ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg

2 Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Föreningen äger fastigheten Vätten 3 i vilken man upplåter bostadsrättslägenheter och lokaler. Fastigheten är geografiskt belägen i Helsingborg med adress: Onsdagsgatan Första inflyttning skedde under år Föreningen har 30 bostadsrättslägenheter med en totalyta på m 2 samt 1 hyresrättslokal på totalt 300 m 2. Bostadslägenheterna är fördelade enligt följande: 2 rum & kök, 4 st 3 rum & kök, 16 st 4 rum & kök, 10 st Vissa justeringar har gjorts avseende boytan. Under året har 3 lägenheter överlåtits. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. Väsentliga händelser under året Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes i maj Besiktningen utfördes av styrelsen. Vid besiktningen konstaterades att fastigheten var i gott skick. I början av nästa räkenskapsår ska professionell besiktningsman anlitas. Detta görs vart tredje år. Föreningen har under året uppdaterat sin underhållsplan. Följande underhållsåtgärder har utförts under året: -Värmecentralen är besiktigad och lämnas utan åtgärder då den är ok. -Samtliga huvudkranar till respektive lägenhet har bytts ut. -Lekplatsen/sandlådan har rivits under 2008 och under 2009 har en gräsmatta anlagts och en flaggstång har satts upp istället. -Energideklaration har gjorts.

3 Vätten i Helsingborg 2(14) Årets resultat och ställning Årets resultat uppgår till ca kr att jämföra med föregående års resultat som var ca kr. Anledningen till att årets resultat är lägre än resultatet 2007 beror främst på ökade driftskostnader samt ökade underhållskostnader. De flesta posterna inom driftskostnaderna har ökat medan några har minskat, se not 3 för mer info. Resultat efter dispositioner av underhåll uppgår till kr och motsvarande resultat föregående år var kr. Avsättningen till yttre fond har ökat jämfört med föregående år med kr för att kunna möta kommande underhåll. Årets intäkter Intäkterna har ökat med ca kr jämfört med föregående år, höjdes avgifterna med 4 %. Föreningens ränteintäkter är ca kr lägre i år jämfört med förra året och detta beror främst på att räntan varit låg under året. Årets kostnader Samtliga kostnadsposter i resulträkningen har ökat jämfört med föregående år. Driftskostnaderna har ökat med ca kr och de poster som har ökat mest är uppvärmningskostnaden och förvaltningskostnaden. Tillsammans har dessa ökat ca kr. Uppvärmningskostnadernas ökning beror både på en prisökning och en förbrukningsökning. Kostnaderna för utfört underhåll är ca kr, vilket är ca kr högre än förra året. Denna kostnad täcks av fonden för yttre underhåll. Fastighetsavgiften har ökat jämfört med föregående år med ca kr. Detta beror på att taxeringsvärdet för 2010 är högre än det tidigare. Avskrivningarna har ökat då föreningen har en progressiv avskrivningsplan. Räntekostnaderna har ökat med ca kr och beror på att ett lån har skrivits om och erhållit en högre ränta jämfört med tidigare. Balansställning per Likvida medel uppgår till kr vilket kan jämföras med föregående år då likvida medel var kr. Under året har amorteringstakten ökat med ca kr/år. Ekonomisk utveckling Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Årets resultat, tkr Resultat efter disposition av underhåll, tkr Balansomslutning, tkr Fond för yttre underhåll, tkr Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm Driftskostnader, kr/kvm Fond för yttre underhåll, kr/kvm Lån, kr/kvm Överlåtelsevärde i genomsnitt, kr/kvm

4 Vätten i Helsingborg 3(14) Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Underhåll Följande större underhållsåtgärder kommer att ske de kommande 5-10 åren: -Installera fördelningsmätare i alla lägenheter samt i dagiset. -Fönstermålning -Byte cirkulationspumpar/värmeväxlare. -Murningsarbete (tegel,grund) mm. Ekonomi Avgiftsförändringar har varit , 4 % Avgiftshöjning har skett , med 5 %. Årsavgiften är efter denna höjning är 996,77 kr per kvm. Ytterligare avgiftshöjningar kommer troligtvis att ske de kommande åren för att möta ökade kostnader. Under 2008, 2009 och 2010 har avsättning till yttre fond ökat. Detta för att kunna möta kommande underhåll. Föreningen har ett lån om kr och ett om kr som ska skrivas om respektive Nuvarande räntor är 6,40 % för det förstnämnda och 5,27 % för det sistnämnda. Räntorna kommer troligtvis vara lägre vid konverteringarna än nuvarande räntor och istället kommer amorteringen totalt att öka med ytterligare kr/år. Ytterliggare ett lån ska skrivas om under nästa räkenskapsår, belopp är kr och nuvarande ränta är 4,25 %. Föreningens renhållningskostnader beräknas minska då föreningen har infört organisk sopsortering och har mindre kärl. (Alla i föreningen måste betala månadsavgiften i tid. Föreningen debiterar direkt dröjsmålsränta överskriden betalningsdag) Mål för verksamheten Föreningen har följande mål för sin verksamhet: -Att ha stabil avgiftsutveckling på lång sikt. -Att vara bra fastighetsägare. Målen ska uppnås genom: -Eget arbete (städdagar). -Översyn av samtliga avtal. -Arbeta aktivt med planerat underhåll. -Arbeta med driftsoptimering. -Arbeta med prognoser och simulering. -Översyn av betalningsströmmar.

5 Vätten i Helsingborg 4(14) Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls På stämman deltog 24 röstberättigade medlemmar. Extra föreninsstämma hölls med anledning av dåvarande styrelsens avgång. På stämman deltog 27 röstberättigade medlemmar. Extra föreninsstämma hölls med anledning av friköp. Beslut togs på att frågan skulle utredas vidare. På stämman deltog 26 röstberättigade medlemmar. Föreningen hade vid räkenskapsårets slut 40 medlemmar. Styrelse Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Anna Persson, ordf Nadja Al-Omar v ordf Charlotte Holving sekr Lars-Gunnar Jannesson Lars Hansson, avgått p.g.a. flytt. Pernilla Törnvall Susanne Canerstam, avgått p.g.a. flytt. I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamoten Lars-Gunnar Jannesson. Revisorer Revisorer har varit Hafize Salieva Mümünova med Gösta Eklund som suppleant, valda vid föreningsstämman, samt revisor från BoRevision AB, vilken är utsedd av HSB Riksförbund. Representanter i HSB Nordvästra Skånes fullmäktige Föreningens representant i HSB Nordvästra Skånes fullmäktige har varit Anna Persson med Nadja Al-Omar som suppleant. Valberedning Valberedning har varit Anders Holving (sammankallande) och Sten Sjögren. Vicevärd Vicevärd har varit Villy Jensen. Information och aktiviteter Information till medlemmar och boende -Informations-/nyhetsbrev har utkommit vid sex tillfällen. Medlemsaktiviteter Två Städdagar, en på våren och en på hösten, har anordnats med stor uppslutning. Övriga händelser -Föreningen tittar på möjligheten för friköp av lägenheterna. -Sortering av organiskt avfall har införts.

6 Vätten i Helsingborg 5(14) Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat ,46 Årets resultat , ,04 Styrelsen föreslår följande disposition: Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan ,00 Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad ,00 Balanseras i ny räkning , ,04 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

7 Vätten i Helsingborg 6(14) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 1,3, Utfört underhåll Fastighetsavgift Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Årets resultat Resultatförändring enligt styrelsens förslag Årets resultat Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Resultat efter disposition av underhåll

8 Vätten i Helsingborg 7(14) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8 Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avräkning HSB Nordvästra Skåne Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Vätten i Helsingborg 8(14) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar, se not Summa Ansvarsförbindelser Föreningsavgäld HSB Nordvästra Skåne Summa

10 Vätten i Helsingborg 9(14) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisnings- och värderingsprinciper Föreningen följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd om inte annat anges nedan. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Likvidavräkningen mellan bostadsrättsföreningen och HSB Nordvästra Skåne redovisas under Kortfristiga fordringar. Fond för inre underhåll, medlemmarnas fond, redovisas under Kortfristiga skulder. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider har tillämpats: Anläggningstillgångar Typ av plan Antal år -Byggnader Progressiv 60 -Inventarier, verktyg och installationer 5 Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition enligt föreningens underhållsplan. Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. Inkomstskatt Eftersom föreningen sedan tidigare har ett ackumulerat underskott utgår ingen inkomstskatt. Föreningens underskott uppgår till kr, en minskning med kr.

11 Vätten i Helsingborg 10(14) Noter Not 1 Anställda samt arvode- och lönekostnader Medelantalet anställda Föreningen har inte haft några anställda under räkenskapsåret och föregående år. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvoden Styrelse (ersättning för utfört arbete) Övriga Milersättning Semesterlön Sociala kostnader Summa I sociala kostnader ingår pensionskostnader med - - Vid förra stämman höjdes styrelsearvodet. Posterna "Styrelse (ersättning för utfört arbete)" och "Övriga" bör räknas ihop till en post för att kunna göra en rättvisare bedömning mellan åren. Not 2 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Summa årsavgifter Hyror Övriga intäkter Summa Not 3 Driftskostnader El Uppvärmning Vatten Renhållning Fastighetsservice Förvaltningskostnader Arvoden, löner, ersättningar och sociala kostnader Försäkringspremier Kabel-TV avgift Övrigt Summa I posten övrigt ingår bland annat medlemsavgift till HSB samt föreningens medlemsverksamhet.

12 Vätten i Helsingborg 11(14) Not 4 Fastighetsavgift Föreningens fastighet är taxerad som småhus. Fastighetsavgiften uppgår för perioden till 0,75 % av 2007 års taxeringsvärde. Under 2009 har föreningen fått ett nytt och högre taxeringsvärde vilket gör att fastighetsavgiften för perioden är kr per lägenhet. Not 5 Ersättning till revisorer BoRevision Föreningsvald revisor Summa Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Summa Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader lån Föreningsavgäld Övriga finansiella kostnader - 30 Summa Föreningsavgälden är slutbetald år Not 8 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ursprungligt anskaffningsvärde - Byggnader Mark Ackumulerade avskrivningar enligt plan: - Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Nedskrivning vid rekonstruktion: Planenligt restvärde vid årets slut varav byggnader varav mark Enligt nuvarande avskrivningsprinciper är slutåret för fastighetens avskrivning år 2049.

13 Vätten i Helsingborg 12(14) Taxeringsvärden på fastigheter Hustyp Byggnad Mark Totalt Småhus Summa Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Planenligt restvärde vid årets slut - - Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden: -Andel i HSB Nordvästra Skåne Summa Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Ränteintäkt Avräkning HSB Nordvästra Skåne Förutbetald kabel TV avgift Periodiserad kommunal avgift Förutbetald försäkringsavgift Summa Not 11 Kassa och bank Nordea Summa Not 12 Eget kapital Upplåtelse Fond yttre Balanserat Årets Insatser avgifter underhåll resultat resultat Vid årets början enl. fastställd BR Disposition enligt stämmobeslut Årets resultat Vid årets slut

14 Vätten i Helsingborg 13(14) Not 13 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta Bindning ränta Bindning lån SEB BoLån AB 6,40 % SEB BoLån AB 4,40 % SEB BoLån AB 4,40 % SEB BoLån AB 5,10 % SEB BoLån AB 4,25 % SEB BoLån AB 4,81 % Nordea Hypotek AB 4,80 % Summa Nästa års beräknade amortering, ca kr, kan betraktas som en kortfristig skuld. Beräknad amortering de närmaste 5 åren är ca kr årligen. Ställda säkerheter till kreditinstitut Uttagna fastighetsinteckningar Varav i eget förvar - - Summa Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Elavgift Elavgift handel Fjärrvärmeavgift Vattenavgift Renhållningsavgift Arvode BoRevision AB Räntekostnader lån Förutbetalda avgifter och hyror Summa

15 Vätten i Helsingborg 14(14) Underskrifter Helsingborg, 200 q 1/_ ej Y' Qu~,khh1 Charlotte Holving fl.b Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 200q - \' - l6. ~/(/{I)(fe-. WtffUr ~ /J'I ~ '- Karl-Ptlllip LinC:ahl Hafize Salieva MOmOnova Av föreningen vald revisor BoRevision AB Utsedd av HSB Riksförbund

16 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr. Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Helsingborg, 200q - II -U. Hafize Salieva Miimiinova Av föreningen vald revisor IJJ;jltuhrl~ KaI1-Ptlitlp ~i;,dan \ BoRevision AB Utsedd av HSB Riksförbund

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening KJELLSTORP. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening KJELLSTORP. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2006 HSB Bostadsrättsförening KJELLSTORP i Helsingborg Kjellstorp i Helsingborg 1(15) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kjellstorp i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer