Lärplattan, Förskolan & Jag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärplattan, Förskolan & Jag"

Transkript

1 Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012

2 Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit en utvecklande, givande, spännande och rolig del i vår verksamhet och för mig som pedagog. För mig har det gett många positiva stunder då jag har fått utgå från mitt examensarbete Varför är din iphone så stor- en studie om ipad i förskola till min egen kunskap, tankar och idéer för möjlig IKTutveckling på förskolan. Med läroplanen för förskolan i ryggen så har jag ett uppdrag att lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. IKT i förskolan är för mig självklar. Bakgrund Jag arbetar som lärare och pedagogisk utvecklare på förskola, är även IKT-inspiratör i Sollentuna kommun. Sollentuna har en vision som lyder att barn, elever och medarbetare använder IKT aktivt i sin vardag. Det tolkar jag inte bara som att skriva ett brev till föräldrar eller föra över bilder och läsa mejl utan att vi som kommunen strävar efter att vi alla försöker hitta nya spännande begrepp på lärandet. IKT är ett prioriterat utvecklingsområde i Sollentuna där man vill att IKT ska vara ett stöd i verksamhetens arbete för att nå uppsatta mål. I mitt arbete på förskolan bemöts jag av barn som ger mig härliga skratt, nyfikenhet, nytänkande och fantastiska läroprocesser som gör att jag hela tiden utvecklas i min roll som pedagog. Jag är en medveten pedagog som hela tiden vill arbeta framåt och går från omtänk till nytänk och att se till att varje barn får samma möjlighet till ett lärande oavsett förutsättningar. Min roll som IKT-inspiratör innebär att jag ska vara en bra IKT-förebild, inspirera och dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper till mina kollegor. Jag ser lärplattan som ett naturligt komplement till vår övriga verksamhet och det ska vara lika naturligt för barnen att ta fram lärplattan och arbeta med som med papper och penna. Mitt första möte med en ipad var i mars Har ägt en iphone i många år och för mig var steget ett skaffa en ipad naturligt. Den dagen såg jag ipad som en rolig pryl och jag förstod inte då hur det verktyget kunde komplettera mitt arbete pedagogiskt på förskolan. I mitt vardagliga pedagogiska arbete tillsammans med barnen använder jag lärplattan som ett naturligt verktyg nu och när jag knyter det samman med mitt forskande examensarbete "Varför är din iphone så stor? en studie om ipad i förskola" har jag samlat på mig en kunskapsbank om hur man implementerar och arbetar med lärplattan som ett pedagogiskt verktyg i förskoleverksamheten. 2

3 Examensarbete Syftet med vårt examensarbete Varför är din iphone så stor en studie om ipad i förskola var att ta reda på hur barn födda 2008 (då 3 år) tog till sig en ny digital teknik. I vårt fall ipad. Vi försökte förstå hur ipad med applikationsfunktion kan vara ett didaktiskt kompletterande verktyg och hur den bidra till att utveckla bildförståelse, språk genom dialog och kommunikation och barns samspel Ett delmål i vår studie var att träffa förskollärare. Belysa deras tankar kring hur de uppfattar IKT och digital kompetens på deras respektive arbetsplats. Under studiens gång upptäckte vi språk & kommunikation, matematik och logiskt tänkande, socialt samspel och samarbete, turtagning och att lärplattan var en igångsättare i en läroprocess. Barnen fick öva på lekstrukturer. Vårt slutresultat är att vi såg att ipad erbjuder en mix av utforskande och skapande. Omtänk Nytänk Nu har jag som pedagog haft tillgång till lärplattan i lite mer än ett halvt år i förskolan. Arbete med lärplattan har i första hand handlat om implementering. När ett nytt tekniskt verktyg ska implementeras för personal med olika förkunskaper, intressen och erfarenheter är det en fördel om alla får börja med att utforska den handgripligen utifrån sin egen nivå. Pedagogerna erhöll ingen utbildning på lärplattan mer än de föreläsningar och presentationer jag gav. Många av pedagogerna är sedan tidigare PIM:ade. En nystartad IKT-grupp med pedagoger är i gång. Här delar vi med oss av idéer och diskuterar frågor som handlar om teknik i praktiken men även ur pedagogisk synvinkel. Mitt mål som IKT-utvecklare samt pedagogisk utvecklare är att alla pedagoger känner att de kan behärska lärplattan och att de vågar använda den på olika sätt i verksamheten. Projekten med lärplattan har varierat i omfattning på våra avdelningar. En anledning till detta är att man som pedagog har olika erfarenheter och kunskaper. Lärplattan är användarvänlig och även personer med mindre datorvana brukar upptäcka snabbt att appar är användbara och lätthanterliga. Fick höra kommentar som att det är mycket enklare än datorn oj vad snabbt det går nu vill jag lära mig så jag kan använda den. Jag har fått berättat för mig hur man upplever lärplattan som användbart verktyg och hur de har tillsammans med barnen arbetat. Det jag har märkt är att pedagoger med lite 3

4 datorvana ändå tog till sig lärplattan som ett pedagogiskt verktyg. Man är positiv till användande av den, man diskuterar vad det är man har gjort med barnen och hur man har arbetat. Jag märkte redan från början att en idé kan vara att pedagoger får låna hem lärplattan och prova sig fram. Det var många som gjorde det och det märktes att många utan förkunskaper blev väl förtrogna med tekniken och lärplattan. En del pedagoger saknar fortfarande det naturliga förhållningssättet till lärplattan, det naturliga förhållningssättet som barnen har. Det kan bero på flera orsaker det kan bero på att man inte känner att man har kompetens att hantera en lärplatta i verksamhet eller att man helt enkelt inte är intresserad. När det upplevs ställer sig många istället frågor som hur man ska tänka kring lärplattan eller hur mycket ska vi tillåta barnen att använda den? Man är osäker i sin kompetens gällande IKT, vilket är något nytt för det "brukar eller ska" alltid vara så att vi som pedagoger ska lära och visa barn och inte tvärtom. Man måste tänka om och tänka nytt, vilket ger ett annat samspel mellan barn och pedagog där vi vågar tillåta att barnen intar huvudrollen. Vi måste vilja lära oss av och tillsammans med barnen. Det vi måste komma i håg är att barn som går i våra förskolor föds in i den digitala världen. För dem är inte lärplattan en stor sak utan de har det här naturliga förhållningssättet som jag efterlyser hos en del pedagoger. Jag ser det som att man inte ska fundera eller oroa sig så mycket. Lärplattan är en annan form av meningsskapande som även är ett lärande. Vi pedagoger i förskolan behöver istället få upp ögonen för vad vårt uppdrag innebär utifrån styrdokument (Läroplan för förskolan rev) där det tydligt framgår att förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Det står också att multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. Använder vi lärplattan som ett kompletterande verktyg i vår befintliga verksamhet och utifrån förskolans mål samt mixar olika former av pedagogiskt material har vi kommit långt med ett lustfyllt lärande. Om vi ser till att planera, genomföra, följa upp och även utvärdera vårt arbete kring plattan precis som vi gör med all verksamhet så kommer vi se vilket lärande och vilket fantastiskt redskap en lärplatta erbjuder sig till att vara. Var en intresserad pedagog som diskuterar med barnen under deras läroprocess! Ta till dig av barns kunskaper och se det som en fortbildning! 4

5 Vi pedagoger behöver fylla på vår ryggsäck med kunskap för att kunna följa barnen men också för att vi ska kunna utmana dem. Många av oss har en rädsla - att barnen kan mer än vi i stället för att vilja hänga med och visa intresse att få ta del av det barnen faktiskt fängslas av. Förskolan behöver införliva den nya moderna tekniken i verksamheten så att innehållet på förskolan kan spegla den verklighet som barnen lever och ska leva i. Det ligger i vårt uppdrag att barn ska få ta del av modern digital teknik. Användandet av lärplattan ger mycket (precis som leken) språk genom kommunikation och dialog, socialt samspel, turtagning och samarbete, matematik, ett lustfyllt problemlösande. Vi kunde se alla dessa delar i vår studie och även hur lärplattan kunde bli en igångsättare för en läroprocess men också på hur barnen övar på lekstrukturer. Med det vill jag säga att vi såg hur barnen använde sig av appen Toca Doctor och när lärplattan plockades bort så fortsatte barnen i sin hemvrå att plocka fram doktorsmaterial och skapa den miljö som krävdes för att de skulle kunna fortsätta "leka" det som de precis har arbetat med lärplattan. Tekniken har kommit för att stanna och den är en viktig del i arbetet i förskolan precis som allt annat. Lärplattan är ett alternativt lärande där barnen får möjlighet till olika formers lärande men också variation av verktyg. Det är vår uppgift i förskolan att hänga med i utvecklingen. Använd lärplattan som kompletterande verktyg utifrån din förskolas mål och mixa olika former av pedagogiska miljöer och pedagogiskt material och baka även in barnens inflytande i det här! 5

6 Föräldrasamverkan Föräldrar på min förskola blev till en början uppmärksammade om lärplattan i och med mitt examensarbete. Vi valde att bjuda in våra föräldrar till ett paddagogiskt cafe där syftet framförallt var att informera föräldrar om vårt arbete med lärplattan i vår verksamhet. Vi ville lyfta fram lärplattan som ett bra pedagogiskt komplement och visa på hur vi arbetar med den och dess appfunktion som en medforskande pedagog tillsammans med deras barn. Vi visade tydligt på varför vi valt att arbeta med lärplatta både utifrån styrdokument och förskolans uppdrag men även utifrån vår kommuns vision och mål. Vi belyste också förskolans syfte och mål med användningen av den samt diskuterade kring vår policy. Jag plockade också fram tyngden från mitt examensarbete för att kunna visa hur vi arbetar och vad vi upptäckte i vår forskning tillsammans med deras barn. Efter presentationen hade vi diskussioner som upplevdes väldigt positiva. Och sedan dess känns det som att majoriteten av föräldrar är mycket positiva till användandet av lärplattan. Vi har också skaffat en sajt för föräldrar där varje avdelning på förskolan tydliggör och visar på vilka appar som används och hur de används. Lustfyllt lärande Examensarbetet Varför är din iphone så stor en studie om ipad i förskola visade ett naturligt förhållningssätt från barnen. Barnen på förskolan har fått flera möjligheter med lärplattan att uttrycka sig och kommunicera. Våra barn har visat en ökad förståelse för bokstäver, siffror men också meningsbyggnader. Det har varit viktigt att lärplattan används som ett kompletterande verktyg i den befintliga verksamhet där det arbetas utifrån förskolans mål. Vi ser inte lärplattan som en spelmaskin utan som ett komplement som mixar olika former av pedagogiskt material. Förskolan har valt från början att ta bort ordet spela och ersätta det med att arbeta eller jobba. Det ska finnas ett syfte med det vi gör, vi ska kunna plocka fram resultat. Att vara en medforskande pedagog som använder ett didaktiskt tänk när lärplattan används gör att barnen tycker att det är kul att lära sig och det ska vi tolka som meningsskapande. Vi måste vara säkra på vad det är vi gör innan vi gör det! 6

7 Det fyra didaktiska frågorna: För vem? Varför? Vad? Hur? ska finnas som underlag i vårt upplägg som genomsyrar planera, genomföra, följa upp samt utvärdera. Vid mitt genomförande av aktivitet så ställer jag mig frågorna: Vad händer i barngruppen när vi plockar fram lärplattan? Hur pratar barnen med varandra under aktivitet? Vilket lärande hos barnen ser jag som pedagog? Det viktigaste är också att se vad barnen intresserar sig för. Diskutera med barnen under lärandets gång. Det är viktigt att jag som pedagog deltar aktivt i barnens läroprocess och att jag ställer frågor. Jag bör också ha sett över miljön innan. Passar miljön? Har barnen tillgång till flera medel i sin läroprocess? Jag måste ta tillvara på barnens intresse och sedan kunna hålla det kvar för att se om något nytt väcks. Jag behöver utmana. Som pedagog behöver jag också dokumentera processen tillsammans med de fyra didaktiska frågorna. Lärplattan kan ge verksamheten ett lyft då det blir ett annorlunda ökat samspel mellan barn och pedagog. Nu är det barnen som lär pedagogen. Kombinationen av att använda lärplatta kontra övrigt material samt att lärplattan är användarvänlig, enkel och lätt gör att den lilla plattan gör succé i förskolan. Lärplattan är ett alternativ till lärande. Barnen får möjlighet till olika formers lärande men också variation av verktyg för sitt lärande. Några barn kommer alltid att lockas att sitta mer med lärplattan medan andra föredrar brädspelen, papper och penna. Genom lek och utforskande får de lära sig och tillämpa nya erfarenheter. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Barnen ska ställas inför utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Barns ska utmanas, bli nyfikna och få en begynnande förståelse för språk och kommunikation, samt matematik, naturvetenskap och teknik. Genom att vi använder lärplatta som ett komplement till vår övriga verksamhet så ersätter den inte något eller tar bort något annat från verksamheten. Det är viktigt att tekniken inte hamnar i fokus utan vad vi gör med tekniken och vilka applikationer som används. Alla har rätt att äga en digital kompetens! 7

8 Val av applikationer Många applikationer heter pedagogiska appar och ligger under utbildning i Appstore men det är inte alltid jag samtycker att apparna lämpar sig i barngrupp på förskolan. Innan en app laddas ner tänker jag på: - vilket syfte har jag med appen? - vilket är mitt mål när barnen använt appen? - på vilket sätt bidrar appen till förskolans läroplan? Jag tänker alltid på att använda appar som är lärande och på förskolan laddas det bara ner appar som kan knytas och bidra till vår verksamhet. Vi testar alltid apparna innan vi lägger fram dem till barnen. Då ser vi om appen går in i vårt syfte och mål och om den kan relateras till läroplanen samt påvisa ett tydligt pedagogiskt innehåll. En bra app sätter pedagogiska tankebanor i rörelse. Det är ett viktigt kännetecken på att den app vi använder är en bra app. Här nedan kommer några exempel på vilka appar jag använder och hur jag använder dem. ABC-spelet Det här är en app som är genomtänkt. Appen tar barnet med sig enkelt steg för steg för vidare utmaningar. Den består av tre olika delar men med behov av varandra. Vi startade appen tillsammans och med enkel förmåga förstod vi hur vi skulle ta oss vidare. Då kom vi till nästa steg där skärmen fylldes med bokstäver och där vi skulle samla utvalda bokstäver som vi får veta genom rösten. "Kan du vara snäll och hitta ett T" - när barnet berättar hur man ska göra så såg jag att de kunde identifiera sig med appen precis som om de hade en dialog med en kompis. I nästa steg får man se en bild och rösten är tydlig och berättar vad den föreställer. Nu är det dags att använda sig av de bokstäver som man i steg 1 samlade på sig. Bokstäverna stämmer överens med den bild man ser och man ska stava bildens ord. När man väljer rätt bokstav så ljudar den bokstäverna och när vi lagt rätt ord så ljudas bokstäverna igen och sedan upprepas ordet. De här stegen upprepas tre gånger och till sista steget så får man upp de tre orden man stavat och sedan ska man identifiera ett av de här tre orden. (Då ser man orden utan bild.) Det roliga med den här appen är också att det tas på tid och man letar poäng. Det gjorde att barnen tyckte det här var skojigt och de ville göra fler gånger och de tog hjälp av varandra. Ett av barnen upptäcker sin egen läroprocess då hon tydligt säger att "jag lär mig bokstäver nu, och jag lär mig skriva". (stava). Appen är färgglad och den är enkel att använda. Utseendet tycker jag är fantastiskt då den är enklare och "stilrenare" än många andra appar. Barn behöver inte för mycket intryck vilket jag ofta upplever annars. Här var det lättare att koncentrera sig på det man skulle göra. 8

9 Math Bingo Att inspirera barnen till att räkna är ju fantastiskt när man har de rätta pedagogiska verktygen. Med appen Math Bingo tycker barnen att det är kul att träna på matematik. Math Bingo lägger grund för matte med tal upp till 12 och man kan välja mellan plus, minus, multiplikation och division. Det finns tre olika svårighetsgrader vilket göra att många barn kan lära sig att gilla matte. Plupparna består av monster och när du spelat klart en omgång så har du förtjänat ett monster. Detta kan du sedan använda till att skjuta slangbella med för att samla ihop silver och guldmynt. Dessa bestämmer sedan poängen. Spelet i sig imponerar inte på mig men räknebingon är kul. För de yngre barnen är det här en svår app men de bjöds till nyfikenhet på vad det var vi andra gjorde så för att alla barnen (oavsett ålder) skulle kunna vara med på räknebingo så valde jag även att använda mig av kulramen. Moji Klocka Inspirationen var stor för två flickor, 4 och 5 år. De började genast testa den appen som innehåller en stor, tydlig och traditionell klocka med siffror och tim/minutvisare. Moji innehåller också en tydlig röst som säger vilken tid man ska ställa klockan på. Det finns olika nivåer men märkte hos oss att nivå 1-3 är lagom att börja med då klockan och dess funktioner är relativt nya. För att komma vidare till andra nivåer måste man först klara den nivå man är på. Nackdelen som visade sig snabbt var att har barnen ställt klockan fel så får de ingen ny chans. Utan då är det automatiskt direkt en ny tid. Här märkte jag att barnen fastnade lite i den "gamla" tiden och att de ville göra den rätt innan de fick en ny tid. Vi märkte också att den lilla visaren inte gick att flytta på utan enbart minutvisaren. Rent pedagogiskt förstår jag det som pedagog att minuterna ska ticka runt 60 minuter och då flyttar sig även timvisaren men för barnen så ville de först flytta lilla visaren och sedan den stora. Återigen fick vi plocka fram våra "äldre verktyg" och kombinera med lärplattan. 9

10 Hjälp, stötta och engagera! För att lyckas med en bra implementering, ett bra arbete med lärplattan så tveka inte ta hjälp av andra. Acceptera varandras ojämna kompetens. Var intresserad! Googla, sök erfarenheter från pedagoger, förskolor och skolor som bloggar dagligen för att inspirera. Våga ta kontakt med andra och fråga den enkla frågan: Hur gör ni? Var inte rädda för att ingå i nätverk på exempelvis facebook, twitter eller liknande forum där lärplattan diskuteras. Här kan du snabbt få svar på dina funderingar som uppstår samtidigt som det faktiskt ökar din kompetens och kunskap. Se också till att lärplattan får en egen punkt på personalmöten. Berätta och visa för varandra hur ni arbetat med lärplattan. Inspirera! Dokumentera allt ni gör, samla på er en erfarenhetsbank som ni kan gå tillbaka till. Skriv ner vilka appar ni arbetar med hur ni arbetar med dem. Ta med syftet och målet. Snart kommer ni att märka vilken nytta er dokumentation har och ni kommer att få se hela arbetslagets utveckling på ett positivt sätt. Det är roligt att dela med sig och få tillbaka erfarenheter. Framtiden Jag kommer fortsätta att arbeta med lärplattan både i förskolan men också som föreläsare. Arbetet på förskolan kommer att fortsätta. Varje avdelning kommer också att få en lärplatta per avdelning för endast pedagoger så de på ett enkelt och lättillgängligt sätt kan dokumentera och följa barnen i sina läroprocesser. Förskolan kommer också att använda lärplattan tillsammans med applikationen Pluttra. Lin Education har byggt upp en helhetslösning för förskolan där vi på ett fiffigt och smart sätt kan använda Pluttra som ett dokumentationsverktyg som stöd för att dokumentera barnens utveckling. Vi kommer att implementera Pluttra under hösten 2012 och samtidigt när vi gör det kommer det att sparas mycket tid genom att bara göra ett arbete en gång. Allt samlat på ett ställe. Genom film, foto och text kan vi dokumentera barnens utveckling och istället för att krångla i powerpoint och skrivare och in i pärmar så kan vi enkelt och snabbt lägga upp materialet på Pluttra där barn och föräldrar kan följa läroprocessen. Det här blir ett stort steg som måste tas för alla oss pedagoger. Ska bli en spännande process som på ett naturligt sätt kommer göra att alla pedagoger vill använda lärplattan samt att de med tiden får det naturliga förhållningssättet till den. 10

11 Vill Ni komma i kontakt med mig? Framtidspedagog IKT: Digital media, förskolan & ipad (grupp) erikaolsson.se (sida) Examensarbetet Varför är din iphone så stor? en studie om ipad i förskola finns att ladda ner på min sajt. 11

Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar: Förskolechef May Seffon-Hård Dokumentet gäller för: Förskolan

Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar: Förskolechef May Seffon-Hård Dokumentet gäller för: Förskolan Strategi för lärplattan i förskolan - en strategi för att utveckla pedagogernas förhållningssätt till och användande av lärplattan i förskolorna i Lindesbergs kommun. Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar:

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

ipad strategi i förskolan

ipad strategi i förskolan ipad strategi i förskolan - en strategi för att utveckla pedagogernas förhållningssätt till och användande av ipad i förskolorna i Lindesbergs kommun. Datum: 20131029 För revidering ansvarar: Förskolechef

Läs mer

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Ekorrens arbetsplan Ht Vt 2015

Ekorrens arbetsplan Ht Vt 2015 Ekorrens arbetsplan Ht 2014- Vt 2015 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan 2014/2015 Dokumentation Mål: Vårt mål med dokumentationen är att utveckla verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sitt

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Klubbans förskola. Forskande barn, Medforskande pedagoger

Klubbans förskola. Forskande barn, Medforskande pedagoger Klubbans förskola Forskande barn, Medforskande pedagoger Vi vill att barnen ska minnas förskolan som en plats där de lärde sig att tro på sig själva och sin egen förmåga... DET JAG HÖR DET GLÖMMER JAG.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Förskoleområde Trångsund 2016

Förskoleområde Trångsund 2016 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2016 Förskoleområde Trångsund 2016 Varje förskoleenhet arbetar enligt skollagen systematiskt och kontinuerligt med att följa upp verksamheten, analysera resultaten och med

Läs mer

Lingonets pedagogiska planering 2013/2014.

Lingonets pedagogiska planering 2013/2014. Lingonets pedagogiska planering 2013/2014. Normer och värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Vi vill i vårt tema införliva empati

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Årets miljöspanaruppdrag Spana på matavfallet ger många olika möjligheter att arbeta mot förskolans mål och riktlinjer enligt Lpför98/rev10. Nedan följer citat och urklipp

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 13/14 1 Innehållsförteckning Kommunens vision... 3 Verksamhetsidé... 4 "Vision"... 5 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Storbrons Förskola 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Gemensamma strategier för förhållningssätt vid konflikthantering och dialog med barnen. Tydliggöra

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Solrosen 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Solrosen 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 2016/2017 Innehållsförteckning Styrdokument... 3 Vision... 4 Förskolans uppdrag... 5 Våra mål... 6 Profil... 7 Projekt... 8 Lek... 9 Det pedagogiska verksamhetsåret...

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 314 Pärlan

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 314 Pärlan Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 314 Pärlan Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING]

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Åskullen Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Verksamhetsidé: Bodals förskola är en förskola för alla barn där vi tillsammans värnar om att ha en trygg, rolig och lärorik verksamhet

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Namn: Pedagogisk planering för enskilda barnet. I samverkan med vårdnadshavare. Höstterminen 2013

Namn: Pedagogisk planering för enskilda barnet. I samverkan med vårdnadshavare. Höstterminen 2013 Namn: Pedagogisk planering för enskilda barnet I samverkan med vårdnadshavare Höstterminen 2013 Trygghet, normer och värden: Vad kan vi pedagoger göra för att (namn) ska kunna känna sig mer trygg på Stegatorp

Läs mer

Lärplattor i Katrineholms förskolor Nämnden 26 augusti 2014. Lisa Eriksson och Perra Jansson

Lärplattor i Katrineholms förskolor Nämnden 26 augusti 2014. Lisa Eriksson och Perra Jansson Lärplattor i Katrineholms förskolor Nämnden 26 augusti 2014 Lisa Eriksson och Perra Jansson Syfte och mål Syfte Syftet är att använda lärplattan som ett pedagogiskt verktyg för att stödja barnets lärande

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Förskolan Solängen K V A L I T E T S G A R A N T I

Förskolan Solängen K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Förskolan Solängen Lek, läran de och utve ck ling Älvsjös vision Älvsjö ska ha en förskola i världsklass där lekande, lärande, trygghet och respekt för det enskilda

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 311 Baduhild

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 311 Baduhild Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 311 Baduhild Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 2015-2016

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 2015-2016 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 2015-2016 Innehållsförteckning Kommunens värdegrund... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 4 Förskolans

Läs mer

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens)

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens) IKT PLAN - FÖRSKOLA Att rusta våra barn, elever och personal för en framtid som vi ännu inte vet något om så att de med öppenhet, nyfikenhet och självförtroende vågar prova, utforska nytt och ständigt

Läs mer

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

education ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SKOGSTORP Arbetslag Igelkotten/ Räven

education ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SKOGSTORP Arbetslag Igelkotten/ Räven education ARBETSPLAN 2012 2013 FÖRSKOLAN SKOGSTORP Arbetslag Igelkotten/ Räven 2 (8) Vision Lust att lära och tro på framtiden Formaterat: Teckensnitt:10 pt Sammanhållande idé för all verksamhet från 1-12

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Verksamhetsplan. Läsåret Förskolan Lillåsen

Verksamhetsplan. Läsåret Förskolan Lillåsen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan Läsåret 2013-2014 Förskolan Lillåsen 1 Inledning Förskolan Lillåsen består av två avdelningar, en grupp med barn i ålder 1-3 år och en grupp med barn i ålder 3-5 år.

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning: Grön Presentation Gröna avdelningen är en av tre avdelningar på Regnbågens förskola. Vi har ett tätt samarbete mellan

Läs mer

Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld,intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom

Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld,intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld,intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Prioriterade områden 2013/2014 Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder Ökat fokus på barns skriftspråk,

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Målinriktat arbete vad gäller kränkande behandling Arbetar aktivt med att motverka och förebygga kränkande behandling

Läs mer

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Draken 2015-2016 Enhet Borgens förskola Draken 1-5 år Förutsättningar 23 barn

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

Välkomna till Jämföra, sortera tillsammans reflektera!

Välkomna till Jämföra, sortera tillsammans reflektera! Välkomna till Jämföra, sortera tillsammans reflektera! Matematik som språk Matematiska begrepp Samtala kring matematik Barns dokumentationer Anna Kärre, förskollärare, arbetar med barn i åldrarna 1-5-år

Läs mer

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98)

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98) Handlingsplan för Vattenliljans förskola 2012-12-05 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 och Nyköpings kommuns tjänstegarantier. Normer och

Läs mer

DOKUMENTERA OCH SKAPA MED LÄRPLATTA

DOKUMENTERA OCH SKAPA MED LÄRPLATTA DOKUMENTERA OCH SKAPA MED LÄRPLATTA Lärplatta i förskola och skola? Kan den underlätta och hjälpa till med dokumentation och skapande? Om du använder dig av rätt appar och funktioner kan lärplattan bli

Läs mer

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm att bli bäst i Sverige i arbetet med arbetsglädje och yrkesstolthet i verksamheter där alla känner

Läs mer

Matematikutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun

Matematikutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun Matematikutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun Sammanställt av Mattepiloterna Reviderad 2017-02-16 Förord Detta matematikutvecklingsprogram vänder sig till alla pedagoger i Vingåkers kommuns

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Ullvigårdens förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Annica Norén, 150528 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

TORPASKOLANS FRITIDSHEM

TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM Vi vill hälsa dig välkommen till Torpaskolan och Torpaskolans fritidshem! Vi tillsammans arbetar för att alla ska trivas här och fritidshemsverksamheten

Läs mer

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentägare Agneta Forsvik Lundmark Dokumentnamn Verktyg för arbetet med digitalt lärande i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen

Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen Kvalitetsarbete Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen 2014 Förskolor Syd Lek, lärande och omsorg för att Växa och utvecklas Munkedals kommun Erika

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2015 2016 2 (7) Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Holken Ansvarig: Gunilla Cederholm LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål/Åtgärder/Resultat/Analys för läsåret 2012-13 Målen för detta läsår har handlat om årskalender,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer