Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat"

Transkript

1 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat 1 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Utdrag från den internationella undersökningen Confronting Complexity. Analys av svenska marknaden. kpmg.se

2 Komplexitet är en avgörande faktor för företagsledare världen över. 94% anser att rätt hantering av näringslivets komplexa utmaningar är viktigt för framgången i deras verksamhet. Företagets framgång avgörs inte av den komplexa frågeställningens art utan av i vilken utsträckning företaget klarar att analysera problemet, identifiera effektiva åtgärder och genomföra dem. (Ur rapporten Confronting Complexity, KPMG International 2011.)

3 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat 3 Introduktion De senaste åren har vi upplevt genomgripande förändringar i såväl den ekonomiska och politiska som sociala agendan. Förutsättningarna för att driva verksamhet har förändrats radikalt och företagsledare har en allt mer komplex verklighet att förhålla sig till. Nya regler, miljöhänsyn, förändrade köpbeteenden eller konkurrentens nästa steg är frågor som ligger högt på dagordningen eftersom hanteringen av dem påverkar hur den egna verksamheten utvecklas. Under hösten 2010 genomförde KPMG en av de största undersökningarna någonsin i syfte att ta reda på hur företagsledare upplever den ökande komplexiteten och hur de hanterar den företagsledare VD, finansoch ekonomichefer i varierande branscher och totalt 22 länder intervjuades. Den initiala rapporten Confronting Complexity: How business is taking on the challenges and opportunities presenterades på World Economic Forum i januari. Nu presenteras resultatet i detalj, nedbrutet på respektive marknad, i kombination med erfarenheter från KPMGs experter. Företag runt om i världen förväntar sig att komplexiteten ökar de närmaste två åren. 15 procent tror att ökningen blir betydande. Inom loppet av två år, tror du att affärsklimatets komplexitet kommer att öka eller minska? Öka i betydande omfattning 15% Öka i viss omfattning 37% Öka i liten omfattning 6% Stanna på samma nivå 31% Minska 8% Vet inte/vill inte uttala mig 3%

4 4 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat Ökad komplexitet kan skapa nya möjligheter Den svenska delen av rapporten visar att svenska företagsledare i stort har samma uppfattning som sina kolleger runt om i världen, men på en punkt skiljer de sig väsentligt svenska företagsledare har en långt mer optimistisk inställning. Nio av tio bedömer att ökad komplexitet kan skapa nya affärsmöjligheter. Svenska företagsledare upplever generellt att antalet faktorer som måste beaktas för att driva verksamhet har ökat under de två senaste åren. 28 procent anser att komplexiteten har ökat i mycket hög grad och 44 procent i relativt hög grad. Värt att notera är att tre av tio upplever att komplexiteten inte har förändrats nämnvärt under de senaste åren. Svenska företagsledare ser två huvudsakliga orsaker till den ökade komplexiteten: flest (31 procent) anger förändringar inom lagstiftning, marknadsregler och kontrollfunktioner, något färre (28 procent) anger ökad konkurrens. De två faktorer som främst ökar komplexiteten för svenska företagare är regleringar och ökad konkurrens. Vad tror du orsakar den ökade komplexiteten? Lagstiftning/marknadsregler/ kontrollfunktioner Finansiellt klimat/konjunktur Ökad konkurrens Kriser Globalisering Efterfrågan/förväntningar från kund Prispress Teknisk innovation/framsteg 7% 8% 7% 7% 6% 5% 3% 5% 8% 14% 19% 17% 23% 26% 28% 31% Sverige Genomsnitt världen Få svenska företagsledare tror att komplexiteten kommer att öka i mycket hög grad under de kommande två åren, men mer än hälften (56 procent) tror att den kommer öka i relativt hög grad. Endast två procent tror att tillvaron kommer att bli mindre komplex. På frågan om vad som påverkar komplexiteten mest just nu svarar 40 procent av de svenska företagsledarna icke skatterelaterade regelförändringar. Ungefär lika stor andel svarar så globalt. 38 procent, vilket är mer än dubbelt så många som det globala genomsnittet, anger att den ökade komplexiteten också beror på att de har verksamhet i allt fler länder. Å andra sidan tycker bara 10 procent av de svenska företagsledarna att skattepolitik och informationshantering är det som främst påverkar komplexiteten, jämfört med det globala genomsnittet på 25 procent.

5 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat 5 Faktorer som mest påverkar komplexiteten varierar från land till land. I över hälften av länderna spelar regleringar störst roll. Så även i Sverige. Vilka två faktorer anser du främst påverkar komplexiteten i ditt företag? Icke skatterelaterade regelförändringar 42% 42% Informationshantering 10% 25% Statlig kontroll 14% 21% Snabbare utveckling Skattepolitik 10% 25% 26% 32% Ni har verksamhet i flera länder 16% 38% Ni står inför samgående/förvärv 12% 18% Sverige Genomsnitt världen Företagsledare i Sverige anser, precis som kollegerna runt om i världen, att komplexiteten innebär ökade risker och leder till behov av ny kompetens. Över 70 procent av svenska företagsledare anger att beslutsfattandet blivit svårare, vilket är mer än det globala genomsnittet på 58 procent. Svenska chefer mer optimistiska De svenska företagsledarna är dock mer optimistiska än kollegerna i många andra länder. De ser den ökade komplexiteten som en möjlighet och tror, i mycket högre grad än sina utländska motsvarigheter, att komplexiteten kan leda till konkurrensfördelar (93 procent jämfört med 73 procent globalt). 78 procent av de svenska företagen (72 procent globalt) tror att ett mer komplext affärsklimat leder till förbättrade strategier och hela 75 procent, jämfört med 62 procent globalt, tror att det leder till utveckling av nya produkter. Möjligheter skapade av en ökad komplexitet. Vilka av följande faktorer anser du är möjligheter som skapas ur komplexitet? Konkurrensfördelar Effektivitet 73% 70% 70% 93% Affärsfokus 58% 68% Nya och bättre strategier Expansion Nya produkter 72% 78% 70% 70% 62% 75% Sverige Genomsnitt världen

6 6 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat I likhet med övriga europeiska företagsledare tror majoriteten av de svenska att de bakomliggande faktorerna till komplexiteten inte kommer att förändras nämnvärt under de närmaste två åren. Av dem som ändå tror det anger 69 procent icke skatterelaterade regleringar som trolig orsak. De faktorer som i Sverige angavs som minst troliga var offentlig tillsyn och skattepolitik (vardera 25 procent). Förbättrad informationshantering och omorganisation av hela eller delar av företaget är åtgärder svenska företagsledare vidtagit för att möta den ökade komplexiteten. Nästan tre fjärdedelar anger att de satsat på båda dessa åtgärder. Mer än hälften svarar att de genomfört samgåenden eller förvärv och lika många svarade att de har investerat utomlands för att hantera komplexiteten. Mer än hälften av de svenska företagsledarna anger att deras företag kommer att vidta olika åtgärder för att hantera den ökade komplexiteten framöver. Nästan nio av tio prioriterar informationshanteringen. Det är fler än i något annat land och betydligt fler än genomsnittet (73 procent). 61 procent av de svenska företagsledarna anger fortsatt omorganisering som trolig åtgärd. Samtidigt som de svenska företagsledarna i stort är överens med sina kolleger runt om i världen, så lyfter de fram icke skatterelaterade regleringar och etablering på nya marknader som största påverkande faktorer. Av resultatet att döma kommer därför svenska företag att investera mycket i informationshanteringssystem under den närmaste framtiden. Precis som i majoriteten av rapportländerna anger svenska företagsledare informationshantering som främsta åtgärd för att utmana komplexiteten de närmaste två åren. Vilka av följande åtgärder tror du att ditt företag kommer att vidta kommande två år för att utmana komplexiteten? Omorganisera hela eller delar av verksamheten Förbättra informationshanteringen Outsourca delar av verksamheten Försöka påverka reglering eller politik Investera i nya marknader Genomföra samgåenden eller förvärv Märkbart ändra inställningen till humankapitalet 41% 50% 40% 43% 42% 36% 43% 50% 46% 46% 59% 61% 73% 89% Sverige Genomsnitt världen

7 Vägval i ett allt mer komplext affärsklimat 7 Övergripande slutsatser Runt om i världen är företagsledare medvetna om att den ökande komplexiteten är kritisk för deras verksamhet och något som de måste hantera. De ser inte ökad komplexitet enbart som en källa till högre risker och kostnader eller som en utmaning för ledningen, utan också som en möjlighet och grogrund för utveckling. Även om ökad komplexitet har olika genomslag i olika länder, regioner och branscher, är beslutsfattare överens om den betydelse komplexiteten har och de åtgärder som bör vidtas. Noterbart är den begränsade framgång beslutsfattarna anser att deras företag har i att vidta åtgärder för att hantera den ökande komplexiteten. Vidare är de eniga om att ytterligare åtgärder behöver vidtas i framtiden. Att bättre förstå anledningarna till och konsekvenserna av ökad komplexitet är nyckeln till att effektivt kunna hantera framtida utmaningar. Bara de företagsledare som har ett positivt förhållningssätt till den ökade komplexiteten och väger in den i affärsstrategierna kommer till fullo att kunna ta tillvara de nya möjligheter som uppstår. Frågor du bör ställa dig Vilka specifika faktorer leder till ökad komplexitet för mitt företag och min bransch? Hur kan jag på bästa sätt hantera de utmaningar som den ökade komplexiteten leder till? Vilken kunskap och insikt behöver jag för att vända den ökade komplexiteten till min fördel och ta tillvara på möjligheter och skapa förutsättningar för ökad tillväxt? Hur kan vi försäkra oss om att vårt företag hanterar detta på ett effektivt sätt idag, samtidigt som vi på bästa sätt rustar oss för att kunna hantera ökad komplexitet i framtiden? Navigera rätt i en komplex värld Våra kunder ställer sig dagligen frågor som: Hur ser den framtida nationella och globala gränsdragningen ut för institutioner och näringsverksamheter? Hur kommer en ny mer hållbar syn på tillväxt påverka kostnaden för att driva affären? Hur påverkas affärsmodellen av förändringar i tillgången på riskkapital? Företag måste även ta hänsyn till specifika nya regelverk som Basel lll, Solvency 2, olika EU-initiativ och den amerikanska Dodd Frank Act som gränsar till alla delar av det finansiella området. Hur ser den framtida spelplanen ut? Hur bygger vi för långsiktig framgång? En del bolag har omvärderat sina affärsmodeller och fokuserar nu på delvis nya värden och drivkrafter. En del tänker kortsiktiga kostnadsminskningar, medan andra har tagit långsiktiga strategiska grepp för att möta framtiden. Hur man än gör så har den exekutiva ledningen ansvaret för att omvandla potentiella risker till möjligheter. Ökad reglering och tillsyn har högsta prioritet. Dessa förändringar är svåra att påverka och kan resultera i ökat kapitalbehov, högre skatter och lägre avkastningstal som leder till att företag blir akterseglade. Med stort engagemang sätter våra medarbetare dig och dina behov i fokus. Med expertis och insikt levererar vi lösningar som skapar värde i din verksamhet. Vi kan hjälpa dig att navigera rätt i en komplex verklighet.

8 Kontakter Hans Åkervall Affärsområdeschef Revision Stora Företag Tel: E-post: Stefan Tärnell Affärsområdeschef Ägarledda Tel: E-post: Helena Robertsson Affärsområdeschef Skatt Tel: E-post: Emanuel Ramstedt Affärsområdeschef Advisory Tel: E-post: KPMG Besöksadress: Tegelbacken 4 A Postadress: Box Stockholm Tel: Fax: E-post: kpmg.se The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Sweden. TBK3t2000ex/1105/1/B765

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 projektgrupp copyright: FAR, Kairos Future beställare: FAR projektledning: Göran Krafft, Kairos Future författare: Magnus Kempe, Kairos

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办?

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Chúng ta phải làm gì? 我 々は 何 を 行 うのですか? What do we do? Vad gör vi? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Att rekrytera personer med utländsk bakgrund: arbetsgivares behov, erfarenheter och synpunkter

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och är en världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Om kunskapsläget, främjandesystemet och Tillväxtverkets roll Stockholm & Östersund, februari 2011 Peter Bjerkesjö, Göran Hallin, Lars

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION. En internationell utblick om impact investment

NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION. En internationell utblick om impact investment NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION En internationell utblick om impact investment Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Rapportförfattare Camilla Backström Verksamhets ansvarig för området

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Slutsålt! Sälj mer och ta bättre betalt. mer på väg in. Om konsten att skapa ett starkt varumärke

Slutsålt! Sälj mer och ta bättre betalt. mer på väg in. Om konsten att skapa ett starkt varumärke Slutsålt! mer på väg in Sälj mer och ta bättre betalt Om konsten att skapa ett starkt varumärke Starka varumärken säljer mer lönsamt Hur ska du försvara din marknadsandel eller motivera ett högre pris

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Anders Bornefalk Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:4 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer