Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen"

Transkript

1 Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen En undersökning från Svensk Byggtjänst

2

3 Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen 1. Bakgrund och metodik Möjligheter att minska kostnader Viktigaste effekterna som skulle kunna uppnås genom effektivare kommunikation Vanligaste problemen med informationsöverföring Planeringsskedet Upphandlingsskedet Produktionsskedet Aktörer som kan uppnå störst lönsamhetsförbättring Faktorer som leder till större kostnader än beräknat Sammanfattande slutsatser...20

4 1 Bakgrund och metodik Svensk Byggtjänst arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla och effektivisera sin informationsbank AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) för att underlätta planering och genomförande av husbyggnads-, anläggnings- och installationsprojekt. Senast har man utvecklat ett beskrivningsverktyg för AMA för att användarna ska kunna skapa beskrivningar på ett effektivare sätt än tidigare. En viktig grundläggande fråga vid marknadsföring av AMA och olika kompletterande tjänster är hur stora kostnader som orsakas av brister i kommunikationen mellan inblandade parter i olika delar av byggprocesser. En grov indikation från en nyligen genomförd studie av Industrifakta för Svensk Byggtjänst tyder på att man skulle kunna sänka kostnaderna vid många byggprojekt med upp emot 10 procent, om kommunikationen mellan parterna fungerade optimalt. Undersökningen har genomförts under perioden september-oktober 2007 med hjälp av telefonintervjuer med ett rikstäckande slumpmässigt urval med följande kategorier: Kategori Antal intervjuer Byggherre, husbyggnad 30 Byggherre, anläggning 20 Entreprenör, husbyggnad 30 Entreprenör, anläggning 20 Teknikinstallatör, husbyggnad Elteknik 20 Värme/sanitet 20 Ventilation 20 Kylteknik 20 Teknikkonsult, husbyggnad 30 Arkitekt, husbyggnad 30 Totalt 240 Resultaten av intervjuerna redovisas i form av diagram med totala medelvärden per frågeställning med kommentarer till större avvikelser mellan kategorierna. 4

5 2 Möjligheter att minska kostnader Totalt bedömer de 240 intervjuade att det i genomsnitt skulle vara möjligt att minska kostnaden för ett normalt byggprojekt med ca 13 procent, om beskrivningar och annan information i projektet fungerade optimalt. Drygt en tredjedel av svaren finns i intervallet 6-10 procent och ytterligare en dryg tredjedel ligger över 10 procent. Nästan 10 procent av de intervjuade tror på en möjlig kostnadsminskning med mer än 20 procent, medan en knapp fjärdedel finns i det lägsta intervallet 1-5 procent. Kommentarer Minska upp till 5 procent Störst andel som gör låga bedömningar finns bland byggherrar inom anläggningsbyggande (35%), VS-installatörer (35%) och arkitekter inom husbyggnad (37%). Minska 5-15 procent I detta intervall finns hälften av de intervjuade och särskilt stora andelar av kylinstallatörer (80%) och husbyggnadsentreprenörer (57%). 5

6 Minska mer än 15 procent I intervallet finns totalt ca 20 procent, men två grupper ligger på väsentligt högre värden elteknikinstallatörer (40%) och konsulter inom husbyggnad (37%). De största genomsnittliga besparingarna finns hos elteknikinstallatörer (ca 16%), husbyggnadskonsulter (ca 15%) samt byggherrar inom husbyggnad (ca 15%). Lägst genomsnittlig besparing finns hos husbyggnadsarkitekter (ca 8%), medan övriga kategorier ligger relativt nära totalt medelvärde på ca 13 procent. För att ge en indikation på vad de bedömda besparingarna skulle innebära i minskade investeringskostnader redovisas nedan en beräkning baserad på värde av påbörjade byggprojekt 2006 och en genomsnittlig kostnadsminskning med 13 procent genom effektivare kommunikation mellan aktörerna i byggprocesser. Beräkning av besparingspotential genom effektivare kommunikation i byggprocessen Påbörjade ny- och ombyggnadsprojekt 2006, Mkr Bedömd genomsnittlig besparingsmöjlighet är 13 procent Investering, Möjlig Typ av projekt Mkr besparing, Mkr Flerbostadshus, nybyggnad Flerbostadshus, ombyggnad Kontor, handel m.m. nybyggnad Kontor, handel m.m. ombyggnad Industri/logistik, nybyggnad Industri/logistik, ombyggnad Offentlig sektor, nybyggnad Offentlig sektor, ombyggnad Anläggningar, ny- och ombyggnad Summa Källor: Industrifakta/Byggfakta/SCB Anläggningsbyggande avser löpande investeringar. Småhusbyggande ingår inte i beräkningen p g a annan typ av byggprocess. 6

7 3 Samtliga Viktigaste effekterna som skulle kunna uppnås genom effektivare kommunikation presenterade svarsalternativ har fått höga totala medelvärden mellan 60 och 70 procent, vilket indikerar att det finns ett relativt stort antal tänkbara positiva effekter av effektivare kommunikation mellan parterna i byggprocessen. Två svarsalternativ får något högre värden än övriga bättre tidhållning/minskad risk för störningar (68%) och ökad lönsamhet för aktörerna (63%). De kategorier som totalt sett ser flest fördelar är ventinstallatörer, husbyggnadsarkitekter och byggherrar inom husbyggnad. Kommentarer Bättre tidhållning och minskad risk för störningar Förutses totalt av 68 procent Tekniska installatörer samt arkitekter och byggherrar inom husbyggnad är mest positiva Byggherrar inom anläggningsbyggande och husbyggnadsentreprenörer är något mer tveksamma än övriga 7

8 Ökad lönsamhet för de inblandade aktörerna Förutses av totalt 63 procent Mest positiva är anläggningsentreprenörer, vent- och kylteknikinstallatörer Ingen grupp har utmärkande låga värden, men entreprenörer och konsulter inom husbyggnad ligger något lägre än genomsnittet Lägre kostnad totalt för byggherren Förutses av totalt 60 procent Byggherrar och konsulter inom husbyggnad har påtagligt högre medelvärden Elteknikinstallatörer och byggherrar inom anläggningssektorn har markant lägre värden Minskad risk för byggfel och skador på grund av missförstånd Förutses av totalt 60 procent Husbyggnadsentreprenörer och kylteknikinstallatörer har högre värden än genomsnittet. Anläggningsentreprenörer och elteknikinstallatörer har utmärkande låga värden, vilket troligen förklaras av att dessa har speciella arbetsförutsättningar Högre och jämnare kvalitetsnivå totalt sett: Förutses av totalt 60 procent Arkitekter och entreprenörer inom husbyggnad har påtagligt högre värden och i viss mån även byggherrarna, som är de grupper som har bäst helhetsbild av projektet Bättre samarbetsklimat inom projektet Förutses av totalt 60 procent Byggherrar och arkitekter inom husbyggnad har utmärkande höga värden, men även VS- och ventinstallatörer ligger tydligt över genomsnittet Byggherrar och entreprenörer inom anläggningsbyggande har väsentligt lägre värden än övriga grupper, vilket bör ha samband med andra förutsättningar inom denna sektor. Andra effekter som påpekades var: Snabbare beslut Mer nöjda kunder Möjlighet att lära av misstag Lägre kostnader för slutkunden Högre kvalitetsnivå Mindre risk för stressituationer Snabbare informationsflöde mellan aktörerna Bättre slutprodukt till lägre kostnad Snabbare återföring mellan aktörerna 8

9 4 Vanligaste problemen med informationsöverföring 4.1 Planeringsskedet Två av svarsalternativen har fått höga värden omkring 60 procent att alla inblandade inte får samma information och att konsult får otillräckligt eller otydligt underlag. Att alla förutsättningar inte blir dokumenterade har fått ett något lägre totalt medelvärde på knappt 50 procent, men även detta måste uppfattas som ett relativt vanligt problem. Kommentarer Alla inblandade parter får inte samma information Totalt 62 procent av de intervjuade ser detta som ett vanligt problem Husbyggnadsarkitekter (80%) och kylteknikinstallatörer (75%) verkar uppleva detta som ett speciellt stort problem Den enda grupp som inte ser detta som något större problem är elteknikföretagen, som även upplever mindre problem inom andra områden. Detta kan bero på att elinstallationer styrs av fler och tydligare regler än andra typer av arbeten 9

10 Konsult får otillräckligt eller otydligt underlag Totalt 59 procent ser detta som ett vanligt problem Den grupp som upplever störst problem är inte konsulterna utan ventinstallatörerna (85%), vilket tyder på att dessa ofta får dåligt underlag från konsultledet eller huvudentreprenören Byggherrar inom anläggning, elteknikföretag och husbyggnadsarkitekter har lägre värden än övriga, men fortfarande omkring 50 procent Alla förutsättningar blir inte dokumenterade Totalt ser 48 procent detta som ett vanligt problem. Vent- och kylteknikinstallatörer samt husbyggnadsarkitekter har högre värden än övriga (samtliga 60 procent). De båda förstnämnda grupperna är starkt beroende av att i ett tidigt skede få fullständig information för att undvika framtida ändringar m m. Elteknikinstallatörer och anläggningsentreprenörer har, liksom i flera andra sammanhang, utmärkande låga värden 4.2 Upphandlingsskedet Att lämnade anbud baseras på otydligt underlag får det högsta totala medelvärdet på 58 procent och kan därmed betraktas som ett vanligt förekommande problem i upphandlingsskedet. Att tilläggsarbeten blir nödvändiga i senare skede samt att kvalitets- eller funktionskrav uppfattas olika av konkurrerande anbudsgivare får lägre värden på procent, men måste ändå betraktas som ganska vanliga problem. 10

11 Kommentarer Lämnade anbud baseras på otydligt underlag 58 procent av samtliga intervjuade ser detta som ett vanligt problem Det enda avvikande värdet kommer från anläggningsentreprenörerna, där 70 procent instämmer. Förklaring är troligen att anläggningsprojekt ofta är komplicerade och därmed svåra att beskriva, vilket leder till svårigheter för entreprenören vid utformning av anbud Tilläggsarbeten blir nödvändiga i ett senare skede 48 procent av samtliga ser detta som ett vanligt problem. Ventinstallatörerna har ett påtagligt högre värde på 65 procent och det är välkänt att dessa ofta drabbas av ändringar och tilläggsarbeten, som dessutom inte alltid går att få full ersättning för och därmed minskar marginalerna Kylteknik- och elteknikföretagen har utmärkande låga medelvärden, vilket kan tyda på att dessa oftare får ett bättre genomarbetat underlag från konsultledet Kvalitets- eller funktionskrav uppfattas olika av konkurrerande anbudsgivare Totalt anser 45 procent att detta tillhör de vanligaste problemen Utmärkande höga värden kommer från kylteknikinstallatörer (60%) och byggherrar inom anläggningssektorn (55%) Varken entreprenörer inom anläggningsbyggande (10%) eller husbyggnad (33%) verkar uppleva detta som något större problem 11

12 4.3 Produktionsskedet I samband med produktionsskedet finns det tydliga skillnader mellan svarsalternativen. Ett mycket vanligt problem är uppenbarligen att brister i underlag leder till ändringsarbeten, som bekräftas av mer än tre fjärdedelar av alla intervjuade. Att olika information till aktörerna leder till störningar och underentreprenörer missförstår sina åtaganden nämns av väsentligt färre, 40 respektive 35 procent, vilket dock ändå visar att dessa problem inte är försumbara. Kommentarer Brister i underlag leder till ändringsarbeten 77 procent ser detta som ett vanligt problem och även de lägsta värdena motsvarar närmare två tredjedelar 63 procent hos arkitekter och 65 hos kylteknikföretag Mest drabbas uppenbarligen ventinstallatörerna, där samtliga instämmer, vilket också bekräftas av tidigare svar Även husbyggnadsentreprenörer har en hög svarsandel på 87 procent och dessa påverkas givetvis också i hög grad av ändringsarbeten 12

13 Olika information till aktörerna leder till störningar Totalt ser 40 procent detta som ett vanligt problem Endast en grupp har ett utmärkande högt värde arkitekterna med 53 procent. En annan grupp har det enda riktigt låga värdet elteknikföretagen med 20 procent svarsandel, vilket säkert förklaras av att dessa normalt får ett tydligare underlag och därmed inte ser problemet på samma sätt som andra grupper Underentreprenörer missförstår sina åtaganden Totalt upplever 35 procent detta som ett problem, men det finns stora skillnader mellan grupperna Ett värde avviker tydligt uppåt och det är arkitekterna, där 57 procent anser att problemet är vanligt, vilket bör innebära att deras intentioner inte når igenom till alla typer av aktörer Fyra grupper har påtagligt låga värden anläggningsentreprenörer och ventinstallatörer med 20 procent samt husbyggnadskonsulter (23%) och elteknikföretag (25%) Kommentarer som gavs till frågorna var bl a följande: Ofta tror man att någon förstår, även om de inte gör det Projektörerna har för lite kontakt med varandra Ritningar har inte samma utseende hos alla inblandade Mottagaren förstår inte alltid vad som står i beskrivningen Man är överoptimistisk när det gäller planeringen Brister i byggherrens kravspecifikation är vanliga Konsulter för inte vidare all information Ju tidigare man samlar alla aktörer, desto bättre blir resultatet Man kan tappa fokus med för mycket information Brukaren har ofta för lite inflytande vid upphandlingen Brist på kompetens hos beställare är ett problem Man har för få avstämningsmöten Aktörerna tolkar underlag på olika sätt De flesta ser bara sin del av projektet inte helheten Alla förstår inte den information som ges Man läser handlingar för dåligt Otydlighet på möten skapar problem senare Det behövs en konsult som är huvudansvarig och samordnar Beställarna är ofta otydliga eller vet inte exakt vad de vill ha Byggentreprenören utgår från att lägga på tilläggsarbeten. Tidspress hos beställaren leder ofta till otydligt underlag och därmed ändringsarbeten Tidsbrist är den vanligaste förklaringen till problemen (många svar) 13

14 5 De Aktörer som kan uppnå störst lönsamhetsförbättring samlade medelvärdena i diagrammet visar betydande skillnader när det gäller vem som mest kan förbättra sin lönsamhet genom effektivare kommunikation i byggprocessen. Det är tydligt att det framför allt handlar om två grupper drygt tre fjärdedelar nämner byggherren och drygt hälften av samtliga intervjuade nämner byggentreprenören. Samtidigt nämner en tredjedel teknikinstallatörerna och dessa påverkas ofta i hög grad av brister i planering, underlag eller tillkommande ändringar i sena skeden. Arkitekter, tekniska konsulter och materialleverantörer nämns av en fjärdedel eller färre och anses alltså inte ha lika stora möjligheter att förbättra sin lönsamhet. Kommentarer Byggherre (76%) Byggherrarna nämner sig själva med frekvenserna procent med tyngdpunkt på husbyggnad Högsta värdet finns bland arkitekterna, där hela 90 procent nämner byggherren. Även båda grupperna entreprenörer ligger över totalt medelvärde Den enda utmärkande låga andelen finns bland kylteknikinstallatörerna med 45 procent 14

15 Byggentreprenör (51%) Husbyggnadsentreprenörer följer genomsnittet, medan 70 procent av anläggningsentreprenörerna tror sig kunna förbättra lönsamheten VS-installatörerna har den näst största andelen med 65 procent Husbyggnadskonsulter (33%), byggherrar inom anläggning (35%) och kylteknikinstallatörer (40%) ser minst möjligheter för byggentreprenörerna Teknikinstallatörer (33%) VS-installatörer (70%) och kylteknikinstallatörer (55%) ser störst möjligheter att förbättra sin egen lönsamhet, medan både elteknikföretagen och ventinstallatörerna ligger nära genomsnittet Byggherrar inom anläggning och husbyggnadskonsulter har liten tro på installatörernas möjligheter (båda 10%) Arkitekterna har högst värde på 43% bland övriga aktörer Arkitekt (25%) 37 procent av arkitekterna själva ser möjligheter att förbättra sin lönsamhet genom effektivare kommunikation Andra grupper över genomsnittet är VS-installatörer (50%) och byggherrar inom husbyggnad (33%) Tveksamma är byggherrar och entreprenörer inom anläggningssektorn (båda 10%) och husbyggnadskonsulter (17%) Teknisk konsult (25%) 27 procent av teknikkonsulterna själva tror på goda möjligheter till bättre lönsamhet Större andelar finns bland VS-installatörer (50%) och arkitekter (33%). Minst andelar finns bland byggherrar/anläggning (5%) och anläggningsentreprenörer (10%) Materialleverantörer (18%) Denna grupp ingår inte i urvalet, men det är främst VS-installatörer (40%) och kylteknikinstallatörer (30%) som ser möjligheter. Även arkitekter och byggherrar inom husbyggnad har andelar över medelvärdet på 27 procent vardera 15

16 Motiv för skillnader mellan olika typer av aktörer Det starkaste motivet för att enskilda aktörer kan förbättra sin lönsamhet genom effektivare kommunikation mellan parterna anses vara att de får möjlighet att effektivisera sitt eget arbete och enligt svaren ovan gäller detta främst byggentreprenören. För byggherren handlar det snarare om att få en lägre totalkostnad för projektet eller en mer prisvärd slutprodukt med färre fel och brister. Som framgår nedan är det få av de intervjuade som anser att vissa aktörer idag ofta får ofullständig information och av detta skäl kan förbättra sin lönsamhet genom effektivare kommunikation. Man verkar inte heller anse att vissa aktörer har utmärkande svag lönsamhet idag och därför behöver få till stånd effektivisering av sitt arbete. Kommentarer Anläggningsentreprenörerna ser sig som den grupp som har bäst möjligheter till effektivisering genom förbättrad kommunikation. Minst möjligheter verkar man se hos kylteknikinstallatörerna. Värme-/sanitets- och ventinstallatörer verkar vara de grupper som idag får ofullständig information i större utsträckning än andra. Kylteknikinstallatörerna verkar uppleva att man har sämre lönsamhet än övriga grupper. 16

17 En stor andel av de intervjuade har lämnat andra skäl till att vissa aktörer kan förbättra sin lönsamhet och dessa sammanfattas nedan: Den vanligaste kommentaren är att det är byggherren som betalar för hela projektet och därmed är det denne som får störst ekonomisk nytta av förbättrad kommunikation mellan aktörerna. En annan kommentar med hög frekvens är att tid är pengar och att kortare byggtid respektive mindre förseningar gynnar de flesta aktörer, men kanske i särskilt hög grad byggherre och byggentreprenör. Teknikinstallatörerna anses få positiv effekt av minskade störningar och ändringar med hänsyn till att dessa normalt har komplicerade åtaganden, som berör en stor del av produktionsfasen. Att byggentreprenören har goda möjligheter till bättre lönsamhet anses av många bero på att denne är den störste enskilde aktören och därmed kan tillgodogöra sig förbättringar i större omfattning. Ett flertal intervjuade pekar på att alla tjänar på effektivisering genom bättre kommunikation, även om byggherren ofta får störst positiv effekt totalt sett. 17

18 6 Faktorer som leder till större kostnader än beräknat Diagrammet med totala medelvärden nedan visar att det finns åtminstone två faktorer, som leder till större kostnader än beräknat i olika byggprojekt. Högst upp på denna lista kommer brister i projektering/planering med medelvärdet 7,0 på en tiogradig skala. Detta betonas även i kommentarerna till andra frågeställningar. På andra plats med medelvärdet 6,1 hamnar brister i informationsöverföring mellan de involverade aktörerna och att detta är en viktig faktor bekräftas tydligt av övriga svar i undersökningen. Övriga tre svarsalternativ berör logistik, kompetens och material/komponenter, som samtliga får medelvärden under 5,0 och därmed inte kan betraktas som avgörande för kostnaderna i projekt, även om de givetvis påverkar helheten. 18

19 Kommentarer Brister i projektering/planering Grupper som ligger markant högre än medelvärdet på 7,0 är byggherrar inom husbyggnad (7,9), ventinstallatörer (7,8) och VS-installatörer (7,6). Endast en grupp har påtagligt lägre värde än genomsnittet och denna är intressant nog arkitekterna (5,5), som har en avgörande roll i detta skede. Detta gäller även de tekniska konsulterna, som också har ett lägre medelvärde (6,1), vilket tyder på att man inte fullt ut inser sitt ansvar för slutresultatet eller att man inte anser sig kunna påverka detta i tillräcklig omfattning. Brister i informationsöverföring Flertalet grupper visar inga stora avvikelser från medelvärdet på 6,1. De som ligger högre och alltså verkar uppleva denna faktor som särskilt viktig är arkitekter (6,8), byggherrar/husbyggnad (6,7) samt anläggningsentreprenörer (6,4). Lägre medelvärden har elteknikföretag (5,4), VS-installatörer (5,6), byggherrar/anläggning (5,6) samt husbyggnadsentreprenörer (5,7). Problem i samband med logistik och hantering Grupper med högre medelvärden än genomsnittet på 4,7 är byggherrar/husbyggnad (5,4), husbyggnadsentreprenörer (5,1) och arkitekter (5,0). Utmärkande låga värden har tekniska konsulter och kylteknikinstallatörer (båda 4,1). Otillräcklig kompetens hos inblandade aktörer Över genomsnittet 4,6 ligger främst byggherrar/husbyggnad (5,5) och byggherrar/anläggning (5,4). Ingen av grupperna har medelvärden under 4,1, vilket tyder på att man värderar denna faktor ganska likartat. Brister hos material och komponenter Medelvärden över genomsnittet 4,0 har främst byggherrar/husbyggnad (4,9) och även byggherrar/ anläggning, anläggningsentreprenörer och arkitekter ligger något högre (samtliga 4,4). Lägst medelvärden har de tekniska installatörerna som alla ligger i intervallet 3,3-3,5. Även de tekniska konsulterna finns i detta intervall. 19

20 7 Nedan Sammanfattande slutsatser sammanfattas ett antal slutsatser baserat på den genomförda undersökningen med ett urval av totalt 240 beslutsfattare hos byggherrar, entreprenörer, teknikinstallatörer och konsulter: Intervjuerna tyder på att rimlig genomsnittlig besparingspotential för ett normalt byggprojekt ligger i intervallet procent, om beskrivningar och annan information i projektet fungerar optimalt. De intervjuades genomsnittliga bedömningar är ca 13 procent och svarsandelarna indikerar att besparingspotentialen kan variera mellan ca 5 och 30 procent av byggnadskostnaden, beroende på förutsättningar inom enskilda projekt. Detta skulle totalt för husbyggnadsoch anläggningsprojekt motsvara ca 22,5 miljarder kronor baserat på 2006 års investeringar. Besparingsmöjligheterna hos enskilda aktörer/funktioner påverkas troligen en hel del av deras roller och inflytande i byggprocessen. Andra viktiga påverkande faktorer är typ av byggnad och byggherre. Erfarenhet, kompetens och organisation hos byggherren är med stor säkerhet avgörande faktorer för vilken besparingspotential som finns i ett enskilt projekt. Särskilt stor potential finns det troligen när en byggherre med begränsad erfarenhet genomför ett enstaka projekt, som inte i programskedet har tydligt definierade krav och förutsättningar. Det går inte att isolera en enskild effekt av förbättrad kommunikation mellan aktörerna i byggprocesser, som är tydligare än alla andra. I stället verkar det finnas en handfull olika positiva effekter, som har ungefär samma dignitet och som alla är av stor betydelse för slutresultatet. I princip kan effekterna hänföras till tre olika aspekter: Lönsamhet hos leverantörerna och kostnader hos byggherren Kvalitet på slutprodukten Samarbetsklimat inom projekten Problem i samband med informationsöverföring verkar vara relativt vanliga både i planerings-, upphandlings- och produktionsskedet och det är tydligt att överföring av information är en kritisk faktor för ett projekts kostnad och kvalitet. Brister i planeringsskedet i form av att alla inte får samma information, otydlighet eller otillräcklig dokumentering fortplantar sig via upphandlingen till produktionsskedet och leder till störningar, förseningar, ändringsarbeten och missförstånd. Sammantaget kan effekterna på slutresultatet bli omfattande i form av ökade kostnader och kvalitetsbrister. Detta innebär att effektivisering av kommunikationen i byggprocesser initialt troligen måste fokusera på planeringsskedet och de mekanismer som styr den fortsatta byggprocessen. Att så många som möjligt av de involverade aktörerna i ett projekt kommer in tidigt i byggprocessen ökar möjligheterna till effektiv och konsekvent kommunikation, vilket troligen är en viktig del av förklaringen till de besparingar som brukar redovisas i samband med partneringbaserade samarbeten. Troligen kan dock brister i tidiga planeringsskeden orsaka kostnader och problem även vid denna typ av projekt. 20

21 De intervjuades samlade bedömningar av faktorer som leder till större kostnader än beräknat bekräftar slutsatserna ovan. Brister i projektering/planering samt informationsöverföring pekas ut som väsentligt viktigare orsaker till kostnadsökningar än faktorer som logistik/hantering, aktörernas kompetens eller kvalitet hos material och komponenter. Det är tydligt att de starkaste incitamenten för att effektivisera kommunikationen i byggprocesser finns hos byggherre och huvudentreprenör. Dessa har också störst inflytande över processen i tidiga skeden och bäst möjligheter att genomföra förändringar av arbetssätt m m. Båda dessa grupper har dessutom under senare tid utsatts för skärpta krav på kostnadseffektivisering från omvärlden. Det pågår idag ett intensivt utvecklingsarbete hos de stora byggföretagen för att hitta effektivare produktionsmetoder och sänka inköpskostnader och även hos de stora byggherrarna inom bl.a. bostadssektorn finns det starka ambitioner att bromsa byggkostnadsutvecklingen för att inte få oacceptabla hyresnivåer. 21

22

Svensk Byggtjänst. Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser. April 2014

Svensk Byggtjänst. Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser. April 2014 Svensk Byggtjänst Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser April 2014 INNEHÅLL 1. Bakgrund och metodik... 3 2. Möjligheter att minska kostnader... 5 3. Viktigaste effekterna

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen

Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen Vår omsättning kommer i sin helhet från försäljning av information och kunskap Bildades 1934 Omsättning ca 170 Mkr Ca 100 anställda

Läs mer

Glappet mellan produktion

Glappet mellan produktion Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder En undersökning från Svensk Byggtjänst Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder 1. Bakgrund och metodik...4 1.1 Hur stor hänsyn tar produktionen

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i februari 2009 Fyra röster om vägen till en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 3 februari 2009 arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet en branschträff på temat Mot en lönsammare

Läs mer

Effektivitetspotential i Göteborgs kommun

Effektivitetspotential i Göteborgs kommun Effektivitetspotential i Göteborgs kommun Inledning Kostnaderna för de kommunala kärnverksamheterna skiljer sig åt mycket mellan kommunerna. Det finns heller inget statistiskt samband mellan kostnader

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

Effektivitetspotential i Linköpings kommun

Effektivitetspotential i Linköpings kommun Effektivitetspotential i Linköpings kommun Inledning Kostnaderna för de kommunala kärnverksamheterna skiljer sig åt mycket mellan kommunerna. Det finns heller inget statistiskt samband mellan kostnader

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

GLASBRANSCHFÖRENINGEN ANALYS AV BILGLASMARKNADEN I SVERIGE MAJ 2012

GLASBRANSCHFÖRENINGEN ANALYS AV BILGLASMARKNADEN I SVERIGE MAJ 2012 GLASBRANSCHFÖRENINGEN ANALYS AV BILGLASMARKNADEN I SVERIGE MAJ 2012 www.industrifakta.se info@industrifakta.se Järnvägsgatan 11 252 24 Helsingborg 2 INNEHÅLL Inledning och bakgrund... 3 Bilverkstäder med

Läs mer

Effektivitetspotential i Uppsala kommun

Effektivitetspotential i Uppsala kommun Effektivitetspotential i Uppsala kommun Inledning Kostnaderna för de kommunala kärnverksamheterna skiljer sig åt mycket mellan kommunerna. Det finns heller inget statistiskt samband mellan kostnader och

Läs mer

Effektivitetspotential i Sundbybergs kommun

Effektivitetspotential i Sundbybergs kommun Effektivitetspotential i Sundbybergs kommun Inledning Kostnaderna för de kommunala kärnverksamheterna skiljer sig åt mycket mellan kommunerna. Det finns heller inget statistiskt samband mellan kostnader

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Mer välfärd för varje skattekrona Göteborgs kommun

Mer välfärd för varje skattekrona Göteborgs kommun Mer välfärd för varje skattekrona Göteborgs kommun Göteborgarna betalar för mycket skatt utan att få mer välfärd för pengarna Innehållsförteckning Förord... 3 Göteborgs kommuns kärnverksamheter... 4 Förskola...

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Effektivitetspotential i Malmö kommun

Effektivitetspotential i Malmö kommun Effektivitetspotential i Malmö kommun Inledning Kostnaderna för de kommunala kärnverksamheterna skiljer sig åt mycket mellan kommunerna. Det finns heller inget statistiskt samband mellan kostnader och

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MÖLNDAL Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 GÖTEBORG Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer.

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer. SYFTET Att skapa ett Nöjd Kund Index för respektive undersökt energibolag. Bolagen jämförs över tiden, inbördes och med en allmän grupp slumpmässigt vald från hela Sverige. Nu finns det 23 undersökningar

Läs mer

Hur påverkar valet av ansvarsform resultatet? Hur påverkar valet av ansvarsform resultat

Hur påverkar valet av ansvarsform resultatet? Hur påverkar valet av ansvarsform resultat Hur påverkar valet av ansvarsform resultatet? Bengt Hansson Professor, projektledare, besiktningsman, byggledare Agenda Bakgrund Utgångspunkt för upphandling Mål med upphandling Vad vill beställaren ha?

Läs mer

Branschens egen kravmärkning.

Branschens egen kravmärkning. B i l d : L a s s e F o r s b e r g T v å b i l d a r e. Branschens egen kravmärkning. Utmärkt Bygge underlättar samarbetet och effekti- viserar byggprocessen för alla aktörer i ett projekt. Konkret innebär

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 VÄSTERVIK Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Peabs kundsamverkan.

Peabs kundsamverkan. Peabs kundsamverkan. I Peabs Partnering deltar alla parter lika mycket Alla vinner på samverkan. Högre kvalitet. Lägre kostnader. Effektivare process. Roligare samarbete. Bättre information. Större engagemang.

Läs mer

Effektivitetspotential i Umeå kommun

Effektivitetspotential i Umeå kommun Effektivitetspotential i Umeå kommun Inledning Kostnaderna för de kommunala kärnverksamheterna skiljer sig åt mycket mellan kommunerna. Det finns heller inget statistiskt samband mellan kostnader och resultat.

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

partnering enligt byggtema

partnering enligt byggtema partnering enligt byggtema fördelar med Partnering Högre effektivitet ger bättre lönsamhet Revirtänkande faller bort tvister minimeras Högre kvalitet i alla led Fokus på kundnytta och ekonomi Budget och

Läs mer

Kvalitet i alla led. en vision om kundservice. Ett unikt samverkansprojekt där vi tillsammans skapar en grund för bättre kundservice och kvalitet!

Kvalitet i alla led. en vision om kundservice. Ett unikt samverkansprojekt där vi tillsammans skapar en grund för bättre kundservice och kvalitet! Kvalitet i alla led Ett unikt samverkansprojekt där vi tillsammans skapar en grund för bättre kundservice och kvalitet! Copyright Kvalitet i alla led Kvalitetsmodellen Vision och gemensamma mål Verktyg

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC?

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Författare: ByggDialog Dalarna och Tyréns AB EPC, Energy Performance Contracting Nov 2016 1 1. Inledning Byggdialog Dalarna är en

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MOTALA Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

RAPPORT December 2014

RAPPORT December 2014 RAPPORT December 2014 Sammanfattning av undersökningen: Så kan ett professionellt styrelsearbete utveckla Dalarnas näringsliv och generera fler arbetstillfällen Finansiärer: Region Dalarna Länsstyrelsen

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012

EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 2012 EIO Sammanfattning av konjunkturrapport Mars 1 Starkare 11 än väntat Den svenska byggsektorn och industrin visade sig vara lite tåligare mot skuldkrisen i Europa än väntat. Visserligen skedde det en viss

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Besiktningsförrättarens perspektiv - Sammanställning och tolkning av fyra besiktningsförrättares svar på frågeformulär

Besiktningsförrättarens perspektiv - Sammanställning och tolkning av fyra besiktningsförrättares svar på frågeformulär Besiktningsförrättarens perspektiv - Sammanställning och tolkning av fyra besiktningsförrättares svar på frågeformulär SIDA 1 (6) I syfte att ge studien ett bredare perspektiv på problemen kring fel och

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser?

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? ESV:s budgetprognoser fungerar som beslutsunderlag för regeringen och beräknas utifrån de regler som gäller vid respektive prognostillfälle. På uppdrag av

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

BYGGPRODUKTIONSLEDNING

BYGGPRODUKTIONSLEDNING BYGGPRODUKTIONSLEDNING Ämnet byggproduktionsledning behandlar organisation och ledning av byggproduktion på en byggarbetsplats, från planering före byggstart till produktionsstyrning under byggskedet.

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Beskrivande statistik

Beskrivande statistik Beskrivande statistik Tabellen ovan visar antalet allvarliga olyckor på en vägsträcka under 15 år. år Antal olyckor 1995 36 1996 20 1997 18 1998 26 1999 30 2000 20 2001 30 2002 27 2003 19 2004 24 2005

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 1 2 Målet med undersökningen;? Att klargöra hur omvärldsbilden av Tierp ser ut. Viktiga frågor att besvara är: - Hur står det till med kännedomen om Tierp?

Läs mer

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation Upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal individer som

Läs mer

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Så ska vi öka produktiviteten i anläggningsbranschen Trafikverket gör varje år affärer på anläggningsmarknaden för mer än 35 miljarder kronor.

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen

Elektriska Installatörsorganisationen 1 Elektriska Installatörsorganisationen 3,3% Branschfördelning, omsättning 2006 2,8% Branschfördelning, omsättning 2010 10,9% 13,1% 32,1% 53,7% 33,6% 50,6% Elinstallationer (35 810 291tkr) Värme- och sanitetsarbeten

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Logistikk og tilretteleggning. Effektiviserar byggandet - ett helhetsgrepp. Trondheim

Logistikk og tilretteleggning. Effektiviserar byggandet - ett helhetsgrepp. Trondheim 1 Logistikk og tilretteleggning Fredrik Friblick, Prolog Bygglogistik AB Trondheim 100105 Prolog utvecklar och implementerar nyskapande metoder och verktyg för lönsamt samhällsbyggande Fredrik Friblick

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Rätt utvärdering ger rätt leverantör

Rätt utvärdering ger rätt leverantör Affärer MENINGSFULL UPPHANDLING Affärer Rätt utvärdering ger rätt leverantör Många upphandlingar leder till att fel leverantör vinner affären. En förklaring är hur utvärderingen hanteras. Anbudsutvärdering

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Magnus Lundberg Projektchef, E4 Sundsvall

Magnus Lundberg Projektchef, E4 Sundsvall Magnus Lundberg Projektchef, E4 Sundsvall E4 Sundsvall En ny väg. 1000 nya möjligheter. Struktur Innehåll: a. E4 Sundsvall nya affärsformer b. Upphandling c. Granskning d. Verifiering e. Godkännande f.

Läs mer

Albatross Montessoriskola

Albatross Montessoriskola Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning 46 43 4 Medelvärde. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 3 0 3, 64 3 64 3 3 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Ängabo skola ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Kullingsbergsskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Nolbyskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Lendahlsskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Projekt Vackert Rättvik Projektet

Projekt Vackert Rättvik Projektet Projekt Vackert Rättvik Projektet Vackert Rättvik startade 1994 och byggdes färdigt 2005. Syftet var att förbättra miljön längs riksvägen och stationsområdet och att skapa ett samarbete mellan kommunen,

Läs mer

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift 9 februari 2015 Erik Appelgren Simon Fast Anton Lundblad Alex Svärd Innehållsförteckning Inledning... 3 Referat... 3 Arkitekten

Läs mer

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan 1 2014-08-28 Agenda 1. Introduktion och presentation av deltagarna 2. Produktivitet 3. Arbetsmiljö 4. Trafikpåverkan 5. Medskick till nationellt Anläggningsforum 6. Sammanfattning och avslutning 2 2014-08-28

Läs mer

Kartläggning av Industriella processer. Öppen Workshop om utformning och inriktning på standardisteringsinsatser , Stockholm

Kartläggning av Industriella processer. Öppen Workshop om utformning och inriktning på standardisteringsinsatser , Stockholm Kartläggning av Industriella processer Öppen Workshop om utformning och inriktning på standardisteringsinsatser 2016-03-17, Stockholm Förprojekt Öppen Workshop om utformning och inriktning på standardisteringsinsatser

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt

Organisation och upphandling av byggprojekt Organisation och upphandling av byggprojekt En avancerad shoppingtur! Välkomna! Anne Landin den 30:e januari 2014 Varför Organisation?» Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Björndammens skola ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Regiongemensam elevenkät Lexbyskolan ÅK8. Skolrapport

Regiongemensam elevenkät Lexbyskolan ÅK8. Skolrapport Lexbyskolan ÅK8 Skolrapport Regiongemensam elevenkät 2016 Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti beräkning av avgifter för garantin

Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti beräkning av avgifter för garantin REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/09/010 Er referens: RG 2016/1064 1 (6) 2016-10-17 Riksgälden riksgalden@riksgalden.se Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti beräkning av avgifter för garantin Sammanfattning

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Föräldrar År 8 - Våren 9 svar, 6% Utveckling och lärande. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 8 0 6 8 Medelvärde, 0,. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor

Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor Sidan 1 (10) Rapport Dnr. 0707/2005 2005-06-16 Informationssäkerhets- och analysenheten Kjell Kalmelid Johan Gustavsson Inventering av kompetensbehov m.m. inom informationssäkerhet i offentlig sektor Sid

Läs mer

The Future of Energy Efficient Lighting Programkonferens november 2011

The Future of Energy Efficient Lighting Programkonferens november 2011 The Future of Energy Efficient Lighting Programkonferens 28-30 november 2011 Energieffektiv och hållbar belysning inom Uthållig kommun. Delrapport av licentiat avhandling: Var i byggprocessen försvinner

Läs mer

November 2014. Vägvisaren + Lönsamhetsstudien. Elmia November 2014

November 2014. Vägvisaren + Lönsamhetsstudien. Elmia November 2014 November 2014 Vägvisaren + Lönsamhetsstudien Elmia November 2014 1 Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 2 2 Det finns

Läs mer

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Medelvärde,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,,,. Lärarna i min

Läs mer

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel 08-457 10 00 www.byggtjanst.se Svenska Teknik & Designföretagen, STD-företagen, arbetar

Läs mer

för fuktsäker byggprocess

för fuktsäker byggprocess Väderskydd betonas i ByggaF, liksom i AMA AF 07 under AFH.51 Skydd av arbete: Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada. ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Göteborgs Tekniska College GY2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer