Budgetramar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetramar 2015-2017"

Transkript

1 Dnr KS Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande Ingemar Granath, Budgetramar Dnr KS Dpl 10 Ärende SAMMANFATTNING EKONOMI OCH BUDGETRAMAR Kommunfullmäktige behandlade budget för vid sitt sammanträde i juni i år. Det ekonomiska läget inför de närmaste åren bedömdes som mycket bekymmersamt. Skatteprognoserna blev allt mer pessimistiska under vintern och våren. Resultatnivån var låg, vi nådde bara halva vägen till resultatmålet de båda första åren. Positivt var dock att nämnderna fick kompensation med 2 % för prisoch löneökningar efter fyra år med låg eller ingen uppräkning. Under hösten i år har dock optimismen ökat och skatteprognoserna har blivit allt mer positiva. Härigenom sker en kraftig resultatförbättring för perioden , med allt annat oförändrat. Här är det viktigt att observera att en del av förbättringen hänger samman med en snabbare löneutveckling jämfört med tidigare prognoser. Effekten blir att ökningen i denna del motsvaras av ökade lönekostnader hos nämnderna. Fortfarande finns en osäkerhet om konjunkturutvecklingen, även om de senaste årens larmrapporter har avtagit. SKL konstaterar i höstens Ekonomirapport sammanfattningsvis att många länder fortfarande brottas med svag tillväxt eller recession och att tillväxtländernas ekonomier utvecklas i långsammare takt. Den långsamma tillväxttakten i världsekonomin och den relativt starka kronan påverkar svensk export och svensk ekonomi i mycket hög grad. Enligt prognosen ökar skatteunderlaget i genomsnitt med 5 % årligen under budgetperioden , vilket i det närmaste är i nivå med åren närmast före finanskrisen hösten En lärdom från den krisen är att man bör vara försiktig med att låta kostnaden öka i denna höga takt. Omställningen vid den nedgång som förr eller senare kommer kan bli kännbar. Eftersom finanskrisen blev tydlig redan tidigt under hösten 2008 hann våra förvaltningar stoppa de stora satsningar som låg i 2009 års budget och inbromsningen blev mildare. Om krisen i stället hade kommit under våren 2009 hade vi varit i en helt annan situation. En klok linje kan vara att begränsa kostnadsökningen till att motsvara en genomsnittlig ökningstakt för skatteunderlaget, viket kan ligga någonstans runt 4 %. Under goda år kan vi finansiera investeringar fullt ut och minska koncernens externa låneskuld och Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PlusGiro: upphört Bankgiro:

2 Dnr KS Dpl 10 sid 2 (7) under sämre år har vi bättre möjligheter att acceptera lägre resultatnivåer och lånefinansiera delar av investeringarna. Resonemanget följer av kommunens Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. FINANSIELLT UTGÅNGSLÄGE Gällande treårsbudget för är utgångspunkten för vårt förslag till preliminära budgetramar Vi har uppdaterat prognoser för skatteintäkter, utjämning, elproduktionen, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter samt finansiella poster. Vi har även kompletterat med beslut i KS och KF som har behandlats efter budgetbeslutet Dessutom har vi gjort en uppdatering av de demografiska förändringarna. Skatteintäkten grundas på skatteprognos från oktober. Nästa prognos kommer dagarna efter att kommunstyrelsen behandlar budgetramarna i december. Ytterligare två prognoser kommer under vintern/våren inför budgetbehandlingen i maj. Den generella uppräkningen för pris- och löneökningar ligger på 2 procent årligen under hela perioden Resultat beslut juni Förändringar skatteintäkter + utjämning härav ökad ram till nämnder gymnasieskolan, återfört statsbidrag elproduktion demografi (lägre tillägg) kapitalkostnad 9 8 ökad ram kapitalkostnad teknik- och fastighetsnämnden finansnetto övrigt Resultat enligt utkast till ramar Vi har uppdaterat skatteintäkter och utjämning utifrån Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste skatteunderlagsprognos, som kom i dag den 10 oktober (cirk 13:53). Prognosen gav ett avsevärt bättre utfall jämfört med prognosen från april, som låg till grund för kommunfullmäktiges budgetbeslut. SKL bedömer att konjunkturen börjar vända och från 2015 och framåt ger fart åt sysselsättning och lönehöjningar samtidigt som pensionsinkomsterna stiger snabbare. En mindre del av förbättringen avser statsbidrag som kommunerna får enligt den s.k. finansieringsprincipen. Det avser riksdagsbeslut om ökade uppgifter eller ökade kostnader för kommunerna. Dessa bidrag för vi internt vidare genom ökade ramar till berörda nämnder.

3 Dnr KS Dpl 10 sid 3 (7) De generella statsbidragen reducerades i samband med den nya gymnasieskolan. Nu kommer dock större delen att återföras till kommunerna. En ny prognos för elproduktionens intäkter visar ett ytterligare försämrat resultat för 2015 till följd av låga förväntade elpriser. En viss förbättring jämfört med budgetbeslutet finns år 2016, men resultatnivån är ändå så låg som 15 mnkr. Kostnaden för demografiska förändringar är lägre än i budgetbeslutet genom att antalet elever väntas bli lägre än i tidigare prognoser, vilket gäller både grundskola och gymnasieskola. Kapitalkostnaderna (kapitaltjänsten) förbättrar resultatet, trots att nivån är högre. Förklaringen är att avskrivningarna utgör en lägre andel än enligt tidigare bedömningar. En högre andel utgörs därmed av den interna räntan. Förbättringen finns bara ur finansförvaltningens perspektiv. Teknik- och fastighetsnämndens kostnader ökar och skapar behov av ökad budgetram, vilket framgår av nästa punkt. Ökad ram för kapitalkostnad inom teknik- och fastighetsnämndens skattefinansierade verksamhet ingår i utkastet och kommenteras och motiveras i separat ärende. Kommunledningskontorets bedömning och förslag är att kapitalkostnaden för beslutade investeringar bör kompenseras i budgetramen och att detta bör ske i samband med utkastet till ramar. Kapitalkostnaden är opåverkbar när väl en investering är genomförd. En osäkerhet finns alltid i fråga om tidpunkt för när investeringsprojekten är genomförda och kapitalkostnad uppstår. En avstämning bör därför ske i samband med den behandling av över- och underskott som sker i reviderad budget. Motsvarande sker sedan tidigare för de nämnder som berörs av de demografiska förändringarna. Förklaringen till finansnettots förbättring är dels att räntan på pensionsskulden beräknas bli något lägre dels att den finansiella samordningen ger något högre ränteersättning från bolagen. PROBLEMOMRÅDEN Försörjningsstöd Aktuell prognos för försörjningsstöd för i år ligger på 105 mnkr, en ökning från fjolårets 98 mnkr. Budgetramen höjdes med 20 mnkr i budgetbeslutet i juni och uppgår därmed till 90 mnkr för år 2015, inkl. uppräkning för pris- och löneökning. Nämnden fick ett nivåhöjande anslag för jobbpaket i 2013 års budget som alltså finns kvar med ett årligt belopp (9 mnkr) även kommande år. Uppföljning av de tidigare jobbpaketen visar att 70 % av deltagarna aldrig blir aktuella för försörjningsstöd i fortsättningen. Samtidigt sker ett inflöde av nya bidragsmottagare. Enligt SKL:s prognoser kommer en viss minskning att ske av den öppna arbetslösheten, men först från 2015 och framåt. Hur och i vilken grad detta påverkar behovet av försörjningsstöd är svårt att bedöma.

4 Dnr KS Dpl 10 sid 4 (7) Vår bedömning är att det är nödvändigt med ytterligare tillskott till budgetramen. Beloppets storlek är dock ytterst en fråga om en politisk bedömning. Ram och resultaträkning innehåller bara det belopp som beslutades i juni. Kostnadsnivån inom äldrevård och LSS Vård- och omsorgsnämnden har sedan tidigare år byggt upp ett avsevärt eget kapital genom flera års överskott. Vid ingången till 2013 fanns fortfarande 61 mnkr kvar, trots att en del hade utnyttjats under de senaste åren. Nämndens ekonomiska utveckling är dock bekymmersam på längre sikt. Nämnden har under de båda senaste åren överskridit årsbudget med 11 respektive 17 mnkr. Under hösten har dessutom kostnaden för LSS-insatser ökat. Nämndens verksamhet är personalintensiv och därigenom har löneökningar som inte kompenserats i budgetramarna blivit ett allt större bekymmer för nämnden. Vår uppfattning är att nämndens ekonomiska situation behöver analyseras och redovisas inför vårens budgetarbete. ÖVRIGA FRÅGOR Underhållsnivå fastigheter Underhållsnivån har varit en återkommande fråga i budgetsammanhang. Likaså när teknik- och fastighetsnämnden har anpassat lokalkostnaden när internhyrorna inte har täckt kostnadsökningarna för el, värme, myndighetsavgifter mm. Bland annat av denna anledning har en översyn av lokalförsörjningen och av internhyresmodellen påbörjats. Översynen genomförs av representanter från kommunledningskontoret, fastighetsägaren (teknik- och fastighetsförvaltningen) och internhyresgäster (några av förvaltningarna). Arbetet pågår, men redan nu har gruppen gemensamt kunnat konstatera att underhållsnivån bör höjas från den nivå på cirka 75 kr/m2 som internhyror och ramtillskott räcker till under 2014, till en nivå på 100 kr/m2. Ökningen motsvarar en ökad internhyra på totalt cirka 10 mnkr, vilket motsvarar 2,5 % höjning utöver de 2 % som nuvarande regelverk medger. Lägre avgifter för personalförsäkringar. Kommunerna har tidigare betalat en avgift för avtalsgruppsjukförsäkring till AFA Försäkring AB. Nivån har legat på 0,5 % av lönesumman. Eftersom AFA:s utbetalningar har sjunkit kraftigt har bolaget betalat tillbaka premier för åren Ytterligare en återbetalning, för 2004, diskuteras. En annan effekt av AFA:s starka finanser har varit att man avstått från att ta ut premie under några år. Härigenom har en pluspost på 10 mnkr uppstått i kommunens resultat. Besked om detta har kommit sent under året och inte funnits vid budgettillfället. Budget för har på grund av osäkerhet om framtida avgifter grundats på den tidigare avgiften 0,5 %. Samma gäller för nämndernas ramar. Mot bakgrund av de återbetalningar som skett och som diskuteras inför nästa år, och att avgift inte tagits ut under senare år, är vår bedömning att avgift inte heller kommer att tas ut under kommande budgetperiod Budget och budgetramar bör anpassas efter den bedömningen. Eftersom kostnader för

5 Dnr KS Dpl 10 sid 5 (7) personalförsäkringar fördelas ut till nämnderna genom ett internt PO-pålägg minskar nämndernas kostnader. Vanligen har vi justerat ramarna när PO-pålägget ändras. Eftersom vi ser ett behov av höjda internhyror, som belastar nämnderna med ökade kostnader, finns en möjlighet att låta ramarna vara oförändrade, och att utrymmet som skapas används till att finansiera en ökad internhyra med samma belopp. Ramarna blir oförändrade och resultatbudgeten från junibeslutet påverkas inte. Givetvis skulle resultatet ha förbättrats (eller nämnderna ha fått ett ökat generellt utrymma) om vi inte ökar internhyrorna. Men då hade vi inte heller kunnat öka underhållsnivån. Vårt förslag är att nämndernas budgetramar är oförändrade och att utrymmet på 10 mnkr används för att öka internhyrorna med samma belopp. För enskilda nämnder uppstår en obalans mellan dessa båda poster. Kommunledningsutskottet bör därför få i uppdrag att göra en teknisk omfördelning mellan nämndernas ramar, så att förändringen blir neutral. Justering av modellen för IT-finansiering. Kommunledningskontorets IT-enhet har i samverkan med representanter från förvaltningar och bolag genomfört en översyn av modellen för finansiering av koncernens gemensamma IT. Bakgrunden är bl a (lite förenklat) att vissa typer av kostnader sjunker i kostnad medan andra kostnadser ökar. Resultatet av översynen blir en förändrad fördelning av priset för systemdrift, användare och klienter (arbetsstationer). För enskilda förvaltningar kan förändringen bli avsevärd. En teknisk justering kommer att ske av nämndernas budgetramar till följd av den ändrade kostnadsfördelningen. Effekterna för enskilda nämnder bör dock analyseras närmare. Kommunledningskontoret bör även här få i uppdrag att göra en teknisk omfördelning mellan nämndernas ramar, så att förändringen blir neutral Hammarögymnasiets lokaler Hyreskostnaden för Hammarögymnasiet flyttas från gymnasienämnden när verksamheten flyttas efter vårterminen Diskussioner pågår med Hammarö kommun om den framtida användningen och fördelning av kostnaden. I avvaktan på resultatet är kostnaden obudgeterad i utkastet.

6 Dnr KS Dpl 10 sid 6 (7) INVESTERINGAR Nämndernas grundramar och särskilda investeringsprojekt är oförändrade i utkastet jämfört med budgetbeslutet när det gäller 2015 och 2016, förutom att anslaget för nytt vårdboende utökats 2015 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i september. Eftersom periodens sista budgetår 2017 inte behandlades i junibeslutet, innehåller detta år endast nämndernas grundramar och någon enstaka post som enligt beslutet även gäller detta år. AVSTÄMNING AV EKONOMISKA MÅL Resultatmål Summa skatter och utjämning Resultatmål 2 % Resultat enligt utkastet Differens mot målet Finansieringsmål kommunens totala skuldsättning skall inte öka Målet innebär att kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala pensionsåtagande inte skall öka. Av kassaflödesbudgeten framgår följande förändringar av tillgångar och skulder i utkastet till ramar för (mnkr): Tillgångar Summa tillgångsförändring Skulder Minskad låneskuld Ökad pensionsskuld Minskad ansvarsförbindelse pensioner Nettoskuldförändring (minskning) varav vatten och avlopp (ökning) skattefinansierad verksamhet (minskning) STRATEGISK PLAN OCH ÅTAGANDEN I årsredovisningen kommer kommunfullmäktiges mål att följas upp där vi kommer att se resultat och effekter av årets verksamhet. Erfarenheter från verksamhetsåret samt omvärldsförändringar är viktiga delar att ha med sig inför kommande budgetprocess. Här kan behov av eventuella nya eller ändrade åtaganden uppstå. Under de första åren med strategisk plan har vi haft ett stort antal åtaganden. Så har vi även under 2014, men redan 2015 har antalet sjunkit till strax över 35 åtaganden. Det tredje och sista året i gällande strategisk plan (2016) finns endast ett fåtal åtaganden. Inför den kommande planperioden finns det därigenom möjlighet att få en ökad tydlighet i styrningen och att lyfta fram prioriterade

7 Dnr KS Dpl 10 sid 7 (7) områden som behöver utvecklas under perioden samt att formulera åtaganden som har stor betydelse för dessa områden. ANVISNINGAR TILL NÄMNDERNA - UTGÅNGSPUNKTER Även om SKL nu har en mer optimistisk bedömning av konjunktur och skatteunderlagsutveckling finns en osäkerhet om utvecklingen. Försiktighet i fråga om kostnadsutvecklingen under perioden är därför nödvändig. Eventuella äskanden bör därför begränsas till de allra mest prioriterade områdena inom nämndernas verksamhet. Fortfarande gäller att nämndernas budgetkommentarer ska fokuseras på en beskrivning av vilken verksamhet man kan bedriva inom de tilldelade ramarna. Om nämnderna behöver vidta särskilda åtgärder för att anpassa sina kostnader till budgetramen, gäller fortfarande kommunfullmäktiges prioriteringsordning från november 2012: i första hand genomföra anpassningar av nämndens verksamhet i de delar som inte har fastställts av kommunfullmäktige i beslutet om strategisk plan, i andra hand genomföra justeringar som medför förändrade tidsplaner i den strategiska planen, i tredje hand föreslå prioriteringar av åtaganden i den strategiska planen och i fjärde hand föreslå anpassningar av ambitionsnivåer i den strategiska planen. Eventuella äskanden ska tydligt redovisas under en särskild rubrik och anges i prioriteringsordning. Nämnderna ska beskriva hur eventuella äskanden bidrar till målen i den strategiska planen. Nämndernas förslag på nya åtaganden ska främst vara inom de målområden där nämnden har störst påverkansgrad och där nämnden också ser behov av åtaganden. Lars Sätterberg ekonomidirektör Ingemar Granath budgetchef

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2014-03-12 09:00 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2014-03-12 kl 09.00 i Locknerummet -2, KS 2014-03-12 09:00 LEDAMÖTER Från/ Närv OMRÖSTNINGAR AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Mål och budget 2014-2016; ramärendet

Mål och budget 2014-2016; ramärendet 2013-06-12 1 (18) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/182-040 Kommunstyrelsen Mål och budget 2014-2016; ramärendet Förslag till beslut 1. De ekonomiska ramar som anges i bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

UKOMMUNSTYRElSENS KONTOR

UKOMMUNSTYRElSENS KONTOR SÖDERTÄI.JE KOMMUN UKOMMUNSTYRElSENS KONTOR Tjänsteskrivelse 2009-01-12 Kommunstyrelsen Åtgärder 2009 med anledning av finansoron och lågkonjunkturen Dm 08/434-041 Sammanfattning av ärendet Lågkonjunkturen

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 Sex år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 12 63 1 201 146 56 54 Soliditet, % (Exkl. pensionsskuld före

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer