legala risker. 1 Det finns även en del exempel på risker som inte ryms under någon av ovanstående rubriker, såsom Riskhanteringen i Nordals Härads Sparbank Nordals Härads Sparbank arbetar kontinuerligt med risker för att förebygga problem i banken. Det är bankens styrelse som har det yttersta ansvaret för denna hantering.

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Standard 4.3c Bilaga 1

Standard 4.3c Bilaga 1 Standard.c Bilaga Kapitalkrav för kreditrisker : Förteckning över godkända kreditvärderingsföretag och deras kreditbetyg översatta till kreditkvalitetssteg FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS ÅTGÄRDSAVGIFTER

FINANSINSPEKTIONENS ÅTGÄRDSAVGIFTER ÅTGÄRDSTARIFF 22.2.2007 1 (15) FINANSINSPEKTIONENS ÅTGÄRDSAVGIFTER Värdepappersmarknadslag (VPML) Prospekt enligt EU-kommissionens prospektförordning (EG) nr 809/2004 Godkännande av prospekt för aktier

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 30 juni 2011

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 30 juni 2011 Skandiabanken Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker - Pelare III 30 juni 2011 1 Innehållsförteckning Kapitaltäckningsanalys och likviditetsrisker - Skandiabanken finansiell företagsgrupp

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad 18.12.2008 Ersätter - Gäller 1.1.2009

FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad 18.12.2008 Ersätter - Gäller 1.1.2009 PP01 PP01 RÄNTOR Klassificeringsfaktorer Utestående belopp Ränta, % Radnr Knr 05 10 05 9 Genomsnittsränta på utlåning JO30000, Kr 10 10 9 Genomsnittsränta på inlåning K02 15 0 Genomsnittsränta på produktivt

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 mars 2011

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 mars 2011 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 mars 2011 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 mars 2011 jämfört

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

2015-06-30. Regelverk. Rörelseregler. Inledning

2015-06-30. Regelverk. Rörelseregler. Inledning 2015-06-30 Regelverk Rörelseregler Inledning Benämningen Bankernas finansbolag förekommer i denna beskrivning trots att finansbolag inte längre är något självständigt juridiskt begrepp och bankernas finansbolagsverksamhet

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA-BoS-14/259 SV Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR. Innehåll Sida

BESTÄMMELSER FÖR RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR. Innehåll Sida 1 (18) RAPPORTERINGSANVISNINGAR BESTÄMMELSER FÖR RAPPORTERING AV STORA EXPONERINGAR OCH KONSOLIDERADE STORA EXPONERINGAR Innehåll Sida I II EXPONERINGAR SOM INTE OMFATTAS AV RAPPORTERINGSSKYLDIGHETEN...

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer