Slutrapport Utvecklingsprojekt 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Utvecklingsprojekt 2014"

Transkript

1 Slutrapport Utvecklingsprojekt 2014 Ianspråktagande av eget kapital Elsa Brändströms skola, BirgittaVux, Birgittaskolan Projekt Vuxenpedagogisk kompetensutveckling på Elsa Brändströms skola Elsa Brändströms skola kr Kompetensutveckling när det gäller vuxenpedagogiskt förhållningssätt och bemötande, validering och validerande förhållningssätt för personal inom vuxenutbildningen. I samarbete med universitetet gavs en serie föreläsningar för personal inom vuxenutbildningen. Kompetensutvecklingen byggdes upp kring följande föreläsningar i vuxenpedagogik: Video som verktyg spegling och reflektion, Eva-Marie Harlin Språkutvecklande pedagogik språkstrategier, alla lärare är språklärare, Helena Colliander Motivation att lära Bosse Larsson Interkulturalitet perspektiv, tankemönster och lärande, Robert Aman Validering Mikael Karlsson Lärande på vuxnas vis: om vuxnas studier, motivationsarbete och vuxendidaktiska utmaningar inställning till utbildning i relation till min situation i samhället, samhällsperspektiv på vuxenutbildningen, Katarina Sipos erfarenhetsbaserad pedagogik, Per-Olof Tång Några lärare har deltagit i en uppdragskurs på 7,5 högskolepoäng där föreläsningarna kompletterades med litteraturläsning och bearbetande seminarier samt en avslutande examinationsuppgift.

2 Videoanalys inom SFI Elsa Brändströms skola kr Syftet med detta projekt är att förbättra SFI-undervisningen genom videoanalys av lärares undervisning samt att sprida kunskap om John Hatties skolforskning. Enligt John Hattie är videoanalys av undervisningen en faktor som har hög effekt på lärandet. Eva-Marie Harlin vid Linköpings Universitet disputerade i maj 2013 på en avhandling om videoanalys. En slutsats hon drar är att videoanalys fått lärare att agera mer medvetet i klassrummet och att reflektera mer över sin yrkesutövning. En grupp SFI-lärare deltog i detta projekt på Elsa Brändströms skola genom att videofilma lektioner. Både före och efter filmningen fick de reflektera utifrån följande frågor: - Hur bemöter läraren eleverna? - Är förklaringar och instruktioner tydliga? - Korrigerar läraren elevernas språkfel på ett bra sätt? - Hur fördelas talutrymmet mellan lärare och elever? - Finns det någon röd tråd i undervisningen? Före filmningen diskuterades etiska aspekter och vikten av tydlig information till eleverna. Filmningen genomfördes med hjälp av ipad. Av resultatet framgår att deltagande lärare känner sig styrkta av att ha sett sig själva undervisa. Några blev överraskade när de såg sig på videoinspelningen. För att citera Eva- Marie Harlin: Med videons hjälp får de syn på det de inte vet att de gör. Önskemål att auskultera hos varandra och att videofilma mer framkom. Inför kommande filmningar bör man diskutera kamerans placering för att få en tydligare bild av samspelet mellan lärare och elev. Redan under hösten 2014 fortsatte videofilmning med en annan grupp SFI-lärare. På sikt vore det intressant att sprida videofilmning även till andra lärargrupper inom enheten.

3 Matematik inom SFI Elsa Brändströms skola kr Elever som kommer till SFI-grupperna har mycket olika förkunskaper i ämnet matematik. Vi har i detta utvecklingsprojekt planerat för moduler som skapar större möjligheter till individualisering och individuell studietakt. Vi har också utarbetat material anpassat till vuxna. De kurser som bedrivs på SFI motsvarar åk 1-3 i grundskolan och de grundläggande kurserna på Komvux motsvarar grundskolans åk 4 och uppåt. För att matematikstudier ska vara möjliga att genomföra krävs en viss språknivå i svenska. För att börja på matematikkurserna på SFI måste eleverna studera på lägst kurs B och för de grundläggande kurserna på Komvux krävs att man studerar på lägst kurs C. Vi har valt att dela upp SFI-matematikkursen i delkurser som innehåller ett visst antal moduler. Den språkliga anpassningen och innehållet i olika problemuppgifter har ett tydligt vuxenperspektiv och är anpassat efter den vokabulär en SFI-elev kan förväntas behärska på B- och C-nivå. Efter varje modul görs en diagnos av eleven. För att hålla ordning på varje elevs individuella inlärningsgång finns ett avprickningsdokument där läraren noterar vilka moduler eleven behärskar och var han/hon befinner sig för tillfället. Vi fick hjälp av vår somaliska lärarassistent i både för- och eftermiddagskursen. Det är viktigt att viss gemensam träning sker i gruppen av t.ex. mattebegrepp på svenska. Då är det mattespråket som är i fokus och förståelse för hur detta kopplas ihop med hur räknesätten ska användas. Vi fick en gemensam sal för all SFI-matematik. Där samlade vi konkret och praktiskt matematikmaterial och började även färdigställa olika laborationslådor med exempelvis spel och extra övningsmaterial som komplement till de olika modulerna. Vi behöver arbeta vidare med hur vi ska höja ämnets status och attraktionskraft bland SFIeleverna. En matematikansvarig lärare bör finnas som har ett helhetsgrepp och bl.a. ansvarar för material samt fortsätter utvecklingen av undervisningen för denna elevgrupp.

4 Övergripande arbetssätt med IT i undervisningen på EB/BSL Elsa Brändströms skola, Birgittaskolan kr Syftet med projektet har varit att öka intresset för lärplattor och appar hos våra kollegor och ge ökade möjligheter att prova och använda lärplattor och appar i undervisningen. Forskaren Harry Walker har skrivit avhandlingen Evaluating Rubric for ipadapps och där konstaterar han att man bör titta på vilken nytta en app har för elevens behov. Några viktiga kriterier för en bra app är: koppling till läroplan/ämnesplan anknytning till elevens verklighet och erfarenhet anpassning till individnivå möjlighet att ge eleven motivation John Steinberg konstaterar att teknikutvecklingen går snabbt framåt men man bör tänka efter vilka vinster som finns med digitala verktyg. Efter kartläggning av vår befintliga verksamhet kunde vi konstatera att vi kommit olika långt i användningen av lärplattor och appar inom enhetens olika rektorsområden. På IVAS har man arbetat med lärplattor under en längre tid och varje elev har haft tillgång till en egen lärplatta. På BSL är att antal androider inköpta för elever och lärare. På Komvux är ett 10-tal ipads inköpta för att användas i ämneslagen. På SFI har några lärare provat ut olika appar och använt lärplattor i alfabetiseringsundervisningen. Man måste som lärare upptäcka nyttan av lärplattor och appar gentemot den teknik som finns, exempelvis vanliga datorer. Att använda lärplattor ska leda till att en förändring sker i klassrummet som underlättar och ger elever ny kunskap. Vi ser här att det går att föra samman lärplattor och appar med kollegialt lärande. Vi bör regelbundet fråga oss Vilka positiva effekter har användningen av lärplattor och appar på elevers lärande? och I vilken utsträckning ska vi satsa på lärplattor och appar? Det finns en potential i att använda lärplattor också till mer än appar t.ex. inspelning av och observation i klassrumssituationer.

5 Fortsatt utveckling av distansutbildningen inom Elsa Brändströms skola Elsa Brändströms skola kr Vi vill med detta utvecklingsprojekt strukturera distansutbildningen för elever som läser på Elsa Brändströms skola, för att stötta dem så att de når målen med godkända betyg. Vi vill skapa gemensamma riktlinjer för distansundervisningen för undervisande lärare och administrationspersonal. Vi ser ett ökande intresse för distansstudier även bland elever med dåliga erfarenheter från tidigare studier. Många elever verkar ta på sig för mycket i studie- och arbetsliv och de verkar välja distans med förhoppning att det är enklare än närstudier, men många upptäcker att studierna inte är förenliga med deras livssituation. Hur fungerar distansutbildningen idag? Vilka förbättringsområden finns? Hur kan vi anpassa information och rutiner kring distansundervisningen? Kan vi utveckla kommunikationen mellan elever och personal? Hur kan vi utveckla pedagogiken för att bättre kunna möta distanselevernas behov? Tydlighet är A och O. Redan när eleven söker en distanskurs ska han/hon förstå vilken sorts kurs han/hon söker och vilka krav som kommer att ställas på eleven. Det går åt mycket tid till att förklara för elever hur de ska använda sitt klassrum i Fronter. Vi har därför skapat en film där flera viktiga moment visas. Dessa filmer ligger på vår hemsida och vår tanke är att de framöver ska ligga i samtliga Fronterrum. Vår förhoppning är att med tydligare information, god kommunikation och god pedagogik i våra Fronterklassrum ska fler elever ges möjligheten att slutföra sina studier. Vi behöver arbeta vidare med att utveckla distanspedagogiken. Dessutom behöver vi arbeta för att få lärare att utveckla sina kunskaper och sin pedagogik också när det gäller användandet av olika verktyg vi har. Som exempel kan nämnas Procapita, där vi ser vilka elever vi har, E-post för vardaglig kommunikation samt Fronter. Vi vill införa och utöka användandet av Lync och One Note för att möjliggöra muntlig kontakt och prov på distans.

6 Utveckling av mentorsrollen på Birgittaskolan Birgittaskolan kr Det övergripande syftet med projektet var att definiera och effektivisera mentorskapet på Birgittaskolan och att revidera befintliga dokument och mallar. Forskning och projektgruppens egna erfarenheter visar att mentorsuppdraget är omfattande och tidskrävande. Forskningen visar också betydelsen av att alla i ett kollegium gör likadant och drar åt samma håll för att uppnå likvärdigt bemötande av alla elever. På frågan till lärarna på skolan om vilken som är den viktigaste uppgiften du har som mentor svarade över hälften av lärarna att det är att ha en stödjande relation med eleven och att ha ett pedagogiskt möte med eleven (utvecklingssamtal). Styrdokumenten betonar skolans skyldighet att i dialog med eleven upprätta en individuell studieplan för varje elev och revidera den vid behov samt att fortlöpande ge elev och vårdnadshavare information om elevens skolsituation och kunskapsutveckling. Arbetet med elevernas individuella studieplaner har varit kärnan vid utarbetandet av årshjulen och mallarna för Birgittaskolan. När de individuella studieplanerna bildar utgångspunkt blir det också naturligt att titta på studie- och yrkesvägledarens (SYV) roll och ansvarsfördelningen mellan SYV och lärare. I årshjulen tydliggörs hur mentorer och SYV kan samarbeta. Tanken är att årshjulen på ett visuellt sätt ska ge en snabb överblick över vad och, inte minst, när olika moment ska äga rum, såsom föräldramöten, information om studieval, utvecklingssamtal etc. Genom att skapa ett årshjul med mallar för vad mentorskapet ska innehålla hoppas projektgruppen att det blir till hjälp för den enskilde läraren att se begränsningen i sitt uppdrag och att det gemensamma dokumentet kan bli en garant för att alla elever bemöts på ett likartat sätt. Projektgruppens arbete med årshjul, mallar och dokument kan inte anses färdigt eftersom projektet bara varat under en termin. Årshjul, mallar och dokument behöver testas, utvärderas och revideras framöver.

7 Yrkesintroduktion på Birgittaskolan Birgittaskolan kr Syftet med projektet är att bilda ett team där personal med olika kompetenser ingår. Genom att utveckla ett nära samarbete skapas bättre förutsättningar för eleverna att uppnå behörighet till nationellt program och att öka deras möjligheter att bli anställningsbara. För att man ska lyckas med arbetet på yrkesintroduktionen är det viktigt att rätt förutsättningar ges. I teamet bör samtliga mentorer, undervisande lärare, skolsköterska, kurator och flerspråkig studiehandledare ingå. Det är viktigt att samtliga i teamet får tid avsatt i sin tjänst och att det schematekniskt blir möjligt för alla att delta i mötena. Det måste också finnas möjlighet att genomföra de flexibla lösningar som beslutas av teamet. Vinsten med att ha ett team där man regelbundet träffas är bl.a. att man får god bakgrundskunskap om eleverna och vad som händer kring elevgruppen samt hur den fungerar i olika undervisningssituationer. Elevärenden kan tas upp direkt och därmed bör elevernas möjligheter att nå sina mål öka. Genom regelbundna möten underlättas även gemensam planering och ämnesintegrering. För att fortsätta utvecklingen av yrkesintroduktionen är det viktigt att kunna erbjuda schematekniska lösningar och en lokal som ger möjlighet till pedagogiska anpassningar. Det är också viktigt att få en kontinuitet och därför är det önskvärt att samma personalgrupp i så stor utsträckning som möjligt får fortsätta arbetet med yrkesintroduktionen.

8 SFI vård och omsorg Elsa Brändströms skola, BirgittaVux kr Under hösten 2013 startade vi projektet Yrkesinriktad SFI- vård och omsorg med bidrag från Skolverket. Syftet med arbetet våren 2014 har varit att grovplanera den kurs vi tog fram under Skolverksprojektet, utforma schema, ta fram material och förbereda språkpraktikplatser inom äldreomsorgen. Grunden till projektet var det stora behov och intresse som vi uppmärksammat hos våra elever, i synnerhet från studieväg 1, av en SFI- utbildning som förbereder för fortsatta studier inom vård och omsorg. På studieväg 1 går elever som är analfabeter eller har mycket kort skolbakgrund från sitt hemland. Kursen bygger på ett nära samarbete mellan lärare i SFI och lärare i vård och omsorg. Med utgångspunkt från de teman och mål som finns i SFI D har vi integrerat SFI med vård och omsorg. Urval av elever till kursen sker genom intervjuer och i samband med det har studieoch yrkesvägledare viktiga uppgifter. För att eleverna ska få en intensiv språkträning har en utgångspunkt för arbetet varit att eleverna ska gå i skolan på heltid. En dag i veckan har vi planerat språkpraktik inom äldreomsorgen. Eleverna kommer då att arbeta med en praktikuppgift och delta i olika aktiviteter på sin praktikplats. Dessa uppgifter följs upp då eleven kommer till skolan igen. Före språkpraktiken har vi erbjudit arbetsplatserna en handledarutbildning där vi bl.a. poängterat skillnaden mellan en språkpraktik och APL, som elever gör inom kurser i Vårdoch omsorgsprogrammet. Under arbetet framkom även behov av en fortsättning med vård- och omsorgsinriktning på grundläggande nivå, vilket vi valt att kalla Basåret. et med Basåret är att ge eleverna möjlighet till grundläggande utbildning i svenska, biologi och samhällskunskap. Under Basåret får de även läsa orienteringskurser i vård och i data. Allt detta syftar till att bättre förbereda dem för att studera kurser på Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasienivå. Att fortsätta med och att vidareutveckla kursen SFI vård och omsorg och Basåret för att elever ska vara bättre förberedda och ha större möjligheter att med godkända betyg klara en kommande utbildning inom Vård- och omsorgsprogrammet. Linköping Kerstin Nyström utvecklingsledare

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Sfi som blended learning

Sfi som blended learning 227 Ann-Louise Hedman, Petra Johansson & Anders Norberg Sfi som blended learning Var är alla mina kompisar? Jag kan inte Moodle. Jag kommer och lämnar in uppgiften nästa lektion. Jag är ledsen, jag kan

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer