ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening KJELLSTORP. i Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening KJELLSTORP. i Helsingborg"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006 HSB Bostadsrättsförening KJELLSTORP i Helsingborg

2 Kjellstorp i Helsingborg 1(15) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kjellstorp i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Ernst 1-2 samt Erling 2, i vilka man upplåter lägenheter och lokaler. Fastigheterna är geografiskt belägna i Helsingborg med adresserna: Dalhemsvägen 17 A-D, 19 A-C - 41 A-C, 43 A-D samt 45 A-C - 61 A-C. Inflyttning skedde under år Föreningen har 338 bostadsrättslägenheter med en totalyta om m 2 samt 178 hyresrättslokaler om totalt 723 m 2. Föreningen har 121 garage. Bostadslägenheterna är fördelade enligt följande: 54 st 1 Rum och kök, 114 st 2 Rum och kök, 134 st 3 Rum och kök samt 36 st 4 Rum och kök. Under året har 29 lägenheter överlåtits. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. Väsentliga händelser under året Den stadgeenliga besiktningen utförs efter verksamhetsårets slut. En löpande besiktning har istället utförts. Slutbesiktning av kvartershuset, kvartersgården samt de nya entrépartierna sker så snart bytet är genomfört och underhållsplanen reviderad, vilket beräknas ske i början av år Löpande besiktning samt slutbesiktningar har utförts av styrelsen och professionell besiktningsman. Vid besiktningarna konstaterades behov av nymålning av tvättstugor och miljöhusen invändigt, utbyte av vissa maskiner i tvättstugor, reparation och målning av garage och garageportar. Underhållsåtgärder som utförts under året: Omläggning av parkeringsytorna i anslutning till Dalhems centrum. Ombyggnad och tillbyggnad av kvartershuset samt kvartersgården. Utbyte av belysning i trapphusen har påbörjats liksom insättning av ett fönster i trapphusens andra våningsplan och utbyte av ytterdörrar och utfackningsvägg på andra våningsplanet. Årets resultat och ställning Årets intäkter Intäkterna för årsavgifter ökade efter avgiftshöjning med 3 % den 1 oktober Årets kostnader Fastighetskostnaderna är tkr lägre än föregående år främst med anledning av att mindre löpande underhåll utförts under detta räkenskapsåret. Kostnaderna för ombyggnad av infarterna har fördelats mellan underhållskostnader och avskrivningar. För att finansiera underhållet har nya lån upphandlats vilket innebär att räntekostnaderna ökat jämfört med föregående år. Balansställning per Likvida medel uppgår till tkr vilket kan jämföras med föreg. år då likvida medel var tkr.

3 Kjellstorp i Helsingborg 2(15) Ekonomisk utveckling Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Årets resultat, tkr Resultat efter disposition av underhåll, tkr Balansomslutning, tkr Fond för yttre underhåll, tkr Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm Överlåtelsevärde i genomsnitt, kr/kvm Förväntad framtida utveckling Underhåll Framtida underhållsåtgärder: Målning och utbyte av maskinparken i tvättstugorna år Reparation av garage och garageportar år Målning av miljöhus invändigt samt komplettering av sopbehållare i grovsoprum år Ekonomi De beräknade kostnaderna för år 2007 innebär en höjning av årsavgiften med 7 % Efter denna höjning uppgår årsavgiften till i genomsnitt 555:25 kr/m 2 bostadsyta. Efter fyra år av kraftiga investeringar och underhåll väntas föreningens likviditet och fonder förbättras och följande års höjningar av månadsavgiften återgå till normala 2-3 procrnt årligen. Överlåtelsepriserna väntas fortsätta att stiga, om än i något mindre takt jämfört med tidigare års mycket kraftiga ökningar. Mål för verksamheten Föreningen har följande mål för sin verksamhet: 1. Stärka föreningens identitet på bostadsmarknaden i Skåne och på Själland. En fortsatt satsning på regelbunden och aktiv information till medlemmar och andra intressenter som mäklare, banker och presumtiva bostadsköpare. Föreningen ger under början av 2007 ut en broschyr som presenterar föreningens många plusvärden, som god boendemiljö till konkurrenskraftiga boendekostnader på temat "Idyllen i Storstaden". Broschyren utges i tre editioner; på svenska, danska och engelska. Ett bildspel på cd och dvd som presenterar föreningen i bredare perspektiv och på samma tema som broschyren är väntas bli klart våren Att öka överlåtelsevärdena mer än likvärdiga föreningar. Detta har skett genom en omfattande uppfräschning av planteringar, stenläggningar och grönytor på gårdarna, en rejäl upprustning av gemensamma lokaler i kvartershuset och genom investeringar i lokaler och anläggningar för gemensamma aktiviteter som boulebanan, rekreations- och lekytor samt motionsrum. Föreningen arbetar aktivt med att öka tryggheten på området. Öka trivseln genom medlemsaktiviteter som stärker gemenskaper. Ökad service till medlemmarna genom generösare öppettider hos vicevärd. Möjligheter för boende att anlägga egna uteplatser, bygga ut och glasa in sina balkonger ska utökas med större valfrihet att sätta personlig prägel på sitt boende. 3. Att vara en bra fastighetsägare. Föreningen vill öka lyhördheten för de boendes önskemål genom en mer aktiv dialog som kan ske via enkäter, informationsmöten och regelbunden skriftlig information (nyhetsbrev) samt en interaktiv

4 Kjellstorp i Helsingborg 3(15) hemsida där boende direkt eller via e-post kan föra dialog med styrelsen. Stor fokus på säkerhet och trygghet genom väl upplysta parkeringar och innergårdar samt övervakning av väktare. 4. Att ha låga avgifter på lång sikt. Översyn av samtliga avtal sker under Avsikten är att minska kostnaderna och få en effektivare teknisk förvaltning. Det planerade underhållet kommer att läggas större vikt vid liksom bättre driftsstatistik som kan ge bättre underlag för att minska driftskostnaderna. Långtidsprognoser för föreningens ekonomi som likviditet, underhållsbehov och fondering av överskott ska ske mer regelbundet. Översyn av betalningsströmmar och löpande kostnader ska ske mer frekvent. Styrelsens vision - Indragningen av ett fiberoptiskt fastighetsdatanät anslutet till det öppna stadsnätet "Staden i staden". - Start av en intern tv-kanal för områdesinformation och presentation av föreningens service och aktiviteter. - Omflyttningen främst i de mindre lägenheterna ska minskas genom att även ettrumslägenheterna får balkong eller uteplats som väsentligt ökar boendeytan. Konkreta planer för detta är under utarbetande. I övrigt genom arkitektur, trivselåtgärder och gemensamma aktiviteter stärka gemenskapen och profilera föreningen som serviceinriktad. - Tryggare boende genom larmade lokaler och elektroniska passagesystem i ytterdörrar och gemensamma utrymmen. Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 2 februari 2006 på Dalhems centrum. På stämman deltog 74 röstberättigade medlemmar och fem medlemmar via fullmakter. Föreningen hade vid räkenskapsårets slut 375 medlemmar. Styrelse Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Jan-Olof Asp, ordf Ulf Pernetorp, v ordf Mikael Arvidsson, sekr Lennart Johansson Bertil Svensson Leif Lindman Thomas Olsson, utsedd av HSB Mats Fivelsdal Roger Norling I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Jan-Olof Asp, Mikael Arvidsson och Bertil Svensson samt suppleanten Mats Fivelsdal. Revisorer Revisorer har varit Inger Köpcke med Dorrit Dhyrbye som suppleant, valda vid föreningsstämman, samt BoRevision AB av HSB Riksförbund utsedd revisor. Representanter i HSB Nordvästra Skånes fullmäktige Föreningens representanter i HSB Nordvästra Skånes fullmäktige har varit Jan-Olof Asp och Ulf Pernetorp med Mikael Arvidsson som suppleant.

5 Kjellstorp i Helsingborg 4(15) Valberedning Valberedning har varit Anna Dahl (sammankallande), Mats Fivelsdal, Marianne Scharvik och Hans Inge Andreásson. Övrigt Studieorganisatör har varit Mikael Arvidsson och vicevärd har varit Kenth Johansson. Information och aktiviteter Information till medlemmar och boende - Föreningen ger ut minst ett nyhetsbrev varje månad till alla boende med områdesnyheter i text och bilder och innehåller även insändare och småannonser. - Informationsträff ordnas om föreningens aktiviteter och ekonomiska utveckling minst en gång varje år. - Nyinflyttade inbjudes kvartalsvis till en informell välkomstträff med styrelse och vicevärd. Nyinflyttade får även en informationspärm med fakta, ordningsregler, serviceerbjudanden, medlemsaktiviteter, stadgar med mera vid inflyttningen. Särskild välkomsthälsning anslås i trapphuset. Medlemsaktiviteter - Seniorträff ordnas varje tisdag eftermiddag med bakning, spel och liknande. - Föreningens många bouleintresserade medlemmar spelar och umgås varje onsdag kväll. - En motionslokal tas i bruk efter årsskiftet 2006/ En sommarfest arrangeras årligen i augusti med uppslutning av drygt 200 boende. - Internetcafé i samband med vicevärdens öppethållande. - Ungdomsdiskotek ordnas regelbundet i festlokalen under god uppslutning. Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat ,68 Årets resultat , ,61 Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad ,00 Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan ,00 Nettoförändring av Fond för yttre underhåll ,00 Balanseras i ny räkning , ,91 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

6 Kjellstorp i Helsingborg 5(15) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 1,3, Utfört underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Resultatförändring enligt styrelsens förslag Årets resultat Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Resultat efter disposition av underhåll

7 Kjellstorp i Helsingborg 6(15) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8 Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avräkning HSB Nordvästra Skåne Avgiftsfordringar/Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Kjellstorp i Helsingborg 7(15) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Ej upplåtna bostadsrätter Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Fond för inre underhåll Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar, se not Summa Ansvarsförbindelser Fastigo Summa

9 Kjellstorp i Helsingborg 8(15) Kassaflödesanalys Belopp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte påverkar kassaflödet: - Avskrivningar Förändring långfristiga placeringar Förändring kortfristiga placeringar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Om/tillbyggnad Pågående byggnadsverksamhet Förvärv av mark Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Avräkning HSB Nordvästra Skåne Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. - De kan lätt omvandlas till kassamedel. - De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

10 Kjellstorp i Helsingborg 9(15) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisnings- och värderingsprinciper Föreningen följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd om inte annat anges nedan. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Likvidavräkningen mellan bostadsrättsföreningen och HSB Nordvästra Skåne redovisas under Kortfristiga fordringar. Jämförelsestörande poster Redovisningsrådets rekommendation nr 4 tillämpas, vilket innebär att resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider har tillämpats: Anläggningstillgångar Typ av plan Antal år -Byggnader Rak avskrivning 50 -Ombyggnader Rak avskrivning 10,20 och 30 -Inventarier, verktyg och installationer Rak avskrivning 5 Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition enligt föreningens underhållsplan. Avsättningar Avsättning till Fond för inre underhåll, medlemmarnas fond, sker med av styrelsen fastställt belopp. Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. Inkomstskatt Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt på 3 % av taxeringsvärdet. Till schablonintäkten lägges ränteintäkter och eventuellt räntebidrag. Från schablonintäkten avdrages räntekostnader, ev. tomträttsavgäld samt ackumulerat underskott från tidigare år. Blir slutsumman överskott utgår skatt med 28 %. Blir slutsumman underskott utgår ingen skatt och underskottet får utnyttjas vid nästa års beräkning. Föreningens överskott uppgår till kr.

11 Kjellstorp i Helsingborg 10(15) Noter Not 1 Anställda samt arvode- och lönekostnader Medelantalet anställda Föreningen har haft en manlig vicevärd anställd under räkenskapsåret och föregående räkenskapsår. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvoden Styrelse (ersättning för utfört arbete) Vicevärdsarvode Anställda och övriga Förändring semesterlöneskuld Sociala kostnader Övriga kostnadsersättningar Summa I sociala kostnader ingår pensionskostnader med I löneersättningar utöver arvoden ingår bl a ersättning för medhjälp vid föreningens byte av låscylindrar. Not 2 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Avsättning fond inre underhåll Summa årsavgifter Hyror Övriga intäkter Brutto Avgiftsbortfall Hyresbortfall Summa Not 3 Driftskostnader El Uppvärmning Vatten Renhållning Bevakning Fastighetsservice Förvaltningskostnader Arvoden, löner, ersättningar och sociala kostnader Försäkringspremier Kabel-TV avgift Övrigt Summa I posten övrigt ingår bland annat medlemsavgift till HSB samt föreningens medlemsverksamhet.

12 Kjellstorp i Helsingborg 11(15) Not 4 Fastighetsskatt Föreningens fastigheter är taxerade som hyreshus. Fastighetsskatten uppgår till 0,5 % av taxeringsvärdet för bostäder och 1% av taxeringsvärdet för lokaler. Not 5 Ersättning till revisorer BoRevision Föreningsvald revisor Summa Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Realisationsresultat vid avyttring av värdepapper Värdereglering kortfristig placering Summa Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader lån Summa Not 8 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ursprungligt anskaffningsvärde - Byggnader Mark Nyanskaffad mark, del av Filborna 31: Ackumulerade avskrivningar enligt plan: - Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut varav byggnader varav mark Enligt nuvarande avskrivningsprinciper är slutåret för fastighetens avskrivning år 2042.

13 Kjellstorp i Helsingborg 12(15) Om- och tillbyggnader Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början: Garage Sophus/soprum Övriga om- och tillbyggnader Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I övriga om- och tillbyggnader ingår kabel-tv, ombyggnad i källarförråd, kulvertledningar, gårdsombyggnad/utemiljö samt en ny vattenledning.nyanskaffning under året är ombyggnad av infarterna. Pågående nyanläggning Vid årets början Årets pågående byggnadsverksamhet Överfört till om- och tillbyggnader Kostnadsfört som underhåll Vid årets slut Pågående byggnadsverksamhet vid årets slut kr består av nedlagda kostnader per för nybyggnad av garage, ombyggnad kvartershuset, utbyggnad balkonger samt byte entrépartier. Taxeringsvärden på fastigheter Hustyp Byggnad Mark Totalt Hyreshus bostäder Hyreshus lokaler Summa Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut

14 Kjellstorp i Helsingborg 13(15) Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden: -Andel i HSB Nordvästra Skåne Bostadsobligation SEB BOLÅN (080618) Summa Kapitalet är garanterat, får alltid tillbaks det nominella värdet. Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Ränteintäkt avräkning HSB Nordvästra Skåne Ränteintäkt Handelsbanken Ränteintäkt bostadsobligation Fjärrvärme, rörlig avgift Va-avgifter Summa Not 11 Kortfristiga placeringar Antal Ansk.värde Kurs Markn.värde SHB Amerikafond 879, , Summa år 2006 år 2005 Anskaffningsvärde före nedskrivning Värdereglering Bokfört värde Not 12 Kassa och bank Handelsbanken PM-konto Handelsbanken Affärskonto Summa Not 13 Eget kapital Egna Fond yttre Balanserat Årets Insatser insatser underhåll resultat resultat Vid årets början enl. fastställd BR Disposition enligt stämmobeslut Årets resultat Vid årets slut

15 Kjellstorp i Helsingborg 14(15) Not 14 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta Bindning ränta Bindning lån Stadshypotek 5,72% SBAB 5,43% Lånet inlöst SBAB 5,43% Lånet inlöst Stadshypotek 3,30% Stadshypotek 2,31% Stadshypotek 2,40% Lånet inlöst Stadshypotek 3,30% Stadshypotek 3,55% SBAB 5,43% Lånet inlöst Stadshypotek 2,40% Lånet inlöst Stadshypotek 3,54% Stadshypotek (nytt lån) 2,15% Rörlig Summa Beräknad amortering de närmaste 5 åren är ca kr årligen. Ställda säkerheter till kreditinstitut Uttagna fastighetsinteckningar Summa Not 15 Fond för inre underhåll Vid årets början Årets avsättning Uttag under året Vid årets slut Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Årsavgifter och hyror Räntekostnader BoRevision Semesterlöneskuld Löneersättning inkl soc.avgifter Medlemsaktivitet Fjärrvärme fast avg, el, vatten och renhållningsavgifter Underhållskostnad Övrigt Summa

16

17

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524 ÅRSREDOVISNING 2007 Brf. Kopparslanten Organisationsnummer 1 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kopparslanten () får hämed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollholmen Org.nr: 716418-7630 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer