S A M P R O D U K T I O N S A V T A L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S A M P R O D U K T I O N S A V T A L"

Transkript

1 S A M P R O D U K T I O N S A V T A L om en spelfilm med arbetsnamnet FUERTEVENTURA Mellan Too Much Too Soon, org.nr , Karmstolsvägen 2, Enskede (nedan kallad Too Much) St Paul Film AB, org.nr , Tjärhovsgatan 4, SE Stockholm (nedan kallad St Paul ) Film i Dalarna, org. nr.: , Kaserngården 13, Falun (nedan kallad FiD) samtliga gemensamt kallade Samproducenterna, har träffats följande Samproduktionsavtal Bilagor: 1. Treatment 2. Avtal om upphovsrätt 3. Budgetsammanfattning

2 1. Projekt 1.1 Samproducenterna skall tillsammans med andra parter producera, finansiera, äga och förvalta en spelfilm med arbetsnamnet FUERTEVENTURA nedan kallad Filmen, med avsikt att exploatera Filmen och Filmen tillhörande immateriella rättigheter som biograffilm och sedermera även för TV, videogram och andra bild- och ljudbärande media. 1.2 Treatment till Filmen (se Bilaga 1) är skrivet av Mattias Sandström och Ivica Zubak och baseras på en originalidé av Mattias sandström. För regin skall Mattias Sandström svara. 2. Upphovsrätt 2.1 Too Much har enligt avtal (Bilaga 2) förvärvat rätten att göra film av manuskriptet med däri ingående auktorrättsliga och besläktade prestationer för spridning och visning i alla former, i alla länder, kommersiellt och icke kommersiellt på biograf, i television eller i andra bild- och ljudbärande media. 2.2 Too Much överlåter härmed till Samproducenterna hela sin sålunda förvärvade rätt; vilket innebär att Samproducenterna gemensamt äger den ovan nämnda rätten. 3. Budget Filmens budgeterade produktionskostnader uppgår till SEK Den budgeterade produktionskostnaden avser samtliga kostnader exklusive 35mm visningskopia enligt leveransförteckning (bil. 6). - 2/9 -

3 4. Insatser - Andelar 4.1 Som framgår av punkten 1.1 skall parterna gemensamt producera och förvalta Filmen. FINANSIRER Insats garandel Too much too soon ,94% St Paul ,34% Film i Dalarna ,72% svensk Tv-kanal licens Totalt % Privat kapital Samproducentsinsats i Filmen ger en prorataandel som räknas i förhållande till det totala privata kapitalet investerat i Filmen enligt punkten 4.4 nedan. Förköp av TV-licens enligt finansieringsplanen är preliminärt. Försäljningen kommer ske efter att Filmens inspelning är genomförd. 4.3 I dagsläget är det privata kapitalet SEK Samproducenterna är medvetna om att finansieringen vid avtalets underskrift ej är slutgiltig. Too Much har därför rätt att ingå avtal med ytterligare samproducenter. Det är således Too Much som ser till att finansieringen av Filmen går ihop och som garanterar för Filmens färdigställande. Samproducenternas respektive ägarandel i Filmen framgår av punkten 4.1 ovan men kan komma att justeras eftersom det privata kapitalet i Filmen kan förändras dock ej mer än att den som max kan uppgå till SEK Samproducenternas andel i Filmen kommer i sådant fall att slutgiltigt fastställas enligt samma beräkningsmetod som anges i punkten 4.4 nedan. 4.4 Inkommande nettointäkter från samtliga territorier skall fördelas mellan avtalsparterna i enlighet med respektive Samproducents ägarandel i Filmen. Ägarandelen beräknas enligt följande: [Samproducentinsats] / [Summa av privat kapital] = [Ägarandel] Samproducenternas ovan angivna ägarandel i Filmen kan komma att justeras i enlighet med vad som föreskrivs i punkten 4.3 ovan. 4.5 Med "nettointäkt" enligt punkten 4.4 ovan avses här alla intäkter från Filmens distribution i alla medier i alla territorier som skall fördelas mellan Samproducenterna och övriga parter. Samproducenterna är införstådda med att nettointäkterna aldrig kan bli högre än de intäkter som Too Much för Samproducenternas räkning faktiskt erhåller från Filmen. - 3/9 -

4 Med nettointäkter från Filmens distribution avses influtna filmhyror, licensbetalningar som inte är en del av Filmens finansiering, garantibelopp och/eller motsvarande intäkter, med undantag för den efterersättning och finansiering som nämns under punkten 4.6 och 4.7 nedan, med avdrag för distributionsersättningar, provisioner, kopiekostnader, lanseringskostnader m.m. och alla andra sådana direkta självkostnader för intäkternas förvärvande i enlighet med ingångna distributions- och försäljningsavtal och enligt vad som brukligt är i filmbranschen. 4.6 Parterna är överens om att Filmens första intäkter skall: Bekosta en A-kopia för Filmen. Och därefter skall St Paul erhålla SEK i första prioritet och sedan Too Much motsvarande belopp i första prioritet. 4.7 Efter det att nettointäkterna tillsammans med eventuellt Publikrelaterat stöd från Svenska Filminstitutet (PRS) uppgår till ett belopp motsvarande Samproducenternas respektive investeringskapital, s.k. break-even, skall för framtida intäkter från denna dag. Därefter skall 5,00% vara reserverade för upphovsmännen och frånräknas vid definition av begreppet "nettointäkt" enligt ovan. I detta sammanhang fastställs det totala beloppet för break-even till SEK Följande intäkter utgör del av Filmens finansiering i enlighet med avtal som St Paul träffat och skall ej fördelas mellan Samproducenterna: T V-licens SEK Eventuellt Publikrelaterat stöd från Svenska Filminstitutet skall fördelas prorata emellan de Samproducenter vars satsade kapital är PRS-grundande enligt SFI:s definition. 5. Produktions- och administrationsansvar 5.1 Filmen skall inspelas efter det treatment eller annat underlag, som ingår som bilaga 1. Filmen skall produceras digitalt. Filmens längd beräknas bli minuter. 5.2 Too Much (ansvarig Producent Matias Sandström) skall för samproducenternas räkning svara för produktionen av Filmen och svarar ensamt för av Too Much träffade avtal med tredje man. - 4/9 -

5 Det åligger Too Much att tillse att avtal med upphovsmän till musik, layout m.m. utformas så att alla rättigheter rörande Filmen tillkommer Samproducenterna Too Much skall således tillse att musik till Filmen är clearat till World wide distribution och som ett minimum betala sync fee ersättning för Europa. Too Much äger inte rätt att i något sammanhang binda Samproducenterna gemensamt eller enskilt i förhållande till tredje man. 5.3 Too Much skall fortlöpande hålla Samproducenterna informerade om produktionens fortskridande. Under efterarbetet skall särskild visning göras där Samproducenterna bereds möjlighet att se den föreslagna slutversionen av Filmen. Regissören har s.k. final cut. 5.4 Vid ingående av avtal med tredje man beträffande i Filmen ingående immateriella rättigheter, skall inom ramen för gällande kollektivavtal med upphovsmännens organisationer och de utövande konstnärernas organisationer, maximal rätt förvärvas. De rättigheter som sålunda förvärvas tillkommer Samproducenterna. 5.5 Äganderätten liksom upphovsrätten till underhand producerat material tillkommer Samproducenterna. 5.6 I Filmens för- och/eller eftertexter, på Filmens affisch och annan betald annonsering, samt på allt i annat publicitets- och/eller marknadsföringsmaterial för Filmen (inklusive bl.a. video/dvd-omslag) skall, om inte Samproducenterna gemensamt överenskommer om annat, anges att Filmen producerats av Too much Too Soon i samproduktion med St Paul Film AB och Film i Dalarna. Utformningen av credits skall slutligen fastställas av Samproducenterna under efterarbetet med Filmen. Dock skall Samproducenternas credit enligt ovan inte förändras och varken för- eller eftertexterna utformas på ett sätt som strider mot Radio- och TV-lagen. 5.7 Too Much administrerar produktionen och ersätts härför enligt budget. 5.8 Det åligger Too Much att hålla särskild och ändamålsenlig bokföring avseende Filmen. Samproducenterna äger rätt att på egen bekostnad, gemensamt eller var för sig, genom godkänd revisor eller annan med motsvarande utbildning och kompetens, ta del av bokföringen för Filmen. 6. Tidplan Produktionens tidplan är följande: - 5/9 -

6 Utveckling Förproduktion januari 2009 Inspelning Kanarieöarna 21 jan 4 feb 2009 Inspelning Sverige 27 feb-01 mars 2009 Inloggning, ljudsynk februari-mars 2009 Klippning mars-juni 2009, 12 v Tittkopia till festivaler 25 juni 2009 Ljudläggning Ljudmix Online och färgkorr maj-augusti 2009, 8v augusti 2009, 2v augusti 2009, 4v Prel premiär San Sebastian september Betalning Samproducenterna skall betala insatsen mot erhållande av faktura från Too Much enligt följande: St Paul Avtalsunderskrift SEK Resten utgörs av St Pauls insats i Filmen. Film i Dalarna Avtalsunderskrift SEK Inspelningens slut SEK Ansvar för produktionskostnader, försening m.m. 8.1 Det åligger Too Much att iaktta tidplaner och att hålla produktionskostnaderna inom det budgeterade beloppet. 8.2 Det åligger Too Much att teckna erforderliga försäkringar så att ett eventuellt budgetöverdrag förorsakat av vissa skador kan täckas härav (se vidare p.10). A) Skulle produktionskostnaderna överstiga de budgeterade, skall Too Much svara för budgetöverdraget. B) Skulle produktionskostnaderna underskrida budgeten äger Too Much tillgodogöra sig kostnadsbesparingen. 8.3 Too Much skall omgående informera Samproducenterna om förhållanden som medför att produktionen kommer att försenas eller fördyras. - 6/9 -

7 8.4 Skulle produktionskostnaderna för Filmen överstiga det budgeterade beloppet skall Too Much omedelbart underrätta övriga Samproducenter om detta och ensamt svara för överdraget om inte Samproducenterna enhälligt och skriftligt beslutar om annat. 8.5 Om det inträffar extraordinära förhållanden (force majeure) som medför att kostnaderna för produktionen vida överstiger eventuella intäkter eller att produktionen försenas i sådan utsträckning att färdigställandet i praktiken omöjliggörs med anledning av dessa omständigheter utanför Too Muchs kontroll, kan produktionen komma att nedläggas eller produceras av annan. Too Much befrias i sådant fall från åtagandet enligt punkten 8.2 ovan och icke använda medel skall betalas tillbaka Samproducenterna och övriga parter. Följande omständigheter skall anses utgöra force majeure: Krig, politiska omvälvningar, arbetskonflikt, eldsvåda eller annat dylikt förhållande som parterna inte kan råda över. 9. Distribution Too Much äger ansvar att distribuera Filmen samt även rätt att upplåta distributionsrätten till tredje part. Sådan överlåtelse får endast ske efter Samproducenternas godkännande av villkoren i det då upprättade distributionsavtalet. 10. Förvaltning av Filmen i övrigt 10.1 Uppkommer det anledning att vidta någon förvaltningsåtgärd som inte är angiven ovan skall åtgärden vidtas efter samråd mellan Samproducenterna. Skulle enighet inte kunna nås bland Samproducenterna skall den mening som biträds av Samproducenter med största sammanlagda ägarandelstal enligt detta avtal gälla. - 7/9 -

8 11. Avtalstid och upplösning - utträde m.m Detta avtal gäller från denna dag till dess upphovsrätten till Filmen och därtill hörande rättigheter utlöpt (bilaga 2) Upplösning av Samproducentförhållanden kan ske endast om Samproducenter som representerar en majoritet av andelar i Filmen enas därom eller om produktionen inte kan slutföras med anledning av förhållande som angivits i punkten 8.5 ovan föreligger Samproducent äger inte utan medgivande av övriga Samproducenter överlåta eller pantsätta rättighet eller skyldighet enligt detta Samproduktionsavtal med undantag av rätt till intäkt av Filmen Samproducent som önskar överlåta rättighet eller skyldighet enligt detta avtal, skall först erbjuda Filmens övriga Samproducenter sin andel i Filmen Samproducent äger inte utträda ur detta avtalsförhållande innan denne till fullo erlagt sin insats. Underlåter Samproducent att fullgöra sin praktiska insats eller inbetalning av kontantinsats är dennes andel i Filmen förverkad. 12. Festivaler och liknande Filmens deltagande i festivaler handhas av Too Much. Sådan användning får icke ske på sätt som kan inverka störande för Filmens exploatering. Filmens deltagande i festivaler och liknande före Filmens premiär förutsätter Samproducenternas godkännande. 13. Övriga visningar Film i Dalarna äger en icke-exklusiv rätt att visa Filmen i icke-kommersiella sammanhang inom ramen för sin verksamhet i Dalarna. Sådana visningar får icke ske på sätt som kan inverka störande för Filmens exploatering. 14. DVDer Samproducenterna skall erhålla 5 st DVDer och en DV-kopia av den färdiga Filmen. Too Much skall förse Film i Dalarna med trycksaker, affischer, pressmaterial i den mån de finns tillgängliga. 15. Sekretess 15.1 Samproducenterna förbinder sig ömsesidigt att iaktta sekretess avseende innehållet i detta avtal, vilket bland annat innebär att Samproducenterna inte får yppa eller förete detta avtal för tredje man, ekonomisk eller juridisk rådgivare till Samproducenterna undantagna. Motsvarande - 8/9 -

9 sekretessförbindelse skall gälla för mottagande Samproducent vid fall annan Samproducent tillhandahåller information skriftligen märkt såsom konfidentiell eller med annan liknande märkning eller på annat sätt uppenbarligen är konfidentiell Samproducenterna förbinder sig även att, utan begränsningar i tiden, att inte utan tvingande skäl avslöja i) förekomsten av skiljedom i anledning av detta avtal, ii) innehållet i skiljedom i anledning av detta avtal, eller iii) information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av detta avtal. 16. Tvist 16.1 Tvister rörande tolkningen och/eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet). Detta avtal har upprättats i fem (3) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Stockholm den 01 februari 2009 TOO MUCH TOO SOON ST PAUL AB Mattias Sandström Fredrik Heinig FILM I DALARNA Malin Lagergren - 9/9 -

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT

AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT mellan [ ] och [ ] avseende [PROJEKTNAMN] 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND OCH SYFTEN...3 2. DEFINITIONER...4 3. AVTALSTID SAMT VILLKOR FÖR IKRAFTTRÄDANDE...10

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Ramavtal. Ekonomisystem

Ramavtal. Ekonomisystem Ramavtal Ekonomisystem 1 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och UNIT4 Agresso AB, organisationsnummer 556185-0172 nedan kallat Agresso, med adress Box 705, 169 27 Solna, har följande

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER

WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER 1/6 WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER 1. Avtalsvillkorens tillämpningsområde och ingående av avtal 1.1 Dessa avtalsvillkor ( Avtalsvillkor ) tillämpas på av Webbhuset Ab ( Webbhuset

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse!

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Erbjud dina gäster förstklassig underhållning visa SVTs sändningar från Sommar-OS i London! För att få visa SVTs OS-sändningar i offentliga miljöer

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer