Umeå Europas kulturhuvudstad Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter"

Transkript

1 Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Dokumentations- och forskningsprojekt... 5 Stadens skriftspråkliga landskap... 5 Hur upplever umeborna 2014?... 6 Arkivet som resurs i skapande verksamhet... 7 Russuoh vuölieb! Väck upp jojken!... 7 Kvinnohistoriskt museum... 7 Västerbotten berättarnas län... 8 Västerbottens visor och musik... 8 Utgivningsprojekt... 9 Pehr Stenbergs levernesbeskrivning

3 Sammanfattning Regleringsbrevet för 2013 gav i uppdrag att i verksamheten prioritera samarbete med Umeå kommun för medverkan i Umeå Europas kulturhuvudstad De planerade insatserna utformades i enlighet med instruktionen för och samordningsansvaret lades på avdelningen Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). I Umeå kommuns arbete med att utforma programmet för Europas kulturhuvudstad 2014 har det samiska kulturarvet stått i fokus. Utgångspunkten för samarbetet har därför varit att bidra med den kunskap på området som står att finna i institutets unika samlingar av samiska inspelningar och uppteckningar och därtill att bidra med arkivmaterial och kunskap om regionen som helhet, vilket under kulturhuvudstadsåret 2014 har omsatts i följande genomförda samarbetsprojekt: Russuoh vuölieb! Väck upp jojken! I ett samarbete där arkivarier och rutinerade jojkare har handlett nya jojkutövare har DAUM bidragit med jojkmaterial ur de samiska samlingarna. Projektet avslutades med en jojkkonsert i Umeå i september 2014, med artister från Norge, Finland och Sverige. Västerbotten berättarnas län. DAUM är en av flera kulturaktörer i nätverket Västerbotten berättarnas län, med syfte att lyfta fram berättande. DAUM ingår i en grupp inom nätverket som inför och under kulturhuvudstadsåret har arbetat med att underlätta samverkan kring aktiviteter och projekt som rör samiskt berättande. Västerbottens visor och musik. Med hjälp av folk-, världs- och jazzmusikerna Lisa Lestander, Jonas Knutsson och Mats Öberg har material ur DAUM:s omfattande musiksamlingar uppmärksammats och levandegjorts. Projektet redovisades i form av konserter under kulturhuvudstadsåret och visorna finns samlade på en CD-skiva. Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. I samarbete med bland annat Umeå universitet har DAUM arbetat med utgivning av den västerbottniske prästen Pehr Stenbergs ( ) självbiografi. I november 2014 gavs det första av planerade fem band ut. 3

4 Inledning Regleringsbrevet för 2013 gav i uppdrag att i verksamheten prioritera samarbete med Umeå kommun för medverkan i Umeå Europas kulturhuvudstad I regleringsbrevet för 2014 fick institutet i uppdrag att redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) har av institutet fått ansvaret att samordna uppdraget och sammanställa rapporten. I instruktionen för (2007:1181) står det att institutet har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige och vidare att myndigheten ska bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. De planerade insatserna för institutets medverkan i kulturhuvudstadsåret 2014 är utformade i enlighet med instruktionen. I valet av projekt och aktiviteter har målet varit att öka, levandegöra och sprida kunskaper om institutets ämnen och samtliga projekt som redovisas i rapporten bygger på samverkan med andra aktörer. Ett påbörjat dokumentations- och forskningsprojekt har utformats så att det både ska bidra till institutets samlingar och presentera forskning inom ett aktuellt område. I Umeå kommuns arbete med att utforma programmet för Europas kulturhuvudstad 2014 har det samiska kulturarvet stått i fokus, detta märktes inte minst i programåret som var uppbyggt kring de åtta samiska årstiderna. Inom ramen för detta övergripande kulturtema har institutet i mångt och mycket genom sin ordinarie verksamhet kunnat bidra med kunskap och kompetens. Arkivets omfattande samiska material och musiksamlingar, samt kunskapen om dessa, har varit en självklar utgångspunkt för samarbetet, liksom att bygga vidare på befintliga nätverk bestående av regionala kulturaktörer. Institutets omorganisation, med beslut om att verksamheten vid DAUM ska omlokaliseras, kom att påverka en del av de planerade insatserna. Uppdraget har också genomförts med reducerad personalstyrka. Även dessa icke avslutade projektarbeten redovisas i rapporten. Slutredovisningen är tematiskt disponerad och genomförda, påbörjade eller planerade projekt och aktiviteter redovisas under kapitlen Dokumentations- och forskningsprojekt, Arkivet som resurs i skapande verksamhet samt Utgivningsprojekt. 4

5 Dokumentations- och forskningsprojekt Stadens skriftspråkliga landskap Syftet med projektet var att dokumentera och undersöka hur staden som en mångkulturell plats återspeglas i skriftanvändningen i det offentliga rummet. Materialet för undersökningen bestod av ungefär nyinsamlade fotodokumentationer från utvalda delar av Umeå innerstad med närområden. Målsättningen var att avrapportera projektet skriftligt under 2014, både vetenskapligt och populärvetenskapligt, samt att göra en utställning av delar av materialet. Ett annat mål var att kunna lyfta fram arkivets roll som resurs i samhällsplanering. Påbörjade insatser I samarbete med forskare på Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet arbetade DAUM under våren 2012 fram en projektidé om att kartlägga språksituationen i Umeå. Projektgruppens utgångspunkt var att språklig mångfald och variation är en resurs i samhället. Genom att kartlägga vilka varieteter som talas i Umeå, hur synliga olika varieteter är i stadsbilden, vilka attityder det finns till olika varieteter och vilket användningsområde olika språk har, skulle projektet kunna bidra till att öka kommunens medvetenhet om språklig mångfald men också vara till hjälp för kommunens långsiktiga och strategiska planering. Universitetets medverkan i projektet stannade vid denna initiala fas, då sökta medel inte beviljades. DAUM fortsatte projektplaneringen och under våren 2013 söktes och beviljades kr från institutets egna anslag för forsknings- och utbildningsinsatser. Medlen möjliggjorde anställning av en projektassistent under en månad på heltid samt inköp av kamerautrustning. Samtidigt avgränsades projektets frågeställningar och en databas utformades. Under sommaren 2013 fotodokumenterades valda utsnitt av Umeå innerstad, bildmaterial samlades i en databas och bilderna klassificerades enligt en rad kriterier. Arbetsinsatsen resulterade i en databas med cirka bilder med tillhörande information. Under hösten 2013 planerades komplettering av bildmaterialet och en finjustering av databasens innehåll. Målsättningen var att under 2014 analysera delar av materialet och att presentera resultaten skriftligt, både vetenskapligt och populärvetenskapligt. Materialet bedömdes ha stor publik potential och planer fanns på att visa delar av det i en traditionell eller virtuell utställning om skriftspråket som kulturyttring. Även möjligheten att använda utställningen som utgångspunkt för någon form av medborgarmedverkan diskuterades. Under våren 2014 beviljades projektledaren tjänstledighet året ut varför projektet kom att vila. 5

6 Hur upplever umeborna 2014? Denna projektidé handlade om att genomföra en dokumentation av umebornas uppfattningar och upplevelser under 2014, mot bakgrund av att staden under året axlade rollen som europeisk kulturhuvudstad. Planerade insatser Institutets metoder för samtidsdokumentation är väl beprövade och en stor samtidshändelse som kulturhuvudstadsåret berör de flesta umebor på ett eller annat sätt. DAUM hade därför som ambition att undersöka hur umeborna själva upplevde stadens förvandling, evenemangen och de ekonomiska effekterna av satsningen. En tanke var också att dokumentationen skulle kunna användas av kommunen, som ett led i att utvärdera kulturhuvudstadsåret. Projektidén mottogs positivt av kulturhuvudstadsårets konstnärlige chef men under våren 2014 fick projektledaren tjänstledigt året ut varför projektet kom att vila. 6

7 Arkivet som resurs i skapande verksamhet Russuoh vuölieb! Väck upp jojken! Syftet med detta samverkansprojekt var att öka användningen av arkivmaterial för jojk i både traditionell och modern form. Arkivarier och ett antal rutinerade jojkare fungerade som handledare för nya jojkutövare i Norge, Sverige och Finland. Målsättningen var att deltagarna skulle välja arkiverat material ur jojkskatten, tolka jojkarna konstnärligt samt uppföra sina tolkningar vid en stor jojkkonsert under hösten Ett mer långsiktigt mål var att projektet skulle komma att bidra till revitalisering av de samiska varieteter som användes vid originalinspelningen eller nedteckningen. Genomförda insatser Projektet organiserades av DAUM och Såhkie/Umeå sameförening och genomfördes i samarbete med Högskolen i Nord Tröndelag och SR/Sameradion. Umeå 2014, Sametingets kulturråd och Kulturskjuts Umeå 2014 bidrog med ekonomiskt stöd. Jojkmaterialet har hämtats från arkivsamlingarna vid DAUM, DFU (institutets avdelning Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala), Svenskt visarkiv och Àjtte (Svenskt fjäll- och samemuseum). Eftersom jojkarna skulle representera flertalet av de samiska varieteterna och en stor del av det aktuella materialet dessutom uppträdde endast som noter eller i form av svårlyssnade och raspiga inspelningar, krävdes det en stor arbetsinsats av arkivarierna. Projektet avslutades med en jojkkonsert i Umeå i september 2014, med artister från Norge, Finland och Sverige. Kvinnohistoriskt museum I november 2014 öppnade Sveriges första kvinnohistoriska museum i Umeå. I ett initialt planeringsskede hade DAUM förhoppningen om att kunna bidra till verksamheten med material ur samlingarna. Planerade insatser I samband med att chefen för Kvinnohistoriskt museum besökte DAUM förberedde arkivet intressant och relevant material att visa, som ett första led i ett framtida samarbete med museet. På grund av arbetet med omlokalisering av verksamheten vid DAUM kom det planerade samarbetet med Kvinnohistoriskt museum dock att vila. 7

8 Västerbotten berättarnas län DAUM ingår som en av flera kulturaktörer i nätverket Västerbotten berättarnas län. Nätverket drivs av Region Västerbotten och är ett samarbete mellan olika kulturaktörer med syfte att lyfta fram berättandet i regionen. Genomförda insatser En grupp inom nätverket arbetar för att underlätta samverkan kring aktiviteter och projekt som rör samiskt berättande. Denna del av nätverket träffas regelbundet, och har gjort så även inför och under kulturhuvudstadsåret Västerbottens visor och musik Med hjälp av folk-, världs- och jazzmusikerna Lisa Lestander, Jonas Knutsson och Mats Öberg har material ur DAUM:s omfattande musiksamlingar uppmärksammats och levandegjorts. Genomförda insatser Initiativtagaren till projektet, sångerskan och jazzmusikern Lisa Lestander, har sedan många år tillbaka hämtat material och inspiration ur DAUM:s arkivsamlingar. DAUM bidrog även i detta projekt med kompetens och arkivmaterial. Projektet redovisades i form av konserter under kulturhuvudstadsåret och visorna finns samlade på en CDskiva. Umeå2014 bidrog med projektmedel. 8

9 Utgivningsprojekt Pehr Stenbergs levernesbeskrivning I samarbete med bland annat Umeå universitet har DAUM arbetat med att ge ut den västerbottniske prästen Pehr Stenbergs självbiografi, som tillkom Verket planeras att ges ut i fem band och en målsättning har varit att de första delarna skulle ges ut och lanseras under kulturhuvudstadsåret Pehr Stenbergs ( ) självbiografi kan betraktas som en norrländsk motsvarighet till Årstafruns dagbok. En utgåva av handskriften är av nationellt intresse samtidigt som den kommer att ge en förändrad och delvis ganska överraskande bild av livet i övre Norrland, och i synnerhet Umeå, under den aktuella perioden. Självbiografin ger en inlevelsefull bild av vardagslivet i Umeå och regionen för mer än 200 år sedan och innehåller inte minst många intressanta miljöskildringar. Genomförda insatser Redan 2009 bildades en tvärvetenskapligt sammansatt arbetsgrupp för projektet med representanter från bland andra Umeå universitet och DAUM. Handskriften, som omfattar närmare sidor, digitaliserades och därefter vidtog ett mångårigt och omfattande arbete med transkription, granskning och redigering. När det stod klart att Umeå blivit utnämnd till Europas kulturhuvudstad 2014, och särskilt sedan institutet hade fått det formella uppdraget att prioritera arbetet med kulturhuvudstadsåret, inriktades utgivningsarbetet på att färdigställa de två första delarna av självbiografin för tryckning och lansering under Del 1 i serien utgavs i november Under hela projekttiden har huvuddelen av arbetet varit förlagt till DAUM, som bistått med expertis och upplåtit nödvändig infrastruktur. Utgivningsarbetet har finansierats främst med externa medel. Projektet har presenterats vid ett flertal offentliga föreläsningar och föredrag i Umeå, Helsingfors och Åbo och ett Pehr Stenbergsymposium har anordnats av institutet och ett flertal andra aktörer. 9

10 BILAGA Bilaga till s redovisning av genomförda projekt och aktiviteter under Umeå kulturhuvudstad Ekonomisk redovisning Redovisningen nedan är en uppskattning av institutets beräknade resursåtgång. Beräkningen bygger på dels inkomna externa medel till projektet Pehr Stenbergs levernesbeskrivning och utnyttjade medel på vårt särskilda anslag till forskning och utveckling till projektet Stadens skriftspråkiga landskap, dels på en grov uppskattning av den arbetstid som medarbetare vid institutets avdelning i Umeå har lagt ner på de olika projekten. Redovisningen avser det sammanlagda beloppet under åren 2012, 2013 och Inkomna och utnyttjade externa projektmedel FoU-anslaget Summering av beräknad arbetstid tkr 44 tkr 400 tkr Totalt: tkr Kommentar Institutet har inte haft någon öronmärkt budget för insatser inför och under Umeå kulturhuvudstad 2014 och har inte heller gått in med ekonomiskt stöd i några aktiviteter. De insatser vi genomfört har huvudsakligen skett inom ramen för medarbetares ordinarie arbetstid. Då vi inför 2014 inte fått några anvisningar om att insatserna för Kulturhuvudstadsåret ska redovisas i ekonomiska termer finns dessa inte särredovisade i vårt tidredovisningssystem och vi har därför svårt att i efterhand ta reda på mera exakt hur mycket resurser som faktiskt använts för detta ändamål.

Resultatredovisning... 3. Finansiell redovisning... 33

Resultatredovisning... 3. Finansiell redovisning... 33 Årsredovisning 2013 Generaldirektörens förord... 2 Resultatredovisning... 3 Inledning... 3 Verksamhetsområden... 8 Insamling, dokumentation och bevarande... 9 Forskning, utveckling och vetenskaplig bearbetning...

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50

ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 ÅRSREDOVISNING 2014 1/50 FOTO: MIKI ANAGRIUS Konstverket till vänster föreställer Anna-Greta Söderholm (1914 2009), svensk operasångerska. Konstnären är okänd. Konstverket till höger är av Lennart Mörk

Läs mer

Kunskap och praktik i utveckling

Kunskap och praktik i utveckling Kunskap och praktik i utveckling Utvärdering av Allmänna Arvsfondens stöd till projekt om mäns våld mot kvinnor och barn Maria Eriksson och Lena Berg Uppsala Universitet, december 2010 Kunskap och praktik

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer