Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen"

Transkript

1 Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen En undersökning från Svensk Byggtjänst

2

3 Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen 1. Bakgrund och metodik Möjligheter att minska kostnader Viktigaste effekterna som skulle kunna uppnås genom effektivare kommunikation Vanligaste problemen med informationsöverföring Planeringsskedet Upphandlingsskedet Produktionsskedet Aktörer som kan uppnå störst lönsamhetsförbättring Faktorer som leder till större kostnader än beräknat Sammanfattande slutsatser...20

4 1 Bakgrund och metodik Svensk Byggtjänst arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla och effektivisera sin informationsbank AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) för att underlätta planering och genomförande av husbyggnads-, anläggnings- och installationsprojekt. Senast har man utvecklat ett beskrivningsverktyg för AMA för att användarna ska kunna skapa beskrivningar på ett effektivare sätt än tidigare. En viktig grundläggande fråga vid marknadsföring av AMA och olika kompletterande tjänster är hur stora kostnader som orsakas av brister i kommunikationen mellan inblandade parter i olika delar av byggprocesser. En grov indikation från en nyligen genomförd studie av Industrifakta för Svensk Byggtjänst tyder på att man skulle kunna sänka kostnaderna vid många byggprojekt med upp emot 10 procent, om kommunikationen mellan parterna fungerade optimalt. Undersökningen har genomförts under perioden september-oktober 2007 med hjälp av telefonintervjuer med ett rikstäckande slumpmässigt urval med följande kategorier: Kategori Antal intervjuer Byggherre, husbyggnad 30 Byggherre, anläggning 20 Entreprenör, husbyggnad 30 Entreprenör, anläggning 20 Teknikinstallatör, husbyggnad Elteknik 20 Värme/sanitet 20 Ventilation 20 Kylteknik 20 Teknikkonsult, husbyggnad 30 Arkitekt, husbyggnad 30 Totalt 240 Resultaten av intervjuerna redovisas i form av diagram med totala medelvärden per frågeställning med kommentarer till större avvikelser mellan kategorierna. 4

5 2 Möjligheter att minska kostnader Totalt bedömer de 240 intervjuade att det i genomsnitt skulle vara möjligt att minska kostnaden för ett normalt byggprojekt med ca 13 procent, om beskrivningar och annan information i projektet fungerade optimalt. Drygt en tredjedel av svaren finns i intervallet 6-10 procent och ytterligare en dryg tredjedel ligger över 10 procent. Nästan 10 procent av de intervjuade tror på en möjlig kostnadsminskning med mer än 20 procent, medan en knapp fjärdedel finns i det lägsta intervallet 1-5 procent. Kommentarer Minska upp till 5 procent Störst andel som gör låga bedömningar finns bland byggherrar inom anläggningsbyggande (35%), VS-installatörer (35%) och arkitekter inom husbyggnad (37%). Minska 5-15 procent I detta intervall finns hälften av de intervjuade och särskilt stora andelar av kylinstallatörer (80%) och husbyggnadsentreprenörer (57%). 5

6 Minska mer än 15 procent I intervallet finns totalt ca 20 procent, men två grupper ligger på väsentligt högre värden elteknikinstallatörer (40%) och konsulter inom husbyggnad (37%). De största genomsnittliga besparingarna finns hos elteknikinstallatörer (ca 16%), husbyggnadskonsulter (ca 15%) samt byggherrar inom husbyggnad (ca 15%). Lägst genomsnittlig besparing finns hos husbyggnadsarkitekter (ca 8%), medan övriga kategorier ligger relativt nära totalt medelvärde på ca 13 procent. För att ge en indikation på vad de bedömda besparingarna skulle innebära i minskade investeringskostnader redovisas nedan en beräkning baserad på värde av påbörjade byggprojekt 2006 och en genomsnittlig kostnadsminskning med 13 procent genom effektivare kommunikation mellan aktörerna i byggprocesser. Beräkning av besparingspotential genom effektivare kommunikation i byggprocessen Påbörjade ny- och ombyggnadsprojekt 2006, Mkr Bedömd genomsnittlig besparingsmöjlighet är 13 procent Investering, Möjlig Typ av projekt Mkr besparing, Mkr Flerbostadshus, nybyggnad Flerbostadshus, ombyggnad Kontor, handel m.m. nybyggnad Kontor, handel m.m. ombyggnad Industri/logistik, nybyggnad Industri/logistik, ombyggnad Offentlig sektor, nybyggnad Offentlig sektor, ombyggnad Anläggningar, ny- och ombyggnad Summa Källor: Industrifakta/Byggfakta/SCB Anläggningsbyggande avser löpande investeringar. Småhusbyggande ingår inte i beräkningen p g a annan typ av byggprocess. 6

7 3 Samtliga Viktigaste effekterna som skulle kunna uppnås genom effektivare kommunikation presenterade svarsalternativ har fått höga totala medelvärden mellan 60 och 70 procent, vilket indikerar att det finns ett relativt stort antal tänkbara positiva effekter av effektivare kommunikation mellan parterna i byggprocessen. Två svarsalternativ får något högre värden än övriga bättre tidhållning/minskad risk för störningar (68%) och ökad lönsamhet för aktörerna (63%). De kategorier som totalt sett ser flest fördelar är ventinstallatörer, husbyggnadsarkitekter och byggherrar inom husbyggnad. Kommentarer Bättre tidhållning och minskad risk för störningar Förutses totalt av 68 procent Tekniska installatörer samt arkitekter och byggherrar inom husbyggnad är mest positiva Byggherrar inom anläggningsbyggande och husbyggnadsentreprenörer är något mer tveksamma än övriga 7

8 Ökad lönsamhet för de inblandade aktörerna Förutses av totalt 63 procent Mest positiva är anläggningsentreprenörer, vent- och kylteknikinstallatörer Ingen grupp har utmärkande låga värden, men entreprenörer och konsulter inom husbyggnad ligger något lägre än genomsnittet Lägre kostnad totalt för byggherren Förutses av totalt 60 procent Byggherrar och konsulter inom husbyggnad har påtagligt högre medelvärden Elteknikinstallatörer och byggherrar inom anläggningssektorn har markant lägre värden Minskad risk för byggfel och skador på grund av missförstånd Förutses av totalt 60 procent Husbyggnadsentreprenörer och kylteknikinstallatörer har högre värden än genomsnittet. Anläggningsentreprenörer och elteknikinstallatörer har utmärkande låga värden, vilket troligen förklaras av att dessa har speciella arbetsförutsättningar Högre och jämnare kvalitetsnivå totalt sett: Förutses av totalt 60 procent Arkitekter och entreprenörer inom husbyggnad har påtagligt högre värden och i viss mån även byggherrarna, som är de grupper som har bäst helhetsbild av projektet Bättre samarbetsklimat inom projektet Förutses av totalt 60 procent Byggherrar och arkitekter inom husbyggnad har utmärkande höga värden, men även VS- och ventinstallatörer ligger tydligt över genomsnittet Byggherrar och entreprenörer inom anläggningsbyggande har väsentligt lägre värden än övriga grupper, vilket bör ha samband med andra förutsättningar inom denna sektor. Andra effekter som påpekades var: Snabbare beslut Mer nöjda kunder Möjlighet att lära av misstag Lägre kostnader för slutkunden Högre kvalitetsnivå Mindre risk för stressituationer Snabbare informationsflöde mellan aktörerna Bättre slutprodukt till lägre kostnad Snabbare återföring mellan aktörerna 8

9 4 Vanligaste problemen med informationsöverföring 4.1 Planeringsskedet Två av svarsalternativen har fått höga värden omkring 60 procent att alla inblandade inte får samma information och att konsult får otillräckligt eller otydligt underlag. Att alla förutsättningar inte blir dokumenterade har fått ett något lägre totalt medelvärde på knappt 50 procent, men även detta måste uppfattas som ett relativt vanligt problem. Kommentarer Alla inblandade parter får inte samma information Totalt 62 procent av de intervjuade ser detta som ett vanligt problem Husbyggnadsarkitekter (80%) och kylteknikinstallatörer (75%) verkar uppleva detta som ett speciellt stort problem Den enda grupp som inte ser detta som något större problem är elteknikföretagen, som även upplever mindre problem inom andra områden. Detta kan bero på att elinstallationer styrs av fler och tydligare regler än andra typer av arbeten 9

10 Konsult får otillräckligt eller otydligt underlag Totalt 59 procent ser detta som ett vanligt problem Den grupp som upplever störst problem är inte konsulterna utan ventinstallatörerna (85%), vilket tyder på att dessa ofta får dåligt underlag från konsultledet eller huvudentreprenören Byggherrar inom anläggning, elteknikföretag och husbyggnadsarkitekter har lägre värden än övriga, men fortfarande omkring 50 procent Alla förutsättningar blir inte dokumenterade Totalt ser 48 procent detta som ett vanligt problem. Vent- och kylteknikinstallatörer samt husbyggnadsarkitekter har högre värden än övriga (samtliga 60 procent). De båda förstnämnda grupperna är starkt beroende av att i ett tidigt skede få fullständig information för att undvika framtida ändringar m m. Elteknikinstallatörer och anläggningsentreprenörer har, liksom i flera andra sammanhang, utmärkande låga värden 4.2 Upphandlingsskedet Att lämnade anbud baseras på otydligt underlag får det högsta totala medelvärdet på 58 procent och kan därmed betraktas som ett vanligt förekommande problem i upphandlingsskedet. Att tilläggsarbeten blir nödvändiga i senare skede samt att kvalitets- eller funktionskrav uppfattas olika av konkurrerande anbudsgivare får lägre värden på procent, men måste ändå betraktas som ganska vanliga problem. 10

11 Kommentarer Lämnade anbud baseras på otydligt underlag 58 procent av samtliga intervjuade ser detta som ett vanligt problem Det enda avvikande värdet kommer från anläggningsentreprenörerna, där 70 procent instämmer. Förklaring är troligen att anläggningsprojekt ofta är komplicerade och därmed svåra att beskriva, vilket leder till svårigheter för entreprenören vid utformning av anbud Tilläggsarbeten blir nödvändiga i ett senare skede 48 procent av samtliga ser detta som ett vanligt problem. Ventinstallatörerna har ett påtagligt högre värde på 65 procent och det är välkänt att dessa ofta drabbas av ändringar och tilläggsarbeten, som dessutom inte alltid går att få full ersättning för och därmed minskar marginalerna Kylteknik- och elteknikföretagen har utmärkande låga medelvärden, vilket kan tyda på att dessa oftare får ett bättre genomarbetat underlag från konsultledet Kvalitets- eller funktionskrav uppfattas olika av konkurrerande anbudsgivare Totalt anser 45 procent att detta tillhör de vanligaste problemen Utmärkande höga värden kommer från kylteknikinstallatörer (60%) och byggherrar inom anläggningssektorn (55%) Varken entreprenörer inom anläggningsbyggande (10%) eller husbyggnad (33%) verkar uppleva detta som något större problem 11

12 4.3 Produktionsskedet I samband med produktionsskedet finns det tydliga skillnader mellan svarsalternativen. Ett mycket vanligt problem är uppenbarligen att brister i underlag leder till ändringsarbeten, som bekräftas av mer än tre fjärdedelar av alla intervjuade. Att olika information till aktörerna leder till störningar och underentreprenörer missförstår sina åtaganden nämns av väsentligt färre, 40 respektive 35 procent, vilket dock ändå visar att dessa problem inte är försumbara. Kommentarer Brister i underlag leder till ändringsarbeten 77 procent ser detta som ett vanligt problem och även de lägsta värdena motsvarar närmare två tredjedelar 63 procent hos arkitekter och 65 hos kylteknikföretag Mest drabbas uppenbarligen ventinstallatörerna, där samtliga instämmer, vilket också bekräftas av tidigare svar Även husbyggnadsentreprenörer har en hög svarsandel på 87 procent och dessa påverkas givetvis också i hög grad av ändringsarbeten 12

13 Olika information till aktörerna leder till störningar Totalt ser 40 procent detta som ett vanligt problem Endast en grupp har ett utmärkande högt värde arkitekterna med 53 procent. En annan grupp har det enda riktigt låga värdet elteknikföretagen med 20 procent svarsandel, vilket säkert förklaras av att dessa normalt får ett tydligare underlag och därmed inte ser problemet på samma sätt som andra grupper Underentreprenörer missförstår sina åtaganden Totalt upplever 35 procent detta som ett problem, men det finns stora skillnader mellan grupperna Ett värde avviker tydligt uppåt och det är arkitekterna, där 57 procent anser att problemet är vanligt, vilket bör innebära att deras intentioner inte når igenom till alla typer av aktörer Fyra grupper har påtagligt låga värden anläggningsentreprenörer och ventinstallatörer med 20 procent samt husbyggnadskonsulter (23%) och elteknikföretag (25%) Kommentarer som gavs till frågorna var bl a följande: Ofta tror man att någon förstår, även om de inte gör det Projektörerna har för lite kontakt med varandra Ritningar har inte samma utseende hos alla inblandade Mottagaren förstår inte alltid vad som står i beskrivningen Man är överoptimistisk när det gäller planeringen Brister i byggherrens kravspecifikation är vanliga Konsulter för inte vidare all information Ju tidigare man samlar alla aktörer, desto bättre blir resultatet Man kan tappa fokus med för mycket information Brukaren har ofta för lite inflytande vid upphandlingen Brist på kompetens hos beställare är ett problem Man har för få avstämningsmöten Aktörerna tolkar underlag på olika sätt De flesta ser bara sin del av projektet inte helheten Alla förstår inte den information som ges Man läser handlingar för dåligt Otydlighet på möten skapar problem senare Det behövs en konsult som är huvudansvarig och samordnar Beställarna är ofta otydliga eller vet inte exakt vad de vill ha Byggentreprenören utgår från att lägga på tilläggsarbeten. Tidspress hos beställaren leder ofta till otydligt underlag och därmed ändringsarbeten Tidsbrist är den vanligaste förklaringen till problemen (många svar) 13

14 5 De Aktörer som kan uppnå störst lönsamhetsförbättring samlade medelvärdena i diagrammet visar betydande skillnader när det gäller vem som mest kan förbättra sin lönsamhet genom effektivare kommunikation i byggprocessen. Det är tydligt att det framför allt handlar om två grupper drygt tre fjärdedelar nämner byggherren och drygt hälften av samtliga intervjuade nämner byggentreprenören. Samtidigt nämner en tredjedel teknikinstallatörerna och dessa påverkas ofta i hög grad av brister i planering, underlag eller tillkommande ändringar i sena skeden. Arkitekter, tekniska konsulter och materialleverantörer nämns av en fjärdedel eller färre och anses alltså inte ha lika stora möjligheter att förbättra sin lönsamhet. Kommentarer Byggherre (76%) Byggherrarna nämner sig själva med frekvenserna procent med tyngdpunkt på husbyggnad Högsta värdet finns bland arkitekterna, där hela 90 procent nämner byggherren. Även båda grupperna entreprenörer ligger över totalt medelvärde Den enda utmärkande låga andelen finns bland kylteknikinstallatörerna med 45 procent 14

15 Byggentreprenör (51%) Husbyggnadsentreprenörer följer genomsnittet, medan 70 procent av anläggningsentreprenörerna tror sig kunna förbättra lönsamheten VS-installatörerna har den näst största andelen med 65 procent Husbyggnadskonsulter (33%), byggherrar inom anläggning (35%) och kylteknikinstallatörer (40%) ser minst möjligheter för byggentreprenörerna Teknikinstallatörer (33%) VS-installatörer (70%) och kylteknikinstallatörer (55%) ser störst möjligheter att förbättra sin egen lönsamhet, medan både elteknikföretagen och ventinstallatörerna ligger nära genomsnittet Byggherrar inom anläggning och husbyggnadskonsulter har liten tro på installatörernas möjligheter (båda 10%) Arkitekterna har högst värde på 43% bland övriga aktörer Arkitekt (25%) 37 procent av arkitekterna själva ser möjligheter att förbättra sin lönsamhet genom effektivare kommunikation Andra grupper över genomsnittet är VS-installatörer (50%) och byggherrar inom husbyggnad (33%) Tveksamma är byggherrar och entreprenörer inom anläggningssektorn (båda 10%) och husbyggnadskonsulter (17%) Teknisk konsult (25%) 27 procent av teknikkonsulterna själva tror på goda möjligheter till bättre lönsamhet Större andelar finns bland VS-installatörer (50%) och arkitekter (33%). Minst andelar finns bland byggherrar/anläggning (5%) och anläggningsentreprenörer (10%) Materialleverantörer (18%) Denna grupp ingår inte i urvalet, men det är främst VS-installatörer (40%) och kylteknikinstallatörer (30%) som ser möjligheter. Även arkitekter och byggherrar inom husbyggnad har andelar över medelvärdet på 27 procent vardera 15

16 Motiv för skillnader mellan olika typer av aktörer Det starkaste motivet för att enskilda aktörer kan förbättra sin lönsamhet genom effektivare kommunikation mellan parterna anses vara att de får möjlighet att effektivisera sitt eget arbete och enligt svaren ovan gäller detta främst byggentreprenören. För byggherren handlar det snarare om att få en lägre totalkostnad för projektet eller en mer prisvärd slutprodukt med färre fel och brister. Som framgår nedan är det få av de intervjuade som anser att vissa aktörer idag ofta får ofullständig information och av detta skäl kan förbättra sin lönsamhet genom effektivare kommunikation. Man verkar inte heller anse att vissa aktörer har utmärkande svag lönsamhet idag och därför behöver få till stånd effektivisering av sitt arbete. Kommentarer Anläggningsentreprenörerna ser sig som den grupp som har bäst möjligheter till effektivisering genom förbättrad kommunikation. Minst möjligheter verkar man se hos kylteknikinstallatörerna. Värme-/sanitets- och ventinstallatörer verkar vara de grupper som idag får ofullständig information i större utsträckning än andra. Kylteknikinstallatörerna verkar uppleva att man har sämre lönsamhet än övriga grupper. 16

17 En stor andel av de intervjuade har lämnat andra skäl till att vissa aktörer kan förbättra sin lönsamhet och dessa sammanfattas nedan: Den vanligaste kommentaren är att det är byggherren som betalar för hela projektet och därmed är det denne som får störst ekonomisk nytta av förbättrad kommunikation mellan aktörerna. En annan kommentar med hög frekvens är att tid är pengar och att kortare byggtid respektive mindre förseningar gynnar de flesta aktörer, men kanske i särskilt hög grad byggherre och byggentreprenör. Teknikinstallatörerna anses få positiv effekt av minskade störningar och ändringar med hänsyn till att dessa normalt har komplicerade åtaganden, som berör en stor del av produktionsfasen. Att byggentreprenören har goda möjligheter till bättre lönsamhet anses av många bero på att denne är den störste enskilde aktören och därmed kan tillgodogöra sig förbättringar i större omfattning. Ett flertal intervjuade pekar på att alla tjänar på effektivisering genom bättre kommunikation, även om byggherren ofta får störst positiv effekt totalt sett. 17

18 6 Faktorer som leder till större kostnader än beräknat Diagrammet med totala medelvärden nedan visar att det finns åtminstone två faktorer, som leder till större kostnader än beräknat i olika byggprojekt. Högst upp på denna lista kommer brister i projektering/planering med medelvärdet 7,0 på en tiogradig skala. Detta betonas även i kommentarerna till andra frågeställningar. På andra plats med medelvärdet 6,1 hamnar brister i informationsöverföring mellan de involverade aktörerna och att detta är en viktig faktor bekräftas tydligt av övriga svar i undersökningen. Övriga tre svarsalternativ berör logistik, kompetens och material/komponenter, som samtliga får medelvärden under 5,0 och därmed inte kan betraktas som avgörande för kostnaderna i projekt, även om de givetvis påverkar helheten. 18

19 Kommentarer Brister i projektering/planering Grupper som ligger markant högre än medelvärdet på 7,0 är byggherrar inom husbyggnad (7,9), ventinstallatörer (7,8) och VS-installatörer (7,6). Endast en grupp har påtagligt lägre värde än genomsnittet och denna är intressant nog arkitekterna (5,5), som har en avgörande roll i detta skede. Detta gäller även de tekniska konsulterna, som också har ett lägre medelvärde (6,1), vilket tyder på att man inte fullt ut inser sitt ansvar för slutresultatet eller att man inte anser sig kunna påverka detta i tillräcklig omfattning. Brister i informationsöverföring Flertalet grupper visar inga stora avvikelser från medelvärdet på 6,1. De som ligger högre och alltså verkar uppleva denna faktor som särskilt viktig är arkitekter (6,8), byggherrar/husbyggnad (6,7) samt anläggningsentreprenörer (6,4). Lägre medelvärden har elteknikföretag (5,4), VS-installatörer (5,6), byggherrar/anläggning (5,6) samt husbyggnadsentreprenörer (5,7). Problem i samband med logistik och hantering Grupper med högre medelvärden än genomsnittet på 4,7 är byggherrar/husbyggnad (5,4), husbyggnadsentreprenörer (5,1) och arkitekter (5,0). Utmärkande låga värden har tekniska konsulter och kylteknikinstallatörer (båda 4,1). Otillräcklig kompetens hos inblandade aktörer Över genomsnittet 4,6 ligger främst byggherrar/husbyggnad (5,5) och byggherrar/anläggning (5,4). Ingen av grupperna har medelvärden under 4,1, vilket tyder på att man värderar denna faktor ganska likartat. Brister hos material och komponenter Medelvärden över genomsnittet 4,0 har främst byggherrar/husbyggnad (4,9) och även byggherrar/ anläggning, anläggningsentreprenörer och arkitekter ligger något högre (samtliga 4,4). Lägst medelvärden har de tekniska installatörerna som alla ligger i intervallet 3,3-3,5. Även de tekniska konsulterna finns i detta intervall. 19

20 7 Nedan Sammanfattande slutsatser sammanfattas ett antal slutsatser baserat på den genomförda undersökningen med ett urval av totalt 240 beslutsfattare hos byggherrar, entreprenörer, teknikinstallatörer och konsulter: Intervjuerna tyder på att rimlig genomsnittlig besparingspotential för ett normalt byggprojekt ligger i intervallet procent, om beskrivningar och annan information i projektet fungerar optimalt. De intervjuades genomsnittliga bedömningar är ca 13 procent och svarsandelarna indikerar att besparingspotentialen kan variera mellan ca 5 och 30 procent av byggnadskostnaden, beroende på förutsättningar inom enskilda projekt. Detta skulle totalt för husbyggnadsoch anläggningsprojekt motsvara ca 22,5 miljarder kronor baserat på 2006 års investeringar. Besparingsmöjligheterna hos enskilda aktörer/funktioner påverkas troligen en hel del av deras roller och inflytande i byggprocessen. Andra viktiga påverkande faktorer är typ av byggnad och byggherre. Erfarenhet, kompetens och organisation hos byggherren är med stor säkerhet avgörande faktorer för vilken besparingspotential som finns i ett enskilt projekt. Särskilt stor potential finns det troligen när en byggherre med begränsad erfarenhet genomför ett enstaka projekt, som inte i programskedet har tydligt definierade krav och förutsättningar. Det går inte att isolera en enskild effekt av förbättrad kommunikation mellan aktörerna i byggprocesser, som är tydligare än alla andra. I stället verkar det finnas en handfull olika positiva effekter, som har ungefär samma dignitet och som alla är av stor betydelse för slutresultatet. I princip kan effekterna hänföras till tre olika aspekter: Lönsamhet hos leverantörerna och kostnader hos byggherren Kvalitet på slutprodukten Samarbetsklimat inom projekten Problem i samband med informationsöverföring verkar vara relativt vanliga både i planerings-, upphandlings- och produktionsskedet och det är tydligt att överföring av information är en kritisk faktor för ett projekts kostnad och kvalitet. Brister i planeringsskedet i form av att alla inte får samma information, otydlighet eller otillräcklig dokumentering fortplantar sig via upphandlingen till produktionsskedet och leder till störningar, förseningar, ändringsarbeten och missförstånd. Sammantaget kan effekterna på slutresultatet bli omfattande i form av ökade kostnader och kvalitetsbrister. Detta innebär att effektivisering av kommunikationen i byggprocesser initialt troligen måste fokusera på planeringsskedet och de mekanismer som styr den fortsatta byggprocessen. Att så många som möjligt av de involverade aktörerna i ett projekt kommer in tidigt i byggprocessen ökar möjligheterna till effektiv och konsekvent kommunikation, vilket troligen är en viktig del av förklaringen till de besparingar som brukar redovisas i samband med partneringbaserade samarbeten. Troligen kan dock brister i tidiga planeringsskeden orsaka kostnader och problem även vid denna typ av projekt. 20

21 De intervjuades samlade bedömningar av faktorer som leder till större kostnader än beräknat bekräftar slutsatserna ovan. Brister i projektering/planering samt informationsöverföring pekas ut som väsentligt viktigare orsaker till kostnadsökningar än faktorer som logistik/hantering, aktörernas kompetens eller kvalitet hos material och komponenter. Det är tydligt att de starkaste incitamenten för att effektivisera kommunikationen i byggprocesser finns hos byggherre och huvudentreprenör. Dessa har också störst inflytande över processen i tidiga skeden och bäst möjligheter att genomföra förändringar av arbetssätt m m. Båda dessa grupper har dessutom under senare tid utsatts för skärpta krav på kostnadseffektivisering från omvärlden. Det pågår idag ett intensivt utvecklingsarbete hos de stora byggföretagen för att hitta effektivare produktionsmetoder och sänka inköpskostnader och även hos de stora byggherrarna inom bl.a. bostadssektorn finns det starka ambitioner att bromsa byggkostnadsutvecklingen för att inte få oacceptabla hyresnivåer. 21

22

Svensk Byggtjänst. Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser. April 2014

Svensk Byggtjänst. Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser. April 2014 Svensk Byggtjänst Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser April 2014 INNEHÅLL 1. Bakgrund och metodik... 3 2. Möjligheter att minska kostnader... 5 3. Viktigaste effekterna

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen

Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen Vår omsättning kommer i sin helhet från försäljning av information och kunskap Bildades 1934 Omsättning ca 170 Mkr Ca 100 anställda

Läs mer

Glappet mellan produktion

Glappet mellan produktion Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder En undersökning från Svensk Byggtjänst Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder 1. Bakgrund och metodik...4 1.1 Hur stor hänsyn tar produktionen

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i februari 2009 Fyra röster om vägen till en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 3 februari 2009 arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet en branschträff på temat Mot en lönsammare

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader ByggaF L E www.fuktcentrum.se www.lufttathet.se Finansiärer till ByggaE ByggaE utvecklas i samverkan med företagen inom FoU Väst. Finansieras av:

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

BYGGPRODUKTIONSLEDNING

BYGGPRODUKTIONSLEDNING BYGGPRODUKTIONSLEDNING Ämnet byggproduktionsledning behandlar organisation och ledning av byggproduktion på en byggarbetsplats, från planering före byggstart till produktionsstyrning under byggskedet.

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

IT i välfärdens tjänst

IT i välfärdens tjänst 1 Rapport om välfärdens digitala arbetsmiljö IT i välfärdens tjänst 1572 respondenter 74% kvinnor, representativt för Visions medlemmar Helhetsbild Samarbete -TCO development/ UsersAwards expertgrupp 2

Läs mer

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Det är vanligt i dag att antalet underleverantörer ökar till en ganska lång kedja vilket medför svårigheter med uppföljning inom projektet.

Det är vanligt i dag att antalet underleverantörer ökar till en ganska lång kedja vilket medför svårigheter med uppföljning inom projektet. Sida 1 (7) Föreläsningsanteckningar Må970929 Upphandling (Gunnar Selin) Upphandling har i dag delegerats ner till en låg nivå inom stora företag. Tidigare hade -före tagen staber som skötte upphandlingen

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen

Elektriska Installatörsorganisationen 1 Elektriska Installatörsorganisationen 3,3% Branschfördelning, omsättning 2006 2,8% Branschfördelning, omsättning 2010 10,9% 13,1% 32,1% 53,7% 33,6% 50,6% Elinstallationer (35 810 291tkr) Värme- och sanitetsarbeten

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ISBN 978-91-7333-683-3 9 789173 336833 MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

Rätt utvärdering ger rätt leverantör

Rätt utvärdering ger rätt leverantör Affärer MENINGSFULL UPPHANDLING Affärer Rätt utvärdering ger rätt leverantör Många upphandlingar leder till att fel leverantör vinner affären. En förklaring är hur utvärderingen hanteras. Anbudsutvärdering

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna Byggherrarnas syn på takras Mats Björs, vd Byggherrarna Definition iti av byggherre Enligt PBL: Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten Enligt Byggherrarna:

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 EMPIRIKON AB Vallentuna 2004-03-01, senast reviderad 2005-10-31 Jan Andersson 2 Projekt Eka, Bengtfors kommun Pm - strategi för upphandling

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

En rimlig hypotes är att det finns en samhällsekonomisk potential i att satsa på förebyggande arbete inom de generella verksamheterna för barn och

En rimlig hypotes är att det finns en samhällsekonomisk potential i att satsa på förebyggande arbete inom de generella verksamheterna för barn och Sammanfattning Psykisk ohälsa är ett allvarligt hälsoproblem bland barn och ungdomar och därmed ett angeläget område för samhällsinsatser. Det mesta av de resurser som samhället satsar på barn och ungdomar

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Arne Hermansson, projektledare

Arne Hermansson, projektledare Arne Hermansson, projektledare Energi Klimatpåverkan Utbildning Miljöprofil Varför EPC?. Skärpta energikrav för byggnader!. Bostads- och lokalsektorn svarar i dag för cirka 30 procent av användningen av

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan 1 2014-08-28 Agenda 1. Introduktion och presentation av deltagarna 2. Produktivitet 3. Arbetsmiljö 4. Trafikpåverkan 5. Medskick till nationellt Anläggningsforum 6. Sammanfattning och avslutning 2 2014-08-28

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten.

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten. Produktionskostnadskalkyler vid nyproduktion av småhus 12 version 2 Denna överenskommelse har utarbetats av Konsumentverket, Trä- och Möbelföretagen och Villaägarnas Riksförbund och avser skyldighet att

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Digitala leveranser av förvaltningsinformation

Digitala leveranser av förvaltningsinformation ICT Digitala leveranser av Digitala leveranser av Version: 080902, Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (13) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden.

Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden. Viktigt att tänka på när du ska upphandla olika typer av modulbyggnader Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden. Vänd dig till Flexator om du vill... leasa över längre tid kunna påverka utformningen

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Säsongrensning i tidsserier.

Säsongrensning i tidsserier. Senast ändrad 200-03-23. Säsongrensning i tidsserier. Kompletterande text till kapitel.5 i Tamhane och Dunlop. Inledning. Syftet med säsongrensning är att dela upp en tidsserie i en trend u t, en säsongkomponent

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

Snart går en tredjedel av alla i byggbranschen i pension! Hur kommer det att påverka den unga generationen som snart ska ta över?

Snart går en tredjedel av alla i byggbranschen i pension! Hur kommer det att påverka den unga generationen som snart ska ta över? Snart går en tredjedel av alla i byggbranschen i pension! Hur kommer det att påverka den unga generationen som snart ska ta över? Vi beslöt oss för att undersöka hur de egentligen sover om natten. Deras

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall -

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 2 Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 19 november 2013 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB Advokat Anette Hansson Ahl Jur kand Emelie Henriksson Agenda 1. Inledning 2. Avgöranden i

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1 FLEXIBELT fordonsutnyttjande» smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året Flexibelt fordonsutnyttjande 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons

Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons ab, Chalmers Teknikpark, 412 88 Göteborg, Tel: 031 27 66 00, info@simmons.se,, www.simmons.se

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad dm 4&Z- Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: Dnr 462-2727/2005 Projektets nummer och namn: Nr B107 Utredning avseende utbyte av direktverkande

Läs mer

DataDIA ERP-marknaden 2013

DataDIA ERP-marknaden 2013 Marknadsundersökning DataDIA ERP-marknaden 2013 Marknadsandelar och andel av nyförsäljning 2012 jämfört med 2008 (Förkortad version) Niklas Linder VD, DataDIA AB Peter Edling Analytiker, Agile Sales AB

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG Utredning av Miljöledningssystem och Koldioxidkartläggning EMC Sverige Undersökning och rapport utförd av Annlie Zell och Syfte, målgrupp/urval och tillvägagångssätt

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

Strategisk Partnering en kort sammanfattning av arbetssätt och status. Anna Rhodin 2012-10-05

Strategisk Partnering en kort sammanfattning av arbetssätt och status. Anna Rhodin 2012-10-05 Strategisk Partnering en kort sammanfattning av arbetssätt och status Anna Rhodin 2012-10-05 Något om mig Civ-Ingenjör VoV LuTH-95, Tekn. Lic partnering -02 Entreprenör tidigare: 12 år Skanska (stor koncern)

Läs mer