NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket"

Transkript

1 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket innebär att reglerna rörande riskhantering, styrning och organisation har utvecklats ytterligare för kreditinstitut och värdepappersbolag. Nya och ändrade bestämmelser har därför införts i bl.a.: - lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ( LVpM ), - Finansinspektionens förskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse ( Föreskrifterna ), och - Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. 2. Nytt om whistleblowers, bolagsstyrning och riskhantering I nedanstående redogörelse har de mest väsentliga ändringarna i ovan nämnda lag och föreskrifter lyfts fram. Regler som särskilt träffar s.k. betydande företag har utelämnats. Detsamma gäller de regler som omfattar kreditinstitut. Syftet med redogörelsen är att informera bolaget om de ändringar som nu har införts i fråga om s.k. whistleblowers, bolagsstyrning och riskhantering samt ange vilka åtgärder bolaget behöver vidta med anledning av detta Nytt krav på särskilda system för anmälningar (8 kap. 4 a LVpM) Nya bestämmelser har införts i bl.a. LVpM till skydd för anställda som anmäler eventuella missförhållanden inom bolaget ( whistleblowers ). Reglerna i LVpM innebär att bolaget ska ha ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av de externa och interna bestämmelser som gäller för verksamheten.

2 Kommentarer och råd Exempel på system för anmälningar kan vara en särskild e-postadress, telefontjänst eller webbplats genom vilka uppgifter om brottsmisstankar och regelöverträdelser kan lämnas. Dessa system lämpar sig förstås inte så väl för bolag med ett begränsat antal anställda eftersom tanken med anmälningssystemet är att en anställd ska kunna rapportera oegentligheter utan att det ska komma till exempelvis felande kollegors eller överordnads direkta kännedom. För dessa bolag är det enligt vår bedömning mer ändamålsenligt om anställda rapporterar misstänkta överträdelser direkt till någon av bolagets kontrollfunktioner, vilka i sin tur är skyldiga att utreda sådana misstankar och rapportera överträdelser till styrelsen. Oavsett vilket anmälningssystem som tillämpas rekommenderar vi att bolaget säkerställer att det finns rutiner för rapportering av överträdelser i verksamheten och att de anställda är väl införstådda med dessa Nya krav på utbildning av styrelseledamöter samt upprättande av en mångfaldspolicy (6 kap. 5 a-b FFFS 2007:16) Sedan tidigare gäller att styrelsen i bolaget ska ha erforderlig kompetens och erfarenhet, något som också prövas av Finansinspektionen i samband med att en ledamot tillsätts eller byter befattning. Nytt är att bolaget numera ska tillsätta tillräckliga resurser för att utbilda styrelseledamöterna. Kravet har införts för att säkerställa att ledamöterna får en kontinuerlig och adekvat utbildning som är relevant för deras arbetsuppgifter i styrelsen och som bidrar till att styrelsen kan fatta välgrundade beslut rörande bl.a. riskhantering och andra allt mer komplexa frågor som rör bolagets verksamhet. Bolaget ska också vid tillsättandet av nya ledamöter beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper och för detta ändamål ha en mångfaldspolicy som åtminstone omfattar kriterier som kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund Kommentarer och råd Det har sedan länge ställts höga krav på styrelsen i tillståndspliktiga finansiella bolag i fråga om bl.a. intern styrning och kontroll, något som innebär att ledamöterna måste vara väl insatta i såväl verksamheten, dess organisation och riskexponering som det omfattande regelverk som reglerar den tillståndspliktiga verksamheten i fråga. Mot bakgrund av att det regelverk som den finansiella sektorn omgärdas av ständigt utvecklas och blir allt mer komplext ser vi positivt på att det nu har införts krav på att bolaget ska avsätta resurser för att utbilda styrelsen i frågor av relevans för bolagets tillståndspliktiga verksamhet. Kommande bestämmelser som möjliggör för

3 Finansinspektionen att tilldela sanktionsavgifter även till fysiska personer i bolaget och dess ledning gör som vi ser det utbildningsfrågan ännu mer angelägen. Kravet på upprättande av en mångfaldspolicy syftar bl.a. till att bolaget, genom en breddad kompetens och erfarenhet i styrelsen, ska uppnå ett mer effektivt riskhanteringsarbete. Mot bakgrund av den senaste tidens omfattande regelutveckling rekommenderar vi att bolaget, om så inte gjorts under de senaste tolv månaderna, anordnar ett samlat utbildningstillfälle för styrelsen så snart detta är lämpligt. Ni är i så fall välkomna att kontakta oss för att närmare diskutera en lämplig utformning av en sådan utbildning. Vi kan också hålla i själva utbildningstillfället som då anpassas till styrelsens förkunskaper och bolagets verksamhet, tillstånd och risker m.m. Beträffande mångfaldspolicyn rekommenderar vi att bolaget tar fram en sådan för att uppfylla kravet i Föreskrifterna. Policyn har dock ingen påverkan på den befintliga styrelsens sammansättning, utan ska tillämpas först när nya styrelseledamöter utses. Eftersom det är bolagsstämman som utser styrelsens ledamöter bör därför policyn kommuniceras med ägarna. Om så önskas kan vi bistå bolaget med att ta fram en mångfaldspolicy som uppfyller kraven i Föreskrifterna Nya krav på informationsgivning (6 kap. 5 c FFFS 2007:16) Av Föreskrifterna följer att bolaget på sin hemsida ska redogöra för hur det organiserar och styr verksamheten. Bolaget ska även förklara hur styrelsen i sin helhet, enskilda ledamöter och den verkställande direktören uppfyller kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet. Om bolaget inte har någon hemsida måste informationen tillhandahållas allmänheten på annat sätt Kommentarer och råd Sedan tidigare gäller att bolaget på sin hemsida ska offentliggöra information om kapitaltäckning, riskhantering, likviditetsrisker och sin ersättningspolicy. Nytt är att informationsgivningen nu även ska omfatta bolagets organisation och ledning. Enligt vår uppfattning offentliggör flertalet bolag redan i dag viss information om hur verksamheten är organiserad och vilka som sitter i dess ledning och det borde i dessa fall inte vara särskilt betungande att komplettera med information om ledande befattningshavares kunskap och kompetens etc. Bolag som inte publicerar någon information om sin organisation och ledning måste däremot se över och göra förhållandevis omfattande kompletteringar av den information som lämnas på

4 hemsidan. För bolag som inte har någon hemsida rekommenderar vi att man tar fram ett dokument som innehåller den information som i annat fall skulle ha publicerats. Dokumentet ska sedan finnas tillgängligt för att kunna tillhandahållas på begäran av en intresserad allmänhet. Föreskrifterna anger inte i detalj vilken information som ska offentliggöras och bolaget måste därför göra en egen bedömning i denna del. Vår rekommendation är dock att man i fråga om styrelseledamöter och den verkställande direktören åtminstone anger utbildning, yrke och tidigare erfarenhet av relevans och att personen. Att personen i fråga är ledningsprövad och godkänd av Finansinspektionen är också relevant information som bolaget med fördel kan publicera. Beträffande organisationen och hur verksamheten styrs bör det åtminstone framgå vem som är verkställande direktör och eventuell ställföreträdare, vilka som sitter i styrelsen, vilka som utgör bolagets kontrollfunktioner samt vilka övriga anställda som, i förekommande fall, har en ledandeposition i bolaget Nytt krav på upprättande av återhämtningsplan (6 kap. 5 d FFFS 2007:16) Bolaget ska upprätta en återhämtningsplan för återställande av den finansiella ställningen efter en kraftig försämring. Bolaget ska också implementera rutiner för att regelbundet uppdatera återhämtningsplanen. Planen ska fastställas av styrelsen och utformas med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet, och arten på och omfattningen av bolagets tjänster och verksamhet Kommentarer och råd Återhämtningsplanen som utgör en del av bolagets riskhantering är obligatorisk för kreditinstitut och värdepappersbolag och ska upprättas oberoende av bolagets finansiella ställning i dag. Det ligger i sakens natur att planen för ett systemviktigt institut får en annan utformning än motsvarande plan för ett bolag vars fallissemang inte skulle få samma negativa påverkan på den finansiella marknaden i stort. Det innebär dock inte att icke-systemviktiga institut kan bortse från kravet att upprätta en till verksamheten anpassad återhämtningsplan. Vi rekommenderar att bolaget tar fram planen för fastställande vid styrelsesammanträde under hösten Om intresse finns kan vi vara bolaget behjälpligt med att ta fram en återhämtningsplan som uppfyller kraven i Föreskrifterna och det kommande krishanteringsdirektivet som träder i kraft i januari 2015.

5 2.5. Nytt krav på fastställande av riskrapportering (6 kap. 7 FFFS 2007:16) Sedan tidigare gäller att bolaget ska säkerställa att styrelsen och den verkställande direktören får regelbundna och skriftliga rapporter om de områden som omfattas av bestämmelserna om regelefterlevnad, riskhantering och internrevision. Nytt är att styrelsen nu ska fastställa arten, mängden, formatet och frekvensen på den riskinformation som den ska ta emot. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att styrelsens ledamöter och, i viss utsträckning, den verkställande direktören verkligen får den information de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter Kommentarer och råd För att uppfylla kravet föreslås att bolaget i de riktlinjer som redan i dag reglerar de interna kontrollfunktionerna anger vilken information styrelsen och den verkställande direktören förväntar sig att få, hur informationen ska presenteras och hur ofta den ska lämnas. Vi rekommenderar därför att bolaget går igenom och i förekommande fall uppdaterar nämnda riktlinjer i fråga om riskinformation till ledningen. Riktlinjerna bör efter eventuella förtydliganden och tillägg fastställas på nytt av styrelsen under hösten Inför kommande verksamhetsår bör även säkerställas att det i de årsplaner som respektive kontrollfunkton har upprättat framgår hur funktionen ska rapportera. Om intresse finns kan vi vara bolaget behjälplig med att granska riktlinjerna i fråga för att säkerställa att de uppfyller Föreskrifterna i denna del Nya regler för funktionen för riskhantering (6 kap. 12 a-b FFFS 2007:16) Sedan tidigare gäller att bolagets funktion för riskhantering ska implementera lämpliga riktlinjer och rutiner för riskhantering i verksamheten samt tillhandahålla rapporter och råd till ledningen i fråga om riskhantering. Nytt är att det i föreskriftsform nu framgår att funktionen även ska se till att alla betydande risker i bolaget identifieras, mäts och blir korrekt rapporterade. Funktionen ska också aktivt delta i bolagets riskstrategi och i alla betydande riskhanteringsbeslut samt kunna lämna en fullständig syn på alla slags risker som bolaget är exponerat för. Funktionen ska vidare ha tillräcklig auktoritet och ställning samt tillräckliga resurser, vilket får förstås som att funktionen bl.a. ska ha de befogenheter och sakkunskaper som krävs för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter. Av Föreskrifterna framgår även att den som leder funktionen inte ska kunna avsättas utan styrelsens godkännande.

6 Kommentarer och råd Som framgår ovan ställer det nya kapitaltäckningsregelverket mer detaljerade krav på riskfunktionens organisation och uppgifter, vilket nu avspeglas i Föreskrifterna. Vår uppfattning är att det även innan regelverket trädde i kraft har ställts förhållandevis omfattande krav på funktionen och att det därför inte är osannolikt att bolagets funktion för riskhantering redan i dag utför åtminstone vissa av de nya uppgifter som nu följer av Föreskrifterna. Oavsett hur det förhåller sig med den saken rekommenderar vi att bolaget ser över de interna riktlinjerna, eventuella rutinbeskrivningar samt årsplan för funktionens arbete i syfte att säkerställa att de åtgärder som funktionen ska vidta framgår av dessa dokument. För bolag som har sin funktion för riskhantering outsourcad kan det också finnas anledning att även stämma av att det i uppdragsavtalet har tagits höjd för de nya krav som ställs på funktionen. Om intresse finns kan vi vara bolaget behjälplig med att granska relevanta styrdokument och avtal för att säkerställa att funktionen för riskhantering framgent vidtar de åtgärder som följer av Föreskrifterna. 3. Sammanfattning Det nya kapitaltäckningsregelverket ställer ökade krav på bolagsstyrning och riskhantering för kreditinstitut och värdepappersbolag. Som framgår ovan har regelverket genomförts i svensk rätt genom bl.a. ändringar i befintliga lagar och föreskrifter som sedan tidigare reglerar bolagets verksamhet. För att uppfylla de nya kraven i detta avseende bör bolaget under hösten 2014 tillse att: - det i verksamheten finns ett system för anmälningar av överträdelser och att de anställda känner till hur och/eller till vem de ska rapportera, - om så inte skett under de senaste tolv månaderna, vid lämpligt tillfälle anordnar ett utbildningstillfälle för styrelsens ledamöter, - upprätta en mångfaldspolicy och kommunicera denna med ägarna i god tid inför kommande årsstämma, eller med fördel tidigare för det fall ny ledamot ska utses dessförinnan, - säkerställa att informationsgivningen på hemsidan eller, om sådan saknas, annat lämpligt medium uppfyller de krav som nu ställs i Föreskrifterna, - upprätta en återhämtningsplan som fastställs av styrelsen, - om så inte skett, styrelsen och den verkställande direktören fastställer vilken information de olika ledningsorganen förväntar sig från bolagets kontrollfunktioner, hur informationen ska presenteras och hur ofta den ska lämnas, samt

7 - att riktlinjer, rutinbeskrivningar och årsplan etc. för funktionen för riskhantering återspeglar de nya krav som ställs på funktionen arbete. Vid frågor och om bolaget önskar vårt biträde i någon del är ni välkomna att kontakta advokat Karin Claesson (telefon alt. e-post

NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Offentliggörande av årsvis och periodisk information nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV) 1. Upphävda och nya föreskrifter

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Policy och instruktioner för regelefterlevnad

Policy och instruktioner för regelefterlevnad Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Årligen eller vid behov Tidigare godkänd: 2015-11-13 Tillgänglighet: För samtliga anställda på Bolagets server Rättslig grund: FFFS 2007:16 Tillämpningsområde:

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald Sparbanken Rekarne Policy för styrelsens och ledningens Ramverksversion 180.002 Fastställelse och revision årligen Informationstyp Datum för fastställelse 2017-02-27 Sidan 1 Innehåll Innehåll Externa regelverk...

Läs mer

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald Sala Sparbank Policy för styrelsens och ledningens Policy 180 Datum för fastställelse 2016-08-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Definitioner... 3 3. Organisation

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald Policy 160

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald Policy 160 Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald Policy 160 INNEHÅLL Externa regelverk Interna regelverk 1. SYFTE... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING...

Läs mer

Instruktion för funktionen för regelefterlevnad

Instruktion för funktionen för regelefterlevnad Fastställd av: Styrelsen Datum: 2018-01-03 Fastställs: Årligen eller vid behov Tidigare godkänd: 2017-04-24 Tillgänglighet: Rättslig grund: Tillämpningsområde: Ägare: För samtliga anställda på Bolagets

Läs mer

NYHETSBREV. Ersättningar och ersättningspolicy. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Ersättningar och ersättningspolicy. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Ersättningar och ersättningspolicy nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald VIRSERUMS SPARBANK Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald Fastställd av sparbanksstämman 2017-04-28 Contents 1. Syfte... 2 2. Definitioner... 2 3. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald

VIRSERUMS SPARBANK Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald VIRSERUMS SPARBANK 1.8 - Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald Contents 1. Syfte... 2 2. Definitioner... 2 3. Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Mångfald... 3

Läs mer

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald Beslutad av Dokumentplats M-disk/Regelverk LTV Sparbank Datum för fastställelse 2017-12-21 Sidan Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Policy för styrelsens och ledningens Ramverksversion 180.002 Beslutad av Stryelsen

Läs mer

Bolagsstyrning. Inledning

Bolagsstyrning. Inledning Bolagsstyrning Inledning I enlighet med Tillsynsförordningen (575/2013/EU) och FFFS 2014:12 om tillsynskrav och kapitalbuffertar ska Bolaget lämna information om bolagsstyrningen. Nedan följer en beskrivning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

Instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt [Förslag att antas av bolagsstämman den 15 maj 2018] 1 1. Om lämplighetsprövning i Skandia Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Hagberg & Arneborn Fondkommission AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av bestämmelserna i 8 kap. 4 lagen om värdepappersmarknaden och 6 kap. 11-12 Finansinspektionens

Läs mer

Arbetsordning för valberedningen. Fastställd av årsstämman i Varbergs Sparbank AB (publ)

Arbetsordning för valberedningen. Fastställd av årsstämman i Varbergs Sparbank AB (publ) Arbetsordning för valberedningen Fastställd av årsstämman i Varbergs Sparbank AB (publ) 2018-04-19 Innehåll 1 Syfte och bakgrund... 2 2 Styrande externa regelverk... 2 3 Valberedningens uppdrag, sammansättning

Läs mer

Med Bolagets verkställande ledning förstås verkställande direktören (VD) och vice verkställande direktören (vice VD).

Med Bolagets verkställande ledning förstås verkställande direktören (VD) och vice verkställande direktören (vice VD). Ersättningspolicy Aqurat Fondkommission AB, ( Bolaget ), har mot bakgrund av bestämmelserna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i bl.a. värdepappersbolag och i 9 kap.

Läs mer

Aktieinvest Fonder AB Sida 1 av 5 Godkänd Dokumentnamn Datum

Aktieinvest Fonder AB Sida 1 av 5 Godkänd Dokumentnamn Datum Aktieinvest Fonder AB Sida 1 av 5 1 SYFTE Dessa riktlinjer har till syfte att säkerställa att Aktieinvest Fonder AB ( Bolaget ) hanterar ersättningar på ett tillfredsställande sätt. Underlag för dessa

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Policy för mångfald och lämplighet av ledande befattningshavare

Policy för mångfald och lämplighet av ledande befattningshavare Policy för mångfald och lämplighet av ledande befattningshavare OQAM AB Upprättad av Andreas Olsson 2018-11-22 Fastställd av Styrelsen 2018-11-22 Version 1.02 OQAM AB 2018-11-22 1 Innehållsförteckning

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Dokumentnamn Arbetsordning för Valberedningen

Dokumentnamn Arbetsordning för Valberedningen Dokumentnummer 10 Version 2016-03-15 Ersätter Ny Dokumentnamn Arbetsordning för Valberedningen Beslutad av Årsstämman Ansvarig för implementering Valberedningens ordförande Ingress Denna Arbetsordning

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Instruktion för ersättning

Instruktion för ersättning Instruktion för ersättning Fastställd av Datum Fastställs Tillämpningsområde Distribution Informationstyp Rättslig grund Kontakt Styrelsen 2018-02-22 Årligen eller vid behov Alla anställda i Exceed Tillgänglig

Läs mer

Bolagets organisation och styrning

Bolagets organisation och styrning Ägare Externrevisor Styrelse Internrevisor Compliance VD Riskfunktion Klagomålshantering Placeringsråd Finansiell Rådgivning Backoffice Ekonomi IT Marknadsföring Penningtvättsansvarig Analys & förvaltning

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. Aros Kapital AB,

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. Aros Kapital AB, INTERN STYRNING OCH KONTROLL Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRNING 3 1.1 ORGANISATIONSSTRUKTUR 3 1.2 STYRELSE 3 1.3 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 4 1.4 LEDNINGSGRUPP 4 1.5 RISK-

Läs mer

Policy för riskhantering

Policy för riskhantering Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Årligen eller oftare vid behov Tidigare godkänd; 2015-11-13 Tillgänglighet: För samtliga anställda på Bolagets server Rättslig grund: FFFS 2007:16

Läs mer

Ersättningspolicy. iaib AB. Upprättad av Andreas Olsson Godkänd av Styrelsen Version iaib AB

Ersättningspolicy. iaib AB. Upprättad av Andreas Olsson Godkänd av Styrelsen Version iaib AB Ersättningspolicy iaib AB Upprättad av Andreas Olsson 2017-04-25 Godkänd av Styrelsen 2017-04-25 Version 1.00 iaib AB 2017-04-25 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund och syfte... 3 2.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Intern kontroll och Riskhantering

Intern kontroll och Riskhantering Intern kontroll och Riskhantering Inledning De externa regelverk som Atle Investment Services AB ( Bolaget ) har att följa består bland annat av svenska lagar och Finansinspektionens föreskrifter. Bolaget

Läs mer

Instruktion för ersättning

Instruktion för ersättning Instruktion för ersättning Fastställd av Datum Fastställs Distribution Informationstyp Rättslig grund Kontakt Styrelsen 2016-12-14 Årligen eller vid behov Alla anställda på Haga Kapital tillgänglig på

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

1.1.5 Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen

1.1.5 Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen 1.1.5 Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen Innehåll Tilllämpliga regelverk... 2 1 Syfte... 2 2 Huvudmän... 2 3 Bankstyrelsens ansvar... 3 4 Valberedningens ansvar och uppdrag... 3 5 Bedömning

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Arbetsordning. för. Styrelsen. ICTA AB (publ)

Arbetsordning. för. Styrelsen. ICTA AB (publ) Arbetsordning för Styrelsen i ICTA AB (publ) 1. Inledning 1.1 Styrelsen i ICTA AB (publ), 556056-5151, ( Bolaget ) har upprättat denna arbetsordning, som skall ses som ett komplement till reglerna i aktiebolagslagen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Punkt 13: Riktlinje för r iskkontroll

Punkt 13: Riktlinje för r iskkontroll 2016-09-21 Punkt 13: Riktlinje för r iskkontroll Förslag till beslut i styrelsen att anta riktlinje för riskkontrollför Försäkrings AB Göta Lejon Ändringar i dokumentet markerade. Ändringarna avser främst

Läs mer

1.2 Definierade uttryck ska ha den betydelse som framgår i avsnitt 8 nedan.

1.2 Definierade uttryck ska ha den betydelse som framgår i avsnitt 8 nedan. INSTRUKTION FÖR ERSÄTTNING Fastställd av Styrelsen Datum 2016-02-02 Senast fastställd 22 september 2014 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda i Exceed Distribution Tillgänglig

Läs mer

AGL TRANSACTION SERVICES AB

AGL TRANSACTION SERVICES AB AGL TRANSACTION SERVICES AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i AGL Transaction Services AB 2015-08-24 INNEHÅLL 1 Definitioner... 2 2 Inledning... 2 3 Policyns målgrupp... 3 4 Grundläggande analys

Läs mer

Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen.

Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen. Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen. Fastställd av Sparbanksstämman i Södra Dalarnas Sparbank: 2016-04-05 Ersätter tidigare fastställd: 2015-04-15 Senast faktaändrad: 2016-04-05 Dokumentägare:

Läs mer

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01 Högsby Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002.01.01 Datum för fastställelse 2015-04-28 Sidan 1 Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Beslut om ersättningssystem och riskbedömning...

Läs mer

01.2 Valberedningspolicy

01.2 Valberedningspolicy 01.2 Valberedningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande: Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2014 1 9 ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2012 2 9 1.

Läs mer

Ersättningspolicy. Datum:

Ersättningspolicy. Datum: Fastställd av: Styrelse Datum: 2017-09-12 Fastställs: Årligen och vid behov Tidigare godkänd; 2016-05-09 Tillgänglighet: Informationsklass Öppen. För samtliga anställda på Bolagets server Rättslig grund:

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

Dokumentnamn: Valberedning och Mångfald Beslutad av: Sparbanksstämman Dokumentägare: VD. Ansvarig för implementering: Valberedningens ordförande

Dokumentnamn: Valberedning och Mångfald Beslutad av: Sparbanksstämman Dokumentägare: VD. Ansvarig för implementering: Valberedningens ordförande Fastställd: 2019-03-29 Ersätter: 2015-03-27 Informationsklassificering: Öppen Dokumenttyp: Policy Dokumentnamn: Valberedning och Mångfald Beslutad av: Sparbanksstämman Dokumentägare: VD Ansvarig för implementering:

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

17.2 Valberedningspolicy (ersätter ) Huvudmännen Westra Wermlands Sparbank Innehållsförteckning

17.2 Valberedningspolicy (ersätter ) Huvudmännen Westra Wermlands Sparbank Innehållsförteckning 17.2 Valberedningspolicy 2017-05-05 (ersätter 2016-05-13) Huvudmännen Westra Wermlands Sparbank Innehållsförteckning Externa regelverk Interna regelverk 1. Syfte 2. Process 3. Huvudmän 4. Valberedningens

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

ENTER FONDER AB. Ersättningspolicy

ENTER FONDER AB. Ersättningspolicy ENTER FONDER AB Ersättningspolicy Inledning Enligt föreskrifterna ska fondbolaget ha en ersättningspolicy som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

01.2 Valberedningspolicy

01.2 Valberedningspolicy 01.2 Valberedningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande: Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig

Läs mer

INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING

INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING 1. Inledning 1.1 Allmänt om Moment Groups valberedning Styrelsen har beslutat att Moment Group ska följa den svenska Koden för bolagsstyrning ("Koden").

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 002

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 002 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 002 Datum för fastställelse 2016-05-23 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013.

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013. Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013. Sida 1 av 9 1 INNEHÅLL 1 Innehåll... 2 2 Definitioner... 3 3 Inledning... 4 4 Policyns målgrupp...

Läs mer

Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank

Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Process... 2 3. Huvudmän... 2 4. Valberedningens ansvar och uppdrag... 3 4.1 Förslag på huvudmän...

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR I WAIZER AB

REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR I WAIZER AB Allmän information REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR I WAIZER AB Ersättningar hänförliga till verksamhetsåret 2017 ( Bolaget ) är ett värdepappersbolag och under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget har antagit

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

Intern styrning och kontroll i Investerums verksamhet

Intern styrning och kontroll i Investerums verksamhet Intern styrning och kontroll i Investerums verksamhet Investerum AB 556693-7495 & Investerum Pension KB 969683-3913 Regelboken 2018 Ägare: Styrelsen äger och fastställer dokumentet årligen. VD äger dock

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar FI-forum 25 september 2014 Agenda Bakgrund, syfte och sammanhang Kapitaltäckning Kapitalbuffertar Kapitalbuffertar och pelare 2 Offentliggörande av information

Läs mer

Punkt 19 Riktlinje för regelefterlevnad

Punkt 19 Riktlinje för regelefterlevnad 1 Tjänsteutlåtande 2018-04-24 Diarienummer: Handläggare: Katrin Kajrud Tel: 031-368 55 12 E-post: katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se Punkt 19 Riktlinje för regelefterlevnad Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut.

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut. Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2015-10-22 Ersätter tidigare: 2015-09-01 Senast faktaändrad: 2015-10-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga regelverk: Externt regelverk

Läs mer

POLICY FÖR BEDÖMNING AV LÄMPLIGHET AV BEFATTNINGSHAVARE

POLICY FÖR BEDÖMNING AV LÄMPLIGHET AV BEFATTNINGSHAVARE Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Bolagsjurist Axel Wilhelmsson Styrelsen 2016-10-26 POLICY FÖR BEDÖMNING AV LÄMPLIGHET AV BEFATTNINGSHAVARE Aros Kapital

Läs mer

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden

Läs mer

Policy för ersättningar

Policy för ersättningar 18. Policy för ersättningar Placerum Kapitalförvaltning Regelbok 2016 Sid. 2 (7) Policy för ersättningar Dessa riktlinjer fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) den 7 december

Läs mer

Policy för styrelsens sammansättning och mångfald i Rhenman & Partners Asset Management AB

Policy för styrelsens sammansättning och mångfald i Rhenman & Partners Asset Management AB Policy för styrelsens sammansättning och mångfald i Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen i Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 3 juni

Läs mer

Valberedningsmanual. Förslag till bolagsstämma

Valberedningsmanual. Förslag till bolagsstämma Valberedningsmanual Förslag till bolagsstämma 2016-04-21 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Allmänt... 2 3 Process... 2 4 Valberedningens uppdrag och ansvar... 2 4.1 Förslag på styrelseledamöter...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy Ekeby Sparbank Ersättningspolicy Innehåll 1. Syfte... 2 2. Mål... 2 3. Personalpolicy... 2 4. Rörlig ersättning till anställda... 2 5. Särskilt ansvarig styrelseledamot... 2 6. Kriterier för rörlig ersättning...

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Ersättningspolicy. Lantmännen Finans AB Org. nr Policy 1.12

Ersättningspolicy. Lantmännen Finans AB Org. nr Policy 1.12 Lantmännen Finans AB Org. nr. 556664-8118 Policy 1.12 Ersättningspolicy Version Beslutsdatum Förändring 2018-09-14 Årlig revidering. Förtydligande i 2.4 och Nytt incitamentsprogram för koncernen inkluderat

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Dokumentnamn: Policy för Ersättning Beslutad av: Styrelsen för Ulricehamns Sparbank Dokumentägare: Administrativ chef

Dokumentnamn: Policy för Ersättning Beslutad av: Styrelsen för Ulricehamns Sparbank Dokumentägare: Administrativ chef Fastställd: 2018-09-20 Ersätter: 2018-04-20 Informationsklassificering: Dokumentnamn: Policy för Ersättning Beslutad av: Styrelsen för Ulricehamns Sparbank Dokumentägare: Administrativ chef Innehållsförteckning

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Ersättningspolicy Nr.43

Ersättningspolicy Nr.43 Fastställd av styrelsen för 2014-12-17 Nr.43 Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2014-12-17 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INTERNA RIKTLINJER F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Definitioner... 1 3. Identifiering av personalkategorier hos Bolaget... 2 4. Omfattning... 2 5. Balans

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer