Sportevent som marknadskommunikation En multipel fallstudie av Adidas, SEB och Synsam. My Karlsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sportevent som marknadskommunikation En multipel fallstudie av Adidas, SEB och Synsam. My Karlsten"

Transkript

1 Avdelningen för idrottsvetenskap Sportevent som marknadskommunikation En multipel fallstudie av Adidas, SEB och Synsam My Karlsten Coaching & Sport Management Läsåret Handledare: Magnus Forslund Examinator: Per-Göran Fahlström

2

3 Examensarbete Coaching & Sport Management Läsåret Institutionen för pedagogik Avd. för idrottsvetenskap Författare/Author: My Karlsten Abstract (engelsk version) Titel/Title: Sportevent som marknadskommunikation Antal sidor: 56 Sport event has become a commonly used and important part in marketing communications among companies today. The purpose of this study, accordingly to two main research questions, is to explore companies objectives for communicating through sport event and how they use the sport event to communicate successfully. Based on the research questions, a review of relevant literature was conducted and a qualitative, multiple case study was used to collect data through semi structured interviews with each company. The conclusion of this study indicate that building long lasting relationships in order to match consumers demands for differentiated, unique offers and interactive communication are companies objectives for using sport event as marketing communication. The findings of how companies use the sport event to communicate effectively show that the sport event is used for smaller activities alongside the sport event to increase the experience for the consumer and thus increase the effectiveness of the communication. Sökord: Marknadsföring, Event Marketing, Sport Marketing

4

5 Innehållsförteckning 1. INLEDNING PROBLEMATISERING SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR AVGRÄNSNING DISPOSITION TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER SPORTENS ATTRAHERANDE FAKTORER MARKNADSFÖRING Produkt/tjänstekonstruktion Segmentering Positionering Promotionsmixen SPORT MARKETING Sponsring EVENT MARKETING UPPLEVELSEINDUSTRIN RELATIONSMARKNADSFÖRING SUMMERING METOD FORSKNINGSSTRATEGI FORSKNINGSDESIGN FORSKNINGSMETOD URVAL INTERVJUGUIDE/FRÅGEKONSTRUKTION VALIDITET METODREFLEKTION RESULTATPRESENTATION ADIDAS Företagspresentation Varför? Hur? SEB Företagspresentation Varför? Hur? SYNSAM Företagspresentation Varför? Hur? RESULTATSUMMERING FÖRSÖK TILL FÖRSTÅELSE AV RESULTAT DISKUSSION VAD KAN VI LÄRA OSS AV STUDIEN? FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING KÄLLFÖRTECKNING LITTERATUR INTERNET KÄLLOR MUNTLIGA KÄLLOR BILAGA 1. INTERVJUGUIDE ADIDAS... 49

6 BILAGA 2 INTERVJUGUIDE SEB BILAGA 3 INTERVJUGUIDE SYNSAM... 55

7 1. Inledning Under de senaste decennierna har samhälleliga förändringar bidragit till förändringar i företagens förutsättningar att marknadsföra sig. Enligt Behrer och Larsson (1998) konsumerar människor mindre, konkurrensen mellan företag har ökat, konsumenterna har blivit trötta på reklam och ställer allt högre krav på företagens förmåga differentiera sig och visa engagemang. Företag är ständigt på jakt efter den perfekta strategin att på framgångsrikast vis kommunicera med marknaden och idag krävs det nya verktyg för att möjliggöra konkurrenskraft. Då vi varje dag utsätts vi för över 5000 reklambudskap varav vi endast kan ta in ett fåtal ställs företagen inför utmaningen att på ett unikt sätt tränga igenom dagens mediebrus menar Mullin Hardy och Sutton (2000). Skiftningar i vårt samhälle har bidragit till förändringar i konsumentbeteende och attityd och Behrer och Larsson (1998) menar att vi idag söker självförverkligande upplevelser både genom arbete och fritid och skapar på så sätt nya värderingar. På grund av detta uppfattas traditionell marknadsföring inte längre som värdeskapande utan konsumenten söker erbjudanden med innehåll, värde för mottagaren. Människors sökande efter självförverkligande har bidragit till att fritiden har blivit en tid för att uppfylla drömmar och mål och samtidigt söka upplevelser. Det har således uppstått en ny strategi att kommunicera med människor på fritiden, i en avslappnad och ofta rolig miljö, då de är mer mottagliga för budskap. Mullin Hardy och Sutton (2000) anser att människor idag konsumerar sport som ett led i sökandet av en speciell upplevelse (så som adrenalin kick, total koncentration, fysisk utmattning, total lycka eller ilska vid match etc.) men även på grund av vårt behov av delaktighet, socialisation och interaktion. Sport har en speciell plats i livet hos många och ger oss en unik upplevelse som förändras gång till gång. Vi utövar sport, lyssnar på, tittar på och samlar till och med på sport. Vi identifierar oss via sport, kombinerar sport med mat och dryck, vi ser sportstjärnor som sexsymboler och sport överstiger religiösa och politiska barriärer. Sportfilsofen Michael Novak menar att sport har många halvreligiösa attribut såsom ceremonier, symboler och ritualer. Han vill även påstå att sport ibland överbryggar religiösa barriärer. Exempelvis då Iran kvalificerade till Fotbolls VM 1998 firade muslimska fundamentalister ihop liberala universitets studenter. En situation totalt otänkbar i ett land så splittrat på grund av religiösa, politiska och ekonomiska meningsskiljaktigheter myntades begreppet Sport Marketing av tidningen Advertising Age för att beskriva den växande industrin att använda just sport som verktyg för att marknadsföra och sälja produkter och tjänster. Begreppet innefattar, enligt Mullin Hardy och Sutton (2000), alla aktiviteter där företag använder sport som marknadsföringsverktyg. Vidare går sport 2

8 marketing att förstå utifrån två perspektiv; marknadsföring av sport och marknadsföring via sport. Genom att marknadsföra via sport når företagen alltså en ansenlig del av Sveriges befolkning då en stor del av Sveriges befolkning är eller har varit aktiva inom sport. Utöver dessa finns de som är knutna till sport genom åskådande, läsande, lyssnande och spelande etc. Det finns mängder av möjligheter att marknadsföra via sport. Vanligast är sponsring av idrottsstjärnor och lag. Ett annat sätt är att företag profilerar sig med sportstjärnor, exempelvis använder Gillette Tiger Woods, Thierry Henry och Roger Federer i sin kampanj för rakhyvlar. Vi kan se Kajsa Bergqvist äta Risifrutti i TV och Fredrik Ljungberg fotograferas iförd Calvin Kleins kalsonger. Sport Marketing via sport innebär inte bara profilering via specifika idrottsstjärnor eller lag utan med hela sporter, serier, och arenor. I studien har jag för avsikt att separera sponsring från EM och SM. Detta för att den traditionella sponsringen fokuserar på associations och exponeringsmarknadsföring. De grundläggande skillnaderna mellan traditionell sponsring och kommunikation via sportevent är att sponsring är en typ av associationsmarknadsföring med passiv exponering som grundtanke (envägskommunikation) medan kommunikation via sportevent innebär att nyttja eventet som kommunikationsplattsform (tvåvägskommunikation). Det är den senare av de två som studien fokuserar på. Företag kommunicerar också via sporteventet då det är en del i ledet att bryta igenom mediebruset genom att skapa en personlig kontakt med konsumenten i en ofta avslappnad miljö. Marknadsförare har följaktligen insett betydelsen av en relation till konsumenten. En väg att gå för att skapa dessa relationer menar Lagae (2005) är att nå konsumenter på en plats där de själva valt att närvara. De är då mer mottagliga för budskap och för att inleda en dialog. Ett medel för relationsbyggande är sportevent; en aktivitet med mötet och upplevelsen i centrum där ett budskap kommuniceras. Min studie fokuserar på marknadsföring via sportevent. 3

9 Figur 1. nedan tydliggör mitt resonemang kring fenomenet marknadsföring via sportevent. Den innebär att Event Marketing och Sport marketing är två inriktningar i marknadsföring. Den ena fokuserar på kommunikation via event och den andra på kommunikation via sport. Hur ser då kombinationen av sport och event ut? Det vill säga sporteventmarknadsföring? Marknadsföring Event Marketing Sport Marketing Via Event Via Sport SPORTEVENTMARKNADSFÖRING 4

10 1.1. Problematisering I detta avsnitt ämnar jag redogöra för tidigare studier och resonera kring problemområdet för att tydligt klargöra för val av ämnesområde för studien. I marknadsföring finns mycket forskning och många begrepp exempelvis relationsmarknadsföring, upplevelsemarknadsföring, event marketing, sportmarketing etc. Som tidigare nämnt ämnar jag i studien fokusera på sportevent som en del av företagens marknadskommunikation, Marknadsföring via event benämns av bland andra Behrer och Larsson (1998) och Grönkvist (2000) som Event Marketing (EM). EM utreder eventet som kommunikationskanal och som plats för andra kommunikationsaktiviteter. Kring kombinationen sport och marknadsföring diskuterar Mullin, Hardy, Sutton (2000) och Stotlar (2001) begreppet Sports Marketing (SM) vilket innebär marknadsföring av och via sport. Varför företag idag använder sport som ett medium i sina marknadsstrategier är i liten grad undersökt. Som en del i ledet i forskningen kring Sport Marketing understryker somliga forskare några faktorer som bidrar till att människor konsumerar sport i varierande former. Dock återstår frågor som exempelvis vilka faktorer i sport det är som företagen anser attrahera tillräckligt mycket människor för att använda sport i sin marknadskommunikation. Är det för att sport är en bred sysselsättning i Sverige, för att sportstjärnor är bra förebilder, för att sport väcker känslor? Det finns mängder med attribut i sporten och en del forskning kring varför människor finner ett intresse i sport av bland andra Engström och Redelius (2005). Är det samma faktorer som gör att företagen vill profilera sig via sport eller är det så att det är lätt att via sport identifiera målgrupper? Skiljer sig motiven åt från företag till företag beroende på vilken affärssektor de är aktiva inom? För att tydliggöra mitt resonemang kring kombination av sport och event som marknadskommunikation har jag konstaterat att den tidigare forskningen av sportevent består av både magister och kandidatuppsatser vilka är fallstudier av ett eller högst två företags motiv och sponsringsstrategier. Johansson och Utterström (2007), Åkesson (2006), Muotka och Mannberg (2004) och Mäki och Sjöstrand (2007) utreder inte specifikt sporteventets plats i marknadsföringen utan sportsponsring i allmänhet. Behrer och Larsson (1998) och Grönkvist klargör som skrivet EM endast som marknadsföring via event medan exempelvis Mullin, Hardy och Sutton (2000) utreder SM som marknadsföring av och via sport. I EM nämns sport som en betydande faktor och vice versa i SM där event är en vanligt förekommande företeelse. 5

11 Jag har genom min tidigare studie av eventorganisationens framgångsfaktorer och fallgropar, Karlsten och Nilsson (2007), identifierat några teoretiska utgångspunkter som på ett eller annat vis är knutna till den aktuella studiens fenomen; sportevent. Dessa är exempelvis traditionell marknadsföring, sport marketing, event marketing, sponsring, relationsmarknadsföring, upplevelsemarknadsföring. I min studie av marknadsföring via sportevent ämnar jag använda de olika ämnesområdena som utgångsläge för att underlätta förståelse och tolkning av resultatet kopplat till frågeställningarna; varför och hur arbetar företag med sportevent som en del av sin marknadsföring? Då det är oklart vad det är i sporteventet som attraherar företag anser jag frågeställningen varför vara en väsentlig ingång för att vidare utreda hur sporteventet används för marknadskommunikation. Frågeställningen hur företagen använder sporteventet som kommunikationsverktyg är ett steg i ledet för att särskilja studien från annan forskning vilka inte innefattar sporteventet som fenomen eller hur arbetet går till väga på plats under eventet. Det vill säga hur sporteventet används som en plattform för kommunikations och relationsskapande. Är det så att företagen låter besökare och deltagare sysselsätta sig själva, arrangerar de tävlingar, lotterier, aktiviteter för besökarna, finns det aktiviteter som genom unika påhitt differentierar somliga företag vilket är statushöjande? Genom vår tidigare studie, Karlsten och Nilsson (2007), kartlade vi eventorganisationens framgångsfaktorer och hinder. En framgångsfaktor visade sig vara att som företag arrangera kringaktiviteter vid sidan av sporten för att sysselsätta besökare. Lanner och Söderberg (2006) skriver om tips och råd till eventarrangörer där event kringaktiviteter förekommer. Som sagt har den växande strategin att använda sport eller event för att förmedla budskap blivit strategi som höjts till skyarna för att den på ett unikt sätt tränger igenom dagens mediebrus. Borde då inte en kombination av sport och event vara det ultimata? Det finns således forskning på olika håll gällande fenomenet sportevent som kommunikation. Som tidigare nämnt är det ena sponsring av sport, d v s marknadsföring via sport, och det andra är kommunikation via event. Med bakgrund i detta ser jag ett intresse i att kombinera de två huvudriktningarna; sport och event; för att utreda fenomenet vidare. För att särskilja mig från tidigare studier, belysa fenomenet utifrån ett annat perspektiv och möjliggöra ett nydanande resultat ämnar jag använda tre företag som verkar inom olika branscher; ett tjänsteföretag (SEB), ett produktföretag (Synsam) och en leverantör av sportutrustning (Adidas). Detta för att öka förståelsen för huruvida det finns likheter eller skillnader i motiven hos företag inom olika sektorer till användandet av sporteventet och framför allt hur de olika företagen vidare arbetar med sporteventet som kommunikationsansats. 6

12 1.2. Syfte Jag ämnar med genomförd studie försöka öka förståelsen för hur och varför företag använder sportevent som marknadsföringskanal Frågeställningar Vilka är motiven till att Adidas, SEB och Synsam använder sport och event i sin marknadskommunikation? Hur använder samma företag sportevent för att kommunicera? 1.4. Avgränsning I detta avsnitt har jag för avsikt att redogöra för varför jag dragit en gräns kring studien och förklara varför somliga områden bearbetas och andra inte. Jag har avgränsat studien till att endast granska de företag som använder sportevent som marknadskommunikation. Detta för att företag som inte använder sporteventet som marknadskommunikation enligt min mening inte skulle kunna bidra till att besvara mina frågeställningar. Exempelvis skulle de inte kunna bidra med svar till hur eventet används för att kommunicera. Det skulle vara av intresse att utreda varför somliga företag inte använder sportevent som marknadskommunikation, dock är det en fråga som får utredas i vidare studier Disposition Kapitel 1. Detta kapitel består av en introduktion av fenomenet sportevent och vidare en problematisering där jag ämnar tydliggöra resonemanget jag fört kring vad jag skall studera på området sportevent som kommunikationsplats. Därefter följer studiens syfte och två frågeställningar, varför och hur, vilka har diskuterats fram genom problematiseringen. Kapitlet avslutas med studiens avgränsning. Kapitel 2. I detta kapitel redogörs för centrala bakomliggande begrepp och grundläggande tidigare forskningsområden vilka är nödvändiga som underlag i förståelsen för tolkningen av resultatet. Kapitlet börjar med en tydliggörelse av sportens attraherade faktorer för att vidare presentera marknadsföring och dess grundläggande steg, positionering, segmentering och promotionsmixen. Därefter 7

13 följer en genomgång av Sport Marketing, Event Marketing, upplevelsemarknadsföring och relationsmarknadsföring. Kapitel 3. Kapitlet innehåller en förklaring av vilka vetenskapliga metoder och strategier som legat till grund för studiens genomförande. Kapitel 4. I detta kapitel ämnar jag presentera det resultat jag erhållit från genomförda intervjuer. Resultatet presenteras företagsvis. Kapitlet börjar med en företagspresentation av Adidas och resultatredovisningen utgår ifrån de två frågeställningarna; varför och hur. Därefter följer en presentation av SEB och resultatet från deras intervju och vidare en presentation av Synsam. Kapitel 5. Kapitlet består av tolkning av studiens resultat utifrån tidigare forskning och teori. Här diskuteras resultatet och teorin utifrån studiens två frågeställningarna; varför och hur. Kapitel 6. I detta kapitel diskuteras och reflekteras kring studien utifrån egna åsikter och tankar. Jag resonerar även kring förslag på vidare forskning. Punkter som lyfts är hur företagen djupare kan analysera konsumenterna för att vidare ta fram nya kreativa vägar att kommunicera och leverera budskap.. 8

14 2. Teoretiska utgångspunkter I detta kapitel ämnar jag redogöra för centrala bakomliggande begrepp och grundläggande tidigare forskningsområden vilka är nödvändiga som underlag i förståelsen för tolkningen av resultatet. Utförligare genomgång av forskning och teori följer i kapitel 5. Kapitlet börjar med att utreda vad i sport som människor attraheras av för att utreda om företagen har iakttagit samma faktorer utnyttjat dessa vidare i sin marknadskommunikation. Nedan följer de ämnesområden vika jag som författare anser vara väsentliga för att vidare kunna förstå och tolka resultaten samt förstå den analys av resultaten jag genomfört. Våren 2007 genomförde jag, My Karlsten, och Emma Nilsson studie, vid Växjö Universitet. Uppsatsen var en kvalitativ studie rörande eventorganisationens framgångsfaktorer och hinder; Eventorganisationens Do s and Dont s. Genom min tidigare studie framkom det vilka ämnesområden som möjligen skulle vara av vikt. Studien genomfördes på tre eventföretag samt genom fokusgrupper för att få en bild av hur företag på marknaden ser på eventorganisering och eventmarknadsföring, hur de faktiskt arbetar med event och vad möjliga besökare söker efter och tillfredställs av vid ett event samt för att pröva en idé kring ett eventkoncept. Resultatet av studien visade på att det finns en överrensstämmelse mellan de framgångsfaktorer och hinder som eventföretagen nämner och de som fokusgrupperna diskuterade. Gemensamt för alla involverade parter var att sponsorer, marknadsföring och intern kvalitet (logistik, personal, utrustning, stämning, kringaktiviteter etc.) är de tre främsta framgångsfaktorerna för ett lyckat event. Dessa faktorer är såväl framgångsfaktorer som hinder för ett event om de inte sköts på rätt sätt. De teoretiska utgångspunkter som låg till grund för studien och visade sig väsentliga för att förstå resultatet var bland annat upplevelsemarknadsföring, tjänstemarknadsföring, eventorganisering etc. vilka jag nu har tagit djupare del av och kompletterat med vidare teoretiska utgångspunkter. Naturligt följer de klassiska stegen i marknadsföring där sporteventet bör ses som en produkt/tjänst vilken senare skall positioneras och besökare/deltagare måste segmenteras för att vidare se eventet som en del av promotionsmixen eller använda verktygen i den för att kommunicera via sporteventet. Vidare följer sportsmarketing och event marketing vilka är de två pelare studien grundas på. Då det är kombinationen av marknadsföring via event och sport jag studerar följer redogörelsen för dessa naturligt för att slutligen återknyta till upplevelsemarknadsföring och relationsmarknadsföring. 9

15 2.1. Sportens attraherande faktorer Sport finns i vår vardag och berör oss vare sig vi är delaktiga eller inte ens intresserade. Ordspråk från sporten, sport diskuteras på bussen, kafferasten, på barer, i spel, på nyheterna etc. Ungdomar tränar och tränar för att bli lika duktiga som sina sportidoler och gamla som unga spelar och satsar pengar på sport. Under Fotbolls VM i Tyskland var vi flera miljoner som satt bänkade framför teven. Under OS försöker hela nationer heja fram sina atleter till pallplatser. Vad är det i sporten som gör att den lyckas påverka och attrahera näst intill en hel värld oavsett nivå på deltagande? Författarna Lindroth och Norberg (2002) skriver i Ett Idrottssekel att det från början möjligen var vardagslivets fysiska aktiviteter som vidareutvecklades till sporter såsom jakt, fiske och krig. Senare kom religionen att bli en vital faktor till människors intresse för sport. Framförallt under antiken är sambandet mellan religion och sport tydligt genom de antika olympiska spelen vilka från början var en hyllning till guden Zeus. Idag sammanfattar de sportens drivkraft genom leklust, rörelsebehov, benägenhet att jämföra styrka och snabbhet genom tävlan och medfödd vilja att uttrycka oss fysiskt. Moderna faktorer är framstegstanken (ständig strävan efter förbättrade resultat) vilken är en av orsakerna till tävlingssportens framväxt men även hälsotänkandet som vuxit fram de senaste decennierna. Redan under antiken, menar Lindroth och Norberg (2002), att de olympiska spelen var ett event som hyllades med folkfest. Segrarna blev upphöjda till skyarna och firade med triumftåg. Senare kom spelen och sporten att bli föremål för maktutövande då sporten har en socialt distraherande förmåga. De anser att kommersialiseringen av sporten stannade med Romarrikets fall för att leva kvar som historiskt fenomen. Under medeltiden växte ytterligare sporter fram genom riddare och tornerspel. Även under denna tid blev sporten föremål för publika sociala händelser. Nästan framme vid nutid, under 1500-talet, byggdes bollhus runt om i Europa men sporten förbjöds då den ansågs ordningsstörande. Dock växte den, enligt Lindroth och Norberg (2002), över förbudet för att slutligen användas syfte att fostra samhälleliga medborgare och fick i Sverige formen av en omfattade folkrörelse. Sportens omfattning och omtyckthet ger en bild av samhällets rådande normer och värderingar och bidrar till att ständigt återskapa och införliva dessa menar Engström och Redelius (2005). De anser att barn och ungdomar på olika sätt påverkas av sport och fostras omedvetet men nyttigt in i omvärldens normer och värderingar; en så kallad socialisationsprocess. Genom sporten får vi lära oss om egen förmåga, kroppen, hälsa, utseende och moral. 10

16 Gällande det egna utövandet spelar faktorer som avkoppling och gemenskap en vital roll skriver Engström och Redelius (2005). De menar att sporten utövas för egenvärde. Vissa söker spänning och lek medan andra utövar sport för höjdpunkter i tillvaron. Oavsett avsikt med deltagandet höjer sporten livskvaliteten genom att förmedla ett värde som enligt många inte kan erhållas på annat vis. Behrer och Larsson (1998) menar att det är på grund av skiftningar i samhället som människors värderingar har förändrats och fritiden har kommit att öka i värde för människor. Fritiden har blivit en tid för självförverkligande och en tid att visa vem man är. Bilden av en fri och självständig individ med obegränsade valmöjligheter har vuxit fram och det översta trappsteget i Maslows behovstrappa, självuppskattning från andra, har ersatt med självförverkligande. Självförvekligande är mer individuellt betingat och skapar på så sätt nya värderingar och förändrad syn på arbete och fritid. Engström och Redelius (2005) skriver att fritiden har blivit en tid som skall fördrivas och är identitets och statusskapande samt ett uttryck för livsstil och en tid för förverkligande av drömmar. Genom val av fritidsaktivitet menar de att människor visar vem man är. Människor vill vara delaktiga genom att antingen spela, heja, titta, höra etc. Därigenom erhåller individen ett visst värde. Enligt Lagae (2005) anser människor sport vara en unik upplevelse vilken har en speciell plats i livet. Den är unik på så sätt att alla kan delta oberoende av nivå. Vissa vill tävla eller motionera medan andra vill åskåda eller identifiera sig med sportstjärnor etc. Sport är en unik upplevelse för att den är oförutsägbar och inkonsekvent då den ändras från gång till gång och beror på personlig erfarenhet. Mullin, Hardy och Sutton anser att upplevelsen sitter ihop med atmosfären, musik, kläder, fysiskt tillstånd, väder etc. Den är sällan eller näst intill aldrig likadan och skiljer sig från andra nöjen såsom teater eller musik. Exempelvis menar de att det är omöjligt att veta slutet på en fotbollsmatch eller utgången vid ett sprinterlopp till skillnad från en välkänd teaterpjäs. Både Engström och Redelius (2005) och Lagae (2005) skriver att sport river upp starka känslor så som eufori, hjälteskap, drama, besvikelse, lycka, ilska etc. vilka alla blir en del av upplevelsen och gör den unik. Det är vanligt att vi idag söker oss till aktiviteter som frambringar upplevelser och en känsla av välbefinnande, kontroll, koncentration, intensiv lycka eller att få en kick. Som beskrivet ovan har det skett en förändring i synen på arbete och fritid och enligt Grönkvist (2000) har människor idag ett behov av att på fritiden träffa andra människor under trevliga former och känna sig delaktiga. Engström och Redelius (2005) skriver även de att njutningen av sport är gemenskapen och interaktionen med andra och är socialt betingat. 11

17 Studier visar att endast två procent av deltagare på sportevent är där ensamma. Därav möter idag utbudet av aktiviteter konsumenternas efterfrågan på social gemenskap Marknadsföring Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing promotion and distribution of ideas, goods, and services to create an exchange and satisfy individual and organisational goals Hougaard, Bjerre (2003) Då vi varje dag, som tidigare nämnt, träffas av oräkneliga reklambudskap varje dag krävs kreativitet och nytänkande från företag. Enligt Behrer och Larsson (1998) har konsumenter i takt med de samhälleliga förändringarna blivit mer kräsna. De konsumerar med andra motiv, mer hedonistiskt d v s de köper produkter och tjänster som de förväntas njuta av och söker erbjudanden med innehåll, ett värde för mottagaren. De upplever inte längre traditionell reklam som värdeskapande. Idag är det reklamen som skiljer erbjudanden åt, menar Behrer och Larsson (1998) och den måste upplevas bättre och mer värdefullt. På grund av konsumenternas upplevda uttråkning av reklam har företagen fått hitta nya vägar att differentiera sig och kommunicera med konsumenterna i en miljö där de är mottagliga för budskap. Exempel på en sådan kanal är sporteventet Produkt/tjänstekonstruktion I dagens eventkultur figurerar inte längre bara en kärnprodukt så som exempelvis ett sportevent. Det hela är ett servicepaket som av besökaren bedöms i helhet. Detta paket innefattar olika produktlager och bör, enligt Normann (2000), innefatta fyra olika komponenter för att kunna erbjuda besökaren ett så högt konsumentvärde som möjligt. Dessa komponenter är; specialiserad förmåga att leverera tjänster, kopplingar och sociala relationer mellan besökaren och andra resurser (exempelvis sponsorer), överföring av kompetens och kunskap till besökaren, och management och organisation som en serviceprodukt. Armstrong och Kotler (2006) beskriver produkter och tjänster utifrån tre lager; kärnprodukt, faktiskprodukt och utökad produkt. Eventet är kärnprodukten vilken i sig är differentierbar, den faktiska produkten är exempelvis ett sportevent med kringaktiviteter som sysselsättning för besökare och deltagare. Den utökade produkten innebär eventets status och image, d v s hur välkänt eventet är och hur gärna företag och konsumenter vill synas i samband med det. 12

18 Fig. 2 Armstrong och Kotler (2006) Utökad produkt Faktisk produkt Kärnprodukt Segmentering Segmentering innebär, enligt Armstrong och Kotler (2006), uppdelning av marknaden i målgrupper vilka skall dela ett gemensamt behov eller önskemål som kräver olika strategier eller produkter för att tillfredställa. Konsumenten fungerar idag mycket mer individuellt vilket gör segmentering svårare. Segmentering kan ske på olika grunder exempelvis demografisk; uppdelning efter ålder, kön, yrke. Geografisk segmentering innebär uppdelning efter nationer, regioner, stater etc. och psykografisk segmentering innebär uppdelning efter social klass, livsstil, personlighet etc. Mullin, Hardy och Sutton (2000) menar att sporteventet är en möjlighet för företag att nå ett specifikt segment då det inte är en del av masskommunikation. Att finna ett event som tilltalar ett specifikt segment ger företagen en chans till nära kommunikation och relationsbyggande med just dem Positionering Idag handlar positionering, enligt Armstrong och Kotler (2006), om att etablera upplevda situationer i konsumentens tankar istället för produktfördelar. Följden av konsumenters individualisering är att även positioneringen blir svårare då det krävs individualiserade strategier för att positionera produkter. Alla steg i marknadsföring bygger på att implementera företagets marknadsstrategi genom marknadsmixen vilken består av fyra P: n; produkt, pris, plats och promotion och innebär grundligläggande; 1. Produkt ett företag måste först skapa en produkt som tillfredställer ett behov på marknaden. 2. Pris de måste bestämma hur mycket produkten är värd. 3. Plats de måste avgöra hur de skall göra produkten tillgänglig för konsumenterna. 4. Promotion slutligen måste företaget kommunicera med konsumenterna och övertala dem om produktens överlägsna värde. 13

19 Idag är det är reklamen som skiljer produkter åt, erbjudandet måste upplevas bättre. Det är således genom promotionsmixen företag måste positionera sina produkter menar Behrer och Larsson (1998) Promotionsmixen Promotionsmixen, även kallad marknadskommunikationsmixen, består enligt Armstrong och Kotler (2006), av ett företags blandning av kommunikationsansatser såsom annonsering, sales promotion, personlig försäljning, direkt reklam, public relations. Varje ansats kräver olika medier som kanaler för förmedling av budskapet. För att påverka konsumenter på så många plan som möjligt krävs en integrerad promotion mix, d v s en väl planerad kombination av alla ansatser och medier. Behrer och Larsson (1998) diskuterar huruvida EM kan komma att bli en del av promotionsmixen då eventet används som en plattform för andra kommunikationsaktiviteter. Med det menat sporteventet bli en del av ett företags marknadskommunikationsmix bland annonsering, direkt reklam och PR etc. 14

20 Fig.3 Integrated Marketing Communications, Armstrong och Kotler (2006) Advertising Sales Promotion Public Relations Consistent, clear, and compelling company and brand messages Personal Selling Direct Marketing Figuren ovan är ämnad att tydliggöra att en kombination av de fem tillvägagångssätten för företag att kommunicera med marknaden skapar konsekventa, tydliga och tilltalande budskap Sport Marketing Sport marketing consists of all activities designed to meet the needs and wants of sportconsumers through exchange processes. Sport marketing has developed two major thrusts: the marketing of sport products and services directly to consumers of sport, and marketing of other consumer and industrial products or services through the use of sport promotions Mullin, Hardy och Sutton (2000) 15

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad Sponsring- Klicka möjligheterna här för att ideella ändra format organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad 1 Klicka här för att ändra format 2 Procentuell utveckling: Klicka här

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Det stör svenskarna mest vid kontakt med kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Elisabeth Karlsson Bokförlaget BAS Göteborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION 1.1 VARFÖR DETTA AVHANDLINGSÄMNE? 1.2 BAKGRUND 1.2.1 Miljö 1.2.2 E-handel

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET. En schysst idrott utan en massa pekpinnar

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET. En schysst idrott utan en massa pekpinnar VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET En schysst idrott utan en massa pekpinnar VARUMÄRKET Detta är Svenska Frisbeesportförbundets varumärkesplattform för rekreation och motion med frisbee.

Läs mer

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24. www.bizcare.se Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 www.bizcare.se Vad gör vi på BizCare? Sökbildsanalyser Varumärkesanalyser Kursverksamhet (marknadsföring) Individuell

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Transcendental Marknadsföring. Fredrik Nordin Linköpings Universitet

Transcendental Marknadsföring. Fredrik Nordin Linköpings Universitet Transcendental Marknadsföring Fredrik Nordin Linköpings Universitet Vi ställde några enkla frågor..kring värdeskapande och marknadsföringsstrategier till personer i möbelbranschen Några svar passade inte

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Ämne: BARN-, KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Badverksamhet BKF200 Eleven planerar och leder badverksamhet och simundervisning i grupp så att deltagare stimuleras till aktivitet

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Strategisk profilreklam

Strategisk profilreklam Det har skett en förändring från att i kommunikationsmixen satsa på reklam och sales promotion till ett synsätt som betonar integrerad kommunikation och ser till den totala effekten av alla kommunikationsaktiviteter

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn Kvibergsnässkolan Individuell Utvecklingsplan Skriftligt omdöme för Elevens namn Termin Träningsskolan I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står att läsa: Skolan ansvarar för att varje elev som

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Vad är ett bibliotek? Hur ska biblioteket attrahera människor? Idag och imorgon. Upplägg av eftermiddagen Introduktion om varumärken Grupparbete Diskussion och avslutning

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Svensk orientering i media First there is football. Then there is football. Then there are other sports.

Svensk orientering i media First there is football. Then there is football. Then there are other sports. Svensk orientering i media First there is football. Then there is football. Then there are other sports. Det här är och gör jag Bakgrund: Tidning tv webb Synliggöra orientering i media/få människor att

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Framtidens idrottsförening

Framtidens idrottsförening Framtidens idrottsförening Sverige och idrotten 2020 SF-presentation, april 2012 Uppdraget Bakgrunden till projektet Framtidens idrottsförening startar med Narva-motionen samt RS yrkande och Proletärens

Läs mer

Sponsorarbetet i klubben

Sponsorarbetet i klubben Sponsorarbetet i klubben Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång sponsorarbete i klubben. v2.indd1 1 2009-02-05 14:16:24 Sponsorarbetet i klubben Det är nog de flesta klubbars mål att hitta

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

Mobile Marketing 360

Mobile Marketing 360 Mobile Marketing 360 Sveriges första heltäckande rapport och event om mobil marknadsföring Var med och sätt den mobila agendan i Sverige under 2012 och framöver! Hej! Vi har alla sett hur mobilt har slagit

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com FeelMap Put your brand on a map zecobyte www.zecobyte.com The Consumer does not behave as he says, he does not say what he thinks and does not think what he feels. David Ogilvy Ett framgångsrikt och lönsamt

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se KOMPONENTER SOM DELVIS HÄNGER SAMMAN Attityder Värderingar Kultur Identitet Livstil (statiskt föränderligt)

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer