NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket"

Transkript

1 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket innebär att reglerna rörande riskhantering, styrning och organisation har utvecklats ytterligare för kreditinstitut och värdepappersbolag. Nya och ändrade bestämmelser har därför införts i bl.a.: - lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ( LVpM ), - Finansinspektionens förskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse ( Föreskrifterna ), och - Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. 2. Nytt om whistleblowers, bolagsstyrning och riskhantering I nedanstående redogörelse har de mest väsentliga ändringarna i ovan nämnda lag och föreskrifter lyfts fram. Regler som särskilt träffar s.k. betydande företag har utelämnats. Detsamma gäller de regler som omfattar kreditinstitut. Syftet med redogörelsen är att informera bolaget om de ändringar som nu har införts i fråga om s.k. whistleblowers, bolagsstyrning och riskhantering samt ange vilka åtgärder bolaget behöver vidta med anledning av detta Nytt krav på särskilda system för anmälningar (8 kap. 4 a LVpM) Nya bestämmelser har införts i bl.a. LVpM till skydd för anställda som anmäler eventuella missförhållanden inom bolaget ( whistleblowers ). Reglerna i LVpM innebär att bolaget ska ha ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av de externa och interna bestämmelser som gäller för verksamheten.

2 Kommentarer och råd Exempel på system för anmälningar kan vara en särskild e-postadress, telefontjänst eller webbplats genom vilka uppgifter om brottsmisstankar och regelöverträdelser kan lämnas. Dessa system lämpar sig förstås inte så väl för bolag med ett begränsat antal anställda eftersom tanken med anmälningssystemet är att en anställd ska kunna rapportera oegentligheter utan att det ska komma till exempelvis felande kollegors eller överordnads direkta kännedom. För dessa bolag är det enligt vår bedömning mer ändamålsenligt om anställda rapporterar misstänkta överträdelser direkt till någon av bolagets kontrollfunktioner, vilka i sin tur är skyldiga att utreda sådana misstankar och rapportera överträdelser till styrelsen. Oavsett vilket anmälningssystem som tillämpas rekommenderar vi att bolaget säkerställer att det finns rutiner för rapportering av överträdelser i verksamheten och att de anställda är väl införstådda med dessa Nya krav på utbildning av styrelseledamöter samt upprättande av en mångfaldspolicy (6 kap. 5 a-b FFFS 2007:16) Sedan tidigare gäller att styrelsen i bolaget ska ha erforderlig kompetens och erfarenhet, något som också prövas av Finansinspektionen i samband med att en ledamot tillsätts eller byter befattning. Nytt är att bolaget numera ska tillsätta tillräckliga resurser för att utbilda styrelseledamöterna. Kravet har införts för att säkerställa att ledamöterna får en kontinuerlig och adekvat utbildning som är relevant för deras arbetsuppgifter i styrelsen och som bidrar till att styrelsen kan fatta välgrundade beslut rörande bl.a. riskhantering och andra allt mer komplexa frågor som rör bolagets verksamhet. Bolaget ska också vid tillsättandet av nya ledamöter beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper och för detta ändamål ha en mångfaldspolicy som åtminstone omfattar kriterier som kön, geografiskt ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund Kommentarer och råd Det har sedan länge ställts höga krav på styrelsen i tillståndspliktiga finansiella bolag i fråga om bl.a. intern styrning och kontroll, något som innebär att ledamöterna måste vara väl insatta i såväl verksamheten, dess organisation och riskexponering som det omfattande regelverk som reglerar den tillståndspliktiga verksamheten i fråga. Mot bakgrund av att det regelverk som den finansiella sektorn omgärdas av ständigt utvecklas och blir allt mer komplext ser vi positivt på att det nu har införts krav på att bolaget ska avsätta resurser för att utbilda styrelsen i frågor av relevans för bolagets tillståndspliktiga verksamhet. Kommande bestämmelser som möjliggör för

3 Finansinspektionen att tilldela sanktionsavgifter även till fysiska personer i bolaget och dess ledning gör som vi ser det utbildningsfrågan ännu mer angelägen. Kravet på upprättande av en mångfaldspolicy syftar bl.a. till att bolaget, genom en breddad kompetens och erfarenhet i styrelsen, ska uppnå ett mer effektivt riskhanteringsarbete. Mot bakgrund av den senaste tidens omfattande regelutveckling rekommenderar vi att bolaget, om så inte gjorts under de senaste tolv månaderna, anordnar ett samlat utbildningstillfälle för styrelsen så snart detta är lämpligt. Ni är i så fall välkomna att kontakta oss för att närmare diskutera en lämplig utformning av en sådan utbildning. Vi kan också hålla i själva utbildningstillfället som då anpassas till styrelsens förkunskaper och bolagets verksamhet, tillstånd och risker m.m. Beträffande mångfaldspolicyn rekommenderar vi att bolaget tar fram en sådan för att uppfylla kravet i Föreskrifterna. Policyn har dock ingen påverkan på den befintliga styrelsens sammansättning, utan ska tillämpas först när nya styrelseledamöter utses. Eftersom det är bolagsstämman som utser styrelsens ledamöter bör därför policyn kommuniceras med ägarna. Om så önskas kan vi bistå bolaget med att ta fram en mångfaldspolicy som uppfyller kraven i Föreskrifterna Nya krav på informationsgivning (6 kap. 5 c FFFS 2007:16) Av Föreskrifterna följer att bolaget på sin hemsida ska redogöra för hur det organiserar och styr verksamheten. Bolaget ska även förklara hur styrelsen i sin helhet, enskilda ledamöter och den verkställande direktören uppfyller kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet. Om bolaget inte har någon hemsida måste informationen tillhandahållas allmänheten på annat sätt Kommentarer och råd Sedan tidigare gäller att bolaget på sin hemsida ska offentliggöra information om kapitaltäckning, riskhantering, likviditetsrisker och sin ersättningspolicy. Nytt är att informationsgivningen nu även ska omfatta bolagets organisation och ledning. Enligt vår uppfattning offentliggör flertalet bolag redan i dag viss information om hur verksamheten är organiserad och vilka som sitter i dess ledning och det borde i dessa fall inte vara särskilt betungande att komplettera med information om ledande befattningshavares kunskap och kompetens etc. Bolag som inte publicerar någon information om sin organisation och ledning måste däremot se över och göra förhållandevis omfattande kompletteringar av den information som lämnas på

4 hemsidan. För bolag som inte har någon hemsida rekommenderar vi att man tar fram ett dokument som innehåller den information som i annat fall skulle ha publicerats. Dokumentet ska sedan finnas tillgängligt för att kunna tillhandahållas på begäran av en intresserad allmänhet. Föreskrifterna anger inte i detalj vilken information som ska offentliggöras och bolaget måste därför göra en egen bedömning i denna del. Vår rekommendation är dock att man i fråga om styrelseledamöter och den verkställande direktören åtminstone anger utbildning, yrke och tidigare erfarenhet av relevans och att personen. Att personen i fråga är ledningsprövad och godkänd av Finansinspektionen är också relevant information som bolaget med fördel kan publicera. Beträffande organisationen och hur verksamheten styrs bör det åtminstone framgå vem som är verkställande direktör och eventuell ställföreträdare, vilka som sitter i styrelsen, vilka som utgör bolagets kontrollfunktioner samt vilka övriga anställda som, i förekommande fall, har en ledandeposition i bolaget Nytt krav på upprättande av återhämtningsplan (6 kap. 5 d FFFS 2007:16) Bolaget ska upprätta en återhämtningsplan för återställande av den finansiella ställningen efter en kraftig försämring. Bolaget ska också implementera rutiner för att regelbundet uppdatera återhämtningsplanen. Planen ska fastställas av styrelsen och utformas med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet, och arten på och omfattningen av bolagets tjänster och verksamhet Kommentarer och råd Återhämtningsplanen som utgör en del av bolagets riskhantering är obligatorisk för kreditinstitut och värdepappersbolag och ska upprättas oberoende av bolagets finansiella ställning i dag. Det ligger i sakens natur att planen för ett systemviktigt institut får en annan utformning än motsvarande plan för ett bolag vars fallissemang inte skulle få samma negativa påverkan på den finansiella marknaden i stort. Det innebär dock inte att icke-systemviktiga institut kan bortse från kravet att upprätta en till verksamheten anpassad återhämtningsplan. Vi rekommenderar att bolaget tar fram planen för fastställande vid styrelsesammanträde under hösten Om intresse finns kan vi vara bolaget behjälpligt med att ta fram en återhämtningsplan som uppfyller kraven i Föreskrifterna och det kommande krishanteringsdirektivet som träder i kraft i januari 2015.

5 2.5. Nytt krav på fastställande av riskrapportering (6 kap. 7 FFFS 2007:16) Sedan tidigare gäller att bolaget ska säkerställa att styrelsen och den verkställande direktören får regelbundna och skriftliga rapporter om de områden som omfattas av bestämmelserna om regelefterlevnad, riskhantering och internrevision. Nytt är att styrelsen nu ska fastställa arten, mängden, formatet och frekvensen på den riskinformation som den ska ta emot. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att styrelsens ledamöter och, i viss utsträckning, den verkställande direktören verkligen får den information de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter Kommentarer och råd För att uppfylla kravet föreslås att bolaget i de riktlinjer som redan i dag reglerar de interna kontrollfunktionerna anger vilken information styrelsen och den verkställande direktören förväntar sig att få, hur informationen ska presenteras och hur ofta den ska lämnas. Vi rekommenderar därför att bolaget går igenom och i förekommande fall uppdaterar nämnda riktlinjer i fråga om riskinformation till ledningen. Riktlinjerna bör efter eventuella förtydliganden och tillägg fastställas på nytt av styrelsen under hösten Inför kommande verksamhetsår bör även säkerställas att det i de årsplaner som respektive kontrollfunkton har upprättat framgår hur funktionen ska rapportera. Om intresse finns kan vi vara bolaget behjälplig med att granska riktlinjerna i fråga för att säkerställa att de uppfyller Föreskrifterna i denna del Nya regler för funktionen för riskhantering (6 kap. 12 a-b FFFS 2007:16) Sedan tidigare gäller att bolagets funktion för riskhantering ska implementera lämpliga riktlinjer och rutiner för riskhantering i verksamheten samt tillhandahålla rapporter och råd till ledningen i fråga om riskhantering. Nytt är att det i föreskriftsform nu framgår att funktionen även ska se till att alla betydande risker i bolaget identifieras, mäts och blir korrekt rapporterade. Funktionen ska också aktivt delta i bolagets riskstrategi och i alla betydande riskhanteringsbeslut samt kunna lämna en fullständig syn på alla slags risker som bolaget är exponerat för. Funktionen ska vidare ha tillräcklig auktoritet och ställning samt tillräckliga resurser, vilket får förstås som att funktionen bl.a. ska ha de befogenheter och sakkunskaper som krävs för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter. Av Föreskrifterna framgår även att den som leder funktionen inte ska kunna avsättas utan styrelsens godkännande.

6 Kommentarer och råd Som framgår ovan ställer det nya kapitaltäckningsregelverket mer detaljerade krav på riskfunktionens organisation och uppgifter, vilket nu avspeglas i Föreskrifterna. Vår uppfattning är att det även innan regelverket trädde i kraft har ställts förhållandevis omfattande krav på funktionen och att det därför inte är osannolikt att bolagets funktion för riskhantering redan i dag utför åtminstone vissa av de nya uppgifter som nu följer av Föreskrifterna. Oavsett hur det förhåller sig med den saken rekommenderar vi att bolaget ser över de interna riktlinjerna, eventuella rutinbeskrivningar samt årsplan för funktionens arbete i syfte att säkerställa att de åtgärder som funktionen ska vidta framgår av dessa dokument. För bolag som har sin funktion för riskhantering outsourcad kan det också finnas anledning att även stämma av att det i uppdragsavtalet har tagits höjd för de nya krav som ställs på funktionen. Om intresse finns kan vi vara bolaget behjälplig med att granska relevanta styrdokument och avtal för att säkerställa att funktionen för riskhantering framgent vidtar de åtgärder som följer av Föreskrifterna. 3. Sammanfattning Det nya kapitaltäckningsregelverket ställer ökade krav på bolagsstyrning och riskhantering för kreditinstitut och värdepappersbolag. Som framgår ovan har regelverket genomförts i svensk rätt genom bl.a. ändringar i befintliga lagar och föreskrifter som sedan tidigare reglerar bolagets verksamhet. För att uppfylla de nya kraven i detta avseende bör bolaget under hösten 2014 tillse att: - det i verksamheten finns ett system för anmälningar av överträdelser och att de anställda känner till hur och/eller till vem de ska rapportera, - om så inte skett under de senaste tolv månaderna, vid lämpligt tillfälle anordnar ett utbildningstillfälle för styrelsens ledamöter, - upprätta en mångfaldspolicy och kommunicera denna med ägarna i god tid inför kommande årsstämma, eller med fördel tidigare för det fall ny ledamot ska utses dessförinnan, - säkerställa att informationsgivningen på hemsidan eller, om sådan saknas, annat lämpligt medium uppfyller de krav som nu ställs i Föreskrifterna, - upprätta en återhämtningsplan som fastställs av styrelsen, - om så inte skett, styrelsen och den verkställande direktören fastställer vilken information de olika ledningsorganen förväntar sig från bolagets kontrollfunktioner, hur informationen ska presenteras och hur ofta den ska lämnas, samt

7 - att riktlinjer, rutinbeskrivningar och årsplan etc. för funktionen för riskhantering återspeglar de nya krav som ställs på funktionen arbete. Vid frågor och om bolaget önskar vårt biträde i någon del är ni välkomna att kontakta advokat Karin Claesson (telefon alt. e-post

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se Till Finansinspektionen finansinspektionen@fi.se REMISSYTTRANDE - Förslag till nya föreskrifter om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FI Dnr 11-5610) Sparbankernas Riksförbund, nedan

Läs mer

Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011.

Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011. Ersättningspolicy för Ålems Sparbank Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011. Inledning Ålems Sparbank ska ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar

Läs mer

Riksbanken. Tydliggjord compliance. Stockholm 16 juni 2011

Riksbanken. Tydliggjord compliance. Stockholm 16 juni 2011 Riksbanken Tydliggjord compliance Stockholm 16 juni 2011 Sammanfattning Ernst & Young har utformat ett förslag på vilka compliance-relaterade aktiviteter som bör utföras på Riksbanken, vilka riskområden

Läs mer

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision FAR Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision Bakgrund och syfte med vägledningen I Sverige har det inte funnits någon enhetlig praxis for upphandling av revisionstjänster och tillsättning av revisorer.

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014

Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Börsregler REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY GÄANDE FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2014 Nordic Growth Market REGLER FÖR BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TI HANDEL PÅ NGM EQUITY Regler

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

Nr 2 i Stockholmsbörsens skriftserie. Börsregler 2003/2004. Handledning till noteringsavtal och noteringskrav

Nr 2 i Stockholmsbörsens skriftserie. Börsregler 2003/2004. Handledning till noteringsavtal och noteringskrav Nr 2 i Stockholmsbörsens skriftserie Börsregler 2003/2004 Handledning till noteringsavtal och noteringskrav Börsregler 2003/2004 Handledning till noteringsavtal och noteringskrav BÖRSREGLER 2003/2004 1

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Hoist Kredit AB Hoist Kredit AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 014 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Mars 2012 Dnr 12-2798 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Uppnådda effekter 3 Utgångsläge och vidtagna åtgärder 11 Fastighetsmäklarnämnden 12 Bakgrund

Läs mer

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013 Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm 1 juli 2013 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors r.r 2010-09-10 ln Sp Revisorsnämnden Fl Dnr 10-8409 Box 24014 (Anges alltid vid svar) 104 50 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer