Utbildning för Projektledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning för Projektledare"

Transkript

1 Utbildning för Projektledare 1

2 Introduktion till utbildning för projektledare om tillgänglighet Utbildning för projektledare om tillgänglighet är att betraktas som en mall för en halv eller heldags utbildning. Det är därför möjligt för utbildaren att göra vissa förändringar i materialet utifrån den tid man har till sitt förfogande. Viktigt är att också vara lyhörd inför den målgrupp du möter. Utbildning för projektledare Målgrupp är projektledare/ projektmedarbetare som leder beviljade projekt i programområde 1 och programområde 2. Utbildningen planeras tillsammans med ansvarig projektledare. Innehållet kan anpassas efter tid till förfogande och målgrupp. Syftet med utbildningen för projektledare är att dem ska få orientering om vad tillgänglighet innebär för personer med funktionsnedsättning. Projektledarna ska få insikt om hur tillgänglighet kan integreras i deras projekt, och också stärka deras intresse och engagemang i frågorna. Projektledarna ska ges tillfälle att förstå värdet av att vända på perspektiven och vad generell tillgänglighet innebär. Projektledarna ska få vetskap om vart man kan vända sig framöver för att få fortsatt stöd. Pedagogisk tanke Målsättning och pedagogiskt grepp i utbildningen för projektledare är att få till interaktivitet och erfarenhetsutbyte genom att engagera projektledarna. Föresatsen är att kunna lyfta den kunskap, erfarenhet och egna upplevelse om tillgänglighet som projektledarna besitter och därmed påvisa värdet av den kunskapen. Vuxna människor har ett inbyggt behov av att omsätta sitt lärande. Det erfarenhetsbaserade lärandet innebär att olika individer skapar sig olika förståelse för en och samma verksamhet och verklighet. Ett sådant lärande innebär att förändra sina perspektiv. Lärandet genom samtal i små grupper är ett naturligt sätt att skapa ny och mer gemensam kunskap. Tillgänglig utbildning Tänk också på att i planeringen tillsammans med ansvarig projektledare påminna om att : lokalen, informationen, kommunikationen ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Vid val av metod var medveten om tillgänglighetsperspektivet och planera därefter se Handisams riktlinjer och Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser. Viktigt att ansvarig projektledare inför utbildningen för projektledare tar reda på deltagarnas behov av tillgänglighet. Vi har valt metoden bikupa som kan innebära att det blir svårt för den som har en hörselnedsättning, ett alternativ kan vara att man använder mobil hörslinga för en mindre grupp. Tid 2

3 Projektledarutbildningen är avsedd för en heldag men det är möjligt att anpassa den utifrån hel- eller halvdag. Vissa moduler ska alltid vara med andra är valbara utifrån målgrupp och tid. Material Exempel på material hittar du i skriften: Information, vägledning, utbildning om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska Socialfonden. Att tänka på i utbildningen för projektledare. -Förberedelse = Skaffa dig kunskaper om mottagarna innan du träffar dem! -Inledning = Se till att du har en bra inledning! Hur vill du börja? Tänk på Syftet! -Avslutning = Se till att du har en klar avslutning! Hur vill du sluta? Tänk på syftet! -Syfte = Var klar över ditt syfte! Vad vill du uppnå? Vem vänder du dig till? Vilka hjälpmedel tänker du använda? Varför? Vill du: informera, sälja, övertyga, inspirera, roa, röra, hylla, fria, fälla etc.? -Tiden = Håll tiden! -Öva! = Gör det som du vet att du har nytta av! Gör det även om det tar emot! Tips för att utbilda på ett bra sätt! 1. Fakta som gör talet intressant och engagerande 2. Exempel som gör ämnet konkret och levande 3. Något aktuellt som binder samman med nuet och åhörarnas situation 4. Något personligt så att dina egna tankar, upplevelser och känslor ger färg och liv åt presentationen Innehåll i utbildningen för projektledare om tillgänglighet 1. Presentation av dig och att du kommer från xxx. Utbildningen vill spegla hur man bör integrera funktionshinder perspektivet på alla nivåer i verksamheten. Detta genom att undanröja hindren för delaktighet. Det gäller att hitta 3

4 generella lösningar som fungerar för så många som möjligt. Vi har fokuserat på den fysiska miljön, information/kommunikation och på verksamheten. Det är ett utvecklings-, kvalitetsarbete och en ledningsfråga som berör oss alla. 2. Inled med ett eller flera illustrerande egna exempel på tillgänglighet från arbetslivet som engagerar deltagarna. Det gäller att få projektledarna att vända på perspektiven och få dem att inse att en bra generell tillgänglighet är användbar för alla. Ställ frågan till projektledarna: Använder du något hjälpmedel hemma? Exempel: Engreppsblandaren var från början ett hjälpmedel Fjärrkontroll Dörröppnare Förlängd engreppsblandare 3. Visa film Visa Handisams 3 filmer Anställning, Tillgänglighet och Delaktighet. Filmen är 10 minuter och 40 sekunder lång. Återkoppla till filmen genom att ställa en fråga: Vilka tankar väcker filmerna hos dig? Bikupa 3 minuter 2 och 2, samla upp två tre synpunkter från gruppen Syftet med denna filmvisning och övning är att projektledarna ska tänka till om en bekant situation, men där rollerna nu är ombytta. Var sitter egentligen begränsningen? Tala om att Handisams filmer är syntolkade, teckentolkade och textade. 4. Begrepp Vilka begrepp använder vi? Låt projektledarna läsa igenom Ord som taggar. Diskutera i helgrupp eller bikupa, beroende på hur många deltagare det är. Vilka ord vi använder säger något om våra värderingar och hur vi ser på varandra. Det kan ni läsa om i ord som taggar som vi delat ut. Diskutera varför är det viktigt att vara rädd om orden? På vilket sätt kan ni ta upp frågorna i ert projekt? 4

5 5. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Ställ fråga till hela gruppen: Vad är tillgänglighet för dig vad är din erfarenhet? Bikupa 5 minuter 2 och 2. Följ upp frågan genom att skriva upp svaren på tavlan, Sortera in svaren under - fysisk information - kommunikation och verksamhet. Beroende på hur många förslag du får, fyll på med egna exempel. Syftet med denna övning är att engagera och få igång interaktivitet i gruppen. Deltagarna ges här möjlighet till erfarenhetsutbyte. Här får man en helhetsbild på vad tillgänglighet är. Exempel som du kan använda: Fysisk tillgänglighet Bra ventilation gynnar alla men den är nödvändig för personer med allergi. Receptionen hos ett företag. Både hög och låg receptionsdisk välkomnande för rullstolsanvändare Lokaler som alla kan ta sig till och från Toaletter som alla kan använda Bra ventilation Ramp/trappa Kontraster Ledstråk Skyltning Materialval Sittplatser/vilplan Ljusmiljö Ljudmiljö Information Tala och skriv så alla förstår Kontraster undvik färgplattor med text Hemsida och intranät med tydlig struktur 5

6 Bra att lära sig är, vart man kan vända sig för att tex. producera punktskrift I projektet ska ni ta fram skriftlig information, exempel som du kan använda: - Val av papper något tjockare inte glatt - Skriv begripligt - Teckenstorlek 12 punkter vedertaget, 14 punkter bättre - Teckensnitt - Kontrast tonplattor Ta med och visa på goda och dåliga exempel på informationsbroschyr! Vad innebär alternativa format? - Lättläst svenska - Inläst - Punktskrift - Storstil - Word eller tillgänglig PDF - En tillgänglig PDF-fil gör man genom att använda Words formatmallar. (rubrik 1, rubrik 2) Informera om att i projektet ska finnas beredskap för att ta fram informations/ utbildningsmaterial i alternativa format. Informera om vart man kan vända sig för att få hjälp. - Hänvisa till Riv Hindren - Handisams hemsida - Checklista, för dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig - Konsulter i nätverket Kommunikation Teckenspråk för personer med hörselnedsättning eller döv Mobiltelefon text-sms och bild för personer som är döva Texttelefon Talförmedling slå upp telefonkatalogens blå sidor där hittar du uppgifter! 6

7 Läs- och skrivsvårigheter datahjälpmedel val av typsnitt och radavstånd Utvecklingsstörning Lättläst Klarspråk Synnedsättning Ha förkunskap om olika format Att tänka på vid konferenser Personalmöten Hemsidan och intranätet Koppla upp Handisams hemsida gå igenom de olika alternativa formaten som finns exempel syntolkning, talsyntes mm. Verksamhet Exempel på hur inkludera tillgänglighet i planering och genomförandet i verksamheten Att ledningen har kunskap och handlingsberedskap att möta människors olika förutsättningar Att man organiserar arbetet och ger medarbetarna möjlighet till: Flexibel arbetstid en generell lösning som gagnar alla Arbetsuppgifter se var och ens kompetens Arbetsledningen är lyhörd för och kan anpassa sitt ledarskap utifrån allas behov. Möjlighet att anpassa arbetstempot. Arbetsledningen har kunskap om att det finns tekniska hjälpmedel som kompenserar en funktionsnedsättning. 6. Fakta om tillgänglighet Drygt personer i Sverige i åldern år har någon funktionsnedsättning. Av dessa har mer än en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Av personer med nedsatt arbetsförmåga har 44 % arbete. Detta kan jämföras med 75 % i övriga befolkningen. 26 % av alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning. 7

8 Drygt var femte individ i arbetsför ålder uppger att de har någon form av funktionshinder. Hälften av dessa bedömer att funktionshindret inte påverkar arbetsförmågan eller arbetskapaciteten. Källa: Situationen på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008 för personer med funktionshinder (enligt preliminära siffror från SCB) samt Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken (Handisam) Det är tio gånger vanligare att ha dålig hälsa bland kvinnor och män med funktionsnedsättning än i övriga befolkningen. Källa: FHI:s rapport Värderingar och ledarskap. Introduktion och visa en film bra exempel från Annorlunda arbetslivs filmer: Frech AB ventilation eller Open Up eller Konsum. OBS! Läs på om de tre företagen i Handikappförbundens projekt Annorlunda arbetslivs handbok Varför ersätta Sture med Sture,. Välj Block A Organisering och ledarstil, Block B Värdespelet och Block C Om filmerna Exempel ur verkligheten. Alternativt välj filmen Allt är relativt som visar fyra personer på arbetet och hemma. Till hela gruppen ställ frågan: Vad är budskapet i filmen? Fånga upp några svar. Syftet med filmen är att visa på att i realiteten kan alla öka tillgängligheten i arbetslivet. Syftet med frågan är att deltagarna ska få en tankeställare - AHA upplevelse begränsningen sitter i mitt eget huvud! Skriv frågan tydligt på tavlan och läs upp den. Det är bra för alla. 8. Vad är fördelarna med att inkludera tillgänglighet i ert projekt? Att vända perspektiven och att se möjligheterna istället för hindren! - Diskutera - Vad är fördelen med att arbeta med en ökad tillgänglighet? Samla upp synpunkterna skriv upp på ett blädderblock. Vad är din drivkraft för att arbeta för en ökad tillgänglighet? 8

9 Syftet är att deltagarna ska få förståelse för innebörden av funktionshinderperspektivet och att generell tillgänglighet gagnar alla. Använd mikrofon när du fångar upp deltagarnas synpunkter. Exempel: Demokrati, alla ska kunna delta i arbetslivet oavsett funktionsförmåga. Fler kunder, utveckling av varor och tjänster som är användbara för alla. Mångfald av människor med olika erfarenheter berikar. Exempel kan vara: Öka mångfalden Öka förståelsen Fler kunder Goodwill Nya affärsmöjligheter Ta vara på kunskap Framtida arbetskraftsutbudet Vinster med att tänka nytt, annorlunda Det som är bra för personer med funktionsnedsättning är också bra för andra. Demokrati 9. Inkludera tillgänglighet Gör gruppindelningen utifrån vilken verksamhet/projekt som de olika projektledarna kommer ifrån. Använd dig av de uppgifter om verksamhet/organisation som deltagarna lämnat i anmälningarna och gör gruppindelningen därefter! Välj de frågor som är aktuella för målgruppen och för den tid du har till ditt förfogande. Exempel på hur man kan inkludera tillgänglighet i planering och genomförandet Fundera över följande frågor: a) Vilka kommer att delta i ert projekt? b)hur ska ni ta reda på era deltagares behov av tillgänglighet? c)hur kan ni svara upp mot det behovet? d)är era utbildningslokaler tillgängliga? Vet ni vad som krävs för att lokalerna ska anses vara tillgängliga? 9

10 e)hur kan ni utforma er information så att alla kan läsa den? f)hur ska ni göra för att alla ska kunna komma? g)vilken kunskap och erfarenhet har ni kring tillgänglighet och vad behöver ni ytterligare för kunskap? h)hur ska ni få den kunskapen? Vilka aktiviteter ska ni göra? i) Hur kan ni planera aktiviteterna i projektet så att alla kan delta? j) När du ska integrera och driva tillgänglighetsfrågan vilka svårigheter kan du tänkas stöta på i ditt projekt? Erfarenhetsutbyte! k)behöver din organisation kompetensutveckling i tillgänglighet? Att planera in sådan vidareutbildning är ett sätt att beakta tillgänglighet. l)beaktar ni tillgänglighet vid upphandlingar? 10. Kontaktuppgifter Här skriver du in dina kontaktuppgifter och informera om det stöd du kan ge! 11. Utvärdering. Tack slut för idag! 10

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt förordning 2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken. ' =VcY^hVb Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet. Riv hindren

Riktlinjer för tillgänglighet. Riv hindren 2015 Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren En guide till delaktighet Riktlinjer för tillgänglighet är ett stöd och en inspiration för alla som strävar efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer