Till dig som arbetar inom banksektorn Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som arbetar inom banksektorn Nr 1 2014"

Transkript

1 Till dig som arbetar inom banksektorn Nr Ur detta nummer: Fullt möjligt att outsourca under tillsyn Effektiv revision av finansiella instrument genom iradar De globala bankerna intensifierar sitt arbete mot penningtvätt

2 BLICKPUNKT: BANK skickas till dig som är verksam inom den svenska banksektorn och är ett initiativ av KPMGs områdesspecialister. Vill ni veta mer om något specifikt område kontakta gärna Joachim Grebe, eller Christer Brattlöf, Innehåll Välkommen till Sveriges nya banktidning Islamic Banking i Sverige är det möjligt? Fullt möjligt att outsourca under tillsyn Svensk riskhantering i världsklass Effektiv revision av finansiella instrument genom iradar De globala bankerna intensifierar sitt arbete mot penningtvätt Slopade momsgruppsregler ger högre kostnader

3 4 Blickpunkt Bank Blickpunkt Bank 5 Välkommen till Sveriges nya banktidning Vi på KPMG vill hälsa dig varmt välkommen till det första, efterlängtade numret av Blickpunkt Bank, KPMGs nya tidning för den svenska banksektorn som i två nummer per år kommer att erbjuda initierad rapportering, intressanta perspektiv och djupgående branschanalyser. Utgivningstakten blir densamma som för KPMGs andra tidning Blickpunkt Försäkring, som under flera år har varit en uppskattad publikation bland läsare inom framför allt försäkringsbranschen. De båda sektorerna har emellertid mycket gemensamt, vilket innebär att material som kan vara av intresse för bägge läsekretsarna kommer att publiceras parallellt. Med tanke på hur bank- och finanssektorn utvecklas kommer det garanterat inte att råda brist på ämnen att skriva om. Förändringstakten inom branschen är fortsatt hög, och varje månad kommer ny information och statistik som initialt påverkar de större bankerna men i förlängningen även de mindre bankerna. Vi på KPMG och våra kunder gör vad vi kan för att tolka befintlig information, identifiera trender och bedöma eventuella konsekvenser. Dessvärre är bilden alltjämt svårtolkad och förutsättningarna kan förändras radikalt från ett kvartal till ett annat, till exempel på grund av nya ekonomiska data eller nya omskrivningar av regelverk. Lägg därtill den snabba utvecklingen inom sociala nätverk, nya affärsmodeller och IT. den ekonomiska krisen, trots att ingen vet hur det nya landskapet kommer att se ut. Här och nu är det däremot nödvändigt att fokusera på lönsamhet och regelefterlevnad, trots att ibland inte ens tillsynsmyndigheterna vet hur lagtexterna ska tolkas. Dagens fokus på lönsamhet och regelverk är sig inte helt oproblematiskt. Arbetet med att öka lönsamheten genom att optimera kapitalstrukturer och minska kostnader motverkas av högre krav från samhället via media och opinion, låga räntor, högre kapitalkrav och andra regelverkskrav. Vi på KPMG är helt inriktade på att hjälpa våra kunder inom bankbranschen på denna spännande men utmanande resa. Vi är ett globalt företag med några av de största internationella och största svenska bankerna som kunder, och vi vill utnyttja våra medarbetares erfarenheter och ge mervärde till våra svenska kunder. Vi hoppas att Blickpunkt Bank blir en pusselbit till branschens lösningar på dagens och framtidens utmaningar. Nästa nummer kommer ut i höst. Trevlig läsning! Bankindustrin har flera utmaningar. På längre sikt behöver bankerna utveckla nya affärsmodeller för tiden efter Av Joachim Grebe Senior Manager, Head of Banking Joachim Grebe har mångårig erfarenhet som programledare och finansanalytiker. Han har bland annat drivit projekt inom regelverk, compliance, upphandling, sourcing och IT hos en lång rad olika aktörer inom den finansiella sektorn.

4 6 Blickpunkt Bank Blickpunkt Bank 7 Islamic Banking i Sverige är det möjligt? Ännu erbjuder ingen bank i Sverige produkter eller tjänster som är förenliga med muslimsk tro. Detta trots att så kallad Islamic Banking har blivit ett dynamiskt fenomen på den globala finansmarknaden det senaste decenniet. I dag finns fler än 700 islamiska finansinstitut i 75 länder. Med en genomsnittlig tillväxt på procent är detta den snabbast växande etiska finansieringstypen som finns. Islamic Banking är inte begränsat till den muslimska världen, utan finns numera över hela världen. Så vad hindrar oss från att erbjuda detta på den svenska finansmarknaden? Den svenska finanssektorn är stabil, välutvecklad och diversifierad. De flesta svenskar är aktiva bankkunder och nyttjar olika typer av banktjänster, både som privat- och som företagskunder. Det finns dock en potentiell kundgrupp som bankerna inte fångar in, nämligen Sveriges troende muslimer för vilka dagens produktutbud inte är förenligt med deras tro. Det bor i dag ungefär muslimer i Sverige, och denna målgrupp beräknas dubbleras till år 2030 och utgöra cirka 10 procent av befolkningen. Även om Sveriges muslimer är en heterogen grupp, för vilka religionen är av olika vikt, indikerar KPMGs unika studie Islamic Banking in Sweden Is it possible?, att en ansenlig andel muslimer helt eller delvis avstår från att vara bankkunder idag. Till exempel anger 80 procent att de avstår från att ta bostadslån, trots att detta egentligen är den mest efterfrågade bankprodukten. Denna siffra står i stark kontrast till beteendet hos befolkningen i övrigt. Enligt Bankföreningen äger nämligen 70 procent av svenskarna sitt boende, och 95 procent av dessa har bostadslån. Förklaringsfaktorn att den muslimska kundgruppen skulle vara ekonomiskt svagare, och därmed ha svårare att bli beviljade lån, stöds inte av vår studie. Däremot tyder studiens resultat på att det finns en påtaglig efterfrågan på bankprodukter som är förenliga med islamiska principer då hela 95 procent av de tillfrågade anger att de skulle byta till en islamisk bank, eller en befintlig bank som erbjuder anpassade produkter, om det alternativet fanns. Islamic Banking ter sig alltså vara ett intressant marknadsområde för svenska banker att utforska. Förutom den potentiella effekten för banken att nå ut till nya kunder, samt bredare kundengagemang genom Islamic Banking, antyder vår studie också att etablering av denna typ av produkter skulle ha positiva samhällsekonomiska effekter. Både kommunpolitiker och muslimska representanter som medverkat i studien framhäver hur alternativa finansieringsmöjligheter skulle kunna stimulera företagande och bidra till minskad bostadssegregation. Dessutom anger en stor andel av respondenterna i studien att de skulle starta eget företag, eller investera mer i befintlig verksamhet, om islamisk finansiering fanns. Men om nu allting talar för Islamic Banking, varför har då ingen svensk bank anammat detta? Islamic Banking är inte ett helt okänt begrepp för svenska banker. Av de tio banker som inkluderades i KPMGs studie (inklusive de fyra storbankerna) hade hälften tittat på frågan, varav några få mer djupgående. Avanza Islamic Banking grundprinciper De generella principer som Islamic Banking baseras på, i enlighet med Sharia (islamisk lag), är följande: Förbud mot ränta: Det är oacceptabelt att pengar ökar i värde genom att enbart lånas ut till en annan person. Förbud mot otydlighet och spekulation: Avtalsvillkor får ej vara tvetydiga eller otydliga eftersom detta kan ge upphov till spekulation. Transaktioner ska inte göras i rent spekulationssyfte. Förbud mot investeringar i specifika branscher: Investeringar får ej ske i branscher som är oförenliga med muslimsk tro, till exempel vapen, alkohol, spel eller pornografi. Delning av risk och avkastning: Risk och avkastning ska delas mellan institutionen och kunden, och transaktioner ska knytas till en underliggande eller materiell tillgång. och Folksam har till och med förmedlat Sharia-godkänt fondsparande. Men de anledningar som av flera banker angetts som avgörande för att man inte har skridit till verket är följande: Avsaknad av globalt regelverk och standarder för Islamic Banking Det saknas ännu en global standard för hur banker som erbjuder Shariagodkända produkter ska vara upprättade för att uppfylla kraven som

5 8 Blickpunkt Bank Blickpunkt Bank 9 Islamic banks. Hittills har regler för detta utformats nationellt, i respektive land. I skrivande stund utarbetas dock tydligare globala regler av huvudaktörer inom den islamiska finansvärlden som ska träda ikraft inom kort. Dessa kommer att tydliggöra vilka krav som ställs på Islamic Banking ur ett legalt, skattemässigt, tillsynsmässigt, redovisningsmässigt och ur ett Sharia-perspektiv, vilket underlättar även för svenska banker samt Finansinspektionen (FI). Hämmande svensk lagstiftning Dagens lagstiftning missgynnar islamisk bankverksamhet på olika sätt, vilket tydliggörs i KPMGs rapport. För att svenska banker ska kunna erbjuda Sharia-godkända produkter, enligt de traditionella produktuppläggen, krävs att det görs mindre undantag i bland annat skattelagstiftningen, konsumentskyddslagstiftningen samt lag för bank- och finansieringsrörelse. I Storbritannien stötte bankerna tidigare på likartade lagmässiga svårigheter, men där har man lyckats röja undan alla hinder för Islamic Banking. Stora initiala investeringar För att säkerställa att alla islamiska transaktioner är separerade från den övriga banken, vilket de behöver vara för att vara Sharia-godkända, tror de flesta banker att de skulle behöva sätta upp helt separata system för att kunna erbjuda Islamic Banking. Detta skulle innebära stora investeringar för enbart de islamiska produkterna. Dock visar best practice att det räcker med att kunna redovisa och säkerställa att hela Best practice från Storbritannien Runt millennieskiftet fanns liknande lagmässiga hinder för Islamic Banking i Storbritannien som det gör i Sverige i dag, till exempel krav på dubbel stämpelskatt. Där har dock anpassningar gjorts i exempelvis skatte- och banklagstiftningen för att underlätta för Islamic Banking och samtidigt försäkra att dessa inte missbrukas. Dessa anpassningar har resulterat i att det i dag finns 23 banker som erbjuder produkter i enlighet med islamiska principer, antingen som del av sitt totala produktutbud (till exempel Barclays och HSBC) eller som fristående islamisk bank (Islamic Bank of Britain). Värt att nämna är att andelen muslimer är större i Sverige än i Storbritannien. I dag är London ett av världens stora center för Islamic Banking. KPMG har som internationellt erkänd rådgivare i Islamic Finance aktivt medverkat i gjorda anpassningar av regelverk och lagstiftning samt hjälpt bankerna att uforma sina produkter och organisationer för att uppnå de krav som ställs på islamiska banker. transaktionskedjan är separerad, vilket ger en avsevärt lägre kostnadsbild. Branding Islamic? En viktig fråga för bankerna är hur de ska kunna attrahera en bredare kundgrupp med Islamic Banking för att säkerställa att de inte särbehandlar en specifik målgrupp, som dessutom är baserad på något så känsligt som religion. Som finansieringsalternativ har Islamic Banking potential att attrahera en större kundgrupp än enbart den muslimska. Det är inget som säger att produkterna behöver betecknas som Islamic. Istället kan ord som till exempel räntefri eller etisk användas för att göra produkterna mindre laddade. KPMGs erfarenheter från Storbritannien visar på bättre framgång när man har valt att marknadsföra Sharia-anpassade tjänster och produkter med en formulering som exkluderar ordet Islamic. Hur stor är efterfrågan? Hur stor den faktiska efterfrågan på Islamic Banking egentligen är bland Sveriges muslimer är tiotusenkronorsfrågan för bankerna. KPMGs studie visar på ett tydligt behov och ger en inblick i hur marknaden för Sharia-godkända produkter ser ut i Sverige, men för att verkligen veta behövs djupare undersökningar och teststudier av bankerna själva För att ta del av mer information om Islamic Banking eller KPMGs rapport, vänligen kontakta Sandra Buijsse eller Leif Waller. Urval av resultat från KPMGs studie Vilka produkter eller tjänster använder du som bankkund? Övrigt Försäkringar Sparande Bankkonto 7% 7% Avstår du från att ta bostadslån på grund av att de svenska bankerna inte tillhandahåller produkter och tjänster i enlighet med Sharia? Övrigt 6% Skulle du byta till en Islamisk Bank om ett sådant alternativ fanns? Ja, jag skulle byta bank 23% 46% 7% Konventionell bank 80% 95% 1% Andra lån 14% Nej Investeringar fonder, aktier, etc. 2% 1% 8% Ja Företagslån Bostadslån Nej, jag skulle inte byta bank Vilka produkter eller tjänster är du intresserad av? Bostadslån Försäkringar Sparande 6% 14% 24% 13% 10% Islamic Banking 11% 21% Andra lån Investeringar fonder, aktier, etc. Företagslån Bankkonto Hur skulle Sharia anpassade produkter och tjänster i Sverige påverka din nuvarande verksamhet/ditt intresse för att starta företag? Det skulle inte 23% påverka min Övrigt 7% nuvarande verksamhet/intresse 46% av att starta ett företag 24% Verksamheten skulle växa/jag skulle investera mer i verksamheten Jag skulle starta eget företag om det fanns en Islamisk Bank 3% Övrigt Av Leif Waller Partner, Financial Risk Management, RMIF/B programansvarig Leif har drygt 20 års erfarenhet från arbete inom den finansiella sektorn i Sverige och internationellt. Utöver samarbetet med Sida har han även genomfört uppdrag för bland annat IFC, IMF och Världsbanken. Leif har lång erfarenhet av att ta fram behovsanpassade utbildningsprogram inom bank- och finans i utvecklingsländer men även för aktörer på den svenska finansmarknaden. Av Sandra Buijsse Senior Associate, Financial Risk Management Sandra arbetar med projekt relaterade till intern styrning, kontroll och riskhantering inom finansiell sektor. Hon har också varit projektledare för KPMGs studie Islamic Banking in Sweden is it possible? och har erfarenhet av arbete med internationella aktörer inom den islamiska finanssektorn.

6 10 Blickpunkt Bank Blickpunkt Bank 11 Citrix-lösning för att precis som vanligt jobba tillsammans med kundens anställda. i Indien. Ett annat exempel är svenska Swedbank, som har flyttat sin IT-verksamhet till sin egen bank i Tallinn. och bearbetning ske i ett land utanför EU. På så sätt är informationen lagrad i Sverige. Fullt möjligt att outsourca under tillsyn I jakten på kostnadsbesparingar kommer ofta outsourcing på tal. Men för försäkringsbolag och banker som ligger under Finansinspektionens tillsyn finns det en del fallgropar. Outsourcing innebär att ett företag låter ett annat företag sköta en eller flera funktioner eller processer. Tanken är att det outsourcande företaget ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Eller så hoppas företaget kunna omvandla fasta kostnader till rörliga, öka lönsamheten genom att minska kostnaderna och endast behöva söka och rekrytera personal inom kärnverksamheten. Ett annat företag med annan kärnverksamhet kan uppnå bättre effektivitet, kvalitet och snabbare så kallad time to market. Vanligtvis rör det sig om någon av följande typer av outsourcing: offshore som innebär att arbetsmoment eller processer läggs ut på ett annat företag eller onsite, som innebär att arbetsmoment eller processer görs på företaget i den dagliga verksamheten. Outsourcing kan vara mer eller mindre omfattande. Ibland berörs hela avdelningar. Men det kan också handla om specifika processer eller enstaka IT-system och aktiviteter. Ett område där outsourcing länge har varit vanligt förkommande är IT. Traditionellt har det handlat om drift och förvaltning, men på senare tid har även Software as a Service (SaaS) blivit allt vanligare. Ett annat område med omfattande outsourcing är call center-verksamheter, där det numera ofta handlar om att köpa upp enskilda tjänster eller funktioner. Det är alltså inte hela processer som outsourcas, utan enskilda individer och roller som till exempel administrativa roller i bokföringsprocesser. Rent praktiskt fungerar det så att den anställde på outsourcingföretaget loggar in sig på kundens IT-system via exempelvis en Konsekvensen blir att gränsen mellan att hyra in extra personal och att outsourca suddas ut. Den anställde på outsourcingföretaget blir en sorts virtuell anställd som kostar betydligt mindre. Men det finns också invändningar mot outsourcing. Vanliga farhågor berör kvalitet, effektivitet och konkurrenssituation. Blir slutkundens upplevelse lika bra? Blir det onödiga överlämningar som sänker effektiviteten och förståelsen för helheten? Vill företaget verkligen överföra kunskap till ett annat företag som kan bli en framtida konkurrent? Invändningarna kan också gälla skatter. Inte minst bland banker som inte kan kvitta sin moms eftersom finansiella tjänster är momsbefriade. Det gör inköpta tjänster 25 procent dyrare än att ha egna anställda. Förslaget om slopade momsgrupper kommer också att leda till nya frågeställningar. Ytterligare en aspekt handlar om regelverk. Det finns nämligen flera regler som begränsar utrymmet för outsourcing för företag som ligger under Finansinspektionens tillsyn. Både svenska och internationella banker har sedan länge arbetat med att sänka kostnader genom att flytta sina verksamheter till lågkostnadsländer. Det handlar emellertid ofta inte om outsourcing, eftersom det fortfarande är banken som genomför arbetsmomenten. Ett exempel är de stora internationella bankerna som har förlagt delar av sina verksamheter Men det finns också exempel på outsourcing av bankverksamheter. Till exempel har både Nordea och SBAB outsourcat sina IT-verksamheter till Tieto. Svenska banker och försäkringsbolag outsourcar sällan till leverantörer utanför EU. En viktig anledning är att många regelverk är gemensamma inom EU. Det betyder att reglerna i stort sett är desamma och att det inte är så stor skillnad på att outsourca inom Sverige respektive EU. Det finns skillnader i lagtexter, men innebörden är snarlik. Dessa problem är också relativt enkla att hantera eftersom EU har ett gemensamt ramverk för utbyte av varor och tjänster. Mycket går att hantera genom att formulera avtal på ett visst sätt. För den som vill minska kostnaderna rejält är outsourcing till låglöneländer utanför EU mer intressant, eftersom både löner och priser där är betydligt lägre. Här uppstår emellertid den stora utmaningen, eftersom det finns en rad olika aspekter som måste hanteras utifrån ett regelverksperspektiv. Allra svårast är det att outsourca hela IT-system och processerna runt dessa. Viss information får helt enkelt inte lagras utanför EU. Det är också svårt att lägga ut delar av utvecklingsprojekt, eftersom data inte får föras ut utanför EU. Ett sätt att outsourca administrativa processer är att lägga IT-systemet i Sverige och samtidigt låta inloggning Det här tillvägagångssättet ställer dock stora krav på både det egna bolaget och leverantören. Inte minst måste bolagets styrelse säkerställa att leverantören uppfyller alla regler som gäller för det egna bolaget. Det räcker inte med att bara formulera kontraktet på ett visst sätt, utan det måste göras på samma sätt som om det vore det egna bolaget. Till de viktigare områdena hör bland annat risk, intern kontroll och regelefterlevnad. Ett exempel är processer som omfattar affärsbeslut och därigenom påverkar risker. Därför har styrelsen fullt ansvar, även om de görs av en underleverantör. Det krävs med andra ord en noggrann genomgång av processerna och mappning mot vilka regler som gäller för respektive aktivitet. Andra exempel är speciella krav på ansvar vad avser SLA, säkerhet och användarrättigheter. Även om man löser regelverksaspekterna rent legalt så finns det ett antal konsekvenser som banker och försäkringsbolag bör beakta. Några av de viktigaste är: Regelkravens påverkan på business caset. Nya roller kommer att behöva definieras och tillsättas. Nya risker behöver identifieras och följas. Av Joachim Grebe Senior Manager, Head of Financial Services Joachim Grebe har mångårig erfarenhet som programledare och finansanalytiker. Han har bland annat drivit projekt inom regelverk, compliance, upphandling, sourcing och IT hos en lång rad olika aktörer inom den finansiella sektorn.

7 12 Blickpunkt Bank Blickpunkt Bank 13 Svensk riskhantering i världsklass Sedan 2003 har KPMG utvecklat och drivit Risk Management in Finance/ Banking, ett internationellt Sida-sponsrat utbildningsprogram som bidrar till finansiell stabilitet, ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning i Sida:s samarbetsländer. KPMG har vunnit Sidas upphandlingsprocess vid två tillfällen och har därigenom genomfört programmet vid 26 tillfällen under de senaste tio åren. Fler än 600 beslutsfattare inom finanssektorn i ett 50-tal länder i Sydostasien, Latinamerika, Östafrika och Östeuropa har genomgått utbildningen. När Sverige öppnade ambassad i Bagdad 2010 gavs också möjligheten för Sida att inom sin landstrategi för biståndet erbjuda utbildningsprogrammet för den irakiska banksektorn. Fyra år senare har KPMG utbildat cirka 100 irakiska beslutsfattare. Många av dessa bidrar till att förstärka landets ekonomiska utveckling och förbättra relationerna till Sverige. Målet med utbildningsprogrammet är att öka kompetensen hos bankernas ledningar och medarbetare, inte minst inom områden som riskhantering och kreditprocessen. Utgångspunkten är att en väl fungerande finanssektor är en förutsättning för att uthålligt kunna främja ekonomisk tillväxt och motverka fattigdom. Med bättre riskhantering i bankerna kan man i större utsträckning låna ut pengar och främja tillväxt bland småföretagare. Varje program innehåller en tre veckor lång intensivkurs i Stockholm som ger deltagarna en övergripande och praktiskt tillämpbar kunskap om hur utvecklingen av finansmarknaden, diversifiering av aktörer, användningen av nya teknologier, förbättrad kredithandläggning och mer avancerad riskhantering kan bidra till ökad finansiell stabilitet, ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning. Kursens studiebesök hos någon av de svenska sparbankerna, för att ta del av deras modell och dess bidrag till Sveriges utveckling, brukar väcka många intressanta diskussioner och idéer bland deltagarna. Programmets innehåll har utvecklats under åren och berör en rad prioriterade riskområden och utmaningar som i dag bromsar utvecklingen i de flesta deltagande länder. Bland annat behandlas de begränsade möjligheterna att bedöma ett företags eller en persons kreditvärdighet eftersom tillgång till tillförlitlig data saknas. Ett annat problemområde är en bristande riskkultur, som försämrar kvaliteten i bankernas kreditverksamhet och ökar förekomsten av kreditförluster. Andra områden som behandlas är bristande regelverk, korruption och penningtvätt. Ytterligare en utmaning för bankerna är att möta behovet av krediter bland de små och medelstora företagen när de saknar eller har bristande finansiella kunskaper. Detta är något som definitivt begränsar utveckling och tillväxt i privatsektorn. Programmet möjliggör också diskussioner mellan finansiella aktörer och tillsynsmyndigheter. Eftersom programmet bjuder in deltagare från alla aktörer inom finanssektorn, från centralbank till mikrofinansinstitut, bidrar varje program till att öka förståelsen för banksektorns regionala utmaningar. Programmet bidrar även till en ökad dialog bland beslutsfattare på centralbanker och tillsynsmyndigheter. Det är värdefullt att dessa parter kan träffas på neutral mark och ger även centralbanker möjlighet att dela erfarenheter med andra länder och skapa sig en bättre förståelse för bankernas verksamhet och best practice inom riskhantering. Utbildningsfasen i Stockholm som kombinerar föreläsningar, grupparbete och ett stort antal praktiska övningar bygger på erfarenhetsutbyte från flera företagsbesök hos svenska banker och sparbanker. Även möten med gästföreläsare från Finansinspektionen, Riksbanken och andra representanter för svenskt näringsliv är viktiga inslag i programmet. Under de regionala uppföljningarna medverkar också lokala finansiella aktörer, centralbanker och även företag med stor betydelse för den finansiella utvecklingen och tillväxt i privatsektorn. Ett par exempel är telekomföretaget Vodafone, som har drivit utvecklingen av mobile banking i östra Afrika, eller fordonstillverkaren Scania, som i samarbete med Sida driver ett utbildningsprogram för mekaniker i Irak. En viktig del av programmet är deltagarnas förändringsarbeten. Det går till på så sätt att deltagarna rekryteras till programmet i grupper om två till fem personer som gemensamt har identifierat ett förändringsinitiativ som de ska arbeta med under programmet. Med stöd av mentorer från KPMG utvecklar och konkretiserar deltagarna sina förändringsinitiativ under de tre veckorna i Sverige. För att ge deltagarna bättre förutsättningar att lyckas med sitt arbete tränar mentorerna deltagarna med hjälp av praktiska övningar i presentationsteknik och projektled-

8 14 Blickpunkt Bank Blickpunkt Bank 15 ningsmetodik. Deltagarna får även stöd vid specifika ämnesrelaterade frågor av KPMGs ämnesexperter under programmets gång. Sex månader efter kurstart följs arbetet med förändringsinitiativen upp vid ett regionalt seminarium, som i första hand fokuserar på resultatuppföljning och erfarenhetsutbyte mellan grupperna. Denna fas är anpassad till deltagarnas behov med inslag av regionala alternativt nationella experter som bjuds in för att bidra med presentationer, gruppövningar och diskussioner. Det finns många exempel på positiva resultat bland de 160 förändringsinitiativ som hittills har genomförts inom ramen för programmet. Här finns resultat som inte bara har bidragit till att förbättra stabiliteten i den finansiella sektorn, utan som också har bidragit till att främja utvecklingen av den privata sektorn och minska fattigdomen i de deltagande länderna. Mentorsstöd tillhandahålls efter en fastställd tids- och aktivitetsplan, och sträcker sig även under sex månader efter den regionala uppföljningen. Risk Management in Finance/Banking har varit ett framgångsrikt utbildningsprogram som har fått uppmärksamhet och stöd av bland annat Världsbanken, Sidas amerikanska motsvarighet USAID och även riskhanteringsorganisationen Global Association of Risk Professionals (GARP), som också sponsrar ett förändringsinitiativ i Azerbajdzjan. Löpande deltagarutvärderingar visar på mycket positiv feedback överlag, och även feedbacken från kursdeltagarnas arbetsgivare, däribland banker och centralbanker, är positiv. Programledningen arbetar löpande med att vidareutveckla programinnehållet, inte minst med hänsyn till de nya trender som driver regionerna, som exempelvis Mobile banking och Islamic banking. Tre framgångsrika förändringsinitiativ 1. Bättre tillgång till krediter för kvinnliga företagare i Rwanda Med hjälp av en kartläggning har teamet tagit fram en riktlinje som föreslår en rad åtgärder för att främja utlåning till kvinnor. Ett samarbete och diskussioner med tre lokala banker och tre mikrofinansinstitut har inletts för att identifiera, utvärdera och anpassa befintliga produkter till företagskooperativ drivna av kvinnor. 2. Riktlinjer för användning av intern ratingmodellvid kreditbeslut Ett team från Makedonien har skapat riktlinjer för användning av interna ratingmodeller vid kreditbeslut. Initiativet med en riskbaserad modell kommer att höja kvaliteten i riskbedömning och prissättning i utlåningsprocessen. Teamet har även inlett diskussioner med ett ledande kreditvärderingsinstitut för ett möjligt samarbete. 3. Ökad utlåning baserad på kassaflödesanalys Ett team från Irak har arbetat för att få till en kulturförändring i utlåningsprocessen i deltagande banker genom att vidareutveckla kreditpolicyn till att omfatta kassaflödesanalys samt integrera andra typer av säkerheter än fastigheter. Fastigheter är i dag den vanligaste typen av säkerhet, vilket rejält försämrar utlåningsmöjligheterna till små och medelstora irakiska företag. Så här säger deltagarna: The program has been amazing with valued added topic and changes initiatives from various country which enable me to understand how things are going in other countries. I enjoyed the learning experience. It was crafted very cleverly in a manner that it mixed learning and fun seamlessly. It is very effective. It s a great opportunity for people from countries, like Georgia, to build a strong network with the same background professionals and share experiences. Av Francois-Xavier Bonnevie Director, Financial Risk Management, RMIF/B programledare Francois-Xavier har 20 års arbetserfarenhet inom kreditverksamhet, utveckling av riskhanteringsramverk och styrningsmodeller både i Sverige och utomlands. Hans erfarenhet som finansrevisor, banktjänsteman och de senaste 13 år som finans- och riskrådgivare har gett honom möjlighet att utveckla en gedigen förståelse av de aktuella drivkrafter, utmaningar och utvecklingsmöjligheter som påverkar finansmarknadernas utveckling i Afrika, Asien, Mellanöstern och Östeuropa. Av Leif Waller Partner, Financial Risk Management, RMIF/B programansvarig Leif har drygt 20 års erfarenhet från arbete inom den finansiella sektorn i Sverige och internationellt. Utöver samarbetet med Sida har han även genomfört uppdrag för bland annat IFC, IMF och Världsbanken. Leif har lång erfarenhet av att ta fram behovsanpassade utbildningsprogram inom bank- och finans i utvecklingsländer men även för aktörer på den svenska finansmarknaden.

9 16 Blickpunkt Bank Blickpunkt Bank 17 The KPMG iradar Audit Assist Hur fungerar det? Hedge Fund Data Upload No specific format required Secure interface Generally accepted data integrity Data Mapping Mapping to the KPMG iradar s specific tables Quality check done by the KPMG iradar Independent Valuation 10 years in production 30+ specialists involved 530 clients in 20 countries 40,000 portfolios processed annually 250,000 securities analyzed in database The KPMG iradar operates out of the Cayman Islands, Germany and India Assurance Package Tailored quarterly assurance reporting Detailed results and analytics Regular on-site workshops Knowledge transfers Process benchmarking Industry best practice recommendations Local Contact Local client support Communication of results Stakeholders Advisor Investor Director Administrator Manager Effektiv revision av finansiella instrument genom iradar iradar är ett verktyg som KPMG använder och som gör det möjligt med en oberoende verifiering av priser på hela portföljer av finansiella instrument. Totalt analyseras uppemot portföljer årligen med hjälp av verktyget, som bygger på en databas med cirka analyserade värdepapper. Det var KPMG Frankfurt som utvecklade verktyget som numera inte bara används av samtliga finansiella revisionskunder i Tyskland utan också av andra kunder över hela världen. Till exempel används iradar för i stort sett samtliga KPMG Sveriges större revisionsuppdrag inom försäkrings-branschen. Som exempel kan vi nämna en kund där vi analyserade instrument inom en vecka, och presenterade en rapport som på ett tydligt sätt visar vilken andel av portföljen som kunnat stämmas av mot referensvärden, var differenser uppstått och hur dessa kunde analyseras vidare, berättar Mohammed Farahani, Manager inom Financial Services Audit. De slutsatser vi presenterar för kunden är tydliga och ger kunden detaljerad information presenterad på ett övergripande sätt som ger dem ytterligare kännedom om sina innehav. En stor fördel med KPMGs verktyg som sysselsätter ett team med trettiotalet specialister som på heltid ägnar sig åt värdering av finansiella instrument är att det erbjuder möjligheten att jämföra värderingsteknik och värderingar som avser verkligt värde för finansiella instrument. iradar är med andra ord ett unikt hjälpmedel för att hantera utmaningarna vid analys av komplexa portföljer av instrument, nya finansiella produkter och investeringsstrategier. Användningsområdet är visserligen brett, men inom revisionsuppdragen är den tydligaste fördelen med iradar att verktyget på ett effektivt och tryggt sätt ger en fullständig avstämning av marknadsvärdet av en hel portfölj som innehåller ett stort antal instrument. Det kan handla om exempelvis aktier, obligationer och fonder eller om komplexa derivatinstrument. Mårten Asplund, Partner inom Financial Services Audit, konstaterar att granskning och värdering med hjälp av iradar utförs på ett mer effektivt sätt med ett tydligt kundvärde som följd. Vi kan ge ledningen och styrelsen trygghet i att vi analyserat stora delar av deras portfölj, ibland upp till procent av det totala värdet, och kan visa på exakt vilka avvikelser vi har på totalnivå, och även nedbrutet på varje instrument, säger han. Faktaruta: Av Magnus Ripa Senior manager, KPMG FS Audit Magnus Ripa är auktoriserad revisor och arbetar med flera av KPMGs största kunder inom FS, främst försäkringsbolag. KPMGs användning av iradar i revisionsuppdrag i Sverige är ett led i företagets strävan att modernisera revisionen av komplexa finansiell data. Samtliga kunder kan dra nytta av dess fördelar, som innebär en ytterligare kvalitetssäkring. Dessutom kan resultaten från en iradar-analys användas till: Oberoende analys av bland annat rating, förfallostruktur, geografiska sektorer, som inte syns vid en vanlig avstämning av marknadsvärden mot motpart. Kvalitativ marknadsanalys på portföljnivå. Underlag för att påvisa var riskerna i en portfölj ligger, vilket gör det möjligt att i samverkan med kunden inrikta revisionen mot rätt områden. Utvärdering av kundens egna data som deras värdering bygger på Benchmarking av värden för jämförbara investeringar mellan olika klienter. Det stora antalet användare innebär att verktyget kan ligga till grund för en unik benchmark. Tillgång till specialister som kan användas för att hantera mer komplexa instrument, både internationellt och lokalt. Det blir konkret och tydligt för dem att vårt arbete bidrar till att ge dem trygghet och därmed mervärde. Det känns också bra att veta att detta är ett verktyg som vi inom KPMG använder på flera av våra största, och därmed världens största, förvaltare av finansiella tillgångar. Av Mårten Asplund Partner, KPMG FS Audit Mårten Asplund är auktoriserad revisor och arbetar sedan många år med revision av finansiella bolag, främst försäkringsbolag. Han jobbar även med utveckling av FS Audit inom KPMG.

10 18 Blickpunkt Bank Blickpunkt Bank 19 De globala bankerna intensifierar sitt arbete mot penningtvätt Nu ökar åter intresset för AML (Anti Money Laundering) bland världens största globala banker. Det visar en aktuell enkätstudie från KPMG, som har intervjuat 300 anställda med AMLrelaterad yrkesbakgrund på globala bankerna i drygt 40 länder. Av KPMGs enkätstudie framgår bland annat att arbetet med att motverka penningtvätt får allt högre prioritet inom den internationella bank- och finanssektor, där ekonomin i övrigt kännetecknas av instabilitet, stora svängningar och dramatiska förändringar i affärsmiljön. Till exempel uppgav hela 88 procent av dem som medverkade i enkäten att deras styrelse visade ett aktivt intresse för AML-frågor, vilket är 26 procent fler än i 2011 års enkätstudie. Bötesbeloppen för bristande efterlevnad av regelverket uppgår numera till flera miljarder USD, och de reglerande åtgärderna innebär allvarliga hot mot rätten att bedriva verksamhet. Den globala trenden med allt mer aktiva tillsynsmyndigheter märks också i Sverige, där vi på senare tid har haft ett antal uppmärksammade sanktionsbeslut och ingripanden från Finansinspektionen. I flera regioner har antalet böter minskat. Däremot har beloppen för varje enskild bot ökat markant, vilket visar att tillsynsmyndigheterna är fortsatt fast beslutna att förhindra olaglig verksamhet. De omfattande förändringar som genomförs av finansinstituten är en reaktion på de allt mer långtgående globala penningtvättsreglerna, däribland det fjärde penningtvättsdirektivet och det amerikanska regelverket Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Trots dessa förändringar frågar sig många om det är möjligt för globala företag att ha ett AML-program som uppfyller alla de krav och förväntningar som ställs på de finansiella instituten. Inte minst mot bakgrund av att företagen fortsätter att misslyckas med att leva upp till kraven som tycks förändras allt oftare. Av KPMGs omfattande enkätstudie framgår bland annat att kostnaderna för att efterleva de nya reglerna fortsätter att öka med i genomsnitt 53 procent för banker, vilket överstiger de tidigare prognoserna på över 40 procent under Det handlar framför allt om system för transaktionsövervakning, genomgång, uppdatering och underhåll av kundfiler samt rekrytering av personal. Bland de medverkande bankerna hade hela 95 procent infört en global strategi för att hantera frågorna, visar studien. Av dessa uppgav dock endast 32 procent att de lyckades upprätthålla global enhetlighet i tillämpningen av policyn på dotterbolag och filialer. Av enkäten framgår också att personer i politiskt utsatt ställning (PEP) fortsätter att vara ett fokusområde som företagsledningarna uppmärksammar allt mer. Av de tillfrågade uppgav 82 procent att deras företagsledning är delaktig i godkännandeprocessen av kunder som identifieras som så kallade PEPs. Hur kan kpmg hjälpa till? Är ditt bolag redo för det fjärde penningtvättsdirektivet? Vår tjänst KPMG AML Health check hjälper er identifiera brister och förbereda er inför de kommande regelverksförändringarna. Sitter du i styrelsen på ett finansiellt institut som träffas av penningtvättsreglerna? KPMG erbjuder bolagsanspassad styrelseutbildning inom penningtvätt och anti-korruption. Hur står sig ert arbete på penningtvättsområdet relativt andra finansiella institut? Med KPMG AML Benchmarking Tool kan vi jämföra ert AML Complianceprogram med andra banker runt om i världen. Tre tips för att hantera penningtvätt Liksom med andra affärskritiska frågor är ledningens och styrelsens engagemang en kritisk framgångsfaktor. Utse en person i styrelsen som har ansvar för alla frågor som rör penningtvätt. Se till att det finns ett fastställt program för hela bolaget för hur regler om penningtvätt ska kunna efterlevas. Var öppen för olika tekniska lösningar och automatisering som kan bidra till effektivitet givet god övervakning och kontroll. Av Minela Hadziomerovic Manager Minela är ekonom och arbetar med praktiskt tillämpning av finansiella regelverk. Hon har erfarenhet från reglerade sektorer i både Sverige och internationellt och arbetar primärt mot finansiella företag inom etik och compliance med särskilt fokus på penningtvättsfrågor och antikorruption.

11 20 Blickpunkt Bank Blickpunkt Bank 21 Momseffekter med momsgrupp Momseffekter utan momsgrupp Momsfri verksamhet inget avdrag för moms Momsfri verksamhet inget avdrag för moms Momsfri verksamhet inget avdrag för moms Momsfri verksamhet inget avdrag för moms X AB Y AB Kostnad tjänst +25% moms X AB Y AB Kostnad tjänst +25% moms Kostnad tjänst Kostnad tjänst Ej avdrag moms Stödbolag AB Stödbolag AB Ej avdrag moms Kostnad tjänst +25% moms Avdrag moms Kostnad tjänst +25% moms Extern leverantör Extern leverantör Slopade momsgruppsregler ger högre kostnader Kommentar. Genom gruppregistrering sker ingen momsbeskattning av de tjänster som Stödbolaget AB tillhandahåller X AB och Y AB. Eftersom inköpet från den externa leverantören avser momsgruppens momsfria verksamhet saknas avdragsrätt för ingående moms. Kommentar. X AB respektive Y AB saknar rätt till avdrag för moms som faktureras från Stödbolaget AB. Däremot har Stödbolaget AB avdragsrätt för moms på inköpet från den externa leverantören. Den kostnadsökning som uppkommer på koncernnivå till följd av att inte vara gruppregistrerad hänför sig till det värde som Stödbolaget AB tillför tjänsterna som utförs till X AB och Y AB. Möjligheten för finansiella företag att gruppregistrera sig för moms kan försvinna redan nästa år. Det är innebörden av ett nytt förslag som lades fram av regeringen den 9 april 2014 i promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för Motivet är att beskattningen ska bli mer neutral mellan den finansiella sektorn och övriga sektorer. Även företag i inkomstskatterättslig kommission, som har möjlighet att gruppregistrera sig för moms, berörs då förslaget innebär att möjligheten till gruppregistrering för moms helt tas bort. Om förslaget blir verklighet innebär det ett hårt slag för företag inom den finansiella sektorn som har organiserat och effektviserat sin verksamhet med utgångspunkt från möjligheten att gruppregistrera sig för moms. Slopandet av möjligheten till gruppregistrering kommer leda till ökade momskostnader för de finansiella företag som utnyttjat denna möjlighet. Rent konkret innebär förslaget att momspliktiga tjänster som tillhandahålls mellan medlemmarna i en momsgrupp kommer att momsbeskattas från och med den 1 januari Säljaren kommer därmed behöva redovisa moms på priset för tjänsterna. Denna moms kommer normalt inte vara avdragsgill hos köparen då företag inom den finansiella sektorn huvudsakligen bedriver momsfri verksamhet. Säljaren av tjänsterna kommer dock att ha rätt till avdrag för ingående moms på inköp för att utföra den momspliktiga tjänsten. Vid externa inköp kommer kostnaden för ej avdragsgill moms på koncernnivå i viss mån tas ut av den avdragsgilla momsen hos säljaren. Den merkostnad som uppkommer genom slopandet av möjligheten till gruppregistrering motsvaras av det mervärde som tillförs av säljaren. Det mervärde som skapas hos säljaren kan många gånger utgöra huvuddelen av priset på tjänsterna, särskilt med avseende på inom koncernen internt producerade tjänster eftersom kostnaden för dessa till stor del består av momsfria personalkostnader. I dessa fall skapas i princip hela mervärdet hos säljaren och den ej avdragsgilla ingående momsen hos köparen motsvaras inte av en avdragsgill ingående moms hos säljaren. Detta innebär en betydande kostnadsökning på koncernnivå som inte uppkommit om möjligheten till gruppregistrering för moms funnits kvar. Förslaget har väckt stark kritik från företag inom den finansiella sektorn vars verksamhet bedrivs genom regionala och lokala företag. Enligt en artikel i Dagens Industri har socialdemokraterna genom Magdalena Andersson förklarat att de avser att stoppa förslaget om de vinner valet. Det föreligger således en stor osäkerhet kring framtiden för bestämmelserna om gruppregistrering för moms. Tidsramen för de berörda företagen att anpassa sig till en ny ordning utan möjlighet till gruppregistrering för moms var redan när förslaget presenterades kort, cirka 8 månader. Vid ett regeringsskifte kommer tidsramen vara ännu kortare innan de berörda företagen får klarhet kring under vilken ordning som de kommer bedriva sin verksamhet efter årsskiftet. Trots den osäkerhet som råder finns det med anledning av tidsaspekten skäl att analysera vilken effekt ett slopande av reglerna för gruppregistrering skulle ha för företag som i dag är medlemmar i en momsgrupp. Det finns också anledning att titta närmare på vilka kortsiktiga Momsgrupp så funkar det Samtliga företag som ingår i en momsgrupp betraktas som ett enda företag i momshänseende. Om momsgruppen bedriver momspliktig eller momsfri verksamhet beror på vilka varor eller tjänster som medlemmarna tillhandahåller kunder utanför momsgruppen. Bedömningen av avdragsrätten för ingående moms på gruppmedlemmars inköp utgår från hur inköpen används i momsgruppens utåtriktade verksamhet. Försäljningar mellan medlemmar i en momsgrupp sker utan momsbeskattning, eftersom försäljningen momsmässigt anses ske inom samma enhet. Det innebär i praktiken att moms inte tas ut om en medlem i momsgruppen säljer normalt sett momspliktiga tjänster till övriga medlemmar i gruppen. Eftersom företag inom bank- och försäkringssektorn huvudsakligen bedriver momsfri verksamhet, som inte ger rätt till momsavdrag, kan de därmed undvika kostnaden för ej avdragsgill ingående moms. Den inbesparing som bildandet av en momsgrupp kan ge är dock begränsad till det värde som skapas inom momsgruppen, exempelvis av anställd personal hos medlemmarna. Detta beror på att avdragsrätten för moms på externa inköp är begränsad om de helt eller delvis avser den momsfria verksamheten som momsgruppen bedriver. respektive långsiktiga åtgärder som skulle kunna mildra dessa effekter. Det är en långtifrån enkel uppgift som beroende på omfattningen av försäljningen mellan gruppmedlemmarna kommer att ta betydande resurser i anspråk.

12 22 Blickpunkt Bank Blickpunkt Bank 23 Fram till i dag har medlemmar i momsgrupper inte behövt göra bedömningen huruvida de tjänster som säljs till andra medlemmar inom gruppen är momspliktiga eller momsfria. Nu kommer de att behöva göra denna bedömning för varje enskilt tillhandahållande, både för att kunna analysera effekterna av förslaget och för att följa gällande bestämmelser efter årsskiftet. Även prissättningen av dessa tjänster behöver ses över, eftersom momslagens bestämmelser om omvärdering av det pris som moms ska redovisas på kan bli aktuell, om priset på tjänsterna inte är marknadsmässigt. Det bör också, utifrån förutsättningarna i respektive koncern, analyseras hur verksamheten ska organiseras för att undvika att momskostnader som skulle kunna undvikas uppkommer. Till exempel har försäkringsbranschen i vissa fall tillämpat tillikaanställning av personalen, vilket innebär att de anställda utför sitt arbete i egenskap av anställda i de olika företagen och att någon tjänst i momshänseende inte föreligger jämfört med om de varit anställda i ett av företagen. Det kan även bli aktuellt med andra sätt att mildra konsekvenserna av moms. Korta fakta om EU:s nya regelverk EU inför regler om obligatorisk rotation av revisions nsby rå minst vart 10 år. Tidsgränsen ka n utsträck as till 20 år om det genomförs en ny upphandling ef ter 10 år och företag som har mer än en vald revisionsbyrå kan använda sammama byrå upp till 24 år. EU inför förbud mot att leverera icke-revisionstjänster till revi sionsks under. De förbjudna tjänst sterna kommer att listas i särs ki lda gemensamma och natione lla kataloger. Arv rvod et för de tilläggstjänster som inte förb rbjuds får inte uppg pgå ti ll mer än 70 procent av det geno ms ni ttli liga rev isions- ar vode t öv er en treårs peri od. KPMG bistår med sakkunskap och strategiskt stöd Vi på KPMG har stor erfarenhet av att hjälpa företag att effektivisera sin momssituation. En genomgripande förändring som borttagandet av möjligheten att vara momsgrupp kommer att påverka alla delar av en företagsgrupp inom den momsfria sektorn som har organiserats utifrån denna möjlighet. Med en risk för upp till upp 25 procent dyrare koncerninterna transaktioner finns starka skäl att redan nu påbörja en fokuserad process som beaktar hur en eventuell förändring slår och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska denna potentiella kostnadsökning. Med både lokal och internationell expertis till vårt förfogande kan vi biträda med allt från kvalificerade lagtekniska frågor till biträde eller utförande av förändringsprocesser och stöd i större strategiska frågor. Av Stefan Wahrenberg Manager, Financial Services Tax Stefan Wahrenberg är skattekonsult med inriktning mot momsfrågor inom den finansiella sektorn. Stefan har lång erfarenhet inom momsområdet och har bland annat varit ansvarig för granskning av moms hos försäkringsbolag och banker på Skatteverket. Av Steven Robertson Senior manager, Financial Services Tax Steven Robertson har arbetat med momsfrågor för finansiella företag sedan Han har tidigare bl.a. varit ansvarig för granskning av moms hos försäkringsbolag och banker på Skatteverket. Sedan 2008 har han lett KPMGs särskilda grupp för indirekta skatter inom den finansiella sektorn.

13 KPMG Besöksadress: Tegelbacken 4 A Postadress: Box Stockholm Tel: Fax: E-post: kpmg.se För mer information om KPMGs bank relaterade tjänster, vänligen kontakta: Joachim Grebe Senior Manager, Head of Banking Tel: E-post: KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med specialister i 156 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med medarbetare på 60 orter KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Sweden. K3t1200ex/1404/2/B881

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2014

Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2014 Till dig som arbetar i försäkringsbranschen Nr 1 2014 Ur detta nummer: Utökade rapporteringskrav för alla försäkringsföretag FLAOR Effektiv revision av finansiella instrument genom iradar De globala bankerna

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Är du nöjd med ditt analyssystem?

Är du nöjd med ditt analyssystem? Är du nöjd med ditt analyssystem? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt analyssystem? BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se Är du nöjd med ditt analyssystem? 3 Undersökningen BI Lifecycle satisfaction

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat

Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat 1 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Utdrag från den internationella undersökningen Confronting Complexity. Analys av svenska marknaden. kpmg.se Komplexitet

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering?

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Undersökning 2 av 3 BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

CTFE INSIGHTS APRIL 2015.!!! ctfe.se

CTFE INSIGHTS APRIL 2015.!!! ctfe.se CTFE INSIGHTS APRIL 2015 ctfe.se Vi lever i en globaliserad värld som i grunden leder till en positiv utveckling. Men det går inte att bortse ifrån att globaliseringen också ställer oss inför stora utmaningar.

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Skattepresentation Illustration: Robert Hilmersson Skatt Frigör potentialen att växa Låt våra skattekonsulter ge dig goda råd och öka dina möjligheter till framgångsrika

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09

Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Revision af klimaregnskaber hvilke krav stilles der til rapportering af emissioner i fra transport? Torbjörn Westman 2013-04-09 Agenda Introduktion Gällande regelverk Hur utför revisorn en granskning Dokumentationskrav

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

SIS tre produktområden

SIS tre produktområden SIS tre produktområden Standardisering SIS, Swedish Standards Institue En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till och kunskap om standarder och deras tillämpning

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter Skattesystemets betydelse risker och möjligheter ingemar.rindstig@se.ey.com 0705-24 33 00 Seniorvärldskonferensen, Göteborg 2015-04-22 Ekonomin - för brukaren Stor betydelse för framtidens Äldres boende

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten Utmaningar Organisatoriska Processer Arkiv System Styrdokument Personer Regulatoriska Offentlighetsprincipen Sekretess Persondata

Läs mer

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.10. Rapportering av exponeringar mot närstående. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.10 Rapportering av exponeringar mot närstående Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare närstående dnr 14/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Internationella

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Företagsvärdering och företagsfinansiering

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Företagsvärdering och företagsfinansiering EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Företagsvärdering och företagsfinansiering Företagsvärdering och företagsfinansiering Programmet Företagsvärdering och företagsfinansiering består av tre ämnesmoduler som behandlar

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Etik och regelefterlevnad

Etik och regelefterlevnad Byråns interna hållbarhetsarbete Etik och regelefterlevnad Etik och regelefterlevnad ryms inom byråns kärnvärde kvalitet och är av stor betydelse för såväl de dagliga arbetsuppgifterna som för den långsiktiga

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande.

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande. 2008-11-19 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 Telefax +46 8 10 98 41 E-post christoffer.andersson-calafatis@finance.ministry.se

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos?

Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? Undersökning 3 av 3 BI Lifecycle Satisfaction Survey

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Kontaktperson: Markus Robèrt mrobert@kth.se 070-767 12 41 www.cero.nu Processmodellen CERO CERO (Climate and Economic Research in Organisations)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014)

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014) Jämförelse (oktober 2014) Uppgifterna nedan finns på respektive företags hemsida eller kommer från skriftliga eller muntliga svar direkt från factoringonlinemäklarna. OBS: Fintura har enbart sammanställt

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna:

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna: Deloitte AB Besöksadress: Hjälmaregatan 3 Postadress: Box 386 201 23 Malmö Memo Tel: 075-246 41 00 Fax: 075-246 41 10 www.deloitte.se Datum: 2013-11-22 Till: Från: Ämne: Peter Gönczi AktieTorget AB Magnus

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer