Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden"

Transkript

1 Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

2 Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4 Utbildning...5 Inför projektansökan...5 Informationsmöten...5 Vägledningsmöten...6 Förstudie...7 Genomförandefas...8 Utbildning...9 Grundutbildning...9 Skräddarsydd utbildning för projektledning och andra...10 Utbildning för projektdeltagare...10 Fördjupningsaktiviteter Tillgänglighet...12 Tillgänglighetsplan...12 Tillgänglighet integrerad i arbetsmiljön...12 Transnationellt...13 Hjälp på vägen...14 Material...14 Länkar...15 Foto: Text: Stefan Eklund Åkerberg, projektledare Information Vägledning Utbildning 2

3 Inledning Inför programperioden införde Svenska ESF-rådet krav på att alla projekt inom Europeiska socialfonden skulle arbeta med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att påskynda utvecklingen mot ett arbetsliv där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Målet är att fler personer med funktionsnedsättning ska få tillträde till arbetsmarknaden. Till detta startades 2009 det nationella projektet Processtöd Tillgänglighet som pågår till och med Projektet är en del av ESF-rådets organisation för stöd till projekten inom Socialfonden. Uppdraget är att göra ESF-rådets krav på tillgänglighet begripligt, meningsfullt och hanterbart för Socialfondens projekt. Det här materialet vänder sig till dig som ska ge stöd i tillgänglighetsfrågor till ansökande eller pågående projekt inom Europeiska socialfonden. Materialet ger exempel på vad stödet kan omfatta och förslag på hur det kan läggas upp. Det är inte en enhetlig metod som är tänkt att kopieras rakt av, utan vi vill med det här materialet inspirera och ge ett stöd på vägen. Projektet Processtöd Tillgänglighet drivs av Handisam i samverkan med Handikappförbunden, och finansieras av Europeiska socialfonden. Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare De projekt och projektgrupper du som projektstödjare möter är många gånger mycket olika och har sina speciella behov och förutsättningar. Din viktigaste roll blir att ge förslag till lösningar i projekten som matchar Socialfondens krav och din egen kunskap på området. Förutom din egen erfarenhet som projektstödjare måste du ha goda kunskaper om funktionsnedsättningar och om generell tillgänglighet inom områdena fysisk miljö, information/kommunikation och tillgänglig verksamhet. Du måste också vara väl insatt i Europeiska socialfondens program, rutiner Information Vägledning Utbildning 3

4 och regelverk. Ett brett kontaktnät med olika expertkompetens inom tillgänglighetsområdet är en stor tillgång i arbetet. Att tänka på: Ta noga reda på projektgruppens förutsättningar var ett bollplank; lyssna, ställ frågor och återkoppla. Utgå från projektidén eller den beviljade projektansökan. Genom att tydligt koppla dina förslag dit ökar du sannolikheten för att projektledningen och projektägarna ska ta till sig tillgänglighetsfrågan. Ge råd och stöd genom bra och konkreta exempel. Lyft fram egen kunskap och erfarenhet. Arbeta långsiktigt och processinriktat stödet får bäst effekt om det ges återkommande och över tid. Den metod vi vill lyfta fram bygger i första hand på information, vägledning och utbildning. Information Med begreppet information menar vi de aktiviteter som introducerar tillgänglighetsfrågan; att ge generella råd och att berätta om vilket stöd projekten kan få i fortsättningen. Ofta har du kontakt med flera projekt samtidigt, till exempel i samband med utlysningen av projektmedel. Formerna för informationsmöten varierar vilket gör att man måste var flexibel. Ibland blir informationstillfällena mer djuplodande och man kommer in på individuell projektvägledning och projektspecifika frågeställningar. Vägledning Vid en vägledning möter du enskilda projekt. Innehåll och upplägg kan skilja sig mycket åt beroende på i vilken fas projekten befinner sig, och vilken inriktning som projekten har. Utgångspunkten för vägledningen bör alltid vara att möta projektet i den fas den befinner sig och att anpassa vägledningen utifrån förutsättningar och behov. Projektledningen, det vill säga projektledare, styrgrupp och projektägare, är den naturliga målgruppen. Återkommande vägledning är många gånger avgörande för att hålla liv i arbetet. Personliga möten kan gärna kompletteras med kontakter via telefon och e-post. Ha som mål att få igång ett långsiktigt arbete. Information Vägledning Utbildning 4

5 Utbildning Utbildning till projekten ges under olika faser, i olika former och med olika inriktning. Från rent grundläggande utbildning runt tillgänglighet och olika funktionsnedsättningar, till smala fördjupningsinsatser inom specifika funktionsnedsättningar eller annat. Utbildningen vänder sig till många olika funktioner inom projektgruppen; från projektledare, projektägare och nyckelfunktioner i projekten till deltagare, underleverantörer eller andra. Tidpunkt, målgrupp, behov, önskemål med mera är avgörande för vad utbildningen ska innehålla, hur den läggs upp och sedan genomförs. Utbildningen kan i bland vara av standardkaraktär men grundregeln bör vara att så långt som möjligt skräddarsy utbildningarna så att de på bästa sätt matchar de behov som finns. Inför projektansökan Vid informationsaktiviteter i samband med projektutlysningarna är det viktigt att vara påläst på själva utlysningstexten. Inriktningen i utlysningarna varierar och ger dig värdefull information när du själv ska informera om tillgänglighet och vilket stöd du kan erbjuda. Informationsmöten På informationsmötena får du räkna med att deltagarna kan ha liten eller ingen kunskap alls om funktionsnedsättningar, och om vad tillgänglighet i denna bemärkelse innebär. Ge en kortfattad men så bred introduktion som möjligt så att deltagarna ser vidden av frågan. Utöver att informera om funktionsnedsättningar och tillgänglighet är det bra att lyfta frågor som: Hur ska alla medarbetare/deltagare kunna delta i utbildningen på lika villkor? Hur kan ni i ert projekt se till att era lokaler, er information och er kommunikation är tillgängliga? Vilka är nyckelpersoner i projektet och vilket behov av kompetensutveckling om tillgänglighet har de? Hur kan ni i ert projekt ställa krav på tillgänglighet vid upphandling av underleverantörer? Vad är viktigt att tänka på i ansökan när det gäller tillgänglighetsarbetet? Information Vägledning Utbildning 5

6 Vägledningsmöten Inför ett första vägledningsmöte med ett enskilt projekt i ansökningsfasen kan du be om att få ta del av vad de har skrivit ned om sin projektidé. Ofta är det bra att ge en kort beskrivning om vad du menar med tillgänglighet så att ni får en gemensam referensram. Be sedan projektledningen eller projektägaren beskriva projektets idé och innehåll med egna ord. Då kan du få ytterligare information om hur de tänker och vilken kunskap de har på tillgänglighetsområdet. Genom följdfrågor kan du sedan hjälpa projektledningen eller projektägaren att se vilka tillgänglighetsperspektiv som ska ingå i projektet. Fråga till exempel: Vad betyder tillgänglighet för er, och hur har ni tänkt kring tillgänglighetsfrågan inför ert projekt? Hur kan ni tänka för att tillgänglighet ska bli en naturlig del i ert projekt? Finns det i er ordinarie verksamhet/organisation strukturer, riktlinjer och rutiner som ni kan koppla ert arbete och kommande projektresultat till? Har ni koll på deltagarnas eventuella funktionsnedsättningar? Om inte hur kan ni ta reda på det? Hur tillgängliga är lokalerna som ni ska använda? Hur tillgänglig är er information och de informationskanaler ni tänker använda er av? Vilket framtida behov av tillgänglighetsstöd har projektet? Vad behöver ni budgetera för när det gäller tillgänglighet? Syftet med frågorna ska vara att få med projektgruppen på hur de måste tänka kring tillgänglighet och hur de ska gå tillväga för att få med tillgänglighetsfrågan som en röd tråd i projektansökans olika delar. Om tillgänglighetsarbetet är tydligt beskriven i ansökan får projektet större förutsättningar för en bra start när det väl kommer igång. Information Vägledning Utbildning 6

7 Förstudie När en projektansökan har blivit beviljad av ESF-rådet är det bra att erbjuda information om vad man mer konkret ska göra i förstudien. Ansökan är utgångspunkten, men det händer ofta att den som skrivit ansökan inte är den som sedan ska genomföra projektet. I det här skedet kan det ibland vara bra att bjuda in flera projektgrupper samtidigt. Vid dessa informationsmöten är det också bra att ge varje grupp viss tid för individuell vägledning. På så vis får projektgrupperna en större möjlighet att få svar på sådant som bara gäller det egna projektet. Samordna dig med andra som också erbjuder stöd till projekt inom andra områden. Det underlättar ofta för projekten att kunna träffa flera stödfunktioner vid samma tillfälle. Se dessa informationstillfällen som ett sätt att informera om ditt fortsatta stöd. Erbjud vägledning där ni kan fördjupa er i tillgänglighetsarbetet och lägga upp en plan för det fortsatta arbetet. Boka redan nu upp mötestider så vinner du mycket tid och arbete. Ett effektivt sätt att konkretisera vad som ska göras är att ta fram en särskild tillgänglighetsplan för arbetet. Sträva alltid efter att förankra planen i projektens styr- och referensgrupper. Du kan läsa mer om hur ni kan planera projektens tillgänglighetsarbete under avsnittet Tillgänglighetsplan. I förstudien lägger du grunden för tillgänglighetsarbetet under genomförandefasen. Det kan handla om att välja lokaler som fungerar eller att kartlägga behov som kan finnas hos deltagarna i projektet. Nu görs också mycket av projektens upphandling av olika underleverantörer, utbildningsanordnare och utvärderare med mera. Att ställa krav på dessa angående tillgänglighet är också viktigt att ta upp. Att tänka på: Utgå från ansökan. Vad sägs konkret och vad kan du läsa in mellan raderna? Försök få projektledningen att själva definiera projektets behov. Vägled, coacha och stötta genom att lyssna och återkoppla. Ge konkreta förslag men låt så långt som möjligt projektgruppen göra arbetet själv. Då stärks gruppens ägarskap av frågan. Ta reda på vilka underleverantörer projektet planerar att upphandla. Information Vägledning Utbildning 7

8 Utöver vägledning förordar vi att projektledningen redan under förstudien får en grundläggande utbildning i tillgänglighet. Mer om detta kan du läsa längre fram under avsnittet Grundutbildning. Genomförandefas Även under projektens genomförandefas kan det bli aktuellt med informationsmöten. Personal i projekten byts ut, nya samarbetspartner eller målgrupper knyts till projektet och så vidare. Ta fram innehåll och upplägg tillsammans med projektledningen. Ge projektledningen en aktiv roll vid informationstillfället. Då får de en chans att själva utveckla vad det handlar om. Det stärker engagemanget för projektets tillgänglighetsarbete. Vägledningen under genomförandefasen bör vara återkommande och ske över tid. Håll kontakt och ställ frågor om hur arbetet flyter på. Återkoppla och kom med förslag på hur de kan gå vidare. Rådgivningen kan här handla om att hjälpa projektmedarbetarna att fullfölja sin tillgänglighetsplan. Har man gjort det man sagt att man skulle göra? Hur kan man komma vidare med projektet om man kört fast? Det är relativt vanligt att projektgrupper byter personal. Behövs det mer grundutbildning? Behövs fördjupade kunskaper på något område? Erfarenheter och resultat från projektet ska föras över till ordinarie verksamhet och organisation. Ofta sker detta i slutet av projekttiden hur kan man i stället arbeta för att överföringen ska ske mer löpande under projektets gång? Vägledningen under genomförandefasen kan till exempel handla om: Att ge stöd till projektledare som behöver hjälp i tillgänglighetsarbetet. Att förmedla tips på fördjupningsmaterial eller att förmedla kontakter till olika specialister inom tillgänglighetsområdet. Att hjälpa till med att synliggöra tillgänglighetsarbetet och resultat i rapporter till projektägare och ESF-rådet. Att hjälpa projektledningen med hur de kan tänka när de ska införa resultat och erfarenheter i ordinarie verksamhet. Finns det riktlinjer och annat där tillgänglighet kan arbetas in? Att ge tips om hur tillgänglighetsfrågan kan lyftas i de transnationella kontakterna. Se även avsnittet Transnationellt. Information Vägledning Utbildning 8

9 Utbildning Grundutbildning Grundläggande utbildning passar bäst under förstudien. Genom att lägga utbildningen på en generell nivå kan flera projekt delta på samma utbildning. När utbildningen genomförs för ett enskilt projekt ges dock större möjlighet att utgå från det enskilda projektet och att anpassa innehållet. Syftet med utbildningen ska vara att ge deltagarna en orientering om vad bra tillgänglighet innebär för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att väcka intresse och engagemang i tillgänglighetsfrågan, och att öka kunskapen om hur tillgänglighet kan integreras i projektet på ett naturligt sätt. Deltagarna ska få kännedom om vilka verktyg som finns och som de kan använda sig av bland annat filmer, checklistor och handböcker. Sträva efter att vara interaktiv och varva föreläsning, filmer och annat med mycket erfarenhetsutbyte. Fokusera på konkreta tillgänglighetsexempel så att deltagarna så långt som möjligt kan se samband med det de ska göra i sitt projekt. Den gemensamma utbildningen kan med fördel följas upp av projektspecifika utbildningar som är både grundläggande och fördjupande. Använd grundutbildningarna för att erbjuda och informera om vidare insatser och mer utbildning. Kunskap föder ofta önskan om mer kunskap. Att tänka på: Ta reda på så mycket som möjligt om målgruppen och deltagarna du kommer att möta. Ta reda på hur lokalen ser ut och vilken utrustning som finns. Har till exempel lokalen hörslinga och behövs teckentolkar? Inbjudan till deltagarna ska vara tillgänglig i både form och språk. För många deltagare är tillgänglighet i denna bemärkelse något nytt. Var tydlig i hur du beskriver vad utbildningen handlar om. Information Vägledning Utbildning 9

10 Skräddarsydd utbildning för projektledning och andra Genom att skräddarsy utbildningar finns mycket att vinna. När utbildningen utgår från projektets egen verksamhet och eget mål blir det lättare för deltagarna att ta till sig frågan. När man kan känna igen sig och relatera till den egna verksamheten ökar engagemanget för det kommande tillgänglighetsarbetet. De allmänna råd som lyfts fram under tidigare insatser kan ni diskutera, fördjupa och konkret koppla till projektets verksamhet. Utbildningen ska lägga en stabil grund för det fortsatta arbetet, och den synliggör ofta behov av ytterligare kompetens, utveckling eller annat stöd. Målgruppen för utbildningen är projektledare, projektägare, medarbetare, styr- och referensgrupper, samverkansaktörer och nyckelpersoner som finns i projektet eller i den ordinarie verksamheten. Att tänka på: Planera utbildningen tillsammans med projektledningen. Var påläst och utgå från projektansökan lyssna och återkoppla. Låt projektledningen ta ansvar för att skicka ut inbjudan och boka lokal. Lite föreläsning och mycket diskussion ger oftast bättre resultat ställ frågor och låt deltagarna ge förslag på lösningarna. Följ upp och utvärdera tillsammans med projektledningen. Kom överens om hur ni ska gå vidare. Utbildning för projektdeltagare Syftet med utbildning som vänder sig till deltagare i projekt är ofta att sprida information och mer grundläggande kunskap om vad tillgänglighet innebär för personer med funktionsnedsättning. Målgruppen har stor betydelse. Om deltagarna utgörs av anställda på en arbetsplats kan det handla om att öka förståelsen för tillgänglighetsfrågornas betydelse i arbetsmiljöarbetet, eller att påverka attityder på arbetsplatsen. En öppen dialog på arbetsplatsen gör det lättare att prata om de här frågorna. Om deltagarna saknar arbete hamnar fokus kanske mer på sådant som kan stärka individen, och om möjligt ge redskap som gör det lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. Hur tänker man kring tillgänglighet och vad skulle kunna få den att fungera? Den mer generella grundutbildningen (se ovan) kan vara en grund att utgå ifrån. Information Vägledning Utbildning 10

11 Att tänka på: Planera utbildningen tillsammans med projektledningen. Är projektet inriktad på en viss målgrupp? Finns det personer med funktionsnedsättning i målgruppen? Finns det speciella behov som du som utbildare kan behöva känna till? Fördjupningsaktiviteter Behovet av fördjupning inom olika områden växer ofta fram som ett resultat och ett lärande av det man gör. Det kan till exempel handla om att man vill veta mer om enskilda funktionsnedsättningar och tillgänglighetsåtgärder, eller att man vill få redskap för hur man ska kunna föra in tillgänglighetsarbetet i ordinarie verksamhet. Det kan innebära att fördjupa sig inom sådant som man redan är bekant med från ordinarie verksamhet, eller att hitta nya vägar. Vi vill särskilt lyfta in tillgänglighetsfrågan i arbetsmiljöarbetet. Du kan läsa mer om detta under avsnittet Tillgänglighet integrerad i arbetsmiljön. Fördjupningsaktiviteterna kan handla både om kompletterande vägledning och om mer utbildning. Att tänka på: Håll kontakt med projektledningen. Stäm av hur det går och ge förslag på hur de kan gå vidare. Ett bra kontaktnät med specialister inom olika områden kan komma väl till pass. Inom tillgänglig verksamhet finns många fördjupningsvägar med fokus på sådant som man kan ta med sig in i ordinarie verksamhet till exempel rekrytering, upphandling och arbetsmiljö. Information Vägledning Utbildning 11

12 Tillgänglighet Tillgänglighetsplan Ett bra sätt att få struktur på tillgänglighetsarbetet är att ta fram en plan för arbetet. Planen kan antingen tas fram inom ramen för den vägledning som ges eller som del av en skräddarsydd utbildning. En plan konkretiserar hur gruppen kan få med tillgänglighetsfrågan i sitt projektarbete. Planen gör det möjligt att se vad som ska göras och vilka mål som ska uppfyllas. Den hjälper också projektledningen att följa upp arbetet och fastställa när saker ska ske och vem som ansvarar för dess olika delar. Använd en mall som bygger på följande struktur: Övergripande mål. Projektets vision vad gäller tillgänglighetsfrågan på lång sikt. Projektmål. Projektets målsättning med sitt tillgänglighetsarbete inom ramen för projekttiden. Delmål. För tillgänglighetsområdena verksamhet, fysisk, informativ och kommunikativ tillgänglighet. Med en tydlig beskrivning av: Aktivitet. Vilka aktiviteter som kommer att ske med koppling till tillgänglighetsfrågan. Ansvar. Redogörelse för vem som är ansvarig för aktiviteten. Tidsplan. Exakt i tid när aktiviteten kommer att genomföras. Indikator. Hitta en form att mäta den effekt som aktiviteten haft. Tillgänglighet integrerad i arbetsmiljön Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan vara en användbar kanal för att föra in tillgänglighetsarbetet i en organisations befintliga struktur och rutiner. Vi har alla behov av en god arbetsmiljö och vi påverkas av den dagligen. Det är många faktorer som påverkar arbetsmiljön: arbetsledning, medarbetare, arbetsmängd, arbetstid, handlingsutrymme, arbetsställningar, arbetsrörelser, belysning, buller, farliga ämnen, värme och kyla, arbetsutrustning, maskiner med mera. Det handlar om dig och mig och om vår förutsättning för delaktighet. Information Vägledning Utbildning 12

13 Brister i arbetsmiljön sammanfaller påfallande ofta med bristande tillgänglighet, till exempel svårighet att läsa eller förstå instruktioner, trötthet på grund av dålig luft-, ljus- eller ljudmiljö, svårighet att hantera utrustning, behov av kunskap eller hjälpmedel som saknas. Exempel på verktyg vid undersökning av arbetsmiljön där tillgänglighet kan integreras: Skyddsronder/arbetsmiljöronder. Personalmöten där arbetsmiljö är med som en punkt på dagordning. Medarbetar- och utvecklingssamtal. Medarbetarenkäter. Transnationellt Internationellt samarbete inom Europeiska socialfonden, ESF, kallas transnationellt samarbete. Samarbete och ett lärande över gränserna är ett grundfundament inom ESF. Projekt uppmanas att söka transnationella samarbeten. Svenska projekt ska aktivt sträva efter att lyfta in tillgänglighetsarbetet även här. Vid transnationellt samarbete i tillgänglighetsfrågor är det viktigt att vara klar över länders olika utgångspunkter. När man planerar ett erfarenhetsutbyte med andra länder bör man exempelvis vara medveten om hur samarbetsparten ser på, och vad som ingår i, begreppen funktionsnedsättning och tillgänglighet. Att tänka på: Ställ frågor om hur man ser på funktionsnedsättning och tillgänglighet i det land ni ska samarbeta med. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra i samarbetslandet? Vilka riktlinjer har ni kring tillgänglighet i samarbetslandet? Vilka framgångsrika metoder har man använt sig av, både i Sverige och i samarbetslandet för att få ut fler personer med olika funktionsnedsättningar i arbete? Information Vägledning Utbildning 13

14 Hjälp på vägen Material Riktlinjer för tillgänglighet Riv Hindren, Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser, Checklista för dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig, Checklista Handlingsplan för tillgänglighet, Besöksinformation för alla Råd till kommuner och företag som informerar om tillgänglighet, Se kompetensen En guide för att öppna din arbetsplats för personer med funktionsnedsättning, Handisams filmer om tillgänglighet, - Anställningen - Delaktighet - Tillgänglighet - Se kompetensen FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken, Så gör du som chef Handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen, Så gör du som kollega Handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen, Ord som taggar om funktionshinder, Jodå. Tillgänglighet lönar sig (Vi har räknat på det), Dörrarna stängs innan alla fått plats, Information Vägledning Utbildning 14

15 Checklista inför ansökan, Processtöd Tillgänglighet, Utbildning för projektledare, Processtöd Tillgänglighet, Metodutbildning en fortsättning på utbildning för projektledare, Processtöd Tillgänglighet, Orienteringsutbildning Utbildning för deltagare i projekt, Processtöd Tillgänglighet, Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar, Att upphandla tillgänglighetsstöd för Socialfondsprojekt, Processtöd Tillgänglighet, Länkar Svenska ESF Rådet Handisam Handikappförbunden Hjärnkoll slå hål på myterna om psykisk ohälsa Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet Information Vägledning Utbildning 15

16 2013 Processtöd Tillgänglighet E-post:

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

Handlingsplan Tillgänglighet

Handlingsplan Tillgänglighet Handlingsplan Tillgänglighet Projekt På väg till jobbet Andersson Marita 2012-04-23 Bakgrund Projekt på väg till jobbet är ett av ESF (Europeiska socialfonden) delfinansierat samverkansprojekt mellan Avesta

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Utbildning för Projektledare

Utbildning för Projektledare Utbildning för Projektledare 1 Introduktion till utbildning för projektledare om tillgänglighet Utbildning för projektledare om tillgänglighet är att betraktas som en mall för en halv eller heldags utbildning.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv.

Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv. Inspirationsguide Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv. Inspirationsguiden är ett självinstruerande verktyg som leder

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5 2008-12-15 Bilaga 5 6 Sidor Utdrag ur Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Övre Norrland Utveckling och tillämpning av metoder för att stärka arbetsmarknaden i region

Läs mer

SLUTUTVÄRDERING AV PROCESSTÖD TILLGÄNGLIGHET

SLUTUTVÄRDERING AV PROCESSTÖD TILLGÄNGLIGHET Handisam SLUTUTVÄRDERING AV PROCESSTÖD TILLGÄNGLIGHET Stockholm 2012-02-01 Sweco Eurofutures AB Ulf Savbäck 1 (40) Sweco, Telefon Telefax www.sweco.se Sweco Eurofutures AB Org.nr 556342-6559 säte Stockholm

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen Det här dokumentet vänder sig till funktionshindersrörelsen i kommuner, landsting och regioner.

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio personer från Wiederströms

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Bakgrund Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem men den senaste tidens utveckling

Läs mer

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 3 Dokumentation av handlingsplan Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. DOKUMENTATION... 3 SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLAN... 3 PROCESSEN

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2011-02-28 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Stockholm ÖKAT ARBETSKRAFTSUTBUD - FLER I ARBETE

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

OMVÄNT MENTORSKAP. Bakgrund och Problemanalys. Motivation av projektet

OMVÄNT MENTORSKAP. Bakgrund och Problemanalys. Motivation av projektet OMVÄNT MENTORSKAP Bakgrund och Problemanalys De senaste åren har Kristianstads kommun tagit emot en stor andel utrikes födda kvinnor, män, flickor och pojkar i förhållande till kommunens övriga folkmängd.

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012 Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret Under verksamhetsåret kommer mångfaldsarbete i första hand att ha inriktning på implementering av kommunens mångfaldsplan. Hela

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det?

Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det? Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det? FRÅGA Hur många av er här går på hälsokontroll varje år? Hur många går till tandläkaren varje år? Hur många av er kontrollerar er mentala hälsa varje år?

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Handledning för uppföljning och utvärdering inom Socialfondsprojekt. Starkare fokus på uppföljning och utvärdering

Handledning för uppföljning och utvärdering inom Socialfondsprojekt. Starkare fokus på uppföljning och utvärdering 1(12) Promemoria Diarienummer Version 2011-06-22 Sven Janssonn 08-57917114 Handledning för uppföljning och utvärdering inom Socialfondsprojekt Denna handledning är tänkt att vara ett stöd för dig som ska

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Oktober 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer