Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014"

Transkript

1 1(5) s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret Detta har skett främst genom fördelning av ekonomiskt projektstöd men också genom ett flertal verksamhetsbesök från s ledning, Musikplattformen och Musik- och teatermuseet. har också samarbetat med Umeå 2014 genom information och kommunikationsinsatser samt genom samproduktion av utställningen Maskerade- med gatan som scen med ungdomar från Midgårdsskolan i Umeå. Musikplattformens koordinatörer och chef har vid flera tillfällen under 2012 och 2013 mött Umeå 2014, musikföreningar och organisationer för att lyssna in förutsättningar för- och idéer kring möjliga samarbetsprojekt. Detta har bidragit till ett ökat intresse för s projektstöd och fler projektansökningar från Norrland under 2013 jämfört med Förhoppningen är att fler aktörer i Umeå och Norrland kommer att fortsätta söka stöd för samarbetsprojekt med det fria professionella musiklivet. Under 2014 kommer personal från et att närvara och medverka i samband med nedanstående redovisade aktiviteter. Fördelning av projektstöd avseende Umeå 2014 Musikplattformen är den enhet inom som hanterar fördelning av stöd till det fria musiklivet, enligt bidragsförordningen (SFS 2010:1921) efter beslut av Statens musikverks konstnärliga råd. Projektstödet ska enligt regleringsbrevet främja utvecklingen av ett professionellt musikliv, tillvarata initiativ från musiklivet och koordinera och stödja samverkansprojekt av nationellt intresse inom musiklivet. Verksamheten ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Projektstödet innebar under den första ansökningsomgången 2013:1 en särskild satsning på Umeå Kulturhuvudstad i linje med uppdraget i regleringsbrevet för 2013 och i enlighet med Musikplattformens internationella strategi. Följande tre projekt ingår i denna satsning: 1. Umeå Jazzfestival invites Europe beviljades det sökta beloppet kr. 2. Tvärdisciplinärt residens under K14 med New European Ensemble beviljades det sökta beloppet kr. 3. U x U Festival beviljades kr. Utöver dessa tre projekt beviljades vid samma ansökningsomgång det tredje året av Folk- och väldsmusikgalans treåriga utvecklingsprojekt Open Folk som 2014 äger rum i Umeå. Projektet beviljades den sökta summan kr. Box Stockholm Telefon Org.nr. SE Bankgiro

2 (5) I den första ansökningsomgången (2013:1) beviljades fyra specifika Umeå 2014 projekt en summa av kr. Vid denna ansökningsomgång beviljades 65 projekt en sammanlagd summa av kr ur den årliga anslagsposten på kr. Återstående medel kommer att fördels under hösten med besked i slutet av november Sammanfattning av de hittills beviljade samarbetsprojekten Tvärdisciplinärt residens under K14 med New European Ensemble Projektägare: Föreningen Kammarmusik NU, kronor Tidpunkt: 7 10 maj 2014 New European Ensemble ska i samarbete med Norrlandsoperan genomföra ett residens med fyra konserter under Kulturhuvudstadsåret 2014 vid M.A.D.E. festivalen. Fokus kommer att ligga på interdisciplinära samarbeten mellan musik och visuell konst. Projektet vill utnyttja denna unika möjlighet och undersöka hur de olika konstarterna i verklig mening kan befrukta varandra och därigenom skapa ett rikare och starkare uttryck. Den centrala programpunkten kommer att vara uruppförandet av ett nytt interdisciplinärt helaftonsverk om synestesi av Benjamin Staern och den Japanska multimedia-konstnärinnan Yoko Seyama. Detta projekt har föregåtts av en förstudie under namnet Se musik? Höra färg? som beviljades kr i ekonomiskt stöd från i samband med den extrainsatta ansökningsomgången i november 2012, då kvarvarande medel efter avvecklingen av Svenska Rikskonserter fördelades. U x U Festival Projektägare: Föreningen Festival 2014, kronor Tidpunkt: juli 2014 U x U Festival (you by you festival) beskriver sig som en musikfestival i Umeå som skapas av folket för folket. U U Festival kommer att äga rum för första gången i Umeå under sommaren Ambitionen är att festivalen därefter ska vara årligt återkommande. Festivalens strävan är att behålla själen från musikscenen i regionen. Med inspiration hämtad från Open Source kommer de att arbeta utifrån en filosofi av medskapande, där både allmänheten och människor från musikscenen bjuds in och erbjuds vara delaktiga i processen. Festivalen kommer att arrangeras med hjälp av ett antal unika metoder, där festivalarrangörerna bland annat använder ett nytt koncept för kulturfinansiering. De använder sig av crowdfunding på ett sätt och i en skala som aldrig har testats förr. U x U- Festival kommer att byggas upp utifrån fyra unika metoder, inspirerat av tanken bakom Open Source; att tillgängliggöra och öppna upp arbetsprocessen samt att distribuera

3 (5) resultaten fritt för vidare användning och utveckling. Curatorskap (olika personer/organisationer ansvarar för olika delar i festivalen) Crowdfunding (publikfinansiering) Medskapande (alla som vill kommer att få vara delaktiga och även erhålla reellt inflytande över festivalens inriktning) ABC-guide (ett sätt att dela med sig av erfarenheterna från festivalen till andra som vill genomföra ett liknande evenemang) Konstnärliga rådets motiv till att U x U festivalen fick kr (sökt summa kr): Ett genomtänkt och mångfacetterat projekt med trovärdiga samarbetsparter. Projektet har en spännande, nyskapande arbetsprocess och stödet från kommer att finansiera de konstärligt smala delarna, som komplement till det kommersiella. Den beviljade summan är mindre än sökt summa, projektägaren själv anser sig kunna genomföra projektet, om än i bantad skala, även med en mindre summa. Umeå Jazz Festival invites Europe II & III Projektägare: Norrlandsoperan, kronor tidpunkt: Umeå Jazzfestival oktober 2013 tidpunkt: 12 Points Festival april 2014 Umeå Jazzfestival vill, med Norrlandsoperan som plattform, skapa öppningar för svensk jazzmusik att nå ut internationellt samtidigt som de kan exponera grupper från Europa som har svårt att nå en svensk publik. Genom projektet ser de möjligheter att skapa kontakter mellan svenska grupper och olika aktörer från den europeiska jazzmiljön. Efter positiva erfarenheter av spontana möten mellan internationella gäster och svenska gruppers konserter i samband med förra årets festival, vill festivalen få en fortsatt möjlighet att genomföra denna satsning även under 2013 samt att under kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 kröna projektet med 12 Points Festival i april Points-samarbetet lyfter in ett ungt europeiskt perspektiv som bidrar till inspiration, till samarbeten musiker emellan och inte minst förstärker möjligheter att locka internationella bland andra journalister, konstnärliga ledare, producenter, organisationer att besöka Sverige och Umeå. Det regionala musiklivet får här en unik input och inte minst möjligheter att ta del av och inspireras av den mångfald som de unga musikerna står för. Folk- och världsmusikgala Open Folk, Umeå 2014 Projektägare: Riksförbundet för Folkmusik och Dans, kronor tidpunkt: februari 2014 Folk och världsmusikgalan och Open Folk har tidigare genomförts med stöd av Statens musikverk i Malmö (2012) och Gävle (2013).

4 (5) Huvudsyftet med galan och Open Folk är att öka uppmärksamheten både i Sverige och internationellt för denna genre, att vara en plats för förkovran och utveckling inom genren samt skapa en mötesplats för artisterna tillsammans med genrens olika aktörer; arrangörer, institutioner, organisationer, utbildningar, forskare och skivbolag. Folk- och Världsmusikgalan i Umeå samarrangeras med den etablerade och välrenommerade folkmusikfestivalen Umefolk. Genom att samordna arrangemangen kan både gala och festival dra nytta av varandras lyskraft och tillsammans skapa en kraftfull manifestation av genren som lockar en stor publik. Dessutom erhålls en mängd samordningsvinster avseende artister, teknik, logistik, marknadsföring mm. Galan skall uppmärksamma det som är unikt i regionen som kan fungera som förebild för andra delar av landet. Följande huvudteman planeras i Umeå: Folk- och världsmusik och jämställdhet Minoriteter i norr Berättande och folkmusik Europa (galan 2014 tar ett steg vidare från det nordiska perspektivet som presenterades under galan i Gävle 2013) Visarkivet kommer att delta som samarbetspart vid och i Folk- och världsmusikgalan. Visarkivets främsta samarbetspartner är UmeFolk och Norrlandsoperan. Musik- och teatermuseet samarbeten med Umeå 2014 Musik- och teatermuseet har under 2013 etablerat kontakt med Midgårdsskolan i Umeå för samarbetet med utställningen Maskerade- med gatan som scen som visas på Musik- och teatermuseet i Stockholm den 27 september januari Utställningen vänder sig i huvudsak till målgruppen år och målgruppen är med som medproducenter då 18 gymnasieelever och 2 lärare från Midgårdsskolans estetiska program fungerat som referenspersoner och medproducenter för utställningen. Generaldirektören tog en första kontakt och sedan har museets projektgrupp fortsatt arbetet. Utställningsproducenter och pedagoger från museet har varit i Umeå för att träffa gruppen vid ett flertal tillfällen och hela gruppen från Umeå har varit på museet i Stockholm och besökt museets samlingar i Gäddviken under två dagar i maj Gruppen var dessutom med under vernissagen den 26 september och framförde korta scener samt att de medverkar i utställningen genom filmat material och med idéer. Klassens teaterlärare har samarbetat med museets pedagog för att utarbeta utställningens pedagogiska koncept. Gruppen och museet har även kommunicerat via en egen Facebooksida.

5 (5) Kontakt har etablerats med det blivande gitarrmuseet Guitars the Museum i Umeå med förhoppningar om att hitta framtida samarbeten. Musikverket kommer att vara på plats vid invigningen i februari Musik- och teatermuseet förhandlar för närvarande om att låna ut instrument till två utställningar i Västerbotten: 1. Barock and Beyond (Nordmaling 25/8 7/9 2014) 2. Beethoven and Beyond på Norrlandsoperan, Umeå 7/1 26/ Musik- och teatermuseet planerar att visa två av museets utställningar i Umeå: 1. Utställningen Maskerade- med gatan som scen på plats cirka 3 mån i Umeå (samproduktion med Midgårdsskolan). 2. Utställningen Foto: Beata Bergström på plats 3 mån i eller nära Umeå (samarbetspartner saknas för närvarande men kontakt har just etablerats med Kvinnohistoriskt museum) Stockholm Stina Westerberg generaldirektör Jonas Burman chef Musikplattformen