Lärplattan, Förskolan & Jag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärplattan, Förskolan & Jag"

Transkript

1 Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012

2 Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit en utvecklande, givande, spännande och rolig del i vår verksamhet och för mig som pedagog. För mig har det gett många positiva stunder då jag har fått utgå från mitt examensarbete Varför är din iphone så stor- en studie om ipad i förskola till min egen kunskap, tankar och idéer för möjlig IKTutveckling på förskolan. Med läroplanen för förskolan i ryggen så har jag ett uppdrag att lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. IKT i förskolan är för mig självklar. Bakgrund Jag arbetar som lärare och pedagogisk utvecklare på förskola, är även IKT-inspiratör i Sollentuna kommun. Sollentuna har en vision som lyder att barn, elever och medarbetare använder IKT aktivt i sin vardag. Det tolkar jag inte bara som att skriva ett brev till föräldrar eller föra över bilder och läsa mejl utan att vi som kommunen strävar efter att vi alla försöker hitta nya spännande begrepp på lärandet. IKT är ett prioriterat utvecklingsområde i Sollentuna där man vill att IKT ska vara ett stöd i verksamhetens arbete för att nå uppsatta mål. I mitt arbete på förskolan bemöts jag av barn som ger mig härliga skratt, nyfikenhet, nytänkande och fantastiska läroprocesser som gör att jag hela tiden utvecklas i min roll som pedagog. Jag är en medveten pedagog som hela tiden vill arbeta framåt och går från omtänk till nytänk och att se till att varje barn får samma möjlighet till ett lärande oavsett förutsättningar. Min roll som IKT-inspiratör innebär att jag ska vara en bra IKT-förebild, inspirera och dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper till mina kollegor. Jag ser lärplattan som ett naturligt komplement till vår övriga verksamhet och det ska vara lika naturligt för barnen att ta fram lärplattan och arbeta med som med papper och penna. Mitt första möte med en ipad var i mars Har ägt en iphone i många år och för mig var steget ett skaffa en ipad naturligt. Den dagen såg jag ipad som en rolig pryl och jag förstod inte då hur det verktyget kunde komplettera mitt arbete pedagogiskt på förskolan. I mitt vardagliga pedagogiska arbete tillsammans med barnen använder jag lärplattan som ett naturligt verktyg nu och när jag knyter det samman med mitt forskande examensarbete "Varför är din iphone så stor? en studie om ipad i förskola" har jag samlat på mig en kunskapsbank om hur man implementerar och arbetar med lärplattan som ett pedagogiskt verktyg i förskoleverksamheten. 2

3 Examensarbete Syftet med vårt examensarbete Varför är din iphone så stor en studie om ipad i förskola var att ta reda på hur barn födda 2008 (då 3 år) tog till sig en ny digital teknik. I vårt fall ipad. Vi försökte förstå hur ipad med applikationsfunktion kan vara ett didaktiskt kompletterande verktyg och hur den bidra till att utveckla bildförståelse, språk genom dialog och kommunikation och barns samspel Ett delmål i vår studie var att träffa förskollärare. Belysa deras tankar kring hur de uppfattar IKT och digital kompetens på deras respektive arbetsplats. Under studiens gång upptäckte vi språk & kommunikation, matematik och logiskt tänkande, socialt samspel och samarbete, turtagning och att lärplattan var en igångsättare i en läroprocess. Barnen fick öva på lekstrukturer. Vårt slutresultat är att vi såg att ipad erbjuder en mix av utforskande och skapande. Omtänk Nytänk Nu har jag som pedagog haft tillgång till lärplattan i lite mer än ett halvt år i förskolan. Arbete med lärplattan har i första hand handlat om implementering. När ett nytt tekniskt verktyg ska implementeras för personal med olika förkunskaper, intressen och erfarenheter är det en fördel om alla får börja med att utforska den handgripligen utifrån sin egen nivå. Pedagogerna erhöll ingen utbildning på lärplattan mer än de föreläsningar och presentationer jag gav. Många av pedagogerna är sedan tidigare PIM:ade. En nystartad IKT-grupp med pedagoger är i gång. Här delar vi med oss av idéer och diskuterar frågor som handlar om teknik i praktiken men även ur pedagogisk synvinkel. Mitt mål som IKT-utvecklare samt pedagogisk utvecklare är att alla pedagoger känner att de kan behärska lärplattan och att de vågar använda den på olika sätt i verksamheten. Projekten med lärplattan har varierat i omfattning på våra avdelningar. En anledning till detta är att man som pedagog har olika erfarenheter och kunskaper. Lärplattan är användarvänlig och även personer med mindre datorvana brukar upptäcka snabbt att appar är användbara och lätthanterliga. Fick höra kommentar som att det är mycket enklare än datorn oj vad snabbt det går nu vill jag lära mig så jag kan använda den. Jag har fått berättat för mig hur man upplever lärplattan som användbart verktyg och hur de har tillsammans med barnen arbetat. Det jag har märkt är att pedagoger med lite 3

4 datorvana ändå tog till sig lärplattan som ett pedagogiskt verktyg. Man är positiv till användande av den, man diskuterar vad det är man har gjort med barnen och hur man har arbetat. Jag märkte redan från början att en idé kan vara att pedagoger får låna hem lärplattan och prova sig fram. Det var många som gjorde det och det märktes att många utan förkunskaper blev väl förtrogna med tekniken och lärplattan. En del pedagoger saknar fortfarande det naturliga förhållningssättet till lärplattan, det naturliga förhållningssättet som barnen har. Det kan bero på flera orsaker det kan bero på att man inte känner att man har kompetens att hantera en lärplatta i verksamhet eller att man helt enkelt inte är intresserad. När det upplevs ställer sig många istället frågor som hur man ska tänka kring lärplattan eller hur mycket ska vi tillåta barnen att använda den? Man är osäker i sin kompetens gällande IKT, vilket är något nytt för det "brukar eller ska" alltid vara så att vi som pedagoger ska lära och visa barn och inte tvärtom. Man måste tänka om och tänka nytt, vilket ger ett annat samspel mellan barn och pedagog där vi vågar tillåta att barnen intar huvudrollen. Vi måste vilja lära oss av och tillsammans med barnen. Det vi måste komma i håg är att barn som går i våra förskolor föds in i den digitala världen. För dem är inte lärplattan en stor sak utan de har det här naturliga förhållningssättet som jag efterlyser hos en del pedagoger. Jag ser det som att man inte ska fundera eller oroa sig så mycket. Lärplattan är en annan form av meningsskapande som även är ett lärande. Vi pedagoger i förskolan behöver istället få upp ögonen för vad vårt uppdrag innebär utifrån styrdokument (Läroplan för förskolan rev) där det tydligt framgår att förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Det står också att multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. Använder vi lärplattan som ett kompletterande verktyg i vår befintliga verksamhet och utifrån förskolans mål samt mixar olika former av pedagogiskt material har vi kommit långt med ett lustfyllt lärande. Om vi ser till att planera, genomföra, följa upp och även utvärdera vårt arbete kring plattan precis som vi gör med all verksamhet så kommer vi se vilket lärande och vilket fantastiskt redskap en lärplatta erbjuder sig till att vara. Var en intresserad pedagog som diskuterar med barnen under deras läroprocess! Ta till dig av barns kunskaper och se det som en fortbildning! 4

5 Vi pedagoger behöver fylla på vår ryggsäck med kunskap för att kunna följa barnen men också för att vi ska kunna utmana dem. Många av oss har en rädsla - att barnen kan mer än vi i stället för att vilja hänga med och visa intresse att få ta del av det barnen faktiskt fängslas av. Förskolan behöver införliva den nya moderna tekniken i verksamheten så att innehållet på förskolan kan spegla den verklighet som barnen lever och ska leva i. Det ligger i vårt uppdrag att barn ska få ta del av modern digital teknik. Användandet av lärplattan ger mycket (precis som leken) språk genom kommunikation och dialog, socialt samspel, turtagning och samarbete, matematik, ett lustfyllt problemlösande. Vi kunde se alla dessa delar i vår studie och även hur lärplattan kunde bli en igångsättare för en läroprocess men också på hur barnen övar på lekstrukturer. Med det vill jag säga att vi såg hur barnen använde sig av appen Toca Doctor och när lärplattan plockades bort så fortsatte barnen i sin hemvrå att plocka fram doktorsmaterial och skapa den miljö som krävdes för att de skulle kunna fortsätta "leka" det som de precis har arbetat med lärplattan. Tekniken har kommit för att stanna och den är en viktig del i arbetet i förskolan precis som allt annat. Lärplattan är ett alternativt lärande där barnen får möjlighet till olika formers lärande men också variation av verktyg. Det är vår uppgift i förskolan att hänga med i utvecklingen. Använd lärplattan som kompletterande verktyg utifrån din förskolas mål och mixa olika former av pedagogiska miljöer och pedagogiskt material och baka även in barnens inflytande i det här! 5

6 Föräldrasamverkan Föräldrar på min förskola blev till en början uppmärksammade om lärplattan i och med mitt examensarbete. Vi valde att bjuda in våra föräldrar till ett paddagogiskt cafe där syftet framförallt var att informera föräldrar om vårt arbete med lärplattan i vår verksamhet. Vi ville lyfta fram lärplattan som ett bra pedagogiskt komplement och visa på hur vi arbetar med den och dess appfunktion som en medforskande pedagog tillsammans med deras barn. Vi visade tydligt på varför vi valt att arbeta med lärplatta både utifrån styrdokument och förskolans uppdrag men även utifrån vår kommuns vision och mål. Vi belyste också förskolans syfte och mål med användningen av den samt diskuterade kring vår policy. Jag plockade också fram tyngden från mitt examensarbete för att kunna visa hur vi arbetar och vad vi upptäckte i vår forskning tillsammans med deras barn. Efter presentationen hade vi diskussioner som upplevdes väldigt positiva. Och sedan dess känns det som att majoriteten av föräldrar är mycket positiva till användandet av lärplattan. Vi har också skaffat en sajt för föräldrar där varje avdelning på förskolan tydliggör och visar på vilka appar som används och hur de används. Lustfyllt lärande Examensarbetet Varför är din iphone så stor en studie om ipad i förskola visade ett naturligt förhållningssätt från barnen. Barnen på förskolan har fått flera möjligheter med lärplattan att uttrycka sig och kommunicera. Våra barn har visat en ökad förståelse för bokstäver, siffror men också meningsbyggnader. Det har varit viktigt att lärplattan används som ett kompletterande verktyg i den befintliga verksamhet där det arbetas utifrån förskolans mål. Vi ser inte lärplattan som en spelmaskin utan som ett komplement som mixar olika former av pedagogiskt material. Förskolan har valt från början att ta bort ordet spela och ersätta det med att arbeta eller jobba. Det ska finnas ett syfte med det vi gör, vi ska kunna plocka fram resultat. Att vara en medforskande pedagog som använder ett didaktiskt tänk när lärplattan används gör att barnen tycker att det är kul att lära sig och det ska vi tolka som meningsskapande. Vi måste vara säkra på vad det är vi gör innan vi gör det! 6

7 Det fyra didaktiska frågorna: För vem? Varför? Vad? Hur? ska finnas som underlag i vårt upplägg som genomsyrar planera, genomföra, följa upp samt utvärdera. Vid mitt genomförande av aktivitet så ställer jag mig frågorna: Vad händer i barngruppen när vi plockar fram lärplattan? Hur pratar barnen med varandra under aktivitet? Vilket lärande hos barnen ser jag som pedagog? Det viktigaste är också att se vad barnen intresserar sig för. Diskutera med barnen under lärandets gång. Det är viktigt att jag som pedagog deltar aktivt i barnens läroprocess och att jag ställer frågor. Jag bör också ha sett över miljön innan. Passar miljön? Har barnen tillgång till flera medel i sin läroprocess? Jag måste ta tillvara på barnens intresse och sedan kunna hålla det kvar för att se om något nytt väcks. Jag behöver utmana. Som pedagog behöver jag också dokumentera processen tillsammans med de fyra didaktiska frågorna. Lärplattan kan ge verksamheten ett lyft då det blir ett annorlunda ökat samspel mellan barn och pedagog. Nu är det barnen som lär pedagogen. Kombinationen av att använda lärplatta kontra övrigt material samt att lärplattan är användarvänlig, enkel och lätt gör att den lilla plattan gör succé i förskolan. Lärplattan är ett alternativ till lärande. Barnen får möjlighet till olika formers lärande men också variation av verktyg för sitt lärande. Några barn kommer alltid att lockas att sitta mer med lärplattan medan andra föredrar brädspelen, papper och penna. Genom lek och utforskande får de lära sig och tillämpa nya erfarenheter. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Barnen ska ställas inför utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Barns ska utmanas, bli nyfikna och få en begynnande förståelse för språk och kommunikation, samt matematik, naturvetenskap och teknik. Genom att vi använder lärplatta som ett komplement till vår övriga verksamhet så ersätter den inte något eller tar bort något annat från verksamheten. Det är viktigt att tekniken inte hamnar i fokus utan vad vi gör med tekniken och vilka applikationer som används. Alla har rätt att äga en digital kompetens! 7

8 Val av applikationer Många applikationer heter pedagogiska appar och ligger under utbildning i Appstore men det är inte alltid jag samtycker att apparna lämpar sig i barngrupp på förskolan. Innan en app laddas ner tänker jag på: - vilket syfte har jag med appen? - vilket är mitt mål när barnen använt appen? - på vilket sätt bidrar appen till förskolans läroplan? Jag tänker alltid på att använda appar som är lärande och på förskolan laddas det bara ner appar som kan knytas och bidra till vår verksamhet. Vi testar alltid apparna innan vi lägger fram dem till barnen. Då ser vi om appen går in i vårt syfte och mål och om den kan relateras till läroplanen samt påvisa ett tydligt pedagogiskt innehåll. En bra app sätter pedagogiska tankebanor i rörelse. Det är ett viktigt kännetecken på att den app vi använder är en bra app. Här nedan kommer några exempel på vilka appar jag använder och hur jag använder dem. ABC-spelet Det här är en app som är genomtänkt. Appen tar barnet med sig enkelt steg för steg för vidare utmaningar. Den består av tre olika delar men med behov av varandra. Vi startade appen tillsammans och med enkel förmåga förstod vi hur vi skulle ta oss vidare. Då kom vi till nästa steg där skärmen fylldes med bokstäver och där vi skulle samla utvalda bokstäver som vi får veta genom rösten. "Kan du vara snäll och hitta ett T" - när barnet berättar hur man ska göra så såg jag att de kunde identifiera sig med appen precis som om de hade en dialog med en kompis. I nästa steg får man se en bild och rösten är tydlig och berättar vad den föreställer. Nu är det dags att använda sig av de bokstäver som man i steg 1 samlade på sig. Bokstäverna stämmer överens med den bild man ser och man ska stava bildens ord. När man väljer rätt bokstav så ljudar den bokstäverna och när vi lagt rätt ord så ljudas bokstäverna igen och sedan upprepas ordet. De här stegen upprepas tre gånger och till sista steget så får man upp de tre orden man stavat och sedan ska man identifiera ett av de här tre orden. (Då ser man orden utan bild.) Det roliga med den här appen är också att det tas på tid och man letar poäng. Det gjorde att barnen tyckte det här var skojigt och de ville göra fler gånger och de tog hjälp av varandra. Ett av barnen upptäcker sin egen läroprocess då hon tydligt säger att "jag lär mig bokstäver nu, och jag lär mig skriva". (stava). Appen är färgglad och den är enkel att använda. Utseendet tycker jag är fantastiskt då den är enklare och "stilrenare" än många andra appar. Barn behöver inte för mycket intryck vilket jag ofta upplever annars. Här var det lättare att koncentrera sig på det man skulle göra. 8

9 Math Bingo Att inspirera barnen till att räkna är ju fantastiskt när man har de rätta pedagogiska verktygen. Med appen Math Bingo tycker barnen att det är kul att träna på matematik. Math Bingo lägger grund för matte med tal upp till 12 och man kan välja mellan plus, minus, multiplikation och division. Det finns tre olika svårighetsgrader vilket göra att många barn kan lära sig att gilla matte. Plupparna består av monster och när du spelat klart en omgång så har du förtjänat ett monster. Detta kan du sedan använda till att skjuta slangbella med för att samla ihop silver och guldmynt. Dessa bestämmer sedan poängen. Spelet i sig imponerar inte på mig men räknebingon är kul. För de yngre barnen är det här en svår app men de bjöds till nyfikenhet på vad det var vi andra gjorde så för att alla barnen (oavsett ålder) skulle kunna vara med på räknebingo så valde jag även att använda mig av kulramen. Moji Klocka Inspirationen var stor för två flickor, 4 och 5 år. De började genast testa den appen som innehåller en stor, tydlig och traditionell klocka med siffror och tim/minutvisare. Moji innehåller också en tydlig röst som säger vilken tid man ska ställa klockan på. Det finns olika nivåer men märkte hos oss att nivå 1-3 är lagom att börja med då klockan och dess funktioner är relativt nya. För att komma vidare till andra nivåer måste man först klara den nivå man är på. Nackdelen som visade sig snabbt var att har barnen ställt klockan fel så får de ingen ny chans. Utan då är det automatiskt direkt en ny tid. Här märkte jag att barnen fastnade lite i den "gamla" tiden och att de ville göra den rätt innan de fick en ny tid. Vi märkte också att den lilla visaren inte gick att flytta på utan enbart minutvisaren. Rent pedagogiskt förstår jag det som pedagog att minuterna ska ticka runt 60 minuter och då flyttar sig även timvisaren men för barnen så ville de först flytta lilla visaren och sedan den stora. Återigen fick vi plocka fram våra "äldre verktyg" och kombinera med lärplattan. 9

10 Hjälp, stötta och engagera! För att lyckas med en bra implementering, ett bra arbete med lärplattan så tveka inte ta hjälp av andra. Acceptera varandras ojämna kompetens. Var intresserad! Googla, sök erfarenheter från pedagoger, förskolor och skolor som bloggar dagligen för att inspirera. Våga ta kontakt med andra och fråga den enkla frågan: Hur gör ni? Var inte rädda för att ingå i nätverk på exempelvis facebook, twitter eller liknande forum där lärplattan diskuteras. Här kan du snabbt få svar på dina funderingar som uppstår samtidigt som det faktiskt ökar din kompetens och kunskap. Se också till att lärplattan får en egen punkt på personalmöten. Berätta och visa för varandra hur ni arbetat med lärplattan. Inspirera! Dokumentera allt ni gör, samla på er en erfarenhetsbank som ni kan gå tillbaka till. Skriv ner vilka appar ni arbetar med hur ni arbetar med dem. Ta med syftet och målet. Snart kommer ni att märka vilken nytta er dokumentation har och ni kommer att få se hela arbetslagets utveckling på ett positivt sätt. Det är roligt att dela med sig och få tillbaka erfarenheter. Framtiden Jag kommer fortsätta att arbeta med lärplattan både i förskolan men också som föreläsare. Arbetet på förskolan kommer att fortsätta. Varje avdelning kommer också att få en lärplatta per avdelning för endast pedagoger så de på ett enkelt och lättillgängligt sätt kan dokumentera och följa barnen i sina läroprocesser. Förskolan kommer också att använda lärplattan tillsammans med applikationen Pluttra. Lin Education har byggt upp en helhetslösning för förskolan där vi på ett fiffigt och smart sätt kan använda Pluttra som ett dokumentationsverktyg som stöd för att dokumentera barnens utveckling. Vi kommer att implementera Pluttra under hösten 2012 och samtidigt när vi gör det kommer det att sparas mycket tid genom att bara göra ett arbete en gång. Allt samlat på ett ställe. Genom film, foto och text kan vi dokumentera barnens utveckling och istället för att krångla i powerpoint och skrivare och in i pärmar så kan vi enkelt och snabbt lägga upp materialet på Pluttra där barn och föräldrar kan följa läroprocessen. Det här blir ett stort steg som måste tas för alla oss pedagoger. Ska bli en spännande process som på ett naturligt sätt kommer göra att alla pedagoger vill använda lärplattan samt att de med tiden får det naturliga förhållningssättet till den. 10

11 Vill Ni komma i kontakt med mig? Framtidspedagog IKT: Digital media, förskolan & ipad (grupp) erikaolsson.se (sida) Examensarbetet Varför är din iphone så stor? en studie om ipad i förskola finns att ladda ner på min sajt. 11

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

DOKUMENTERA OCH SKAPA MED LÄRPLATTA

DOKUMENTERA OCH SKAPA MED LÄRPLATTA DOKUMENTERA OCH SKAPA MED LÄRPLATTA Lärplatta i förskola och skola? Kan den underlätta och hjälpa till med dokumentation och skapande? Om du använder dig av rätt appar och funktioner kan lärplattan bli

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentägare Agneta Forsvik Lundmark Dokumentnamn Verktyg för arbetet med digitalt lärande i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Rudsdalens förskola avdelningen Tallen Läsåret 2012 2013 Arbetslaget har under läsåret bestått av tre pedagoger,

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Surfplatta i förskolan

Surfplatta i förskolan Bakgrund I vår förskola så arbetar vi utifrån läroplanen som är vår lag. All personal som jobbar inom förskola i Sverige har skyldighet att följa dessa när man arbetar. Därför så utformar vi även vårt

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING]

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Förskolan Mårbacka Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Sångsvanens förskola Tranan Övergripande På Sångsvanens förskola avdelning Tranan arbetar 2 förskollärare, 100

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg Ett program för undervisning i teknik och fysik Vad är Algodoo? Ett program för alla åldrar Skapa simuleringar i fysik och teknik Uppföljare till Phun Bakgrund

Läs mer

Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015

Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015 Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015 Traditioner kring och jul Sammanslagning av förskolor Projektarbetet återupptas Projektavslut Utvärdering av hösten Projektperiod Projektarbete Traditioner kring

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola

LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola LOKAL ARBETSPLAN 2014/2015 Vi ska göra alla barn och elever i Norrtälje till vinnare FÖRSKOLA: Vigelsjö gårds förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi)

Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi) Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi) Det var en gång för länge sedan, mer än 40 år. Då tog herrarna på slottet ett stort beslut. På ängen bakom allén av björkar, där skulle ett hus

Läs mer

Förskoleplan för stockholms stad

Förskoleplan för stockholms stad Förskoleplan för stockholms stad Förskola i världsklass Förskolan lägger en viktig grund för det livslånga lärandet. Den nya förskoleplanen innebär att vi nu tar ytterligare ett viktigt steg mot en förskola

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg.

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 1 Redovisning för läsåret 2010/2011 2 Namn på verksamhet och ansvarig rektor Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 3 Förutsättningar Äppelgårdens förskola består

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: Forngårdens Förskola User: solarna, Printdate: 2015-09-21 11:02 1 Verksamhetsbeskrivning User: solarna, Printdate: 2015-09-21

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbete

Dokumentation av kvalitetsarbete Dokumentation av kvalitetsarbete Svampar Hedekas förskola Smörblomman Hösten 2014 Förskolor Norr Munkedals kommun Jeanette Björlén Nadia Lindh Elisabet Sjöberg Grundförutsättningar Personalgrupp Vår personalgrupp

Läs mer

Det finns två ipad:s på barnavdelningen där ni kan prova apparna.

Det finns två ipad:s på barnavdelningen där ni kan prova apparna. NYFIKEN PÅ BRA SPELAPPAR FÖR BARN? På Leksands bibliotek kan du gratis prova roliga och pedagogiska appar för barn testade, utvalda och rekommenderade av PappasAppar.se. Det finns två ipad:s på barnavdelningen

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Lärplatta/iPad/Surfplatta

Lärplatta/iPad/Surfplatta 130129 ipad träff Sofiero fsk Eva Nordin Laholm Skoldatatek Lärplatta/iPad/Surfplatta Kalendern är bra till planering, du kan lägga in påminnelser mm. Kamera/bilder till alla dina bilder/filmer du tar

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Skolförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Eklanda 2 förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet "Mölndal är den hållbara staden där alla får

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

2012-2013. Innehåll. Förskolan Nymånen Ekonomisk Förening Tellusgatan 46-48 415 19 Göteborg e-mail: nymanen@hotmail.com

2012-2013. Innehåll. Förskolan Nymånen Ekonomisk Förening Tellusgatan 46-48 415 19 Göteborg e-mail: nymanen@hotmail.com 2012-2013 Innehåll Vision, mål och verksamhetsidé... 2 Beskrivning av organisation och lokal... 2 Verksamhetens personalpolitik och personalutveckling... 3 Våra mål... 3 Åtgärder för att nå målen... 3

Läs mer

Matematikplan Förskolan

Matematikplan Förskolan Matematikplan Förskolan Utarbetad 2014 Sammanfattning Ett matematikprojekt har pågått i Munkedals kommun under åren 2013-2014 där grundskolan har deltagit. Som ett led i det arbetet har denna plan för

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Varför, vad och hur?

Varför, vad och hur? Varför, vad och hur? 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer