ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg

2

3 Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Föreningen äger fastigheten Figuren 8 i vilken man upplåter bostadsrättslägenheter. Fastigheten är geografiskt belägen i Helsingborg med gatuadress Kornellgatan. Inflyttning skedde under år Föreningen har 27 bostadsrättslägenheter med en totalyta om m 2. Bostadslägenheterna består alla av 4 rum och kök. Under året har 2 lägenhet överlåtits. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. Väsentliga händelser under året Den stadgeenliga besiktningen av fastigheten har utförts av styrelsen i april Vid besiktningen konstaterades behov av oljning på trädetaljer. Underhållsplanen har uppdaterats under året. Övriga händelser under året: - Utdelning av låsbleck från ASSA. - Montering av sparkskydd på ytterdörrarna. - Utdelning av filter/sommarkassetter. Årets resultat och ställning Årets intäkter Intäkterna har ökat efter årsavgiftens förändring under året. Enligt slutfaktura från Öresundskraft är kostnaden för vatten föregående år för högt beräknad, beloppet redovisas därför som en intäkt i resultaträkningen detta räkenskapsåret. Årets kostnader Driftskostnaderna har ökat med ca 28 tkr jämfört med föregående år. För att få en mer rättvisande bild av föreningens underhållskostnader har löpande respektive planerat underhåll delats upp på två rader under fastighetskostnader. Det löpande underhållet regleras via resultatet och det planerade underhållet (som i år består av filter till ventilationsaggregaten) regleras via den yttre fonden. Räntekostnader minus räntebidrag är totalt 137 tkr högre än föregående år, fördelat på att räntekostnaderna ökat med 98 tkr och räntebidraget minskat med 39 tkr. Balansställning per Likvida medel på HSB i avräkning uppgår till 840 tkr vilket kan jämföras med föregående år då likvida medel var 263 tkr. Likvida medel på Resurs Bank uppgår till 500 tkr.

4 Ramlösagården i Helsingborg 2(12) Övrigt Under året har föreningen genomfört en ränteswap. Genom att kombinera ett lån med rörlig ränta med en ränteswap skapas ett fast ränteflöde på lånet vilket därmed kan jämföras med ett traditionellt lån med fast ränta. Risken med dessa ränteswappar är en ökad räntekostnad om de rörliga räntorna skulle understiga de genom ränteswapparna fasta låneräntorna. Möjlighet finns också att ränteswapparna utvecklas positivt (den rörliga räntan stiger) vilket skulle ge ett omvänt utfall. Ekonomisk utveckling Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Årets resultat, tkr Resultat efter disposition av underhåll, tkr Balansomslutning, tkr Fond för yttre underhåll, tkr Årsavgiftsnivå för bostäder 31/8, kr/kvm Förväntad framtida utveckling Underhåll Underhållsåtgärd planerad de kommande 5-10 åren är: - Målning av träplank år 2013 Ekonomi Årsavgifterna höjdes med 17 % den 1 oktober 2008 och sänktes med 10 % den 1 april 2009, efter sänkningen uppgår nuvarande årsavgift till i genomsnitt 620:- kr/m 2 bostadsyta. Mål för verksamheten Vår gemensamma målsättning är att vårda Ramlösagården som varumärke och trycka på den unika designen. På så sätt tror vi oss skapa ett mervärde för framtiden. Gemenskap och sammanhållning är nyckelord för oss i styrelsen och vi vill tillsammans med alla boende försöka skapa en aktiv förening med mycket delaktighet. Vi vill också bygga upp en trygg, stabil ekonomi för föreningen utan att för den skull behöva höja avgifterna mer än normalt.

5 Ramlösagården i Helsingborg 3(12) Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 11 februari På stämman deltog 12 röstberättigade medlemmar. Föreningen hade vid räkenskapsårets slut 49 medlemmar. Styrelse Styrelsen har vid årets slut följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Patrik Öhrn, ordf Martin Larsson, v ordf Omar Haddouche, sekr Philip Lovas Suppleant: Stefan Jonsson I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Martin Larsson och Philip Lovas. Revisorer Revisor har varit Andrea Johnson, vald vid föreningsstämman, samt revisor från BoRevision AB, vilken är utsedd av HSB Riksförbund. Representanter i HSB Nordvästra Skånes fullmäktige Föreningens representant i HSB Nordvästra Skånes fullmäktige har varit Patrik Öhrn med Martin Larsson som suppleant. Valberedning Valberedning har varit Andrea Johnsson och Christina Bredén. Övrigt Studieorganisatör har varit Philip Lovas. Information och aktiviteter Information till medlemmar Informationsblad till boende angående aktuella händelser och beslut t ex: - Garantiåtgärder såsom värme (spolning av rör). - Byte av fiberfördelare (TV). - Beslut om justerad årsavgift. - Byte av filter. Medlemsaktiviteter Grillning/mingel i samband med vårstädning/oljning.

6 Ramlösagården i Helsingborg 4(12) Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat ,00 Årets resultat , ,06 Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad ,00 Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan ,00 Balanseras i ny räkning , ,06 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

7 Ramlösagården i Helsingborg 5(12) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 1,3, Utfört underhåll Löpande underhåll Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Årets resultat Resultatförändring Årets resultat Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Resultat efter disposition av underhåll

8 Ramlösagården i Helsingborg 6(12) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 7 Byggnader och mark Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avräkning HSB Nordvästra Skåne Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Ramlösagården i Helsingborg 7(12) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar, se not Summa

10 Ramlösagården i Helsingborg 8(12) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisnings- och värderingsprinciper Föreningen följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd om inte annat anges nedan. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Likvidavräkningen mellan bostadsrättsföreningen och HSB Nordvästra Skåne redovisas under Kortfristiga fordringar. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider har tillämpats: Anläggningstillgångar Typ av plan Antal år -Byggnader Annuitetsplan 70 Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. Inkomstskatt och Kommunal Fastighetsavgift Inkomstskatt I deklarationen behöver endast ränteintäkterna tas upp till beskattning. Eftersom föreningen sedan tidigare har ett ackumulerat underskott utgår ingen skatt på ränteintäkterna. Föreningens underskott uppgår till kr, en minskning från föregående år med kr. Kommunal fastighetsavgift Föreningen är taxerad som småhus och har vid fastighetstaxeringen åsatts värdeår 2005, vilket innebär skattebefrielse under åren Skattefriheten börjar året efter huset är färdigställt.

11 Ramlösagården i Helsingborg 9(12) Noter Not 1 Anställda samt arvode- och lönekostnader Medelantalet anställda Föreningen har inte haft några anställda under räkenskapsåret och föregående år. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvoden Revisorsarvode förtroedevald revisor Sociala kostnader Summa I sociala kostnader ingår pensionskostnader med - - Not 2 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Övriga intäkter Summa Not 3 Driftskostnader El Uppvärmning Vatten Renhållning Fastighetsservice Förvaltningskostnader Arvoden och sociala kostnader Försäkringspremier Kabel-TV avgift Övrigt Summa Vattenkostnaden föregående år visar ett högre belopp då en del av den beräknade kostnaden avser räkenskapsåret 2007 enligt slutfaktura från Öresundskraft. - Föregående år ändrades redovisningsprincipen för försäkringspremier, vilket innebär att det är ett lägre belopp i resultaträkningen år Fastighetsförsäkringen betalas för kalenderår vilket gör att fr o m föregående år betraktas september-december som en förutbetald kostnad och beloppet som finns i resultaträkningen föregående år omfattar åtta månader. I år omfattar beloppet tolv månader och kommer även att göra så fortsättningsvis. - Kabel-TV avtal har varit tecknat med ComHem för perioden Fr o m är avtal tecknat via Ramlösagårdens Samfällighet. Årets kostnad består av tolv månader och förra årets kostnad av tre månader. - Posten övrigt består av medlemsavgift till HSB samt egen föreningsverksamhet.

12 Ramlösagården i Helsingborg 10(12) Not 4 Ersättning till revisorer BoRevision Förtroendevald revisor Öhrlings (merkostnad räk.år 2005/2006) Summa Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkning HSB Nordvästra Skåne Ränteintäkter Resurs Bank Ränteintäkter Swedbank Summa Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader lån Räntebidrag Summa Not 7 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ursprungligt anskaffningsvärde - Byggnader Mark Ackumulerade avskrivningar enligt plan: - Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut varav byggnader varav mark Enligt nuvarande avskrivningsprinciper är slutåret för fastighetens avskrivning år Taxeringsvärden på fastigheter Hustyp Byggnad Mark Totalt Småhus Summa

13 Ramlösagården i Helsingborg 11(12) Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden: -Andel i HSB Nordvästra Skåne Summa Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Ränteintäkt avräkning HSB Nordvästra Skåne Ränteintäkt Swedbank Ränteintäkt Resurs Bank Kabel-TV avgift Fastighetsförsäkring Räntebidrag Summa Not 10 Kassa och bank Resurs Bank Summa Not 11 Eget kapital Fond yttre Balanserat Årets Insatser underhåll resultat resultat Vid årets början enl. fastställd BR Disposition enligt stämmobeslut Årets resultat Vid årets slut Not 12 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta Bindning ränta Bindning lån Swedbank Hypotek AB 3,37 % Swedbank Hypotek AB 1,58 % Swedbank Hypotek AB 1,39 % Rörlig Summa Under nästa räkenskapsår ska föreningen amortera kr varför den delen av skulden kan betraktas som en kortfristig skuld. Beräknad amortering de närmaste fem åren är ca kr årligen. Lånet på kr har ränteswappats till bunden ränta 4,56 %. Ränteswappen förfaller Ränteswappens marknadsvärde uppgår till kr. Ställda säkerheter till kreditinstitut Uttagna fastighetsinteckningar Summa

14 Ramlösagården i Helsingborg Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ärsavgifter Revisionsarvode BoRevision Räntekostnader Styrelse-och revisorsarvoden inkl soc. avgifter Elavgift Oreglerade byggnadskostnader Vattenavgift Summa 12(12) Underskrifter Ornar Haddouche W Bo~fflr Utsedd av HSB Riksförbund Vår revisionsberättelse belräffande denna årsredovisning har avgivits II. ~dr vis

15 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr. Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg för räkenskapsåret l Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Helsingborg, II. A~tJ-+( i!#i~ Mil Kat1-PttmtJ UndahI BoRevision AB Utsedd av HSB Riksförbund

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening KJELLSTORP. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening KJELLSTORP. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2006 HSB Bostadsrättsförening KJELLSTORP i Helsingborg Kjellstorp i Helsingborg 1(15) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kjellstorp i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer