Lärplattan, Förskolan & Jag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärplattan, Förskolan & Jag"

Transkript

1 Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012

2 Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit en utvecklande, givande, spännande och rolig del i vår verksamhet och för mig som pedagog. För mig har det gett många positiva stunder då jag har fått utgå från mitt examensarbete Varför är din iphone så stor- en studie om ipad i förskola till min egen kunskap, tankar och idéer för möjlig IKTutveckling på förskolan. Med läroplanen för förskolan i ryggen så har jag ett uppdrag att lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. IKT i förskolan är för mig självklar. Bakgrund Jag arbetar som lärare och pedagogisk utvecklare på förskola, är även IKT-inspiratör i Sollentuna kommun. Sollentuna har en vision som lyder att barn, elever och medarbetare använder IKT aktivt i sin vardag. Det tolkar jag inte bara som att skriva ett brev till föräldrar eller föra över bilder och läsa mejl utan att vi som kommunen strävar efter att vi alla försöker hitta nya spännande begrepp på lärandet. IKT är ett prioriterat utvecklingsområde i Sollentuna där man vill att IKT ska vara ett stöd i verksamhetens arbete för att nå uppsatta mål. I mitt arbete på förskolan bemöts jag av barn som ger mig härliga skratt, nyfikenhet, nytänkande och fantastiska läroprocesser som gör att jag hela tiden utvecklas i min roll som pedagog. Jag är en medveten pedagog som hela tiden vill arbeta framåt och går från omtänk till nytänk och att se till att varje barn får samma möjlighet till ett lärande oavsett förutsättningar. Min roll som IKT-inspiratör innebär att jag ska vara en bra IKT-förebild, inspirera och dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper till mina kollegor. Jag ser lärplattan som ett naturligt komplement till vår övriga verksamhet och det ska vara lika naturligt för barnen att ta fram lärplattan och arbeta med som med papper och penna. Mitt första möte med en ipad var i mars Har ägt en iphone i många år och för mig var steget ett skaffa en ipad naturligt. Den dagen såg jag ipad som en rolig pryl och jag förstod inte då hur det verktyget kunde komplettera mitt arbete pedagogiskt på förskolan. I mitt vardagliga pedagogiska arbete tillsammans med barnen använder jag lärplattan som ett naturligt verktyg nu och när jag knyter det samman med mitt forskande examensarbete "Varför är din iphone så stor? en studie om ipad i förskola" har jag samlat på mig en kunskapsbank om hur man implementerar och arbetar med lärplattan som ett pedagogiskt verktyg i förskoleverksamheten. 2

3 Examensarbete Syftet med vårt examensarbete Varför är din iphone så stor en studie om ipad i förskola var att ta reda på hur barn födda 2008 (då 3 år) tog till sig en ny digital teknik. I vårt fall ipad. Vi försökte förstå hur ipad med applikationsfunktion kan vara ett didaktiskt kompletterande verktyg och hur den bidra till att utveckla bildförståelse, språk genom dialog och kommunikation och barns samspel Ett delmål i vår studie var att träffa förskollärare. Belysa deras tankar kring hur de uppfattar IKT och digital kompetens på deras respektive arbetsplats. Under studiens gång upptäckte vi språk & kommunikation, matematik och logiskt tänkande, socialt samspel och samarbete, turtagning och att lärplattan var en igångsättare i en läroprocess. Barnen fick öva på lekstrukturer. Vårt slutresultat är att vi såg att ipad erbjuder en mix av utforskande och skapande. Omtänk Nytänk Nu har jag som pedagog haft tillgång till lärplattan i lite mer än ett halvt år i förskolan. Arbete med lärplattan har i första hand handlat om implementering. När ett nytt tekniskt verktyg ska implementeras för personal med olika förkunskaper, intressen och erfarenheter är det en fördel om alla får börja med att utforska den handgripligen utifrån sin egen nivå. Pedagogerna erhöll ingen utbildning på lärplattan mer än de föreläsningar och presentationer jag gav. Många av pedagogerna är sedan tidigare PIM:ade. En nystartad IKT-grupp med pedagoger är i gång. Här delar vi med oss av idéer och diskuterar frågor som handlar om teknik i praktiken men även ur pedagogisk synvinkel. Mitt mål som IKT-utvecklare samt pedagogisk utvecklare är att alla pedagoger känner att de kan behärska lärplattan och att de vågar använda den på olika sätt i verksamheten. Projekten med lärplattan har varierat i omfattning på våra avdelningar. En anledning till detta är att man som pedagog har olika erfarenheter och kunskaper. Lärplattan är användarvänlig och även personer med mindre datorvana brukar upptäcka snabbt att appar är användbara och lätthanterliga. Fick höra kommentar som att det är mycket enklare än datorn oj vad snabbt det går nu vill jag lära mig så jag kan använda den. Jag har fått berättat för mig hur man upplever lärplattan som användbart verktyg och hur de har tillsammans med barnen arbetat. Det jag har märkt är att pedagoger med lite 3

4 datorvana ändå tog till sig lärplattan som ett pedagogiskt verktyg. Man är positiv till användande av den, man diskuterar vad det är man har gjort med barnen och hur man har arbetat. Jag märkte redan från början att en idé kan vara att pedagoger får låna hem lärplattan och prova sig fram. Det var många som gjorde det och det märktes att många utan förkunskaper blev väl förtrogna med tekniken och lärplattan. En del pedagoger saknar fortfarande det naturliga förhållningssättet till lärplattan, det naturliga förhållningssättet som barnen har. Det kan bero på flera orsaker det kan bero på att man inte känner att man har kompetens att hantera en lärplatta i verksamhet eller att man helt enkelt inte är intresserad. När det upplevs ställer sig många istället frågor som hur man ska tänka kring lärplattan eller hur mycket ska vi tillåta barnen att använda den? Man är osäker i sin kompetens gällande IKT, vilket är något nytt för det "brukar eller ska" alltid vara så att vi som pedagoger ska lära och visa barn och inte tvärtom. Man måste tänka om och tänka nytt, vilket ger ett annat samspel mellan barn och pedagog där vi vågar tillåta att barnen intar huvudrollen. Vi måste vilja lära oss av och tillsammans med barnen. Det vi måste komma i håg är att barn som går i våra förskolor föds in i den digitala världen. För dem är inte lärplattan en stor sak utan de har det här naturliga förhållningssättet som jag efterlyser hos en del pedagoger. Jag ser det som att man inte ska fundera eller oroa sig så mycket. Lärplattan är en annan form av meningsskapande som även är ett lärande. Vi pedagoger i förskolan behöver istället få upp ögonen för vad vårt uppdrag innebär utifrån styrdokument (Läroplan för förskolan rev) där det tydligt framgår att förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Det står också att multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. Använder vi lärplattan som ett kompletterande verktyg i vår befintliga verksamhet och utifrån förskolans mål samt mixar olika former av pedagogiskt material har vi kommit långt med ett lustfyllt lärande. Om vi ser till att planera, genomföra, följa upp och även utvärdera vårt arbete kring plattan precis som vi gör med all verksamhet så kommer vi se vilket lärande och vilket fantastiskt redskap en lärplatta erbjuder sig till att vara. Var en intresserad pedagog som diskuterar med barnen under deras läroprocess! Ta till dig av barns kunskaper och se det som en fortbildning! 4

5 Vi pedagoger behöver fylla på vår ryggsäck med kunskap för att kunna följa barnen men också för att vi ska kunna utmana dem. Många av oss har en rädsla - att barnen kan mer än vi i stället för att vilja hänga med och visa intresse att få ta del av det barnen faktiskt fängslas av. Förskolan behöver införliva den nya moderna tekniken i verksamheten så att innehållet på förskolan kan spegla den verklighet som barnen lever och ska leva i. Det ligger i vårt uppdrag att barn ska få ta del av modern digital teknik. Användandet av lärplattan ger mycket (precis som leken) språk genom kommunikation och dialog, socialt samspel, turtagning och samarbete, matematik, ett lustfyllt problemlösande. Vi kunde se alla dessa delar i vår studie och även hur lärplattan kunde bli en igångsättare för en läroprocess men också på hur barnen övar på lekstrukturer. Med det vill jag säga att vi såg hur barnen använde sig av appen Toca Doctor och när lärplattan plockades bort så fortsatte barnen i sin hemvrå att plocka fram doktorsmaterial och skapa den miljö som krävdes för att de skulle kunna fortsätta "leka" det som de precis har arbetat med lärplattan. Tekniken har kommit för att stanna och den är en viktig del i arbetet i förskolan precis som allt annat. Lärplattan är ett alternativt lärande där barnen får möjlighet till olika formers lärande men också variation av verktyg. Det är vår uppgift i förskolan att hänga med i utvecklingen. Använd lärplattan som kompletterande verktyg utifrån din förskolas mål och mixa olika former av pedagogiska miljöer och pedagogiskt material och baka även in barnens inflytande i det här! 5

6 Föräldrasamverkan Föräldrar på min förskola blev till en början uppmärksammade om lärplattan i och med mitt examensarbete. Vi valde att bjuda in våra föräldrar till ett paddagogiskt cafe där syftet framförallt var att informera föräldrar om vårt arbete med lärplattan i vår verksamhet. Vi ville lyfta fram lärplattan som ett bra pedagogiskt komplement och visa på hur vi arbetar med den och dess appfunktion som en medforskande pedagog tillsammans med deras barn. Vi visade tydligt på varför vi valt att arbeta med lärplatta både utifrån styrdokument och förskolans uppdrag men även utifrån vår kommuns vision och mål. Vi belyste också förskolans syfte och mål med användningen av den samt diskuterade kring vår policy. Jag plockade också fram tyngden från mitt examensarbete för att kunna visa hur vi arbetar och vad vi upptäckte i vår forskning tillsammans med deras barn. Efter presentationen hade vi diskussioner som upplevdes väldigt positiva. Och sedan dess känns det som att majoriteten av föräldrar är mycket positiva till användandet av lärplattan. Vi har också skaffat en sajt för föräldrar där varje avdelning på förskolan tydliggör och visar på vilka appar som används och hur de används. Lustfyllt lärande Examensarbetet Varför är din iphone så stor en studie om ipad i förskola visade ett naturligt förhållningssätt från barnen. Barnen på förskolan har fått flera möjligheter med lärplattan att uttrycka sig och kommunicera. Våra barn har visat en ökad förståelse för bokstäver, siffror men också meningsbyggnader. Det har varit viktigt att lärplattan används som ett kompletterande verktyg i den befintliga verksamhet där det arbetas utifrån förskolans mål. Vi ser inte lärplattan som en spelmaskin utan som ett komplement som mixar olika former av pedagogiskt material. Förskolan har valt från början att ta bort ordet spela och ersätta det med att arbeta eller jobba. Det ska finnas ett syfte med det vi gör, vi ska kunna plocka fram resultat. Att vara en medforskande pedagog som använder ett didaktiskt tänk när lärplattan används gör att barnen tycker att det är kul att lära sig och det ska vi tolka som meningsskapande. Vi måste vara säkra på vad det är vi gör innan vi gör det! 6

7 Det fyra didaktiska frågorna: För vem? Varför? Vad? Hur? ska finnas som underlag i vårt upplägg som genomsyrar planera, genomföra, följa upp samt utvärdera. Vid mitt genomförande av aktivitet så ställer jag mig frågorna: Vad händer i barngruppen när vi plockar fram lärplattan? Hur pratar barnen med varandra under aktivitet? Vilket lärande hos barnen ser jag som pedagog? Det viktigaste är också att se vad barnen intresserar sig för. Diskutera med barnen under lärandets gång. Det är viktigt att jag som pedagog deltar aktivt i barnens läroprocess och att jag ställer frågor. Jag bör också ha sett över miljön innan. Passar miljön? Har barnen tillgång till flera medel i sin läroprocess? Jag måste ta tillvara på barnens intresse och sedan kunna hålla det kvar för att se om något nytt väcks. Jag behöver utmana. Som pedagog behöver jag också dokumentera processen tillsammans med de fyra didaktiska frågorna. Lärplattan kan ge verksamheten ett lyft då det blir ett annorlunda ökat samspel mellan barn och pedagog. Nu är det barnen som lär pedagogen. Kombinationen av att använda lärplatta kontra övrigt material samt att lärplattan är användarvänlig, enkel och lätt gör att den lilla plattan gör succé i förskolan. Lärplattan är ett alternativ till lärande. Barnen får möjlighet till olika formers lärande men också variation av verktyg för sitt lärande. Några barn kommer alltid att lockas att sitta mer med lärplattan medan andra föredrar brädspelen, papper och penna. Genom lek och utforskande får de lära sig och tillämpa nya erfarenheter. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Barnen ska ställas inför utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Barns ska utmanas, bli nyfikna och få en begynnande förståelse för språk och kommunikation, samt matematik, naturvetenskap och teknik. Genom att vi använder lärplatta som ett komplement till vår övriga verksamhet så ersätter den inte något eller tar bort något annat från verksamheten. Det är viktigt att tekniken inte hamnar i fokus utan vad vi gör med tekniken och vilka applikationer som används. Alla har rätt att äga en digital kompetens! 7

8 Val av applikationer Många applikationer heter pedagogiska appar och ligger under utbildning i Appstore men det är inte alltid jag samtycker att apparna lämpar sig i barngrupp på förskolan. Innan en app laddas ner tänker jag på: - vilket syfte har jag med appen? - vilket är mitt mål när barnen använt appen? - på vilket sätt bidrar appen till förskolans läroplan? Jag tänker alltid på att använda appar som är lärande och på förskolan laddas det bara ner appar som kan knytas och bidra till vår verksamhet. Vi testar alltid apparna innan vi lägger fram dem till barnen. Då ser vi om appen går in i vårt syfte och mål och om den kan relateras till läroplanen samt påvisa ett tydligt pedagogiskt innehåll. En bra app sätter pedagogiska tankebanor i rörelse. Det är ett viktigt kännetecken på att den app vi använder är en bra app. Här nedan kommer några exempel på vilka appar jag använder och hur jag använder dem. ABC-spelet Det här är en app som är genomtänkt. Appen tar barnet med sig enkelt steg för steg för vidare utmaningar. Den består av tre olika delar men med behov av varandra. Vi startade appen tillsammans och med enkel förmåga förstod vi hur vi skulle ta oss vidare. Då kom vi till nästa steg där skärmen fylldes med bokstäver och där vi skulle samla utvalda bokstäver som vi får veta genom rösten. "Kan du vara snäll och hitta ett T" - när barnet berättar hur man ska göra så såg jag att de kunde identifiera sig med appen precis som om de hade en dialog med en kompis. I nästa steg får man se en bild och rösten är tydlig och berättar vad den föreställer. Nu är det dags att använda sig av de bokstäver som man i steg 1 samlade på sig. Bokstäverna stämmer överens med den bild man ser och man ska stava bildens ord. När man väljer rätt bokstav så ljudar den bokstäverna och när vi lagt rätt ord så ljudas bokstäverna igen och sedan upprepas ordet. De här stegen upprepas tre gånger och till sista steget så får man upp de tre orden man stavat och sedan ska man identifiera ett av de här tre orden. (Då ser man orden utan bild.) Det roliga med den här appen är också att det tas på tid och man letar poäng. Det gjorde att barnen tyckte det här var skojigt och de ville göra fler gånger och de tog hjälp av varandra. Ett av barnen upptäcker sin egen läroprocess då hon tydligt säger att "jag lär mig bokstäver nu, och jag lär mig skriva". (stava). Appen är färgglad och den är enkel att använda. Utseendet tycker jag är fantastiskt då den är enklare och "stilrenare" än många andra appar. Barn behöver inte för mycket intryck vilket jag ofta upplever annars. Här var det lättare att koncentrera sig på det man skulle göra. 8

9 Math Bingo Att inspirera barnen till att räkna är ju fantastiskt när man har de rätta pedagogiska verktygen. Med appen Math Bingo tycker barnen att det är kul att träna på matematik. Math Bingo lägger grund för matte med tal upp till 12 och man kan välja mellan plus, minus, multiplikation och division. Det finns tre olika svårighetsgrader vilket göra att många barn kan lära sig att gilla matte. Plupparna består av monster och när du spelat klart en omgång så har du förtjänat ett monster. Detta kan du sedan använda till att skjuta slangbella med för att samla ihop silver och guldmynt. Dessa bestämmer sedan poängen. Spelet i sig imponerar inte på mig men räknebingon är kul. För de yngre barnen är det här en svår app men de bjöds till nyfikenhet på vad det var vi andra gjorde så för att alla barnen (oavsett ålder) skulle kunna vara med på räknebingo så valde jag även att använda mig av kulramen. Moji Klocka Inspirationen var stor för två flickor, 4 och 5 år. De började genast testa den appen som innehåller en stor, tydlig och traditionell klocka med siffror och tim/minutvisare. Moji innehåller också en tydlig röst som säger vilken tid man ska ställa klockan på. Det finns olika nivåer men märkte hos oss att nivå 1-3 är lagom att börja med då klockan och dess funktioner är relativt nya. För att komma vidare till andra nivåer måste man först klara den nivå man är på. Nackdelen som visade sig snabbt var att har barnen ställt klockan fel så får de ingen ny chans. Utan då är det automatiskt direkt en ny tid. Här märkte jag att barnen fastnade lite i den "gamla" tiden och att de ville göra den rätt innan de fick en ny tid. Vi märkte också att den lilla visaren inte gick att flytta på utan enbart minutvisaren. Rent pedagogiskt förstår jag det som pedagog att minuterna ska ticka runt 60 minuter och då flyttar sig även timvisaren men för barnen så ville de först flytta lilla visaren och sedan den stora. Återigen fick vi plocka fram våra "äldre verktyg" och kombinera med lärplattan. 9

10 Hjälp, stötta och engagera! För att lyckas med en bra implementering, ett bra arbete med lärplattan så tveka inte ta hjälp av andra. Acceptera varandras ojämna kompetens. Var intresserad! Googla, sök erfarenheter från pedagoger, förskolor och skolor som bloggar dagligen för att inspirera. Våga ta kontakt med andra och fråga den enkla frågan: Hur gör ni? Var inte rädda för att ingå i nätverk på exempelvis facebook, twitter eller liknande forum där lärplattan diskuteras. Här kan du snabbt få svar på dina funderingar som uppstår samtidigt som det faktiskt ökar din kompetens och kunskap. Se också till att lärplattan får en egen punkt på personalmöten. Berätta och visa för varandra hur ni arbetat med lärplattan. Inspirera! Dokumentera allt ni gör, samla på er en erfarenhetsbank som ni kan gå tillbaka till. Skriv ner vilka appar ni arbetar med hur ni arbetar med dem. Ta med syftet och målet. Snart kommer ni att märka vilken nytta er dokumentation har och ni kommer att få se hela arbetslagets utveckling på ett positivt sätt. Det är roligt att dela med sig och få tillbaka erfarenheter. Framtiden Jag kommer fortsätta att arbeta med lärplattan både i förskolan men också som föreläsare. Arbetet på förskolan kommer att fortsätta. Varje avdelning kommer också att få en lärplatta per avdelning för endast pedagoger så de på ett enkelt och lättillgängligt sätt kan dokumentera och följa barnen i sina läroprocesser. Förskolan kommer också att använda lärplattan tillsammans med applikationen Pluttra. Lin Education har byggt upp en helhetslösning för förskolan där vi på ett fiffigt och smart sätt kan använda Pluttra som ett dokumentationsverktyg som stöd för att dokumentera barnens utveckling. Vi kommer att implementera Pluttra under hösten 2012 och samtidigt när vi gör det kommer det att sparas mycket tid genom att bara göra ett arbete en gång. Allt samlat på ett ställe. Genom film, foto och text kan vi dokumentera barnens utveckling och istället för att krångla i powerpoint och skrivare och in i pärmar så kan vi enkelt och snabbt lägga upp materialet på Pluttra där barn och föräldrar kan följa läroprocessen. Det här blir ett stort steg som måste tas för alla oss pedagoger. Ska bli en spännande process som på ett naturligt sätt kommer göra att alla pedagoger vill använda lärplattan samt att de med tiden får det naturliga förhållningssättet till den. 10

11 Vill Ni komma i kontakt med mig? Framtidspedagog IKT: Digital media, förskolan & ipad (grupp) erikaolsson.se (sida) Examensarbetet Varför är din iphone så stor? en studie om ipad i förskola finns att ladda ner på min sajt. 11

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan?

Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan? SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan? Om hur surfplattor kan möjliggöra arbetet med förskolans läroplan Författare Ursula Aglassinger,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Pedagogernas inställning till surfplattor

Pedagogernas inställning till surfplattor Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, Kombinations utbildning Utbildningsvetenskap C 30 hp Examinationsarbete 15 hp HT 2013 Pedagogernas inställning till surfplattor Surfplattan

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten.

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Förskolor som kunskapar som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Foto: Omslagsbild: Svetlana Sturesson Emma Hervén och och Annika Tanja Lenander Svensson Innehålllsförteckning Förord...4 Förskollärare,

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Man är ju stark om man har sagan i sig. - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan

Man är ju stark om man har sagan i sig. - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan Man är ju stark om man har sagan i sig - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan Jenny Berg Charlotte Vennberg Examensarbete 15 p Utbildningsvetenskap 61-90 p Lärarprogrammet Institutionen

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Pedagogers tal om sin roll i leken

Pedagogers tal om sin roll i leken Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 Pedagogers tal om sin roll i leken Handledare: Charlotte Tullgren Författare: Emma Svensson Linda Holmberg Pedagogers tal om sin roll i leken Abstract Det här

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer